Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-12-06

Sammanträde 2022-12-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december.pdf

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Kommunstyrelseförvaltningens månadsrapport oktober 2022.pdf
Månadsrapport Tyresö kommun oktober.pdf

3 Resultatkrav 2023 för Tyresö bostäder Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2022/KS 0330

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Särskilda ägardirektiv för Tyresö Bostäder revideras genom att en ny punkt,
18 som avser 2023 förs in i ägardirektivet:
" Tyresö Bostäder ska, på samma sätt som kommunen, för 2023 eftersträva ett ekonomiskt resultat som är positivt. Dock accepteras för 2023, ett resultat före skatt på närmare noll."

Beskrivning av ärendet
Kommunen har, genom ägardirektivet, fastställt ett långsiktigt direktavkastningskrav för Tyresö Bostäder AB på 2,5 - 3,5 procent. Under 2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats genom höga energikostnader, ökande inflation och höjde räntor. Inför 2023 bedöms den ekonomiska utmaningen vara stor för bolaget. Därför föreslås ett särskilt ägardirektiv om att bolaget, på samma sätt som kommunen, ska eftersträva ett nollresultat för 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Resultatkrav 2023 för Tyresö bostäder Tyresö Bostäder AB.pdf
Förslag på ägardirektiv till Tyresö Bostäder till kommunstyrelsen 2022-12-06.pdf

4 Sekretessärende enligt OSL 19:3

5 Fördjupad förstudie idrottshall, skyddsrum, bollplan och allmän plats vid Njupkärrs skola

Diarienummer 2022/KS 0291

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie kring idrottshall, bollplan, skyddsrum och allmän plats vid Njupkärrs skola.
2. Kostnaderna för den fördjupade förstudien uppskattas till 2 mnkr under 2023, varav 1,4 mnkr avser idrottshall och bollplan och 0,6 mnkr avser skyddsrum, och finansieras via medelreserven för förstudier.

Beskrivning av ärendet
Inom huvudprojektet för en skola vid Njupkärr pågår ett arbete kring placering av idrottshall samt medborgardialog kring övriga ytors nyttjande. Parallellt med detta pågår detaljplaneprövning.

Under arbetets gång har delvis nya förutsättningar identifierats som påverkar projektets omfattning;
* Skyddsrumskapaciteten som nu finns i anslutning till befintlig skola, måste bevaras.
* En befintlig fjärrvärmeledning begränsar alternativen till placering av idrottshall.
* Skyfallshanteringen begränsar alternativen till placering av idrottshall.

Den placering som blir möjlig för idrottshallen, begränsar möjligheten till en fotbollsplan för 11-spel.

I syfte att belysa de handlingsalternativ som är rimligt genomförbara, behöver dessa förutsättningar sammanställas i en fördjupad förstudie för de delar av skolans område som kvarstår att fatta beslut om.

Omfattningen av den fördjupade förstudien är att visa på de möjliga lösningar som finns för skyddsrum, bollplan, idrottshall och de kvarvarande ytor som finns i anslutning till Njupkärrs skola. Resultatet ska godkännas i berörda nämnder innan beslut om genomförande fattas.

Den fördjupade förstudien kan slutföras i mars 2023, till en kostnad om 2 miljoner kr, varav 1,4 miljoner kr avser idrottshall och bollplan och 600 tkr avser skyddsrum).

Tidplan för att starta ett genomförande beräknas bli under våren 2023.

Arbetet finansieras via medelreserven för förstudier samhällsfastigheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Fördjupad förstudie idrottshall, bollplan, skyddsrum och allmän plats vid Njupkärrs skola.pdf

6 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m

Diarienummer 2021/KS 0127 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för
ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beskrivning av ärendet
Bemyndigandet att teckna firma behöver uppdateras då tjänsteorganisationen
ändrats sedan förra beslutet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.pdf
Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall -2022-12-06 med ändringar.pdf
Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall -2022-12-06 final.pdf

7 Hantering av förlust vid avyttring av paviljonger

Diarienummer 2022/KS 0309

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kostnader för tomhyra 2022, restvärde och avyttring av paviljongerna för
flyktingbostäder vid Farmarstigen finansieras via medelreserven, med totalt
5 058 tkr

Beskrivning av ärendet
Under flyktingvågen som startade 2015 uppstod med kort varsel behov av olika tillfälliga lösningar för att Tyresö kommun skulle kunna ta emot de flyktingar som anvisades till kommunen. I första vågen var det ensamkommande barn och unga, som i hög grad placerades i familjehem, eller i hem för vård och boende (hvb-hem). I nästa våg kom vuxna och familjer som behövde bostäder. En del boendeplatser kunde ordnas i befintliga bostadshus, men kommunen skaffade också ett antal paviljonger. Tillgången på paviljonger blev begränsad då alla kommuner hade samma behov, samtidigt. Tyresö kommun valde att köpa in vissa paviljonger, och hyra in andra. De som förhyrdes har lämnats tillbaka i takt med att behovet avtog.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Hantering av förlust vid avyttring av paviljonger.pdf

8 Hantering av kostnader för utredningar projektering Björkbacken

Diarienummer 2022/KS 0292

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommun ersätter Tyresö Bostäder för upparbetade kostnader för projektering och upphandling i projektet ombyggnad av Björkdalen, med 9 884 tkr.
2. Restvärdet för tidigare verksamhetsanpassningar kopplade till Björkdalen, resultatförs inför årsbokslutet 2022, med uppskattat värde 5 457 tkr.
3. Kostnaderna ska belasta äldre- och omsorgsförvaltningen för 2022, som en extraordinär kostnad.

Beskrivning av ärendet
Fastigheterna vid Björkbacken ägs i sin helhet av Tyresö Bostäder. Vid Björkbacken finns Trygghetsboende, det vill säga lägenheter riktade till seniorer. Uthyrning sker genom en specifik kö inom Tyresö Bostäders ansvar. Utöver det finns lokaler för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet med mera som blockhyrs av Tyresö kommuns äldre- och omsorgsförvaltning. Plats vid dessa ges via biståndsbeslut enligt gällande lagstiftning. Tyresö Bostäder administrerar hyresdebiteringen till de boende på uppdrag av förvaltningen.

Ordförandeutlåtande
I april valde styrelsen för Tyresö bostäder att stoppa planerna för att investera och renovera Björkbackens äldreboende. Vi Socialdemokrater anser att beslutet var beklagligt, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Tyresö bostäder har haft inskrivet i sina ägardirektiv att bolaget ska göra de anpassningar som krävs för att Björkdalen senast våren 2023 ska vara ett modernt särskilt boende för äldre - något bolaget med beslutet att stoppa planerna för Björkbacken gick emot, utan att förankra beslutet med ägaren.

Om Tyresö bostäder hade följt ägardirektivet hade kostnaderna för Björkbacken belastat det specifika investeringsprojektet och därmed i förlängningen Tyresö kommun. När projektet nu avbryts utan att genomföras, måste de upparbetade utgifterna istället tas upp som en kostnad i resultaträkningen för Tyresö bostäder, vilket riskerar drabba bolagets hyresgäster negativt.
Det har aldrig funnits någon intention att övriga hyresgäster ska belastas med ökade kostnader för ombyggnaden av Björkdalen. När nu projektet inte genomförs kvarstår givetvis den ambitionen.

Detta förslag innebär att Tyresö kommun ersätter Tyresö bostäder för upparbetade kostnader för projektering och upphandling i projektet ombyggnad av Björkdalen, med 9 884 tkr. Tyresö bostäders andra hyresgäster kommer då inte beröras av att Björkdalen inte byggs om till ett nytt vård och omsorgsboende.

Restvärdet för tidigare verksamhetsanpassningar kopplade till Björkdalen, resultatförs inför årsbokslutet 2022, med uppskattat värde 5 457 tkr och belastar äldre- och omsorgsförvaltningen för 2022, som en extraordinär kostnad.
Enligt den senaste prognosen för Tyresö kommun kan kommunen klara sitt resultatmål trots denna extrakostnad 2022. Därmed påverkas inte budget för 2023 och framåt.

Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Hantering av förgäveskostnader i projektet ombyggnad av Björkdalen.pdf

10 Anställning av politiska sekreterare för mandatperioden 2023-2026

Diarienummer 2022/KS 0240

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. För anställningar med en omfattning understigande 15 procent av en heltidstjänst iordningställs inte någon arbetsplats eller arbetsredskap åt den anställde.
2. Grundlön för heltidstjänst (100 %) är 42 145 kr/mån från den 1 januari 2023. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnitt i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
3. HR- direktören är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- direktören.
4. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
5. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
6. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om
bisysslor.
7. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
8. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 får från och med 1 januari 2023 tillgång till stöd av politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
I detta ärende föreslås att kommunens under mandatperioden 2023-2026
anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anställning av politiska sekreterare.pdf

11 Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2022/KS 0251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2022-08-24 §§ 32-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med den 1 januari 2023.
Förslaget innebär en justering av förbundets timavgifter. Taxorna för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt inom livsmedelsområdet föreslås justeras från 1 470 kronor till 1 490 kronor i 2023 års taxa. Övriga timavgifter föreslås justeras från 1280 till 1320 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Framsida protokoll 220824.pdf
§ 31 Budget 2023.pdf
Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, Budget 2023.pdf
Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse - kopia.pdf
§ 32 Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 1.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 2.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023.pdf
§ 33 Taxa arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.pdf
Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023.pdf
§ 34 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf
Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023.pdf
§ 35 Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023.pdf
§ 36 Taxa lagen om sprängämnesprekursorer.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023.pdf
§ 37 Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf
Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023.pdf
§ 38 Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023.pdf
§ 39 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2023.pdf
Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Protokoll från direktionens sammanträde 2022-08-24.pdf
Bilagor
11 § 31 Budget 2023.pdf (199 kb) 11 § 32 Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf (238 kb) 11 § 33 Taxa arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.pdf (244 kb) 11 § 34 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf (203 kb) 11 § 35 Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf (215 kb) 11 § 36 Taxa lagen om sprängämnesprekursorer.pdf (211 kb) 11 § 37 Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf (206 kb) 11 § 38 Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf (197 kb) 11 § 39 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf (217 kb) 11 Framsida protokoll 220824.pdf (346 kb) 11 Protokoll från direktionens sammanträde 2022-08-24.pdf (4 122 kb) 11 Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf (104 kb) 11 Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023, tjänsteskrivelse.pdf (151 kb) 11 Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023.pdf (65 kb) 11 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse (2).pdf (152 kb) 11 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 11 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023.pdf (66 kb) 11 Ärende 12, Taxa internationella hot 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 11 Ärende 12, Taxa internationella hot 2023.pdf (61 kb) 11 Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse - kopia.pdf (144 kb) 11 Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse.pdf (144 kb) 11 Ärende 4, Budget 2023.pdf (425 kb) 11 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 1.pdf (174 kb) 11 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 2.pdf (567 kb) 11 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, tjänsteskrivelse.pdf (204 kb) 11 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023.pdf (137 kb) 11 Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023, tjänsteskrivelse.pdf (175 kb) 11 Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023.pdf (138 kb) 11 Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf (157 kb) 11 Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023.pdf (89 kb) 11 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 11 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023.pdf (66 kb) 11 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 11 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023.pdf (65 kb)

12 Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa branscher inom hälsoskydd

Diarienummer 2022/KS 0295 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Halva avgiften, 222 303 tkr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 efterskänks till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
2. Stödet på 222 303 tkr finansieras från verksamhetsområde 17, inom ramen för 2022 års budget.

Beskrivning av ärendet
Många företag drabbades hårt av de nödvändiga restriktioner som infördes kopplat till Coronapandemin. Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner har träffats och diskuterat frågan om eventuellt efterskänkande av tillsynsavgifter inom alkohol samt vissa branscher inom hälsoskydd. Kommunstyrelsens ordförande i ovan nämnda tre kommuner kom under år 2021 överens om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun at efterskänka halva avgiften för år 2021. Nynäshamns kommun och Haninge kommun fattade beslut i slutet av år 2021 medan Tyresö kommun inte hann att fatta det formella beslutet under år 2021. Därför tas detta ärende upp nu under år 2022. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en egen juridisk person. Taxor ska inte skilja sig åt beroende på vilken kommun ett företag befinner sig i, utan lika avgift ska gälla för samtliga företag oavsett om det ligger i Tyresö, Haninge eller Nynäshamn.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa branscher inom hälsoskydd.pdf

13 Rekommendation - Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026

Diarienummer 2022/KS 0311

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Storsthlms rekommendation om samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) är sedan 2007 en etablerad samverkan mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm, (bilaga 1).

Storsthlm beslutade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2022, som huvudman för överenskommelsen, att rekommendera kommunerna att teckna den nya samverkansöverenskommelsen. MSL kommer som i tidigare överenskommelser att finansieras genom en rörlig årsavgift för kommunerna och en fast årsavgift för Storsthlm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Den rörliga avgiften höjs från 59 till 74 öre och den fasta avgiften höjs från 174 tkr till 185 tkr.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Rekommendation - Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026.pdf
Rekommendation Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026.pdf
Bilaga 2 Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026, överenskommelse (4).pdf

14 Markanvisningsavtal avseende del av Forellen 4, kvarter 6 inom Norra Tyresö centrum

Diarienummer KSM-2022-1092

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslag till markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 4 inom blivande kvarter 6, i Norra Tyresö centrum. Hemsö vårdfastigheter AB äger resterande del av marken inom kvarteret. Tidigare har parterna haft en muntlig överenskommelse om markanvisningen. Syftet med avtalet är att formalisera överenskommelsen och klargöra förutsättningar och villkor inför fortsatt förhandling om en överlåtelse av marken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Markanvisningsavtal avseende del av Forellen 4, kvarter 6 inom Norra Tyresö centrum.pdf
Markanvisningsavtal kv 6 del av Forellen 4 undertecknat av Hemsö inkl bilagor.pdf
Bilaga 1 Detaljplaneförslag granskningshandling.pdf
Bilaga 2 Kartbild över markanvisningsområdet.pdf
Bilaga 3 Definition ljus BTA.pdf

15 Antagande för detaljplan del av Bredablick 6

Diarienummer KSM-2021-1052-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan del av Bredablick 6 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för del av Bredablick 6, Torparevägen 23. Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av fastigheten Bredablick 6 för att bilda en ny bostadsfastighet.

Samråd hölls under perioden 1 april - 28 april 2022. Planarbetet bedrivs med begränsat förfarande. Samtliga grannar godkände förslaget under samråd, och därmed kan detaljplanen gå vidare för antagande.

En prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras av byggaktören i enlighet med upprättat planavtal.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för del av Bredablick 6 kan gå vidare till antagande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande för detaljplan del av Bredablick 6.pdf
Samrådsredogörelse för detaljplan för del av Bredablick 6_Antagandehandling.pdf
Plankarta för del av Bredablick 6_PKAntagandehandling_FOCUS-A2.pdf
Planbeskrivning för detaljplan del av Bredablick 6_Antagandehandling.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan_DP för del av Bredablick 6.pdf
Checklista för en prövning av barnens bästa för detaljplan del av Bredablick 6_Antagandehandling.pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.pdf
Körspårsutredning bilaga.pdf
PM Dagvattenutredning.pdf
PM Körspårsutredning 2022-09-02.pdf
Samrådsredogörelse för detaljplan för del av Bredablick 6_Antagandehandling.docx

16 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/KS 0149 017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Stefan Vallin, Säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

17 Skrivelse gällande granskning av projektstyrning från kommunens revisorer

Diarienummer 2022/KS 0254 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av projektstyrning"

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av kommunens projektstyrning avseende investeringsprojekt. Granskning av projektstyrning och kontroll av investeringsprojekt genomfördes också 2018. Några av iakttagelserna i den granskningen var att den projektmodell som hade tagits fram inte användes i tillräcklig omfattning, controllerresurserna var inte samordnade och styrgruppsarbetet var inte systematiserat i tillräcklig omfattning. Bland annat rådde betydande oklarhet kring projektet Nya ishallens styrgrupp och projektledning. Det dåvarande projektkontoret var vid tillfället i färd med att etablera utbildningar i projektmodellen och styrgruppsutbildning. I föreliggande granskning utgör Nya ishallen och RAKSTA etapp 8 praktikfall. Flera av de stora investeringsprojekten spänner över ett flertal år vilket gör att brister i planering och beslutprocesser tidigare år inte är i fokus i granskningen. Det är styrningen innevarande år som granskas.

Bilagor
Svar på revisorernas granskning av projektstyrning.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av projektstyrning Tyresö kommun.pdf
Rapport Projektstyrning Tyresö Slutrapport.pdf

18 Skrivelse gällande angående felaktiga inköp av IT-tjänster från kommunens revisorer

Diarienummer 2022/KS 0290

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisonens skrivelse avseende felaktiga inköp av IT-tjänster.

Beskrivning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer har inkommit med en fråga till kommunstyrelseförvaltningen avseende kommunens hantering av inköp relaterade till ett inköpsförfarande som inneburit konkurrensskadeavgift från konkurrensverket.

IT och digitaliseringsstaben samt upphandlingsenheten har granskat ärendet och finner att ärendet initialt hanterats enligt gällande regelverk och rutiner men att kommunen efter det initiala agerandet underlåter att genomföra en ny upphandling inom den givna tidsramen vilket föranlett skadeavgiften.

Granskningen har identifierat ett antal brister i handläggningen, mest centralt
är att upphandlingsärendet inte har prioriterats för skyndsamt genomförande
under 2020 och 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar revisionsskrivelse felaktig upphandling IT.pdf
Bilaga 1 - Huvudavtal 2020.pdf
Bilaga 2 - Tjänsteanteckning.docx
Bilaga 3 - AVROPSFÖRFRÅGAN tyresö 2020_04_16.pdf
Skrivelse till KS rörande otillåten upphandling.pdf

19 Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0191 31

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjer för säkerhetsskydd antas.
2. Riktlinjer för säkerhetsskydd ersätter Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommunbeslutade av kommunstyrelsen den 5 februari 2019, § 31.

Beskrivning av ärendet
Enligt säkerhetsskyddslag 2018:585 samt säkerhetsskyddsförordningen 2021:955 åläggs det Tyresö kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter.

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd samt offentlighets- och sekretesslagen.

Dessa riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun har upprättats i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen och ersätter riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen den 5 februari 2019, § 31.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för säkerhetsskydd 2022.pdf
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun 2022 ändringsmarkerad.pdf
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun 2022.pdf

20 Riktlinje för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig

Diarienummer 2022/KS 0286 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Riktlinjer för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig fastställs.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för kommunen i händelse av höjd beredskap eller krig innehåller bestämmelser för kommunledningens organisation och verksamhet när kommunen måste övergå till en krigsorganisation.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinje för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig.pdf
Riktlinje för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig.pdf

21 Riktlinje för hantering av elektroniskt undertecknade handlingar

Diarienummer 2022/KS 0095 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar antas.

Beskrivning av ärendet
Under 2021 blev det möjligt för verksamheter inom kommunen att skriva under handlingar elektroniskt. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har dessutom beslutat om att protokoll ska undertecknas digitalt och enbart i undantagsfall justeras fysiskt. I takt med att intresset för digitala ärendeprocesser växer lär också användningen av elektroniska underskrifter öka. Mot bakgrund av detta är det viktigt att kommunen antar en riktlinje för hur elektroniskt undertecknade handlingar ska hanteras och bevaras så att deras autenticitet kan styrkas över tid. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om att anta riktlinjen för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar.pdf
Riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar.pdf

22 Medlemskap i Fossilfritt 2030, Klimatkommunerna och Sveriges Ekokommuner

Diarienummer KSM2022-1078.556

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommun fortsätter att delta i projektet Fossilfritt 2030 under perioden 2023-2025 till en årlig kostnad av 34 000 kr.
2. Samhällsbyggnadskontorets chef får uppdrag att skriva under medfinansieringsintyg för deltagande i Fossilfritt 2030.
3. Tyresö kommun fortsätter av vara medlem i klimatkommunerna till en årlig medlemsavgift på 4000 kr 0,3 kr/invånare (18 719 kr för 2022).
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse en politisk kontaktperson till Klimatkommunerna.
5. Tyresö kommun avslutar sitt medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
6. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
För att kunna bedriva ett effektivt klimat- och miljöarbete har Tyresö valt att bli medlem i ett antal regionala och nationella nätverksorganisationer och projekt. Några av dessa är Klimatkommunerna, Sveriges Ekokommuner och det regionala projektet Fossilfritt 2030. Dessa nätverk är viktiga för omvärldsbevakning, kunskapsutbyte, att kunna dela resurser med andra kommuner i specifika insatser och i vissa fall kunna få direkt stöd i genomförande av åtgärder kopplat till kommunens strategiska mål och handlingsplaner. Klimatkommunerna och SEKOM är löpande medlemskap och Fossilfritt 2030 är ett tre-årigt projekt som pågått mellan 2020 och 2022 och som kommer att fortsätta i en ny etapp under perioden 2023-2025. Inför kommande mandatperiod är det viktigt att ta beslut om vilka nätverk Tyresö skall fortsätta att vara aktiva inom för att kunna bygga viktiga relationer och ha kontinuitet i arbetet för att på så sätt kunna dra full nytta av medlemskapen. Här presenteras kommunstyrelseförvaltningens rekommendationer om vilka nätverk kommunen bör fortsätta vara aktiva i och betala medlemskap för.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medlemskap i FF2030, Klimatkommunerna och SEKOM.pdf
Information till nya kontaktpersoner 2022.pdf
Infoblad FF2030 - Stockholm.pdf

23 Övergripande nödvattenplan

Diarienummer KSM2022-1100.349

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tyresö kommuns övergripande nödvattenplan antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 7 december 2021 i uppdrag av kommunstyrelsen (§ 266) att ta fram en nödvattenplan för Tyresö kommun. Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en publik del i form av en beskrivning av övergripande strategier (övergripande nödvattenplan) och en sekretessbelagd (18 kapitlet 13 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400)) del (nödvattenplan) innehållande skyddsvärd information som kommunen behöver för att planen ska fungera som ett faktiskt verktyg i händelse av kris. Syftet med den övergripande nödvattenplanen är att klargöra och fastställa mandat och ansvarsförhållanden vid nödvattenförsörjning. Planen ska tydliggöra kommunens, fastighetsägares och enskildas ansvar för vattenförsörjning vid avbrott eller störningar av dricksvattenförsörjningen. Även samverkan med andra kommuner samt kommunens interna samordning redogörs för i den övergripande planen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nödvattenplan.pdf
Tyresö kommuns övergripande nödvattenplan 2022-11-01.pdf

24 Svar på motion (V) om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Diarienummer 2022/BUN 0031 41

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalles.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som finns i Tyresö att erbjuda skollunch.
Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ordförandeutlåtande
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och nämner flera positiva aspekter samt delar som behöver utredas närmare.

I motionen föreslås att inledningsvis erbjuda skollunch till självkostnadspris på någon eller några skolor. Kommunala pensionärsrådet har yttrat sig och ser positivt på motionsförslaget utifrån ett folkhälsoperspektiv då förbättrad pensionärshälsa kan vara en potentiell följd. Detta är även något barn- och utbildningsförvaltningen tar upp i sitt yttrande.

Förslaget är att, vid ett bifall, utreda förslaget närmare och erbjuda skollunch för pensionärer på en skola för att sedan utvärdera. Försöket ska ske på en skola där det utrymmesmässigt bedöms möjligt och att ett permanentande förutsätter att det finns utrymme.

Mot bakgrund av detta föreslår ordförande att motionen bifalles.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-10-26 § 112.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om pensionärslunch.pdf
Ordförandeförslag till beslut skolluncher.pdf
Motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris (V).pdf
Bilaga KPRs yttrande Skolmåltider.pdf

25 Miljö- och klimataktiviteter 2022

Diarienummer 2022/SBF 0055

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
I kommunens budget för 2022 avsattes 2,5 mnkr för satsningar inom miljö- och klimatområdet.

Under 2022 har olika aktiviteter initierats och genomförts inom ramen för den cirkulära ekonomin och för att långsiktigt förbättra miljö och klimat. Bland annat har utredningar initierats och praktiska aktiviteter genomförts i syfte att pröva olika åtgärder som kan bidra till positiva effekter för miljö och klimat. En del aktiviteter är små medan andra kan leda till större och mer mätbara effekter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information miljö- och klimataktiviteter 2022.docx
Tjänsteskrivelse Information miljö- och klimataktiviteter 2022.pdf
Rutin beslut om anslag klimat o miljöarbete (1).pdf
Rutin beslut om anslag klimat o miljöarbete.pdf
Beslut Miljö- och klimataktiviteter 2022 KD.pdf

26 Kommunens inriktning vid löneöversynen 2023

Diarienummer 2022/KSP 0041

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande lönepolitiska ställningstaganden inför 2023 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och medarbetarens måluppfyllelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversynen 2023.pdf

27 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott och råd 12 december - 31 december 2023

Diarienummer 2022/KS 0332

Beskrivning av ärendet
- Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott och råd väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna redovisas i bilaga.

Bilagor
Nomineringar till kommunstyrelsens utskott och råd 2023.pdf

28 Sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet 2023

Diarienummer 2022/SBF 0050

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Datum för stadsbyggnadsutskottets sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet för 2023 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum SU.pdf

29 Sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet 2023

Diarienummer 2022/SBF 0051

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Datum för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet för 2023 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum hållbarhetsutskottet 2023.pdf

30 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om upplåning 2022-11-14 Signerat.pdf
Delegationsbeslut om remissvar för Ansökan om tillstånd till att få köra svävare i hela Stockholms skärgård.pdf
Delegationsbeslut om remissvar för Ansökan om tillstånd för att få köra svävare, Nacka, Norrtälje, Tyresö, Vaxholm, Värmdö och Österåkers kommuner.pdf

31 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
CIRKULÄR 22_47 Automatiserat beslutsfattande.pdf
Cirkulär 22_46 Åldershöjningar 2023 AGS-KL TFA-KL.pdf
Cirkular-22-49-Overenskommelse-om-andringar-och-tillagg-med-anledning-av-forandringar-av-sarskild-avtalspension-for-arbetstagare-inom-raddningstjanst (1).pdf
SKR Cirkulär 22_41.pdf
SKR Cirkulär 22_42.pdf
SKR Cirkulär 22_43.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-11-23 § 138.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-11-21 § 91.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2022-11-21 §93.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 ASN.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-11-22 § 100.docx
Fastställd vägplan väg 259 Tvärförbindelse Södertörn - beslut 2022-11-07.pdf
Fastställd vägplan väg 259 Tvärförbindelse Södertörn - brev 2022-11-14.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-11-22 § 84.pdf
PM Indexjustering taxa för bygglov, plan och geografisk information.docx.pdf
Taxa för bygglov plan och geografisk information_från 1 januari 2023.docx
Taxa för bygglov plan och geografisk information_från 1 januari 2023.pdf

32 Initiativ från ledamot om Tyresö kommuns representation i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen

Mats Lindblom (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ om Tyresö kommuns representation i styrelsen för Stiftlesen Tyrestaskogen och föreslår att kommundirektören ska ges i uppdrag att tillskiva Stiftelsen Tyrestaskogen om att öka Tyresö kommuns representation till två ledamöter och två ersättare från och med år 2023. 
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§189 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december.pdf

§190 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Kommunstyrelseförvaltningens månadsrapport oktober 2022.pdf
Månadsrapport Tyresö kommun oktober.pdf

§191 Resultatkrav 2023 för Tyresö bostäder Tyresö Bostäder AB *

Diarienummer 2022/KS 0330

Kommunstyrelsens beslut
- Särskilda ägardirektiv för Tyresö Bostäder revideras genom att en ny punkt, 18 som avser 2023 förs in i ägardirektivet:
" Tyresö Bostäder ska, på samma sätt som kommunen, för 2023 eftersträva ett ekonomiskt resultat som är positivt."

Raymond Moubé deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Särskilda ägardirektiv för Tyresö Bostäder revideras genom att en ny punkt,
18 som avser 2023 förs in i ägardirektivet:
" Tyresö Bostäder ska, på samma sätt som kommunen, för 2023 eftersträva ett ekonomiskt resultat som är positivt. Dock accepteras för 2023, ett resultat före skatt på närmare noll."

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) delar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har, genom ägardirektivet, fastställt ett långsiktigt direktavkastningskrav för Tyresö Bostäder AB på 2,5 - 3,5 procent. Under 2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats genom höga energikostnader, ökande inflation och höjde räntor. Inför 2023 bedöms den ekonomiska utmaningen vara stor för bolaget. Därför föreslås ett särskilt ägardirektiv om att bolaget, på samma sätt som kommunen, ska eftersträva ett nollresultat för 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Peter Freijs (M) ändringsyrkande.

Yrkanden
Peter Freij (M) yrkar att kommunstyrelsens beslut ändras enligt följande lydelse:
Särskilda ägardirektiv för Tyresö Bostäder revideras genom att en ny punkt, 18 som avser 2023 förs in i ägardirektivet:
'Tyresö Bostäder ska, på samma sätt som kommunen, för 2023 eftersträva ett ekonomiskt resultat som är positivt.'

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Anita Mattsson (S) ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget i enlighet med Peter Freijs (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Resultatkrav 2023 för Tyresö bostäder Tyresö Bostäder AB.pdf
Förslag på ägardirektiv till Tyresö Bostäder till kommunstyrelsen 2022-12-06.pdf

§192 Fördjupad förstudie idrottshall, skyddsrum, bollplan och allmän plats vid

Diarienummer 2022/KS 0291

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie kring idrottshall, bollplan, skyddsrum och allmän plats vid Njupkärrs skola.
2. Kostnaderna för den fördjupade förstudien uppskattas till 2 mnkr under 2023, varav 1,4 mnkr avser idrottshall och bollplan och 0,6 mnkr avser skyddsrum, och finansieras via medelreserven för förstudier.

Beskrivning av ärendet
Inom huvudprojektet för en skola vid Njupkärr pågår ett arbete kring placering av idrottshall samt medborgardialog kring övriga ytors nyttjande. Parallellt med detta pågår detaljplaneprövning.

Under arbetets gång har delvis nya förutsättningar identifierats som påverkar projektets omfattning;
* Skyddsrumskapaciteten som nu finns i anslutning till befintlig skola, måste bevaras.
* En befintlig fjärrvärmeledning begränsar alternativen till placering av idrottshall.
* Skyfallshanteringen begränsar alternativen till placering av idrottshall.

Den placering som blir möjlig för idrottshallen, begränsar möjligheten till en fotbollsplan för 11-spel.

I syfte att belysa de handlingsalternativ som är rimligt genomförbara, behöver dessa förutsättningar sammanställas i en fördjupad förstudie för de delar av skolans område som kvarstår att fatta beslut om.

Omfattningen av den fördjupade förstudien är att visa på de möjliga lösningar som finns för skyddsrum, bollplan, idrottshall och de kvarvarande ytor som finns i anslutning till Njupkärrs skola. Resultatet ska godkännas i berörda nämnder innan beslut om genomförande fattas.

Den fördjupade förstudien kan slutföras i mars 2023, till en kostnad om 2 miljoner kr, varav 1,4 miljoner kr avser idrottshall och bollplan och 600 tkr avser skyddsrum).

Tidplan för att starta ett genomförande beräknas bli under våren 2023.
Arbetet finansieras via medelreserven för förstudier samhällsfastigheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie kring idrottshall, bollplan, skyddsrum och allmän plats vid Njupkärrs skola.
2. Kostnaderna för den fördjupade förstudien uppskattas till 2 mnkr under 2023, varav 1,4 mnkr avser idrottshall och bollplan och 0,6 mnkr avser skyddsrum, och finansieras via medelreserven för förstudier.

Yrkanden
Anders Linder (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Fördjupad förstudie idrottshall, bollplan, skyddsrum och allmän plats vid Njupkärrs skola.pdf

§193 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton

Diarienummer 2021/KS 0127 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Bemyndigandet att teckna firma behöver uppdateras då tjänsteorganisationen ändrats sedan förra beslutet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera uppdateras enligt förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.pdf Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall -2022-12-06 med ändringar.pdf Firmatecknarbeslut - Styrdokumentsmall -2022-12-06 final.pdf

§194 Hantering av förlust vid avyttring av paviljonger

Diarienummer 2022/KS 0309

Kommunstyrelsens beslut
- Kostnader för tomhyra 2022, restvärde och avyttring av paviljongerna för flyktingbostäder vid Farmarstigen finansieras via medelreserven, med totalt 5 058 tkr.

Raymond Moubé deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Under flyktingvågen som startade 2015 uppstod med kort varsel behov av olika tillfälliga lösningar för att Tyresö kommun skulle kunna ta emot de flyktingar som anvisades till kommunen. I första vågen var det ensamkommande barn och unga, som i hög grad placerades i familjehem, eller i hem för vård och boende (hvb-hem). I nästa våg kom vuxna och familjer som behövde bostäder. En del boendeplatser kunde ordnas i befintliga bostadshus, men kommunen skaffade också ett antal paviljonger. Tillgången på paviljonger blev begränsad då alla kommuner hade samma behov, samtidigt. Tyresö kommun valde att köpa in vissa paviljonger, och hyra in andra. De som förhyrdes har lämnats tillbaka i takt med att behovet avtog.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kostnader för tomhyra 2022, restvärde och avyttring av paviljongerna för flyktingbostäder vid Farmarstigen finansieras via medelreserven, med totalt 5 058 tkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga.
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Hantering av förlust vid avyttring av paviljonger.pdf

§195 Hantering av kostnader för utredningar projektering Björkbacken

Diarienummer 2022/KS 0292

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö kommun ersätter Tyresö Bostäder för upparbetade kostnader för projektering och upphandling i projektet ombyggnad av Björkdalen, med 9 884 tkr.
2. Restvärdet för tidigare verksamhetsanpassningar kopplade till Björkdalen, resultatförs inför årsbokslutet 2022, med uppskattat värde 5 457 tkr.
3. Kostnaderna ska belasta äldre- och omsorgsförvaltningen för 2022, som en extraordinär kostnad.

Raymond Moubé deltar inte i beslutet.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Fastigheterna vid Björkbacken ägs i sin helhet av Tyresö Bostäder. Vid Björkbacken finns Trygghetsboende, det vill säga lägenheter riktade till seniorer. Uthyrning sker genom en specifik kö inom Tyresö Bostäders ansvar. Utöver det finns lokaler för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet med mera som blockhyrs av Tyresö kommuns äldre- och omsorgsförvaltning. Plats vid dessa ges via biståndsbeslut enligt gällande lagstiftning. Tyresö Bostäder administrerar hyresdebiteringen till de boende på uppdrag av förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tyresö kommun ersätter Tyresö Bostäder för upparbetade kostnader för projektering och upphandling i projektet ombyggnad av Björkdalen, med 9 884 tkr.
2. Restvärdet för tidigare verksamhetsanpassningar kopplade till Björkdalen, resultatförs inför årsbokslutet 2022, med uppskattat värde 5 457 tkr.
3. Kostnaderna ska belasta äldre- och omsorgsförvaltningen för 2022, som en extraordinär kostnad.

Ordförandeutlåtande
I april valde styrelsen för Tyresö bostäder att stoppa planerna för att investera och renovera Björkbackens äldreboende. Vi Socialdemokrater anser att beslutet var beklagligt, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Tyresö bostäder har haft inskrivet i sina ägardirektiv att bolaget ska göra de anpassningar som krävs för att Björkdalen senast våren 2023 ska vara ett modernt särskilt boende för äldre - något bolaget med beslutet att stoppa planerna för Björkbacken gick emot, utan att förankra beslutet med ägaren.

Om Tyresö bostäder hade följt ägardirektivet hade kostnaderna för Björkbacken belastat det specifika investeringsprojektet och därmed i förlängningen Tyresö kommun. När projektet nu avbryts utan att genomföras, måste de upparbetade utgifterna istället tas upp som en kostnad i resultaträkningen för Tyresö bostäder, vilket riskerar drabba bolagets hyresgäster negativt.

Det har aldrig funnits någon intention att övriga hyresgäster ska belastas med ökade kostnader för ombyggnaden av Björkdalen. När nu projektet inte genomförs kvarstår givetvis den ambitionen.

Detta förslag innebär att Tyresö kommun ersätter Tyresö bostäder för upparbetade kostnader för projektering och upphandling i projektet ombyggnad av Björkdalen, med 9 884 tkr. Tyresö bostäders andra hyresgäster kommer då inte beröras av att Björkdalen inte byggs om till ett nytt vård och omsorgsboende.

Restvärdet för tidigare verksamhetsanpassningar kopplade till Björkdalen, resultatförs inför årsbokslutet 2022, med uppskattat värde 5 457 tkr och belastar äldre- och omsorgsförvaltningen för 2022, som en extraordinär kostnad.
Enligt den senaste prognosen för Tyresö kommun kan kommunen klara sitt resultatmål trots denna extrakostnad 2022. Därmed påverkas inte budget för 2023 och framåt.

Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Hantering av förgäveskostnader i projektet ombyggnad av Björkdalen.pdf

§196 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i

Diarienummer 2022/KS 0325

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas med de av kommunstyrelsen beslutade ändringarna.
2. Bestämmelserna börjar gälla från och med 1 januari 2023 och ersätter tidigare bestämmelser.

Raymond Moubé deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och en rad ändringar föreslås. De reviderade bestämmelserna föreslås träda i kraft 2023-01-01.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna börjar gälla från och med 1 januari 2022 och ersätter tidigare bestämmelser.

Yrkanden
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget med ändringen att omformulering på sida fyra, andra stycket, i riktlinjen Bestämmelser in arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun ändras tillbaka till sin ursprungliga formulering enligt följande: "Timarvode betalas för ordförandeberedningar inför sammanträden, protokollförda sammanträden samt förrättningar för kommunens räkning för alla politiska organ med belopp per timme som framgår av bilaga 3."

Anita Mattsson (S) biträder Marie Åkesdotters (MP) ändringsyrkande.
Per Carlberg (SD) yrkar att ersättning hållbarhetsutskottet ordförande ändras till 0,15 procent i bilaga 1-3.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget och till Per Carlbergs (SD) yrkande, samt avslag på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till Marie Åkesdotters ändringsyrkande och avslag till Per Carlbergs (SD) yrkande.
Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till Per Carlbergs (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Marie Åkesdotters (MP) ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) ändringsyrkande.

Anki Svensson (M) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till Marie Åkesdotters (MP) ändringsyrkande röstar ja och den som yrkar avslag till ändringsyrkandet röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja, 7 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår

Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande.

Per Carlberg (SD) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande röstar ja och den som yrkar bifall till ändringsyrkandet röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja, 7 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande.

Sist ställer ordförande frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget med de av Marie Åkesdotter (MP) föreslagna ändringarna och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun - med ändringsmarkeringar.pdf
Bilagor 1-3 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda med ändringsmarkeringar.pdf

§197 Anställning av politiska sekreterare för mandatperioden 2023-2026 *

Diarienummer 2022/KS 0240

Kommunstyrelsens beslut
1. För anställningar med en omfattning understigande 15 procent av en heltidstjänst iordningställs inte någon arbetsplats eller arbetsredskap åt den anställde.
2. Grundlön för heltidstjänst (100 %) är 42 145 kr/mån från den 1 januari 2023. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnitt i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
3. HR- direktören är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- direktören.
4. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
5. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
6. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.
7. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
8. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 får från och med 1 januari 2023 tillgång till stöd av politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
I detta ärende föreslås att kommunens under mandatperioden 2023-2026 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 1. För anställningar med en omfattning understigande 15 procent av en heltidstjänst iordningställs inte någon arbetsplats eller arbetsredskap åt den anställde.
2. Grundlön för heltidstjänst (100 %) är 42 145 kr/mån från den 1 januari 2023. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnitt i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
3. HR- direktören är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- direktören.
4. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
5. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
6. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.
7. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.
Vidare föreslår Ordförande Anita Mattsson (S) kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
8. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 får från och med 1 januari 2023 tillgång till stöd av politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt bilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anställning av politiska sekreterare.pdf

§198 Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och

Diarienummer 2022/KS 0251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2022-08-24 §§ 32-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med den 1 januari 2023.
Förslaget innebär en justering av förbundets timavgifter. Taxorna för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt inom livsmedelsområdet föreslås justeras från 1 470 kronor till 1 490 kronor i 2023 års taxa. Övriga timavgifter föreslås justeras från 1280 till 1320 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2022-08-24 §§ 32-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Framsida protokoll 220824.pdf
§ 31 Budget 2023.pdf
Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, Budget 2023.pdf
Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse - kopia.pdf
§ 32 Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 1.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 2.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023.pdf
§ 33 Taxa arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.pdf
Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023.pdf
§ 34 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf
Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023.pdf
§ 35 Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023.pdf
§ 36 Taxa lagen om sprängämnesprekursorer.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023.pdf
§ 37 Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf
Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023.pdf
§ 38 Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023.pdf
§ 39 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2023.pdf
Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Protokoll från direktionens sammanträde 2022-08-24.pdf

Bilagor
§ 198 § 31 Budget 2023.pdf (199 kb) § 198 § 32 Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf (238 kb) § 198 § 33 Taxa arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.pdf (244 kb) § 198 § 34 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf (203 kb) § 198 § 35 Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf (215 kb) § 198 § 36 Taxa lagen om sprängämnesprekursorer.pdf (211 kb) § 198 § 37 Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf (206 kb) § 198 § 38 Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf (197 kb) § 198 § 39 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf (217 kb) § 198 Framsida protokoll 220824.pdf (346 kb) § 198 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 198.pdf (111 kb) § 198 Protokoll från direktionens sammanträde 2022-08-24.pdf (4 122 kb) § 198 Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf (104 kb) § 198 Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023, tjänsteskrivelse.pdf (151 kb) § 198 Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023.pdf (65 kb) § 198 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse (2).pdf (152 kb) § 198 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 198 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023.pdf (66 kb) § 198 Ärende 12, Taxa internationella hot 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 198 Ärende 12, Taxa internationella hot 2023.pdf (61 kb) § 198 Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse - kopia.pdf (144 kb) § 198 Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse.pdf (144 kb) § 198 Ärende 4, Budget 2023.pdf (425 kb) § 198 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 1.pdf (174 kb) § 198 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 2.pdf (567 kb) § 198 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, tjänsteskrivelse.pdf (204 kb) § 198 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023.pdf (137 kb) § 198 Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023, tjänsteskrivelse.pdf (175 kb) § 198 Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023.pdf (138 kb) § 198 Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf (157 kb) § 198 Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023.pdf (89 kb) § 198 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 198 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023.pdf (66 kb) § 198 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 198 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023.pdf (65 kb)

§199 Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa branscher inom

Diarienummer 2022/KS 0295 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Halva avgiften, 222 303 tkr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 efterskänks till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
2. Stödet på 222 303 tkr finansieras från verksamhetsområde 17, inom ramen för 2022 års budget.

Beskrivning av ärendet
Många företag drabbades hårt av de nödvändiga restriktioner som infördes kopplat till Coronapandemin. Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner har träffats och diskuterat frågan om eventuellt efterskänkande av tillsynsavgifter inom alkohol samt vissa branscher inom hälsoskydd. Kommunstyrelsens ordförande i ovan nämnda tre kommuner kom under år 2021 överens om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun at efterskänka halva avgiften för år 2021. Nynäshamns kommun och Haninge kommun fattade beslut i slutet av år 2021 medan Tyresö kommun inte hann att fatta det formella beslutet under år 2021. Därför tas detta ärende upp nu under år 2022. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en egen juridisk person. Taxor ska inte skilja sig åt beroende på vilken kommun ett företag befinner sig i, utan lika avgift ska gälla för samtliga företag oavsett om det ligger i Tyresö, Haninge eller Nynäshamn.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Halva avgiften, 222 303 tkr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 efterskänks till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
2. Stödet på 222 303 tkr finansieras från verksamhetsområde 17, inom ramen för 2022 års budget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa branscher inom hälsoskydd.pdf

§200 Rekommendation - Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan

Diarienummer 2022/KS 0311

Kommunstyrelsens beslut
- Storsthlms rekommendation om samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) är sedan 2007 en etablerad samverkan mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm, (bilaga 1).

Storsthlm beslutade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2022, som huvudman för överenskommelsen, att rekommendera kommunerna att teckna den nya samverkansöverenskommelsen. MSL kommer som i tidigare överenskommelser att finansieras genom en rörlig årsavgift för kommunerna och en fast årsavgift för Storsthlm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Den rörliga avgiften höjs från 59 till 74 öre och den fasta avgiften höjs från 174 tkr till 185 tkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen fastställer Storsthlms rekommendation om samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Rekommendation - Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026.pdf
Rekommendation Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026.pdf
Bilaga 2 Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026, överenskommelse (4).pdf

§201 Markanvisningsavtal avseende del av Forellen 4, kvarter 6 inom Norra Tyresö

Diarienummer KSM-2022-1092

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 4 inom blivande kvarter 6, i Norra Tyresö centrum. Hemsö vårdfastigheter AB äger resterande del av marken inom kvarteret.

Tidigare har parterna haft en muntlig överenskommelse om markanvisningen. Syftet med avtalet är att formalisera överenskommelsen och klargöra förutsättningar och villkor inför fortsatt förhandling om en överlåtelse av marken.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förslag till markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Markanvisningsavtal avseende del av Forellen 4, kvarter 6 inom Norra Tyresö centrum.pdf
Markanvisningsavtal kv 6 del av Forellen 4 undertecknat av Hemsö inkl bilagor.pdf
Bilaga 1 Detaljplaneförslag granskningshandling.pdf
Bilaga 2 Kartbild över markanvisningsområdet.pdf
Bilaga 3 Definition ljus BTA.pdf

§202 Antagande för detaljplan del av Bredablick 6

Diarienummer KSM-2021-1052-214

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan del av Bredablick 6 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för del av Bredablick 6, Torparevägen 23. Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av fastigheten Bredablick 6 för att bilda en ny bostadsfastighet.

Samråd hölls under perioden 1 april - 28 april 2022. Planarbetet bedrivs med begränsat förfarande. Samtliga grannar godkände förslaget under samråd, och därmed kan detaljplanen gå vidare för antagande.

En prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras av byggaktören i enlighet med upprättat planavtal.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för del av Bredablick 6 kan gå vidare till antagande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Detaljplan del av Bredablick 6 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande för detaljplan del av Bredablick 6.pdf
Samrådsredogörelse för detaljplan för del av Bredablick 6_Antagandehandling.pdf
Plankarta för del av Bredablick 6_PKAntagandehandling_FOCUS-A2.pdf
Planbeskrivning för detaljplan del av Bredablick 6_Antagandehandling.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan_DP för del av Bredablick 6.pdf
Checklista för en prövning av barnens bästa för detaljplan del av Bredablick 6_Antagandehandling.pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.pdf
Körspårsutredning bilaga.pdf
PM Dagvattenutredning.pdf
PM Körspårsutredning 2022-09-02.pdf
Samrådsredogörelse för detaljplan för del av Bredablick 6_Antagandehandling.docx

§203 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/KS 0149 017

Kommunstyrelsens beslut
1. Stefan Vallin, Säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Stefan Vallin, Säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§204 Skrivelse gällande granskning av projektstyrning från kommunens revisorer

Diarienummer 2022/KS 0254 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av projektstyrning"

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av kommunens projektstyrning avseende investeringsprojekt. Granskning av projektstyrning och kontroll av investeringsprojekt genomfördes också 2018. Några av iakttagelserna i den granskningen var att den projektmodell som hade tagits fram inte användes i tillräcklig omfattning, controllerresurserna var inte samordnade och styrgruppsarbetet var inte systematiserat i tillräcklig omfattning. Bland annat rådde betydande oklarhet kring projektet Nya ishallens styrgrupp och projektledning. Det dåvarande projektkontoret var vid tillfället i färd med att etablera utbildningar i projektmodellen och styrgruppsutbildning. I föreliggande granskning utgör Nya ishallen och RAKSTA etapp 8 praktikfall. Flera av de stora investeringsprojekten spänner över ett flertal år vilket gör att brister i planering och beslutprocesser tidigare år inte är i fokus i granskningen. Det är styrningen innevarande år som granskas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av projektstyrning".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Svar på revisorernas granskning av projektstyrning.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av projektstyrning Tyresö kommun.pdf
Rapport Projektstyrning Tyresö Slutrapport.pdf

§205 Skrivelse gällande angående felaktiga inköp av IT-tjänster från kommunens

Diarienummer 2022/KS 0290

Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisonens skrivelse avseende felaktiga inköp av IT-tjänster.

Beskrivning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer har inkommit med en fråga till kommunstyrelseförvaltningen avseende kommunens hantering av inköp relaterade till ett inköpsförfarande som inneburit konkurrensskadeavgift från konkurrensverket.

IT och digitaliseringsstaben samt upphandlingsenheten har granskat ärendet och finner att ärendet initialt hanterats enligt gällande regelverk och rutiner men att kommunen efter det initiala agerandet underlåter att genomföra en ny upphandling inom den givna tidsramen vilket föranlett skadeavgiften.

Granskningen har identifierat ett antal brister i handläggningen, mest centralt är att upphandlingsärendet inte har prioriterats för skyndsamt genomförande under 2020 och 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisonens skrivelse avseende felaktiga inköp av IT-tjänster.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar revisionsskrivelse felaktig upphandling IT.pdf
Bilaga 1 - Huvudavtal 2020.pdf
Bilaga 2 - Tjänsteanteckning.docx
Bilaga 3 - AVROPSFÖRFRÅGAN tyresö 2020_04_16.pdf
Skrivelse till KS rörande otillåten upphandling.pdf

§206 Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0191 31

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer för säkerhetsskydd antas.
2. Riktlinjer för säkerhetsskydd ersätter Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommunbeslutade av kommunstyrelsen den 5 februari 2019, § 31.

Beskrivning av ärendet
Enligt säkerhetsskyddslag 2018:585 samt säkerhetsskyddsförordningen 2021:955 åläggs det Tyresö kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter.

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd samt offentlighets- och sekretesslagen.

Dessa riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun har upprättats i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen och ersätter riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen den 5 februari 2019, § 31.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Riktlinjer för säkerhetsskydd antas.
2. Riktlinjer för säkerhetsskydd ersätter Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommunbeslutade av kommunstyrelsen den 5 februari 2019, § 31.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för säkerhetsskydd 2022.pdf
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun 2022 ändringsmarkerad.pdf
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun 2022.pdf

§207 Riktlinje för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig

Diarienummer 2022/KS 0286 003

Kommunstyrelsens beslut
- Riktlinjer för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig fastställs.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för kommunen i händelse av höjd beredskap eller krig innehåller bestämmelser för kommunledningens organisation och verksamhet när kommunen måste övergå till en krigsorganisation.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinje för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig.pdf
Riktlinje för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig.pdf

§208 Riktlinje för hantering av elektroniskt undertecknade handlingar *

Diarienummer 2022/KS 0095 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar antas.

Beskrivning av ärendet
Under 2021 blev det möjligt för verksamheter inom kommunen att skriva under handlingar elektroniskt. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har dessutom beslutat om att protokoll ska undertecknas digitalt och enbart i undantagsfall justeras fysiskt. I takt med att intresset för digitala ärendeprocesser växer lär också användningen av elektroniska underskrifter öka. Mot bakgrund av detta är det viktigt att kommunen antar en riktlinje för hur elektroniskt undertecknade handlingar ska hanteras och bevaras så att deras autenticitet kan styrkas över tid. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om att anta riktlinjen för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar.pdf
Riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar.pdf

§209 Medlemskap i Fossilfritt 2030, Klimatkommunerna och Sveriges

Diarienummer KSM2022-1078.556

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö kommun fortsätter att delta i projektet Fossilfritt 2030 under perioden 2023-2025 till en årlig kostnad av 34 000 kr.
2. Samhällsbyggnadskontorets chef får uppdrag att skriva under medfinansieringsintyg för deltagande i Fossilfritt 2030.
3. Tyresö kommun fortsätter av vara medlem i klimatkommunerna till en årlig medlemsavgift på 4000 kr + 0,3 kr/invånare (18 719 kr för 2022).
4. Kommunstyrelsen utser Marie Åkesdotter (MP) till politisk kontaktperson till Klimatkommunerna.
5. Tyresö kommun avslutar sitt medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
6. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10.
7. Paragrafen justeras omedelbart.
8. Mötet ajourneras från kl. 20:20-20:25.

Reservationer
Anki Svensson (M) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.
Ulf Perbo (KD) anmäler en skriftlig reservation. [reservation ej inlämnad i tid för justering]
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
För att kunna bedriva ett effektivt klimat- och miljöarbete har Tyresö valt att bli medlem i ett antal regionala och nationella nätverksorganisationer och projekt. Några av dessa är Klimatkommunerna, Sveriges Ekokommuner och det regionala projektet Fossilfritt 2030. Dessa nätverk är viktiga för omvärldsbevakning, kunskapsutbyte, att kunna dela resurser med andra kommuner i specifika insatser och i vissa fall kunna få direkt stöd i genomförande av åtgärder kopplat till kommunens strategiska mål och handlingsplaner. Klimatkommunerna och SEKOM är löpande medlemskap och Fossilfritt 2030 är ett tre-årigt projekt som pågått mellan 2020 och 2022 och som kommer att fortsätta i en ny etapp under perioden 2023-2025. Inför kommande mandatperiod är det viktigt att ta beslut om vilka nätverk Tyresö skall fortsätta att vara aktiva inom för att kunna bygga viktiga relationer och ha kontinuitet i arbetet för att på så sätt kunna dra full nytta av medlemskapen. Här presenteras kommunstyrelseförvaltningens rekommendationer om vilka nätverk kommunen bör fortsätta vara aktiva i och betala medlemskap för.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tyresö kommun fortsätter att delta i projektet Fossilfritt 2030 under perioden 2023-2025 till en årlig kostnad av 34 000 kr.
2. Samhällsbyggnadskontorets chef får uppdrag att skriva under medfinansieringsintyg för deltagande i Fossilfritt 2030.
3. Tyresö kommun fortsätter av vara medlem i klimatkommunerna till en årlig medlemsavgift på 4000 kr + 0,3 kr/invånare (18 719 kr för 2022).
4. Kommunstyrelsen utser Marie Åkesdotter (MP) till politisk kontaktperson till Klimatkommunerna.
5. Tyresö kommun avslutar sitt medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
6. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Vidare föreslår hon att mötet ajourneras från kl. 20:20-20:25.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer hon frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medlemskap i FF2030, Klimatkommunerna och SEKOM.pdf
Information till nya kontaktpersoner 2022.pdf
Infoblad FF2030 - Stockholm.pdf

 

§210 Övergripande nödvattenplan

Diarienummer KSM2022-1100.349

Kommunstyrelsens beslut
- Tyresö kommuns övergripande nödvattenplan antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 7 december 2021 i uppdrag av kommunstyrelsen (§ 266) att ta fram en nödvattenplan för Tyresö kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en publik del i form av en beskrivning av övergripande strategier (övergripande nödvattenplan) och en sekretessbelagd (18 kapitlet 13 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400)) del (nödvattenplan) innehållande skyddsvärd information som kommunen behöver för att planen ska fungera som ett faktiskt verktyg i händelse av kris. Syftet med den övergripande nödvattenplanen är att klargöra och fastställa mandat och ansvarsförhållanden vid nödvattenförsörjning. Planen ska tydliggöra kommunens, fastighetsägares och enskildas ansvar för vattenförsörjning vid avbrott eller störningar av dricksvattenförsörjningen. Även samverkan med andra kommuner samt kommunens interna samordning redogörs för i den övergripande planen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar Tyresö kommuns övergripande nödvattenplan.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nödvattenplan.pdf
Tyresö kommuns övergripande nödvattenplan 2022-11-01.pdf

§211 Svar på motion (V) om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Diarienummer 2022/BUN 0031 41

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Reservationer
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som finns i Tyresö att erbjuda skollunch.
Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ordförandeutlåtande
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och nämner flera positiva aspekter samt delar som behöver utredas närmare.

I motionen föreslås att inledningsvis erbjuda skollunch till självkostnadspris på någon eller några skolor. Kommunala pensionärsrådet har yttrat sig och ser positivt på motionsförslaget utifrån ett folkhälsoperspektiv då förbättrad pensionärshälsa kan vara en potentiell följd. Detta är även något barn- och utbildningsförvaltningen tar upp i sitt yttrande.

Förslaget är att, vid ett bifall, utreda förslaget närmare och erbjuda skollunch för pensionärer på en skola för att sedan utvärdera. Försöket ska ske på en skola där det utrymmesmässigt bedöms möjligt och att ett permanentande förutsätter att det finns utrymme.

Mot bakgrund av detta föreslår ordförande att motionen bifalles.

Yrkanden
Susanne Ronström (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L) Bjarne Vifell (KD) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget och att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget, att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget i enlighet med Anki Svenssons (M) m.fl yrkande. Kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Särskilda yttranden
Bjarne Vifell (SD) anmäler ett särskilt yttrande.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-10-26 § 112.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om pensionärslunch.pdf
Ordförandeförslag till beslut skolluncher.pdf
Motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris (V).pdf
Bilaga KPRs yttrande Skolmåltider.pdf

§212 Miljö- och klimataktiviteter 2022

Diarienummer 2022/SBF 0055

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I kommunens budget för 2022 avsattes 2,5 mnkr för satsningar inom miljö- och klimatområdet.

Under 2022 har olika aktiviteter initierats och genomförts inom ramen för den cirkulära ekonomin och för att långsiktigt förbättra miljö och klimat. Bland annat har utredningar initierats och praktiska aktiviteter genomförts i syfte att pröva olika åtgärder som kan bidra till positiva effekter för miljö och klimat. En del aktiviteter är små medan andra kan leda till större och mer mätbara effekter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information miljö- och klimataktiviteter 2022.docx
Tjänsteskrivelse Information miljö- och klimataktiviteter 2022.pdf
Rutin beslut om anslag klimat o miljöarbete (1).pdf
Rutin beslut om anslag klimat o miljöarbete.pdf
Beslut Miljö- och klimataktiviteter 2022 KD.pdf

§213 Kommunens inriktning vid löneöversynen 2023

Diarienummer 2022/KSP 0041

Kommunstyrelsens beslut
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens övergripande lönepolitiska ställningstaganden inför 2023 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och medarbetarens måluppfyllelse.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunens inriktning vid löneöversyn 2023 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversynen 2023.pdf

§214 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott och råd 12

Diarienummer 2022/KS 0332

Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för 12 december 2022 till 31 december 2023 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för 12 december 2022 till 31 december 2023 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för 12 december 2022 till 31 december 2023 enligt förslag.
4. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet för år 2023 enligt förslag.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet för år 2023 enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
6. Kommunala funktionshindersrådet byter namn till kommunala tillgänglighetsrådet från och med 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott och råd väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna redovisas i bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för 12 december 2022 till 31 december 2023 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för 12 december 2022 till 31 december 2023 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för 12 december 2022 till 31 december 2023 enligt förslag.
4. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet för år 2023 enligt förslag.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet för år 2023 enligt förslag.
Vidare föreslår ordförande att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
6. Kommunala funktionshindersrådet byter namn till kommunala tillgänglighetsrådet från och med 1 januari 2023

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Nomineringar till kommunstyrelsens utskott och råd 2023 - uppdaterad 5 december .pdf
Nomineringar till kommunstyrelsens utskott och råd 2023.pdf

§215 Sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet 2023

Diarienummer 2022/SBF 0050

Kommunstyrelsens beslut
- Datum för stadsbyggnadsutskottets sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för stadsbyggnadsutskottet för 2023 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Datum för stadsbyggnadsutskottets sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum SU.pdf

§216 Sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet 2023

Diarienummer 2022/SBF 0051

Kommunstyrelsens beslut
- Datum för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet för 2023 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Datum för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum hållbarhetsutskottet 2023.pdf

§217 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om upplåning 2022-11-14 Signerat.pdf
Delegationsbeslut om remissvar för Ansökan om tillstånd till att få köra svävare i hela Stockholms skärgård.pdf
Delegationsbeslut om remissvar för Ansökan om tillstånd för att få köra svävare, Nacka, Norrtälje, Tyresö, Vaxholm, Värmdö och Österåkers kommuner.pdf

§218 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Bilagor
CIRKULÄR 22_47 Automatiserat beslutsfattande.pdf
Cirkulär 22_46 Åldershöjningar 2023 AGS-KL TFA-KL.pdf
Cirkular-22-49-Overenskommelse-om-andringar-och-tillagg-med-anledning-av-forandringar-av-sarskild-avtalspension-for-arbetstagare-inom-raddningstjanst (1).pdf
SKR Cirkulär 22_41.pdf
SKR Cirkulär 22_42.pdf
SKR Cirkulär 22_43.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-11-23 § 138.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-11-21 § 91.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2022-11-21 §93.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan 2023 ASN.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-11-22 § 100.docx
Fastställd vägplan väg 259 Tvärförbindelse Södertörn - beslut 2022-11-07.pdf
Fastställd vägplan väg 259 Tvärförbindelse Södertörn - brev 2022-11-14.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-11-22 § 84.pdf
PM Indexjustering taxa för bygglov, plan och geografisk information.docx.pdf
Taxa för bygglov plan och geografisk information_från 1 januari 2023.docx
Taxa för bygglov plan och geografisk information_från 1 januari 2023.pdf

§219 Initiativ från ledamot om Tyresö kommuns representation i styrelsen för

Diarienummer 2022/KS 0335

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillskriva Stiftelsen Tyrestaskogen om att även Tyresö kommun från och med år 2023 önskar representation för styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen med två ledamöter och två ersättare.

Beskrivning av ärendet
Mats Lindblom (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ om Tyresö kommuns representation i styrelsen för Stiftlesen Tyrestaskogen och föreslår att kommundirektören ska ges i uppdrag att tillskiva Stiftelsen Tyrestaskogen om att öka Tyresö kommuns representation till två ledamöter och två ersättare från och med år 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillskriva Stiftelsen Tyrestaskogen om att även Tyresö kommun från och med år 2023 önskar representation för styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen med två ledamöter och två ersättare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Ledamotsinitiativ (L) Representation i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen Kommunstyrelsen 2022-12-06.pdf

§220 Initiativ från ledamot om villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö

Diarienummer 2022/KS 0336

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektörens ges i uppdrag att bereda ledamotsinitiativet inför beslut.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) inkom den 6 december 2022 med ett ledamotsinitiativ. I initiativet föreslås kommunstyrelsen besluta att:
- dialog med Båtrådet teckna ett nytt normalavtal där parterna är överens.
- ta hänsyn tillll Båtrådets synpunkter beträffande befintliga arrendeavtal, servitutsfrågor samt interimsavtal.
- bilda ett samarbetsorgan tillsammans med Båtrådet för frågor som berör Tyresös båtliv på kort och lång sikt.
- utarbeta en handlingsplan i samverkan med Båtrådet för realisering a? möjliggöra fler båtplatser och andra förslag för att göra Tyresö till en mer levande skärgårdskommun. Handlingsplanen skall vara färdig under våren 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektörens ges i uppdrag att bereda ledamotsinitiativet inför beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Ledamotsinitiativ Båtråd Moderaterna.pdf

§221 Initiativ från ledamot om säkerhetsförstärkningar på kommunens fastigheter

Diarienummer 2022/KS 0337

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektörens ges i uppdrag skyndsamt bereda ledamotsinitiativet.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) inkom den 6 december 2022 med ett ledamotsinitiativ. I initiativet föreslås kommunstyrelsen besluta att:
- omedelbart skydda verksamheten som har barnomsorg på obekväm arbetstid.

Sätt upp film på fönsterrutorna så dessa blir okrossbara och inget brandfarligt kan kastas in.

Sätt upp rörelsedetektorer som tänder upp strålkastare på natten när man närmar sig byggnaden från olika håll.

- skydda verksamheten som har barnomsorg på obekväm arbetstid genom att sätta upp trygghetskameror.
- kartlägga kommunens samtliga trygghetskameror och se att alla dessa uppfyller kraven för att kunna användas av polisen i brottsutredande syften.

Ordförande Anita Mattsson föreslår att kommundirektörens ges i uppdrag att bereda initiativet inför beslut.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektörens ges i uppdrag skyndsamt bereda ledamotsinitiativet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Ledamotsinitiativ säkerhet.pdf

§222 Tillstyrkande av köp av fastighet av Tyresö Bostäder *

Diarienummer 2022/KS 0329

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige tillstyrker Tyresö Bostäders förslag till köp av fastighet.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Chris Helin (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder har för avsikt att köpa en fastighet om ca 55 lägenheter.
Fördelar med köpet är flera, dels kommer fastigheten att möjliggöra ett mer varierat utbud av lägenheter till Tyresöborna inom Tyresö Bostäders regi än vad som erbjuds idag, dels genererar fastigheten ett bra driftnettotillskott och dels kommer de genomsnittliga förvaltningskostnaderna per kvm att minska då fastigheten ligger i ett område där Tyresö Bostäder redan äger och förvaltar fastigheter.

På kommunstyrelsens sammanträde föredrar Tyresö Bostäders VD, Marie Reinius, ärendet och kommunstyrelsen informeras om köpeskillingssumman i enlighet med avsiktsförklaringen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Tyresö Bostäders förslag till köp av fastighet.

Yrkanden
Per Carlberg (SD), Anki Svensson (M), Susanne Ronström (S) och Christina Melzén (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tillstyrkande av köp av fastighet av Tyresö Bostäder.pdf
Informationsmemorandum Kardemumman.pdf