Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-03-25

Sammanträde 2014-03-25

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport januari 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2014.pdf
Ekonomisk rapport mars 2014.pdf
Kompletterande kommentar till revisionsrapporten Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar.pdf

2 Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013

Dnr 2014 KSM 0285 037

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsberättelse för år 2013 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för år 2013 med redovisning av måluppfyllelse och ekonomiskt utfall.

Ärendet behandlades vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 10 mars 2014. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.

Bilagor
PU MSU, sbf verksamhetsberättelse 2013.pdf
Verksamhetsberättelse SBF 2013.pdf

3 Årsredovisning för Tyresö kommun 2013 *

Dnr 2014/KS 0145 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna årsredovisningen för 2013.
2. Överföra 93 065 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2013.
3. Utöka investeringsprogrammet med 11 000 tkr för iordningställande av tillagningskök.
4. Utöka investeringsprogrammet med 10 000 tkr för ombyggnad av förskolan Galaxen.
5. Utöka investeringsprogrammet med 20 000 tkr för rivning m m av Forellskolan.
6. Överföra -975 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2013 i enlighet med bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning för 2013. Resultatet av revisorernas gransking samt revisionsberättelse kommer att lämnas vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2013.pdf
Reviderad budget investeringar 2014.pdf
Resultatöverföring 2013-2014.pdf
Årsredovisning 2013 Tyresö kommun.pdf
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2013.pdf
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013.pdf
Socialnämnden verksamhetsberättelse 2013.pdf
Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2013.pdf
Byggnadsnämnden Protokollsutdrag Verksamhetsberättelse 2013.pdf
Bokslut och verksamhetsber GAN 2013 PU 2014-02-20 § 15.pdf
Konsult- och servicekontorets verksamhetsberättelse 2013.pdf
Verksamhetsberättelse SBF 2013.pdf

4 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013 *

Dnr 2014/KS 0146 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013 redovisas i bilaga.

Bilagor
Årsredovisning 2013 Tyresö bostäder AB.pdf

5 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2013 *

Dnr 2014/KS 0147 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2013 redovisas i bilaga.

Bilagor
Årsredovisning 2013 Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Revisionsberättelse auktoriserad revisor Tyresö Näringlivs AB 2013.pdf
Granskningsrapport lekmannarevisor Tyresö Näringslivs AB 2013.pdf

6 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013 *

Dnr 2014/KS 0149 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag Årsredovisning 2013 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2013 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsrapport 2013 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse 2013 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

7 Kommunplanens struktur 2015-2018

Dnr 2014/KS 0202 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunplanen gäller för mandatperioden 2015-2018.
2. De kommunövergripande målen utvecklas till strategiska mål/strategier.
3. Indikatorer som mäter måluppfyllelse av de strategiska målen anges.
4. Avsnitten med verksamhetsområden ändras, den största förändringen är att verksamhetsmålen tas bort och ersätts med politisk inriktning och uppdrag.
5. Bifogat förslag till struktur ska tillämpas i kommunplanen för 2015-2018.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande styrprocess beslutades av kommunfullmäktige 14 april 2011 och har tillämpats de senaste åren. Styrprocessen är tydlig och är i allt väsentligt ändamålsenlig med avseende på planeringen av kommunens verksamhet. Det som upplevts fungera mindre bra har varit att antalet mål varit för många, att målen på den övergripande nivån är alltför detaljerade och att det uppstått förvirring kring när målen ska vara uppfyllda. För att fortsätta utveckla styrprocessen föreslås några förändringar. Förslag till struktur för kommunplanen bifogas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunplanens struktur.pdf
Struktur i kommunplan 2015-2018.pdf

8 Riktlinjer enligt alkohollagen

Dnr 2014/KS 0090 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Riktlinjerna enligt alkohollagen antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 8 kap 9 § alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen. Syftet med kommunala riktlinjer är dels att den som söker serveringstillstånd på förhand ska kunna bedöma möjligheten att få tillstånd och dels att bidra till en effektiv och likformig handläggning. Beslut i ett ärende får inte grundas enbart på riktlinjerna utan måste utgå från en bedömning i det enskilda fallet.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Kommunstyrelsen antog den 31 maj 2011, § 98, "Principer för serveringstider", i avvaktan på att kompletta riktlinjer skulle tas fram. Kvalitetsenheten har nu tagit fram ett förslag till riktlinjer enligt alkohollagen. Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade förslaget den 12 mars 2014 och föreslår att riktlinjerna antas.

I riktlinjerna anges vilka lokala bedömningar som ska göras när det gäller serveringstider och serveringslokalens lokalisering. Riktlinjerna innehåller även vissa preciseringar och tolkningar av lagen som grundar sig på förarbeten och rättspraxis samt tolkningar av lagen för områden där det ännu saknas vägledande domar. Riktlinjer för hur prövning och tillsyn ska gå till i Tyresö ingår också.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-03-12 § 14.pdf

9 Detaljplan för Kumla 136:35, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0329 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan för fastigheten Kumla 136:35 antas.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kumla 136:35 inkom till kommunen i april 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en delning av fastigheten som idag är bebyggd med ett parhus. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan med syfte att fastigheten ska vara möjlig att stycka till två fastigheter och att befintlig huvudbyggnad ska bekräftas i detaljplanen.

Förslaget var ute på samråd 27 augusti - 17 september 2013 och på underrättelse om antagande 24 januari - 7 februari 2014. Detaljplanen tas fram med enkelt förfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2014 och föreslår att detaljplanen antas.

Bilagor
PU MSU, beslut om antagande kumla 136_35.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Kumla 136_35.pdf
Planbeskrivning_antagande_Kumla 136_35.pdf
Plankarta antagande Kumla 136_35.pdf
Behovsbedömning_kumla 136_35.pdf
Granskningsutlåtande_Kumla 136_35.pdf

10 Detaljplan för Sälgen 5, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0360 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplanen för fastigheten Sälgen 5 antas.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Sälgen 5 på Videvägen i Strand inkom till kommunen i maj 2012 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan med syfte att möjliggöra en styckning av fastigheten.

Planen var ute på samråd 10-december 2013 - 10 januari 2014 och på underrättelse om antagande 23 januari - 6 februari 2014. Planen tas fram med enkelt förfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2014 och föreslår att detaljplanen antas.

Bilagor
PU MSU, beslut om antagande Sälgen 5.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Sälgen 5.pdf
Planbeskrivning, beslut om antagande sälgen 5.pdf
Plankarta, beslut om antagande Sälgen 5.pdf
behovsbedömning_sälgen.pdf
Granskningsutlåtande, Sälgen5.pdf

11 Arrendeavtal för mätarskåp i Trollbäcken

Dnr 2014 KSM 0177 261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunal mark upplåts åt TeliaSonera Mobile Networks AB för uppförande av mätarskåp.

2. Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att teckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra ett mätarskåp inom fastigheten Kumla 3:1264 intill ett existerande skåp har inkommit till kommunen.

Upplåtelse av mark föreslås ske genom ett anläggningsarrende som löper fram till 2016-09-30 med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader före upplåtelsetidens utgång, se bilagt avtal. Arrendetiden är densamma som för utomhusskåpet. För rättighet betalar arrendatorn en årlig arrendeavgift.

Arrendet gäller först då avtalet godkänns av kommunstyrelsen samt att erforderligt bygglov beviljats.

Bilagor
PU MSU, arrendeavtal mätarskåp o Trollbäcken.pdf
Tjänsteskrivelse, upplåtelse av kommunalmark fär mätarskåp.pdf
Avtal anläggningsarrende mätarskåp mobiltelefoni.pdf

12 Svar på remiss om skärgårdens framtid - en långsiktigt hållbar utveckling

Dnr 2014 KSM 0183 211

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Länsstyrelsens remiss av PM:et Skärgårdens framtid besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
PM:et Skärgårdens framtid är ett underlag från Länsstyrelsen inför en diskussion om skärgårdens framtida utveckling. Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté har bett samtliga skärgårdskommuner om synpunkter och kompletteringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som behandlades vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 10 mars 2014. Utskottet föreslår att remissen besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
PU MSU, remiss skärgårdens framtid.pdf
Tjänsteskrivelse, remiss skärgårdens framtid.pdf
Remiss, Skärgårdens framtid.pdf
Motion om marin nationalpark Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2010-12-09 § 30.pdf

13 Utredning om avgift för boendestöd

Dnr 2014/KS 0155 51

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Egenavgiften för boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning upphör från och med den 1 maj 2014.

Beskrivning av ärendet
År 2011 infördes en avgift för insatsen boendestöd för personer som har en psykisk funktionsnedsättning (KF 2011-04-14, § 53). Inkomsterna för kommunen är marginella samtidigt som avgiften kan leda till att personer med psykisk ohälsa inte får det stöd de är i behov av. Socialnämnden behandlade ärendet den 26 februari och föreslår att avgiften upphör.

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden Utredning om avgift för boendestöd.pdf

14 Feriearbeten för ungdomar 2014

Dnr 2014/KS 0142 60

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 300 tkr omfördelas från verksamhetsområde Vuxenutbildning till verksamhetsområde Arbetscentrum i 2014 års budget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens begäran avslås.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sitt sammanträde den 20 februari 2014 § 17 begärt tillskott med 400 000 kronor för att finansiera feriearbeten sommaren 2014.

Kommunledningskontoret föreslår att 300 tkr omfördelas från verksamhetsområde Vuxenutbildning till verksamhetsområde Arbetscentrum i 2014 års budget samt att gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens begäran avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Feriearbeten 2014.pdf
Begäran om medel till sommarjobb feriejobb PU GAN 2014-02-20 § 17.pdf

15 Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2014

Dnr 2014/KS 0133 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Verksamhetsplanen för demokratiberedningen 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen ansvarar inför kommunstyrelsen för de uppdrag kommunstyrelsen lämnat till beredningen. Kommunstyrelsen har den 17 december 2013 gett i uppdrag till demokratiberedningen att under första kvartalet av år 2014 återkomma med en verksamhetsplan för år 2014.

Förslaget till verksamhetsplan för demokratiberedningen behandlades vid demokratiberedningens möte den 5 mars 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-03-05 § 3.pdf

16 Medborgarfokus årsrapport 2013: kvalitetsgranskning och tillsyn

Dnr 2014/KS 0144 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens uppdrag ska kvalitetsenheten inom avdelningen medborgarfokus anmäla en samlad redovisning av genomförda granskningar under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete. Redovisning och slutsatser framgår av bifogad årsrapport.

Tillsyn och kvalitetsgranskningar har under året skett i enlighet med den granskningsplan som fastställts av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medborgarfokus årsrapport 2013.pdf
Medborgarfokus Årsrapport 2013.pdf

17 Uppföljning av öppna politikerträffar med medborgarna hösten 2013

Dnr 2013/KS 0219 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Rapporten noteras.

2. Öppna politikerträffar i denna form arrangeras inte för kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt demokratiberedningen under 2014.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har gjort en uppföljning av erfarenheterna av höstens medborgarmöten i anslutning till nämndsammanträden. Det har varit relativt få besökare vid de åtta möten som genomförts. Förvaltningens bedömning är att ett helhetsgrepp behöver tas kring formerna för medborgardialog men att det bör ske först efter valet. Därför föreslår förvaltningen att öppna politikerträffar med medborgarna i denna form inte arrangeras 2014 och att kommunstyrelsen återkommer efter valet med beslut om fortsatt inriktning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning öppna politikerträffar.pdf

18 Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Dnr 2013/KS 0429 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler. Den centrala frågeställningen har varit om industrin även i fortsättningen ska tillåtas finansiera delar av fortbildningen för hälso-och sjukvårdens personal.

De nya reglerna är framtagna utifrån omvärldens krav på transparens och behovet av tydligare ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri. I överenskommelsen fastslås att arbetsgivaren för hälso- och sjukvården har ansvar för medarbetarnas fortbildning, kompetensutveckling och de kostnader som hör därtill.

SKL rekommenderar kommunerna att anta överenskommelsen. Förslaget har beretts av socialnämnden 2013-12-18 § 1103 och barn- och utbildningsnämnden 2014-02-12 § 3, vilka föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen.

Bilagor
Socialnämndens förslag Överenskommelse om samverkansregler för sjukvård läkemedelsindustri mm.pdf
Protokollsutdrag BUN 2014-02-12 § 3.pdf
Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om överenskommelse.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Delegationsbeslut om lån, 2014-03-19, dnr 2014/KS 0209 11 1
Delegationsbeslut fattat av kommunjurist
Rättegångsfullmakt gatukostnadsärende, 2014-03-17, dnr 2007 KSM 0388

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2014-03-19.pdf
fullmakt gatukostnad.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden mars 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden mars 2014.pdf
Kustbevakningens ekonomiska läge samt konsekvenser vid nedskärning.pdf
Tyresåns vattenvårdsförbund förbundsmöte 2014 Dagordning och handlingar.pdf
Skrivelse om återstående naturreservatsbildning från Svenska turistföreningen.pdf
Svt-brev till kommuner 26 feb 2014.pdf
Svar på skrivelse om återstående naturreservatsbildning från Svenska turistföreningen.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport februari 2014.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport februari 2014.pdf
Inbjudan till uppstartskonferens hbt 24 april.pdf
AB Vårljus Dagordning 2014-02-12.pdf
AB Vårljus protokoll 2014-02-12.pdf
Rapport del 2 Metodutveckling för uppsökande arbete.pdf
Brev från arbetsmarknadsdepartementet.pdf
Svar på brev från arbetsmarknadsdepartementet.pdf
Verksamhetsplan KSK 2014.pdf
Utkast Projektplan En väg in 17 mars 2014.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte 140131.pdf
VP och budget Södertörnssamarbete 2014.pdf
Förhandsbesked årsstämma AB Vårljus.pdf
Rättsutlåtande_ABVårljus.pdf
Skolverket lanserar webbplatsen Välja skola.pdf
Skrivelse från Lärarförbundet om ytterligare karriärtjänster.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (119 kb)

§44 Kommundirektörens rapport mars 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2014.pdf
Ekonomisk rapport mars 2014.pdf
Kompletterande kommentar till revisionsrapporten Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar.pdf

§45 Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013

Dnr 2014 KSM 0285 037

Kommunstyrelsens beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsberättelse för år 2013 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för år 2013 med redovisning av måluppfyllelse och ekonomiskt utfall.

Ärendet behandlades vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 10 mars 2014. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.

Bilagor
PU MSU, sbf verksamhetsberättelse 2013.pdf
Verksamhetsberättelse SBF 2013.pdf

§46 Årsredovisning för Tyresö kommun 2013

Dnr 2014/KS 0145 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna årsredovisningen för 2013.
2. Överföra 93 065 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2013.
3. Utöka investeringsprogrammet med 11 000 tkr för iordningställande av tillagningskök.
4. Utöka investeringsprogrammet med 10 000 tkr för ombyggnad av förskolan Galaxen.
5. Utöka investeringsprogrammet med 20 000 tkr för rivning m m av Forellskolan.
6. Överföra -975 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2013 i enlighet med bilaga 2.

Miljöpartiet deltar inte i besluten.
Socialdemokraterna deltar inte i beslut 1.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande samt hänvisar till socialdemokraternas särskilda yttranden vid nämndernas behandling av sina verksamhetsberättelser (bilagor).

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade inte deltagit i beslut om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning för 2013. Resultatet av revisorernas gransking samt revisionsberättelse kommer att lämnas vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2013.pdf
Reviderad budget investeringar 2014.pdf
Resultatöverföring 2013-2014.pdf
Årsredovisning 2013 Tyresö kommun.pdf
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2013.pdf
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013.pdf
Socialnämnden verksamhetsberättelse 2013.pdf
Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2013.pdf
Byggnadsnämnden Protokollsutdrag Verksamhetsberättelse 2013.pdf
Bokslut och verksamhetsber GAN 2013 PU 2014-02-20 § 15.pdf
Konsult- och servicekontorets verksamhetsberättelse 2013.pdf
Verksamhetsberättelse SBF 2013.pdf

§47 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013

Dnr 2014/KS 0146 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013 noteras.

Dick Bengtson (M) deltar inte i beslutet eftersom han är ledamot i styrelsen för Tyresö bostäder.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013 redovisas i bilaga.

Bilagor
Årsredovisning 2013 Tyresö bostäder AB.pdf

§48 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2013

Dnr 2014/KS 0147 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2013 noteras.

Marie Linder (S) deltar inte i beslut eftersom hon är ledamot i styrelsen för Tyresö näringslivsaktiebolag.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2013 redovisas i bilaga.

Bilagor
Årsredovisning 2013 Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Revisionsberättelse auktoriserad revisor Tyresö Näringlivs AB 2013.pdf
Granskningsrapport lekmannarevisor Tyresö Näringslivs AB 2013.pdf

 

§49 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013

Dnr 2014/KS 0149 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten eftersom hon är ledamot i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag Årsredovisning 2013 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2013 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsrapport 2013 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse 2013 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§50 Kommunplanens struktur 2015-2018

Dnr 2014/KS 0202 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunplanen gäller för mandatperioden 2015-2018.
2. De kommunövergripande målen utvecklas till strategiska mål/strategier.
3. Indikatorer som mäter måluppfyllelse av de strategiska målen anges.
4. Avsnitten med verksamhetsområden ändras, den största förändringen är att verksamhetsmålen tas bort och ersätts med politisk inriktning och uppdrag.
5. Bifogat förslag till struktur ska tillämpas i kommunplanen för 2015-2018.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande styrprocess beslutades av kommunfullmäktige 14 april 2011 och har tillämpats de senaste åren. Styrprocessen är tydlig och är i allt väsentligt ändamålsenlig med avseende på planeringen av kommunens verksamhet. Det som upplevts fungera mindre bra har varit att antalet mål varit för många, att målen på den övergripande nivån är alltför detaljerade och att det uppstått förvirring kring när målen ska vara uppfyllda. För att fortsätta utveckla styrprocessen föreslås några förändringar. Förslag till struktur för kommunplanen bifogas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunplanens struktur.pdf
Struktur i kommunplan 2015-2018.pdf

§51 Riktlinjer enligt alkohollagen

Dnr 2014/KS 0090 003

Kommunstyrelsens beslut
- Riktlinjerna enligt alkohollagen antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 8 kap 9 § alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen. Syftet med kommunala riktlinjer är dels att den som söker serveringstillstånd på förhand ska kunna bedöma möjligheten att få tillstånd och dels att bidra till en effektiv och likformig handläggning. Beslut i ett ärende får inte grundas enbart på riktlinjerna utan måste utgå från en bedömning i det enskilda fallet.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Kommunstyrelsen antog den 31 maj 2011, § 98, "Principer för serveringstider", i avvaktan på att kompletta riktlinjer skulle tas fram. Kvalitetsenheten har nu tagit fram ett förslag till riktlinjer enligt alkohollagen. Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade förslaget den 12 mars 2014 och föreslår att riktlinjerna antas.

I riktlinjerna anges vilka lokala bedömningar som ska göras när det gäller serveringstider och serveringslokalens lokalisering. Riktlinjerna innehåller även vissa preciseringar och tolkningar av lagen som grundar sig på förarbeten och rättspraxis samt tolkningar av lagen för områden där det ännu saknas vägledande domar. Riktlinjer för hur prövning och tillsyn ska gå till i Tyresö ingår också.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2014-03-12 § 14.pdf

§52 Detaljplan för Kumla 136:35, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0329 214

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan för fastigheten Kumla 136:35 antas.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kumla 136:35 inkom till kommunen i april 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en delning av fastigheten som idag är bebyggd med ett parhus. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan med syfte att fastigheten ska vara möjlig att stycka till två fastigheter och att befintlig huvudbyggnad ska bekräftas i detaljplanen.

Förslaget var ute på samråd 27 augusti - 17 september 2013 och på underrättelse om antagande 24 januari - 7 februari 2014. Detaljplanen tas fram med enkelt förfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2014 och föreslår att detaljplanen antas.

Bilagor
PU MSU, beslut om antagande kumla 136_35.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Kumla 136_35.pdf
Planbeskrivning_antagande_Kumla 136_35.pdf
Plankarta antagande Kumla 136_35.pdf
Behovsbedömning_kumla 136_35.pdf
Granskningsutlåtande_Kumla 136_35.pdf

§53 Detaljplan för Sälgen 5, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0360 214

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplanen för fastigheten Sälgen 5 antas.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Sälgen 5 på Videvägen i Strand inkom till kommunen i maj 2012 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan med syfte att möjliggöra en styckning av fastigheten.

Planen var ute på samråd 10-december 2013 - 10 januari 2014 och på underrättelse om antagande 23 januari - 6 februari 2014. Planen tas fram med enkelt förfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2014 och föreslår att detaljplanen antas.

Bilagor
PU MSU, beslut om antagande Sälgen 5.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Sälgen 5.pdf
Planbeskrivning, beslut om antagande sälgen 5.pdf
Plankarta, beslut om antagande Sälgen 5.pdf
behovsbedömning_sälgen.pdf
Granskningsutlåtande, Sälgen5.pdf

§54 Arrendeavtal för mätarskåp i Trollbäcken

Dnr 2014 KSM 0177 261

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunal mark upplåts åt TeliaSonera Mobile Networks AB för uppförande av mätarskåp.

2. Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att teckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra ett mätarskåp inom fastigheten Kumla 3:1264 intill ett existerande skåp har inkommit till kommunen.

Upplåtelse av mark föreslås ske genom ett anläggningsarrende som löper fram till 2016-09-30 med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader före upplåtelsetidens utgång, se bilagt avtal. Arrendetiden är densamma som för utomhusskåpet. För rättighet betalar arrendatorn en årlig arrendeavgift.

Arrendet gäller först då avtalet godkänns av kommunstyrelsen samt att erforderligt bygglov beviljats.

Bilagor
PU MSU, arrendeavtal mätarskåp o Trollbäcken.pdf
Tjänsteskrivelse, upplåtelse av kommunalmark fär mätarskåp.pdf
Avtal anläggningsarrende mätarskåp mobiltelefoni.pdf

§55 Svar på remiss om skärgårdens framtid - en långsiktigt hållbar utveckling

Dnr 2014 KSM 0183 211

Kommunstyrelsens beslut
- Länsstyrelsens remiss av PM:et Skärgårdens framtid besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande med kompletteringen att frågorna om att anlägga maritima nationalparker och tillgången till IT-infrastruktur bör lyftas fram i diskussionsunderlaget.

Beskrivning av ärendet
PM:et Skärgårdens framtid är ett underlag från Länsstyrelsen inför en diskussion om skärgårdens framtida utveckling. Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté har bett samtliga skärgårdskommuner om synpunkter och kompletteringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som behandlades vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 10 mars 2014. Utskottet föreslår att remissen besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
PU MSU, remiss skärgårdens framtid.pdf
Tjänsteskrivelse, remiss skärgårdens framtid.pdf
Remiss, Skärgårdens framtid.pdf
Motion om marin nationalpark Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2010-12-09 § 30.pdf

§56 Utredning om avgift för boendestöd

Dnr 2014/KS 0155 51

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Egenavgiften för boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning upphör från och med den 1 maj 2014.

Ersättaryttrande
Carl-Johan Karlson (S) hänvisar till särskilt yttrande i socialnämnden 2014-02-26 § 1017 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
År 2011 infördes en avgift för insatsen boendestöd för personer som har en psykisk funktionsnedsättning (KF 2011-04-14, § 53). Inkomsterna för kommunen är marginella samtidigt som avgiften kan leda till att personer med psykisk ohälsa inte får det stöd de är i behov av. Socialnämnden behandlade ärendet den 26 februari och föreslår att avgiften upphör.

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden Utredning om avgift för boendestöd.pdf

§57 Feriearbeten för ungdomar 2014

Dnr 2014/KS 0142 60

Ärendet utgick.

Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20140325.pdf (109 kb)

§58 Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2014

Dnr 2014/KS 0133 003

Kommunstyrelsens beslut
- Verksamhetsplanen för demokratiberedningen 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen ansvarar inför kommunstyrelsen för de uppdrag kommunstyrelsen lämnat till beredningen. Kommunstyrelsen har den 17 december 2013 gett i uppdrag till demokratiberedningen att under första kvartalet av år 2014 återkomma med en verksamhetsplan för år 2014.

Förslaget till verksamhetsplan för demokratiberedningen behandlades vid demokratiberedningens möte den 5 mars 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-03-05 § 3.pdf

§59 Medborgarfokus årsrapport 2013: kvalitetsgranskning och tillsyn

Dnr 2014/KS 0144 016
 
Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens uppdrag ska kvalitetsenheten inom avdelningen medborgarfokus anmäla en samlad redovisning av genomförda granskningar under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete. Redovisning och slutsatser framgår av bifogad årsrapport.

Tillsyn och kvalitetsgranskningar har under året skett i enlighet med den granskningsplan som fastställts av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medborgarfokus årsrapport 2013.pdf
Medborgarfokus Årsrapport 2013.pdf

§60 Uppföljning av öppna politikerträffar med medborgarna hösten 2013

Dnr 2013/KS 0219 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporten noteras.

2. Öppna politikerträffar i denna form arrangeras inte för kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt demokratiberedningen under 2014.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande samt reserverat sig om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har gjort en uppföljning av erfarenheterna av höstens medborgarmöten i anslutning till nämndsammanträden. Det har varit relativt få besökare vid de åtta möten som genomförts. Förvaltningens bedömning är att ett helhetsgrepp behöver tas kring formerna för medborgardialog men att det bör ske först efter valet. Därför föreslår förvaltningen att öppna politikerträffar med medborgarna i denna form inte arrangeras 2014 och att kommunstyrelsen återkommer efter valet med beslut om fortsatt inriktning.

Yrkande
Anita Mattsson (S) lägger tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ska uppmana nämnderna att arrangera öppna nämndsammanträden.

Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut 1 och 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning öppna politikerträffar.pdf

§61 Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Dnr 2013/KS 0429 005

Kommunstyrelsens beslut
- Överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler. Den centrala frågeställningen har varit om industrin även i fortsättningen ska tillåtas finansiera delar av fortbildningen för hälso-och sjukvårdens personal.

De nya reglerna är framtagna utifrån omvärldens krav på transparens och behovet av tydligare ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri. I överenskommelsen fastslås att arbetsgivaren för hälso- och sjukvården har ansvar för medarbetarnas fortbildning, kompetensutveckling och de kostnader som hör därtill.

SKL rekommenderar kommunerna att anta överenskommelsen. Förslaget har beretts av socialnämnden 2013-12-18 § 1103 och barn- och utbildningsnämnden 2014-02-12 § 3, vilka föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen.

Bilagor
Socialnämndens förslag Överenskommelse om samverkansregler för sjukvård läkemedelsindustri mm.pdf
Protokollsutdrag BUN 2014-02-12 § 3.pdf
Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om överenskommelse.pdf

§62 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Delegationsbeslut om lån, 2014-03-19, dnr 2014/KS 0209 11 1
Delegationsbeslut fattat av kommunjurist
Rättegångsfullmakt gatukostnadsärende, 2014-03-17, dnr 2007 KSM 0388

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2014-03-19.pdf
fullmakt gatukostnad.pdf

§63 Kommunstyrelsens meddelanden mars 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden mars 2014.pdf
Kustbevakningens ekonomiska läge samt konsekvenser vid nedskärning.pdf
Tyresåns vattenvårdsförbund förbundsmöte 2014 Dagordning och handlingar.pdf
Skrivelse om återstående naturreservatsbildning från Svenska turistföreningen.pdf
Svt-brev till kommuner 26 feb 2014.pdf
Svar på skrivelse om återstående naturreservatsbildning från Svenska turistföreningen.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport februari 2014.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport februari 2014.pdf
Inbjudan till uppstartskonferens hbt 24 april.pdf
AB Vårljus Dagordning 2014-02-12.pdf
AB Vårljus protokoll 2014-02-12.pdf
Rapport del 2 Metodutveckling för uppsökande arbete.pdf
Brev från arbetsmarknadsdepartementet.pdf
Svar på brev från arbetsmarknadsdepartementet.pdf
Verksamhetsplan KSK 2014.pdf
Utkast Projektplan En väg in 17 mars 2014.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte 140131.pdf
VP och budget Södertörnssamarbete 2014.pdf
Förhandsbesked årsstämma AB Vårljus.pdf
Rättsutlåtande_ABVårljus.pdf
Skolverket lanserar webbplatsen Välja skola.pdf
Skrivelse från Lärarförbundet om ytterligare karriärtjänster.pdf