Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-11-08

Sammanträde 2022-11-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 78 och föreslår kommunstyrelsen besluta notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 78.docx.pdf
Månadsrapport Tyresö kommun september 2022.pdf
Kommunstyrelseförvaltningen månadsrapport september 2022.pdf

3 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0136 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Omfördelning av budgetmedel om 2 mkr per år från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ till samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1, fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet.

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda. När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 79 och föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Omfördelning av budgetmedel om 2 mkr per år från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ till samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1, fastställs.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 79.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens plan strategiska investeringar 2022-2034.docx
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034 Text - SEKRETESS.docx
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar tabeller - SEKRETESS.pdf

4 Investeringsprogrammet 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0137 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Planen innehåller en detaljerad beskrivning av kommunkoncernens alla investeringar.

Programmet innehåller en sammanfattning över kommunens och Tyresö Bostäders pågående och planerade investeringar.

I programmet redovisas totala budgetramar för grupper av projekt, med en fördelning per år enligt tidplan för utgifter och inkomster. Investeringsbudget för enskilda projekt är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda. När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 80 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 80.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2022-2034.pdf
Investeringsprogram bilaga 1.pdf

5 Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023

Diarienummer 2022/KS 0115 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2023-2026 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:
Verksamhetsområde
Anslag
Förskola
357 000 000 kr
Grundskola
831 800 000 kr
Individ- och familjeomsorg
300 600 000 kr
Funktionsnedsättning
304 100 000 kr
Äldreomsorg
407 500 000 kr
Gymnasieskola
257 800 000 kr
Vuxenutbildning
29 000 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid
130 600 000 kr
Samhällsbyggnad
168 900 000 kr
Bygglovsverksamhet
9 300 000 kr
Gemensam verksamhet
258 100 000 kr
Politisk verksamhet
31 700 000 kr
Vatten och avlopp
0 kr
Renhållning
0 kr
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2024- 2026 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2023-2026 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2022 fastställs till 1,25 procent.
9. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
10. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
11. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
12. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
13. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2023-2026 med budget för 2023.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunplanen ger svaret på frågan VAD kommunen ska åstadkomma. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.

Kommunplanen innehåller även den budget kommunens enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2023-2023 inkluderande målområden, mål och budget för 2023 samt ekonomisk plan för 2024-2026. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Kommunplan 2023-2026.pdf
Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023.pdf

6 Ansökan om utökade medel för förstudie- och detaljplanearbetet till nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2022/ÄON 0076 50

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete för vård- och omsorgsboende på Bondevägen enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie och detaljplan för nytt Vård- och omsorgsboende på Bondevägen. Sedan dess har arbetet påbörjats och behov av utredningar och tidplan klarlagts ytterligare. Inom projektet med förstudie och detaljplan finns behov av utökade medel för utredningsarbetet vid Bondevägen samt alternativ placering av ett vård- och omsorgsboende. Justerad budget är 3 800 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om 900 000 kronor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 81, och föreslår kommunstyrelsen besluta att utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete för vård- och omsorgsboende på Bondevägen enligt bilaga 1.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 81.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för förstudie- och detaljplanearbetet till nytt vård- och omsorgsboende.pdf
Bilaga 1. Utökad finansiering av förstudie och detaljplan.pdf
Bilaga 2. KS 2022-06-07 § 105 Finansiering av förstudie och detaljplan.pdf
Bilaga 3. KS 2022-06-07 § 105 Tjänsteskrivelse Nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi - budget.pdf

7 Behov av fler skolplatser i Trollbäcken

Diarienummer 2022/BUN 0072 40

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Uppdra till kommundirektören att genomföra en förstudie för att skapa nya platser för att tillgodose platsbehovet i Trollbäcken.
2. Förstudien finansieras med 500 tkr ur medelsreserven.

Beskrivning av ärendet
Enligt befolkningsprognosen som togs fram under våren 2022 framgår det att antal elever i grundskoleålder kommer att öka med cirka 375 elever fram till och med år 2035. Av ökningen är det 300 elever som avser åldern i grundskolans årskurs F-6.
Idag finns ingen överkapacitet i området då det gäller antal platser i grundskolans årskurser F-6. På Hanvikens skola finns idag två tillfälliga paviljonger placerade med plats för cirka 100 elever för årskurs F-6.

En förstudie behöver genomföras för att säkerställa platstillgången av grundskoleplatser i området. En plan behöver tas fram för hur området kan utökas med cirka 400 platser för årskurs F-6.

Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet 31 augusti 2022, § 90, och föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Uppdra till kommundirektören att genomföra en förstudie för att skapa nya platser för att tillgodose platsbehovet i Trollbäcken.
2. Förstudien finansieras med 500 tkr ur medelsreserven.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-08-31 § 90.pdf
Tjänsteskrivelse, fler skolplatser i Trollbäcken.pdf
Behovsanalys gällande fler skolplatser i Trollbäcken.pdf

8 Förstudie om natur- och kulturpedagogiskt centrum

Diarienummer 2022/KFN 0075 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra renovering och verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3). Bilaga 2.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 4 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen enligt bilaga 4 ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen tog våren 2021 fram en behovsanalys som beskriver hur Logen/Bastuhuset (hädanefter kallat Logen) i Alby friluftsområde kan förbättras till ett natur- och kulturpedagogiskt centrum. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att en förstudie av natur- och kulturpedagogiskt centrum skulle initieras (KS 2021-08-24 § 178). Samhällsbyggnadskontoret har därefter, på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen, utrett hur kommunen kan disponera byggnaden Logen i Alby naturreservat i syfte att möjliggöra samnyttjande mellan olika kommunala behov och föreningslivet med utgångspunkt i att tillvarata, skydda och rusta upp den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Resultatet presenteras i bifogad förstudierapport.

Kultur och fritidsnämnden har berett ärendet 24 oktober 2022, § 76, och föreslår kommunstyresken besluta:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra renovering och verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3). Bilaga 2.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 4 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen enligt bilaga 4 ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-10-24 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse, förstudie om natur- och kulturpedagogiskt centrum.docx
Förstudierapport, logen på Alby Gård.pdf
Bilaga 1 till förstudierapporten logen på Alby Gård, skiss alt. 2 renovering och verksamhetsanpassning.pdf
Bilaga 2 till förstudierapporten logen på Alby Gård, Skiss alt. 3 renovering och verksamhetsanpassning ink. tillbyggnad.pdf
Bilaga 3 till förstudierapport logen på Alby Gård. Kostnadsberäkning (sekretess).pdf
Bilaga 4 till förstudierapport logen på Alby Gård, Budget- och nyttokalkyl (sekretess).pdf
Bilaga 5 till förstudierapport logen på Alby Gård, antikvarisk konsekvensanalys..pdf
Bilaga 6 till förstudierapport logen på Alby Gård, naturvärdesbedömning.pdf
Bilaga 7 till förstudierapport logen på Alby Gård, prövning av barnets bästa.pdf

9 Dispens från reservatsföreskrifter inom Alby naturreservat inför förslag att bygga ut Logen på Alby Gård

Diarienummer KSM2022-970.435

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat (A.11) beviljas för utbyggnad av Logen på Alby Gård enligt skissförslag i bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun planerar för att bygga ut Logen på Alby Gård som ett led i att tillskapa ett natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby naturreservat. I en framtagen förstudierapport förordas att Logen renoveras och verksamhetsanpassas inklusive tillbyggnad i enlighet med bifogat skissförslag (bilaga 2). Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom förstudiens förslag och beslutet om att gå vidare med projektet kommer att behandlas i ett separat ärende.

Det är kommunstyrelsen som äger rätten att bevilja tillstånd för att "uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning" i Alby naturreservat (A.11). En naturvärdesbedömning har genomförts (se bilaga 6) och den samlade bedömningen är att projektet kan fortskrida utan att några specifika naturvärden riskerar att påverkas.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beviljar dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat (A.11) för utbyggnad av Logen på Alby Gård enlig skissförslag i bilaga 2.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 31, och föreslår kommunstyrelsen besluta att dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat (A.11) beviljas för utbyggnad av Logen på Alby Gård enligt skissförslag i bilaga 2.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 31.pdf
Tjänsteskrivelse. Ansökan om dispens från reservatföreskrifter.pdf
Reservatsföreskrifter för Alby naturreservat, Tyresö kommun.pdf
Förstudierapport Logen på Alby Gård.pdf
Bilaga 2 till förstudierapporten Logen på Alby Gård, Skiss alternativ 3 renovering och verksamhetsanpassning ink. tillbyggnad.pdf
Bilaga 6 till förstudierapport Logen på Alby Gård. Naturvärdesbedömning.pdf
Bilaga 7 till förstudierapport Logen på Alby Gård, Prövning av barnets bästa.pdf

10 Remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna varje dag

Diarienummer 2022/KS 0217

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har skickat betänkandet Vår demokrati - värd att värna varje dag (SOU 2022:28) på remiss till Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast den 25 november.

Tyresö kommun är positiva till de förslag och rekommendationer som kommittén föreslår. De kan bidra till positiva effekter för demokratiarbetet i bland annat kommunerna. Tyresö kommun har inte några synpunkter på majoriteten av de förslag som kommittén föreslår men vill lyfta vikten av att förtydliga skolans demokratiuppdrag.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och integration 13 oktober, § 20, och kommunledningsutskottet 26 oktober § 84, och förslag till beslut i kommunstyrelsen är att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 84.pdf
Tjänsteskrivelse Vår demokrati - värd att värna varje dag.pdf
Tyresö kommuns svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-10-13 § 20.pdf
Remiss av betänkandet Vår demokrati - värd att värna varje dag SOU 2022 28.pdf

11 Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023-2026

Diarienummer 2022/KS 0241

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under de senaste mandatperioderna. Bidraget avser att stimulera till politisk verksamhet genom att utgöra en grundtrygghet för politiska ungdomsförbund vars moderparti finns representerat i kommunfullmäktige.

En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 82, och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023-2026.pdf

12 Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Diarienummer 2022/KS 0260

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet med rekommendation.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt finansiera ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
SKR:s styrelse har i juni 2022 beslutat att förlänga rekommendationen till och med 2024. Skälet till förlängningen är att SKR:s tillträdande styrelse under 2023 kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. Dessutom kan konsekvenserna av en ny socialtjänstlag tas med som utgångspunkt.

Äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet med rekommendation.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-10-24 § 85.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-10-25 § 91.pdf
Tjänsteskrivelse Förlängning av medverkan i gemensam kunskapsstyrning äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Information om ställningstagande från Sveriges Kommuner och Regioner 2022-08-30 SKR 2022.pdf
Samlat beslutsunderlag 2018-12-14.pdf

13 Tillgänglighetsplan 2023 med aktiviteter för 2023

Diarienummer 2022/KS 0044 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2023 behandlas av
respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2023 med tillägg om
länsstyrelsens satsning delaktighetsboosten behandlas av
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2023-2024. Kommunala funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2023 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2023 behandlas av kommunstyrelsen

Bilagor
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 44.pdf
Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2023.pdf

14 Våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning

Diarienummer 2022/KS 0280 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Skolan är den verksamhet där det finns mest evidens för att våldsförebyggande arbete fungerar, och även en plats där många elever blir utsatta för olika former av våld. Skolan ska vara en trygg och jämlik plats. Enligt skollagen ska skolorna arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering, något som ligger till grund för ett våldsförebyggande arbete. Den våldsförebyggande handlingsplanen ger en inramning och vägledning kring det förebyggande arbetet kopplat till våld. Handlingsplanen ska ses som ett hjälpmedel och stöttning i det våldsförebyggande arbetet och ligga till grund för respektive skolas fortsatta förebyggande arbete, aktiviteter och behovsanalys kopplat till våld.

Ärendet har beretts i gymnasie- och vuxenutbildningen 29 september, § 61, och barn- och utbildningsnämnden 28 september, § 99, och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-29 § 61.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-28 § 99.pdf
Ersättaryttrande (V) GVN 220929.pdf
Våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 47.pdf
Skrivelse kommunala funktionshindersrådet.pdf
Tjänsteskrivelse, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Barnrättsprövning GVN.pdf
Tjänsteskrivelse BUN, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Barnrättsprövning BUN.pdf

15 Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Strandtorget

Diarienummer KSM2022-112.510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Strandtorget godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nyttjanderättsavtal med Qwello Sverige AB för upplåtelse av mark för elfordonsladdare på kommunalägd allmän parkering vid Strandtorget. Syftet med markupplåtelsen är att ge förutsättningar för att öka antalet elfordonsladdare i kommunen och att täcka ett större geografiskt område med laddinfrastruktur. Avtalet reglerar markupplåtelse, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförandet och förvaltandet av elfordonsladdare med tillhörande anordningar. Nyttjanderättstiden är 10 år.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 32, och föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Strandtorget godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 32.pdf
Tjänsteskrivelse markupplåtelse laddinfrastruktur Strandtorget.pdf
Bilaga 1_Förstudie_Publik laddstation för elbilar 2022.pdf
Bilaga 2 Nyttjanderättsavtal Tyresö kommun laddstolpar.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 1 Tyresö Strandtorget.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 2_Anvisningar för utformning av laddstationerna och elskåp.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 3 Ledning för grävning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 47.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47.pdf
Kommunstyrelsen 2022-06-07 (2022-06-07 KS §120).pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 22.pdf

16 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0257

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2023-2035 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende anläggnings- och lokalbehov 2023-2035 för att kunna möta framtida behov.
Anläggnings- och lokalbehovsanalysen presenterar pågående uppdrag. Behov på kort sikt där fördjupade behovsanalyser kan behöva göras inför förstudier är, utbyggnad av lokaler på Radiovägen, kontorsplatser, kulturfastigheter samt beredskapslager.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 83, och föreslår kommunstyrelsen besluta att förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2023-2035 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 83.pdf
Tjänsteskrivelse - Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Anläggnings- och lokalbehovsanalys kommunstyrelseförvaltningen.docx

17 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2022/KS 0086 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

De huvudsakliga materiella förändringarna är följande:
Punkten A19 stryks då Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal finns med i GDPR- avsnittet under kategori M.

För punkten D2 Utse viltvårdare föreslås AC (avdelningschef) bytas ut till C Samhällsmiljöavd då det specifikt är avdelningschefen för samhällsmiljö och infrastruktur som avses.

För hela avsnitt H, VA och renhållning, har delegaterna setts över och föreslås i flera fall bytas ut då huvudmannaskapet för VA ändras till VA- enheten den 1 oktober 2022. Punkten H6 föreslås strykas då Besluta om ny servisledning är detsamma som punkt H1 Besluta om anslutning till den allmänna Va-anläggningen. Punkten H16 föreslås strykas då VA- och renhållningstaxan aldrig enbart justeras på grund av höjt konsumentprisindex alternativt skatt eller momshöjning.

Smärre språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden har genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet (bilaga 1).
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 85, och föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 85.pdf
Tjänsteskrivelse reviderad delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

18 Uppdrag om att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022

Diarienummer 2022/KS 0268

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö Kommun för allmänna de valen 2022.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration fick den 2020-06-22 § 106 i uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun vilket återrapporterades i kommunstyrelsen 2021-10-05 § 233.

Kommunstyrelseförvaltningen fick då i uppdrag att se över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna samt att se över möjligheterna att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning.

Valnämnden beslutade 2022-01-31 § 2 om en ytterligare förtidsröstningslokal i Granängsringen samt informerades om kommunikationsplanen för de allmänna valen 2022-03-28 § 12.

Beredningen för medborgardialog och integration och kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022 i Tyresö Kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 86.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-10-13 § 21.pdf
Uppdrag om att analysera valdeltagandet.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll:
Kommunledningsutskottet 2022-10-26, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-10-26
Stadsbyggnadsutskottet 2022-10-26 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-10-26
Hållbarhetsutskottet 2022-10-26 se https://insynsverige.se/tyreso-hållbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-10-26

Bilagor
Deligationsbeslut upplåtelse av allmän plats.pdf
Delegationsbeslut flyttade och skrotade fordon.pdf
Delegationsbeslut förordnande av parkeringsvakr.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut trafikanordningsplaner och schakttillstånd.pdf

20 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Informationen noteras.

Bilagor
Uppdaterat anslagsbevis.pdf
Protokoll_signat.pdf
22037.pdf
Cirkulär 22_31 - Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare med flera.pdf

§169 Kommundirektörens rapport

§170 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 78 och föreslår kommunstyrelsen besluta notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 78.docx.pdf
Månadsrapport Tyresö kommun september 2022.pdf
Kommunstyrelseförvaltningen månadsrapport september 2022.pdf

§171 Dispens från reservatsföreskrifter inom Alby naturreservat inför förslag att

Diarienummer KSM2022-970.435

Kommunstyrelsens beslut
- Dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat (A.11) beviljas för
utbyggnad av Logen på Alby Gård enligt skissförslag i bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun planerar för att bygga ut Logen på Alby Gård som ett led i att
tillskapa ett natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby naturreservat. I en
framtagen förstudierapport förordas att Logen renoveras och verksamhetsanpassas inklusive tillbyggnad i enlighet med bifogat skissförslag
(bilaga 2). Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom förstudiens förslag
och beslutet om att gå vidare med projektet kommer att behandlas i ett separat
ärende.

Det är kommunstyrelsen som äger rätten att bevilja tillstånd för att "uppföra
byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning" i
Alby naturreservat (A.11). En naturvärdesbedömning har genomförts (se bilaga 6) och den samlade bedömningen är att projektet kan fortskrida utan att några
specifika naturvärden riskerar att påverkas.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beviljar dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat (A.11) för utbyggnad av Logen på Alby Gård enlig skissförslag i bilaga 2.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 31, och föreslår
kommunstyrelsen besluta att dispens från reservatsföreskrifter för Alby
naturreservat (A.11) beviljas för utbyggnad av Logen på Alby Gård enligt
skissförslag i bilaga 2.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat (A.11) beviljas för utbyggnad av Logen på Alby Gård enligt skissförslag i bilaga 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 31.pdf
Tjänsteskrivelse. Ansökan om dispens från reservatföreskrifter.pdf
Reservatsföreskrifter för Alby naturreservat, Tyresö kommun.pdf
Förstudierapport Logen på Alby Gård.pdf
Bilaga 2 till förstudierapporten Logen på Alby Gård, Skiss alternativ 3 renovering och verksamhetsanpassning ink. tillbyggnad.pdf
Bilaga 6 till förstudierapport Logen på Alby Gård. Naturvärdesbedömning.pdf
Bilaga 7 till förstudierapport Logen på Alby Gård, Prövning av barnets bästa.pdf

§172 Förstudie om natur- och kulturpedagogiskt centrum

Diarienummer 2022/KFN 0075 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra renovering och
verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3). Bilaga 2.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 4 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen enligt bilaga 4 ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen tog våren 2021 fram en behovsanalys som beskriver hur Logen/Bastuhuset (hädanefter kallat Logen) i Alby friluftsområde kan förbättras till ett natur- och kulturpedagogiskt centrum. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att en förstudie av natur- och kulturpedagogiskt centrum skulle initieras (KS 2021-08-24 § 178). Samhällsbyggnadskontoret har därefter, på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen, utrett hur kommunen kan disponera byggnaden Logen i Alby naturreservat i syfte att möjliggöra samnyttjande mellan olika kommunala behov och föreningslivet med utgångspunkt i att tillvarata, skydda och rusta upp den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Resultatet presenteras i bifogad förstudierapport.

Kultur och fritidsnämnden har berett ärendet 24 oktober 2022, § 76, och föreslår kommunstyresken besluta:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra renovering och
verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3). Bilaga 2.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 4 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen enligt bilaga 4 ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra renovering och
verksamhetsanpassning inklusive tillbyggnad av Logen på Alby Gård i enlighet med förstudiens rekommenderade förslag (alternativ 3). Bilaga 2.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 4 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för kultur- och fritidsförvaltningen enligt bilaga 4 ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-10-24 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse, förstudie om natur- och kulturpedagogiskt centrum.docx
Förstudierapport, logen på Alby Gård.pdf
Bilaga 1 till förstudierapporten logen på Alby Gård, skiss alt. 2 renovering och
verksamhetsanpassning.pdf
Bilaga 2 till förstudierapporten logen på Alby Gård, Skiss alt. 3 renovering och
verksamhetsanpassning ink. tillbyggnad.pdf
Bilaga 3 till förstudierapport logen på Alby Gård. Kostnadsberäkning
(sekretess).pdf
Bilaga 4 till förstudierapport logen på Alby Gård, Budget- och nyttokalkyl
(sekretess).pdf
Bilaga 5 till förstudierapport logen på Alby Gård, antikvarisk konsekvensanalys..pdf
Bilaga 6 till förstudierapport logen på Alby Gård, naturvärdesbedömning.pdf
Bilaga 7 till förstudierapport logen på Alby Gård, prövning av barnets bästa.pdf

§173 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0136 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Omfördelning av budgetmedel om 2 mkr per år från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ till samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1, fastställs.

Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Mats Fält (M), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet.

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar är föremål för sekretess i
enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess
föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda.
När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler
upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 79 och föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Omfördelning av budgetmedel om 2 mkr per år från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ till samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1, fastställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Omfördelning av budgetmedel om 2 mkr per år från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar på hyresgästens initiativ till samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1, fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 79.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens plan strategiska investeringar 2022-2034.docx
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034 Text -
SEKRETESS.docx
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar tabeller -
SEKRETESS.pdf

§174 Investeringsprogrammet 2022-2034 *

Diarienummer 2022/KS 0137 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Mats Fält (M), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska
investeringar. Planen innehåller en detaljerad beskrivning av kommunkoncernens alla investeringar.

Programmet innehåller en sammanfattning över kommunens och Tyresö Bostäders pågående och planerade investeringar.

I programmet redovisas totala budgetramar för grupper av projekt, med en
fördelning per år enligt tidplan för utgifter och inkomster. Investeringsbudget för enskilda projekt är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda. När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 80 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 80.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2022-2034.pdf
Investeringsprogram bilaga 1.pdf

§175 Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023 *

Diarienummer 2022/KS 0115 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2023 -2026 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2023 fastställs:
Verksamhetsområde Anslag
Förskola 357 000 000 kr
Grundskola 831 800 000 kr
Individ- och familjeomsorg 300 600 000 kr
Funktionsnedsättning 304 100 000 kr
Äldreomsorg 407 500 000 kr
Gymnasieskola 257 800 000 kr
Vuxenutbildning 29 000 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid 130 600 000 kr
Samhällsbyggnad 168 900 000 kr
Bygglovsverksamhet 9 300 000 kr
Gemensam verksamhet 258 100 000 kr
Politisk verksamhet 31 700 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2024 - 2026 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på
beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 202 3-
2026 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2023fastställs till 1,25 procent.
9. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
10. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
11. Kommunen tecknar sammant aget borgen såsom för egen skuld för Tyresö
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
12. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var
tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
13. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2023 -2026
med budget för 2023.

Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Mats Fält (M), Ulf
Perbo (KD), Per Carlberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunplanen ger svaret på frågan VAD kommunen ska åstadkomma. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.

Kommunplanen innehåller även den budget kommunens enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för
2023-2023 inkluderande målområden, mål och budget för 2023 samt ekonomisk plan för 2024-2026. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2023 -2026 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2023 fastställs:
Verksamhetsområde Anslag
Förskola 357 000 000 kr
Grundskola 831 800 000 kr
Individ- och familjeomsorg 300 600 000 kr
Funktionsnedsättning 304 100 000 kr
Äldreomsorg 407 500 000 kr
Gymnasieskola 257 800 000 kr
Vuxenutbildning 29 000 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid 130 600 000 kr
Samhällsbyggnad 168 900 000 kr
Bygglovsverksamhet 9 300 000 kr
Gemensam verksamhet 258 100 000 kr
Politisk verksamhet 31 700 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2024 - 2026 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på
beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2023 -
2026 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2023fastställs till 1,25 procent.
9. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
10. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
11. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
12. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var
tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
13. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag ti ll kommunplan för 2023-2026
med budget för 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunplan 2023-2026 med budget 2023 - Version publicerad 2022-11-08-
2026.pdf
Tjänsteskrivelse - Kommunplan 2023-2026.pdf
Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023.pdf

§176 Ansökan om utökade medel för förstudie- och detaljplanearbetet till nytt vård-

Diarienummer 2022/ÄON 0076 50

Kommunstyrelsens beslut
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete
för vård- och omsorgsboende på Bondevägen enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie och detaljplan för nytt Vård- och omsorgsboende på Bondevägen. Sedan dess har arbetet påbörjats och behov av utredningar och tidplan klarlagts ytterligare. Inom projektet med förstudie och detaljplan finns behov av utökade medel för utredningsarbetet vid Bondevägen samt alternativ placering av ett vård- och omsorgsboende. Justerad budget är 3 800 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om 900 000 kronor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 81, och föreslår kommunstyrelsen besluta att utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete för vård- och omsorgsboende på Bondevägen enligt bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie och detaljplanarbete för vård- och omsorgsboende på Bondevägen enligt bilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 81.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för förstudie- och detaljplanearbetet till nytt vård- och omsorgsboende.pdf
Bilaga 1. Utökad finansiering av förstudie och detaljplan.pdf
Bilaga 2. KS 2022-06-07 § 105 Finansiering av förstudie och detaljplan.pdf
Bilaga 3. KS 2022-06-07 § 105 Tjänsteskrivelse Nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi - budget.pdf

§177 Behov av fler skolplatser i Trollbäcken

Diarienummer 2022/BUN 0072 40

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommundirektören att genomföra en förstudie för att skapa nya platser för att tillgodose platsbehovet i Trollbäcken.
2. Förstudien finansieras med 500 tkr ur medelsreserven.

Beskrivning av ärendet
Enligt befolkningsprognosen som togs fram under våren 2022 framgår det att antal elever i grundskoleålder kommer att öka med cirka 375 elever fram till och med år 2035. Av ökningen är det 300 elever som avser åldern i grundskolans årskurs F-6.

Idag finns ingen överkapacitet i området då det gäller antal platser i grundskolans årskurser F-6. På Hanvikens skola finns idag två tillfälliga paviljonger placerade med plats för cirka 100 elever för årskurs F-6.

En förstudie behöver genomföras för att säkerställa platstillgången av grundskoleplatser i området. En plan behöver tas fram för hur området kan utökas med cirka 400 platser för årskurs F-6.

Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet 31 augusti 2022, § 90, och
föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Uppdra till kommundirektören att genomföra en förstudie för att skapa nya platser för att tillgodose platsbehovet i Trollbäcken.
2. Förstudien finansieras med 500 tkr ur medelsreserven.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Uppdra till kommundirektören att genomföra en förstudie för att skapa nya platser för att tillgodose platsbehovet i Trollbäcken.
2. Förstudien finansieras med 500 tkr ur medelsreserven.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-08-31 § 90.pdf
Tjänsteskrivelse, fler skolplatser i Trollbäcken.pdf
Behovsanalys gällande fler skolplatser i Trollbäcken.pdf

§178 Remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna varje dag

Diarienummer 2022/KS 0217

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har skickat betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag
(SOU 2022:28) på remiss till Tyresö kommun. Remissen ska besvaras senast den 25 november.

Tyresö kommun är positiva till de förslag och rekommendationer som kommittén föreslår. De kan bidra till positiva effekter för demokratiarbetet i bland annat kommunerna. Tyresö kommun har inte några synpunkter på majoriteten av de förslag som kommittén föreslår men vill lyfta vikten av att förtydliga skolans demokratiuppdrag.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och integration 13
oktober, § 20, och kommunledningsutskottet 26 oktober § 84, och förslag till
beslut i kommunstyrelsen är att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas
som kommunstyrelsens svar på remissen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på
remissen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 84.pdf
Tjänsteskrivelse Vår demokrati - värd att värna varje dag.pdf
Tyresö kommuns svar på remissen Vår demokrati - värd att värna varje dag.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-10-13
§ 20.pdf
Remiss av betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag SOU 2022
28.pdf

§179 Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023- 2026 *

Diarienummer 2022/KS 0241

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i
kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1
januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under de senaste mandatperioderna. Bidraget avser att stimulera till politisk verksamhet genom att utgöra en grundtrygghet för politiska ungdomsförbund vars moderparti finns representerat i kommunfullmäktige. En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 82, och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om
förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en
redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om
förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023-2026.pdf

§180 Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat

Diarienummer 2022/KS 0260

Kommunstyrelsens beslut
- Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet med rekommendation.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, beslutade 2018 att rekommendera
kommunerna att gemensamt finansiera ett samlat system för kunskapsstyrning
inom socialtjänstens verksamheter. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).

SKR:s styrelse har i juni 2022 beslutat att förlänga rekommendationen till och med 2024. Skälet till förlängningen är att SKR:s tillträdande styrelse under 2023 kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. Dessutom kan konsekvenserna av en ny socialtjänstlag tas med som utgångspunkt.

Äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet med rekommendation.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet med rekommendation.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-10-24 § 85.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-10-25 § 91.pdf
Tjänsteskrivelse Förlängning av medverkan i gemensam kunskapsstyrning
äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Information om ställningstagande från Sveriges Kommuner och Regioner
2022-08-30 SKR 2022.pdf
Samlat beslutsunderlag 2018-12-14.pdf

§181 Tillgänglighetsplan 2023 med aktiviteter för 2023

Diarienummer 2022/KS 0044 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2023 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2023 med tillägg om länsstyrelsens satsning delaktighetsboosten behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2023-2024. Kommunala funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2023 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2023 behandlas av kommunstyrelsen

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2023 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2023 med tillägg om länsstyrelsens satsning delaktighetsboosten behandlas av kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 44.pdf
Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2023.pdf

§182 Våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor,

Diarienummer 2022/KS 0280 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor,
gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Skolan är den verksamhet där det finns mest evidens för att våldsförebyggande
arbete fungerar, och även en plats där många elever blir utsatta för olika former av våld. Skolan ska vara en trygg och jämlik plats. Enligt skollagen ska skolorna
arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering, något
som ligger till grund för ett våldsförebyggande arbete. Den våldsförebyggande
handlingsplanen ger en inramning och vägledning kring det förebyggande arbetet kopplat till våld. Handlingsplanen ska ses som ett hjälpmedel och stöttning i det våldsförebyggande arbetet och ligga till grund för respektive skolas fortsatta förebyggande arbete, aktiviteter och behovsanalys kopplat till våld.

Ärendet har beretts i gymnasie- och vuxenutbildningen 29 september, § 61, och barn- och utbildningsnämnden 28 september, § 99, och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar handlingsplan för våldsförebyggande arbete på
kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-29 § 61.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-28 § 99.pdf
Ersättaryttrande (V) GVN 220929.pdf
Våldsförebyggande handlingsplan - till KS 8 nov 2022.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 47.pdf
Skrivelse kommunala funktionshindersrådet.pdf
Tjänsteskrivelse, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Barnrättsprövning GVN.pdf
Tjänsteskrivelse BUN, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Barnrättsprövning BUN.pdf

§183 Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid

Diarienummer KSM2022-112.510

Kommunstyrelsens beslut
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Strandtorget godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nyttjanderättsavtal med Qwello Sverige AB för upplåtelse av mark för elfordonsladdare på kommunalägd allmän parkering vid Strandtorget. Syftet med markupplåtelsen är att ge förutsättningar för att öka antalet elfordonsladdare i kommunen och att täcka ett större geografiskt område med laddinfrastruktur. Avtalet reglerar markupplåtelse, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförandet och förvaltandet av elfordonsladdare med tillhörande anordningar. Nyttjanderättstiden är 10 år.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 32, och föreslår
kommunstyrelsen besluta:
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Strandtorget godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Strandtorget godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 32.pdf
Tjänsteskrivelse markupplåtelse laddinfrastruktur Strandtorget.pdf
Bilaga 1_Förstudie_Publik laddstation för elbilar 2022.pdf
Bilaga 2 Nyttjanderättsavtal Tyresö kommun laddstolpar.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 1 Tyresö Strandtorget.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 2_Anvisningar för utformning av laddstationerna och elskåp.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 3 Ledning för grävning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 47.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47.pdf
Kommunstyrelsen 2022-06-07 (2022-06-07 KS §120).pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 22.pdf

§184 Anläggnings- och lokalbehovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0257

Kommunstyrelsens beslut
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2023-2035
godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-
2035.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende anläggnings- och lokalbehov 2023-2035 för att kunna möta framtida behov.

Anläggnings- och lokalbehovsanalysen presenterar pågående uppdrag. Behov på kort sikt där fördjupade behovsanalyser kan behöva göras inför förstudier är, utbyggnad av lokaler på Radiovägen, kontorsplatser, kulturfastigheter samt beredskapslager.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 83, och föreslår kommunstyrelsen besluta att förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2023-2035 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys 2023-2035 godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 83.pdf
Tjänsteskrivelse - Anläggnings- och lokalbehovsanalys för
kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Anläggnings- och lokalbehovsanalys kommunstyrelseförvaltningen.docx

§185 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2022/KS 0086 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig
delegationsordning för kommunstyrelsen.

De huvudsakliga materiella förändringarna är följande:
Punkten A19 stryks då Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal finns med i GDPR-avsnittet under kategori M.

För punkten D2 Utse viltvårdare föreslås AC (avdelningschef) bytas ut till C
Samhällsmiljöavd då det specifikt är avdelningschefen för samhällsmiljö och
infrastruktur som avses.

För hela avsnitt H, VA och renhållning, har delegaterna setts över och föreslås i flera fall bytas ut då huvudmannaskapet för VA ändras till VA- enheten den 1 oktober 2022. Punkten H6 föreslås strykas då Besluta om ny servisledning är detsamma som punkt H1 Besluta om anslutning till den allmänna Va-anläggningen.

Punkten H16 föreslås strykas då VA- och renhållningstaxan aldrig enbart justeras på grund av höjt konsumentprisindex alternativt skatt eller momshöjning.

Smärre språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden har genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet (bilaga 1).

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 26 oktober 2022, § 85, och föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 85.pdf
Tjänsteskrivelse reviderad delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

§186 Uppdrag om att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022

Diarienummer 2022/KS 0268

Kommunstyrelsens beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö Kommun för allmänna de valen 2022.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration fick den 2020-06-22 § 106 i
uppdrag att tillsammans med kommundirektören ta fram konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun vilket återrapporterades i kommunstyrelsen 2021-10-05 § 233.

Kommunstyrelseförvaltningen fick då i uppdrag att se över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna samt att se över möjligheterna att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning.

Valnämnden beslutade 2022-01-31 § 2 om en ytterligare förtidsröstningslokal i
Granängsringen samt informerades om kommunikationsplanen för de allmänna valen 2022-03-28 § 12.

Beredningen för medborgardialog och integration och kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att analysera valdeltagandet i de allmänna valen 2022 i Tyresö Kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
kommundirektören ges i uppdrag att analysera valdeltagandet i Tyresö Kommun för allmänna de valen 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 86.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-10-13 § 21.pdf
Uppdrag om att analysera valdeltagandet.pdf

§187 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll:
Kommunledningsutskottet 2022-10-26, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2022-10-26
Stadsbyggnadsutskottet 2022-10-26 se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-10-26
Hållbarhetsutskottet 2022-10-26 se https://insynsverige.se/tyreso-
hållbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-10-26

Bilagor
Deligationsbeslut upplåtelse av allmän plats.pdf
Delegationsbeslut flyttade och skrotade fordon.pdf
Delegationsbeslut förordnande av parkeringsvakr.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut trafikanordningsplaner och schakttillstånd.pdf