Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-01-12

Sammanträde 2021-01-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen januari

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi. (Handling under utarbetande).

3 Nämndplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2021

Diarienummer 2020/KS 0266 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

4 Svar på revisionsrapport om digitalisering

Diarienummer 2020/KS 0170 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av digitalisering.

Beskrivning av ärendet
(Handlingar under utarbetande)
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av arbetet med digitalisering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är effektiv och ändamålsenlig samt huruvida den interna kontrollen rörande digitaliseringsprocessen är tillräcklig. Revisorerna lämnade ett antal rekommendationer som kommunstyrelsen svarade på den 6 oktober 2020, § 156. Revisionen meddelade att de ansåg kommunstyrelsens svar otillfredsställande, i en skrivelse som inkom till kommunen den 10 december 2020. Revisionen lämnade därför åter samma rekommendationer och önskar svar senast den 14 januari 2021.
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisorernas
rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Skrivelse rörande svar på gr av digitalisering.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §156.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsskrivelse digitalisering.pdf
Revisionsskrivelse digitalisering Tyresö.pdf

5 Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga

Diarienummer 2020/KS 0256 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten. Ärendet återremitterades sedan varpå ny strategi nu har tagits fram.

Strategin ska ligga som grund för hur Tyresö kommun tillsammans och i samverkan såväl internt som externt ska arbeta för att motverka att unga hamnar i kriminalitet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 114.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Strategi brottsförebyggande arbete.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.pdf

6 Antagande av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11

Diarienummer 2013/KSM 0603

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 antas.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Nästa steg i processen är beslut om antagande. Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Tegelbruket, etapp 11.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Tegelbruket etapp 11.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11.pdf
Plankarta Tegelbruket etapp 11 del 2_antagande.pdf
Plankarta Tegelbruket etapp 11 del 1_antagande.pdf
Granskningsutlåtande Detaljplan Tegelbruket etapp11_antagande.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11 Bilaga 1 (kartor)_antagande.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11 Bilaga 2
(fastighetskonsekvensbeskrivning)_antagande.pdf
PM Beräkning Stabilietet Geoteknik_Tegelbruket 11_201016.pdf
Tjänsteskrivelse Detaljplan Tegelbruket etapp 11 antagande_ej signerad.pdf

7 Antagande av gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11

Diarienummer 2014 KSM 0978.254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11 antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 har samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 19 267 739 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 331 061 kronor, vilket räknas upp med KPI och entreprenadindex inför debitering.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse antagnade av gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11.pdf
Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_antagande.pdf
Granskningsutlåtande Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_antagande.pdf
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 antagande_ej signerad.pdf

8 Beslut om avslutande av detaljplan för masshantering vid Storängen

Diarienummer 2017KSM0763.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Arbetet med detaljplanen för masshantering vid Storängen avslutas.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för lokal masshantering vid Storängen (MSU §4, 2017-09-25). Syftet var en hållbar hantering av lokala massor.

Efter planuppdraget var givet har Strandallén fått förlängt tidsbegränsat bygglov vilket gör att masshantering vid Storängen inte är aktuellt. En ny detaljplan enligt planuppdragets omfattning är därför inte längre aktuell. Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen avslutar arbetet med detaljplanen för masshantering vid Storängen.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse Avslut av detaljplan Storängen.pdf

9 Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen

Diarienummer KSM 2020.1569

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Södertörnskommunernas yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen.

Beskrivning av ärendet
Regeringen gav i juni 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen, vilket utgör det första steget mot en ny nationell plan samt länsplaner. Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Infrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas så att de transportpolitiska målen nås. Att klimatmålen ska nås är en central utgångspunkt för planeringen. Vägledande för inriktningsunderlaget är ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen samt de transportpolitiska principerna.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att Tyresö kommun inget lämnar ett eget yttrande utan ställer sig bakom det gemensamma yttrande från Södertörnskommunerna, se bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande underlag infrastrukturplanering signerad.pdf
Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen.pdf
Södertörnsgemensamt remissyttrande Inrikningsunderlag 20201126 SLUTLIG sista version.pdf
Yttrande underlag infrastrukturplanering.docx
Tjänsteskrivelse Yttrande underlag infrastrukturplanering ej signerad.pdf

10 Slutrapport Nyfors

Diarienummer 2020/KS 0317 82

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets projektavdelning har avslutat projektet med genomförandet av detaljplanen för Nyfors, utbyggnation av kommunalt VA samt vägar i området. Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplanen som vann laga kraft i augusti 2017. Entreprenaden för kommunens åtaganden i området avslutades i december 2019. Mindre arbeten återstår som kommer att hanteras utanför ramen för detta projekt.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 111.pdf
Slutrapport Nyfors.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Nyfors.pdf

11 Slutredovisning Kryddvägen etapp 1

Diarienummer 2020/KS 0318 82

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets projektavdelning har avslutat projektet med genomförandet av Kryddvägen Etapp 1. Detaljplanen vann laga kraft 2016 och
byggnationen av bostäderna avslutades under 2018.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att slutredovisningen noteras.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 113.pdf
Slutrapport Kryddvägen etapp 1.pdf
Tjänsteskrivelse Slutredovisning Kryddvägen etapp 1.pdf

12 Slutrapport Petterboda

Diarienummer 2020/KS 0316 80

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med ombyggnad av Petterboda trafikplats, del av Tyresövägen. Gång- och cykelbanor, gång- och cykeltunnel, nya busshållplatser breddad väg och breddad cirkulationsplats är anlagda. Entreprenaden pågick hösten 2017 – våren 2020.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att slutredovisningen noteras.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 112.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Petterboda.pdf
Slutrapport Petterboda.pdf

13 Start för byggnation av skyfallsstråk Fornudden, etapp 1

Diarienummer KSM-2020-1573

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Start av byggnation av skyfallstråk etapp 1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Området kring den nya skolan i Fornudden ligger i en lågpunkt och är därför känsligt för översvämningar vid skyfallsregn. När den nya skolan uppfördes förvärrades situationen ur ett översvämningsperspektiv. Analysen har genomförts utifrån ett 100-årsregn. Denna analys var inte praxis vid antagande av detaljplanen för Fornuddens nya skola samt Fornuddens äldreboende och har därför genomförts i efterhand.

Om inga åtgärder genomförs kommer skador på befintlig byggnation samt skolan att uppstå vid kraftiga skyfall. Samhällsbyggnadskontoret har utrett ansvarsfrågan och kommit fram till att när ovan nämnt scenario faller ut så kommer kommunen att hållas ansvarig. En diskussion har funnits sedan start av projektering och byggnation av skolan där ett antal förslag på lösningar har lagts fram. Skolverksamheten har höga krav på tillgänglighet, trygghet och säkerhet vilket ställer höga krav på skyfallshanteringen. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och förslår att start av byggnation av skyfallstråk etapp 1 godkänns.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 110.pdf
Tjänsteskrivelse Start av byggnation skyfallsstråk Fornudden, etapp 1.pdf

14 Delredovisning av Revidering av klimat- och energistrategin

Diarienummer 2019/SBF 0022

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Beskrivning av ärendet
På Hållbarhetsutskottet den 20 februari 2019 beslutades att;
1. Tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att revidera klimat- och energistrategin inom utskottets ansvarsområden.
2. En tidsplan för detta arbete ska tas fram och presenteras för hållbarhetsutskottet snarast.

Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen svarade i juni 2019 att en ny klimat- och energistrategi skulle tas fram som en handlingsplan under en ny hållbarhetsstrategi, samt att en hållbarhetsstrateg rekryterats för att påbörja arbetet 2020.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och förslår att kommunstyrelsen
beslutar:
1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf
Vänsterpartiet Särskilt yttrande hållbarhetsutskottet 2020-12-16.pdf
Tjänsteskrivelse delredovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och
energistrategi_ej signerad.pdf

15 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Diarienummer 2020/KS 0283 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 20 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har motionen om att ansluta Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism passerat beredningstiden på ett år. Den är för närvarande planerad att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Pågående motioner 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf

16 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2020/KS 0278 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Redovisningen noteras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Uppdraget om framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och förslår att uppdraget från kommunfullmäktige 2017-12-14 § 133, avseende framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram för hela kommunen avslutas då hållbarhetsmålen i Agenda2030 har integrerats i den nya kommunplanen.

Kommunledningsutskottet förslår även att redovisningen av pågående uppdrag noteras.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 115.pdf
Pågående uppdrag 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf

17 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.

Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande anses besvarad samt att kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 117.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

18 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer. Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 118.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

19 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 120.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

20 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras. Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun. En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

21 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
• skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
• kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
• skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter. Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej signerad.pdf

22 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån
Centerpartiet föreslår att:
• Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

23 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf

24 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Övriga meddelanden Länsstyrelsen, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2020:34, se https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/om-
lansstyrelsen-stockholm/forfattningar/forfattningar-2020/forfattningar-
2020/2020-12-16-01fs-202034.html.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-12-15 § 1087.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2020-12-17 § 96.pdf
Signerad Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2021 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-12-15 § 1085.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-11-30 § 77.pdf
§ 77 Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2021.pdf
§ 77 Särskilt yttrande C Nämnd- och förvaltningsplan 2021.pdf
§ 77 Särskilt yttrande M Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2021.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-11-26 § 72.pdf
§ 72 nämndplan GVN.pdf
§ 72 § 72 Särskilt yttrande M.pdf
Södertörnskommunernas Ledningsgrupp minnesanteckningar 201126.pdf
Södertörnskommunernas Ledningsgrupp minnesanteckningar201120.pdf
Ärende 39 KS Förslag (MP) Remissyttrande fårn Södertörnskommunerna E4E20 Södertäljebron.pdf
Remissyttrande från Södertörnskommunerna. E4 E20 Södertäljebron SLUTLIGT påskrivet.pdf
SBFF protokoll 2020-12-18.pdf
Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren .pdf
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär
som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL Viktig information från SKR (cirkulär 20.49).html
Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - med OFR Läkare Viktig information från SKR (cirkulär 20.51).html
Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställnings-skyddslagen Viktig information från SKR (cirkulär 20.62).html
Avtal om musikanvändning i regional verksamhet 2014–2021 alternativt 2017–2021 Viktig information från SKR, cirkulär 20.63.html
Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB Viktig information från SKR (cirkulär 20.61).html

25 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll:
Kommunledningsutskottet 2020-12-16, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2020-12-16
Hållbarhetsutskottet 2020-12-16, se http://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-12-16
Stadsbyggnadsutskottet 2020-12-16, se http://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/protokoll?date=2020-12-16

Bilagor
Ordförandebeslut - Coronabonus för kommunens anställda.pdf

§1 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2021.pdf
Kommundirektörens rapport januari 2021.pdf

§2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen januari

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun november 2020.pdf

§3 Nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2021

Diarienummer 2020/KS 0266 10

Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2021.

Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Ulf Perbo (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I november 2020 fastställde Tyresö kommuns fullmäktige kommunplanen för 2021-2024. Det innebar samtidigt att de övergripande målen, med fyra olika målområden, för Tyresö kommun fastställdes. Den nya måldelningsprocessen, som nu används inom Tyresö kommun, innebär att samtliga förvaltningar ska arbeta fram egna nämndplaner med mål, inom vart och ett av de fyra olika målområdena, som leder till att fullmäktiges övergripande mål kan uppnås.
Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR, ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och
servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. Förvaltningsledningen har funderat på möjligheterna att skapa en gemensam övergripande nämndplan
men har för 2021 valt att dela upp nämndplanen i tre delar bestående av:
• Centrala stabsfunktioner
• Samhällsbyggnadskontoret
• Stöd- och servicekontoret
Inför 2022 kommer förvaltningsledningen återigen se över möjligheterna att
samordna dessa tre delar till en övergripande gemensam nämndplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2021.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Nämndplan för kommunstyrelseförvaltningens
verksamhetsområden för 2021.pdf
Nämndplan för kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområden för 2021.pdf

§4 Svar på revisionsrapport om digitalisering

Diarienummer 2020/KS 0170 016

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av digitalisering.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av arbetet med digitalisering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är effektiv och ändamålsenlig samt huruvida den interna kontrollen rörande digitaliseringsprocessen är tillräcklig. Revisorerna lämnade ett antal rekommendationer som kommunstyrelsen svarade på den 6 oktober 2020, § 156. Revisionen meddelade att de ansåg kommunstyrelsens svar otillfredsställande, i en skrivelse som inkom till kommunen den 10 december 2020. Revisionen lämnade därför åter samma rekommendationer och önskar svar senast den 14 januari 2021.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av digitalisering.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten Granskning av digitalisering, samt att paragrafen justeras
omedelbart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsskrivelse digitalisering.pdf
Skrivelse rörande svar på gr av digitalisering.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-06 §156.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsskrivelse digitalisering.pdf
Revisionsskrivelse digitalisering Tyresö.pdf

§5 Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga *

Diarienummer 2020/KS 0256 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga antas.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten. Ärendet återremitterades sedan varpå ny strategi nu har tagits fram.

Strategin ska ligga som grund för hur Tyresö kommun tillsammans och i samverkan såväl internt som externt ska arbeta för att motverka att unga hamnar i kriminalitet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget med följande tillägg:

Att i arbetet med att genomföra strategin ska anläggas ett tydligt könsperspektiv.

Anki Svensson (M) och yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Christina Melzén (L) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag på tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 114.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland unga.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Strategi brottsförebyggande arbete.pdf
Tjänsteskrivelse Strategi för brottsförebyggande arbete mot kriminalitet bland
unga.pdf

§6 Antagande av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 *

Diarienummer 2013/KSM 0603

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 antas.

Per Carlberg (SD) deltar ej i beslutet.

Jäv
Anita Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Nästa steg i processen är beslut om antagande. Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Tegelbruket, etapp 11.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Tegelbruket, etapp 11.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Tegelbruket etapp 11.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11.pdf
Plankarta Tegelbruket etapp 11 del 2_antagande.pdf
Plankarta Tegelbruket etapp 11 del 1_antagande.pdf
Granskningsutlåtande Detaljplan Tegelbruket etapp11_antagande.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11 Bilaga 1 (kartor)_antagande.pdf
Planbeskrivning Tegelbruket etapp 11 Bilaga 2
(fastighetskonsekvensbeskrivning)_antagande.pdf
PM Beräkning Stabilietet Geoteknik_Tegelbruket 11_201016.pdf
Tjänsteskrivelse Detaljplan Tegelbruket etapp 11 antagande_ej signerad.pdf

§7 Antagande av gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11 *

Diarienummer 2014 KSM 0978.254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11 antas.

Jäv
Anita Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 har samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 19 267 739 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet blir 331 061 kronor, vilket räknas upp med KPI och entreprenadindex inför debitering. Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse antagnade av gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11.pdf
Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_antagande.pdf
Granskningsutlåtande Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11_antagande.pdf
Tjänsteskrivelse Gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 antagande_ej signerad.pdf

§8 Beslut om avslutande av detaljplan för masshantering vid Storängen

Diarienummer 2017KSM0763.214

Kommunstyrelsens beslut
– Arbetet med detaljplanen för masshantering vid Storängen avslutas.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för lokal masshantering vid Storängen (MSU §4, 2017-09-25). Syftet var en hållbar hantering av lokala massor. Efter planuppdraget var givet har Strandallén fått förlängt tidsbegränsat bygglov vilket gör att masshantering vid Storängen inte är aktuellt. En ny detaljplan enligt planuppdragets omfattning är därför inte längre aktuell. Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen avslutar arbetet med detaljplanen för masshantering vid Storängen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsluta arbetet med detaljplanen för masshantering vid Storängen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse Avslut av detaljplan Storängen.pdf

§9 Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen

Diarienummer KSM 2020.1569

Kommunstyrelsens beslut
– Södertörnskommunernas yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remissen Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen.

Reservation
Ulf Perbo (KD) reserverar sig (bilaga).
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet.
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen gav i juni 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen, vilket utgör det första steget mot en ny nationell plan samt länsplaner.

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Infrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas så att de transportpolitiska målen nås. Att klimatmålen ska nås är en central utgångspunkt för planeringen. Vägledande för inriktningsunderlaget är ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen samt de transportpolitiska principerna.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att Tyresö kommun inget lämnar ett eget yttrande utan ställer sig bakom det gemensamma yttrande från Södertörnskommunerna, se bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar
södertörnskommunernas yttrande som kommunstyrelsens svar på remissen
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på ordförandeförslag till förmån för eget förslag till yttrande.

Inger Gemicioglu (V) yrkar avslag på ordförandeförslag och bifall till Marie Åkesdotters (MP) förslag till yttrande.

Ulf Perbo (KD) yrkar att följande tilläggs läggs till i kommunstyrelsens svar på
remissen:
Tyresö kommun anser att det dessutom är av stor vikt att byggandet av Östlig
Förbindelse snarast påbörjas så en komplett ringled skapas som ger snabba och
säkra förbindelser mellan Tyresö och norra Stockholm med dess arbetsplatser,
Arlanda mm.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.
Anita Mattsson (S) yrkar avslag på Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.
Mats Lindblom (L) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget och Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller. Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande underlag infrastrukturplanering signerad.pdf
Yrkande och förslag på yttrande från MP- Remissvar
transportinfrastrukturplaneringen.pdf
Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen.pdf
Södertörnsgemensamt remissyttrande Inrikningsunderlag 20201126 SLUTLIG sista version.pdf
Yttrande underlag infrastrukturplanering.docx
Tjänsteskrivelse Yttrande underlag infrastrukturplanering ej signerad.pdf

§10 Slutrapport Nyfors

Diarienummer 2020/KS 0317 82

Kommunstyrelsens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets projektavdelning har avslutat projektet med
genomförandet av detaljplanen för Nyfors, utbyggnation av kommunalt VA samt vägar i området. Vägar och VA-anläggningar är utbyggda enligt detaljplanen som vann laga kraft i augusti 2017. Entreprenaden för kommunens åtaganden i området avslutades i december 2019. Mindre arbeten återstår som kommer att hanteras utanför ramen för detta projekt.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 111.pdf
Slutrapport Nyfors.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Nyfors.pdf

§11 Slutredovisning Kryddvägen etapp 1

Diarienummer 2020/KS 0318 82

Kommunstyrelsens beslut
– Slutredovisningen noteras.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets projektavdelning har avslutat projektet med
genomförandet av Kryddvägen Etapp 1. Detaljplanen vann laga kraft 2016 och
byggnationen av bostäderna avslutades under 2018.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att slutredovisningen noteras.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 113.pdf
Slutrapport Kryddvägen etapp 1.pdf
Tjänsteskrivelse Slutredovisning Kryddvägen etapp 1.pdf

§12 Slutrapport Petterboda

Diarienummer 2020/KS 0316 80

Kommunstyrelsens beslut
– Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med ombyggnad av Petterboda trafikplats, del av Tyresövägen. Gång- och cykelbanor, gång- och cykeltunnel, nya busshållplatser breddad väg och breddad cirkulationsplats är anlagda. Entreprenaden pågick hösten 2017 – våren 2020.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att slutredovisningen noteras.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 112.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Petterboda.pdf
Slutrapport Petterboda.pdf

§13 Start för byggnation av skyfallsstråk Fornudden, etapp 1

Diarienummer KSM-2020-1573

Kommunstyrelsens beslut
– Start av byggnation av skyfallstråk etapp 1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Området kring den nya skolan i Fornudden ligger i en lågpunkt och är därför känsligt för översvämningar vid skyfallsregn. När den nya skolan uppfördes förvärrades situationen ur ett översvämningsperspektiv. Analysen har genomförts utifrån ett 100-årsregn. Denna analys var inte praxis vid antagande av detaljplanen för Fornuddens nya skola samt Fornuddens äldreboende och har därför genomförts i efterhand.

Om inga åtgärder genomförs kommer skador på befintlig byggnation samt skolan att uppstå vid kraftiga skyfall.Samhällsbyggnadskontoret har utrett ansvarsfrågan och kommit fram till att när ovan nämnt scenario faller ut så kommer kommunen att hållas ansvarig. En diskussion har funnits sedan start av projektering och byggnation av skolan där ett antal förslag på lösningar har lagts fram. Skolverksamheten har höga krav på tillgänglighet, trygghet och säkerhet vilket ställer höga krav på skyfallshanteringen. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och förslår att start av byggnation av skyfallstråk etapp 1 godkänns.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner start av byggnation av skyfallstråk etapp 1.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 110.pdf
Tjänsteskrivelse Start av byggnation skyfallsstråk Fornudden, etapp 1.pdf

§14 Delredovisning av Revidering av klimat- och energistrategin

Diarienummer 2019/SBF 0022

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.
4. Då FN:s barnkonvention nu är svensk lag innebär det att barnets bästa ska prövas och analyseras i varje skede under framtaget av strategin samt att prövningar, analyser och beslut ska dokumenteras.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).
Anki Svensson (M) reserverar sig.
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
På Hållbarhetsutskottet den 20 februari 2019 beslutades att;
1. Tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att revidera klimat- och energistrategin inom utskottets ansvarsområden.
2. En tidsplan för detta arbete ska tas fram och presenteras för hållbarhetsutskottet snarast.

Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen svarade i juni 2019 att en ny klimat- och energistrategi skulle tas fram som en handlingsplan under en ny hållbarhetsstrategi, samt att en hållbarhetsstrateg rekryterats för att påbörja arbetet 2020.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och förslår att kommunstyrelsen
beslutar: 

1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar att följande tillägg läggs till kommunstyrelsens beslut:
Då FN:s barnkonvention nu är svensk lag innebär det att barnets bästa ska prövas och analyseras i varje skede under framtaget av strategin samt att prövningar, analyser och beslut ska dokumenteras.

Anita Mattson (S) yrkar bifall till Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande.
Ulrica Riis-Pedersen (C), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag på Inger Gemicioglus (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglus (V)
tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf
Vänsterpartiet Särskilt yttrande hållbarhetsutskottet 2020-12-16.pdf
Tjänsteskrivelse delredovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och
energistrategi_ej signerad.pdf

§15 Redovisning av pågående och bifallna motioner *

Diarienummer 2020/KS 0283 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 20 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har motionen om att ansluta Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism passerat beredningstiden på ett år. Den är för närvarande planerad att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Pågående motioner 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf

§16 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och

Diarienummer 2020/KS 0278 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om.

Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för
kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och förslår att uppdraget från
kommunfullmäktige 2017-12-14 § 133, avseende framtagande av
miljöprogram/hållbarhetsprogram för hela kommunen avslutas då
hållbarhetsmålen i Agenda2030 har integrerats i den nya kommunplanen.

Kommunledningsutskottet förslår även att redovisningen av pågående uppdrag
noteras.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsluta uppdraget om framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 115.pdf
Pågående uppdrag 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen.pdf

§17 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck *

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att
förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.

Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande anses besvarad samt att kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till motionen.
Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svensson (M) och Ulf Perbos (KD) yrkande, att bifalla motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 117.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

§18 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, § 62.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.
Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Inger Gemicioglu (V) och Ulf Perbos (KD) yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 118.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i
gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

§19 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna *

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlberg (SD) och Ulf Perbos (KD) yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 120.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

§20 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras.
Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess
skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka
tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun.

En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs
kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019. 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD) och Anders Wickberg (SD) yrkande om bifall till motionen.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

§21 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
• skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
• kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
• skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till motionen.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej
signerad.pdf

§22 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats *

Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell
som masshanteringsplats
§ 22 Diarienummer 2020/KS 0150 001
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån
Centerpartiet föreslår att:
• Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

§23 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun *

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Christina Melzén (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö
kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf

§24 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
Övriga meddelanden Länsstyrelsen, Stockholms läns författningssamling, 01FS
2020:34, se https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om -oss/om-
lansstyrelsen-stockholm/forfattningar/forfattningar-2020/forfattningar-
2020/2020-12-16-01fs-202034.html

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-12-15 § 1087.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2020-12-17 § 96.pdf
Signerad Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2021 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-12-15 § 1085.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-11-30 § 77.pdf
§ 77 Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2021.pdf
§ 77 Särskilt yttrande C Nämnd- och förvaltningsplan 2021.pdf
§ 77 Särskilt yttrande M Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2021.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-11-26 § 72.pdf
§ 72 nämndplan GVN.pdf
§ 72 § 72 Särskilt yttrande M.pdf
Södertörnskommunernas Ledningsgrupp minnesanteckningar 201126.pdf
Södertörnskommunernas Ledningsgrupp minnesanteckningar201120.pdf
Ärende 39 KS Förslag (MP) Remissyttrande fårn Södertörnskommunerna E4E20 Södertäljebron.pdf
Remissyttrande från Södertörnskommunerna. E4 E20 Södertäljebron SLUTLIGT påskrivet.pdf
SBFF protokoll 2020-12-18.pdf
Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren .pdf
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL Viktig information från SKR (cirkulär 20.49).html
Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - med OFR
Läkare Viktig information från SKR (cirkulär 20.51).html
Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställnings-skyddslagen Viktig information från SKR (cirkulär 20.62).html
Avtal om musikanvändning i regional verksamhet 2014–2021 alternativt 2017–
2021 Viktig information från SKR, cirkulär 20.63.html
Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB
Viktig information från SKR (cirkulär 20.61).html

Bilagor
§ 24 § 72 § 72 Särskilt yttrande M.pdf (83 kb) § 24 § 72 nämndplan GVN.pdf (1 280 kb) § 24 § 77 Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2021.pdf (1 222 kb) § 24 § 77 Särskilt yttrande C Nämnd- och förvaltningsplan 2021.pdf (86 kb) § 24 § 77 Särskilt yttrande M Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2021.pdf (86 kb) § 24 Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren .pdf (835 kb) § 24 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-12-15 § 1085.pdf (206 kb) § 24 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-12-15 § 1087.pdf (180 kb) § 24 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-11-26 § 72.pdf (133 kb) § 24 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-11-30 § 77.pdf (131 kb) § 24 Remissyttrande från Södertörnskommunerna. E4 E20 Södertäljebron SLUTLIGT påskrivet.pdf (1 593 kb) § 24 SBFF protokoll 2020-12-18.pdf (2 558 kb) § 24 Signerad Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2021 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf (758 kb) § 24 Södertörnskommunernas Ledningsgrupp minnesanteckningar 201126.pdf (355 kb) § 24 Södertörnskommunernas Ledningsgrupp minnesanteckningar201120.pdf (379 kb) § 24 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2020-12-17 § 96.pdf (126 kb) § 24 Ärende 39 KS Förslag (MP) Remissyttrande fårn Södertörnskommunerna E4E20 Södertäljebron.pdf (82 kb)

§25 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
– Anmälda delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-12-16, se http://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2020-12-16
Hållbarhetsutskottet 2020-12-16, se http://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-12-16
Stadsbyggnadsutskottet 2020-12-16, se http://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/protokoll?date=2020-12-16

Bilagor
Ordförandebeslut - Coronabonus för kommunens anställda.pdf

§26 Initiativ från ledamot om att dela detaljplan för Apelvägen

Diarienummer 2021/KS 0021 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ledamotsinitiativet tas emot för att beredas.
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) inkom den 12 januari 2021 med ett ledamotinitiativ till
kommunstyrelsen. I initiativet förslår Anki Svensson (M) att Apelvägens detaljplan delas så den delen som rör Bo Aktivts 55 + boende bereds för att kunna antas av kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ärendet tas upp som ett extra ärende.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ledamotsinitiativet tas emot för att beredas.
Mats Lindblom (L) och Christina Melzén (L) yrkar avslag på Anki Svenssons (M) yrkande.
Ulf Perbo (KD), Inger Gemicioglu (V) Martin Nilsson (S), Anders Wickberg (SD), Ulrica Riss-Pedersen (C) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget att ärendet tas upp som ett extra ärende. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svensson (M) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Mats Lindblom (L) och Christina Melzéns (L) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande.

Bilagor
Ledamotsinitiativ från Anki Svensson (M).pdf

§27 Beslut avseende kommunstyrelsens förfogandemedel

Diarienummer 2021/KS 0020 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommunstyrelsen anslår 2,0 mnkr av medlen till kommunstyrelsens förfogande till kultur- och fritidsnämnden som kompensation för förgäveskostnader i investeringen till Fårdala ridhus.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sent under 2020 beslutades att de förstudiekostnader på 2,0 mnkr som har upparbetats i projektet för nytt stall i Fårdala men som avser ett ridhus skulle bokföras på resultatet för 2020 som förgäveskostnader. Under arbetet med stallet i Fårdala har det visat sig att kostnaderna för ridhuset inte var möjlig att genomföra inom den beviljade ramen. Man valde då att prioritera en ombyggnad av stallet. Det innebär att de pengar som lagts på investering i ridhuset inte bidrar med värde för den framtida investeringen varför dessa ska bokföras på driften direkt.

I budgeten för 2020 finna anslaget 5,0 mnkr i medel för kommunstyrelsens förfogande. Av dessa medel kvarstår 4,2 mnkr. För att inte belasta kultur- och fritidsnämndens resultat ytterligare föreslår kommunstyrelseförvaltningen därför att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ovanstående förgäveskostnader med 2,0 mnkr. Medlen hämtas från anslaget för kommunstyrelsens förfogande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommunstyrelsen anslår 2,0 mnkr av medlen till kommunstyrelsens förfogande till kultur- och fritidsnämnden som kompensation för förgäveskostnader i investeringen till Fårdala ridhus.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Beslut avseende kommunstyrelsens förfogandemedel.pdf