Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-05-03

Sammanträde 2011-05-03

Datum
Klockan
Plats

71 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Vid sammanträdet informerar kommunsekreteraren om plan för övergång till elektroniska sammanträdeshandlingar för kommunstyrelsen.

72 Upphandling av nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2011/KS 0115 011

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Socialnämndens förslag om upphandling av nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning, samt att genom upphandlingen överlåta ansvaret för byggande, finansiering, ägande och drift till annan huvudman, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya gruppboenden för personer med funktionsnedsättning planeras årligen för att tillgodose det växande behovet av gruppbostäder i kommunen. Socialnämnden föreslår att planerat nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning ska upphandlas enligt samma modell som den som tillämpades vid upphandling av äldreboendet Krusmyntan, det vill säga att upphandlingen omfattar ansvar för byggande, finansiering, ägande och drift.

73 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2010

Dnr 2011/KS 0154 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2010 godkänns.

Beskrivning av ärendet
I bilagor redovisas kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2010.

74 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2010

Dnr 2011/KS 0116 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2010 noteras.

- Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra Södertörn år 2010 redovisas i bilaga.

75 Revisionsrapport "Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2010"

Dnr 2011/KS 0124 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Revisionsrapporten "Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2010" noteras.

Beskrivning av ärendet
Komrev, inom Pwc, har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande under år 2010. Rapporten lämnas till kommunstyrelsen för kännedom, se bilaga.

76 Information om försäljning av fastigheter av Tyresö näringslivsaktiebolag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen informerar vid sammanträdet om försäljning av fastigheter genom Tyresö näringslivsaktiebolag.

77 Exploateringsavtal för Tyresö centrum

Dnr 2011/KSM 0169

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal avseende del av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter, Tyresö centrum, godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga rättshandlingar gällande exploatering av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar i bilaga förslag till exploateringsavtal för Tyresö centrum, del av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter. Avtalet innebär en försäljning av ytor planlagda för bostäder och handel till företaget Strabag. Bostadsytorna genererar en intäkt om 40 miljoner kronor för 16 bostadsplan. Strabag har möjlighet men inte skyldighet att bygga ytterligare tillkommande plan. Handelsytorna genererar en intäkt om 9 miljoner kronor för cirka 2300 kvm BTA. För dessa ytor är sluttagaren med största sannolikhet centrumägaren ING.

78 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten och avloppsanläggningar

Dnr 2011/KSTK 0060

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Verksamhetsområdet för allmänna vatten och avloppsanläggningar revideras i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor lämnar förslag till reviderat verksamhetsområde för allmänna vatten och avloppsanläggningar. Den föreslagna revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet på Brevikshalvön: Måsvägen, del av Klockargårdsvägen och del av Orrnäsvägen.

79 Detaljplan för Gullvivan 4 och 5 - beslut om antagande

Dnr 2010/BN 0419

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Gullvivan 4 och 5 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret (nu samhällsbyggnadsförvaltningen) upprättade i december 2010 ett förslag till detaljplan för villabebyggelse i Skälsätra. Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten Gullvivan 4 i två delar och på så vis tillskapa ytterligare byggrätt för villabebyggelse.

I Skälsätraområdet gäller att en tomt måste vara minst 1800 kvm och i övrigt lämplig för att få möjlighet till en planändring så att avstyckning kan ske. Gullvivan 4 är i dag 1746 kvm, varför ytterligare ca 54 kvm behöver tas i anspråk från Gullvivan 5.

Planarbetet sker med så kallat enkelt förfarande.

80 Detaljplan för del av kvarteret Torpartäppan - beslut om antagande

Dnr 2010/BN 0418

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för del av kvarteret Torpartäppan antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret (nu samhällsbyggnadsförvaltningen) upprättade i december 2010 ett förslag till detaljplan för villabebyggelse i Skälsätra. Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheterna Torpartäppan 9 och 18 i vardera två delar och på så vis tillskapa ytterligare byggrätt för villabebyggelse.

Planarbetet sker med så kallat enkelt förfarande.

81 Ändring av fastighetsplan för kvarteret Fiskaren

Dnr 2006/KSM 1443

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsplan för kvarteret Fiskaren antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade i februari 2011 ett förslag till
ändring av fastighetsplan för kvarteret Fiskaren. Planändringen syftar till att göra det möjligt att ändra en gemensamhetsanläggning så att den får annan sträckning och ändrade andelsägande tomter.

Planändringen sker med så kallat enkelt förfarande.

82 Förtydligat medlemsansvar för medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening

Dnr 2011/KS 0155 012

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal (bilaga 1).

2. Regressavtalet ersätter nuvarande regressavtal benämnt "Avtal" daterat med början den 7 maj 1993.

3. Att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat (bilaga 2).

4. Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen i förening bemyndigas att underteckna angivna avtal för kommunens räkning.

Beskrivning av ärendet
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 1 och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 2.

83 Revidering av reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2011/KS 0122 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden revideras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 17 mars 2011, § 13, att lämna förslag om revidering av nämndens reglemente. Föreslagna ändringar framgår av bilaga och är där markerade med kursiv stil.

84 Slutrapport och ekonomisk redovisning angående bidrag för drogförebyggande insatser

Dnr 2010/KS 0024 12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län angående bidrag för utvecklande av drogförebyggande aktiviteter under perioden 1 november 2009 - 31 oktober 2010 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Under perioden 1 november 2009 till och med den 31 oktober 2010 har Tyresö kommun erhållit 134 000 kronor i verksamhetsstöd för drogförebyggande arbete från Länsstyrelsen i Stockholms län. Verksamhetsstödet beviljades för insatser inom följande områden:
- Projekttävling för unga mot tobak
- Kompetensutveckling för personal kring tidiga tecken mot missbruk
- Implementering av ÖPP (Örebro preventionsprogram)
- Utveckling av skolmaterial kring ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak).
- Implementering av drogaspekterna i trafiksäkerhetsarbetet.
I bilaga redovisas förslag till slutrapport till Länsstyrelsen angående verksamhetsstödet.

85 Redovisning av vidaredelegationer inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2011/KS 0127 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen av vidaredelegationer inom samhällsbyggnadsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
I de ärendegrupper förvaltningschef fått beslutanderätt enligt kommunstyrelsens delegationsordning får han/hon i sin tur uppdra åt en annan anställd inom verksamhetsområdet att besluta i hans/hennes ställe.

Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar vidaredelegationer i bilaga.

86 Anmälan om delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 2011-04-27
Delegationsbeslut om investeringsbudget
Dnr 2011/KS 0158 10

87 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär

2011:12 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 15 om det förelegat vägande skäl för förflyttning av en undersköterska på grund av samarbetsproblem.

2011:14 Vårpropositionen för år 2011.

2011:15 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 24 om avskedande av en skötare vid en rättspsykiatrisk avdelning som sovit under ett extravak.

2011:16 Kommunal fastighetsavgift 2011 och 2012.

2011:17 Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster.

2011:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 11 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.

2011:19 Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB).

2011:20 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95.

Övriga meddelanden

AB Storstockholms Lokaltrafik
- Inbjudan till information om SL:s nya organisation samt samråd om Stockholms regionala trafikförsörjningsprogram.

- SL:s årsberättelse för 2010.

Kommuninvest
- Tydligt medlemsansvar. Sammanfattning på 10 sidor.

Länsstyrelsen i Stockholms län
- Beslut 2011-04-13: Förordnande av begravningsombud enligt 10 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).

Matchning Södertörn
- Berättelser från Södertörn - en arbetsmarknad nära dig.

- Resultatrapport 2009-2010. Finns att ladda ned på www.matchningsodertorn.se

SKL Kommentus
- Vardagsnytta 1-2011. Nytt magasin från SKL Kommentus.

Stockholm Business Alliance
- Årsberättelse 2010.

Stockholm vatten
- Stockholm vatten - en trygghet i vardagen. Verksamheten 2010.

Sveriges kommuner och landsting
- Verksamhetsplan och budget 2011.

Tyresåns vattenvårdsförbund
- Verksamhetsberättelse 2010. (Dnr 2011/KS 0117 005)

Tyresö vägförening och Tyresönäs villaägarförening
- Skrivelse "Planering mot stor skogsbrand på Brevikshalvön", 2011-02-16.
Svar från säkerhetsenheten "Planering mot stor skogsbrand på Brevikshalvön", 2011-04-18.

Valnämnden Tyresö kommun
- Sammanträdesprotokoll den 15 april 2011 § 1, Omval i Örebro och landstinget i Västra Götaland, förtidsröstning.

§71 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Vid sammanträdet informerar kommunsekreteraren om plan för övergång till elektroniska sammanträdeshandlingar för kommunstyrelsen.

§72 Upphandling av nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2011/KS 0115 011

Kommunstyrelsens beslut

- Socialnämndens förslag om upphandling av nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning, samt att genom upphandlingen överlåta ansvaret för byggande, finansiering, ägande och drift till annan huvudman, godkänns.

Reservation

Susann Ronström (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till Kommunals yrkande i § 3 MBL-protokoll den 21 mars 2011.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Ersättaryttrande

Elisabet Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Nya gruppboenden för personer med funktionsnedsättning planeras årligen för att tillgodose det växande behovet av gruppbostäder i kommunen. Socialnämnden föreslår att planerat nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning ska upphandlas enligt samma modell som den som tillämpades vid upphandling av äldreboendet Krusmyntan, det vill säga att upphandlingen omfattar ansvar för byggande, finansiering, ägande och drift.

Ordförandeförslag

Att socialnämndens förslag om upphandling av nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning, samt att genom upphandlingen överlåta ansvaret för byggande, finansiering, ägande och drift till annan huvudman, godkänns.

Yrkanden

Susann Ronström (S) yrkar i första hand avslag till ordförandeförslaget och i andra hand att beslutet ska hänskjutas till kommunfullmäktige.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att beslutet ska hänskjutas till kommunfullmäktige med tilläggsyrkande att redovisning av uppgifter om administrativa kostnadskonsekvenser ska tillföras beslutsunderlaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att hänskjuta beslutet till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja.

- Den som stödjer yrkandet om att hänskjuta beslutet till kommunfullmäktige röstar nej.

Omröstningen utföll med åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster (se bifogat omröstningsprotokoll).

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§73 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2010

Dnr 2011/KS 0154 10

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2010 godkänns.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

I bilagor redovisas kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2010.

§74 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2010

Dnr 2011/KS 0116 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2010 noteras.

- Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

_____

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra Södertörn år 2010 redovisas i bilaga.

§75 Revisionsrapport "Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2010"

Dnr 2011/KS 0124 016

Kommunstyrelsens beslut

- Revisionsrapporten ”Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2010” noteras.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

_____

Beskrivning av ärendet

Komrev, inom Pwc, har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande under år 2010. Rapporten lämnas till kommunstyrelsen för kännedom, se bilaga.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen noterar revisionsrapporten ”Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2010”.rie Åkesdotters (MP) yrkandeom att nstyrelsen ska lämna yttrande till kstyrelsen har avslagit detsamma.slutsunderlaget ska til.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besvara revisionsrapporten genom att lämna yttrande till kommunens förtroendevalda revisorer.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§76 Information om försäljning av fastigheter av Tyresö näringslivsaktiebolag

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen informerar vid sammanträdet om försäljning av fastigheter genom Tyresö näringslivsaktiebolag.

§77 Exploateringsavtal för Tyresö centrum

Dnr 2011/KSM 0169

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal avseende del av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter, Tyresö centrum, godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga rättshandlingar gällande exploatering av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Särskilt yttrande

Anita Mattson (S) lämnar särskilt yttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat att hyresrätter ska beaktas i förslaget.

_____

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar i bilaga förslag till exploateringsavtal för Tyresö centrum, del av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter. Avtalet innebär en försäljning av ytor planlagda för bostäder och handel till företaget Strabag. Bostadsytorna genererar en intäkt om 40 miljoner kronor för 16 bostadsplan. Strabag har möjlighet men inte skyldighet att bygga ytterligare tillkommande plan. Handelsytorna genererar en intäkt om 9 miljoner kronor för cirka 2300 kvm BTA. För dessa ytor är sluttagaren med största sannolikhet centrumägaren ING.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal avseende del av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter, Tyresö centrum, samt ger i uppdrag åt kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen att underteckna erforderliga rättshandlingar gällande exploatering av Bollmora 2:582 m.fl. fastigheter.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att högst 16 bostadsplan och ett kommersiellt våningsplan ska tillåtas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§78 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten och avloppsanläggningar

Dnr 2011/KSTK 0060

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Verksamhetsområdet för allmänna vatten och avloppsanläggningar revideras i enlighet med bilagd karta.

_____

Beskrivning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor lämnar förslag till reviderat verksamhetsområde för allmänna vatten och avloppsanläggningar. Den föreslagna revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet på Brevikshalvön: Måsvägen, del av Klockargårdsvägen och del av Orrnäsvägen.

§79 Detaljplan för Gullvivan 4 och 5 - beslut om antagande

Dnr 2010/BN 0419

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Gullvivan 4 och 5 antas.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande

_____

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret (nu samhällsbyggnadsförvaltningen) upprättade i december 2010 ett förslag till detaljplan för villabebyggelse i Skälsätra. Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten Gullvivan 4 i två delar och på så vis tillskapa ytterligare byggrätt för villabebyggelse.

I Skälsätraområdet gäller att en tomt måste vara minst 1800 kvm och i övrigt lämplig för att få möjlighet till en planändring så att avstyckning kan ske. Gullvivan 4 är i dag 1746 kvm, varför ytterligare ca 54 kvm behöver tas i anspråk från Gullvivan 5.

Planarbetet sker med så kallat enkelt förfarande där kommunstyrelsen fattar beslut om antagande.

§80 Detaljplan för del av kvarteret Torpartäppan - beslut om antagande

Dnr 2010/BN 0418

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för del av kvarteret Torpartäppan antas.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande

_____

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret (nu samhällsbyggnadsförvaltningen) upprättade i december 2010 ett förslag till detaljplan för villabebyggelse i Skälsätra. Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheterna Torpartäppan 9 och 18 i vardera två delar och på så vis tillskapa ytterligare byggrätt för villabebyggelse.

Planarbetet sker med så kallat enkelt förfarande där kommunstyrelsen fattar beslut om antagande.

§81 Ändring av fastighetsplan för kvarteret Fiskaren

Dnr 2006/KSM 1443

Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsplan för kvarteret Fiskaren antas.

_____

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade i februari 2011 ett förslag till

ändring av fastighetsplan för kvarteret Fiskaren. Planändringen syftar till att göra det möjligt att ändra en gemensamhetsanläggning så att den får annan sträckning och ändrade andelsägande tomter.

Planändringen sker med så kallat enkelt förfarande där kommunstyrelsen fattar beslut om antagande.

§82 Förtydligat medlemsansvar för medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening

Dnr 2011/KS 0155 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal (bilaga 1).

2. Regressavtalet ersätter nuvarande regressavtal benämnt ”Avtal” daterat med början den 7 maj 1993.

3. Att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat (bilaga 2).

4. Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen i förening bemyndigas att underteckna angivna avtal för kommunens räkning.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Protokollsanteckning

Till beslutet förs att Marie Åkesdotter (MP) inte deltar i beslutet.

_____

Beskrivning av ärendet

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 1 och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 2.

§83 Revidering av reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2011/KS 0122 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden revideras enligt förslag.

_____

Beskrivning av ärendet

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 17 mars 2011, § 13, att lämna förslag om revidering av nämndens reglemente. Föreslagna ändringar framgår av bilaga och är där markerade med kursiv stil.

§84 Slutrapport och ekonomisk redovisning angående bidrag för drogförebyggande insatser

Dnr 2010/KS 0024 12

Kommunstyrelsens beslut

- Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län angående bidrag för utvecklande av drogförebyggande aktiviteter under perioden 1 november 2009 – 31 oktober 2010 godkänns.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Under perioden 1 november 2009 till och med den 31 oktober 2010 har Tyresö kommun erhållit 134000 kronor i verksamhetsstöd för drogförebyggande arbete från Länsstyrelsen i Stockholms län. Verksamhetsstödet beviljades för insatser inom följande områden:

- Projekttävling för unga mot tobak

- Kompetensutveckling för personal kring tidiga tecken mot missbruk

- Implementering av ÖPP (Örebro preventionsprogram)

- Utveckling av skolmaterial kring ANDT-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak).

- Implementering av drogaspekterna i trafiksäkerhetsarbetet.

I bilaga redovisas förslag till slutrapport till Länsstyrelsen angående verksamhetsstödet.

§85 Redovisning av vidaredelegationer inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2011/KS 0127 003

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen av vidaredelegationer inom samhällsbyggnadsförvaltningen noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

I de ärendegrupper förvaltningschef fått beslutanderätt enligt kommunstyrelsens delegationsordning får han/hon i sin tur uppdra åt en annan anställd inom verksamhetsområdet att besluta i hans/hennes ställe.

Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar vidaredelegationer i bilaga.

§86 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

2011-04-27 Delegationsbeslut om investeringsbudget
Dnr 2011/KS 0158 10

§87 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2011:12 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 15 om det förelegat vägande skäl för förflyttning av en undersköterska på grund av samarbetsproblem.

2011:14 Vårpropositionen för år 2011.

2011:15 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 24 om avskedande av en skötare vid en rättspsykiatrisk avdelning som sovit under ett extravak.

2011:16 Kommunal fastighetsavgift 2011 och 2012.

2011:17 Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster.

2011:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 11 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.

2011:19 Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB).

2011:20 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95.

Övriga meddelanden

AB Storstockholms Lokaltrafik

- Inbjudan till information om SL:s nya organisation samt samråd om Stockholms regionala trafikförsörjningsprogram.

- SL:s årsberättelse för 2010.

Kommuninvest

- Tydligt medlemsansvar. Sammanfattning på 10 sidor.

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Beslut 2011-04-13: Förordnande av begravningsombud enligt 10 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).

Matchning Södertörn

- Berättelser från Södertörn – en arbetsmarknad nära dig.

- Resultatrapport 2009-2010. Finns att ladda ned på www.matchningsodertorn.se

SKL Kommentus

- Vardagsnytta 1-2011. Nytt magasin från SKL Kommentus.

Stockholm Business Alliance

- Årsberättelse 2010.

Stockholm vatten

- Stockholm vatten – en trygghet i vardagen. Verksamheten 2010.

Sveriges kommuner och landsting

- Verksamhetsplan och budget 2011.

Tyresåns vattenvårdsförbund

- Verksamhetsberättelse 2010. (Dnr 2011/KS 0117 005)

Tyresö vägförening och Tyresönäs villaägarförening

- Skrivelse ”Planering mot stor skogsbrand på Brevikshalvön”, 2011-02-16.

Svar från säkerhetsenheten ”Planering mot stor skogsbrand på Brevikshalvön”, 2011-04-18.

Valnämnden Tyresö kommun

- Sammanträdesprotokoll den 15 april 2011 § 1, Omval i Örebro och landstinget i Västra Götaland, förtidsröstning.