Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2019-06-12

Sammanträde 2019-06-12

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 16 maj 2019

Beslutsärenden

3 Ändrad firmateckning

4 Justering av flerårsplan 2020

8 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

9 Projekt 3142 Österhagen - Inriktningsbeslut

10 Projekt 3013 Gräsvreten industriområde - Inriktningsbeslut

11 Projekt 3822 Skärholmen 2 TS, Skärholmen - Inriktningsbeslut

12 Projekt 1884 Skärholmen TS, Skärholmen - Inriktningsbeslut

13 Projekt 360602 Ugglevikens reservoar - Reviderat inriktningsbeslut (sekretessbelagd bilaga)

14 Projekt 361451 Östebergatunneln - Reviderat genomförandebeslut

15 Projekt 410263 Uppställningsplats sandtvätt Norsborg - Genomförandebeslut

16 Projekt 362200 Årstastråket etapp 2 HP - Genomförandebeslut

17 Projekt 410205 Uggleviken - Storängsvägen HV600 - Genomförandebeslut

18 Projekt 360908 Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning - Genomförandebeslut

19 Projekt 361078 Gladö Kvarn - Reviderat genomförandebeslut

20 Projekt 410116 Skärholmsdalen, Skärholmen - Revidera inriktningsbeslut, Exploateringsprojekt

21 Projekt 410254 Slakthusområdet - Reviderat inriktningsbeslut - Exploateringsprojekt

22 Projekt 361337 Högmora Etapp 2 - reviderat Genomförandebeslut, Exploateringsprojekt

23 Projekt 362121 Klockelund - Genomförandebeslut, Exploateringsprojekt

24 Upphandlingsärende Aluminiumsulfat till vattenverken, ramavtal

25 Upphandlingsärende Järnsulfat till vattenverken, ramavtal

26 Upphandlingsärende Juridiska tjänster, ramavtal

27 Upphandlingsärende VA-mätningar, -undersökningar och -provtagningar i ledningsnät, diken och vattendrag, ramavtal

28 Upphandlingsärende Maskinentreprenad, ramavtal

Anmälningsärenden

29 Läget i skärgården 2018 - Anmälningsärende

Övriga ärenden

30 Muntlig information om Norsborgs Herrgård