Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2024-05-20

Sammanträde 2024-05-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Patientsäkerhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2023

Diarienummer 2024/ÄON 0060

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.
MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf

2 Dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2024/ÄON 0058

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - val av dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

3 Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Diarienummer 2024/KS 0145

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård förlängs till och med 2028 i enlighet med rekommendation från SKR.
2. Kostnaden fördelas mellan äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 26 januari 2024 beslutade Sveriges kommuner och regioner (SKR) att rekommendera kommunerna att förlänga finansieringen av den gemensamma satsningen för en mer kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Finansieringen avser åren 2025-2028.
För att tjänsterna även framöver ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.
Förvaltningarna föreslår att kommunen antar rekommendationen om en förlängning av gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Kostnaden fördelas mellan förvaltningarna inom socialtjänsten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_förnyad rekommendation.docx
Meddelande 1_2024 - Förnyad rekommendation kunskapsbaserad socialtjänst o hälso- och sjukvård (1) (1) (002).pdf

4 Utredning av förutsättningarna att införa förenklad handläggning av vissa hemtjänstinsatser för äldre

Diarienummer 2024/ÄON 0042 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden inför förenklad handläggning av hemtjänst inom äldreomsorgen för invånare fyllda 75 år eller mer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa förenklad handläggning av hemtjänst under 2024 med den inriktning som föreslås i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden inför förenklad handläggning av hemtjänst för äldre personer enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453). Syftet är att göra det enklare för invånarna att ansöka om hemtjänst och erbjuda ökade möjligheter att få inflytande över sina insatser. Ytterligare ett syfte är att förenkla administrationen och frigöra tid för biståndshandläggarna som kan koncentreras på mer komplexa ärenden och uppföljning av kvalitet och nöjdhet.
Förvaltningens förslag innebär att personer, som är 75 år eller äldre kan beviljas hemtjänst i form av serviceinsatser samt trygghetslarm utan individuell behovsprövning. Med serviceinsatser avses städ, tvätt och klädvård, matdistribution, inköp inklusive apoteksärenden.
Alla inom målgruppen för äldreomsorgen kan dessutom alltid ansöka om bistånd och få den individuellt prövad och beslutad enligt 4 kap. 1 § SoL.

Bilagor
Tjänsteskrivelse-Förenklad handläggning, tjbrd.docx
KPR synpunkter på förenklad handläggning.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-04-17 § 13.pdf

5 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 5

Diarienummer 2024/ÄON 0052

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 5 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under mars 2024 genomfört en granskning av hemtjänsten i egen regi, enhet 5. Resultatet i granskningen tyder på att enheten är framåtsträvande och arbetar lösningsfokuserat. Personalen har stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och majoriteten av brukarna uttrycker att de är nöjda och trygga med det stöd som ges. Ett närmare ledarskap förmodas ge förutsättningar för de förändringar som enheten ser ett behov av.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 5.docx
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 5.docx.pdf

6 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 6, nattpatrullen

Diarienummer 2024/ÄON 0053

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 6, nattpatrullen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers på Tyresö kommun har under mars 2024 genomfört en granskning av hemtjänst i egen regi, enhet 6, nattpatrullen. Resultatet tyder på att enheten är framåtsträvande och arbetar lösningsfokuserat inför de olika utmaningar som enheten ställs inför. Hemtjänstens organisationsförändring har medfört att medarbetarna på enheten upplever ett närmare ledarskap och en större möjlighet att lyfta och synliggöra relevanta frågor för den specifika medarbetargruppen. Medarbetarna framhäver att de har en hög trivsel på arbetet och i sin grupp. Medarbetarna har även ett stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och brukarna upplever en trygghet med det stöd de får. Enheten bedöms därför vara välfungerande utifrån undersökta kriterier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hemtjänst egen regi, enhet 6, nattpatrullen.docx
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, nattpatrullen.docx.pdf

7 Granskningsrapport, hemtjänst i kommunal regi

Diarienummer 2024/ÄON 0054

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av hemtjänst, egen regi noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 23 september 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från enheten juridik och utredning på Tyresö kommun har under november 2023 till mars 2024 granskat hemtjänstens enheter inom egen regi. Hemtjänsten har under 2023 omorganiserat sig och gått från fyra till sex enheter.
Resultatet indikerar att verksamheten är framåtsträvande och arbetar lösningsfokuserat. Den nya organisationen har medfört och förväntas medföra ett närmare ledarskap samt öka möjligheten att lyfta relevanta frågor för den specifika arbetsgruppen. Ledningsfunktioner arbetar för att skapa en verksamhetskultur där man arbetar tillsammans med gemensamma frågor. Majoriteten av personalen upplever att ledningsfunktioner är lättillgängliga och lyhörda.
Personalen är engagerad och majoriteten vittnar om att de trivs på arbetsplatsen även om de lyfter att det finns ett behov av att utveckla deras arbetsmiljö.
Personalen har ett stort brukarfokus och brukarna uttrycker att de är nöjda och trygga med det stöd de får. Flertal brukare lyfter dock att de ser brister i personalkontinuiteten och få kan uppge vem som är deras fasta omsorgskontakt.
Verksamheten bedöms vara välfungerad utifrån undersökta kriterier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi.docx
Granskningsrapport, hemtjänst i egen regi.docx.pdf

8 Kvalitetsberättelse 2023 för myndigheten för äldre och funktionsnedsättning

Diarienummer 2024/ÄON 0059 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2011:9 bör den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt lag om stöd och service (LSS) varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Syftet med kvalitetsberättelsen är främst att beskriva arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten samt beskriva det utvecklingsarbete som genomförts under året.
Kvalitetsberättelsen visar vilket fokus myndigheten haft under det senaste året, uppnådda resultat och effekter samt vilka områden myndigheten har identifierat som prioriterade områden för kommande år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse MÄF 2023.docx
Kvalitetsberättelse MÄF 2023.docx

9 Reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2024/ÄON 0063

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver äldre- och omsorgsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på äldre- och omsorgsnämnden.
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden
Bland annat föreslås en höjning av delegationen för beslut i ärenden om bostadsanpassning till följd av prisökningar, ett tillägg av beslut om nivåbedömning av LSS-boende, möjligheten för medicinskt ansvarig sjuksköterska att besvara remisser samt beslut om insatsen sysselsättning enligt SoL, vilken i nuläget är under utredning.
Smärre redaktionella ändringar har också genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet (bilaga 1).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Förslag till ny delegationsordning med ändringmarkeringar.docx
Förslag till ny delegationsordning utan ändringmarkeringar.docx
Delegationsordning äldre- och omsorgsnämnden.pdf

10 Delårsrapport 1, 2024

Diarienummer 2024/ÄON 0064

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport 1, 2024 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2024 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2024 samt uppföljning av riskhanteringsplan, aktiviteter i tillgänglighetsplanen och uppdrag. De kommunövergripande politiska uppdragen redovisas i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.docx
Delårsrapport 1 ÄoO.pdf
Uppföljning politiska uppdrag T1 - .pdf

11 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/ÄON 0051

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för äldre- och omsorgsnämnden, Susann Ronström (S), informerar om aktuella frågor.

12 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

13 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0146

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).


Följande delegationsbeslut anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.

Bilagor
4. Delegationsbeslut 4 kap 2 SOL - April 2024.docx

14 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0147

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

- Antal köpta platser
- Protokoll kommunala pensionärsrådet 17 april 2024
- Cirkulär från SKR med Definitivt OPI för 2024
- Cirkulär från SKR om Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024-2028
- Cirkulär från SKR Preliminär kostnadsutjämning 2025 regioner
- Cirkulär från SKR Tillfällig överenskommelse om avvikelse från dygnsvila...

Bilagor
Köpta platser 2024.xlsx
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2024-04-17 §§ 10-18.pdf
Circulär 24_22 Definitivt OPI för 2024.pdf
Cirkulär 24_27 Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024-2028.pdf
Cirkular-24031-prel-kostnadsutjamning-2025-regioner.pdf
Cirkulär 24_29.pdf

§41 Patientsäkerhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2023

Diarienummer 2024/ÄON 0060


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.
MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf
Lägesbild hälso- och sjukvård.pptx

§42 Dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2024/ÄON 0058


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.

 

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - val av dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

§43 Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd

Diarienummer 2024/KS 0145

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård förlängs till och med 2028 i enlighet med rekommendation från SKR.
2. Kostnaden fördelas mellan äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

 

Beskrivning av ärendet
Den 26 januari 2024 beslutade Sveriges kommuner och regioner (SKR) att rekommendera kommunerna att förlänga finansieringen av den gemensamma satsningen för en mer kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Finansieringen avser åren 2025-2028.
För att tjänsterna även framöver ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.
Förvaltningarna föreslår att kommunen antar rekommendationen om en förlängning av gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Kostnaden fördelas mellan förvaltningarna inom socialtjänsten.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård förlängs till och med 2028 i enlighet med rekommendation från SKR.
2. Kostnaden fördelas mellan äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_förnyad rekommendation.docx
Meddelande 1_2024 - Förnyad rekommendation kunskapsbaserad socialtjänst o hälso- och sjukvård (1) (1) (002).pdf

§44 Utredning av förutsättningarna att införa förenklad handläggning av vissa

Diarienummer 2024/ÄON 0042 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden inför förenklad handläggning av hemtjänst inom äldreomsorgen för invånare fyllda 75 år eller mer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa förenklad handläggning av hemtjänst under 2024 med den inriktning som föreslås i tjänsteskrivelsen.

 

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden inför förenklad handläggning av hemtjänst för äldre personer enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453). Syftet är att göra det enklare för invånarna att ansöka om hemtjänst och erbjuda ökade möjligheter att få inflytande över sina insatser. Ytterligare ett syfte är att förenkla administrationen och frigöra tid för biståndshandläggarna som kan koncentreras på mer komplexa ärenden och uppföljning av kvalitet och nöjdhet.
Förvaltningens förslag innebär att personer, som är 75 år eller äldre kan beviljas hemtjänst i form av serviceinsatser samt trygghetslarm utan individuell behovsprövning. Med serviceinsatser avses städ, tvätt och klädvård, matdistribution, inköp inklusive apoteksärenden.
Alla inom målgruppen för äldreomsorgen kan dessutom alltid ansöka om bistånd och få den individuellt prövad och beslutad enligt 4 kap. 1 § SoL.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Äldre- och omsorgsnämnden inför förenklad handläggning av hemtjänst inom äldreomsorgen för invånare fyllda 75 år eller mer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa förenklad handläggning av hemtjänst under 2024 med den inriktning som föreslås i tjänsteskrivelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Tom Nilstierna (C) inkommer med särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse-Förenklad handläggning, tjbrd.docx
KPR synpunkter på förenklad handläggning.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-04-17 § 13.pdf
Särskilt yttrande Centerpartiet ÄON §44 240520.pdf
Förenklad handläggning av hemtjänstinsatser.pptx

§45 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 5

Diarienummer 2024/ÄON 0052

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 5 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

 

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under mars 2024 genomfört en granskning av hemtjänsten i egen regi, enhet 5. Resultatet i granskningen tyder på att enheten är framåtsträvande och arbetar lösningsfokuserat. Personalen har stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och majoriteten av brukarna uttrycker att de är nöjda och trygga med det stöd som ges. Ett närmare ledarskap förmodas ge förutsättningar för de förändringar som enheten ser ett behov av.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 5 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 5.docx
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 5.docx.pdf

§46 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 6, nattpatrullen

Diarienummer 2024/ÄON 0053

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 6, nattpatrullen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers på Tyresö kommun har under mars 2024 genomfört en granskning av hemtjänst i egen regi, enhet 6, nattpatrullen. Resultatet tyder på att enheten är framåtsträvande och arbetar lösningsfokuserat inför de olika utmaningar som enheten ställs inför. Hemtjänstens organisationsförändring har medfört att medarbetarna på enheten upplever ett närmare ledarskap och en större möjlighet att lyfta och synliggöra relevanta frågor för den specifika medarbetargruppen. Medarbetarna framhäver att de har en hög trivsel på arbetet och i sin grupp. Medarbetarna har även ett stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och brukarna upplever en trygghet med det stöd de får. Enheten bedöms därför vara välfungerande utifrån undersökta kriterier.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 6, nattpatrullen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hemtjänst egen regi, enhet 6, nattpatrullen.docx
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, nattpatrullen.docx.pdf

§47 Granskningsrapport, hemtjänst i kommunal regi

Diarienummer 2024/ÄON 0054

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten av hemtjänst, egen regi noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 23 september 2024.

 

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från enheten juridik och utredning på Tyresö kommun har under november 2023 till mars 2024 granskat hemtjänstens enheter inom egen regi. Hemtjänsten har under 2023 omorganiserat sig och gått från fyra till sex enheter.
Resultatet indikerar att verksamheten är framåtsträvande och arbetar lösningsfokuserat. Den nya organisationen har medfört och förväntas medföra ett närmare ledarskap samt öka möjligheten att lyfta relevanta frågor för den specifika arbetsgruppen. Ledningsfunktioner arbetar för att skapa en verksamhetskultur där man arbetar tillsammans med gemensamma frågor. Majoriteten av personalen upplever att ledningsfunktioner är lättillgängliga och lyhörda.
Personalen är engagerad och majoriteten vittnar om att de trivs på arbetsplatsen även om de lyfter att det finns ett behov av att utveckla deras arbetsmiljö.
Personalen har ett stort brukarfokus och brukarna uttrycker att de är nöjda och trygga med det stöd de får. Flertal brukare lyfter dock att de ser brister i personalkontinuiteten och få kan uppge vem som är deras fasta omsorgskontakt.
Verksamheten bedöms vara välfungerad utifrån undersökta kriterier.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Granskningsrapporten av hemtjänst, egen regi noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 23 september 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi.docx
Granskningsrapport, hemtjänst i egen regi.docx.pdf

§48 Kvalitetsberättelse 2023 för myndigheten för äldre och funktionsnedsättning

Diarienummer 2024/ÄON 0059 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Sammanträdet ajourneras klockan 19.46-19:52
2. Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Enligt socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2011:9 bör den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt lag om stöd och service (LSS) varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Syftet med kvalitetsberättelsen är främst att beskriva arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten samt beskriva det utvecklingsarbete som genomförts under året.
Kvalitetsberättelsen visar vilket fokus myndigheten haft under det senaste året, uppnådda resultat och effekter samt vilka områden myndigheten har identifierat som prioriterade områden för kommande år.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Sammanträdet ajourneras klockan 19.46-19:52
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse MÄF 2023.docx
Kvalitetsberättelse MÄF 2023.docx

§49 Reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2024/ÄON 0063

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

 

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver äldre- och omsorgsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på äldre- och omsorgsnämnden.
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden
Bland annat föreslås en höjning av delegationen för beslut i ärenden om bostadsanpassning till följd av prisökningar, ett tillägg av beslut om nivåbedömning av LSS-boende, möjligheten för medicinskt ansvarig sjuksköterska att besvara remisser samt beslut om insatsen sysselsättning enligt SoL, vilken i nuläget är under utredning.
Smärre redaktionella ändringar har också genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet (bilaga 1).

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Förslag till ny delegationsordning med ändringmarkeringar.docx
Förslag till ny delegationsordning utan ändringmarkeringar.docx
Delegationsordning äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§50 Delårsrapport 1, 2024

Diarienummer 2024/ÄON 0064

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Delårsrapport 1, 2024 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2024 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2024 samt uppföljning av riskhanteringsplan, aktiviteter i tillgänglighetsplanen och uppdrag. De kommunövergripande politiska uppdragen redovisas i bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Delårsrapport 1, 2024 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.docx
Delårsrapport 1 ÄoO.pdf
Uppföljning politiska uppdrag T1 - .pdf

§51 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/ÄON 0051

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för äldre- och omsorgsnämnden, Susann Ronström (S), informerar om aktuella frågor.

§52 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0144


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras

 

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§53 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0146


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.

Bilagor
4. Delegationsbeslut 4 kap 2 SOL - April 2024.docx

§54 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0147


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Meddelandena noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

- Antal köpta platser
- Protokoll kommunala pensionärsrådet 17 april 2024
- Cirkulär från SKR med Definitivt OPI för 2024
- Cirkulär från SKR om Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024-2028
- Cirkulär från SKR Preliminär kostnadsutjämning 2025 regioner
- Cirkulär från SKR Tillfällig överenskommelse om avvikelse från dygnsvila...

Bilagor
Köpta platser 2024.xlsx
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2024-04-17 §§ 10-18.pdf
Circulär 24_22 Definitivt OPI för 2024.pdf
Cirkulär 24_27 Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024-2028.pdf
Cirkular-24031-prel-kostnadsutjamning-2025-regioner.pdf
Cirkulär 24_29.pdf