Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-11-26

Sammanträde 2019-11-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Caroline Johansson, utredare, informerar arbetsmarknads- och socialnämnden om
Barnrättslagen.

2 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2020

Dnr 2019/ASN 0175 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Individutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsmarknads - och
socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs
en ordförande och en vice ordförande. Partiernas nomineringar till de olika posterna
framgår i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-19 Val till utskottet 2020.pdf

3 Förslag om nedläggning av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn

Dnr 2019/ASN 0143 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Avvecklingen av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn godkänns.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att
tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i styrgruppen besluta om tidpunkt för
avvecklingen.

Beskrivning av ärendet
Forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn startades 1997. Den finansieras
gemensamt av socialnämnder (eller motsvarande) i tio kommuner, däribland Tyresö
kommun. FoU Södertörn leds av en styrgrupp bestående av socialchefer eller
motsvarande, från varje kommun som är med och finansierar verksamheten. FoU
Södertörns uppdrag är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning,
utvärdering och utbildning.

Styrgruppen har låtit en extern konsult göra en översyn av FoU Södertörn.
Översynen visar på att FoU Södertörn de senaste fem åren inte har gett tillräckliga
resultat som motiverar arbetsmarknads- och socialnämndens fortsatta
medfinansiering. Förvaltningen ser att tillgången till forskning inom socialt arbete
snabbare och enklare kan tillgodoses på andra sätt.

Förvaltningens bedömning är att förutsättningarna har förändrats sedan FoU
Södertörn startade för 22 år sedan, vilket innebär att konceptet inte längre håller
och inte svarar mot nämndens framtida behov. På grundval av det som framkommit
i översynen ser förvaltningen inte att det är motiverat att arbetsmarknads- och
socialnämnden i Tyresö kommun ska fortsätta att bedriva forskning och utveckling i
den form som det har varit. Denna slutsats delas av samtliga medlemmar i
styrgruppen. Därför föreslås en avveckling av FoU Södertörn. Förvaltningen föreslås
få i uppdrag att välja och utveckla andra metoder och arbetssätt för att tillgodose
behovet av kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Avveckling av forsknings- och utvecklingsenheten FoU
Södertörn.pdf
Utredning FoU Södertörn 2019-10-09.pdf

4 Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Dnr 2019/ASN 0142 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah antas.

Sammanfattning
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar
arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden gäller till dess att de
arbetats om och antas av arbetsmarknads- och socialnämnden. Förvaltningen för liv
och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för rapportering, utredning och
anmälan enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Riktlinjer enligt lex Sarah.pdf
Riktlinjer lex Sarah ASN giltiga från 2020-01.pdf
Blankett utredning lex Sarah ASN.pdf
Blankett rapport lex Sarah.pdf

5 Dokumenthanteringsplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter

Dnr 2019/ASN 0144 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Dokumenthanteringsplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter
antas.
2. Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan, antagen den 28 april 2018 §
1037, upphör att gälla som styrande dokument för arbetsmarknads - och
socialnämndens verksamheter.
3. Förvaltningschef för arbetsmarknads- och socialnämnden ges delegation att fatta
beslut om revideringar i dokumenthanteringsplanen som ej är av principiell karaktär.

Beskrivning av ärendet
Gallring av allmänna handlingar får endast ske utifrån lagstiftning och beslutade och
gällande dokumenthanteringsplaner eller gallringsbeslut. Varje nämnd i kommunen
ansvarar för sin egen dokumenthantering.

På socialnämndens sammanträde den 28 april 2018 gavs förvaltningschefen i
uppdrag att omarbeta socialnämndens dokumenthanteringsplan under 2019. Sedan
den 1 januari 2019 har arbetsmarknads- och socialnämnden ansvar för individ- och
familjeomsorg, hälso- och sjukvård inom omsorg om personer med psykisk
funktionsnedsättning, arbetsmarknadsfrågor samt flykting - och invandrarfrågor.

Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett förslag på ny
dokumenthanteringsplan för arbetsmarknads- och socialnämnden. Nämndens
dokumenthanteringsplan är ett tillägg till den kommunövergripande
dokumenthanteringsplanen, och avser de delar som är specifika för nämndens
verksamheter. Dokumenthanteringsplanen har arbetats fram i samarbete med
berörda verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-10-31 Dokumenthanteringsplan för ASNs verksamheter.pdf
Dokumenthantering för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf
Bilaga 1 Dokumenthanteringsplan ASN.pdf

6 Beslut om att ställa in decembernämnden i arbetsmarknads- och socialnämnden 2019

Dnr 2018/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 17 december 2019 ställs
in enligt förvaltningen förslag.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde sina sammanträdesdatum för 2019
den 2 januari 2019 (§ 1007).

Sammanträdet den 17 december 2019 föreslås nu ställas in på grund av för få
ärenden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Beslut om att ställa in decembernämnden i ASN
2019.pdf

7 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per oktober 2019 avseende
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser
såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi .

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Ekonomisk uppföljning per oktober 2019.pdf
Månadsrapport arbetsmarknads och socialnämnden per okt.pdf
Uppföljning plan för förbättrat resultat IFO november 2019.pdf

8 Sektorchefens rapport

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och
integrationsområdet.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut
och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

2019-10-29, 2019-11-19 (ordinarie utskott)

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf
Tilldelningsbeslut - godkännande att delta i kommunens valfrihetssystem för
Boendestöd.pdf

10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-11-12 ärende 6 Komplettering och justering av
kommunplan 2020-2022 med budget för 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)
- Kommunstyrelsen 2019-11-12 ärende 12 Regional överenskommelse om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)
- Kommunstyrelsen 2019-11-12 ärende 18 Strategidagar 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)

- Kommunfullmäktige 2019-11-21 ärende 5 Val till nämnder och Tyresö bostäders
styrelse 2020, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?
date=2019-11-21)
- Kommunfullmäktige 2019-11-21 ärende 15 Svar på motion om integrationsplikt
för nyanlända, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?
date=2019-11-21)

11 Anmälningar/meddelanden 2019

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för november listas i bifogad
rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning november för ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-okt 2019.pdf
FoU Södertörns befarade nedläggning.pdf
Kompletterande information om rekommendationen att anta överenskommelsen om
hjälpmedel_2019-09-27.pdf
Brev från SKL gällande upphandling för brukarundersökningar.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-10-24 § 81.pdf

§1094 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Caroline Johansson, utredare, informerar arbetsmarknads- och socialnämnden om Barnrättslagen.

§1095 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2020

Dnr 2019/ASN 0175 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Individutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsmarknads- och socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-19 Val till utskottet 2020.pdf

§1096 Förslag om nedläggning av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn

Dnr 2019/ASN 0143 012

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Avvecklingen av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn godkänns.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att utveckla andra metoder och arbetssätt för att
tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens utvecklingsarbete.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att i styrgruppen besluta om tidpunkt för
avvecklingen.

Särskilt yttrande
Bo Richter (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Bo Richter (V) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn startades 1997. Den finansieras gemensamt av socialnämnder (eller motsvarande) i tio kommuner,
däribland Tyresö kommun. FoU Södertörn leds av en styrgrupp bestående av
socialchefer eller motsvarande, från varje kommun som är med och finansierar
verksamheten. FoU Södertörns uppdrag är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning.

Styrgruppen har låtit en extern konsult göra en översyn av FoU Södertörn. Översynen visar på att FoU Södertörn de senaste fem åren inte har gett tillräckliga resultat som motiverar arbetsmarknads- och socialnämndens fortsatta medfinansiering. Förvaltningen ser att tillgången till forskning inom socialt arbete snabbare och enklare kan tillgodoses på andra sätt.

Förvaltningens bedömning är att förutsättningarna har förändrats sedan FoU
Södertörn startade för 22 år sedan, vilket innebär att konceptet inte längre håller och inte svarar mot nämndens framtida behov. På grundval av det som framkommit i översynen ser förvaltningen inte att det är motiverat att arbetsmarknads- och socialnämnden i Tyresö kommun ska fortsätta att bedriva forskning och utveckling i den form som det har varit. Denna slutsats delas av
samtliga medlemmar i styrgruppen. Därför föreslås en avveckling av FoU Södertörn. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att välja och utveckla andra
metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för förvaltningens
utvecklingsarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Avveckling av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn.pdf
Utredning FoU Södertörn 2019-10-09.pdf

§1097 Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Dnr 2019/ASN 0142 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och antas av arbetsmarknads- och socialnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Riktlinjer enligt lex Sarah.pdf
Riktlinjer lex Sarah ASN giltiga från 2020-01.pdf
Blankett utredning lex Sarah ASN.pdf
Blankett rapport lex Sarah.pdf

§1098 Dokumenthanteringsplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter

Dnr 2019/ASN 0144 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Dokumenthanteringsplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter antas.
2. Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan, antagen den 28 april 2018 § 1037, upphör att gälla som styrande dokument för ar betsmarknads- och
socialnämndens verksamheter.
3. Förvaltningschef för arbetsmarknads- och socialnämnden ges delegation att
fatta beslut om revideringar i dokumenthanteringsplanen som ej är av principiell
karaktär.

Beskrivning av ärendet
Gallring av allmänna handlingar får endast ske utifrån lagstiftning och beslutade
och gällande dokumenthanteringsplaner eller gallringsbeslut. Varje nämnd i
kommunen ansvarar för sin egen dokumenthantering.

På socialnämndens sammanträde den 28 april 2018 gavs förvaltning schefen i
uppdrag att omarbeta socialnämndens dokumenthanteringsplan under 2019.
Sedan den 1 januari 2019 har arbetsmarknads- och socialnämnden ansvar för
individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård inom omsorg om personer med
psykisk funktionsnedsättning, arbetsmarknadsfrågor samt flykting- och
invandrarfrågor.

Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett förslag på ny dokumenthanteringsplan för arbetsmarknads- och socialnämnden. Nämndens
dokumenthanteringsplan är ett tillägg till den kommunövergripande
dokumenthanteringsplanen, och avser de delar som är specifika för nämndens
verksamheter. Dokumenthanteringsplanen har arbetats fram i samarbete med
berörda verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-10-31 Dokumenthanteringsplan för ASNs verksamheter.pdf
Dokumenthantering för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf
Bilaga 1 Dokumenthanteringsplan ASN.pdf

§1099 Beslut om att ställa in decembernämnden i arbetsmarknads- och socialnämnden 2019

Dnr 2018/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 17 december 2019
ställs in enligt förvaltningen förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att före jul, skriftligt informera nämnden om det aktuella ekonomiska läget samt avge en lägesrapport rörande planen för förbättrat resultat IFO.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställde sina sammanträdesdatum för 2019 den 2 januari 2019 (§ 1007).

Sammanträdet den 17 december 2019 föreslås nu ställas in på grund av för få ärenden.

Yrkande
Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att före jul, skriftligt informera nämnden om det aktuella ekonomiska läget samt avge en
lägesrapport rörande planen för förbättrat resultat IFO.

Ordföranden Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till Dick Bengtsons tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden yrkar bifall till ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Beslut om att ställa in decembernämnden i ASN 2019.pdf

§1100 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per oktober 2019 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Ekonomisk uppföljning per oktober 2019.pdf
Månadsrapport arbetsmarknads och socialnämnden per okt.pdf
Uppföljning plan för förbättrat resultat IFO november 2019.pdf

§1101 Sektorchefens rapport

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och
integrationsområdet.

§1102 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut,
tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

2019-10-29, 2019-11-19 (ordinarie utskott)

Bilagor
Bilaga2, anmälan om delegationsbeslut.pdf
Tilldelningsbeslut - godkännande att delta i kommunens valfrihetssystem för
Boendestöd.pdf
Egenavgifter inom socialpsykiatrin-tillämpningsanvisningar.pdf

§1103 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-11-12 ärende 6 Komplettering och justering av
kommunplan 2020-2022 med budget för 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)
- Kommunstyrelsen 2019-11-12 ärende 12 Regional överenskommelse om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)
- Kommunstyrelsen 2019-11-12 ärende 18 Strategidagar 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12)

- Kommunfullmäktige 2019-11-21 ärende 5 Val till nämnder och Tyresö
bostäders styrelse 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2019-11-21)
- Kommunfullmäktige 2019-11-21 ärende 15 Svar på motion om
integrationsplikt för nyanlända, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2019-11-21

§1104 Anmälningar/meddelanden 2019

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för november listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning november för ASN_vers2.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-okt 2019.pdf
FoU Södertörns befarade nedläggning.pdf
Kompletterande information om rekommendationen att anta
överenskommelsen om hjälpmedel_2019-09-27.pdf
Brev från SKL gällande upphandling för brukarundersökningar.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-10-24 § 81.pdf
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 96.pdf