Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2019-08-29

Sammanträde 2019-08-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 7/2019 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Framkomlighetssatsning på cykelinfrastruktur. Utredningsbeslut (Tp)

8 Framkomlighetssatsning inom gång- och kollektivtrafik. Utredningsbeslut (Tp)

9 Dynamiska farthinder på Vårholmsbackarna och Sörgårdsvägen. Genomförandebeslut (Tp)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

10 Ett samlat grepp för att vända utvecklingen av Tensta centrum. Motion av Clara Lindholm och Rashid Mohammad (båda V). Svar på remiss från kommunfullmäktige (Stm)

11 Utvärdering av parkeringsnormen. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V), Jan Valeskog m.fl. (S) och Malin Ericson (Fi) (Tp)

12 Parkering vid torgen i Bromma. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd (Ti)

13 Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd. Revidering med fokus på evenemang (Ti)

14 Elmopeder. Samarbetsavtal (Ti)

15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef (Stab)

16 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, dnr T2019-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr T2019-00086

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 7/2019, dnr T2019-00289

§7 Framkomlighetssatsning på cykelinfrastruktur. Utredningsbeslut, dnr T2019-01907

§8 Framkomlighetssatsning inom gång - och kollektivtrafik. Utredningsbeslut, dnr T2019-01887

§9 Dynamiska farthinder på Vårholmsbackarna och och Sörgårdsvägen. Genomförandebeslut, dnr T2019-02166

§10 Ett samlat grepp för att vända utvecklingen av Tensta centrum. Motion av Clara Lindholm och Rashid Mohammad (båda V). Svar på remiss från kommunfullmäktige, dnr T2019-01122

§11 Utvärdering av parkeringsnormen. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V), Jan Valeskog m.fl. (S) och Malin Ericson (Fi), dnr T2019-01490

§12 Parkering vid torgen i Bromma. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd, Dnr T2018-02740

§13 Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd. Revidering med fokus på evenemang, dnr T2018-02810

§14 Elmopeder. Samarbetsavtal, dnr T2019-02440

§15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef, dnr T2019-02520

§16 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2019-01883