Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr: T2019-00086

Finns inget protokoll att anmäla

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 02/2019 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Punktåtgärder för framkomlighet och och trafiksäkerhet på cykelpendlingsnätet. Genomförandebeslut (Tp)

8 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 172 och 173. Genomförandebeslut (Tp)

10 Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Reviderat genomförandebeslut (Tp)

11 Genomförande av åtgärder vid gcm-passager. Reviderat genomförandebeslut (Tp)

12 Kollektivtrafikåtgärder i Stockholms innerstad 2019. Genomförandebeslut (Inf + trafikförvaltningen)

13 Belysningsprojekt inom strategin för smart och uppkopplad stad. Genomförandebeslut (Inf)

14 Renovering av Lokattens trappa övergångskonstruktion mot Katarinavägen. Reviderat genomförandebeslut (Inf)

15 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2019-2020. Genomförandebeslut (Stm)

16 Vårbergstoppen - ny stadspark, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut (Stm)

17 Parken Hagdalen i Rågsved-Hagsätra, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut (Stm)

18 Gamla Huddingevägen, cykelåtgärder. Slutredovisning (Inf)

19 Trafikantförbättrande åtgärder 2018. Slutredovisning (Tp)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

20 Verksamhetsberättelse trafiknämnden 2018 (Adm + Stab)

Dnr: T2018-02786

OJ
*
P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
20 Bilaga 1 Budgetavräkning VB 2018.pdf (76 kb) 20 Bilaga 10 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm. Lägesrapport avseende handlingsplanens genomförande.pdf (2 071 kb) 20 Bilaga 11 Nyckeltal 2018 för trafiknämnden.pdf (233 kb) 20 Bilaga 2 Driftspecifikation VB 2018.pdf (114 kb) 20 Bilaga 3 Balansräkning VB 2018.pdf (38 kb) 20 Bilaga 4 Investeringar VB 2018.pdf (424 kb) 20 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VB 2018.pdf (550 kb) 20 Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder VB 2018.pdf (1 142 kb) 20 Bilaga 7 Sammanställning Slutredovisningar VB 2018.pdf (11 kb) 20 Bilaga 7.1 Slutredovisning 8002603 Söderledstunneln Teknisk implementering till trafikstockholm.pdf (818 kb) 20 Bilaga 7.10 Slutredovisning 8003399 Fruarna.pdf (981 kb) 20 Bilaga 7.11 Slutredovisning 8003773 Besluts-PM OT Sätradalsparken.pdf (510 kb) 20 Bilaga 7.12 Slutredovisning 8002929 Besluts-PM SKYLTNING 2017.pdf (372 kb) 20 Bilaga 7.13 Slutredovisning 8002928 VÄGMARKERING 2017.pdf (402 kb) 20 Bilaga 7.14 slutredovisning 8002930 VÄGVISNINGSSKYLTNING 2017.pdf (391 kb) 20 Bilaga 7.15 Slutredovisning 8003732- uppvärmning markslingor.pdf (639 kb) 20 Bilaga 7.16 Slutredovisning 8003701 PM - Reinvestering Markvärrme City.pdf (662 kb) 20 Bilaga 7.17 Slutredovisning 8002941 2017 Trafiksignaltekniska.pdf (533 kb) 20 Bilaga 7.18 Slutredovisning 8003820 Renovering ytskikt Lunda industriområde.pdf (1 204 kb) 20 Bilaga 7.19 Slutredovisning 8002851 PM Lindeparkensskola.pdf (1 180 kb) 20 Bilaga 7.2 Slutredovisning 8002768 Ombyggn Klara Vattugränd mln Vasag-Klara Västra Kyrkogata.pdf (762 kb) 20 Bilaga 7.20 Slutredovisning 8002843 Övergångställe Mäster Samuelsgata Klaratunneln.pdf (736 kb) 20 Bilaga 7.3 Slutredovisning 8003174 Lumaparken ny bäckfåra.pdf (657 kb) 20 Bilaga 7.4 Slutredovisning 8003188 Besluts-PM OT Västerholmsparken.pdf (515 kb) 20 Bilaga 7.5 Slutredovisning 8003189 Besluts-PM OT Polisparken - Avslut.pdf (585 kb) 20 Bilaga 7.6 Slutredovisning 8003192 Besluts-PM OT Björkhagen - Avslut.pdf (599 kb) 20 Bilaga 7.7 Slutredovisning 8003197 Markvärnme city uppgradering etapp 3.pdf (679 kb) 20 Bilaga 7.8 Slutredovisning 8003330 Markvärnme city uppgradering etapp 4-5.pdf (680 kb) 20 Bilaga 7.9 Slutredovisning 8003390 Reinv Fontän Kärrtorp C upprustning.pdf (739 kb) 20 Bilaga 8 Redovisning av genomförda granskningar enligt 2018 års internkontrollplan.pdf (295 kb) 20 Bilaga 9 Uppföljning av Grönare Stockholm.pdf (418 kb)

21 Trafikkontorets delegationsordning. Komplettering (K)

22 Hur trafikkontoret arbetar med och ser på trafiksäkerhetsfrågor som särskilt rör oskyddade trafikanter som cyklister och gångtrafikanter. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m fl (S) (Tp)

23 Ramavtal för teknik- och administrativa konsulter. Upphandling (Inf)

24 Betaltjänst för parkering. Upphandling (Ti)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2019-00065

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 02/2019, Dnr T2019-00289

§7 Punktåtgärder för framkomlighet och och trafiksäkerhet på cykelpendlingsnätet. Genomförandebeslut, Dnr T2019-00269

§8 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 172 och 173. Genomförandebeslut, Dnr T2018-02748

§10 Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2015-02943

§11 Genomförande av åtgärder vid gcm-passager. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2016-03385

§12 Kollektivtrafikåtgärder i Stockholms innerstad 2019. Genomförandebeslut, Dnr T2018-02953

§13 Belysningsprojekt inom strategin för smart och uppkopplad stad. Genomförandebeslut, Dnr T2019-00175

§14 Renovering av Lokattens trappa övergångskonstruktion mot Katarinavägen. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2017-03462

§15 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2019-2020. Genomförandebeslut, Dnr T2018-02914

§16 Vårbergstoppen - ny stadsdelspark, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut, Dnr T2017-00093

§17 Parken Hagdalen i Rågsved-Hagsätra, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut, Dnr T2017-00093

§18 Gamla Huddingevägen, cykelåtgärder. Slutredovisning, Dnr T2012-313-056000

§19 Trafikantförbättrande åtgärder 2018. Slutredovisning, Dnr T2018-00227

§20 Verksamhetsberättelse trafiknämnden 2018, Dnr T2018-02786

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
20 Bilaga 1 Budgetavräkning VB 2018.pdf (76 kb) 20 Bilaga 10 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm. Lägesrapport avseende handlingsplanens genomförande.pdf (2 071 kb) 20 Bilaga 11 Nyckeltal 2018 för trafiknämnden.pdf (233 kb) 20 Bilaga 2 Driftspecifikation VB 2018.pdf (114 kb) 20 Bilaga 3 Balansräkning VB 2018.pdf (38 kb) 20 Bilaga 4 Investeringar VB 2018.pdf (424 kb) 20 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VB 2018.pdf (550 kb) 20 Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder VB 2018.pdf (1 142 kb) 20 Bilaga 7 Sammanställning Slutredovisningar VB 2018.pdf (11 kb) 20 Bilaga 7.1 Slutredovisning 8002603 Söderledstunneln Teknisk implementering till trafikstockholm.pdf (818 kb) 20 Bilaga 7.10 Slutredovisning 8003399 Fruarna.pdf (981 kb) 20 Bilaga 7.11 Slutredovisning 8003773 Besluts-PM OT Sätradalsparken.pdf (510 kb) 20 Bilaga 7.12 Slutredovisning 8002929 Besluts-PM SKYLTNING 2017.pdf (372 kb) 20 Bilaga 7.13 Slutredovisning 8002928 VÄGMARKERING 2017.pdf (402 kb) 20 Bilaga 7.14 slutredovisning 8002930 VÄGVISNINGSSKYLTNING 2017.pdf (391 kb) 20 Bilaga 7.15 Slutredovisning 8003732- uppvärmning markslingor.pdf (639 kb) 20 Bilaga 7.16 Slutredovisning 8003701 PM - Reinvestering Markvärrme City.pdf (662 kb) 20 Bilaga 7.17 Slutredovisning 8002941 2017 Trafiksignaltekniska.pdf (533 kb) 20 Bilaga 7.18 Slutredovisning 8003820 Renovering ytskikt Lunda industriområde.pdf (1 204 kb) 20 Bilaga 7.19 Slutredovisning 8002851 PM Lindeparkensskola.pdf (1 180 kb) 20 Bilaga 7.2 Slutredovisning 8002768 Ombyggn Klara Vattugränd mln Vasag-Klara Västra Kyrkogata.pdf (762 kb) 20 Bilaga 7.20 Slutredovisning 8002843 Övergångställe Mäster Samuelsgata Klaratunneln.pdf (736 kb) 20 Bilaga 7.3 Slutredovisning 8003174 Lumaparken ny bäckfåra.pdf (657 kb) 20 Bilaga 7.4 Slutredovisning 8003188 Besluts-PM OT Västerholmsparken.pdf (515 kb) 20 Bilaga 7.5 Slutredovisning 8003189 Besluts-PM OT Polisparken - Avslut.pdf (585 kb) 20 Bilaga 7.6 Slutredovisning 8003192 Besluts-PM OT Björkhagen - Avslut.pdf (599 kb) 20 Bilaga 7.7 Slutredovisning 8003197 Markvärnme city uppgradering etapp 3.pdf (679 kb) 20 Bilaga 7.8 Slutredovisning 8003330 Markvärnme city uppgradering etapp 4-5.pdf (680 kb) 20 Bilaga 7.9 Slutredovisning 8003390 Reinv Fontän Kärrtorp C upprustning.pdf (739 kb) 20 Bilaga 8 Redovisning av genomförda granskningar enligt 2018 års internkontrollplan.pdf (295 kb) 20 Bilaga 9 Uppföljning av Grönare Stockholm.pdf (418 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
20 protut OJ.pdf (285 kb)

§21 Trafikkontorets delegationsordning. Komplettering, Dnr T2015-00076

§22 Hur trafikkontoret arbetar med och ser på trafiksäkerhetsfrågor som särskilt rör oskyddade trafikanter som cyklister och gångtrafikanter. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m fl (S), Dnr T2018-03278

§23 Ramavtal för teknik- och administrativa konsulter. Upphandling, Dnr T2019-00111

§24 Betaltjänst för parkering. Upphandling, Dnr T2018-03506