Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-05-08

Sammanträde 2019-05-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 8 maj 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Information om näringslivsverksamheten

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens näringslivschef informerar vid sammanträdet om kommunens näringslivsverksamhet.

3 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018

Dnr 2019/KS 0143 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilaga. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 2 april 2019 för komplettering av revisionshandlingar. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har revisionsberättelse och revisionsrapport bifogats ärendet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 33.pdf
Protokollsutdrag Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §23.pdf
Revisionsberättelse 2018 Haninge kommun inklusive överförmyndarnämnden.pdf
Revisionsrapport Granskning årsbokslut 2018 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

4 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018

Dnr 2019/KS 0140 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2018 noteras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Verksamheten vid Tyresö Vindkraft AB 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB 2018 redovisas i bilaga.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar bedöma att verksamheten vid Tyresö Vindkraft AB 2018 har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018.pdf
Tyresö bostäders styrelseprotokoll Årsredovisning Tyresö vindkraft 2018.pdf
Tyresö vindkraft Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och revisionsrapport.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö Vindkraft AB 2018.pdf

5 Svar på remiss av betänkandet Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Dnr 2019/KS 0113 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslaget till remissvar godkänns.

Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har remitterat betänkandet SOU 2018:74 Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting till alla kommuner. Remissen finns att läsa på https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf

Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på remissen och föreslår att kommunstyrelsen godkänner remissvaret.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till remissvar.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om förslag till ny kostnadsutjämning.pdf
Tabellbilaga Kostnadsutjämning per kommun per delmodell nuvarande, förslag och förändring.pdf

6 Nyttjande av samlingsanslag för planarbete och förstudie om förskola i Brevik

Dnr 2019/KS 0195 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogande-medel för lokalinvesteringar nyttjas för att finansiera planarbetet och förstudier för förskola i Brevik.

Beskrivning av ärendet
I Lokalförsörjningsplanen anges stort behov av förskoleplatser i östra Tyresö. Planen förutsätter att en ny förskola ska byggas på tomten bredvid Breviks skola. Förskolan ska vara klar 2022 och innehålla 148-160 platser. Förslaget förutsätter att en förstudie samt en ny detaljplan ska tas fram vilket betyder att arbetet behöver komma igång under 2019.

Kostnaden för framtagning av en förstudie samt för planarbetet har av fastighetsavdelningen uppskattats till 2,2 miljoner kronor. Dessa kostnader föreslås under 2019 finansieras inom ramen för kommunstyrelsens samlingsanslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogandemedel för lokalinvesteringar nyttjas för att finansiera planarbetet och förstudier för förskola i Brevik.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om att nyttja samlingsanslag för planarbete och förstudie av förskola i Brevik.pdf

7 Hävning av avtal med Vattenfall om nedgrävning av kraftledning vid Petterboda

Dnr 015-KSM0315

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Hävning av avtalet med Vattenfall avseende nedgrävning av kraftledning vid Petterboda godkänns.

Beskrivning av ärendet
För breddning av Tyresövägen vid Petterboda behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls befintliga kraftledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om nedgrävning av kraftledning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 2015-05-12. I avtalet anges bland annat att Tyresö kommun ska stå för Vattenfalls verkliga kostnad för kraftledningen till nedgrävt läge. Kostnaden för en nedgrävning uppskattades av Vattenfall till 21 miljoner kronor år 2014. Den offererade kostnaden i dec 2018 var 32 miljoner kronor. De ökade kostnaderna omfattar bland annat projektering, att stolpen där växling mellan luft och markledning sker var dyrare än beräknat och att marken innehåller mer berg än beräknat.

Den ökade kostnaden medförde att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-12-17 beslutade att tidplanen för Vattenfalls nedgrävning av kraftledningen förlängdes ett år framåt för att ge stadsbyggnadsförvaltningen möjlighet att utreda om det finns alternativ till nedgrävningen för att därmed minska kommunens utgifter.

Stadsbyggnadsförvaltningens utredning visar att det är möjligt att bredda Tyresövägen vid Petterboda utan nedgrävning av kraftledningen, vilket innebär att avtalet med Vattenfall inte behövs för att bredda Tyresövägen. Förvaltningen föreslår därför att avtalet sägs upp.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner att avtalet med Vattenfall avseende nedgrävning av kraftledning hävs.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet PU Petterboda 20190424.pdf
Tjänsteskrivelse Petterboda häva avtal signerad.pdf

8 Ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. I oktober 2018 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av miljö och samhällsbyggnadsutskottet att uppdatera planhandlingarna med en gång- och cykelbana längs Tegelbruksvägens södra del. Ändringen är så pass omfattande att granskningsskedet behöver göras om.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11 Tegelbruket samt ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 granskning Tegelbruket.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse Granskning Tegelbruket.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 1 (kartor).pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 2 (fastighetskonsekvensbeskrivning)_granskning2.pdf
Plankarta för Tegelbruket etapp 11_del_1.pdf
Plankarta för Tegelbruket etapp 11_del_2.pdf
Granskningsutlåtande_Tegelbruket_etapp11.pdf

9 Ny granskning av gatukostnadsutredning gällande Tegelbruket, etapp 11

Dnr 2014KSM0978, 254

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning gällande Tegelbruket, etapp 11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut utredningen för granskning.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11, har stadsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Kommunstyrelsen beslutade om granskning av gatukostnadsutredning i april 2018, men granskningen behöver göras om då planhandlingarna har uppdaterats med en gång- och cykelbana längs Tegelbruksvägens södra del. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 18 526 603 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet, baserat på kostnadsnivån i mars 2019, blir 319 212 kronor.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning gällande etapp 11 Tegelbruket samt ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut utredningen för granskning.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 gatukostnad Tegelbruket.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_undertecknad.pdf
Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11.pdf
Granskningsutlåtande gatukostnadsutredningTegelbruket etapp 11.pdf

10 Arrendeavtal för Ällmora samfällighet

Dnr KSM-2000-836

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med Ällmora samfällighet godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I detta fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften som minskat antal båtplatser och utökat arrendeområde, varför avtalet behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 arrendeavtal.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Ällmora samfällighet_undertecknad.pdf
Arrendeavtal ällmora samfällighet.pdf

11 Regionala principer för samverkan för återvinningscentralssystem

Dnr 2019/KSTK 0030 83

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Regionala principer för samverkan kring återvinningscentraler i Stockholms län antas och kommunen ska verka för att en gemensam systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse beslutade den 21 februari 2019 att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län och att verka för att en gemensam systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram. Tekniska kontoret har handlagt ärendet som har beretts i hållbarhetsutskottet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar de regionala principerna för samverkan kring återvinningscentraler i Stockholms län och att kommunen ska verka för att en gemensam systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram (handling under utarbetande).

Bilagor
Hållbarhetsutskottet PU yttrande ÅVS 20190424.pdf

12 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)Dnr 2018-1821

Dnr 2019/KSTK 0027 80

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på Trafikförvaltningens "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)".

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför tidtabellskiftet i december 2019. Förslagen har sänts ut till kommunerna på remiss för besvarande senast den 20 maj. Remissförslaget är en bruttolista med förslag på trafikförändringar som avser bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan beslut om eventuellt genomförande tas. Med hänsyn till regionens ekonomiska ramar kommer inte alla förslag att kunna genomföras.

Tekniska kontoret har tagit fram förslag till remissvar. Först i skrivelsen finns ett södertörnsgemensamt svar som belyser de gemensamma intressena. Därefter följer ett kommunspecifikt svar på föreslagna förändringar. Det gäller ombyggnationen av Gullmarsplan där vikten av att ta höjd för framtida trafikutveckling och att bytespunkten måste fungera väl under ombyggnationen betonas. En ny busslinje 803 som ska trafikera Tyresö centrum - Älvsjö - Telefonplan föreslås som kopplar Tyresö till pendeltåget och tunnelbanans röda linje samt avlastar Gullmarsplan, vilket föreslås ska prioriteras högt. Det föreslås också att linje 817, Tyresö kyrka - Raksta, ska trafikeras även under dagtid mellan 09.00-17.00 vilket är glädjande för boende i Solberga, Raksta och Bergholm. Sist tar skrivelsen under "Övrigt" upp problematiken om inställd trafik, trängsel och stående passagerare på bussar längs Gudöbroleden och Tyresövägen med krav på omedelbara åtgärder och fler turer på C-linjerna till Stockholms city.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på trafikförvaltningens "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)".

Bilagor
Hållbarhetsutskottet PU remiss SL 20190424.pdf
Tjänsteskrivelse remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken T20.pdf
Trafikförändringsremiss T20.pdf

13 Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Bifogat lokal- och funktionsprogram för det nya kommunhuset antas.
2. Alternativ C, att framtidens kommunhus ska vara i kommunens ägo, antas som inriktning för det fortsatta arbetet med förvaltningslokaler, se sida 14 i lokal- och funktionsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om styrgrupp och projektdirektiv för framtida förvaltningslokaler för Tyresö kommun. Kommundirektören gavs i uppdrag att:

- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv genomföra sitt projektledningsåtagande
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01.

Fastighetschefen har lett projektet och arbetat fram ett lokal- och funktionsprogram. Baserat på dagens arbetssätt är en kombination av olika former av arbetsmiljöer det bästa sättet. I dagens läge lämpar sig en arbetsplats med fasta personliga arbetsplatser, till största delen arbetsplatser i landskap indelat i hemvister men med en generell standard och generellt arbetssätt. En förutsättning för en bra arbetsmiljö för medarbetarna är ett stort antal samtalsrum och mötesrum av olika storlek.

För det fall lokal- och funktionsprogrammet antas är förvaltningens rekommendation att gå vidare i projektet med ansatsen att framtidens kommunhus ska vara i kommens ägandeform, det vill säga alternativ C, se sida 14 i lokal- och funktionsprogrammet.

Kommunstyrelsen noterade informationen om lokal- och funktionsprogrammet samt inriktningsförslag för det nya kommunhuset vid sitt sammanträde den 2 april 2019. En ny version av lokal- och funktionsprogrammet har bifogats sedan kommunstyrelsens och kommunledningsutskottets förra sammanträden (handling under utarbetande).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 39.pdf

14 Gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen

Dnr 2019/KS 0154 31

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Gemensam målbild 2019-2022 för Samverkan Stockholmsregionen antas.

Beskrivning av ärendet
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan, Samverkan Stockholmsregionen, togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer.

Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam målbild 2019-2022. Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser, utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet under den kommande perioden 2019-2022.

Målformuleringarna 2019-2022 har tagits fram tillsammans med samtliga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar gemensam målbild 2019-2022 för Samverkan Stockholmsregionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse Gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen.pdf
Målbild 2019-2022 inför antagande 1.0.pdf
Bilaga Gemensamma förmågor -Samverkan Stockholmsregionen 2.0 (20190221).pdf
Bilaga Modellbeskrivning ver 2.0 OS_190221.pdf

15 Svar på revisionsrapporten Granskning av cybersäkerhet

Dnr 2019/KS 0158 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av cybersäkerhet".

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat Tyresö kommuns cybersäkerhet. Revisionens övergripande slutsats är att Tyresö kommun har en förhållandevis låg mognadsgrad, men kommunen har ändå vissa tekniska lösningar och processer på plats för att hantera risker i IT-miljön. Rapporten lämnar ett antal rekommendationer för fortsatt utveckling vilka revisorerna önskar kommunstyrelsen kommentarer till.

IT-avdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisorernas rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av cybersäkerhet".

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av cybersäkerhet".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av cybersäkerhet.pdf
Revisionsskrivelse cybersäkerhet.pdf
Granskning av cybersäkerhet.light version.pdf

16 Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända

Dnr 2019/KS 0203 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända antas.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören redovisas förslag till riktlinjer för uthyrning av genomgångsbostäder till nyanlända. Förvaltningen förordar att nyanlända erbjuds tillfälliga bostäder med andrahandskontrakt under etableringstiden på två år. Därefter kan vid behov hyreskontrakt förlängas under kortare perioder, företrädesvis för barnfamiljer, efter särskild prövning enligt socialtjänstlagen.

Förslaget har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för bostäder till nyanlända.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1031.pdf

17 Kompletterande ägardirektiv för Tyresö Bostäder

Dnr 2019/KS 0215 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att 10 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun från och med den 1 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB innebärande att 10 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun från den 1 oktober 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kompletterande ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf

18 Revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2019/KS 0173 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med vad som anges i 20 kap 8a § i ärvdabalken (1958:637) ska dödsboanmälan göras av socialnämnden till Skatteverket. Dödsboanmälan ska göras om den dödes tillgångar eller, när hen efterlämnar maka/make, tillgångarna jämte hens andel i makans/makens giftorättsgods inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt. Det är socialnämnden som ombesörjer de åtgärder som behövs med anledning av dödsboanmälan vilket föreslås förtydligas i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente genom en kompletterande lydelse i 3 § h).

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden i enlighet med kommunkansliets förslag att gälla tillsvidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Revidering av reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden ändringsmarkerad.pdf

19 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2019/KS 0144 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för valnämnden antas att gälla tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid valnämndens sammanträde 2019-03-19, § 18, fattade valnämnden beslut om att delegera brådskande beslut till ordföranden, eller vid ordförandens förhinder, till vice ordföranden att beslut å nämndens vägnar i brådskande ärenden, dnr 2019/VN 0005 004. Valnämnden har ingen separat delegationsordning där nämndens delegation till ordföranden/vice ordföranden i brådskande beslut vanligtvis framgår. Istället föreslås att valnämndens reglemente kompletteras med en ny lydelse i 4 § där denna delegation i brådskande ärenden tydligt framgår.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för valnämnden att gälla tillsvidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för valnämnden.pdf
Revidering av reglemente för valnämnden ändringsmarkerad.pdf

20 Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020

Dnr 2019/KS 0188 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 med förslag till aktiviteter för år 2020.

Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshindersrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshindersrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 med förslag till aktiviteter för år 2020 föreslås därför överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för år 2020. Kommunövergripande förslag till aktiviteter föreslås behandlas av kommunstyrelsen vid beslut om nämndplan för kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan och att kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2019-03-13 § 9.pdf
Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 från kommunala funktionshindersrådet.pdf

21 Ansökan om verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening

Dnr 2018/KS 0145 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2018.
2. Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2019.
3. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2020.
4. Från och med år 2020 utbetalas inget verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening från kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kronor per år för 2018 samt för 2019. Ansökan för år 2018 inkom i tid men hanterades inte under 2018 och togs inte upp för beslut. Därför hanteras både ansökan för 2018 och för 2019 i detta ärende. Bidraget avser, i likhet med tidigare år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cecis i Lettland. Föreningen har lämnat in verksamhetsberättelse för 2017 och 2018 som beskriver de aktiviteter som genomförts.

Från och med år 2020 föreslås att vänortsföreningen i likhet med andra föreningar får söka bidrag för specifika evenemang från kultur- och fritidsnämnden och att inga verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening utbetalas från kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2018.
Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2019.
Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2020.
Från och med år 2020 utbetalas inget verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening från kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018 och 2019 från Tyresö vänortsförening.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018.pdf
Tyresö vänortsförening verksamhetsberättelse 2017.pdf
Tyresö vänortsförening revisionshetsberättelse 2017.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019 Tyresö vänortsförening.pdf
Verksamhetsberättelse 2018 Tyresö vänortsförening.pdf
Revisionsberättelse 2018 Tyresö vänortsförening.pdf

22 Bemyndigande att besluta om tjänsteresor utanför Norden

Dnr 2019/KS 0205 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören bemyndigas att besluta om medarbetares tjänsteresor utanför Norden.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för tjänsteresor beslutad i kommunstyrelsen den 13 maj 2014 § 88 ska medarbetares tjänsteresor utanför Norden beslutas i enlighet med kommunstyrelsens bemyndigande. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören bemyndigas att besluta om sådana resor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bemyndigande att besluta om tjänsteresor utanför Norden.pdf

23 Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från från Wilmer Roslund (M) godkänns.
2. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration utses X X (M).

Beskrivning av ärendet
Wilmer Roslund (M) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration föreslås X X (M).

24 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 8 maj 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-04-24, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-04-24
Stadsbyggnadsutskottet 2019-04-24, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2019-04-24
Hållbarhetsutskottet 2019-04-24, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-04-24

Bilagor
Delegationsbeslut Mindre korrigering av årsredovisning 2018.pdf

25 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:17, 19:18, 19:19, 19:20, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Storsthlm -Val av styrelse, presidium och arbetsutskott för Storsthlm 2019-2022.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-03-25 § 27 Behovsanalys.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-03-27 § 28 Behovsanalys.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-03-26 § 1024 Behovsanalys arbete och integration.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-03-26 § 1023 Behovsanalys individ- och famljeomsorg.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport mars 2019.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningen Uppföljning av budget Plan och Exploatering feb 2019.pdf
Revisionsskrivelse granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf
Revisonsrapport Granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Direktionsprotokoll 2019-04-26.pdf
AB Vårljus Kallelse till årsstämma.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2019.pdf
Mälardalsrådet Rapport kompetensförsörjning och styrning av högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen.pdf
Inspirationsseminarium Ekonomi för dig som förtroendevald.pdf

§77 Kommundirektörens rapport 8 maj 2019

Dnr 2019/KS 0003 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Nämnderna återkommer till kommunstyrelsen den 28 maj 2019 med åtgärdsplan för att nå budget i balans.
2. Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att nämnderna återkommer till kommunstyrelsen den 28 maj 2019 med åtgärdsplan för att nå budget i balans, samt att kommunstyrelsen noterar kommundirektörens rapport.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport 8 maj 2019.pdf
Ekonomisk rapport april med prognos mars 2019-05-08.pdf

§78 Information om näringslivsverksamheten - ärendet utgår

§79 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018

Dnr 2019/KS 0143 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.
 
Jäv
Anna Lund (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilaga. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 2 april 2019 för komplettering av revisionshandlingar. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har revisionsberättelse och revisionsrapport bifogats ärendet.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 33.pdf
Protokollsutdrag Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §23.pdf
Revisionsberättelse 2018 Haninge kommun inklusive överförmyndarnämnden.pdf
Revisionsrapport Granskning årsbokslut 2018 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

§80 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018

Dnr 2019/KS 0140 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2018 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten vid Tyresö Vindkraft AB 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Jäv
Marie Åkesdotter (MP) och Dick Bengtson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB 2018 redovisas i bilaga.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar bedöma att verksamheten vid Tyresö Vindkraft AB 2018 har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 36.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018.pdf
Tyresö bostäders styrelseprotokoll Årsredovisning Tyresö vindkraft 2018.pdf
Tyresö vindkraft Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och revisionsrapport.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö Vindkraft AB 2018.pdf

§81 Svar på remiss av betänkandet Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Dnr 2019/KS 0113 10
 
Kommunstyrelsens beslut
- Förslaget till remissvar godkänns.
 
Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2019-04-24 § 37 (bilaga). Per Carlberg (SD) ställer sig bakom Anki Svenssons (M) särskilda yttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har remitterat betänkandet SOU 2018:74 Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting till alla kommuner. Remissen finns att läsa på https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf
 
Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på remissen och föreslår att kommunstyrelsen godkänner remissvaret.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till remissvar.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om förslag till ny kostnadsutjämning.pdf
Tabellbilaga Kostnadsutjämning per kommun per delmodell nuvarande, förslag och förändring.pdf

§82 Nyttjande av samlingsanslag för planarbete och förstudie om förskola i Brevik

Dnr 2019/KS 0195 12
 
Kommunstyrelsens beslut
- 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogande-medel för lokalinvesteringar nyttjas för att finansiera planarbetet och förstudier för förskola i Brevik.
 
Beskrivning av ärendet
I Lokalförsörjningsplanen anges stort behov av förskoleplatser i östra Tyresö. Planen förutsätter att en ny förskola ska byggas på tomten bredvid Breviks skola.  Förskolan ska vara klar 2022 och innehålla 148-160 platser.  Förslaget förutsätter att en förstudie samt en ny detaljplan ska tas fram vilket betyder att arbetet behöver komma igång under 2019.
 
Kostnaden för framtagning av en förstudie samt för planarbetet har av fastighetsavdelningen uppskattats till 2,2 miljoner kronor.  Dessa kostnader föreslås under 2019 finansieras inom ramen för kommunstyrelsens samlingsanslag.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogandemedel för lokalinvesteringar nyttjas för att finansiera planarbetet och förstudier för förskola i Brevik.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om att nyttja samlingsanslag för planarbete och förstudie av förskola i Brevik.pdf

§83 Hävning av avtal med Vattenfall om nedgrävning av kraftledning vid Petterboda

Dnr 015-KSM0315
 
Kommunstyrelsens beslut
- Hävning av avtalet med Vattenfall avseende nedgrävning av kraftledning vid Petterboda godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
För breddning av Tyresövägen vid Petterboda behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls befintliga kraftledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om nedgrävning av kraftledning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 2015-05-12. I avtalet anges bland annat att Tyresö kommun ska stå för Vattenfalls verkliga kostnad för kraftledningen till nedgrävt läge. Kostnaden för en nedgrävning uppskattades av Vattenfall till 21 miljoner kronor år 2014. Den offererade kostnaden i dec 2018 var 32 miljoner kronor. De ökade kostnaderna omfattar bland annat projektering, att stolpen där växling mellan luft och markledning sker var dyrare än beräknat och att marken innehåller mer berg än beräknat.
 
Den ökade kostnaden medförde att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-12-17 beslutade att tidplanen för Vattenfalls nedgrävning av kraftledningen förlängdes ett år framåt för att ge stadsbyggnadsförvaltningen möjlighet att utreda om det finns alternativ till nedgrävningen för att därmed minska kommunens utgifter.
 
Stadsbyggnadsförvaltningens utredning visar att det är möjligt att bredda Tyresövägen vid Petterboda utan nedgrävning av kraftledningen, vilket innebär att avtalet med Vattenfall inte behövs för att bredda Tyresövägen. Förvaltningen föreslår därför att avtalet sägs upp.
 
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner att avtalet med Vattenfall avseende nedgrävning av kraftledning hävs.
 
Bilagor
Hållbarhetsutskottet PU Petterboda 20190424.pdf
Tjänsteskrivelse Petterboda häva avtal signerad.pdf

§84 Ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. I oktober 2018 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av miljö och samhällsbyggnadsutskottet att uppdatera planhandlingarna med en gång- och cykelbana längs Tegelbruksvägens södra del. Ändringen är så pass omfattande att granskningsskedet behöver göras om.
 
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11 Tegelbruket samt ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11 Tegelbruket samt ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar återremiss med motivering enligt bifogat yrkande (bilaga).
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 granskning Tegelbruket.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse Granskning Tegelbruket.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket.pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 1 (kartor).pdf
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket_Bilaga 2 (fastighetskonsekvensbeskrivning)_granskning2.pdf
Plankarta för Tegelbruket etapp 11_del_1.pdf
Plankarta för Tegelbruket etapp 11_del_2.pdf
Granskningsutlåtande_Tegelbruket_etapp11.pdf
Yrkande SD Återremiss beslut om ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11.pdf

§85 Ny granskning av gatukostnadsutredning gällande Tegelbruket, etapp 11

Dnr 2014KSM0978, 254
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning gällande Tegelbruket, etapp 11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut utredningen för granskning.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11, har stadsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Kommunstyrelsen beslutade om granskning av gatukostnadsutredning i april 2018, men granskningen behöver göras om då planhandlingarna har uppdaterats med en gång- och cykelbana längs Tegelbruksvägens södra del. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 18 526 603 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet, baserat på kostnadsnivån i mars 2019, blir 319 212 kronor.
 
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning gällande etapp 11 Tegelbruket samt ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut utredningen för granskning.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning gällande etapp 11 Tegelbruket samt ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut utredningen för granskning.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar i första hand återremiss med motivering enligt bifogat yrkande (bilaga) och i andra hand avslag till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 gatukostnad Tegelbruket.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_undertecknad.pdf
Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11.pdf
Granskningsutlåtande gatukostnadsutredningTegelbruket etapp 11.pdf
Yrkande SD Återremiss beslut om ny granskning av gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11.pdf

§86 Arrendeavtal för Ällmora samfällighet

Dnr KSM-2000-836
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtal med Ällmora samfällighet godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2018-12-04 § 224 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I detta fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften som minskat antal båtplatser och utökat arrendeområde, varför avtalet behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.
 
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD)  yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Stadsbyggnadsutskottets protokollsutdrag 2019-04-24 arrendeavtal.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Ällmora samfällighet_undertecknad.pdf
Arrendeavtal ällmora samfällighet.pdf

§87 Regionala principer för samverkan för återvinningscentralssystem

Dnr 2019/KSTK 0030 83
 
Kommunstyrelsens beslut
- Regionala principer för samverkan kring återvinningscentraler i Stockholms län antas och kommunen ska verka för att en gemensam systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram.
 
Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse beslutade den 21 februari 2019 att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län och att verka för att en gemensam systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram. Tekniska kontoret har handlagt ärendet som har beretts i hållbarhetsutskottet.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar de regionala principerna för samverkan kring återvinningscentraler i Stockholms län och att kommunen ska verka för att en gemensam systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Regionala principer för samverkan för återvinningscentralssystem.pdf
Hållbarhetsutskottet PU yttrande ÅVS 20190424.pdf
Hållbarhetsutskottet Tjänsteskrivelse Återvinningscentralssystem.pdf
Storsthlm Rekommendation Regionala principer samverkan återvinningscentralssystem.pdf

§88 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)Dnr 2018-1821

Dnr 2019/KSTK 0027 80
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på Trafikförvaltningens "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)".
 
Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför tidtabellskiftet i december 2019. Förslagen har sänts ut till kommunerna på remiss för besvarande senast den 20 maj. Remissförslaget är en bruttolista med förslag på trafikförändringar som avser bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan beslut om eventuellt genomförande tas. Med hänsyn till regionens ekonomiska ramar kommer inte alla förslag att kunna genomföras.
 
Tekniska kontoret har tagit fram förslag till remissvar. Först i skrivelsen finns ett södertörnsgemensamt svar som belyser de gemensamma intressena. Därefter följer ett kommunspecifikt svar på föreslagna förändringar. Det gäller ombyggnationen av Gullmarsplan där vikten av att ta höjd för framtida trafikutveckling och att bytespunkten måste fungera väl under ombyggnationen betonas. En ny busslinje 803 som ska trafikera Tyresö centrum - Älvsjö - Telefonplan föreslås som kopplar Tyresö till pendeltåget och tunnelbanans röda linje samt avlastar Gullmarsplan, vilket föreslås ska prioriteras högt. Det föreslås också att linje 817, Tyresö kyrka - Raksta, ska trafikeras även under dagtid mellan 09.00-17.00 vilket är glädjande för boende i Solberga, Raksta och Bergholm. Sist tar skrivelsen under "Övrigt" upp problematiken om inställd trafik, trängsel och stående passagerare på bussar längs Gudöbroleden och Tyresövägen med krav på omedelbara åtgärder och fler turer på C-linjerna till Stockholms city.
 
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på trafikförvaltningens "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)".
 
Bilagor
Hållbarhetsutskottet PU remiss SL 20190424.pdf
Tjänsteskrivelse remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken T20.pdf
Trafikförändringsremiss T20.pdf

§89 Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Bifogat lokal- och funktionsprogram för det nya kommunhuset antas.
2. Beslutspunkt 2 återremitteras för belysning av kostnader för de tre alternativa inriktningarna A, B och C för det fortsatta arbetet med förvaltningslokaler.
 
Beskrivning av ärendet
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om styrgrupp och projektdirektiv för framtida förvaltningslokaler för Tyresö kommun. Kommundirektören gavs i uppdrag att:
- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv genomföra sitt projektledningsåtagande
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01.
 
Fastighetschefen har lett projektet och arbetat fram ett lokal- och funktionsprogram. Baserat på dagens arbetssätt är en kombination av olika former av arbetsmiljöer det bästa sättet. I dagens läge lämpar sig en arbetsplats med fasta personliga arbetsplatser, till största delen arbetsplatser i landskap indelat i hemvister men med en generell standard och generellt arbetssätt. En förutsättning för en bra arbetsmiljö för medarbetarna är ett stort antal samtalsrum och mötesrum av olika storlek.
 
För det fall lokal- och funktionsprogrammet antas är förvaltningens rekommendation att gå vidare i projektet med ansatsen att framtidens kommunhus ska vara i kommens ägandeform, det vill säga alternativ C, se sida 14 i lokal- och funktionsprogrammet.
 
Kommunstyrelsen noterade informationen om lokal- och funktionsprogrammet samt inriktningsförslag för det nya kommunhuset vid sitt sammanträde den 2 april 2019. En ny version av lokal- och funktionsprogrammet har bifogats sedan kommunstyrelsens och kommunledningsutskottets förra sammanträden.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att beslutspunkt 2 återremitteras för belysning av kostnader för de tre alternativa inriktningarna A, B och C för det fortsatta arbetet med förvaltningslokaler. Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen antar bifogat lokal- och funktionsprogram för det nya kommunhuset och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget om återremiss av beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Kompletterande information om lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler.pdf
REVIDERAT LOKALPROGRAM Tyresö nytt kommunhus.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 39.pdf

§90 Gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen

Dnr 2019/KS 0154 31
 
Kommunstyrelsens beslut
- Gemensam målbild 2019-2022 för Samverkan Stockholmsregionen antas.
 
Beskrivning av ärendet
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan, Samverkan Stockholmsregionen, togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer.
 
Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam målbild 2019-2022. Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser, utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet under den kommande perioden 2019-2022.
 
Målformuleringarna 2019-2022 har tagits fram tillsammans med samtliga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar gemensam målbild 2019-2022 för Samverkan Stockholmsregionen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse Gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen.pdf
Målbild 2019-2022 inför antagande 1.0.pdf
Bilaga Gemensamma förmågor -Samverkan Stockholmsregionen 2.0 (20190221).pdf
Bilaga Modellbeskrivning ver 2.0 OS_190221.pdf

§91 Svar på revisionsrapporten Granskning av cybersäkerhet

Dnr 2019/KS 0158 016
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av cybersäkerhet".
 
Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat Tyresö kommuns cybersäkerhet. Revisionens övergripande slutsats är att Tyresö kommun har en förhållandevis låg mognadsgrad, men kommunen har ändå vissa tekniska lösningar och processer på plats för att hantera risker i IT-miljön. Rapporten lämnar ett antal rekommendationer för fortsatt utveckling vilka revisorerna önskar kommunstyrelsen kommentarer till.
 
IT-avdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisorernas rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av cybersäkerhet".
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av cybersäkerhet".
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av cybersäkerhet.pdf
Revisionsskrivelse cybersäkerhet.pdf
Granskning av cybersäkerhet.light version.pdf

§92 Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända

Dnr 2019/KS 0203 003
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till arbetsmarknads- och socialnämnden med förtydliganden enligt ordförandeförslaget.
 
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören redovisas förslag till riktlinjer för uthyrning av genomgångsbostäder till nyanlända. Förvaltningen förordar att nyanlända erbjuds tillfälliga bostäder med andrahandskontrakt under etableringstiden på två år. Därefter kan vid behov hyreskontrakt förlängas under kortare perioder, företrädesvis för barnfamiljer, efter särskild prövning enligt socialtjänstlagen.
 
Förslaget har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända.
 
Ordförandeförslag
Det förslag rörande nyanländas boende som kommunstyrelseförvaltningen tagit fram, och som arbetsmarknads- och socialnämnden föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta om, syftar till att skapa ett fungerande och tydligt regelverk. Vi anser att det förslag som nämnden lämnat över inte i tillräcklig grad möter kraven på tydlighet.
 
Därför föreslår vi att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till arbetsmarknads- och socialnämnden som förtydligats vad gäller följande:
 
- Tyresö kommun förmedlar endast tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända, alltså andrahandskontrakt, modullösningar eller dylikt, men inga förstahandskontrakt.
- Tyresö kommun tillämpar likställighetsprincipen i enlighet med kommunallagen. Det innebär att nyanlända efter etableringstiden, ska få varken bättre eller sämre villkor än övriga i kommunen boende invånare.
- Tydliga kriterier för vad som avgör om nyanlända kan få en förlängning av sin boendelösning efter etableringstidens slut på upp till maximalt fyra år.
- Hur frekvent en omprövning görs efter en eventuell förlängning av en boendelösning.
- Om det föreligger särskilda skäl kan socialtjänsten besluta om insatser för att i akutfall ge stöd till boende. Detta stöd ska för nyanlända efter etableringstiden bedömas utifrån samma regler som för övriga kommuninvånare. Socialtjänsten har vad gäller barnfamiljer ett särskilt ansvar att möjliggöra ett tryggt boende.
- Säkerställa att riktlinjerna avgränsas till boendelösningar för nyanlända.
 
Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget om återremiss och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för bostäder till nyanlända.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1031.pdf
Tjänsteskrivelse Bostäder till nyanlända - riktlinjer för genomgångslägenheter och ägardirektiv till Tyresö bostäder.pdf
Ordförandeförslag bostäder för nyanlända.pdf

§93 Kompletterande ägardirektiv för Tyresö Bostäder

Dnr 2019/KS 0215 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att 10 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun  från och med den 1 oktober 2019.
 
Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB innebärande att 10 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun från den 1 oktober 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Kompletterande ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf

§94 Revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2019/KS 0173 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag och gäller tillsvidare.
 
Beskrivning av ärendet
I enlighet med vad som anges i 20 kap 8a § i ärvdabalken (1958:637) ska dödsboanmälan göras av socialnämnden till Skatteverket. Dödsboanmälan ska göras om den dödes tillgångar eller, när hen efterlämnar maka/make, tillgångarna jämte hens andel i makans/makens giftorättsgods inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt. Det är socialnämnden som ombesörjer de åtgärder som behövs med anledning av dödsboanmälan vilket föreslås förtydligas i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente genom en kompletterande lydelse i 3 § h).
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden i enlighet med kommunkansliets förslag att gälla tillsvidare.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Revidering av reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden ändringsmarkerad.pdf

§95 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2019/KS 0144 003
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för valnämnden antas att gälla tillsvidare.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid valnämndens sammanträde 2019-03-19, § 18, fattade valnämnden beslut om att delegera brådskande beslut till ordföranden, eller vid ordförandens förhinder, till vice ordföranden att beslut å nämndens vägnar i brådskande ärenden, dnr 2019/VN 0005 004. Valnämnden har ingen separat delegationsordning där nämndens delegation till ordföranden/vice ordföranden i brådskande beslut vanligtvis framgår. Istället föreslås att valnämndens reglemente kompletteras med en ny lydelse i 4 § där denna delegation i brådskande ärenden tydligt framgår.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för valnämnden att gälla tillsvidare.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för valnämnden.pdf
Revidering av reglemente för valnämnden ändringsmarkerad.pdf

§96 Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020

Dnr 2019/KS 0188 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 med förslag till aktiviteter för år 2020.
 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshindersrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshindersrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 med förslag till aktiviteter för år 2020 föreslås därför överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för år 2020. Kommunövergripande förslag till aktiviteter föreslås behandlas av kommunstyrelsen vid beslut om nämndplan för kommunstyrelsen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan och att kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2019-03-13 § 9.pdf
Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 från kommunala funktionshindersrådet.pdf

§97 Ansökan om verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening

Dnr 2018/KS 0145 007
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2018.
2. Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2019.
3. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2020.
4. Från och med år 2020 utbetalas inget verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening från kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kronor per år för 2018 samt för 2019. Ansökan för år 2018 inkom i tid men hanterades inte under 2018 och togs inte upp för beslut. Därför hanteras både ansökan för 2018 och för 2019 i detta ärende. Bidraget avser, i likhet med tidigare år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cecis i Lettland. Föreningen har lämnat in verksamhetsberättelse för 2017 och 2018 som beskriver de aktiviteter som genomförts.
 
Från och med år 2020 föreslås att vänortsföreningen i likhet med andra föreningar får söka bidrag för specifika evenemang från kultur- och fritidsnämnden och att inga verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening utbetalas från kommunstyrelsen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen  beslutar att:
 
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2018.
2. Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2019.
3. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2020.
4. Från och med år 2020 utbetalas inget verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening från kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-04-24 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018 och 2019 från Tyresö vänortsförening.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018.pdf
Tyresö vänortsförening verksamhetsberättelse 2017.pdf
Tyresö vänortsförening revisionshetsberättelse 2017.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019 Tyresö vänortsförening.pdf
Verksamhetsberättelse 2018 Tyresö vänortsförening.pdf
Revisionsberättelse 2018 Tyresö vänortsförening.pdf

§98 Bemyndigande att besluta om tjänsteresor utanför Norden

Dnr 2019/KS 0205 003
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören bemyndigas att besluta om medarbetares tjänsteresor utanför Norden.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för tjänsteresor beslutad i kommunstyrelsen den 13 maj 2014 § 88 ska medarbetares tjänsteresor utanför Norden beslutas i enlighet med kommunstyrelsens bemyndigande. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören bemyndigas att besluta om sådana resor.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Bemyndigande att besluta om tjänsteresor utanför Norden.pdf

§99 Avsägelse i beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0002 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Avsägelsen från Wilmer Roslund (M) godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Wilmer Roslund (M) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.
Beslut/Protokollsutdrag
§99_prot_20190508.pdf (168 kb)

§100 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 8 maj 2019

Dnr 2018/KS 0442 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes. 
 
Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-04-24, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-04-24
Stadsbyggnadsutskottet 2019-04-24, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2019-04-24
Hållbarhetsutskottet 2019-04-24, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-04-24
 
Bilagor
Delegationsbeslut Mindre korrigering av årsredovisning 2018.pdf

§101 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2019

Dnr 2018/KS 0403 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:17, 19:18, 19:19, 19:20, 19:21,  se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
-
Bilagor
Storsthlm -Val av styrelse, presidium och arbetsutskott för Storsthlm 2019-2022.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-03-25 § 27 Behovsanalys.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-03-27 § 28 Behovsanalys.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-03-26 § 1024 Behovsanalys arbete och integration.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-03-26 § 1023 Behovsanalys individ- och famljeomsorg.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport mars 2019.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningen Uppföljning av budget Plan och Exploatering feb 2019.pdf
Revisionsskrivelse granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf
Revisonsrapport Granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Direktionsprotokoll 2019-04-26.pdf
AB Vårljus Kallelse till årsstämma.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2019.pdf
Mälardalsrådet Rapport kompetensförsörjning och styrning av högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen.pdf
Inspirationsseminarium Ekonomi för dig som förtroendevald.pdf
Minnesanteckningar från Samarbetskommitténs möte den 2019-04-04.pdf