Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommunpolisen informerar

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nytillträdde kommunpolisen Kenny Bungss informerar om sin funktion, bakgrunden till Polisens nya organisation, Polisens nuläge och tankarna kring samverkan med Tyresö kommun.

2 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

3 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

4 Information från fastighetsenheten november 2015

Dnr 2015/KS 0032 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Slutredovisning av Bergfotensskola ventilation noteras.
2. Slutredovisning av Kommunhuset En väg in noteras.
3. Slutredovisning av Kumla skola spisar noteras.
4. Slutredovisning av Loket konvertering noteras.
5. Slutredovisning av Masten hg anpassning för IT noteras.
6. Slutredovisning av Nyboda skola komplettering brandlarm noteras.
7. Slutredovisning av Säkerhetshöjande Bollmorahallen noteras.
8. Slutredovisning av Tyresö skola akustiktak noteras.
9. Slutredovisning av Vattenavstängningar noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningar från Fastighetsenheten finns i bilagor.

Bilagor
Slutredov.Bergfortens skola ventilation.pdf
Slutredov.Kommunhuset En väg in.pdf
Slutredov.Kumla skola spisar.pdf
Slutredov.Loket konvertering.pdf
Slutredov.Masten hg anpassn.för IT.pdf
Slutredov.Nyboda skola kompl.brandlarm.pdf
Slutredov.Säkerh.höj.Bollmorahallen.pdf
Slutredov.Tyresö skola akustik tak.pdf
Slutredov.Vattenavstängningar.pdf

5 Nulägesrapport för samordnad varutransport

Dnr 2015/KS 0507

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helena Franzén, verksamhetsutvecklare på konsult- och servicekontoret, presenterar en nulägesrapport för samordnad varutransport vid kommunledningsutskottets sammanträde.

6 Information om arbetet med handlingsplan för näringslivet

Dnr 2015/KS 0508 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chefen för konsult- och servicekontoret Ann-Catrine Hagner informerar om arbetet med en handlingsplan vad gäller näringslivet.

7 Redovisning av medarbetarundersökning 2015

Dnr 2015/KSP 0092 015

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under september till oktober 2015 genomförde HR-avdelningen en mindre medarbetarundersökning. Den totala svarsfrekvensen blev 72 procent.

Resultatet på samtliga områden, motivation, ledarskap och styrning har försämrats sedan senaste enkäten 2013. Jämförelsen kring HME-index för Södertörnskommunerna visar att Tyresö kommun hade ett högt HME-index 2013 och att det är flera kommuner som de senaste åren visat ett försämrat resultat.

Resultatet av undersökningen visar att 81 procent av de som besvarat enkäten rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. 90 procent av de svarande har den sysselsättningsgrad de önskar. Av de som inte har den sysselsättningsgrad de önskar vill 60 procent arbeta mer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medarbetarundersökning 2015.pdf
Medarbetarundersökning 2015 presentation.pdf

8 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2016

Dnr 2015/KSP 0093 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2016 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens lönepolitiska ställningstaganden inför 2016 års löneöversyn. Inriktningen grundas i hög grad på de löneavtal som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknar med de fackliga motparterna på nationell nivå. Det råder en stark samsyn mellan arbetsgivar- och arbetstagarparten att lönerna ska vara individuella och differentierade utifrån verksamhetens mål och arbetstagarnas måluppfyllelse.

De kollektivavtal som tecknas på nationell nivå är utformade på sådant sätt att de ger arbetsgivaren stora möjligheter att kunna påverka löner och lönerelationer utifrån de behov som finns. Det är en stor frihet, men den kräver också att arbetsgivaren tar ett särskilt ansvar för att lön och lönesättningen sker på ett trovärdigt och transparent sätt. I Tyresö kommun har vi under ett antal år kommit långt med att, tillsammans med våra fackliga motparter, sätta lönen i dialog mellan chef och medarbetare. Det är en inriktning som vi vill värna om och därutöver utveckla vår förmåga att kunna göra tydliga prioriteringar inom och mellan yrkesgrupper utifrån exempelvis uppnådda resultat, jämställdhetsaspekter samt marknadspåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversyn 2016.pdf
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2016.pdf

9 Lokalt kollektivavtal för studentmedarbetare

Dnr 2015/KSP 0091 012

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Lokalt kollektivavtal för studentmedarbetare antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har under något år anställt ett antal studentmedarbetare i verksamheterna. Det har uppfattats som positivt både av studenterna själva och av verksamheterna som har fått möjlighet att få saker utredda eller utförda som annars inte skulle ha blivit gjorda. Därutöver är det en bra möjlighet att kunna rekrytera dessa studentmedarbetare när studierna är avklarade. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett särskilt kollektivavtal för studentmedarbetare som gör att det blir ännu mer attraktivt för Tyresö kommun att anställa dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av lokalt kollektivavtal för studentmedarbetare.pdf
Förhandlingsprotokoll - Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare.pdf

10 Verksamhetsplan för kommunövergripande verksamheter 2016

Dnr 2015/KS 0499 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsplan 2016 för kommunövergripande verksamheter fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan inklusive kontrollplan 2016 för kommunövergripande verksamheter. Planen är ettårig och baseras på den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2015-2018 och budget för 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2016 kommunövergripande verksamheter.pdf
Verksamhetsplan kommunövergripande verksamheter 2016.pdf

11 Bolagsplan för Tyresö bostäder 2016-2018

Dnr 2015/KS 0509 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäder ska enligt ägardirektiven redovisa en treårig bolagsplan. Planen ska utgå från de mål med mera som beslutats i kommunens kommunplan och beskriva hur bolaget avser arbeta för att uppfylla målen och syftena med bolaget.

Tyresö bostäders styrelse har antagit en bolagsplan för åren 2016-2018 samt verksamhetsmål för 2016 vilken redovisas i bilaga.

Bilagor
Styrelseprotokoll bolagsplan.pdf
Bolagsplan Tyresö Bostäder inkl verksamhetsmål 2016.pdf

12 Ombildning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798, Pärlröksgången i Krusboda till bostadsrätter *

Dnr 2015/KS 0487 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798. Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tyresö bostäders förslag till ombildning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798, Pärlröksgången i Krusboda till bostadsrätter.pdf
Underlag avseende försäljning.pdf

13 Omvandling av lån till ägartillskott för Tyresö Näringslivs AB *

Dnr 2015/KS 0505 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Kommunens lånefordran på Tyresö Näringslivsaktiebolag om 10 miljoner SEK efterges per den 1 januari 2016.
2. 10 miljoner SEK tillskjuts som villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Beskrivning av ärendet
På grund av förändrade skatteförhållanden avseende ränteavdrag i Tyresö Näringslivsaktiebolaget föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Tyresö Kommun efterger sin fordran på bolaget om 10 miljoner SEK och tillskjuter beloppet såsom villkorat aktieägartillskott. Tillskottshandling kommer att upprättas. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Omvandling av lån till ägartillskott avseende Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

14 Rapport för Tyresö Vindkraft AB per 2015-08-31

Dnr 2015/KS 0506 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt ekonomisk redovisning i resultat- och balansräkning samt en redogörelse för verksamheten i Tyresö Vindkraft AB för perioden 18 december 2014-31 augusti 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapport från Tyresö Vindkraft AB.pdf
Rapport Vindkraft 2015-10-30.pdf
Tyresö vindkraft tom 2015-08-31.pdf

15 Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn *

Dnr 2015/KS 0504 61

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har kommit in med framställan om överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Ärendet behandlas i socialnämnden den 25 november och går sedan vidare till kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, eftersom det rör många barn och kommer att påverka flera verksamheter. Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn.pdf
Informationsbrev och fördelningstal ensamkommande flyktingbarn 2016.pdf

16 Uppföljning av Brottsofferjourens verksamhet Nacka-Värmdö-Tyresö samt ansökan om verksamhetsbidrag 2016

Dnr 2015/KS 0199 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rapporten noteras.
2. Ansökan om föreningsbidrag för år 2016 till Brottsofferjouren i Nacka, Värmdö Tyresö (BOJ-NVT) avslås.
3. Kommunen kontaktar BOJ Sverige som undersöker möjligheterna huruvida en annan närliggande lokal BOJ-förening kan ta över verksamheten.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur stöd till vuxna brottsoffer och deras närstående fortsättningsvis bör lämnas, med beaktande av svar från BOJ Sverige (beslutspunkt 3). Stöd kan ske i samarbete med övriga kommuner om det anses lämpligt.

Beskrivning av ärendet
I Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner finns sedan 1994 en för kommunerna gemensam Brottsofferjour (BOJ-NVT) organiserad under BOJ Sverige. Kommunerna har anlitat en konsult för en fördjupad utvärdering av föreningen. Samtliga medverkande kommuner kommer att föreslå avslag på ansökan om verksamhetsstöd för år 2016 till BOJ-NVT, eftersom det inte går att dra några slutsatser om såväl omfattning som kvaliteten i verksamheten. Kommunerna föreslås också skicka en förfrågan till BOJ Sverige för att undersöka huruvida någon annan närliggande lokal BOJ-förening kan ta över verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av stödet till Brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner.pdf
Slutrapport Översyn BOJ-NVT.pdf
ansökan BOJ verksamhetsbidrag 2016.pdf

17 Ansökan om verksamhetsbidrag Tyresö vänortsförening

Dnr 2015/KS 0493 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 kr i verksamhetsbidrag för 2015.
2. Tyresö vänortsförening får 25 000 kr i verksamhetsbidrag för 2016. Bidraget för 2016 utbetalas när återrapportering skett till kommunkansliet för 2015 års verksamhet i form av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kr per år för 2015 och 2016. Bidraget avser, i likhet med föregående år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cesis i Lettland. Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreningen gör en värdefull insats i vänortskontakterna som komplement till kommunen insatser, och att bidrag bör beviljas för 2015 och 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag Tyresö vänortsförening.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2015 och 2016 från Tyresö vänortsförening.pdf
Verksamhetsberättelse 2014 Tyresö vänortsförning.pdf

18 Svar på revisionsrapport om upphandlings- och inköpsverksamhet

Dnr 2015/KS 0492 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Revisorernas rapport om upphandlings- och inköpsverksamheten besvaras med konsult- och servicekontorets yttrande.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat upphandlings- och inköpsverksamheten med avseende på om externt och internt regelverk inom området tillämpas, om upphandlade avtal är effektiva och heltäckande samt i vilken utträckning avrop sker från dessa. Vidare omfattar granskningen den formella organisationens ändamålsenlighet samt status på informations- och utbildningsfrågor inom området.

Konsult- och servicekontoret besvarar rapportens rekommendationer i bilagt yttrande, och föreslår att kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen besvarar revisionsrapporten med kontorets yttrande.

Bilagor
Svar på revisionsrapport om upphandlings- och inköpsverksamhet.pdf
Revisionsrapport om upphandlings- och inköpsverksamheten.pdf

19 Svar på revisionsrapport om boendeplanering

Dnr 2015/KS 0392 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunledningskontorets skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisorernas rapport om boendeplanering.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Tyresö kommun har låtit PwC granska kommunens boendeplanering. Av revisorernas rapport framgår att kommunen inte fullt ut arbetar med boendeplanering på ett ändamålsenligt sätt. Ansvaret för en effektiv boendeplanering åvilar socialnämnden och kommunstyrelsen. Det strategiska ansvaret för lokalförsörjning finns hos kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har kommenterat revisionsrapportens rekommendationer i bifogad tjänsteskrivelse och föreslår kommunstyrelsen att skrivelsen ska antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om boendeplanering.

Socialnämnden behandlar sitt svar på revisionsrapporten vid nämndens sammanträde den 25 november. Tjänsteskrivelsen till socialnämnden bifogas för kännedom.

Bilagor
Svar på revisionsrapport ang boendeplanering.pdf
Revisionsrapport Boendeplanering.pdf
Tjänsteskrivelse till socialnämnden Svar på revisionsrapport om boendeplanering.pdf

20 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2015/KS 0501 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bifogat förslag på delegationsordning antas.
2. Den reviderade delegationsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast 2013 och behöver nu revideras bland annat på grund av förändringar i tjänstemannaorganisation från den 1 januari 2016. Även andra skäl motiverar översynen, exempelvis för att tydliggöra den anmälningsskyldighet av delegationsbeslut som framgår av kommunallagen samt att tydliggöra skillnaden mellan verkställighet och kommunala beslut.

Även vissa arbetsområden som tidigare saknades, till exempel VA, renhållning och miljövård, har nu tagits med i förteckningen över delegationsbeslut. Den bilaga som fördelade arbetsmiljöansvaret har reviderats med nya chefsroller samt att bilagan nu inkluderats i dokumentet.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE - reviderad delegationsordning kommunstyrelsen.pdf
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

21 Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0502 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bifogat förslag till arbetsordning antas.
2. Den reviderade arbetsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottets arbetsordning måste revideras som följd av de beslutade förändringarna i tjänstemannaorganisationen som börjar gälla den 1 januari 2016. Vissa frågor som rör den tekniska löpande förvaltningen bryts ut från samhällsbyggnadsförvaltningen, då det nya tekniska kontoret istället ska tillhöra kommunledningsförvaltningen. I förslaget har därför lagts till de uppgifter som kommer att utföras av tekniska kontoret.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE - reviderad arbetsordning KLU.pdf
Förslag arbetsordning kommunledningsutskottet.pdf

22 Reviderad arbetsordning för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2015/KS 0503 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bifogat förslag till arbetsordning antas.
2. Den reviderade arbetsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets arbetsordning måste revideras som följd av de beslutade förändringarna i tjänstemannaorganisationen som börjar gälla den 1 januari 2016. Vissa frågor som rör den tekniska löpande förvaltningen bryts ut från samhällsbyggnadsförvaltningen, då det nya tekniska kontoret istället ska tillhöra kommunledningsförvaltningen. Den resterande delen av samhällsbyggnadsförvaltningen byter namn till stadsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet kommer fortsättningsvis ha hand om de frågor som handhas av den nya stadsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE - reviderad arbetsordning MSU.pdf
Förslag arbetsordning miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf

23 Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning och försök att tidigarelägga starttiden för behandling av interpellationer och frågor i januari och februari 2016 *

Dnr 2015/KS 0500 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden i januari och februari år 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor mellan 17:00-18:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.

Om kommunfullmäktige beslutar att införa denna del i arbetsordningen skapas möjlighet att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme utan att mer än hälften av ledamöterna behöver vara på plats innan klockan 18:00. Tanken är att kommunfullmäktige mellan klockan 17:00 och klockan 18:00, innan beslutsärendena behandlas, ska behandla aktuella interpellationer och frågor i syfte att skapa mer tid för behandling av aktuella beslutsärenden.

I nuläget är det många ärenden som bordlagts och troligen kommer så bli fallet även framöver om ingen ändring görs, vilket motiverar att kommunfullmäktige testar modellen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

24 Förtydligande av anställningsvillkor för politiska sekreterare

Dnr 2015/KS 0381 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

25 Val till kommunala funktionshinderrådet 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mats Larsson (FP) utses som ledamot och ordförande i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Ulla Gribbe (V) utses som ersättare i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Som ledamot och ordförande i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

Som ersättare i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulla Gribbe (V).

26 Val till kommunala pensionärsrådet 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mats Larsson (FP) utses som ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Susann Ronström (S) utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Som ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

Som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Susann Ronström (S).

27 Val till beredningen för medborgardialog och mångfald 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ulrica Riis-Pedersen (C) utses som ledamot och ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Mats Fält (M) utses som ledamot och 1:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
3. Peter Bylund (MP) utses som ledamot och 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
4. Fredrik Bergkuist (M) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
5. Martin Skjöldebrand (FP) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
6. Pål Keusch (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
7. Eija Räty (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
8. Fredrik Melin (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
9. Per Lindén (KD) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
10. Gunilla Dahlberg (M) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
11. Mikael Onegård (M) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
12. Anders Henjer (FP) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
13. Helen Dwyer (C) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
14. Vakant (KD)
15. Sara Granestrand (S) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
16. Kjell Andersson (S) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
17. Nasrin Isfandary (MP) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
18. Ulla Hoffmann (V) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Som ledamot och ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulrica Riis-Pedersen (C).
Som ledamot och 1:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Fält (M).
Som ledamot och 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Peter Bylund (MP).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Fredrik Bergkuist (M).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Martin Skjöldebrand (FP).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Pål Keusch (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Eija Räty (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Fredrik Melin (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Per Lindén (KD).

Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Gunilla Dahlberg (M).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mikael Onegård (M).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Anders Henjer (FP).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Helen Dwyer (C).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Vakant (KD).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Sara Granestrand (S).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Kjell Andersson (S).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Nasrin Isfandary (MP).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulla Hoffmann (V).

28 Svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan *

Dnr 2014/KS 0484 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har i november 2014 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till minst 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf
Motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf

29 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering *

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har i december 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. I motionen förslås att:
- De förslag till höjd kunskapsnivå som redovisas i motionen utreds vidare och att verksamheterna bereds möjlighet att yttra sig över dessa.
- Tyresö som en del av utökade ambitioner för måluppfyllelse prövar ökad undervisningstid vid utvalda verksamheter i enlighet med motionens förslag.
- Barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige antar en strategi för utveckling av profilklasser.
- Barn- och utbildningsnämnden och chefen för förvaltningen som en del av en strategi för att stärka profilklasserna i Tyresö tillsätter en rektor med ansvar för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen i februari 2015. Förslaget till kommunstyrelen och kommunfullmäktige var att avslå motionen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet i september 2015 och beslutade att återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss för ytterligare beredning. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen igen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §95.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf

30 Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun *

Dnr 2015/KS 0484 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2016-2018 antas.
2. Handlingsplanen träder i kraft 2016-01-01 och gäller till och med 2018.
3. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser. För att få ett samlat grepp om arbetet inom trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-2019.

Handlingsplanen föreslås träda i kraft 2016-01-01 och gälla till och med 2018. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-2018.pdf

31 Återkallande av serveringstillstånd för N.S. Trollbäckskrogen Handelsbolag på Restaurang Uzbekistan, Trollbäcksvägen 34 A

Dnr 2015/KS 0123 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Serveringstillståndet för N.S. Trollbäckskrogen Handelsbolag (969751-5931) återkallas med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen. Motivering till beslutet finns i kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
N.S. Trollbäckskrogen Handelsbolag har stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Uzbekistan, före detta Trollkrogen, Trollbäcksvägen 34 A.

På grund av att nya allvarliga brister uppkommit trots att bolaget nyligen fått en erinran, samt att serveringstillståndet inte längre utnyttjas, föreslås att serveringstillståndet återkallas.

Bilagor
151117 TJÄNSTESKRIVELSE återkallande restaurang Uzbekistan.pdf

32 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärenden enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Lista över anmälda delegationsbeslut bifogas ärendet.

Bilagor
151118 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

33 Meddelanden till kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0496 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till kommunledningsutskottet finns i bilagor.

Bilagor
Dom FR mål 15485-15.pdf

§158 Kommunpolisen informerar

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nytillträdde kommunpolisen Kenny Bungss informerar om sin funktion, bakgrunden till Polisens nya organisation, Polisens nuläge och tankarna kring samverkan med Tyresö kommun.

Beslut/Protokollsutdrag
§158_prot_20151126.pdf (166 kb)

§159 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport november 2015 samt befolkningsstatistik.pdf
Månadsuppföljning oktober.pdf

§160 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§160_prot_20151126.pdf (165 kb)

§161 Information från fastighetsenheten november 2015

Dnr 2015/KS 0032 001

Kommunledningsutskottets beslut
1. Slutredovisning av Bergfotensskola ventilation noteras.
2. Slutredovisning av Kommunhuset En väg in noteras.
3. Slutredovisning av Kumla skola spisar noteras.
4. Slutredovisning av Loket konvertering noteras.
5. Slutredovisning av Masten hg anpassning för IT noteras.
6. Slutredovisning av Nyboda skola komplettering brandlarm noteras.
7. Slutredovisning av Säkerhetshöjande Bollmorahallen noteras.
8. Slutredovisning av Tyresö skola akustiktak noteras.
9. Slutredovisning av Vattenavstängningar noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningar från Fastighetsenheten finns i bilagor.

Bilagor
Slutredov.Bergfortens skola ventilation.pdf
Slutredov.Kommunhuset En väg in.pdf
Slutredov.Kumla skola spisar.pdf
Slutredov.Loket konvertering.pdf
Slutredov.Masten hg anpassn.för IT.pdf
Slutredov.Nyboda skola kompl.brandlarm.pdf
Slutredov.Säkerh.höj.Bollmorahallen.pdf
Slutredov.Tyresö skola akustik tak.pdf
Slutredov.Vattenavstängningar.pdf

 

Beslut/Protokollsutdrag
§161_prot_20151126.pdf (153 kb)

§162 Nulägesrapport för samordnad varutransport

Dnr 2015/KS 0507

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helena Franzén, verksamhetsutvecklare på konsult- och servicekontoret, presenterar en nulägesrapport för samordnad varutransport vid kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Nulägesrapport Samordnad varudistribution.pdf

§163 Information om arbetet med handlingsplan för näringslivet

Dnr 2015/KS 0508 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Näringslivschefen Gunilla Berg informerar om arbetet med en handlingsplan vad gäller näringslivet.

Bilagor
Presentation Blomstrande näringsliv.pdf

§164 Redovisning av medarbetarundersökning 2015

Dnr 2015/KSP 0092 015

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under september till oktober 2015 genomförde HR-avdelningen en mindre medarbetarundersökning. Den totala svarsfrekvensen blev 72 procent.

Resultatet på samtliga områden, motivation, ledarskap och styrning har försämrats sedan senaste enkäten 2013. Jämförelsen kring HME-index för Södertörnskommunerna visar att Tyresö kommun hade ett högt HME-index 2013 och att det är flera kommuner som de senaste åren visat ett försämrat resultat.

Resultatet av undersökningen visar att 81 procent av de som besvarat enkäten rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. 90 procent av de svarande har den sysselsättningsgrad de önskar. Av de som inte har den sysselsättningsgrad de önskar vill 60 procent arbeta mer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medarbetarundersökning 2015.pdf
Medarbetarundersökning 2015 presentation.pdf

§165 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2016

Dnr 2015/KSP 0093 20

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2016 antas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunens inriktning vid löneöversyn beskriver kommunens lönepolitiska ställningstaganden inför 2016 års löneöversyn. Inriktningen grundas i hög grad på de löneavtal som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknar med de fackliga motparterna på nationell nivå. Det råder en stark samsyn mellan arbetsgivar- och arbetstagarparten att lönerna ska vara individuella och differentierade utifrån verksamhetens mål och arbetstagarnas måluppfyllelse.

De kollektivavtal som tecknas på nationell nivå är utformade på sådant sätt att de ger arbetsgivaren stora möjligheter att kunna påverka löner och lönerelationer utifrån de behov som finns. Det är en stor frihet, men den kräver också att arbetsgivaren tar ett särskilt ansvar för att lön och lönesättningen sker på ett trovärdigt och transparent sätt. I Tyresö kommun har vi under ett antal år kommit långt med att, tillsammans med våra fackliga motparter, sätta lönen i dialog mellan chef och medarbetare. Det är en inriktning som vi vill värna om och därutöver utveckla vår förmåga att kunna göra tydliga prioriteringar inom och mellan yrkesgrupper utifrån exempelvis uppnådda resultat, jämställdhetsaspekter samt marknadspåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversyn 2016.pdf
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2016.pdf

§166 Lokalt kollektivavtal för studentmedarbetare

Dnr 2015/KSP 0091 012

Kommunledningsutskottets beslut
- Lokalt kollektivavtal för studentmedarbetare antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har under något år anställt ett antal studentmedarbetare i verksamheterna. Det har uppfattats som positivt både av studenterna själva och av verksamheterna som har fått möjlighet att få saker utredda eller utförda som annars inte skulle ha blivit gjorda. Därutöver är det en bra möjlighet att kunna rekrytera dessa studentmedarbetare när studierna är avklarade. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett särskilt kollektivavtal för studentmedarbetare som gör att det blir ännu mer attraktivt för Tyresö kommun att anställa dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Antagande av lokalt kollektivavtal för studentmedarbetare.pdf
Förhandlingsprotokoll - Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare.pdf

§167 Verksamhetsplan för kommunövergripande verksamheter 2016

Dnr 2015/KS 0499 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsplan 2016 för kommunövergripande verksamheter fastställs.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till det egna budgetalternativet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan inklusive kontrollplan 2016 för kommunövergripande verksamheter. Planen är ettårig och baseras på den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2015-2018 och budget för 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2016 kommunövergripande verksamheter.pdf
Verksamhetsplan kommunövergripande verksamheter 2016.pdf

§168 Bolagsplan för Tyresö bostäder 2016-2018

Dnr 2015/KS 0509 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäder ska enligt ägardirektiven redovisa en treårig bolagsplan. Planen ska utgå från de mål med mera som beslutats i kommunens kommunplan och beskriva hur bolaget avser arbeta för att uppfylla målen och syftena med bolaget.
 
Tyresö bostäders styrelse har antagit en bolagsplan för åren 2016-2018 samt verksamhetsmål för 2016 vilken redovisas i bilaga.

Bilagor
Styrelseprotokoll bolagsplan.pdf
Bolagsplan Tyresö Bostäder inkl verksamhetsmål 2016.pdf

§169 Ombildning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798, Pärlröksgången i Krusboda till bostadsrätter

Dnr 2015/KS 0487 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Försäljningen av Tyresö Bostäders fastigheter Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 tillstyrks.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798. Inför kommunstyrelsens behandling kommer ärendet att kompletteras med en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att försäljningen av Tyresö Bostäders fastigheter Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 tillstyrks.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresö bostäders förslag till ombildning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798, Pärlröksgången i Krusboda till bostadsrätter.pdf
Underlag avseende försäljning.pdf
Underlag från Tyresö Bostäder 2015-11-25.pdf

§170 Omvandling av lån till ägartillskott för Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2015/KS 0505 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Kommunens lånefordran på Tyresö Näringslivsaktiebolag om 10 miljoner SEK efterges per den 1 januari 2016.
2. 10 miljoner SEK tillskjuts som villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Beskrivning av ärendet
På grund av förändrade skatteförhållanden avseende ränteavdrag i Tyresö Näringslivsaktiebolaget föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Tyresö Kommun efterger sin fordran på bolaget om 10 miljoner SEK och tillskjuter beloppet såsom villkorat aktieägartillskott. Tillskottshandling kommer att upprättas. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Omvandling av lån till ägartillskott avseende Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

§171 Rapport för Tyresö Vindkraft AB per 2015-08-31

Dnr 2015/KS 0506 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt ekonomisk redovisning i resultat- och balansräkning samt en redogörelse för verksamheten i Tyresö Vindkraft AB för perioden 18 december 2014-31 augusti 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapport från Tyresö Vindkraft AB.pdf
Rapport Vindkraft 2015-10-30.pdf
Tyresö vindkraft tom 2015-08-31.pdf

§172 Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Dnr 2015/KS 0504 61

Kommunledningsutskottets beslut
1. Sammanträdet ajourneras kl. 10.20-10.28.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från 2016-01-15 för ensamkommande asylsökande barn och unga.
3. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.
4. Socialnämnden ges delegation att teckna ovan överenskommelser om antalet platser.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har kommit in med framställan om överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Ärendet behandlades i socialnämnden den 25 november och går sedan vidare till kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, eftersom det rör många barn och kommer att påverka flera verksamheter.

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från 2016-01-15 för ensamkommande asylsökande barn och unga, att kommunstyrelsen godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd samt att förvaltningschefen ges delegation att teckna överenskommelser om antalet platser.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna att överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från 2016-01-15 för ensamkommande asylsökande barn och unga, att godkänna att överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd samt att förvaltningschefen ges delegation att teckna överenskommelser om antalet platser.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att hela överenskommelsen om 189 platser ska antas.

Anita Mattsson (S) yrkar ajournering.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer proposition på Anitas Mattssons (S) yrkande om ajournering och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.
 
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn.pdf
Informationsbrev och fördelningstal ensamkommande flyktingbarn 2016.pdf
Socialnämndens tjänsteskrivelse ensamkommande barn.pdf

§173 Uppföljning av Brottsofferjourens verksamhet Nacka-Värmdö-Tyresö samt ansökan om verksamhetsbidrag 2016

Dnr 2015/KS 0199 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rapporten noteras.
2. Ansökan om föreningsbidrag för år 2016 till Brottsofferjouren i Nacka, Värmdö Tyresö (BOJ-NVT) avslås.
3. Kommunen kontaktar BOJ Sverige som undersöker möjligheterna huruvida en annan närliggande lokal BOJ-förening kan ta över verksamheten.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur stöd till vuxna brottsoffer och deras närstående fortsättningsvis bör lämnas, med beaktande av svar från BOJ Sverige (beslutspunkt 3). Stöd kan ske i samarbete med övriga kommuner om det anses lämpligt.

Beskrivning av ärendet
I Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner finns sedan 1994 en för kommunerna gemensam Brottsofferjour (BOJ-NVT) organiserad under BOJ Sverige. Kommunerna har anlitat en konsult för en fördjupad utvärdering av föreningen. Samtliga medverkande kommuner kommer att föreslå avslag på ansökan om verksamhetsstöd för år 2016 till BOJ-NVT, eftersom det inte går att dra några slutsatser om såväl omfattning som kvaliteten i verksamheten. Kommunerna föreslås också skicka en förfrågan till BOJ Sverige för att undersöka huruvida någon annan närliggande lokal BOJ-förening kan ta över verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av stödet till Brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner.pdf
Slutrapport Översyn BOJ-NVT.pdf
ansökan BOJ verksamhetsbidrag 2016.pdf

§174 Ansökan om verksamhetsbidrag Tyresö vänortsförening

Dnr 2015/KS 0493 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 kr i verksamhetsbidrag för 2015.
2. Tyresö vänortsförening får 25 000 kr i verksamhetsbidrag för 2016. Bidraget för 2016 utbetalas när återrapportering skett till kommunkansliet för 2015 års verksamhet i form av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Jäv
Kristjan Vaigur (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kr per år för 2015 och 2016. Bidraget avser, i likhet med föregående år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cesis i Lettland. Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreningen gör en värdefull insats i vänortskontakterna som komplement till kommunen insatser, och att bidrag bör beviljas för 2015 och 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag Tyresö vänortsförening.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2015 och 2016 från Tyresö vänortsförening.pdf
Verksamhetsberättelse 2014 Tyresö vänortsförning.pdf

§175 Svar på revisionsrapport om upphandlings- och inköpsverksamhet

Dnr 2015/KS 0492 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Revisorernas rapport om upphandlings- och inköpsverksamheten besvaras med konsult- och servicekontorets yttrande.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat upphandlings- och inköpsverksamheten med avseende på om externt och internt regelverk inom området tillämpas, om upphandlade avtal är effektiva och heltäckande samt i vilken utträckning avrop sker från dessa. Vidare omfattar granskningen den formella organisationens ändamålsenlighet samt status på informations- och utbildningsfrågor inom området.

Konsult- och servicekontoret besvarar rapportens rekommendationer i bilagt yttrande, och föreslår att kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen besvarar revisionsrapporten med kontorets yttrande.

Bilagor
Svar på revisionsrapport om upphandlings- och inköpsverksamhet.pdf
Revisionsrapport om upphandlings- och inköpsverksamheten.pdf

§176 Svar på revisionsrapport om boendeplanering

Dnr 2015/KS 0392 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunledningskontorets skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisorernas rapport om boendeplanering.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Tyresö kommun har låtit PwC granska kommunens boendeplanering. Av revisorernas rapport framgår att kommunen inte fullt ut arbetar med boendeplanering på ett ändamålsenligt sätt. Ansvaret för en effektiv boendeplanering åvilar socialnämnden och kommunstyrelsen. Det strategiska ansvaret för lokalförsörjning finns hos kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har kommenterat revisionsrapportens rekommendationer i bifogad tjänsteskrivelse och föreslår kommunstyrelsen att skrivelsen ska antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om boendeplanering.

Socialnämnden behandlar sitt svar på revisionsrapporten vid nämndens sammanträde den 25 november. Tjänsteskrivelsen till socialnämnden bifogas för kännedom.

Bilagor
Svar på revisionsrapport ang boendeplanering.pdf
Revisionsrapport Boendeplanering.pdf
Tjänsteskrivelse till socialnämnden Svar på revisionsrapport om boendeplanering.pdf

§177 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2015/KS 0501 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bifogat förslag på delegationsordning antas.
2. Den reviderade delegationsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast 2013 och behöver nu revideras bland annat på grund av förändringar i tjänstemannaorganisation från den 1 januari 2016. Även andra skäl motiverar översynen, exempelvis för att tydliggöra den anmälningsskyldighet av delegationsbeslut som framgår av kommunallagen samt att tydliggöra skillnaden mellan verkställighet och kommunala beslut.
 
Även vissa arbetsområden som tidigare saknades, till exempel VA, renhållning och miljövård, har nu tagits med i förteckningen över delegationsbeslut. Den bilaga som fördelade arbetsmiljöansvaret har reviderats med nya chefsroller samt att bilagan nu inkluderats i dokumentet.

Bilagor
TJÄNSTESKIVELSE ändrad delegationsordning.pdf
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

§178 Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0502 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bifogat förslag till arbetsordning antas.
2. Den reviderade arbetsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottets arbetsordning måste revideras som följd av de beslutade förändringarna i tjänstemannaorganisationen som börjar gälla den 1 januari 2016. Vissa frågor som rör den tekniska löpande förvaltningen bryts ut från samhällsbyggnadsförvaltningen, då det nya tekniska kontoret istället ska tillhöra kommunledningsförvaltningen. I förslaget har därför lagts till de uppgifter som kommer att utföras av tekniska kontoret.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE - reviderad arbetsordning KLU.pdf
Förslag arbetsordning kommunledningsutskottet.pdf

§179 Reviderad arbetsordning för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2015/KS 0503 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bifogat förslag till arbetsordning antas.
2. Den reviderade arbetsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets arbetsordning måste revideras som följd av de beslutade förändringarna i tjänstemannaorganisationen som börjar gälla den 1 januari 2016. Vissa frågor som rör den tekniska löpande förvaltningen bryts ut från samhällsbyggnadsförvaltningen, då det nya tekniska kontoret istället ska tillhöra kommunledningsförvaltningen. Den resterande delen av samhällsbyggnadsförvaltningen byter namn till stadsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet kommer fortsättningsvis ha hand om de frågor som handhas av den nya stadsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE - reviderad arbetsordning MSU.pdf
Förslag arbetsordning miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf

§180 Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning och försök att tidigarelägga starttiden för behandling av interpellationer och frågor i januari och februari 2016

Dnr 2015/KS 0500 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden i januari och februari år 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor mellan 17:00-18:00.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.

Om kommunfullmäktige beslutar att införa denna del i arbetsordningen skapas möjlighet att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme utan att mer än hälften av ledamöterna behöver vara på plats innan klockan 18:00. Tanken är att kommunfullmäktige mellan klockan 17:00 och klockan 18:00, innan beslutsärendena behandlas, ska behandla aktuella interpellationer och frågor i syfte att skapa mer tid för behandling av aktuella beslutsärenden.

I nuläget är det många ärenden som bordlagts och troligen kommer så bli fallet även framöver om ingen ändring görs, vilket motiverar att kommunfullmäktige testar modellen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§181 Förtydligande anställningsvillkor politiska sekreterare - ärendet utgår

§182 Val till kommunala funktionshinderrådet 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mats Larsson (L) utses som ledamot och ordförande i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Ulla Gribbe (V) utses som ersättare i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Som ledamot och ordförande i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Larsson (L).

Som ersättare i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulla Gribbe (V).

Beslut/Protokollsutdrag
§182_prot_20151126.pdf (153 kb)

§183 Val till kommunala pensionärsrådet 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mats Larsson (L) utses som ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Susann Ronström (S) utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Som ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Larsson (L).

Som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Susann Ronström (S).

Beslut/Protokollsutdrag
§183_prot_20151126.pdf (153 kb)

§184 Val till beredningen för medborgardialog och mångfald 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ulrica Riis-Pedersen (C) utses som ledamot och ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Mats Fält (M) utses som ledamot och 1:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
3. Peter Bylund (MP) utses som ledamot och 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
4. Fredrik Bergkuist (M) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
5. Martin Skjöldebrand (L) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
6. Pål Keusch (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
7. Eija Räty (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
8. Fredrik Melin (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
9. Ulf Perbo (KD) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
10. Gunilla Dahlberg (M) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
11. Mikael Onegård (M) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
12. Anders Henjer (L) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
13. Helen Dwyer (C) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
14. Per Lindén (KD) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
15. Sara Granestrand (S) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
16. Kjell Andersson (S) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
17. Nasrin Isfandary (MP) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
18. Ulla Hoffmann (V) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Som ledamot och ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulrica Riis-Pedersen (C).
Som ledamot och 1:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Fält (M).
Som ledamot och 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Peter Bylund (MP).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Fredrik Bergkuist (M).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Martin Skjöldebrand (L).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Pål Keusch (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Eija Räty (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Fredrik Melin (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulf Perbo (KD).

Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Gunilla Dahlberg (M).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mikael Onegård (M).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Anders Henjer (L).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Helen Dwyer (C).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Per Lindén (KD).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Sara Granestrand (S).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Kjell Andersson (S).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Nasrin Isfandary (MP).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulla Hoffmann (V).

Beslut/Protokollsutdrag
§184_prot_20151126.pdf (161 kb)

§185 Svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan

Dnr 2014/KS 0484 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har i november 2014 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till minst 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf
Motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf

§186 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har i december 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. I motionen förslås att:
- De förslag till höjd kunskapsnivå som redovisas i motionen utreds vidare och att verksamheterna bereds möjlighet att yttra sig över dessa.
- Tyresö som en del av utökade ambitioner för måluppfyllelse prövar ökad undervisningstid vid utvalda verksamheter i enlighet med motionens förslag.
- Barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige antar en strategi för utveckling av profilklasser.
- Barn- och utbildningsnämnden och chefen för förvaltningen som en del av en strategi för att stärka profilklasserna i Tyresö tillsätter en rektor med ansvar för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen i februari 2015. Förslaget till kommunstyrelen och kommunfullmäktige var att avslå motionen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet i september 2015 och beslutade att återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss för ytterligare beredning. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen igen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §95.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf

§187 Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0484 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2016-2018 antas.
2. Handlingsplanen träder i kraft 2016-01-01 och gäller till och med 2018.
3. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser. För att få ett samlat grepp om arbetet inom trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-2019.

Handlingsplanen föreslås träda i kraft 2016-01-01 och gälla till och med 2018. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-2018.pdf

§188 Återkallande av serveringstillstånd för N.S. Trollbäckskrogen Handelsbolag på Restaurang Uzbekistan, Trollbäcksvägen 34 A

Dnr 2015/KS 0123 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Serveringstillståndet för N.S. Trollbäckskrogen Handelsbolag (969751-5931) återkallas med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen. Motivering till beslutet finns i kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet
N.S. Trollbäckskrogen Handelsbolag har stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Uzbekistan, före detta Trollkrogen, Trollbäcksvägen 34 A.

På grund av att nya allvarliga brister uppkommit trots att bolaget nyligen fått en erinran, samt att serveringstillståndet inte längre utnyttjas, föreslås att serveringstillståndet återkallas.

Bilagor
151117 TJÄNSTESKRIVELSE återkallande restaurang Uzbekistan.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§188_prot_20151126.pdf (166 kb)

§189 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärenden enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Lista över anmälda delegationsbeslut bifogas ärendet.

Bilagor
151118 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

§190 Meddelanden till kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0496 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till kommunledningsutskottet finns i bilagor.

Bilagor
Dom FR mål 15485-15.pdf