Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2008-08-19

Sammanträde 2008-08-19

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl. revidering av reglementen. Svar på remiss (S)*

6 Anmälan av protokoll 5/2008 från nämndens handikappråd (S)

7 Personalpolicy för Stockholm stad. Svar på remiss (Adm)*

8 Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholm stad. Svar på remiss (K+Explk+Sbk+Fsk+Mf+Stadsarkivet)*

9 Rapport utvärdering av vårens trafiksäkerhetskampanj. Återredovisning (K)

10 Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s). Svar på remiss (Tp)

11 Detaljplan för kv Oxen Större 21 m m, Norrmalm. Svar på remiss (Tp)*

12 Jämställdhet i trafiken? Svar på skrivelse från Torhild Lamo och Kajsa Stenfelt (v) (Tp)

13 Banverkets åtgärdsprogram 2009-2013 enligt förordningen om omgivningsbuller. Remiss (Tp+Explk+Sbk+Mf)*

14 Promemoria om nya regler om trängselskatt. Anmälan om svar på remiss (Tp)

15 Ljusevenemang runt Riddarfjärden i samband med Nobelfesten. Förutsättningar för genomförande (Anl)

16 Parkeringsplatser som har reserverats för beskickningsbilar. Svar på remiss (T)*

17 Olyckan på Hanstavägen i samband med ombyggnad av Kista Galleria. Rapport (T+Expl+Sbk)

18 Teknik och trafiktjänst - inriktning för fortsatt verksamhetsöversyn (Tt+Anl)

19 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från kommunfullmäktige m fl. Bordlagt den 17 juni 2008 nr 14 (Tp)

20 Beräknade totalkostnader för privatiseringen av p-vakterna i Stockholm. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s). Bordlagt den 17 juni 2008 nr 20 (T)

21 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd). Bordlagt den 20 maj 2008 nr 13 och 17 juni 2008 nr 28 (Tp)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 2 september 2008

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Svar på frågor ställda på sammanträdet den 17 juni

Tjänstemannen Anette Scheibe svarade på nedanstående frågor ställda av ersättaren Bo Arkelsten (m) och ledamoten Torhild Lamo (v) på sammanträdet den 17 juni.

- Varför tas inte enkelriktningen på Hökarvägen bort trots att en enig nämnd och de boende vill det?

- Planerar kontoret några åtgärder avseende de problem som uppstår då Sandfjärdsgatan i Årsta används som genomfartsled?

- Det finns önskemål från boende i stadsdelen om en gång- och cykelbana längs Snösätravägen i Rågsved Planerar kontoret några åtgärder för att säkra gång och cykeltrafikanternas säkerhet på vägen?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Frågor om Nynäsvägen

Ersättaren Christoffer Kuckowski (m) ställde följande frågor om Nynäsvägen:

Nynäsvägen norrgående efter Södra Länken avfarten vid Globen. Kan man ta bort bussfilen då den inte kommer nyttjas av bussarna i linjetrafik under ombyggnaden av centralbron?

Vid Södra länken avfarten i höjd med Globen norrgående. Här finns ett mycket brett spärrområde som gör det svårt för bussarna att hålla sig i bussfilen. Både bussgaragen och polisen har påpekat att man skall smalna av spärrområdet. Kan trafikkontoret åtgärda detta?

På samma sträcka finns det planterade träd längs mitten samt på sidorna. Snart kommer träden att skymma vägbelysningen och löven kommer att utgöra en halkrisk då de faller på vägbanan. Hur hanterar trafikkontoret de problemen?

Fråga om allergen växt, Malörtsambrosian

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) frågade om det finns någon möjlighet att ta bort Malörtsambrosian från kommunal mark i väntan på en eventuell lagstiftning att stoppa spridningen av växten. Malörtsambrosian är en allergen växt och den sprids nu i Sverige p g a klimatförändringarna. I Frankrike har man lagstiftat om att ta bort växten.

Fråga om Havsörnsvägen i Fagersjö

Vice ordföranden Jan Valeskog (s) frågade vad kontoret kan göra för att dämpa hastigheterna på den breda Havsörnsvägen som idag inbjuder till höga hastigheter. Hastighetsbegränsningen hålls inte och det finns både förskolor och skola längs vägen. Ett förslag till hastighetsdämpande åtgärd är avsmalna vägen med parkeringsplatser.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt kontoret att besvara frågorna på ett kommande sammanträde.

Information om arbetet på Nordsydaxeln

Tjänstemannen från trafikkontoret Lars Jolérus informerade om hur arbetet på Nordsydaxeln framskridit under sommaren.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 12 augusti 2008 vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 19 augusti 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2008-010-00513

Trafikkontoret hade den 22 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl. revidering av reglementen. Svar på remiss

Dnr T2008-020-02192

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden tillstyrker förslaget till nytt reglemente för trafik- och renhållningsnämnden.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A4.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden ser positivt på att ansvaret för torghandeln på Hötorget och Östermalmstorg överförs från trafik- och renhållningsnämnden till fastighetsnämnden. Nämnden anser dock att torgens planering och städning inom ramen för en snygg och trygg stad alltjämt ska inrymmas i trafik- och renhållningsnämndens verksamhet då stadens målsättning är en renodlad och effektiv skötsel av det offentliga rummet. Nämnden anser att dessa torg måste ingå i helhetsansvaret för att staden ska kunna uppnå detta mål.

Nämnden ser också positivt på en kortad plan- och byggprocess. Detta bör dock inte medföra att startpromemorior vid enkla planförfaranden och behandling av bygglov flyttas från politiskt inflytande till Stadsbyggnadskontoret. Nämnden är dessutom tveksam till ett överförande av Stadsmuseets klassificeringsverksamhet och Skönhetsrådets uppgifter till Stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A3.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A4.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) enligt bilaga A5.

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga A6.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt bilaga A3.

§6 Anmälan av protokoll 5/2008 från nämndens handikappråd

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde nr 5 den 8 maj 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§7 Personalpolicy för Stockholm stad. Svar på remiss

Dnr T2008-200-01920

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 23 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B.

§8 Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholm stad. Svar på remiss

Dnr T2008-020-01802

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen och stadsarkivet hade den 23 juni 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss om etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad med kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2. Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Stockholm ska bli än mer attraktiv för såväl den enskilda människan som företag och organisationer. Det är därför viktigt att stadens tjänster är lättillgängliga och effektiva samt att brukarna får ut mesta och bästa möjliga service för sina skattepengar. Nämnden är därför positiv till en etablering av en ny kontaktcenterorganisation och anser att den blivande organisationen kommer att vara en viktig del i arbetet med att göra stadens servicefunktioner gentemot invånarna ännu bättre.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt bilaga C2.

§9 Rapport utvärdering av vårens trafiksäkerhetskampanj. Återredovisning

Dnr T2008-320-02720

Trafikkontoret hade den 19 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande rapport.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga D.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt bilaga D.

§10 Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s). Svar på remiss

Dnr T2008-310-01713

Trafikkontoret hade den 23 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på motionen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Gaturummet är stadens blodomlopp och en förutsättning för en levande, tillgänglig och dynamisk stad. I väntan på en förbifart kommer innerstaden alltjämt vara en plats där trafik som inte alls är på väg dit måste samsas med stadens invånare och dess vardagsliv. Att jämka olika intressen och blanda trafikslag är en del av livet i storstaden, och det innebär att alla måste ta mer hänsyn till varandra, att lära av varandra och att respektera varandra.

Trafiksäkerhetsarbetet ska därför inriktas på att förena ökad säkerhet med en förbättrad framkomlighet. På stadens huvudgator ska trafiksäkerhetsarbetet koncentreras kring övergångsställen och särskilt utsatta platser medan hastighetsdämpande åtgärder i form av fysiska hinder ska koncentreras till skolor och andra platser, där medborgarna upplever hastighetsbegränsningarna som relevanta. I övrigt ska fysiska hinder ersättas med nya tekniska hjälpmedel, övergångsställen ska målas och upplysas, belysningen ska förbättras och särskilt utsatta platser ska få trafikljus. Trafiksäkerhetsarbetet ska ta sin utgångspunkt i den verkliga trafiksituationen och analyser och prioriteringar av särskilt utsatta konfliktpunkter mellan olika trafikslag ska inleda arbetet och ligga till grund för konkreta åtgärder.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§11 Detaljplan för kv Oxen Större 21 m m, Norrmalm. Svar på remiss

Dnr T2008-512-02238

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 12 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Jämställdhet i trafiken? Svar på skrivelse från Torhild Lamo och Kajsa Stenfelt (v)

Dnr T2008-000-02021

Trafikkontoret hade den 15 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F.

§13 Banverkets åtgärdsprogram 2009-2013 enligt förordningen om omgivningsbuller. Remiss

Dnr T2008-321-01921

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen hade den 1 augusti 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen översända och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Den täta staden är trots sina många fördelar förbunden med vissa utmaningar, varav buller är en av de största. När staden byggs inåt innebär det oundvikligen att en betydande del av de nyproducerade bostäderna byggs i områden med omfattande bullerstörningar. Modern teknik kan dock effektivt begränsa buller på ett sätt som tidigare var otänkbart och det är dessutom uppenbart att många människor gärna accepterar en lite bullrigare omgivning i utbyte mot de fördelar som är förknippade med att bo och arbeta centralt i en stad. Nämnden anser således att Banverkets bullerskyddsarbete är av stor vikt, men att arbetet ska inriktas mot att begränsa bullret vid källan och att gränsvärdesmätningar för byggnader ska göras på insidan av huset istället för vid fasaden.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§14 Promemoria om nya regler om trängselskatt. Anmälan om svar på remiss

Dnr T2008-312-02345

Trafikkontoret hade den 4 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga H2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) i enligt bilaga H2.

§15 Ljusevenemang runt Riddarfjärden i samband med Nobelfesten. Förutsättningar för genomförande

Dnr T2008-610-01980

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 29 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta planeringen med inriktning på ljusevenemang runt Riddarfjärden i samband med Nobelfesten 2009 och återkomma med förslag till genomförandebeslut under hösten 2008.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige i budgeten för 2009 reserverar särskilda medel om 5 mnkr för genomförande av planerat ljusevenemang.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra festljussättning av Stadshuset under Nobelfesten 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Parkeringsplatser som har reserverats för beskickningsbilar. Svar på remiss

Dnr T2008-340-02359

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att redovisa antalet parkeringsplatser för fordon vid utländska beskickningar (TRN 2007-10-23 § 12, Dnr T2007-340-03254).

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Olyckan på Hanstavägen i samband med ombyggnad av Kista Galleria. Rapport

Dnr T2008-510-02732

Trafikkontoret samt exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret hade den 1 augusti 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden lägger rapporten rörande olyckan på Hanstavägen i samband med ombyggnad av Kista Galleria till handlingarna.

Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden lägger rapporten rörande olyckan på Hanstavägen i samband med ombyggnad av Kista Galleria till handlingarna.

§18 Teknik och trafiktjänst – inriktning för fortsatt verksamhetsöversyn

Dnr T2008-000-00950

Trafikkontoret hade den 11 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafikkontorets förslag till inriktning för fortsatt verksamhets- och organisationsöversyn rörande avdelningen för Teknik och trafiktjänst godkänns. Slutrapport av verksamhets- och organisationsöversynen ska presenteras för nämnden senast i november 2008.

 2. Förberedelser genomförs för att upphandla skylttekniskt drift och underhåll i konkurrens. Förberedelser ska vara klara i november 2008.

 3. Verksamheten inom signalteknikområdet samt marknadssituation inom detta teknikområde utreds ytterligare. Utredningen ska redovisas för nämnden i november 2008.

 4. Enheten för konstbyggnadsteknik överförs från avdelningen för Teknik och trafiktjänst till avdelningen för Anläggning senast 1 september 2008.

 5. Vissa ekonomiuppgifter på avdelningen för Teknik och trafiktjänst överflyttas till Administrativa avdelningen från och med 1 september 2008.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafikkontorets förslag till inriktning för fortsatt verksamhets- och organisationsöversyn rörande avdelningen för Teknik och trafiktjänst godkänns. Slutrapport av verksamhets- och organisationsöversynen ska presenteras för nämnden senast i november 2008.

 2. Förberedelser genomförs för att upphandla skylttekniskt drift och underhåll i konkurrens. Förberedelser ska vara klara i november 2008.

 3. Verksamheten inom signalteknikområdet samt marknadssituation inom detta teknikområde utreds ytterligare. Utredningen ska redovisas för nämnden i november 2008.

 4. Enheten för konstbyggnadsteknik överförs från avdelningen för Teknik och trafiktjänst till avdelningen för Anläggning senast 1 september 2008.

 5. Vissa ekonomiuppgifter på avdelningen för Teknik och trafiktjänst överflyttas till Administrativa avdelningen från och med 1 september 2008.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I2.

§19 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från kommunfullmäktige m fl

Dnr T2007-410-04628

Bordlagt 17 juni 2008 nr 14

Trafikkontoret hade den 4 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att komplettera skyltning och reglering på befintliga kollektivtrafikkörfält enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är angeläget att hitta flexibla lösningar i stadens begränsade gatunät och att näringslivets transporter kan ske på ett smidigare och effektivare sätt. Det får, som kontoret skriver, inte riskera framkomligheten för stombusstrafik, framkomligheten för annan trafik eller trafiksäkerhet. Den växande staden är dock i behov av nya framkomlighetslösningar och det är därför angeläget att staden tillhandahåller fler flexibla möjligheter.

Nämnden välkomnar kontorets förslag om att komplettera skyltning och reglering på befintliga kollektivtrafikkörfält enligt tjänsteutlåtandet. Nämnden anser dock att möjligheten för övrig trafik att nyttja kollektivtrafikkörfälten bör öka i större omfattning genom bl.a. ökat utnyttjande av kollektivkörfälten under lågtrafik eller längs sträckor mot målpunkter där t.ex. taxi används mer frekvent.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga J2.

§20 Beräknade totalkostnader för privatiseringen av p-vakterna i Stockholm. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr T2007-350-04565

Bordlagt 17 juni 2008 nr 20

Trafikkontoret hade den 27 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga K2.

§21 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd)

Dnr T2008-320-00610

Bordlagt 20 maj 2008 nr 13 och 17 juni 2008 nr 28

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 25 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Gamla stans soc.dem.förening inkommen den 19 maj 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra de trafikjusteringar som föreslås i utlåtandet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Ordföranden Mikael Söderlund (m) tackade trafik- och renhållningsnämnden för den tid som varit och önskade nämnden lycka till i det fortsatta arbetet.

Vice ordföranden Jan Valeskog (s) tackade Mikael Söderlund för hans tid i trafik- och renhållningsnämnden och i Stockholms kommunalpolitik överhuvudtaget.