Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Fyra interpellationer anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 24 november 2016
Peter Bylund (MP har lämnat in en interpellation till Dick Bengtson (M) angående satsningar på skol- och övriga bibliotek (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till Anki Svensson (M) om sociodemografiskt tillägg (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) med frågan om Tyresö kommun tar del av "klimatklivet" (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om stopp för mottagande av nyanlända till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation om det satsas tillräckligt mycket på skol- och övriga bibliotek.pdf
Svar på interpellation om skol- och övriga bibliotek.pdf
Interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om sociodemografiskt tillägg.pdf
Svar på interpellation om sociodemografiskt tillägg.pdf
Interpellation om Tyresö kommuns deltagande i klimatklivet.pdf
Svar på interpellation om Tyresö kommuns deltagande i Klimatklivet.pdf
Interpellation om stopp för mottagande av migranter till Tyresö kommun.pdf
Svar på interpellation om stopp för mottagande av nyanlända till Tyresö kommun.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet. Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag till fyllnadsval har hittills lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen skickats ut. Dessa tas upp direkt på sammanträdet.

5 Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år

Dnr 2016/KS 0370 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år införs från januari 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att från januari 2017 införa avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen för biståndsbedömda personer. Äldreomsorg avser personer över 65 år med biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Beslutet omfattar därför inte personer under 65 år som har biståndsbedömda trygghetslarm.

Behovet av trygghetslarm för personer som är under 65 år bedöms vara omkring 40 personer. För att införandet av avgiftsfria trygghetslarm ska vara likvärdigt för alla personer i Tyresö som har behov av trygghetslarm bör detta omfatta även personer under 65 år.

Socialnämnden och kommunstyrelsen har berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år från januari 2017. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-11-30 § 1095.pdf

6 Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Dnr 2016/KS 0130 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ett nytt verksamhetsområde "Flyktingmottagning" inrättas där intäkter och kostnader för kommunens flyktingverksamhet redovisas.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" minskas med 9 022 tkr till 316 368 tkr.
5. Budgetera ett överskott på 10 298 tkr för verksamhetsområde "Flyktingmottagning", ensamkommande barn.
6. Anslagen till verksamhetsområdena "Förskola", "Grundskola" och "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.
7. Ansvaret för de finansiella delarna i avtalet avseende simhallen förs över från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, och regleras med 15 miljoner kronor i 2017 års budget.
8. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken i Trollbäcken.
9. 7,9 miljoner kronor anslås i investeringsbudgeten för iordningställande av Fornuddsparken.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför arbetet med kommunplan och budget för 2018 redovisa komplett underlag avseende investeringsutgift och driftkostnader till följd av investeringen i Fornuddsparken.

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 beslutades i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Nu har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en aktualisering av budgeten för 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.

De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017.pdf
Protokollsutdrag MSU Genomförande av Fornuddsparkens gestaltningsprogram.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-11-24 §143.pdf
Reviderad budget 2017 med plan 2018-2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 65 - Nämndplan 2017.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag § 1085 - Nämndplan 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag § 76 - Nämndplan 2017.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag §51 - Nämndplan 2017.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag §71 Nämndplan 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-11-30 § 88 Rättelse av prislistor i nämndplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden nämndplan 2017 reviderad 20161130.pdf

7 Exploateringsavtal för Näsby 4:1106 med flera

Dnr 2016 KSM 1920.251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal rörande Näsby 4:1106 med flera fastigheter i Bollmora. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplan för Näsby 4:1106 med flera. Enligt avtalet ska Tyresö Bostäder AB ersätta kommunen med totalt cirka 8,5 miljoner kronor för marköverlåtelser inom planområdet. Tyresö Bostäder ska också erlägga ett exploateringsbidrag om totalt cirka 3,7 miljoner kronor för att bekosta kommunala investeringar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB godkänns, samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-11-23 §133.pdf
Exploateringsavtal Tyresö Bostäder.pdf.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4.pdf

8 Antagande av detaljplan för Näsby 4:1106 med flera

Dnr 2016 KSM1057.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för Näsby 4:1106 med flera antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till detaljplan för Näsby 4:1106 med flera. Planen omfattar ett område som är cirka 10 000 kvadratmeter och möjliggör för 140 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet omfattas av ett så kallat 113 §-förordnande enligt byggnadslagen, BL. Planförslaget ställdes ut för samråd den 8 till den 30 juni 2016 samt för granskning den 24 oktober till 10 november 2016. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till exploateringsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenteras i planbeskrivningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Näsby 4:1106 med flera. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-11-23 §132.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Temyntan_161114.pdf
20161125_Dp_Näsby4-1106_PBantagande.pdf
20161122_DP_Temyntan_Näsby4-1106_PKantagande_FOKUS-A2-L.pdf
20161125_granskningsutlåtande_antagande_Temyntan.pdf
20160831_Trafikutredning Iterio.pdf
20160930_Projekteringsunderlag Geoteknik Tyrens.pdf
20161005_Dagvattenutredning Tengbom.pdf
20161122rev01Trafikbullerutredning kv. Temyntan_161122.pdf
20161125_Kvalitetsprogramtemyntan.pdf

9 Exploateringsavtal för Järnet 7

Dnr 2016 KSM 1922.251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtalet för fastigheten Järnet 7 mellan Tyresö kommun och Wallenstam Järnet 7 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Wallenstam Järnet 7 AB, nedan kallad exploatören, och Tyresö kommun genom stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till exploateringsavtal om bostadsbebyggelse med inslag av lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningar för fastigheten Järnet 7 utmed Bollmora allé i centrala Tyresö. Bostäderna utgörs av drygt 260 lägenheter i flerbostadshus. Ett kvalitetsprogram knyts till exploateringsavtalet för att säkerställa att ambitioner för gestaltning och arkitektonisk kvalitet för byggnation som överenskommits under planprocessen realiseras.

Kostnader för genomförande av detaljplanen ska bekostas av exploatören genom exploateringsbidrag. Exploatören erlägger ett exploateringsbidrag om 15 645 000 kr för utbyggnad av allmän plats.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-11-23 §135.pdf
Tjut_Explavtal_Jarnet7.pdf
tjänsteskrivelse_bilaga 2.pdf
PM Dagvatten kv Järnet 7.pdf
Parkeringsstrategi.pdf
Exploateringsavtal - Järnet 2016-11-11.pdf
Bullerutredning Åkerlöf AB sammanslagen.pdf
järnet7_kvalitetsprogram_SLUTGILTIG_20161123 (3).pdf

10 Antagande av detaljplan för Järnet 7

Dnr 2012 KSM 0887.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för bostäder inom Järnet 7 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till detaljplan för Järnet 7. Planen möjliggör för 270 lägenheter i flerbostadshus samt mindre lokaler för centrumändamål. Planförslaget ställdes ut för samråd 22 september till 13 oktober 2015 samt för granskning 7 juni till 15 augusti 2016. Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till exploateringsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenteras i planbeskrivningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Järnet 7. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar bifogas ärendet och justerade handlingar kommer att läggas till ärendet före sammanträdet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-11-23 §134.pdf
Tjänsteskrivelse antagande Järnet 7.pdf
Planbesk_antagande_Jarnet 7_JUSTERAD.pdf
PK_Järnet 7_antagande_A1_JUSTERAD.pdf
Granskningsutlåtande_Järnet7_JUSTERAD.pdf
Dagvattenbilaga_kv Järnet 7.pdf

§192 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Fyra frågor har lämnats in till sammanträdet. Frågorna listas nedan.
 
Mikael Ordenius (MP) har lämnat in en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående läget på vårdcentralerna i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.
 
Peter Bylund (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående framtagandet av en solkarta över Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.
 
Mathias Tegner (S) ställer en fråga angående användningen av extratjänster i kommunen (bilaga). Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), men lämnas över till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) för besvarande. Andreas Jonsson (M) besvarar frågan.
 
Carl Johan Karlson (S) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående en eventuell avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende. Andreas Jansson (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga angående problem med Tyresös vårdcentraler.pdf
Fråga om solkarta i Tyresö kommun.pdf
Fråga angående extratjänster.pdf
Fråga om en eventuell avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf

§193 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
En interpellation har lämnats in till sammanträdet.
Fyra interpellationer anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 24 november 2016
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till Dick Bengtson (M) angående satsningar på skol- och övriga bibliotek (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Karin Ljung (S) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.
 
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till Anki Svensson (M) om sociodemografiskt tillägg (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Anki Svensson (M), Jerry Svensson (S) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.
 
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) med frågan om Tyresö kommun tar del av "klimatklivet" (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.
 
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till  kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om stopp för mottagande av nyanlända till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Per Carlberg (SD) närvarade inte under sammanträdet och därför bordläggs interpellationen för besvarande vid kommande sammanträde.
 
Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 15 december 2016
Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående aktivering av krisledningsnämnden (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation om det satsas tillräckligt mycket på skol- och övriga bibliotek.pdf
Svar på interpellation om skol- och övriga bibliotek.pdf
Interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om sociodemografiskt tillägg.pdf
Svar på interpellation om sociodemografiskt tillägg.pdf
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö kommuns deltagande i klimatklivet.pdf
Svar på interpellation om Tyresö kommuns deltagande i Klimatklivet.pdf
Interpellation om stopp för mottagande av migranter till Tyresö kommun.pdf
Svar på interpellation om stopp för mottagande av nyanlända till Tyresö kommun.pdf
Interpellation angående aktivering av krisledningsnämnden.pdf

§194 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Fyra motioner lämnas in till sammanträdet.

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Rickard Ljung (MP), Mikael Ordenius (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in motionen "Dags att klättra uppför avfallstrappan" (bilaga).
 
Martin Nilsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnar in en motion om skolplats för elever från skolor med enbart ett lågstadium (bilaga).
 
Martin Nilsson (S), Anita Mattson (S), Kristjan Vaigur (S), Carl-Johan Karlson (S) och Lennart Jönsson (S) lämnar in en motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken (bilaga).
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och Peter Bylund (MP) lämnar in en motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag (bilaga).
 
Bilagor
Motion Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium.pdf
Motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken.pdf
Motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf

§195 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen godkänns.
3. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Gisela Wilkens (M) har utsetts till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige efter Marianne Broberg (M).
 
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Anna-Lena Malmborg (S)
Nämndeman i Nacka tingsrätt
 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Christer Källström (S)
Nämndeman i Nacka tingsrätt

Beslut/Protokollsutdrag
§195_prot_20161215.pdf (179 kb)

§196 Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år

Dnr 2016/KS 0370 12

Kommunfullmäktiges beslut
- Avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år införs från januari 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att från januari 2017 införa avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen för biståndsbedömda personer. Äldreomsorg avser personer över 65 år med biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Beslutet omfattar därför inte personer under 65 år som har biståndsbedömda trygghetslarm.

Behovet av trygghetslarm för personer som är under 65 år bedöms vara omkring 40 personer. För att införandet av avgiftsfria trygghetslarm ska vara likvärdigt för alla personer i Tyresö som har behov av trygghetslarm bör detta omfatta även personer under 65 år.
 
Socialnämnden och kommunstyrelsen har berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa avgiftsfria trygghetslarm för biståndsbedömda personer under 65 år från januari 2017.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Carl-Johan Karlson (S), Lilian Nylinder (MP), Inger Gemicioglu (V) och Jörgen Bengtsson (SD) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Carl-Johan Karlson (S), Lilian Nylinder (MP), Inger Gemicioglu (V) och Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §178.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-11-30 § 1095.pdf

§197 Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Dnr 2016/KS 0130 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ett nytt verksamhetsområde "Flyktingmottagning" inrättas där intäkter och kostnader för kommunens flyktingverksamhet redovisas.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" minskas med 9 022 tkr till 316 368 tkr.
5. Budgetera ett överskott på 10 298 tkr för verksamhetsområde "Flyktingmottagning", ensamkommande barn.
6. Anslagen till verksamhetsområdena "Förskola", "Grundskola" och "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.
7. Ansvaret för de finansiella delarna i avtalet avseende simhallen förs över från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, och regleras med 15 miljoner kronor i 2017 års budget.
8. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken i Trollbäcken.
9. 7,9 miljoner kronor anslås i investeringsprogrammet för iordningställande av Fornuddsparken.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför arbetet med kommunplan och budget för 2018 redovisa komplett underlag avseende investeringsutgift och driftkostnader till följd av investeringen i Fornuddsparken.
11. Anslaget till verksamhetsområde 10 Plan och exploatering höjs med
7 000 tkr till 127 620 tkr.
12. Anslaget till verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet höjs med 4 100 tkr till 117 262 tkr.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet avseende punkten 4 i kommunstyrelsens förslag till beslut.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till vänsterpartiets ersättaryttrande från kommunstyrelsens sammanträde den 6 december § 179.

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 beslutades i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Nu har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en aktualisering av budgeten för 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.
 
De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Jörgen Bengtsson (SD), Marie Åkesdotter (MP), Andreas Jonsson (M), Martin Nilsson (S), Jerry Svensson (S) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till punkterna 1 och 9 i kommunstyrelsens förslag till beslut och hänvisar i övrigt till eget budgetförslag. Marie Åkesdotter (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag för beslutspunkt 4.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller beslutspunkt 2-8 samt 10-12 i kommunstyrelsens förslag beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.
 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller beslutspunkt 1 och 9 i kommunstyrelsen förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Rev version kallelse ärende 6 Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §179 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §179 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §179 del 3.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017.pdf
Protokollsutdrag MSU Genomförande av Fornuddsparkens gestaltningsprogram.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-11-24 §143.pdf
Reviderad budget 2017 med plan 2018-2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 65 - Nämndplan 2017.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag § 1085 - Nämndplan 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag § 76 - Nämndplan 2017.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag §51 - Nämndplan 2017.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag §71 Nämndplan 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-11-30 § 88 Rättelse av prislistor i nämndplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden nämndplan 2017 reviderad 20161130.pdf

§198 Exploateringsavtal för Näsby 4:1106 med flera

Dnr 2016 KSM 1920.251

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal rörande Näsby 4:1106 med flera fastigheter i Bollmora. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplan för Näsby 4:1106 med flera.  Enligt avtalet ska Tyresö Bostäder AB ersätta kommunen med totalt cirka 8,5 miljoner kronor för marköverlåtelser inom planområdet. Tyresö Bostäder ska också erlägga ett exploateringsbidrag om totalt cirka 3,7 miljoner kronor för att bekosta kommunala investeringar.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB godkänns, samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Leif Kennerberg (KD), Fredrik Saweståhl (M), Mathias Tegnér (S), Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Leif Kennerberg (KD) och Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §181.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-11-23 §133.pdf
Exploateringsavtal Tyresö Bostäder.pdf.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4.pdf

§199 Antagande av detaljplan för Näsby 4:1106 med flera

Dnr 2016 KSM1057.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för Näsby 4:1106 med flera antas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-19 § 119.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till detaljplan för Näsby 4:1106 med flera. Planen omfattar ett område som är cirka 10 000 kvadratmeter och möjliggör för 140 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet omfattas av ett så kallat 113 §-förordnande enligt byggnadslagen, BL. Planförslaget ställdes ut för samråd den 8 till den 30 juni 2016 samt för granskning den 24 oktober till 10 november 2016. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till exploateringsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenteras i planbeskrivningen.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Näsby 4:1106 med flera.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §182.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-11-23 §132.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Temyntan_161114.pdf
20161125_Dp_Näsby4-1106_PBantagande.pdf
20161122_DP_Temyntan_Näsby4-1106_PKantagande_FOKUS-A2-L.pdf
20161125_granskningsutlåtande_antagande_Temyntan.pdf
20160831_Trafikutredning Iterio.pdf
20160930_Projekteringsunderlag Geoteknik Tyrens.pdf
20161005_Dagvattenutredning Tengbom.pdf
20161122rev01Trafikbullerutredning kv. Temyntan_161122.pdf
20161125_Kvalitetsprogramtemyntan.pdf

§200 Exploateringsavtal för Järnet 7

Dnr 2016 KSM 1922.251

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtalet för fastigheten Järnet 7 mellan Tyresö kommun och Wallenstam Järnet 7 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv
Henrik Mellström (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Mathias Tegnér (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Wallenstam Järnet 7 AB, nedan kallad exploatören, och Tyresö kommun genom stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till exploateringsavtal om bostadsbebyggelse med inslag av lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningar för fastigheten Järnet 7 utmed Bollmora allé i centrala Tyresö. Bostäderna utgörs av drygt 260 lägenheter i flerbostadshus. Ett kvalitetsprogram knyts till exploateringsavtalet för att säkerställa att ambitioner för gestaltning och arkitektonisk kvalitet för byggnation som överenskommits under planprocessen realiseras.
 
Kostnader för genomförande av detaljplanen ska bekostas av exploatören genom exploateringsbidrag. Exploatören erlägger ett exploateringsbidrag om 15 645 000 kr för utbyggnad av allmän plats.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) och Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Mathias Tegnér (S) yrkar på följande tillägg till kommunstyrelsens förslag till beslut: "att exploateringsavtalet utökas med bestämmelsen om att minst 50 procent av hyresrätterna ska förmedlas via Tyresö Bostäders bostadskö." Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Mathias Tegner (S).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla tilläggsyrkandet från Mathias Tegnér (S). Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå tilläggsyrkandet från Mathias Tegnér (S) och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §183.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-11-23 §135.pdf
Tjut_Explavtal_Jarnet7.pdf
tjänsteskrivelse_bilaga 2.pdf
PM Dagvatten kv Järnet 7.pdf
Parkeringsstrategi.pdf
Exploateringsavtal - Järnet 2016-11-11.pdf
Bullerutredning Åkerlöf AB sammanslagen.pdf
järnet7_kvalitetsprogram_SLUTGILTIG_20161123 (3).pdf

§201 Antagande av detaljplan för Järnet 7

Dnr 2012 KSM 0887.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för bostäder inom Järnet 7 antas.

Jäv
Henrik Mellström (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-05-18 § 80.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till detaljplan för Järnet 7.  Planen möjliggör för 270 lägenheter i flerbostadshus samt mindre lokaler för centrumändamål. Planförslaget ställdes ut för samråd 22 september till 13 oktober 2015 samt för granskning 7 juni till 15 augusti 2016. Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till exploateringsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenteras i planbeskrivningen.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Järnet 7.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §184.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-11-23 §134.pdf
Tjänsteskrivelse antagande Järnet 7.pdf
Planbesk_antagande_Jarnet 7_JUSTERAD.pdf
PK_Järnet 7_antagande_A1_JUSTERAD.pdf
Granskningsutlåtande_Järnet7_JUSTERAD.pdf
Dagvattenbilaga_kv Järnet 7.pdf