Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-08-24

Sammanträde 2021-08-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport augusti 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handlingar under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen augusti 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi. Handlingar under utarbetande.

3 Behovsanalys kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022

Diarienummer 2021/KS 0244

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Behovsanalys Kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. Även kommunstyrelsen behöver fastställa en behovsanalys. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022. Planen är uppdelad på de behov som finns på centrala staber, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att behovsanalys kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys KSF 2022.pdf
Sammanställning behov Kommunstyrelseförvaltningen 2022.pdf

4 Förstudie för utveckling av kretsloppscentral

Diarienummer 2021-286

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelsen fastställer att den enligt förstudien rekommenderade lösningen, ombyggnation av befintlig anläggning, möter utvecklingsbehovet på bästa sätt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att kretsloppscentralen byggs om på befintlig placering i Petterboda för att tillgodose de utvecklingsbehov som finns: förbättrat trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande anläggning. Den alternativa placering på fastigheten Erstavik 6:14 som har utretts bedöms inte generera en lika hög miljönytta som befintlig placering i Petterboda. Detta eftersom en ny anläggning i Erstavik inte skulle vara färdig för invigning inom de närmsta åren. Att bygga helt nytt, istället för att utveckla, skulle även gå emot den cirkulära ekonomins resurshushållningsprinciper.

Ett av huvudsyftena med utvecklingen av kretsloppscentralen är att minska mängden avfall genom att återanvända, återvinna samt motverka att avfall sorteras felaktigt och riskerar att hamna i vår miljö. Detta är positivt för barn och unga och i linje med generationsmålet eftersom det bidrar till en mer hållbar avfallshantering där överutnyttjandet av naturresurser motverkas. På så sätt finns resurserna kvar till kommande generationer.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den enligt förstudien rekommenderade lösningen, ombyggnation av befintlig anläggning, möter utvecklingsbehovet på bästa sätt.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Förstudie - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Bilaga 3 Gestaltning.pdf
Bilaga 4 Geoteknisk undersökning.pdf
Tjänsteskrivelse - utveckling av kretsloppscentral signerad.pdf

5 Finansiering av kretsloppscentral

Diarienummer 2021-286

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra utveckling av befintlig kretsloppscentral i enlighet med förstudiens föreslagna lösning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 Ekonomisk analys godkänns.
3. Genomförandet finansieras genom befintligt anslag i investeringsplanen och kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom avfallskollektivet. En översyn över avfallstaxan behöver genomföras i samband med att den nya kretsloppscentralen tas i bruk.

Beskrivning av ärendet
Den 30 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att en förstudie skulle tas fram för att sammanställa de utvecklingsbehov som finns på nuvarande kretsloppscentral samt beskriva hur dessa behov på bästa sätt kan tillgodoses genom att antingen bygga om och modernisera befintlig anläggning i Petterboda, alternativt bygga en ny anläggning på annan placering.

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att befintlig kretsloppscentral byggs om för att tillgodose de utvecklingsbehov som finns; trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande anläggning. Den alternativa placeringen, på fastigheten Erstavik 6:14, som har utretts bedöms inte generera en lika hög miljönytta som befintlig placering i Petterboda. Detta eftersom en ny anläggning i Erstavik inte skulle vara färdig för invigning förrän om flera år. Att bygga en helt ny anläggning, istället för att utveckla den befintliga anläggningen, skulle även gå emot den cirkulära ekonomins resurshushållningsprinciper.

Ett av huvudsyftena med utvecklingen av kretsloppscentralen är att minska mängden avfall genom att återanvända och återvinna samt genom att motverka att avfall sorteras felaktigt och riskerar att hamna i naturen. Detta är positivt för barn och unga och i linje med generationsmålet eftersom det bidrar till en mer hållbar avfallshantering där överutnyttjandet av naturresurser motverkas. På så sätt finns resurserna kvar till kommande generationer.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra utveckling av befintlig kretsloppscentral i enlighet med förstudiens föreslagna lösning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 Ekonomisk analys godkänns.
3. Genomförandet finansieras genom befintligt anslag i investeringsplanen och kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom avfallskollektivet. En översyn över avfallstaxan behöver genomföras i samband med att den nya kretsloppscentralen tas i bruk.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse - Finansering av kretsloppscentral.pdf
Förstudie - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Bilaga 3 Gestaltning.pdf

6 Systemhandlingsprojektering för Projekt Bollmoravägen - Njupkärrsvägen

Diarienummer 2021/SBF 0066 84

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Startbesked ges för upphandling av teknikkonsulter och projektering av systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen - Njupkärrsvägen
2. Systemhandlingens kostnad tas på redan beslutad investering för Bollmoravägen Etapp 1 (ca 17 mnkr) samt vid ytterligare behov av medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget om maximalt 7 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Förprojekteringen på delar av Bollmoravägen/Njupkärrsvägen har pågått sedan årsskiftet 2020/2021 och förväntas bli slutlevererad i augusti 2021.
För att effektivt genomföra projektet föreslås att en systemhandlingsprojektering tas fram för hela sträckan, detta i syfte att säkra genomförande, minimera områdespåverkan samt identifiera kritiska delar och beroende mellan de olika projekten inom Bollmora.

Projektet har för avsikt att starta projekteringen från korsningspunkten Bollmoravägen/Njupkärrsvägen och succesivt projektera sig ut i alla riktningar.
Projektet återkommer löpande till utskotten för beslut om upphandling och genomförande av deletapper, där första deletappen beräknas gå i produktion andra halvåret 2022.

Projekteringen av systemhandling för hela sträckan bedöms kunna genomföras inom beslutad investeringsram för Bollmoravägen Etapp 1. Om utökad budgetram krävs efter anbudssvar från teknikkonsulter får budget kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut upp till 7 mnkr.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked ges för upphandling av teknikkonsulter och projektering av systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen - Njupkärrsvägen
2. Systemhandlingens kostnad tas på redan beslutad investering för Bollmoravägen Etapp 1 (ca 17 mnkr) samt vid ytterligare behov av medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget om maximalt 7 mnkr.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om systemhandlingsprojektering för Projekt Bollmoravägen - Njupkärrsvägen.pdf
Bilaga 1. Enklare prövning av barns bästa Systemhandling Bollmoravägen.pdf
Tjänsteskrivelse Systemhandlingsprojektering Projekt Bollmoravägen Njupkärrsvägen signerad.pdf

7 Kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby friluftsområde

Diarienummer 2021/KS 0184 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förstudie av kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby initieras enligt förslag till beställning av förstudie.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelsreserven.
3. Kommundirektören utser förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys som beskriver hur logen, bastuhuset i Alby friluftsområde kan förbättras till ett kultur- och naturpedagogiskt centrum för naturskolans verksamheter och kulturhistoriska utställningar samt en plats med offentliga omklädningsrum och toaletter för allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden har fastställt behovsanalysen och tillstyrker därmed att behovet (i behovsanalysen) är reellt och att en kostnadseffektiv lösning är värt att utreda genom att fastställa behovsanalysen (KFN 2021-03-29 § 21)

Enligt kommunens investeringspolicy är nästa steg i processen att kommunstyrelsen fattar beslut om att initiera en förstudie. Inom ramarna för kommunens projektmodell har ett förslag till beställning av förstudie tagits fram. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en förstudie gällande kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby.

Kultur-och fritidsnämnden och kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förstudie av kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby initieras enligt förslag till beställning av förstudie.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelsreserven.
3. Kommundirektören utser förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 83.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby friluftsområde.pdf

8 Utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete

Diarienummer 2021/KS 0222

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Socialtjänstens fältverksamhet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
2. Det mobila teamet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
3. Fyra anställda utbildas i kommunikationsmetoden Komet. Kostnad 80 tkr totalt.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas utökad budget för detta.

Beskrivning av ärendet
I kommunen arbetar flera aktörer med att, via relationsbyggande och dialoger, nå fram till barn och unga vuxna och på så sätt kunna se eventuella riskfaktorer och fånga upp individer i behov av stöd.

Då det finns ett stort behov för detta arbete i kommunen föreslås en utökning av såväl två nya fältassistenter som personal till det mobila teamet samtidigt som fyra personer utbildas i kommunikationsmetoden Komet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Socialtjänstens fältverksamhet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
2. Det mobila teamet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
3. Fyra anställda utbildas i kommunikationsmetoden Komet. Kostnad 80 tkr totalt.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas utökad budget för detta.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 84.pdf
Tjänsteskrivelse Utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete 2021 KS0222 2021-08-03.docx.pdf
Särskilt yttrande (M) Utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete.pdf

9 Behovsanalys korttidstillsyn

Diarienummer 2021/ÄON 0054 50

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Förstudie om lokaler för korttidstillsyn initieras och inkluderas i förstudien för Stimmets nya skola.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har genomfört en behovsanalys om korttidstillsyn för ungdomar över 12 år som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Behovet av korttidstillsyn ser ut att öka med ett varierande antal ungdomar fram till 2027, i genomsnitt 2-3 ungdomar per år. Fritidsverksamheten bör ha en kapacitet för i genomsnitt 8-10 ungdomar på morgonen och 25-30 ungdomar dagtid efter skolan och under loven. Det behövs en fritidsverksamhet enligt LSS inom kommunen som kan erbjuda ungdomar med olika funktionsnedsättningar en aktiv fritid i trygg miljö och som kan främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans.

I lokal- och anläggningsplanen beslutad av kommunstyrelsen 2021-03-21 §46 anges att det finns behov av utökade lokaler på sikt för korttidstillsyn då de befintliga lokalerna på Bergfotens fritidsgård vare sig täcker nuvarande eller framtida behov. Centrumutredningen om grundskolor godkändes i kommunstyrelsen 2020-10-06 §5. I utredningen föreslås att nytt LSS-fritids utreds i samband med planeringen av en ny skola på Stimmet för att kunna möta framtida behov. Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att starta en förstudie för att bygga ny skola vid Stimmet skola. Äldre- och omsorgsförvaltningen förslår därför att behovet av lokaler för korttidstillsyn ingår i förstudien för Stimmets nya skola om lokaler för grundsärskolan årskurs 1-9.

Äldre-och omsorgsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förstudie om lokaler för korttidstillsyn initieras och inkluderas i förstudien för Stimmets nya skola.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie korttidstillsyn.pdf
Behovsanalys korttidstillsyn April 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys korttidstillsyn signerad.pdf

10 Förstudie Erstavik 6:14

Diarienummer KSM2021-465.280

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Att, i fortsatt planering, pröva möjligheten att utveckla området för företag, drivmedelstationer och brandstation.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en behovsanalys för fortsatt arbete för området.
3. Kommundirektören ges i uppdrag ta fram ett förslag på nytt namn för området för beslut i byggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att området Erstavik 6:14 utvecklas till ett företagsområde med utrymme fördrivmedelsstationer. Området ska även planeras för att möjliggöra en ny brandstation. Detaljplanering av området förväntas kunna starta när kommungränsjustering mot Nacka är klar och planuppdraget kan ges i separat beslut. De ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för att bygga en ny brandstation behöver studeras vidare i en förstudie innan en eventuell omlokalisering kan beslutas. Detta kan med fördel göras parallellt med detaljplanearbetet.

För funktionerna multiidrottshall, bussdepå, volymhandel och återvinningscentral, som utretts inom förstudien, rekommenderas andra mer lämpliga lokaliseringar än en lokalisering i Erstavik 6:14.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Att, i fortsatt planering, pröva möjligheten att utveckla området för företag, drivmedelstationer och brandstation.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en behovsanalys för fortsatt arbete för området.
3. Kommundirektören ges i uppdrag ta fram ett förslag på nytt namn för området för beslut i byggnadsnämnden.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 39.pdf
Särskilt yttrande (MP) Stadsbyggnadsutskottet 2021-6-16 § 39 Beslut om Förstudie Erstavik.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-6-16 § 39 Beslut om Förstudie Erstavik.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie Erstavik 6_14.pdf
Bilaga 1. Förstudie Erstavik 6.14.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barnets bästa- Erstavik 6_14.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie erstavik 6_14 signerad.pdf

11 Tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken

Diarienummer KSM2021-734.315

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommundirektören ges i tilläggsuppdrag att utreda parkeringslösningar till projekt Norra Fornuddsparken.

Beskrivning av ärendet
Upprustningen av Fornuddsparken är ett projekt med mål att upprusta den befintliga parkmiljön i Fornuddsparken. Upprustningsprojektet består av fyra deletapper varav etappen Norra Fornuddsparken är en av dem. Denna etapp som är den sista att genomföras står nu inför uppstart. Det har i samband med det framkommit ett behov av att också över parkeringssituationen i parkområdets nordvästra del då denna idag upplevs som otydlig och oordnad samt att platsen även upplevs otrygg för gående. Då platsen är huvudentré till parken norrifrån och många barn rör sig där är det viktigt att området är trafiksäkert och lätt att orientera sig i. Genom att se över parkeringslösningen och ta med även denna del av parken i upprustningsprojektet kan Fornuddsparkens helhetskvalitet säkerställas. Uppdraget att utreda detta blir ett tilläggsuppdrag till det befintliga uppdraget 'Genomförande av Fornuddsparkens gestaltningsprogram' (MSU 2016-11-23 § 20).
Uppdraget innebär att ytterligare medel behöver tillföras projektet för kostnaderna för utredning, projektering och genomförande. Tilläggsäskande för investeringsprojektet kommer göras till hösten 2021.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i tilläggsuppdrag att utreda parkeringslösningar till projekt Norra Fornuddsparken.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken.pdf
Tjänsteskrivelse Tilläggsuppdrag för prokekt Norra Fornuddsparken signerad.pdf
Bilaga 1. Enklare prövning av barns bästa.pdf

12 Åtgärder i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket

Diarienummer KSM 2021-639

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra omkoppling i dagvattenledningsnätet samt anlägga dagvattendammar i södra Wättingestråket.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och om ett identifierat åtgärdsbehov i dagvattenanläggningen. Under sammanträdet gavs kommundirektören även i uppdrag att utreda omkopplingar i dagvattenledningsnätet samt möjligheterna till anläggande av en dagvattendamm i södra Wättingestråket med syfte att avlasta dagvattenanläggningen.
Investeringsbehovet för föreslagen dagvattendamm behandlas separat.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra omkoppling i dagvattenledningsnätet samt anlägga dagvattendammar i södra Wättingestråket.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse beslut Förslag genomförande Omkoppling Wättinge.pdf
Bilaga 1_enklare_prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Förstudie PM Södra Wättinge Omkoppling Dagvattendammar.pdf
Bilaga 3_Teknisk beskrivning omkoppling Wättingestråket.pdf
Tjänsteskrivelse beslut Förslag genomförande Omkoppling Wättinge signerad.pdf

13 Fortsatt arbete för god status i Öringesjön

Diarienummer 2021/SBF 0061 90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att
- genomföra en förstudie med förslag till utformning, genomförande och finansiering av föreslagna reningsanläggningar för dagvatten till Öringesjön.
- genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering av sedimentbehandling för att minska den interna fosforbelastningen i Öringesjön.
- ta fram en plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter i Öringesjön inklusive kostnader och förslag till finansiering.
- genomföra en översiktlig utredning av behovet och möjligheterna att genomföra åtgärder för att återställa Öringesjöns hydrologi.
- genomföra fortsatt provtagning i Öringesjön för att följa miljötillståndet i Öringesjön. Provtagningarna ska genomföras under perioden 2021-2027 för att sedan utvärderas och därefter tas ett nytt beslut om eventuell fortsättning.
2. Förslaget till beslut om förstudie av reningsanläggningar för dagvatten finansieras av VA-kollektivet inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med totalt 1,5 miljoner kronor under åren 2022-2023.
3. Förslaget till beslut om plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter samt eventuella klippningar under 2022 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, Park och naturvård med totalt 500 000 kr under åren 2021-2022.
4. Förslaget till beslut om fortsatt provtagning, utredning av Öringesjöns hydrologi samt förstudie av sedimentbehandling finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med 990 000 kr under åren 2021-2027.

Beskrivning av ärendet
Efter det inkomna Tyresöinitiativet "Rädda Öringesjön" beslutade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-04-18 om att en utredning av Öringesjöns tillstånd inklusive förslag till åtgärder skulle genomföras.
Kommunstyrelseförvaltningen startade i augusti 2019 provtagningar för att få ett underlag för bedömning av miljötillståndet i sjön. Naturvatten i Roslagen AB i samarbete med WRS AB genomfört en förstudie som med avseende på övergödning redogör för påverkan, statusklassning (miljötillstånd), förbättringsbehov och förslag till åtgärder för att förbättra situationen i Öringesjön.

Utifrån resultaten av de genomförda undersökningarna bedöms Öringesjön idag ha måttlig status. Det innebär att det finns ett övergödningsproblem i sjön som härstammar från en förhöjd belastning av näringsämnen i tillrinnande vatten. Därtill finns också en intern belastning av fosfor som tillförs Öringesjöns vattenmassa via läckage från sjöns bottensediment vid syrefattiga förhållanden. Den fosfor som finns lagrad i sedimenten är ett resultat av att sjön har varit utsatt för en hög belastning av fosfor under en lång tid.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att:
- genomföra en förstudie med förslag till utformning, genomförande och finansiering av föreslagna reningsanläggningar för dagvatten till Öringesjön.
- genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering av sedimentbehandling för att minska den interna fosforbelastningen i Öringesjön.
- ta fram en plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter i Öringesjön inklusive kostnader och förslag till finansiering.
- genomföra en översiktlig utredning av behovet och möjligheterna att genomföra åtgärder för att återställa Öringesjöns hydrologi.
- genomföra fortsatt provtagning i Öringesjön för att följa miljötillståndet i Öringesjön. Provtagningarna ska genomföras under perioden 2021-2027 för att sedan utvärderas och därefter tas ett nytt beslut om eventuell fortsättning.
2. Förslaget till beslut om förstudie av reningsanläggningar för dagvatten finansieras av VA-kollektivet inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med totalt 1,5 miljoner kronor under åren 2022-2023.
3. Förslaget till beslut om plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter samt eventuella klippningar under 2022 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, Park och naturvård med totalt 500 000 kr under åren 2021-2022.
4. Förslaget till beslut om fortsatt provtagning, utredning av Öringesjöns hydrologi samt förstudie av sedimentbehandling finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med 990 000 kr under åren 2021-2027.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 45.pdf
Tjänsteskrivele Åtgärder för god status i Öringesjön.pdf
Bilaga 1_Förslag till fortsatt provtagning i Öringesjön.pdf
Bilaga 2_Förstudie av status och åtgärdsförslag för Öringesjön.pdf
Bilaga 3_Vattenvegetation och växtplankton i Öringesjön.pdf
Bilaga 4_Vattenväxter och klippningsåtgärder i sjöar.pdf
Bilaga 5_Internbelastning och fosforbudget för Öringesjön 2020.pdf
Bilaga 6_Sedimentfosfor i Öringesjön 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Åtgärder för god status i Öringesjön signerad.pdf

14 Principöverenskommelse avseende justering av kommungräns mellan Tyresö och Nacka

Diarienummer KSM 2021-566

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till principöverenskommelse mellan Nacka kommun och Tyresö kommun har tagits fram avseende justering av kommungränsen. Av förslaget framgår att kommunernas gemensamma avsikt är att kommungränsen justeras till ett nytt läge i Tyresövägen, att Grustagsvägen ska hållas fortsatt öppen och att Tyresö kommun ska utreda möjligheten att planlägga för en drivmedelsstation inom området. Den del av fastigheten Erstavik 6:14 som ligger norr om Tyresövägen föreslås överlåtas till Nacka kommun mot en ersättning om 700 000 kronor. Tyresö står för fastighetsbildningskostnaderna.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse principöverenskommelse.pdf
Principöverenskommelse slutversion.pdf
Bilaga 1 - Kartbilaga markområdet.pdf
Bilaga 2 - Ansökan om kommungränsjustering.pdf
Bilaga 3 - Ansökan fastighetsreglering.pdf
Tjänsteskrivelse principöverrenskommelse signerad.pdf

15 Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Diarienummer 2021/KS 0095 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Södertörns brandförsvarsförbunds förslag på ny taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 oktober 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har genomfört en översyn av sotnings-och brandskyddskontrollverksamheten inom förbundets område. I samband med denna översyn föreslås vissa ändringar i föreskrifterna om frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt att samtidigt göra ändringar i taxorna gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2021, § 74 dnr 2021/KS 0095, att anta Sbff:s förslag på frister för rengöring (sotning). Sbff:s förslag gällande taxan för rengöring och brandskyddskontroll utgjorde del av underlaget men omfattades inte av kommunfullmäktiges beslut. I detta ärende hanteras den föreslagna taxan.
I nuvarande förslag gällande taxa för rengöring har vissa avgifter höjts med 20 procent för att täcka de omkostnader som finns med nya arbetsmetoder. Sbff har även valt att förenkla taxan så den blir tydligare för medborgaren. Dessutom möjliggör ny föreslagen taxa samordning av sotning och brandskyddskontroll.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Södertörns brandförsvarsförbunds förslag på ny taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas och att taxan gäller från och med den 1 oktober 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Taxa gällande rengöring och brandskyddskontroll.pdf
Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-02-12, § 7 - Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.pdf
Tjänsteutlåtande SBFF - Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, samt bilaga 1 - Förslag till ny utformning av taxan.pdf
Tjänsteutlåtande SBFF - Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-04-22 § 74.pdf

16 Återrapportering av byggnadsnämndens handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden

Diarienummer 2021/KS 0175 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Återrapporteringen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 §123 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och redovisa en handlingsplan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan handlägga bygglovsärenden snabbare.

Kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar arbetet med handlingsplanen månadsvis till kommunstyrelsen.

17 Trafikplan Mobilitet och parkering

Diarienummer 2021/SBF 0051 80

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Trafikplan Mobilitet och parkering antas.

Beskrivning av ärendet
Denna trafikplan är en av flera trafikplaner som bygger vidare på kommu­nens trafikstrategi - Tyresö styr mot hållbara transporter - som i sin tur har sin grund i kommunens översiktsplan - Tyresö 2035.

I förslaget till trafikplan beskrivs hur kommunen behöver arbeta med mobilitet och parkering och utveckla sitt arbetssätt. I förslaget sätts parkeringsfrågor i ett större sammanhang som bidrar till att kommunen ska kunna bli klimatneutral och att de transporter som behöver ske får plats på kommunens väg­ar och görs hållbara. Vidare föreslås att kommunen behöver arbeta med mobilitetslösningar och parkeringslösningar, för både utvecklingsprojekt och befintliga verksamheter.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Trafikplan för mobilitet och parkering antas.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf
Tjänsteskrivelse Trafikplan Mobilitet och parkering.pdf
Mobilitets och parkeringsplan.pdf
Tjänsteskrivelse Trafikplan mobilitet och parkering signerad.pdf

18 Handelsstrategi för Tyresö kommun

Diarienummer KSM2019-251.210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Handelsstrategin antas.

Beskrivning av ärendet
Handelsstrategin är en av flera strategier som syftar till att konkretisera översiktsplanen, Tyresö 2035, inriktningar.

I förslaget till Handelsstrategi beskrivs hur kommunen behöver arbeta med frågor som berör handel för att gå mot en attraktiv och hållbar kommun. Förslagets inriktning är att koncentrera tillkommande lokaler för handel och kommersiell service i anslutning till befintlig handel i kommunens olika centrum, vilket är i linje med översiktsplanen. I förslaget till handelsstrategi föreslås en större utbyggnad av sällanköpshandel ske i centrala Bollmora, i Tyresö centrum och ett nytt kompletterande område för handel med skrymmande varor föreslås i närheten, i Bollmora industriområde.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att handelsstrategin antas.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Handelsstrategi.pdf
Bilaga 1. Förslag till handelsstrategi för Tyresö kommun pdf.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa, Handelsstrategi.pdf
Tjänsteskrivelse Handelsstategi signerad.pdf

19 Trafiksäkerhetsplan

Diarienummer KSM2021-266.512

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Trafiksäkerhetsplanen antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till Trafiksäkerhetsplan togs fram under 2019/2020. Efter detta har dock den nya lagen om barnets rättigheter, Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trätt i kraft. För att uppfylla lagen har förslaget till trafiksäkerhetsplanen nu uppdaterats.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att trafiksäkerhetsplanen antas.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsplan beslut.pdf
Trafiksäkerhetsplan Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsplan beslut signerad.pdf

20 Cykelplan

Diarienummer KSM 2021-570

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Cykelplanen antas.
2. Cykelplanen ersätter den tidigare cykelplanen från 2013. Den nya cykelplanen gäller tills ny cykelplan träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns nuvarande cykelplan från 2013 behöver uppdateras utifrån nya lagar och kommunala mål. Förslaget till ny cykelplan har arbetats fram under slutet av år 2020 och våren 2021. Agenda 2030 är inkorporerat i kommunplanen, översiktsplanen och trafikstrategin. Cykelplanen är ett fortsatt arbete på de trafikstrategiska mål som Tyresö kommun fastställt. Utöver detta har även barnperspektivet tagits i beaktande i cykelplanen eftersom att Barnkonventionen blev svensk lag (2018:1197) i januari 2020. En medborgardialog har genomfört i form av en enkätundersökning.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att cykelplanen antas samt att cykelplanen ersätter den tidigare cykelplanen från 2013. Den nya cykelplanen gäller tills ny cykelplan träder i kraft.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf
Cykelplan reviderad 210628.pdf
Bilaga 1 Cykelenkät - frågor och svar.pdf
Tjänsteskrivelse Cykelplan signerad.pdf

21 Utökad kameraövervakning

Diarienummer 2021/KS 0242 013

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras.

Beskrivning av ärendet
Samtliga kommunala högstadieskolor i Tyresö kommun har idag kameraövervakning. Syftet med övervakningen är främst att bidra till en ökad trygghet, förebygga brott och att minska skadegörelsen runt skolorna men även att upptäcka både olyckor och brott snabbare för att på så sätt minska eventuell skadeomfattning. Eftersom kamerorna larmar kan väktare och, vid behov, brandkår, polis m.fl. vara på plats mycket snabbt.

Hittills har Tyresö kommun valt att sätta upp kameror vid samtliga högstadieskolor men det finns idag även enstaka kameror vid låg- och mellanstadieskolor och förskolor.

Eftersom kamerorna bidrar till ökad trygghet, minskad skadegörelse och snabbare åtgärder om det händer något, bör frågan om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta kommunens samtliga förskolor, skolor och fritidsgårdar utredas.
Initialt är uppsättandet av kameror förenat med investeringsutgifter men det kommer även med största sannolikhet att innebära ökade driftskostnader. Därför bör även frågan om hur eventuella driftskostnader ska finansieras utredas.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 90.pdf
Bilaga 1 utökad kameraövervakning.pdf

22 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2022

Diarienummer 2021/KS 0212 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås fastställas enligt bifogat förslag. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i oktober och styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag. Vidare föreslår kommunledningsutskottet att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 86.pdf
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2022.pdf

23 Valdistriktsindelning för allmänna val 2022

Diarienummer 2021/VN 0001 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars 2021 och en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valen 2022. Utifrån genomgången föreslås inga förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de förblir desamma som vid de allmänna valen 2018 samt vid valet till Europaparlamentet 2019.
Valnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2021-06-02 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse valdistrikt.pdf
Valdistrikt i Tyresö 2022.pdf

24 Tyresöinitiativ om att anlägga en gång- och cykelbana och belysning från Gimmersta till Alby friluftsområde och Uddby

Diarienummer KSM2021-695.037

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie.
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att kommunen bör anlägga gång- och cykelbana samt belysning längs med Prästgårdsvägen i Gimmersta fram till Uddby gård. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 122 röster. Hållbarhetsutskottet har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Gång- och cykelbana saknas längs med den sista delen av Prästgårdsvägen som till större del ligger inom Alby naturreservat. Belysning finns fram till naturreservatets gräns. För att medborgare som kommer från Östra Tyresö och Strandområdet ska kunna få samma trafiksäkerhet till Alby friluftsområde och naturreservat som medborgare som kommer från Myggdalsvägen så behöver kommunen se över initiativtagarens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för att se om konkret kan förverkliga förslaget. I förstudien beaktas också de ekonomiska konsekvenserna samt genomför en prövning av barnets bästa varför det inte genomförts i detta skede. Förstudien föreslås finansieras med befintliga medel inom anslaget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie samt att kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse - Tyresöinitiativ belysning m.m.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Belysning gång cykel.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativ belysning mm signatur.pdf

25 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa

Diarienummer 2021/KS 0231

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en reviderad överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de personer som har rätt till munhälsobedömning får erbjudande om munhälsobedömning, samt att personalgrupper får undervisning i munhälsovård.

Mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm finns sedan år 2012 en överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. I den reviderade överenskommelsen har vissa delar omarbetats, uppdaterats och förtydligats, men revideringen innebär inte någon betydande förändring jämfört med tidigare.

Överenskommelsen börjar gälla tidigast den 1 september 2021. Beslut om antagande av överenskommelsen likställs med ett undertecknande.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - överenskommelse om munhälsovård.pdf
Ordförandebeslut ASN - överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa.pdf
Ordförandebeslut ÄON- överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län - munhälsa.pdf
Överenskommelse Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård.pdf
Rekommendation om att anta överenskommelse.pdf

26 Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar

Diarienummer 2021/KS 0211 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att ingå överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om signalskyddschefsansvar enligt bilaga.
2. Länsstyrelsen har signalskyddschefsrollen och kommunen har rollen som biträdande signalskyddschef.
3. Maj Ingels utses till biträdande signalskyddschef.

Beskrivning av ärendet
Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska verksamhet som har ett signalskyddssystem ha en signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av signalskyddstjänsten.
Vidare står det i föreskrifterna att i de fall utbildad signalskyddschef saknas kan länsstyrelsen ta rollen som signalskyddschef hos kommuner. En verksamhetsutövare som inte har en egen signalskyddschef ska ha en biträdande signalskyddschef.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att ingå överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om signalskyddschefsansvar enligt bilaga.
2. Länsstyrelsen har signalskyddschefsrollen och kommunen har rollen som biträdande signalskyddschef.
3. Maj Ingels utses till biträdande signalskyddschef.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 85.pdf
Tjänsteskrivelse signalskyddschefsansvar.pdf
Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län avseende signalskyddschefsansvar.pdf

27 Slutrapport Krusbodavägen

Diarienummer 2021/KS 0217

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet med genomförandet av Krusbodavägen gång och cykelbana breddning, mellan Myggdalsvägen och Wättinge gårdsväg. Byggnationen avslutades under 2020.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar slutredovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 87.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Krusbodavägen.pdf
Slutrapport Krusbodavägen.pdf
Slutrapport projekt Krusbodavägen.pptx

28 Redovisning av uppdrag om ökad medborgardialog

Diarienummer 2020/KS 0175 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Den politiska ledningen, representanter från oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter ska vara med och träffa intresserade medborgare.
2. En informationsplan ska upprättas och alla informationskanaler ska övervägas.
3. Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni 2020 beslut om bredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att utreda samt ta fram ett förslag till hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras samt formerna för dessa. Utöver formerna för mötena ska utredningen ange en ungefärlig kostnadsberäkning.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande: "Medborgardialogen behöver stärkas i Tyresö. Det politiska samtalet är idag begränsat till sociala medier och dialoger kring enskilda sakfrågor med sakägare. För att kunna bygga en starkare medborgardialog behöver kommunen hitta nya sätt att möta medborgare.

Ett sådant sätt skulle kunna vara att kontinuerligt anordna så kallade Townhall-möten, där politiker och tjänstemän kan möta medborgare. Townhallmöten kan arrangeras kring kommunens verksamhet mer allmänt eller kring övergripande sakfrågor i kommunens styre. Sådana typer av möten kan ha olika målgrupper eller inriktningar, beroende på intresseområden och vilka kommunen önskar engagera i samtal.

Beredningen för medborgardialog och integration har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Den politiska ledningen, representanter från oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter ska vara med och träffa intresserade medborgare.
2. En informationsplan ska upprättas och alla informationskanaler ska övervägas.
3. Redovisningen av uppdraget noteras.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2021-05-06 § 12.pdf
Särskilt yttrande från Mats Fält (M).pdf
Medborgardialog. Townhalls möte 20210517.pdf
Town hall kalkyl.xlsx
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 106.pdf

29 Redovisning av uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang

Diarienummer 2020/KS 0173 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni 2020 beslut om att beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det politiska engagemanget kan bibehållas. Förslag till åtgärder såsom förhållningssätt och internpolitiska frågor kan gruppen eller beredningen för medborgardialog och integration självständigt fatta beslut om. Övriga förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande: "På grund av många olika orsaker är det svårt för många förtroendevalda att bibehålla ett politiskt engagemang och fullgöra sina uppdrag. Det kan både bero på politikens former och de forum som politiken är verksam i, men det kan också finnas andra strukturella faktorer.

I januari fick kommunfullmäktige en redovisning av det uppdrag förvaltningen haft att utreda om anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag, samt eventuella förändringar som skulle underlätta för fler att fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Genomlysningen visade att anledningarna till att förtroendevalda lämnat sina uppdrag i Tyresö varierar och att det delvis varit svårt att dra några generella slutsatser. Frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag är dock fortsatt aktuell. Det är därför viktigt att vi nu på politisk nivå funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina uppdrag i förtid och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala förtroendeuppdrag i vår kommun.

Beredningen för medborgardialog och integration har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdraget.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2021-05-06 § 11.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 105.pdf
Enkätresultat PG.pdf
20210125 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20201012 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20201126 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20210301 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20210419 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
Redaktionskommittens sammanställning 20210423.pdf

30 Ledamotsinitiativ kommunala ordningsvakter

Diarienummer 2021/KS 0171 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Att för närvarande inte införa ordningsvakter i Tyresö kommun.
2. Se över möjligheterna att utöka kommunens befintliga resurser ute på fältet.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ om att införa kommunala ordningsvakter i Tyresö. Vidare föreslås att kommundirektören ges i uppdrag att frigöra ekonomiska resurser inom ramen för att finansiera trygghetssatsningen.
I Tyresö finns idag flera olika aktörer som verkar ute i kommunen för att öka tryggheten utifrån en nulägesbild. Sammantaget utifrån nulägesbilden är behovet inte att agera ingripande, utöver polisens uppdrag, utan att stötta upp med relationsskapande dialoger för att kunna identifiera bakomliggande orsaker till vissa beteenden samt kunna agera vid oro.

Detta gör att införandet av ordningsvakter inte ses som ett alternativ eller komplement.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Att för närvarande inte införa ordningsvakter i Tyresö kommun.
2. Se över möjligheterna att utöka kommunens befintliga resurser ute på fältet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 89.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunledningsutskottet sammanträde 20210811 §89.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 129.pdf
Tjänsteskrivelse svar på initiativ om att införa kommunala ordningsvakter .pdf
Ledamotsinitiativ - ordningsvakter.pdf

31 Svar på justitiedepartementets remiss Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål

Diarienummer 2021/KS 0233 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på remissen Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har skicka betänkandet Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46) på remiss till bl.a. Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast den 30 september.

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta. Det är viktigt för människors trygghet och deras förtroende för rättsväsendet att brott möts av en snabb reaktion från samhället.

Snabbförfarande i brottmål och snabbare lagföring bygger på tre delar; arbetssätt, regelverk och samverkan. Försöksverksamhet har genomförts i tre polisområden i Stockholm sedan 2018. Arbetssättet innebär att polisen i samband med ett brott genomför långtgående utredningsåtgärder tex förhör med den misstänkte och andra personer. Polispersonal får stöd per telefon av en jourhavande förundersökningsledare. Det går snabbare att utreda och lagföra enklare brott som trafikbrott, tillgreppsbrott och narkotikabrott. Ett särskilt tillfälligt regelverk har tillämpats. Samverkan har skett på lokal och nationell nivå mellan polis, åklagare och domstol samt andra relevanta myndigheter. Utredningen föreslår att ett permanent snabbförfarande ska införas i hela landet 2023.

Det föreslås också att nya brottstyper som våld och hot mot tjänsteman ska inkluderas i snabbförfarandet. Utredaren menar att införandet av ett permanent snabbförfarande av brottmål bedöms leda till flera brottsutredningar om enklare brott och därmed till flera brottmål i domstolarna men inte till ett ökat resursbehov.
Parallellt med försöksverksamheten för vuxna lagöverträdare har det de bedrivits en försöksverksamhet i norra Stockholm med snabbare lagföring för unga lagöverträdare, dvs. personer under 18 år. Arbetsmetoderna skiljer sig något åt i jämförelse med vuxna och fokus har legat på polisens samverkan med socialtjänsten och att snabbt inleda brottsutredning och hålla förhör med den unge. Utredaren föreslår att försöksverksamheten förlängs och utvidgas till hela Stockholms polisregion för att senare kunna införas permanent. Därutöver föreslås att fler brottstyper ingår i snabbförfarandet.

Utredaren föreslår vidare att skyndsam delgivning om misstanke om brott mot den som är under 18 år ska ske så snart som möjligt efter att misstanken har uppkommit och sker utan men för utredningen. Denna reglering föreslås införas redan1 januari 2023.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ett snabbförfarande av brottmål för unga lagöverträdare bedöms vara till barnets bästa. Ett snabbt avgörande har betydelse för andra insatser och stöd till barnet.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på remissen Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.pdf
Tyresö kommuns svar på remissen Snabbare lagföring.pdf
snabbare-lagforing--ett-snabbforfarande-i-brottmal-sou-2021-46.pdf

32 Svar på remiss Kollektivtrafikplan 2050

Diarienummer 2021/KS 0232

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Kollektivtrafikplan 2050.

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen, Region Stockholm har arbetat fram en långsiktig och strategisk plan för hur kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas till 2030 och 2050. Tyresö kommun har nu getts tillfälle att svara på remissen och remisstiden sträcker sig till den 30 september 2021. I remissvar vill Region Stockholm specifikt veta vad kommunen har för synpunkter gällande:
* Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt inriktning relevanta?
* Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra planen?
* Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att stärka genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken?

Utvecklingen som presenteras har tagits fram i samverkan med berörda kommuner och planens inriktning är för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Planen ska ge en gemensam bild av kollektivtrafiksystemets långsiktiga behov på en övergripande systemnivå och den utgår från RUFS 2050 avseende befolknings- och bebyggelseutveckling. De åtgärdsförslag som presenteras i planen ger en indikation på vilken trafiklösning som svarar mot ett visst behov. I planen beskrivs även hur olika framtidssituationer? påverkar behoven genom exempelvis ökat distansarbete (apropå den påverkan på resandet som pandemin hittills har haft) eller makroekonomiska förändringar.

Kollektivtrafikplanen ses som ett underlag till regionens åtgärdsvals- och investeringsprocess och i den kommunala planläggningsprocessen och i förhandlingar. Vilka åtgärder som slutligen genomförs behöver prövas genom fördjupade analyser i samverkan mellan berörda intressenter. Planen har inte gjort några ekonomiska avvägningar i förhållande till budgetutrymme, utan sådana avvägningar görs i den efterföljande planeringen då mer utvecklad kunskap om åtgärders kostnader och nyttor finns framme.

Tyresö kommun är positiv till Kollektivtrafikplan 2050 och att den på ett bra sätt tydliggör problembilden för utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen. Den visar på och placerar Tyresö i ett regionalt sammanhang. Sedan finns det lösningar som behöver förtydligas som exempelvis bytespunkter och vissa stråk. Vidare finns det även en problematik då de lösningar som presenteras inte uppnår uppsatta mål. Det är även otydligt hur genomförbara vissa lösningar är ur ett regionalt och ekonomiskt perspektiv. Hur ska exempelvis Stockholm stad utveckla Gullmarsplan och City terminalen för att tillgodose nyttan för vår kommun och de bussar som kommer från Tyresö kommun, så väl som Haninge kommun. I och med det är det viktigt att samverkan på regional nivå tydliggörs och utvecklas och att trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att lösningar som presenteras utvecklas och studeras vidare.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Kollektivtrafikplan 2050.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kollektivtrafikplan.pdf
Södertörnsgemensamt remissyttrande Kollektivtrafikplan 2050.pdf
Remisshandling Kollektivtrafikplan 2050.pdf

33 Tyresö kommuns synpunkter på nulägesbeskrivning för Tyresån

Diarienummer KSM 2021-947

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns synpunkter på Länsstyrelsens nulägesbeskrivning för Tyresån.
2. Kommunstyrelsen ger fullmakt till samhällsbyggnadskontorets chef, Sara Kopparberg, att besluta i yttranden inför domstol, myndigheter och andra parter i angelägenheter som har direkt samband med det berörda ärendet och i övrigt vad gäller Tyresåns vattensystem.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter och kompletterande underlag inför Länsstyrelsens sammanställning av aktuell nulägesbeskrivning för Tyresån. Nulägesbeskrivningen utgör en del i samverkansprocessen inför omprövning av Uddby kraftstation enligt nationella planen för vattenkraft och dammar. Enligt Länsstyrelsen är det också önskvärt att yttrandet inte enbart fokuserar på nulägesbeskrivningen utan även på de senare delarna av samverkansprocessen, det vill säga analys och förslag. Kommunen har alltså även möjlighet att lyfta fram problem som kraftverket och dammarna medför och som skulle behövas åtgärdas samt förslag på hur detta kan åtgärdas.
Yttrandet innehåller kommunens justeringar och kompletteringar på de bakgrundsbeskrivningar som finns i Länsstyrelsens remitterade underlag.
Kommunen beskriver i yttrandet sin syn på sakomständigheterna och anför bland annat att den inte delar Länsstyrelsens uppfattning om hur fisk innan mänsklig påverkan på vattensystemen har rört sig i Tyresåns strömmande vatten. Kommunen ifrågasätter även ett antal påståenden från Uddby Kraft AB och kräver att dessa påståenden styrks med dokumentation och faktagranskas av Länsstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns synpunkter på Länsstyrelsens nulägesbeskrivning för Tyresån.
2. Kommunstyrelsen ger fullmakt till samhällsbyggnadskontorets chef, Sara Kopparberg, att besluta i yttranden inför domstol, myndigheter och andra parter i angelägenheter som har direkt samband med det berörda ärendet och i övrigt vad gäller Tyresåns vattensystem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresåns vattenvägar.pdf
yttrande 62972-2020.pdf

34 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-08-11, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-08-11
Stadsbyggnadsutskottet 2021-05-19, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-05-19
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/dagordning?date=2021-05-19

Bilagor
Delegationsbeslut leasing internservice.pdf
Beslut Park och natur.pdf
Delegationsbeslut om upplåning 2020-12-02.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2021-04-20.pdf
Delegationsbeslut om upplåning 2021-02-04.pdf
Delegationsbeslut om upplåning 2021-06-17.pdf

35 Kommunstyrelsens meddelanden 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Riktlinjer för hantering av allvarliga händelser i Tyresö kommun 2021.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2021-05-07.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2021-02-04.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2021-04-15.pdf
Protokoll med bilagor från ordinarie bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2021-05-20.pdf
21-24 Cirkulär Preliminär LSS-utjämning 2022.pdf
Cirkulär 21_25 Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning AFS 2020_5.pdf
Cirkulär 21_26 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Meddelande om justering.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund 2021-06-11.pdf
Cirkulär 21_27 Beslut och justeringar i RIPS för år .pdf
Rekommendation - Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2022.pdf
Välkommen till FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.pdf
Meddelande från styrelsen - Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2022.pdf
Förbundsavgift år 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner.pdf
Cirkulär 21_28 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser_BEA 20.pdf
Cirkulär 21_29 Kompletterande information gällande AB § 11, Disciplinpåföljd.pdf
Cirkulär 21_30 Överenskommelse om Krislägesavtal.pdf
Delårsrapport 1 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Rapport från inspektion av Södertörns överförmyndarnämnd år 2020.pdf
Information om inspektionsrapport.pdf
Sammanträdesprotokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2021-07-14.pdf
Tyrestaskogen årsredovisning 2020.pdf
SMOHF Direktionens justerade protokoll 210617.pdf
Bilagor
35 21-24 Cirkulär Preliminär LSS-utjämning 2022.pdf (185 kb) 35 Cirkulär 21_25 Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning AFS 2020_5.pdf (106 kb) 35 Cirkulär 21_26 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen.pdf (163 kb) 35 Cirkulär 21_27 Beslut och justeringar i RIPS för år .pdf (326 kb) 35 Cirkulär 21_28 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser_BEA 20.pdf (254 kb) 35 Cirkulär 21_29 Kompletterande information gällande AB § 11, Disciplinpåföljd.pdf (251 kb) 35 Cirkulär 21_30 Överenskommelse om Krislägesavtal.pdf (256 kb) 35 Delårsrapport 1 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf (2 283 kb) 35 Förbundsavgift år 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner.pdf (428 kb) 35 Information om inspektionsrapport.pdf (24 kb) 35 Meddelande från styrelsen - Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2022.pdf (57 kb) 35 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2021-05-07.pdf (402 kb) 35 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2021-02-04.pdf (371 kb) 35 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2021-04-15.pdf (359 kb) 35 Protokoll med bilagor från ordinarie bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2021-05-20.pdf (6 357 kb) 35 Rapport från inspektion av Södertörns överförmyndarnämnd år 2020.pdf (800 kb) 35 Rekommendation - Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2022.pdf (679 kb) 35 Riktlinjer för hantering av allvarliga händelser i Tyresö kommun 2021.pdf (931 kb) 35 Sammanträdesprotokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2021-07-14.pdf (909 kb) 35 SMOHF Direktionens justerade protokoll 210617.pdf (1 660 kb) 35 Södertörns brandförsvarsförbund 2021-06-11.pdf (3 061 kb) 35 Södertörns brandförsvarsförbund Meddelande om justering.pdf (224 kb) 35 Tyrestaskogen årsredovisning 2020.pdf (8 358 kb) 35 Välkommen till FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.pdf (390 kb)

§172 Kommundirektörens rapport augusti 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 210824.pdf

§173 Månadsrapportering till kommunstyrelsen augusti 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport juli 2021.pdf

§174 Behovsanalys kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022

Diarienummer 2021/KS 0244

Kommunstyrelsens beslut
* Behovsanalys Kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022 noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. Även kommunstyrelsen behöver fastställa en behovsanalys. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022. Planen är uppdelad på de behov som finns på centrala staber, samhällsbyggnadskontoret samt stöd- och servicekontoret.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att behovsanalys kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar behovsanalysen för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys KSF 2022.pdf
Sammanställning behov Kommunstyrelseförvaltningen 2022.pdf

§175 Förstudie för utveckling av kretsloppscentral

Diarienummer 2021-286

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelsen fastställer att den enligt förstudien rekommenderade lösningen, ombyggnation av befintlig anläggning, möter utvecklingsbehovet på bästa sätt.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att kretsloppscentralen byggs om på befintlig placering i Petterboda för att tillgodose de utvecklingsbehov som finns: förbättrat trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande anläggning. Den alternativa placering på fastigheten Erstavik 6:14 som har utretts bedöms inte generera en lika hög miljönytta som befintlig placering i Petterboda. Detta eftersom en ny anläggning i Erstavik inte skulle vara färdig för invigning inom de närmsta åren. Att bygga helt nytt, istället för att utveckla, skulle även gå emot den cirkulära ekonomins resurshushållningsprinciper.

Ett av huvudsyftena med utvecklingen av kretsloppscentralen är att minska mängden avfall genom att återanvända, återvinna samt motverka att avfall sorteras felaktigt och riskerar att hamna i vår miljö. Detta är positivt för barn och unga och i linje med generationsmålet eftersom det bidrar till en mer hållbar avfallshantering där överutnyttjandet av naturresurser motverkas. På så sätt finns resurserna kvar till kommande generationer.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den enligt förstudien rekommenderade lösningen, ombyggnation av befintlig anläggning, möter utvecklingsbehovet på bästa sätt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattson (S) föreslår att kommunstyrelsen fastställer att den enligt förstudien rekommenderade lösningen, ombyggnation av befintlig anläggning, möter utvecklingsbehovet på bästa sätt.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Förstudie - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Bilaga 3 Gestaltning.pdf
Bilaga 4 Geoteknisk undersökning.pdf
Tjänsteskrivelse - utveckling av kretsloppscentral signerad.pdf

§176 Finansiering av kretsloppscentral

Diarienummer 2021-286

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra utveckling av befintlig kretsloppscentral i enlighet med förstudiens föreslagna lösning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 Ekonomisk analys godkänns.
3. Genomförandet finansieras genom befintligt anslag i investeringsplanen och kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom avfallskollektivet. En översyn över avfallstaxan behöver genomföras i samband med att den nya kretsloppscentralen tas i bruk.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Den 30 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att en förstudie skulle tas fram för att sammanställa de utvecklingsbehov som finns på nuvarande kretsloppscentral samt beskriva hur dessa behov på bästa sätt kan tillgodoses genom att antingen bygga om och modernisera befintlig anläggning i Petterboda, alternativt bygga en ny anläggning på annan placering.

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att befintlig kretsloppscentral byggs om för att tillgodose de utvecklingsbehov som finns; trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande anläggning. Den alternativa placeringen, på fastigheten Erstavik 6:14, som har utretts bedöms inte generera en lika hög miljönytta som befintlig placering i Petterboda. Detta eftersom en ny anläggning i Erstavik inte skulle vara färdig för invigning förrän om flera år. Att bygga en helt ny anläggning, istället för att utveckla den befintliga anläggningen, skulle även gå emot den cirkulära ekonomins resurshushållningsprinciper.

Ett av huvudsyftena med utvecklingen av kretsloppscentralen är att minska mängden avfall genom att återanvända och återvinna samt genom att motverka att avfall sorteras felaktigt och riskerar att hamna i naturen. Detta är positivt för barn och unga och i linje med generationsmålet eftersom det bidrar till en mer hållbar avfallshantering där överutnyttjandet av naturresurser motverkas. På så sätt finns resurserna kvar till kommande generationer.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra utveckling av befintlig kretsloppscentral i enlighet med förstudiens föreslagna lösning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 Ekonomisk analys godkänns.
3. Genomförandet finansieras genom befintligt anslag i investeringsplanen och kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom avfallskollektivet. En översyn över avfallstaxan behöver genomföras i samband med att den nya kretsloppscentralen tas i bruk.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra utveckling av befintlig kretsloppscentral i enlighet med förstudiens föreslagna lösning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 Ekonomisk analys godkänns.
3. Genomförandet finansieras genom befintligt anslag i investeringsplanen och kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
4. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
5. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom avfallskollektivet. En översyn över avfallstaxan behöver genomföras i samband med att den nya kretsloppscentralen tas i bruk.
Vidare yrkar ordförande Anita Mattsson (S) avslag till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1. Vidare yrkar Anki Svensson (M) att beslutspunkt 2 ändras enligt följande: "Budget för genomförande enl. bilaga 1, ekonomisk analys godkänns med ändringen att den konstnärliga utsmyckningen samt insektshotellen produceras i kommunens egna verksamheter. Det är i linje med kommunplanens mål gällande cirkulär ekonomi."

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse - Finansering av kretsloppscentral.pdf
Förstudie - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Bilaga 3 Gestaltning.pdf

§177 Systemhandlingsprojektering för Projekt Bollmoravägen - Njupkärrsvägen

Diarienummer 2021/SBF 0066 84

Kommunstyrelsens beslut
1. Startbesked ges för upphandling av teknikkonsulter och projektering av systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen - Njupkärrsvägen
2. Systemhandlingens kostnad tas på redan beslutad investering för Bollmoravägen Etapp 1 (ca 17 mnkr) samt vid ytterligare behov av medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget om maximalt 7 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Förprojekteringen på delar av Bollmoravägen/Njupkärrsvägen har pågått sedan årsskiftet 2020/2021 och förväntas bli slutlevererad i augusti 2021.
För att effektivt genomföra projektet föreslås att en systemhandlingsprojektering tas fram för hela sträckan, detta i syfte att säkra genomförande, minimera områdespåverkan samt identifiera kritiska delar och beroende mellan de olika projekten inom Bollmora.

Projektet har för avsikt att starta projekteringen från korsningspunkten Bollmoravägen/Njupkärrsvägen och succesivt projektera sig ut i alla riktningar.
Projektet återkommer löpande till utskotten för beslut om upphandling och genomförande av deletapper, där första deletappen beräknas gå i produktion andra halvåret 2022.

Projekteringen av systemhandling för hela sträckan bedöms kunna genomföras inom beslutad investeringsram för Bollmoravägen Etapp 1. Om utökad budgetram krävs efter anbudssvar från teknikkonsulter får budget kompletteras med medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut upp till 7 mnkr.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked ges för upphandling av teknikkonsulter och projektering av systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen - Njupkärrsvägen
2. Systemhandlingens kostnad tas på redan beslutad investering för Bollmoravägen Etapp 1 (ca 17 mnkr) samt vid ytterligare behov av medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget om maximalt 7 mnkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked ges för upphandling av teknikkonsulter och projektering av systemhandling för hela sträckan Bollmoravägen - Njupkärrsvägen
2. Systemhandlingens kostnad tas på redan beslutad investering för Bollmoravägen Etapp 1 (ca 17 mnkr) samt vid ytterligare behov av medel från kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget om maximalt 7 mnkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om systemhandlingsprojektering för Projekt Bollmoravägen - Njupkärrsvägen.pdf
Bilaga 1. Enklare prövning av barns bästa Systemhandling Bollmoravägen.pdf
Tjänsteskrivelse Systemhandlingsprojektering Projekt Bollmoravägen Njupkärrsvägen signerad.pdf

§178 Kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby friluftsområde

Diarienummer 2021/KS 0184 71

Kommunstyrelsens beslut
1. Förstudie av kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby initieras enligt förslag till beställning av förstudie.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelsreserven.
3. Kommundirektören utser förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys som beskriver hur logen, bastuhuset i Alby friluftsområde kan förbättras till ett kultur- och naturpedagogiskt centrum för naturskolans verksamheter och kulturhistoriska utställningar samt en plats med offentliga omklädningsrum och toaletter för allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden har fastställt behovsanalysen och tillstyrker därmed att behovet (i behovsanalysen) är reellt och att en kostnadseffektiv lösning är värt att utreda genom att fastställa behovsanalysen (KFN 2021-03-29 § 21)

Enligt kommunens investeringspolicy är nästa steg i processen att kommunstyrelsen fattar beslut om att initiera en förstudie. Inom ramarna för kommunens projektmodell har ett förslag till beställning av förstudie tagits fram. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en förstudie gällande kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby.
Kultur-och fritidsnämnden och kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förstudie av kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby initieras enligt förslag till beställning av förstudie.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelsreserven.
3. Kommundirektören utser förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förstudie av kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby initieras enligt förslag till beställning av förstudie.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelsreserven.
3. Kommundirektören utser förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 83.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby friluftsområde.pdf

§179 Utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete

Diarienummer 2021/KS 0222

Kommunstyrelsens beslut
1. Socialtjänstens fältverksamhet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
2. Det mobila teamet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
3. Fyra anställda utbildas i kommunikationsmetoden Komet. Kostnad 80 tkr totalt.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas utökad budget med 1 000 tkr för 2021 för detta. Åtgärden finansieras ur medelsreserven.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig emot beslutet att bifalla beslutspunkt 1.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2021-08-11 § 84, bilaga.

Beskrivning av ärendet
I kommunen arbetar flera aktörer med att, via relationsbyggande och dialoger, nå fram till barn och unga vuxna och på så sätt kunna se eventuella riskfaktorer och fånga upp individer i behov av stöd.

Då det finns ett stort behov för detta arbete i kommunen föreslås en utökning av såväl två nya fältassistenter som personal till det mobila teamet samtidigt som fyra personer utbildas i kommunikationsmetoden Komet.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Socialtjänstens fältverksamhet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
2. Det mobila teamet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
3. Fyra anställda utbildas i kommunikationsmetoden Komet. Kostnad 80 tkr totalt.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas utökad budget för detta.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Socialtjänstens fältverksamhet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
2. Det mobila teamet utökas med två personer. Kostnad 700 tkr per tjänst och år.
3. Fyra anställda utbildas i kommunikationsmetoden Komet. Kostnad 80 tkr totalt.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas utökad budget med 1 000 tkr för 2021 för detta. Åtgärden finansieras ur medelsreserven.

Vidare yrkar ordförande Anita Mattsson (S) avslag till Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande.

Yrkande
Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Per Carlberg (SD) yrkar att i stället för enligt punkt 1 två fältverksamhetstjänster utöka antalet ordningsvakter med två. Vidare yrkar Per Carlberg (SD) bifall till beslutspunkterna 2-4.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 84.pdf
Tjänsteskrivelse Utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete 2021 KS0222 2021-08-03.docx.pdf
Särskilt yttrande (M) Utökning av förebyggande och trygghetsskapande arbete.pdf

§180 Behovsanalys korttidstillsyn

Diarienummer 2021/ÄON 0054 50

Kommunstyrelsens beslut
* Förstudie om lokaler för korttidstillsyn initieras och inkluderas i förstudien för Stimmets nya skola.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har genomfört en behovsanalys om korttidstillsyn för ungdomar över 12 år som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Behovet av korttidstillsyn ser ut att öka med ett varierande antal ungdomar fram till 2027, i genomsnitt 2-3 ungdomar per år. Fritidsverksamheten bör ha en kapacitet för i genomsnitt 8-10 ungdomar på morgonen och 25-30 ungdomar dagtid efter skolan och under loven. Det behövs en fritidsverksamhet enligt LSS inom kommunen som kan erbjuda ungdomar med olika funktionsnedsättningar en aktiv fritid i trygg miljö och som kan främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans.

I lokal- och anläggningsplanen beslutad av kommunstyrelsen 2021-03-21 §46 anges att det finns behov av utökade lokaler på sikt för korttidstillsyn då de befintliga lokalerna på Bergfotens fritidsgård vare sig täcker nuvarande eller framtida behov. Centrumutredningen om grundskolor godkändes i kommunstyrelsen 2020-10-06 §5. I utredningen föreslås att nytt LSS-fritids utreds i samband med planeringen av en ny skola på Stimmet för att kunna möta framtida behov. Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att starta en förstudie för att bygga ny skola vid Stimmet skola. Äldre- och omsorgsförvaltningen förslår därför att behovet av lokaler för korttidstillsyn ingår i förstudien för Stimmets nya skola om lokaler för grundsärskolan årskurs 1-9.

Äldre-och omsorgsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förstudie om lokaler för korttidstillsyn initieras och inkluderas i förstudien för Stimmets nya skola.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förstudie om lokaler för korttidstillsyn initieras och inkluderas i förstudien för Stimmets nya skola.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie korttidstillsyn.pdf
Behovsanalys korttidstillsyn April 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys korttidstillsyn signerad.pdf

§181 Förstudie Erstavik 6:14

Diarienummer KSM2021-465.280

Kommunstyrelsens beslut
1. Att, i fortsatt planering, pröva möjligheten att utveckla området för företag, drivmedelstationer och brandstation.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en behovsanalys för fortsatt arbete för området.
3. Kommundirektören ges i uppdrag ta fram ett förslag på nytt namn för området för beslut i byggnadsnämnden.
Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till särskilt yttrande i stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 39.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att området Erstavik 6:14 utvecklas till ett företagsområde med utrymme fördrivmedelsstationer. Området ska även planeras för att möjliggöra en ny brandstation. Detaljplanering av området förväntas kunna starta när kommungränsjustering mot Nacka är klar och planuppdraget kan ges i separat beslut. De ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för att bygga en ny brandstation behöver studeras vidare i en förstudie innan en eventuell omlokalisering kan beslutas. Detta kan med fördel göras parallellt med detaljplanearbetet.

För funktionerna multiidrottshall, bussdepå, volymhandel och återvinningscentral, som utretts inom förstudien, rekommenderas andra mer lämpliga lokaliseringar än en lokalisering i Erstavik 6:14.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Att, i fortsatt planering, pröva möjligheten att utveckla området för företag, drivmedelstationer och brandstation.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en behovsanalys för fortsatt arbete för området.
3. Kommundirektören ges i uppdrag ta fram ett förslag på nytt namn för området för beslut i byggnadsnämnden.
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
4. Att, i fortsatt planering, pröva möjligheten att utveckla området för företag, drivmedelstationer och brandstation.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en behovsanalys för fortsatt arbete för området.
6. Kommundirektören ges i uppdrag ta fram ett förslag på nytt namn för området för beslut i byggnadsnämnden.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 39.pdf
Särskilt yttrande (MP) Stadsbyggnadsutskottet 2021-6-16 § 39 Beslut om Förstudie Erstavik.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-6-16 § 39 Beslut om Förstudie Erstavik.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie Erstavik 6_14.pdf
Bilaga 1. Förstudie Erstavik 6.14.pdf
Bilaga 3. Enklare prövning av barnets bästa- Erstavik 6_14.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie erstavik 6_14 signerad.pdf

§182 Tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken

Diarienummer KSM2021-734.315

Kommunstyrelsens beslut
* Kommundirektören ges i tilläggsuppdrag att utreda parkeringslösningar till projekt Norra Fornuddsparken.

Beskrivning av ärendet
Upprustningen av Fornuddsparken är ett projekt med mål att upprusta den befintliga parkmiljön i Fornuddsparken. Upprustningsprojektet består av fyra deletapper varav etappen Norra Fornuddsparken är en av dem. Denna etapp som är den sista att genomföras står nu inför uppstart. Det har i samband med det framkommit ett behov av att också över parkeringssituationen i parkområdets nordvästra del då denna idag upplevs som otydlig och oordnad samt att platsen även upplevs otrygg för gående. Då platsen är huvudentré till parken norrifrån och många barn rör sig där är det viktigt att området är trafiksäkert och lätt att orientera sig i. Genom att se över parkeringslösningen och ta med även denna del av parken i upprustningsprojektet kan Fornuddsparkens helhetskvalitet säkerställas. Uppdraget att utreda detta blir ett tilläggsuppdrag till det befintliga uppdraget 'Genomförande av Fornuddsparkens gestaltningsprogram' (MSU 2016-11-23 § 20).

Uppdraget innebär att ytterligare medel behöver tillföras projektet för kostnaderna för utredning, projektering och genomförande. Tilläggsäskande för investeringsprojektet kommer göras till hösten 2021.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i tilläggsuppdrag att utreda parkeringslösningar till projekt Norra Fornuddsparken.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i tilläggsuppdrag att utreda parkeringslösningar till projekt Norra Fornuddsparken.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken.pdf
Tjänsteskrivelse Tilläggsuppdrag för prokekt Norra Fornuddsparken signerad.pdf
Bilaga 1. Enklare prövning av barns bästa.pdf

§183 Åtgärder i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendammar, södra

Diarienummer KSM 2021-639

Kommunstyrelsens beslut
* Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra omkoppling i dagvattenledningsnätet samt anlägga dagvattendammar i södra Wättingestråket.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och om ett identifierat åtgärdsbehov i dagvattenanläggningen. Under sammanträdet gavs kommundirektören även i uppdrag att utreda omkopplingar i dagvattenledningsnätet samt möjligheterna till anläggande av en dagvattendamm i södra Wättingestråket med syfte att avlasta dagvattenanläggningen.
Investeringsbehovet för föreslagen dagvattendamm behandlas separat.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra omkoppling i dagvattenledningsnätet samt anlägga dagvattendammar i södra Wättingestråket.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra omkoppling i dagvattenledningsnätet samt anlägga dagvattendammar i södra Wättingestråket.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse beslut Förslag genomförande Omkoppling Wättinge.pdf
Bilaga 1_enklare_prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Förstudie PM Södra Wättinge Omkoppling Dagvattendammar.pdf
Bilaga 3_Teknisk beskrivning omkoppling Wättingestråket.pdf
Tjänsteskrivelse beslut Förslag genomförande Omkoppling Wättinge signerad.pdf

§184 Fortsatt arbete för god status i Öringesjön

Diarienummer 2021/SBF 0061 90

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att
- genomföra en förstudie med förslag till utformning, genomförande och finansiering av föreslagna reningsanläggningar för dagvatten till Öringesjön.
- genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering av sedimentbehandling för att minska den interna fosforbelastningen i Öringesjön.
- ta fram en plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter i Öringesjön inklusive kostnader och förslag till finansiering.
- genomföra en översiktlig utredning av behovet och möjligheterna att genomföra åtgärder för att återställa Öringesjöns hydrologi.
- genomföra fortsatt provtagning i Öringesjön för att följa miljötillståndet i Öringesjön. Provtagningarna ska genomföras under perioden 2021-2027 för att sedan utvärderas och därefter tas ett nytt beslut om eventuell fortsättning.
2. Förslaget till beslut om förstudie av reningsanläggningar för dagvatten finansieras av VA-kollektivet inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med totalt 1,5 miljoner kronor under åren 2022-2023.
3. Förslaget till beslut om plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter samt eventuella klippningar under 2022 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, Park och naturvård med totalt 500 000 kr under åren 2021-2022.
4. Förslaget till beslut om fortsatt provtagning, utredning av Öringesjöns hydrologi samt förstudie av sedimentbehandling finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med 990 000 kr under åren 2021-2027.

Beskrivning av ärendet
Efter det inkomna Tyresöinitiativet "Rädda Öringesjön" beslutade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-04-18 om att en utredning av Öringesjöns tillstånd inklusive förslag till åtgärder skulle genomföras.

Kommunstyrelseförvaltningen startade i augusti 2019 provtagningar för att få ett underlag för bedömning av miljötillståndet i sjön. Naturvatten i Roslagen AB i samarbete med WRS AB genomfört en förstudie som med avseende på övergödning redogör för påverkan, statusklassning (miljötillstånd), förbättringsbehov och förslag till åtgärder för att förbättra situationen i Öringesjön.

Utifrån resultaten av de genomförda undersökningarna bedöms Öringesjön idag ha måttlig status. Det innebär att det finns ett övergödningsproblem i sjön som härstammar från en förhöjd belastning av näringsämnen i tillrinnande vatten. Därtill finns också en intern belastning av fosfor som tillförs Öringesjöns vattenmassa via läckage från sjöns bottensediment vid syrefattiga förhållanden. Den fosfor som finns lagrad i sedimenten är ett resultat av att sjön har varit utsatt för en hög belastning av fosfor under en lång tid.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att:
- genomföra en förstudie med förslag till utformning, genomförande och finansiering av föreslagna reningsanläggningar för dagvatten till Öringesjön.
- genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering av sedimentbehandling för att minska den interna fosforbelastningen i Öringesjön.
- ta fram en plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter i Öringesjön inklusive kostnader och förslag till finansiering.
- genomföra en översiktlig utredning av behovet och möjligheterna att genomföra åtgärder för att återställa Öringesjöns hydrologi.
- genomföra fortsatt provtagning i Öringesjön för att följa miljötillståndet i Öringesjön. Provtagningarna ska genomföras under perioden 2021-2027 för att sedan utvärderas och därefter tas ett nytt beslut om eventuell fortsättning.
2. Förslaget till beslut om förstudie av reningsanläggningar för dagvatten finansieras av VA-kollektivet inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med totalt 1,5 miljoner kronor under åren 2022-2023.
3. Förslaget till beslut om plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter samt eventuella klippningar under 2022 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, Park och naturvård med totalt 500 000 kr under åren 2021-2022.
4. Förslaget till beslut om fortsatt provtagning, utredning av Öringesjöns hydrologi samt förstudie av sedimentbehandling finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med 990 000 kr under åren 2021-2027.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att
- genomföra en förstudie med förslag till utformning, genomförande och finansiering av föreslagna reningsanläggningar för dagvatten till Öringesjön.
- genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering av sedimentbehandling för att minska den interna fosforbelastningen i Öringesjön.
- ta fram en plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter i Öringesjön inklusive kostnader och förslag till finansiering.
- genomföra en översiktlig utredning av behovet och möjligheterna att genomföra åtgärder för att återställa Öringesjöns hydrologi.
- genomföra fortsatt provtagning i Öringesjön för att följa miljötillståndet i Öringesjön. Provtagningarna ska genomföras under perioden 2021-2027 för att sedan utvärderas och därefter tas ett nytt beslut om eventuell fortsättning.
2. Förslaget till beslut om förstudie av reningsanläggningar för dagvatten finansieras av VA-kollektivet inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med totalt 1,5 miljoner kronor under åren 2022-2023.
3. Förslaget till beslut om plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter samt eventuella klippningar under 2022 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, Park och naturvård med totalt 500 000 kr under åren 2021-2022.
4. Förslaget till beslut om fortsatt provtagning, utredning av Öringesjöns hydrologi samt förstudie av sedimentbehandling finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med 990 000 kr under åren 2021-2027.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 45.pdf
Tjänsteskrivele Åtgärder för god status i Öringesjön.pdf
Bilaga 1_Förslag till fortsatt provtagning i Öringesjön.pdf
Bilaga 2_Förstudie av status och åtgärdsförslag för Öringesjön.pdf
Bilaga 3_Vattenvegetation och växtplankton i Öringesjön.pdf
Bilaga 4_Vattenväxter och klippningsåtgärder i sjöar.pdf
Bilaga 5_Internbelastning och fosforbudget för Öringesjön 2020.pdf
Bilaga 6_Sedimentfosfor i Öringesjön 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Åtgärder för god status i Öringesjön signerad.pdf

§185 Principöverenskommelse avseende justering av kommungräns mellan Tyresö

Diarienummer KSM 2021-566

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till principöverenskommelse mellan Nacka kommun och Tyresö kommun har tagits fram avseende justering av kommungränsen. Av förslaget framgår att kommunernas gemensamma avsikt är att kommungränsen justeras till ett nytt läge i Tyresövägen, att Grustagsvägen ska hållas fortsatt öppen och att Tyresö kommun ska utreda möjligheten att planlägga för en drivmedelsstation inom området. Den del av fastigheten Erstavik 6:14 som ligger norr om Tyresövägen föreslås överlåtas till Nacka kommun mot en ersättning om 700 000 kronor. Tyresö står för fastighetsbildningskostnaderna.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Principöverenskommelsen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse principöverenskommelse.pdf
Principöverenskommelse slutversion.pdf
Bilaga 1 - Kartbilaga markområdet.pdf
Bilaga 2 - Ansökan om kommungränsjustering.pdf
Bilaga 3 - Ansökan fastighetsreglering.pdf
Tjänsteskrivelse principöverrenskommelse signerad.pdf

§186 Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll *

Diarienummer 2021/KS 0095 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Södertörns brandförsvarsförbunds förslag på ny taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 oktober 2021.

Särskilt yttrande
Ulf Perbo (KD) lämnar ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har genomfört en översyn av sotnings-och brandskyddskontrollverksamheten inom förbundets område. I samband med denna översyn föreslås vissa ändringar i föreskrifterna om frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt att samtidigt göra ändringar i taxorna gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2021, § 74 dnr 2021/KS 0095, att anta Sbff:s förslag på frister för rengöring (sotning). Sbff:s förslag gällande taxan för rengöring och brandskyddskontroll utgjorde del av underlaget men omfattades inte av kommunfullmäktiges beslut. I detta ärende hanteras den föreslagna taxan.

I nuvarande förslag gällande taxa för rengöring har vissa avgifter höjts med 20 procent för att täcka de omkostnader som finns med nya arbetsmetoder. Sbff har även valt att förenkla taxan så den blir tydligare för medborgaren. Dessutom möjliggör ny föreslagen taxa samordning av sotning och brandskyddskontroll.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Södertörns brandförsvarsförbunds förslag på ny taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas och att taxan gäller från och med den 1 oktober 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Södertörns brandförsvarsförbunds förslag på ny taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas.
2. Taxan gäller från och med den 1 oktober 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Taxa gällande rengöring och brandskyddskontroll.pdf
Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-02-12, § 7 - Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.pdf
Tjänsteutlåtande SBFF - Ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, samt bilaga 1 - Förslag till ny utformning av taxan.pdf
Tjänsteutlåtande SBFF - Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-04-22 § 74.pdf

§187 Återrapportering av byggnadsnämndens handlingsplan för snabbare hantering

Diarienummer 2021/KS 0175 001

Kommunstyrelsens beslut
* Återrapporteringen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 §123 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och redovisa en handlingsplan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan handlägga bygglovsärenden snabbare.

Kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar arbetet med handlingsplanen månadsvis till kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar återrapporteringen av uppdraget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§188 Trafikplan Mobilitet och parkering

Diarienummer 2021/SBF 0051 80

Kommunstyrelsens beslut
1. Trafikplan Mobilitet och parkering antas.
2. Sammanträdet ajourneras kl. 19:36 - 19:45.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulf Perbo (KD) reserverar sig och anmäler skriftliga reservationer, bilaga.

Per Carlberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Denna trafikplan är en av flera trafikplaner som bygger vidare på kommu­nens trafikstrategi - Tyresö styr mot hållbara transporter - som i sin tur har sin grund i kommunens översiktsplan - Tyresö 2035.

I förslaget till trafikplan beskrivs hur kommunen behöver arbeta med mobilitet och parkering och utveckla sitt arbetssätt. I förslaget sätts parkeringsfrågor i ett större sammanhang som bidrar till att kommunen ska kunna bli klimatneutral och att de transporter som behöver ske får plats på kommunens väg­ar och görs hållbara. Vidare föreslås att kommunen behöver arbeta med mobilitetslösningar och parkeringslösningar, för både utvecklingsprojekt och befintliga verksamheter.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Trafikplan för mobilitet och parkering antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Trafikplan Mobilitet och parkering antas.
Vidare föreslår ordföranden att sammanträdet ajourneras i 9 minuter.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget om att anta Trafikplan Mobilitet och parkering.
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget om att anta Trafikplan Mobilitet och parkering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets beslutspunkt 1 om att anta Trafikplan Mobilitet och parkering. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår beslutspunkt 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller beslutspunkt 1.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslaget att ajournera sammanträdet i 9 minuter och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 48.pdf
Tjänsteskrivelse Trafikplan Mobilitet och parkering.pdf
Mobilitets och parkeringsplan.pdf
Tjänsteskrivelse Trafikplan mobilitet och parkering signerad.pdf

§189 Handelsstrategi för Tyresö kommun *

Diarienummer KSM2019-251.210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Handelsstrategin antas.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Handelsstrategin är en av flera strategier som syftar till att konkretisera översiktsplanen, Tyresö 2035, inriktningar.

I förslaget till Handelsstrategi beskrivs hur kommunen behöver arbeta med frågor som berör handel för att gå mot en attraktiv och hållbar kommun. Förslagets inriktning är att koncentrera tillkommande lokaler för handel och kommersiell service i anslutning till befintlig handel i kommunens olika centrum, vilket är i linje med översiktsplanen. I förslaget till handelsstrategi föreslås en större utbyggnad av sällanköpshandel ske i centrala Bollmora, i Tyresö centrum och ett nytt kompletterande område för handel med skrymmande varor föreslås i närheten, i Bollmora industriområde.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att handelsstrategin antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att handelsstrategin antas.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Handelsstrategi.pdf
Bilaga 1. Förslag till handelsstrategi för Tyresö kommun pdf.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa, Handelsstrategi.pdf
Tjänsteskrivelse Handelsstategi signerad.pdf

§190 Trafiksäkerhetsplan

Diarienummer KSM2021-266.512

Kommunstyrelsens beslut
* Trafiksäkerhetsplanen antas.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till Trafiksäkerhetsplan togs fram under 2019/2020. Efter detta har dock den nya lagen om barnets rättigheter, Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trätt i kraft. För att uppfylla lagen har förslaget till trafiksäkerhetsplanen nu uppdaterats.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att trafiksäkerhetsplanen antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att trafiksäkerhetsplanen antas.

Yrkande
Ulf Perbo (KD), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsplan beslut.pdf
Trafiksäkerhetsplan Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsplan beslut signerad.pdf

§191 Cykelplan

Diarienummer KSM 2021-570

Kommunstyrelsens beslut
1. Cykelplanen antas.
2. Cykelplanen ersätter den tidigare cykelplanen från 2013. Den nya cykelplanen gäller tills ny cykelplan träder i kraft.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.
Per Carlberg (SD) reserverar sig, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns nuvarande cykelplan från 2013 behöver uppdateras utifrån nya lagar och kommunala mål. Förslaget till ny cykelplan har arbetats fram under slutet av år 2020 och våren 2021. Agenda 2030 är inkorporerat i kommunplanen, översiktsplanen och trafikstrategin. Cykelplanen är ett fortsatt arbete på de trafikstrategiska mål som Tyresö kommun fastställt. Utöver detta har även barnperspektivet tagits i beaktande i cykelplanen eftersom att Barnkonventionen blev svensk lag (2018:1197) i januari 2020. En medborgardialog har genomfört i form av en enkätundersökning.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att cykelplanen antas samt att cykelplanen ersätter den tidigare cykelplanen från 2013. Den nya cykelplanen gäller tills ny cykelplan träder i kraft.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Cykelplanen antas.
2. Cykelplanen ersätter den tidigare cykelplanen från 2013. Den nya cykelplanen gäller tills ny cykelplan träder i kraft.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Ulf Perbo (KD), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf
Cykelplan reviderad 210628.pdf
Bilaga 1 Cykelenkät - frågor och svar.pdf
Tjänsteskrivelse Cykelplan signerad.pdf

§192 Utökad kameraövervakning

Diarienummer 2021/KS 0242 013

Kommunstyrelsens beslut
* Ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Samtliga kommunala högstadieskolor i Tyresö kommun har idag kameraövervakning. Syftet med övervakningen är främst att bidra till en ökad trygghet, förebygga brott och att minska skadegörelsen runt skolorna men även att upptäcka både olyckor och brott snabbare för att på så sätt minska eventuell skadeomfattning. Eftersom kamerorna larmar kan väktare och, vid behov, brandkår, polis m.fl. vara på plats mycket snabbt.

Hittills har Tyresö kommun valt att sätta upp kameror vid samtliga högstadieskolor men det finns idag även enstaka kameror vid låg- och mellanstadieskolor och förskolor.

Eftersom kamerorna bidrar till ökad trygghet, minskad skadegörelse och snabbare åtgärder om det händer något, bör frågan om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta kommunens samtliga förskolor, skolor och fritidsgårdar utredas.
Initialt är uppsättandet av kameror förenat med investeringsutgifter men det kommer även med största sannolikhet att innebära ökade driftskostnader. Därför bör även frågan om hur eventuella driftskostnader ska finansieras utredas.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i oktober utreda om kameraövervakningen ska byggas ut till att omfatta samtliga kommunalt ägda förskolor, skolor och fritidsgårdar i Tyresö samt att föreslå hur eventuella ökade driftskostnader ska finansieras.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 90.pdf
Bilaga 1 utökad kameraövervakning.pdf

§193 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och

Diarienummer 2021/KS 0212 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslås fastställas enligt bifogat förslag. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i oktober och styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag. Vidare föreslår kommunledningsutskottet att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Vidare föreslår ordföranden att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 86.pdf
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2022.pdf

§194 Valdistriktsindelning för allmänna val 2022

Diarienummer 2021/VN 0001 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars 2021 och en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valen 2022. Utifrån genomgången föreslås inga förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de förblir desamma som vid de allmänna valen 2018 samt vid valet till Europaparlamentet 2019.

Valnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2022".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2021-06-02 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse valdistrikt.pdf
Valdistrikt i Tyresö 2022.pdf

§195 Tyresöinitiativ om att anlägga en gång- och cykelbana och belysning från

Diarienummer KSM2021-695.037

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie.
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
Särskilt yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att kommunen bör anlägga gång- och cykelbana samt belysning längs med Prästgårdsvägen i Gimmersta fram till Uddby gård. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 122 röster. Hållbarhetsutskottet har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Gång- och cykelbana saknas längs med den sista delen av Prästgårdsvägen som till större del ligger inom Alby naturreservat. Belysning finns fram till naturreservatets gräns. För att medborgare som kommer från Östra Tyresö och Strandområdet ska kunna få samma trafiksäkerhet till Alby friluftsområde och naturreservat som medborgare som kommer från Myggdalsvägen så behöver kommunen se över initiativtagarens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för att se om konkret kan förverkliga förslaget. I förstudien beaktas också de ekonomiska konsekvenserna samt genomför en prövning av barnets bästa varför det inte genomförts i detta skede. Förstudien föreslås finansieras med befintliga medel inom anslaget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie samt att kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie samt att kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse - Tyresöinitiativ belysning m.m.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Belysning gång cykel.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativ belysning mm signatur.pdf

§196 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region

Diarienummer 2021/KS 0231

Kommunstyrelsens beslut
* Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en reviderad överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de personer som har rätt till munhälsobedömning får erbjudande om munhälsobedömning, samt att personalgrupper får undervisning i munhälsovård.

Mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm finns sedan år 2012 en överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. I den reviderade överenskommelsen har vissa delar omarbetats, uppdaterats och förtydligats, men revideringen innebär inte någon betydande förändring jämfört med tidigare.

Överenskommelsen börjar gälla tidigast den 1 september 2021. Beslut om antagande av överenskommelsen likställs med ett undertecknande.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - överenskommelse om munhälsovård.pdf
Ordförandebeslut ASN - överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa.pdf
Ordförandebeslut ÄON- överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län - munhälsa.pdf
Överenskommelse Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård.pdf
Rekommendation om att anta överenskommelse.pdf

§197 Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar

Diarienummer 2021/KS 0211 012

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att ingå överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om signalskyddschefsansvar enligt bilaga.
2. Länsstyrelsen har signalskyddschefsrollen och kommunen har rollen som biträdande signalskyddschef.
3. Maj Ingels utses till biträdande signalskyddschef.

Beskrivning av ärendet
Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst ska verksamhet som har ett signalskyddssystem ha en signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och samordning av signalskyddstjänsten.
Vidare står det i föreskrifterna att i de fall utbildad signalskyddschef saknas kan länsstyrelsen ta rollen som signalskyddschef hos kommuner. En verksamhetsutövare som inte har en egen signalskyddschef ska ha en biträdande signalskyddschef.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att ingå överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om signalskyddschefsansvar enligt bilaga.
2. Länsstyrelsen har signalskyddschefsrollen och kommunen har rollen som biträdande signalskyddschef.
3. Maj Ingels utses till biträdande signalskyddschef.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att ingå överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om signalskyddschefsansvar enligt bilaga.
2. Länsstyrelsen har signalskyddschefsrollen och kommunen har rollen som biträdande signalskyddschef.
3. Maj Ingels utses till biträdande signalskyddschef.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 85.pdf
Tjänsteskrivelse signalskyddschefsansvar.pdf
Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län avseende signalskyddschefsansvar.pdf

§198 Slutrapport Krusbodavägen

Diarienummer 2021/KS 0217

Kommunstyrelsens beslut
* Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet med genomförandet av Krusbodavägen gång och cykelbana breddning, mellan Myggdalsvägen och Wättinge gårdsväg. Byggnationen avslutades under 2020.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar slutredovisningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar slutredovisningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 87.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Krusbodavägen.pdf
Slutrapport Krusbodavägen.pdf
Slutrapport projekt Krusbodavägen.pptx

§199 Redovisning av uppdrag om ökad medborgardialog

Diarienummer 2020/KS 0175 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Den politiska ledningen, representanter från oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter ska beredas möjlighet att vara med och träffa intresserade medborgare.
2. Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni 2020 beslut om bredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att utreda samt ta fram ett förslag till hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras samt formerna för dessa. Utöver formerna för mötena ska utredningen ange en ungefärlig kostnadsberäkning.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande: "Medborgardialogen behöver stärkas i Tyresö. Det politiska samtalet är idag begränsat till sociala medier och dialoger kring enskilda sakfrågor med sakägare. För att kunna bygga en starkare medborgardialog behöver kommunen hitta nya sätt att möta medborgare.

Ett sådant sätt skulle kunna vara att kontinuerligt anordna så kallade Townhall-möten, där politiker och tjänstemän kan möta medborgare. Townhallmöten kan arrangeras kring kommunens verksamhet mer allmänt eller kring övergripande sakfrågor i kommunens styre. Sådana typer av möten kan ha olika målgrupper eller inriktningar, beroende på intresseområden och vilka kommunen önskar engagera i samtal.

Beredningen för medborgardialog och integration har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Den politiska ledningen, representanter från oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter ska vara med och träffa intresserade medborgare.
2. En informationsplan ska upprättas och alla informationskanaler ska övervägas.
3. Redovisningen av uppdraget noteras.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Den politiska ledningen, representanter från oppositionen, nämnders ledamöter, styrelsers presidier, relevanta förvaltningar samt övriga berörda parter ska beredas möjlighet att vara med och träffa intresserade medborgare.
2. Redovisningen av uppdraget noteras.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2021-05-06 § 12.pdf
Särskilt yttrande från Mats Fält (M).pdf
Medborgardialog. Townhalls möte 20210517.pdf
Town hall kalkyl.xlsx
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 106.pdf

§200 Redovisning av uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang

Diarienummer 2020/KS 0173 001

Kommunstyrelsens beslut
* Redovisningen av uppdraget noteras.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation lämnad av Per Carlberg (SD) i kommunstyrelsen 2020-06-22 § 105, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 22 juni 2020 beslut om att beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att bilda en parlamentarisk grupp vars uppdrag är att ta fram förslag för hur det politiska engagemanget kan bibehållas. Förslag till åtgärder såsom förhållningssätt och internpolitiska frågor kan gruppen eller beredningen för medborgardialog och integration självständigt fatta beslut om. Övriga förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

I ordförandeförslaget som låg till grund för beslutet i kommunstyrelsen står följande: "På grund av många olika orsaker är det svårt för många förtroendevalda att bibehålla ett politiskt engagemang och fullgöra sina uppdrag. Det kan både bero på politikens former och de forum som politiken är verksam i, men det kan också finnas andra strukturella faktorer.

I januari fick kommunfullmäktige en redovisning av det uppdrag förvaltningen haft att utreda om anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag, samt eventuella förändringar som skulle underlätta för fler att fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Genomlysningen visade att anledningarna till att förtroendevalda lämnat sina uppdrag i Tyresö varierar och att det delvis varit svårt att dra några generella slutsatser. Frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag är dock fortsatt aktuell. Det är därför viktigt att vi nu på politisk nivå funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina uppdrag i förtid och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala förtroendeuppdrag i vår kommun.

Beredningen för medborgardialog och integration har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdraget.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdraget.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2021-05-06 § 11.pdf
Reservation SD Uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang, uppdrag om ökad medborgardialog och uppdrag om ökat valdeltagande.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 105.pdf
Enkätresultat PG.pdf
20210125 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20201012 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20201126 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20210301 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
20210419 Protokoll Parlamentariska gruppen.pdf
Redaktionskommittens sammanställning 20210423.pdf

§201 Ledamotsinitiativ kommunala ordningsvakter

Diarienummer 2021/KS 0171 30

Kommunstyrelsens beslut
1. Att för närvarande inte införa ordningsvakter i Tyresö kommun.
2. Se över möjligheterna att utöka kommunens befintliga resurser ute på fältet.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutspunkt 1, bilaga.
Anders Wickberg (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 1.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ om att införa kommunala ordningsvakter i Tyresö. Vidare föreslås att kommundirektören ges i uppdrag att frigöra ekonomiska resurser inom ramen för att finansiera trygghetssatsningen.

I Tyresö finns idag flera olika aktörer som verkar ute i kommunen för att öka tryggheten utifrån en nulägesbild. Sammantaget utifrån nulägesbilden är behovet inte att agera ingripande, utöver polisens uppdrag, utan att stötta upp med relationsskapande dialoger för att kunna identifiera bakomliggande orsaker till vissa beteenden samt kunna agera vid oro.

Detta gör att införandet av ordningsvakter inte ses som ett alternativ eller komplement.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Att för närvarande inte införa ordningsvakter i Tyresö kommun.
2. Se över möjligheterna att utöka kommunens befintliga resurser ute på fältet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte införa ordningsvakter i Tyresö kommun och att se över möjligheterna att utöka kommunens befintliga resurser ute på fältet.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD) och Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till beslutspunkt 1 och bifall till beslutspunkt 2.
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslaget till beslutspunkt 1 att för närvarande inte införa ordningsvakter i Tyresö kommun. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår förslaget till beslutspunkt 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller beslutspunkt 1.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill bifalla ordförandeförslagets beslutspunkt 1 röstar ja.
Den som vill avslå ordförandeförslagets beslutspunkt 1 röstar nej.
Resultat: 9 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets beslutspunkt 1 om att för närvarande inte införa ordningsvakter i Tyresö kommun.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 2 om att se över möjligheterna att utöka kommunens befintliga resurser ute på fältet och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 89.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-08-24 § 201.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunledningsutskottet sammanträde 20210811 §89.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 129.pdf
Tjänsteskrivelse svar på initiativ om att införa kommunala ordningsvakter .pdf
Ledamotsinitiativ - ordningsvakter.pdf

§202 Svar på justitiedepartementets remiss Snabbare lagföring - ett snabbförfarande

Diarienummer 2021/KS 0233 006

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på remissen Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har skicka betänkandet Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46) på remiss till bl.a. Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast den 30 september.

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta. Det är viktigt för människors trygghet och deras förtroende för rättsväsendet att brott möts av en snabb reaktion från samhället.

Snabbförfarande i brottmål och snabbare lagföring bygger på tre delar; arbetssätt, regelverk och samverkan. Försöksverksamhet har genomförts i tre polisområden i Stockholm sedan 2018. Arbetssättet innebär att polisen i samband med ett brott genomför långtgående utredningsåtgärder tex förhör med den misstänkte och andra personer. Polispersonal får stöd per telefon av en jourhavande förundersökningsledare. Det går snabbare att utreda och lagföra enklare brott som trafikbrott, tillgreppsbrott och narkotikabrott. Ett särskilt tillfälligt regelverk har tillämpats. Samverkan har skett på lokal och nationell nivå mellan polis, åklagare och domstol samt andra relevanta myndigheter. Utredningen föreslår att ett permanent snabbförfarande ska införas i hela landet 2023.

Det föreslås också att nya brottstyper som våld och hot mot tjänsteman ska inkluderas i snabbförfarandet. Utredaren menar att införandet av ett permanent snabbförfarande av brottmål bedöms leda till flera brottsutredningar om enklare brott och därmed till flera brottmål i domstolarna men inte till ett ökat resursbehov.

Parallellt med försöksverksamheten för vuxna lagöverträdare har det de bedrivits en försöksverksamhet i norra Stockholm med snabbare lagföring för unga lagöverträdare, dvs. personer under 18 år. Arbetsmetoderna skiljer sig något åt i jämförelse med vuxna och fokus har legat på polisens samverkan med socialtjänsten och att snabbt inleda brottsutredning och hålla förhör med den unge. Utredaren föreslår att försöksverksamheten förlängs och utvidgas till hela Stockholms polisregion för att senare kunna införas permanent. Därutöver föreslås att fler brottstyper ingår i snabbförfarandet.

Utredaren föreslår vidare att skyndsam delgivning om misstanke om brott mot den som är under 18 år ska ske så snart som möjligt efter att misstanken har uppkommit och sker utan men för utredningen. Denna reglering föreslås införas redan1 januari 2023.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ett snabbförfarande av brottmål för unga lagöverträdare bedöms vara till barnets bästa. Ett snabbt avgörande har betydelse för andra insatser och stöd till barnet.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på remissen Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på remissen Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-08-11 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål.pdf
Tyresö kommuns svar på remissen Snabbare lagföring.pdf
snabbare-lagforing--ett-snabbforfarande-i-brottmal-sou-2021-46.pdf

§203 Svar på remiss Kollektivtrafikplan 2050

Diarienummer 2021/KS 0232

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Kollektivtrafikplan 2050.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Inger Gemicioglu (V) hänvisar till Marie Åkesdotters (MP) särskilda yttrande.

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen, Region Stockholm har arbetat fram en långsiktig och strategisk plan för hur kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas till 2030 och 2050. Tyresö kommun har nu getts tillfälle att svara på remissen och remisstiden sträcker sig till den 30 september 2021. I remissvar vill Region Stockholm specifikt veta vad kommunen har för synpunkter gällande:
* Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt inriktning relevanta?
* Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra planen?
* Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att stärka genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken?

Utvecklingen som presenteras har tagits fram i samverkan med berörda kommuner och planens inriktning är för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Planen ska ge en gemensam bild av kollektivtrafiksystemets långsiktiga behov på en övergripande systemnivå och den utgår från RUFS 2050 avseende befolknings- och bebyggelseutveckling. De åtgärdsförslag som presenteras i planen ger en indikation på vilken trafiklösning som svarar mot ett visst behov. I planen beskrivs även hur olika framtidssituationer? påverkar behoven genom exempelvis ökat distansarbete (apropå den påverkan på resandet som pandemin hittills har haft) eller makroekonomiska förändringar.

Kollektivtrafikplanen ses som ett underlag till regionens åtgärdsvals- och investeringsprocess och i den kommunala planläggningsprocessen och i förhandlingar. Vilka åtgärder som slutligen genomförs behöver prövas genom fördjupade analyser i samverkan mellan berörda intressenter. Planen har inte gjort några ekonomiska avvägningar i förhållande till budgetutrymme, utan sådana avvägningar görs i den efterföljande planeringen då mer utvecklad kunskap om åtgärders kostnader och nyttor finns framme.

Tyresö kommun är positiv till Kollektivtrafikplan 2050 och att den på ett bra sätt tydliggör problembilden för utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen. Den visar på och placerar Tyresö i ett regionalt sammanhang. Sedan finns det lösningar som behöver förtydligas som exempelvis bytespunkter och vissa stråk. Vidare finns det även en problematik då de lösningar som presenteras inte uppnår uppsatta mål. Det är även otydligt hur genomförbara vissa lösningar är ur ett regionalt och ekonomiskt perspektiv. Hur ska exempelvis Stockholm stad utveckla Gullmarsplan och City terminalen för att tillgodose nyttan för vår kommun och de bussar som kommer från Tyresö kommun, så väl som Haninge kommun. I och med det är det viktigt att samverkan på regional nivå tydliggörs och utvecklas och att trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att lösningar som presenteras utvecklas och studeras vidare.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Kollektivtrafikplan 2050.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Kollektivtrafikplan 2050.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kollektivtrafikplan.pdf
Södertörnsgemensamt remissyttrande Kollektivtrafikplan 2050.pdf
Remisshandling Kollektivtrafikplan 2050.pdf

§204 Tyresö kommuns synpunkter på nulägesbeskrivning för Tyresån

Diarienummer KSM 2021-947

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns synpunkter på Länsstyrelsens nulägesbeskrivning för Tyresån.
2. Kommunstyrelsen ger fullmakt till samhällsbyggnadskontorets chef, Sara Kopparberg, att besluta i yttranden inför domstol, myndigheter och andra parter i angelägenheter som har direkt samband med det berörda ärendet och i övrigt vad gäller Tyresåns vattensystem.
Anki Svensson (M) och Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter och kompletterande underlag inför Länsstyrelsens sammanställning av aktuell nulägesbeskrivning för Tyresån. Nulägesbeskrivningen utgör en del i samverkansprocessen inför omprövning av Uddby kraftstation enligt nationella planen för vattenkraft och dammar. Enligt Länsstyrelsen är det också önskvärt att yttrandet inte enbart fokuserar på nulägesbeskrivningen utan även på de senare delarna av samverkansprocessen, det vill säga analys och förslag. Kommunen har alltså även möjlighet att lyfta fram problem som kraftverket och dammarna medför och som skulle behövas åtgärdas samt förslag på hur detta kan åtgärdas.
Yttrandet innehåller kommunens justeringar och kompletteringar på de bakgrundsbeskrivningar som finns i Länsstyrelsens remitterade underlag. Kommunen beskriver i yttrandet sin syn på sakomständigheterna och anför bland annat att den inte delar Länsstyrelsens uppfattning om hur fisk innan mänsklig påverkan på vattensystemen har rört sig i Tyresåns strömmande vatten. Kommunen ifrågasätter även ett antal påståenden från Uddby Kraft AB och kräver att dessa påståenden styrks med dokumentation och faktagranskas av Länsstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns synpunkter på Länsstyrelsens nulägesbeskrivning för Tyresån.
2. Kommunstyrelsen ger fullmakt till samhällsbyggnadskontorets chef, Sara Kopparberg, att besluta i yttranden inför domstol, myndigheter och andra parter i angelägenheter som har direkt samband med det berörda ärendet och i övrigt vad gäller Tyresåns vattensystem.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns synpunkter på Länsstyrelsens nulägesbeskrivning för Tyresån.
2. Kommunstyrelsen ger fullmakt till samhällsbyggnadskontorets chef, Sara Kopparberg, att besluta i yttranden inför domstol, myndigheter och andra parter i angelägenheter som har direkt samband med det berörda ärendet och i övrigt vad gäller Tyresåns vattensystem.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresåns vattenvägar.pdf
yttrande 62972-2020_2021-08-17.pdf

§205 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-08-11, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-08-11
Stadsbyggnadsutskottet 2021-05-19, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-05-19
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/dagordning?date=2021-05-19

Bilagor
Delegationsbeslut leasing internservice.pdf
Beslut Park och natur.pdf
Delegationsbeslut om upplåning 2020-12-02.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 2021-04-20.pdf
Delegationsbeslut om upplåning 2021-02-04.pdf
Delegationsbeslut om upplåning 2021-06-17.pdf

§206 Kommunstyrelsens meddelanden 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Riktlinjer för hantering av allvarliga händelser i Tyresö kommun 2021.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2021-05-07.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2021-02-04.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2021-04-15.pdf
Protokoll med bilagor från ordinarie bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2021-05-20.pdf
21-24 Cirkulär Preliminär LSS-utjämning 2022.pdf
Cirkulär 21_25 Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning AFS 2020_5.pdf
Cirkulär 21_26 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Meddelande om justering.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund 2021-06-11.pdf
Cirkulär 21_27 Beslut och justeringar i RIPS för år .pdf
Rekommendation - Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2022.pdf
Välkommen till FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.pdf
Meddelande från styrelsen - Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2022.pdf
Förbundsavgift år 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner.pdf
Cirkulär 21_28 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser_BEA 20.pdf
Cirkulär 21_29 Kompletterande information gällande AB § 11, Disciplinpåföljd.pdf
Cirkulär 21_30 Överenskommelse om Krislägesavtal.pdf
Delårsrapport 1 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Rapport från inspektion av Södertörns överförmyndarnämnd år 2020.pdf
Information om inspektionsrapport.pdf
Sammanträdesprotokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2021-07-14.pdf
Tyrestaskogen årsredovisning 2020.pdf
SMOHF Direktionens justerade protokoll 210617.pdf

Bilagor
§ 206 21-24 Cirkulär Preliminär LSS-utjämning 2022.pdf (185 kb) § 206 Cirkulär 21_25 Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning AFS 2020_5.pdf (106 kb) § 206 Cirkulär 21_26 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen.pdf (163 kb) § 206 Cirkulär 21_27 Beslut och justeringar i RIPS för år .pdf (326 kb) § 206 Cirkulär 21_28 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser_BEA 20.pdf (254 kb) § 206 Cirkulär 21_29 Kompletterande information gällande AB § 11, Disciplinpåföljd.pdf (251 kb) § 206 Cirkulär 21_30 Överenskommelse om Krislägesavtal.pdf (256 kb) § 206 Delårsrapport 1 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf (2 283 kb) § 206 Förbundsavgift år 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner.pdf (428 kb) § 206 Information om inspektionsrapport.pdf (24 kb) § 206 Meddelande från styrelsen - Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2022.pdf (57 kb) § 206 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2021-05-07.pdf (402 kb) § 206 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2021-02-04.pdf (371 kb) § 206 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2021-04-15.pdf (359 kb) § 206 Protokoll med bilagor från ordinarie bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2021-05-20.pdf (6 357 kb) § 206 Rapport från inspektion av Södertörns överförmyndarnämnd år 2020.pdf (800 kb) § 206 Rekommendation - Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2022.pdf (679 kb) § 206 Riktlinjer för hantering av allvarliga händelser i Tyresö kommun 2021.pdf (931 kb) § 206 Sammanträdesprotokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2021-07-14.pdf (909 kb) § 206 SMOHF Direktionens justerade protokoll 210617.pdf (1 660 kb) § 206 Södertörns brandförsvarsförbund 2021-06-11.pdf (3 061 kb) § 206 Södertörns brandförsvarsförbund Meddelande om justering.pdf (224 kb) § 206 Tyrestaskogen årsredovisning 2020.pdf (8 358 kb) § 206 Välkommen till FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.pdf (390 kb)

§207 Anslagsökning den utökade skolmiljarden *

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 1 416 654 kronor utöver den ramökning som beslöts i februari med 5 672 006 kronor. Den totala anslagsökningen 7 088 660 kronor ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Beskrivning av ärendet
Regeringen gav inför 2021 Skolverket i uppdrag att fördela ut en miljard kronor till landets kommuner i syfte att bidrag till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Tyresös fick under februari och juni utbetalt den ursprungliga skolmiljarden med 5 672 006 kronor. Den utökade skolmiljarden betalades ut under augusti med 1 416 654 kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 1 416 654 kronor utöver den ramökning som beslöts i februari med 5 672 006 kronor. Den totala anslagsökningen 7 088 660 kronor ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ärendet tas upp som ett extra ärende. Vidare föreslår ordföranden att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens anslag för 2021 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 1 416 654 kronor utöver den ramökning som beslöts i februari med 5 672 006 kronor. Den totala anslagsökningen 7 088 660 kronor ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2022.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Anslagsökning den utökade skolmiljarden.pdf