Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2011-05-24

Sammanträde 2011-05-24

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stadshuset, lokal: Drätselnämndens sessionssal, plan 5

4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region

5 Fastställande av attestinstruktion för koncernen Stockholm Business Region AB

6 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB

7 Utseende av sekreterare till styrelsen för Stockholm Business Region AB

8 Fyllnadsval till Advisory Board (rådgivande organ) för näringslivsfrågor respektive besöksnäringsfrågor

9 Ny nominering till handikapprådet för koncernen Stockholm Business Region och Mässfastigheter i Stockholm

10 Svar på skrivelse gällande Boultbee

11 Yttrande över Tony Irving ABs ansökan om stöd till evenemang (European Professional Ballroom Championships)

12 Yttrande över Svenska Ishockeyförbundets ansökan om stöd till evenemang (Ishockey VM 2012 samt 2013)

13 Yttrande över Svenska Bangolfförbundets ansökan om stöd till evenemang (VM i Bangolf 2011)

14 Yttrande över Live Nation Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang (NHL Premiere den 7-8 oktober 2011)

15 Yttrande över Louders ansökan om stöd till evenemang (FIS Snowboard Big Air World Cup den 19 november 2011)

16 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Pride den 1-7 augusti 2011)

17 Yttrande över Lugerinc ABs ansökan om stöd till evenemang (Musikfestivalen Sonisphere den 9 juli 2011)

18 Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapets ansökan om evenemang (ÅF Offshore Race, Stockholm - Gotland Runt den 4-6 juli 2011)

19 Yttrande över Sport & Evenemang ABs ansökan om stöd till evenemang (Swedish Touring Car Championship (STCC) den 15 - 16 september 2012)

Anmälningsärenden

20 Anmälan om ändring av datum avseende Svensk Galopps ansökan om stöd till Evenemang (Nationalstadsgaloppen 2012)

21 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar om stöd till evenemang enligt delegationsordningen

22 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM

23 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

24 Rapport från Stockholm Visitors Board

25 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (100 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 15 mars 2011 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Anders Wallner (MP) att justera dagens protokoll.

§3 Tertialbokslut 1 (2011) jämte prognos med VD kommentar för koncernen

SBR 12-51/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna och överlämna tertialbokslut 1 2011 jämte prognos med VD kommentar för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm

SBR 10-52/2011

Styrelsen beslöt att

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga).

Särkilt uttalande angavs av Karin Wanngård (S) m.fl. enligt följande:

” I arbetsordningen för Stockholm Business Region lyder punkten A.2.2.3 Särskilda ärenden. Dessa ärenden behandlas vid givna sammanträden.

Socialdemokraterna önskar att det hålls ett längre strategimöte vid ett av dessa sammanträden med en genomlysning av verksamheten och näringspolitiken för mandatperioden. En lämplig tidpunkt för detta längre strategimöte torde vara första ordinarie sammanträde efter halvårsskiftet.”

§5 Fastställande av attestinstruktion för Stockholm Business Region AB

SBR 13-74/2011

Styrelsen beslöt att

1. Attestordningen för Stockholm Business Region godkänns.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§6 Firmateckningstätt inom Stockholm Business Region AB

SBR 13-75/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordförande Anders Wallner, VD Olle Zetterberg, två i förening.

2. Avdelningscheferna Lena Häggdahl och Monica Ewert samt Senior Advisor Torbjörn Jansson tecknar firma i förening med någon av ovanstående dvs ordföranden Ulla Hamilton, vice ordförande Anders Wallner, VD Olle Zetterberg.

3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§7 Utseende av styrelsens sekreterare.

SBR 19-53/2011

Styrelsen beslöt att

1. Lena Häggdahl utses till styrelsens sekreterare.

§8 Fyllnadsval till Advisory Board (rådgivande organ) för näringslivsfrågor

SBR 19-76/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna att Karin Wanngård (S) väljs in som representant till Stockholm Business Regions

Advisory Board för näringslivsfrågor och besöksnäringen för år 2011 och 2012.

§9 Ny nominering till handikapprådet för koncernen Stockholm Business Region och Mässfastigheter i Stockholm.

SBR 29-54/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna HSO Stockholms stads nominering till handikapprådet för perioden 2011 – 2014.

§10 Svar på skrivelse gällande Boultbee.

SBR 41-103/2011

Styrelsen beslöt att

1. Skrivelsen angående stadens försäljning av centrumanläggningar till Boultbee av Carin Jämtin (S) m.fl. anses besvarad med följande tjänsteutlåtande.

Särkilt uttalande angavs av Karin Wanngård (S) m.fl enligt följande:

”Sedan dess att skrivelsen angående Boultbee tillkom i september 2010 har situationen i de gallerier som Boultbee ägde först förvärrats och nu förändrats. Bolaget Boultbee har bytt namn till Centenis och bytt ledning. Den nya ledningen har i sina tidiga uttalanden betonat vikten av nöjda hyresgäster och dialog mellan hyresgäster och fastighetsägare. Förhoppningsvis kan förändringen markera en början på ett nytt och ansvarfullt ägarskap, men det finna all anledning att noga följa utvecklingen och säkerställa att den går åt rätt håll.

Fallet med Boultbee har på ett tydligt sätt påvisat vikten av att staden också i de fall då staden sålt sina fastigheter fortsätter bevaka och vara en aktiv part i att främja handel i Stockholm. Hade staden följt upp sin försäljning av Centrumkompaniet på ett mer systematiskt sätt hade staden kunnat agera tidigare i fallet Boultbee.”

§11 Yttrande över Tony Irving ABs ansökan om stöd till evenemang.

(European Professional Ballroom Championships)

SBR 05-60/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Tony Irving AB en marknadsföringsinsats om 150000 kronor för marknadsföringen av European Professional Ballroom Championships 2011 och Stockholm.

§12 Yttrande över Svenska Ishockeyförbundets ansökan om stöd till evenemang.

(Ishockey VM 2012 samt 2013)

SBR 05-61/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Svenska Ishockeyförbundet en marknadsföringsinsats om 700000 kronor för marknadsföringen av VM i Ishockey 2012 – 2013 och Stockholm.

§13 Yttrande över Svenska Bangolfförbundets ansökan om stöd till evenemang.

(VM i Bangolf 2011)

SBR 05-62/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Svenska Bangolfförbundet en marknadsföringsinsats om 100000 kronor för marknadsföringen av VM i Bangolf 2011 och Stockholm.

§14 Yttrande över Live Nation Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang.

(NHL Premiere den 7-8 oktober 2011)

SBR 05-63/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Live Nation Sweden AB en marknadsföringsinsats om 250000 kronor för marknadsföringen av NHL Premiere 2011 och Stockholm.

§15 Yttrande över Louders ansökan om stöd till evenemang.

(FIS Snowboard Big Air World Cup den 19 november 2011)

SBR 05-64/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Louder en marknadsföringsinsats om 250000 kronor för marknadsföringen av FIS Snowboard Big World Cup 2011 och Stockholm.

§16 Yttrande om Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang.

(Stockholm Pride den 1-7 augusti 2011)

SBR 05-58/2011

Styrelsen beslöt att godkänna förslag till beslut lämnade av Ulla Hamilton (M) m.fl. Carl Bern FP), Per Ankersjö (C) samt suppleantyttrande från Christian Carlsson (KD).

1. att bevilja Stockholm Pride en marknadsföringsinsats om 450000 kr för marknadsföringen av Stockholm Pride 2011 och Stockholm, samt

2. att därutöver anföra följande

För att evenemangsstöd från Stockholm Business Region AB ska kunna beviljas krävs att evenemanget ifråga uppfyller ett antal kriterier: evenemanget ska öka kännedomen om Stockholm i världen, evenemanget befäster en bild av Stockholm som staden vill visa upp, evenemanget ökar antalet besökare eller företag till Stockholm, evenemanget har en hög internationell status, evenemanget är långsiktigt utvecklingsbart samt att evenemanget bidrar till att utveckla Stockholm som boende, företags- och besöksstad. Utgångspunkten är att ju större ekonomisk insats som staden överväger, desto hårdare ska kriterierna skärpas.

Totalt har staden 5 miljoner kronor årligen att fördela på evenemang som uppfyller ovanstående kriterier och som genom Stockholm Business Region söker stadens ekonomiska stöd.

Stockholm Pride beviljades ett marknadsföringsstöd för år 2010 på 450000 kronor. Mot bakgrund av detta och ovanstående resonemang anser vi att det är rimligt att staden även i år beviljar ett bidrag om samma belopp, det vill säga 450000 kr.

Reservation angavs av Anders Wallner (MP) och Karin Wanngård (S) m.fl. enligt följande:

”Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Stockholm Pride en marknadsföringsinsats om 800 000 kronor för marknadsföring av Stockholm Pride 2011 och Stockholm.

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival och ett av stadens största årligen återkommande arrangemang. Festivalen är en efterlängtad folkfest för både HBTQ-personer, allmänhet och turister. Festivalen arrangeras av en ideell förening och genererar årligen upp till 50 miljoner kronor till besöksnäringen, enligt stadens egna mätningar. 2011 planeras festivalen att bli mer öppen och tillgänglig för Stockholmare och turister. Festivalens områden samlas kring Sergels torg och Kungsträdgården och föreningen tar bort det generella inträdet till dessa områden, så att fler Stockholmare och turister får möjlighet att delta.

Pridefestivalen är förutom en mötesplats för HBTQ-personer från Sverige, Norden och Europa också en viktig manifestation för ett öppet och inkluderande samhälle. Manifestationen är av stor betydelse för arbetet för mänskliga rättigheter långt bort från Stockholm och Sveriges gränser. Förutom detta visar Stockholm Pride upp för omvärlden att Stockholm är en stad i Europa och världen som har kommit långt och som arbetar med att komma ännu längre i arbetet för allas lika rättigheter.

Modern forskning visar att högutbildade personer väljer arbetsort främst utifrån dess kvaliteter som en levande och kulturell stad. Därför blir städer som präglas av mångfald och öppenhet centrum för ekonomisk utveckling. Eftersom människor med spetskompetens samlas i denna typ av städer flyttar även kunskaps- och tillväxtföretagen dit. Företagen flyttar numera efter spetskompetensen, inte tvärt om som under 1900-talet.

2009 fick Pridefestivalen 500 000 kr i marknadsföringsstöd från Stockholms stad. 2010 sänktes detta till 450 000 kr. Jämförelsevis får HBTQ-festivalen 800 000 kr i stöd från Göteborgs stad, det vill säga dubbelt så mycket stöd till en hälften så stor festival.

Som en stad i världsklass är det viktigt att vi ser långsiktigt på vilken utveckling och vad som behövs för att staden ska utveckla sig och vara i framkant. Ekonomiskt stöd till Stockholm Pride är förutom ett ekonomiskt stöd för marknadsföring av själva festivalen också en marknadsföring av Stockholm som den moderna och öppna staden i världsklass vi önskar oss.”

§17 Yttrande över Lugerinc ABs ansökan om stöd till evenemang.

( Musikfestivalen Sonisphere den 9 juli 2011)

SBR 05-67/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Lugerinc AB en marknadsföringsinsats om 150000 kronor för marknadsföringen av Sonisphere 2011 och Stockholm.

§18 Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapets ansökan om stöd till evenemang.

(ÅF Offshore Race, Stockholm – Gotland Runt den 4-6 juli 2011)

SBR 05-69/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Kungliga Svenska Segel Sällskapet en marknadsföringsinsats om 200000 kronor för marknadsföringen av ÅF Offshore Race 2011 och Stockholm.

§19 Yttrande över Sport & Evenemang ABs ansökan om stöd till evenemang.

(Swedish Touring Car Championship (STCC) den 15-16 september 2012)

SBR 05-59/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Sport & Evenemang AB en marknadsföringsinsats om 500000 kronor för marknadsföringen av STCC Stadium Race 2012 och Stockholm.

Reservation angavs av Anders Wallner (MP) enligt följande:

”Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Sport & Evenemang AB en marknadsföringsinsats på 250000 kr för marknadsföring av STCC Stadium Race 2012 och Stockholm.

2. Bevilja Sport & Evenemang AB en marknadsföringsinsats på 250000 kr för marknadsföring av STCC Stadium Race 2012 och Stockholm med villkor att STCC Stadium Race Stockholm genomför och miljödiplomerar evenemanget.

Motorsporten har betytt mycket för teknikutveckling inte minst på bränslesidan. Sporten är en stor publiksport även om den är fortfarande allt för mansdominerad något som branschen kanske borde arbete hårdare för att förändra.

Stockholm, miljöhuvudstaden, har ambitioner att vara ledande på miljösidan bör självklart ställa de miljökrav som är möjliga på evenemang som anordnas i staden. STCC Stadium race har tidigare miljödiplomerat sitt evenemang i Göteborg. I underlaget står det att man har ambition att göra detsamma i Stockholm. Ambitioner är bra men inte en garanti för att så sker. Utifrån detta är det viktigt att bidraget till marknadsföringsinsatserna villkoras med att det genomförs en miljödiplomering.”

§20 Anmälan om ändring av datum avseende Svensk Galopps ansökan om stöd till evenemang.

(Nationalstadsgaloppen 2012)

SBR 05-65/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna anmälan om ändring av datum avseende Svensk Galopps ansökan om stöd till evenemang.

§21 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar om stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

SBR 05-144/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

2. Godkänna anmälan av avslagna ansökningar om stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

§22 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM.

SBR 62-77/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna rapporten.

§23 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

SBR 04-02/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§24 Rapport från Stockholm Visitors Board.

Peter Lindqvist informerade i korthet om:

· Antal övernattningar har ökat med 3 procent för kvartal 1 i jämförelse med föregående år.

· Många förfrågningar om möjligheter till att hålla kongresser inom Stockholms regionen flera år framöver har inkommit.

· Under sommarsäsongen kommer turistbyråverksamheten inom SVB att utökas med cyklande turistinformatörer samt att de tillfälliga turistbyråerna vid Fri- och Masthamnen samt Illum öppnas.

· SVB har tillsammans med SBRD besökt sina motsvarigheter i Köpenhamn för att samla kunskap om hur de arbetar inom sina respektive områden. Ett fördjupat samarbete på USA och Asien marknaderna diskuterades.

§25 Rapport från Stockholm Business Region Development.

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Ett samarbete har inletts med Utbildningsförvaltningen angående internationella utbildningar.

· Aktiviteter har, och ska genomföras kopplat till samarbetet kring Entreprenörsgalan och Venture Cup.

· Nu pågår djupintervjuer med partners inom fastighetsbranschen för att få en återkoppling av evenemangen som genomfördes under fastighets- och investerarmässan MIPIM.

· Huvudkontorssatsningen har påbörjats i syfte att behålla huvudkontoren i regionen.

· Det pågår 13 kampanjer i Europa inom investeringsfrämjande.

§26 VD rapporterar.

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Stockholmsmötet äger rum den 30 maj i Stadshuset med temat - Hur gör vi Stockholm mer innovativt.

· Den 25 maj hålls ett frukostmöte på Stockholmsmässan om Söderortsvisionen.

· Under våren har en kick-off hållits för alla SBA kommuner. Nu inleds arbetet med s.k Road Show där SBR träffar alla kommunledningar för att föra diskussioner om hur regionens NKI ska uppgå till 75, år 2015 (2009 års NKI uppgick till 66).

· Under Olle Zetterbergs semester tillträder Peter Lindqvist som tf VD för SBR v 25, v 27- v 28 och Anna Gissler som tf VD under v 26.

§27 Övrigt.

Ordförande Ulla Hamilton (M) avslutade mötet och önskade alla deltagare en trevlig sommar.