Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-09-19

Sammanträde 2006-09-19

Datum
Klockan
9.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 8/2006 med trafiknämnden den
19 september Läs mer... 2006, kl 9.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Minnesplats för våldets offer. Remiss (S)

6 Sammanträdesdagar för trafiknämnden 2007 m m (S)

7 Förändringar i stadens reglementen. Remiss (S) *

8 Översyn av Stockholms stads uppföljning. Remiss (S) *

9 Införande av säkra parkeringshus. Motion av Madeleine Sjöstedt och Inge-Britt Lundin (båda fp), nr 2006:17 (S) *

10 Tertialrapport 2 och delårsrapport 2 per den 31 augusti 2006 (E)

11 Vilken utbildning får medarbetarna i trafiksäkerhetskunskap m fl frågor. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) (Pe)

12 Bredda Essingeleden. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m) (Tp)

13 -zoner på stadens lokalgator. Remissredovisning och förslag till åtgärder (Tp)

14 Inför alkobommar vid hamnarna. Skrivelse från Madeleine Sjöstedt och ledamoten Claes Fleming (båda fp) (Tp)

16 Upprustning av Fjällgatan på Södermalm. Återremiss (G)

17 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss (G + Mk)

18 Utveckling av ”Mors Stuga” på Långholmen. Skrivelse från Vasilios Roussos (G)

19 Nominering av ny ledamot i styrelsen för Stockholms Terminal AB (G)

20 Ny väganslutning mellan Drivhjulsvägen och Upplagsvägen i Västberga industriområde. Inriktningsbeslut (G + Mk + Sbk)

21 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundsvägen-Skebokvarnsvägen i Bandhagen. Inriktningsbeslut (G)

23 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten på Norrmalm. Remiss (G + Mk)

24 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss (G + Mk)

25 Parkeringsutredning för Lilla Essingen. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (G)

26 Upprustning av Västertorps Centrum i Västertorp. Remiss (G)

27 Försök att ta bort förvirrande trafikskyltar. Redovisning av uppdrag (G)

28 Offentlig belysning. Samarbetsavtal mellan trafikkontoret och Fortum (G)

29 Revidering av Stockholms stads program för kvinnofrid. Remiss. Bordlagt 29 augusti 2006 nr 7 (S)

30 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning. Bordlagt 29 augusti 2006 nr 13 (G)

31 Parkeringssituationen i Årstadal. Fråga från ersättaren Hannah Ekeroos (kd). Bordlagt 29 augusti 2006 nr 16 (G)

32 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd). Bordlagt 29 augusti 2006 nr 18 (G)

33 Parkeringsproblem vid Björkbacksvägen. Skrivelser från Bromma stadsdelsnämnd. Bordlagt 29 augusti 2006 nr 19 (G)

34 Är det möjligt att placera ut trafikljus på Personnevägen? Skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd. Bordlagt 16 maj 2006 nr 24 och senast 29 augusti 2006 nr 24 (G)

Mötesinformation

Justerat:27 september 2006
Mirja Särkiniemi Sten Nordin

Närvarande:

Ledamöter
Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Ulf Fridebäck (fp)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Björn Nyström (kd)
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (-)
Regina Öholm (m)

Ersättare
Gulan Avci (fp)
Lars Bengtson (m)
Hannah Ekeroos (kd)
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Anders Frostell (fp)
Spiridon Gogos (s)
Berthold Gustavsson (m)
Bo Holmberg (s)
Hampus Rubaszkin (mp)

Personalföreträdare
Sonja Mogert, SKTF

Tjänstemän
T f trafikdirektören Göran Gahm och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Barbro Collin, Rune Karlsson, Eva Leijon och Anette Scheibe.

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 3 oktober 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning

Skrivelse för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till trafiknämnden enligt följande:

- Danskvällar för äldre av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (-).

Beslut

Trafiknämnden överlämnade skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Fråga om cirkulationstrafik vid Gullmarsplan

------------------------------------------------------

Ledamoten Björn Nyström (kd) påtalade problem med cirkulationstrafik vid Gullmarsplan.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att återkomma i ärendet vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 12 september 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 18 september 2006.

Beslut

Trafiknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels medge förtroendevalda som så önskar delta i följande aktiviteter:

- Klimatseminarium den 20 september 2006 under Europeiska Trafikantveckan i Stockholm.

- Information om Bilsnål samhällsplanering den 21 september 2006 under Europeiska Trafikantveckan i Stockholm.

- Vägverkets seminarium om Säker skolväg den 5 oktober 2006 i Stockholm.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Minnesplats för våldets offer. Remiss

Dnr T2006-002-01197

Trafikkontoret hade den 27 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§6 Sammanträdesdagar för trafiknämnden 2007 m m

Dnr T2005-010-00100

Trafikkontoret hade den 4 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m m för nämnden under 2007.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Förändringar i stadens reglementen. Remiss

Dnr T2006-001-01469

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 17 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på remiss av förändringar i stadens reglementen överlämna och åberopa utlåtandet till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande.

§8 Översyn av Stockholms stads uppföljning. Remiss

Dnr T2006-000-01673

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna tjänsteutlåtandet utan eget ställningstagande.

§9 Införande av säkra parkeringshus. Motion av Madeleine Sjöstedt och Inge-Britt Lundin (båda fp), nr 2006:17

Dnr T2006-340-01270

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Tertialrapport 2 och delårsrapport 2 per den 31 augusti 2006

Dnr T2006-111-00605

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2006 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Kompletterande information avseende utlåtandets bilaga 1:1 och 1:2 hade utdelats. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 2 och delårsrapport 2 per den 31 augusti och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Nämnden beslutar att som svar på kommunfullmäktiges uppmaning om tydliggörande av omorganisationen överlämna och åberopa rapporten.

3. Nämnden beslutar om omedelbar justering av beslut i ärendet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Vilken utbildning får medarbetarna i trafiksäkerhetskunskap? Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-200-01346

Trafikkontoret hade den 28 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Bredda Essingeleden. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m)

Dnr T2006-410-01337

Trafikkontoret hade den 18 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 30-zoner på stadens lokalgator. Utvärdering och förslag till åtgärder

Dnr T2006-320-00339

Trafikkontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

2. Nämnden beslutar att överlämna åt kontoret att utfärda erforderliga föreskrifter för de ytterligare gator som kontoret förslår ska ha 30 km/timmen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Inför alkobommar vid hamnarna – legala och praktiska förutsättningar. Skrivelse från Madeleine Sjöstedt och ledamoten Claes Fleming (båda fp)

Dnr T2005-320-01516

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 13 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Reparation av Norrbro. Genomförandebeslut

Dnr T2005-420-01705

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner för sin del genomförandet av grundförstärkning och reparation av Norrbro omfattande investeringsutgifter om 150 mnkr.

2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger trafiknämnden, genom trafikkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Upprustning av Fjällgatan på Södermalm. Återremiss

Dnr T2006-400-00037

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till vidare arbete enligt utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss

Dnr T2006-512-01623

Trafikkontoret och markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheterna Långholmen 1:13 och 1:14, Skutskepparvägen m m i stadsdelen Långholmen, S- Dp 2004-04556-54.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Utveckling av ”Mors Stuga” på Långholmen. Skrivelse från Vasilios Roussos

Dnr T2006-510-00648

Trafikkontoret hade den 23 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner att anläggningsarrendet för Mors Stuga sägs upp före april 2008 för att istället prövas som markupplåtelse med polistillstånd.

2. Nämnden beslutar att överlämna och åberopa utlåtandet som svar på skrivelse från Vasilios Roussos.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Nominering av ny ledamot i styrelsen för Stockholms Terminal AB

Dnr T2006-010-01807

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 16 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att till ny ledamot i styrelsen för Stockholms Terminal AB nominera trafikdirektör Per Aronson.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Ny väganslutning mellan Drivhjulsvägen och Upplagsvägen i Västberga industriområde

Dnr T2006-410-01993

Trafikkontoret m fl hade den 31 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorens redovisning av trafikutredningen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundsvägen-Skebokvarnsvägen i Bandhagen. Inriktningsbeslut

Dnr T2006-310-00254

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden fattar inriktningsbeslutet att stråket Trollesundsvägen – Skebokvarnsvägen i Bandhagen bör förbättras avseende tillgänglighet, säkerhet och miljö.

2. Nämnden godkänner att kontoret genomför en uppdatering av programhandlingen enligt kontorets förslag.

3. Nämnden uppdrar åt kontoret att ansöka om erforderlig detaljplaneändring för att senare återkomma till nämnden med underlag för genomförandebeslut.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Remiss och samrådsredovisning

Dnr T2006-321-00140

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner kontorens redovisning.

2. Nämnden uppdrar åt kontoren att återkomma med underlag för ställningstagande i skärmfrågan efter det att erfarenheter finns från pågående försöksverksamhet med ”tyst asfalt”.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten på Norrmalm. Planremiss

Dnr T2006-512-01570

Trafikkontoret och markkontoret hade den 29 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorens utlåtande.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss

Dnr T2006-512-01410

Trafikkontoret och markkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006 och Catarina Ihre av den 17 september 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

1. Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S-Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Parkeringsutredning för Lilla Essingen. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m)

Dnr T2006-340-01341

Trafikkontoret hade den 10 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner trafikkontorets redovisning.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga A.

§26 Upprustning av Västertorps Centrum i Västertorp. Remiss

Dnr T2006-510-01949

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner föreslagen upprustning av Västertorps centrum.

2. Nämnden uppdrar åt kontoret att underrätta markkontoret om beslutet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Försök att ta bort förvirrande trafikskyltar. Redovisning av uppdrag

Dnr T2005-430-01278

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Offentlig belysning. Samarbetsavtal mellan trafikkontoret och Fortum

Dnr T2006-610-02008

Trafikkontoret hade den 5 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till policy för sponsring.

2. Nämnden godkänner samarbetsavtalet mellan trafikkontoret och Fortum.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Revidering av Stockholms stads program för kvinnofrid. Remiss

Dnr T2006-000-01325

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 7

Trafikkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning

Dnr T2006-340-01389

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 13

Trafikkontoret hade den 24 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner redovisningen samt beslutar att ändra parkeringsreglerna för dag- och nattservice enligt kontorets förslag.

2. Nämnden överlämnar sitt beslut för kännedom till stadsdelsnämnderna i innerstaden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Parkeringssituationen i Årstadal. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd)

Dnr T2006-340-01099

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 16

Trafikkontoret hade den 26 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen från Hannah Ekeroos (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-320-01097

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 18

Trafikkontoret hade den 14 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från kristdemokraterna samt medborgarförslag från Anders Fenger-Krog.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Parkeringsproblem vid Björkbacksvägen. Skrivelser från Bromma stadsdelsnämnd

Dnr T2006-340-00583

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 19

Trafikkontoret hade den 15 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Louise Sandström av den 17 augusti 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på inkommet förslag.

2. Nämnden översänder sitt beslut till Bromma stadsdelsnämnd för kännedom.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Är det möjligt att placera ut trafikljus på Personnevägen? Skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd

Dnr T2005-430-00452

Bordlagt 16 maj 2006 nr 24 och senast 29 augusti 2006 nr 24

Trafikkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Avtackning av vice ordföranden

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) och t f trafikdirektören Göran Gahm avtackade på nämndens och kontorets vägnar vice ordföranden Sten Nordin (m) som kommer att sluta i nämnden. Vice ordföranden Sten Nordin (m) tackade nämnden och kontoret.