Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2019-09-25

Sammanträde 2019-09-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Planbesked för ändring av detaljplan för Tigerögat 3

Dnr KSM 2019 782-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för
fastighet Tigerögat 3 med villkor att förutsättningarna i planbeskedet uppfylls.
Syftet är att möjliggöra ändrad markanvändning från bostad till vård och centrum
samt ökad exploateringsgrad.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Tigerögat 3 på Öringevägen 1 i Bollmora inkom till kommunen i juni 2019
med en förfrågan om möjligheten att ändra gällande detaljplan. Syftet är att
möjliggöra ändring av markanvändning till vård samt utbyggnad och inredning av
nuvarande vindsvåning. Det inkomna försl aget är förenligt med kommunens
översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att
pröva den föreslagna ändringen av detaljplan och föreslår att positivt planbesked
kan ges med villkor att vissa förutsättningar, så som eventuell markåtkomst eller
påverkan för utbyggnad av Tyresövägen, utreds vidare och kan lösas i planarbetet.

Bilagor
Planbesked för Tigerögat 3.pdf

2 Informationspunkt om den övergripande statusen för kommunens bostadsutveckling

Dnr 2019/SBF 0066

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hjerdin informerar om den övergripande statusen för kommunens
bostadsutveckling. Informationen kommer att redovisa befolkningsutveckling i
förhållande till bostadsutveckling, antal bostäder i produktion, antal bostäder under
planläggning samt bostadsutvecklingsprognos. Presentationen syftar till att ge en
summering av nuläget och hur vi ligger till i förhållande till översiktsplanens mål.

3 Beslut om planuppdrag för del av Kumla 3: 1264 m.fl., bostäder vid Amaryllisparken

Dnr KSM- 2019-949-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för
del av Kumla 3: 1264 m.fl., bostäder vid Amaryllisparken, med standardförfarande.
2. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11 §, med beaktande av förordningen
1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Sveafastighet Bostad inkom med ansökan om planbesked i maj 2019 med en
förfrågan om möjligheten att göra en detaljplan för ett område vid Amaryllisparken.
Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked i augusti 2019, under förutsättning
att ett antal listade frågor utreds under planarbetet. Syftet med förslaget är att
möjliggöra byggnation av flerbostadshus om 3 -6 våningar med cirka 170-200
bostäder. Befintlig förskola föreslås bestå och om behov finns av en expandering ska
detta undersökas under planarbetet. Boulebanorna föreslås vara kvar i området och
utvecklas.

Intentionerna för föreslagna flerbostadshus är i linje med översiktsplanen och
Lindalens utveckling samt kan bidra till att nå kommunens bostadsmål.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att planprövning kan påbörjas och att
platsens specifika förutsättningar kan beaktas och hanteras under
detaljplanearbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för planuppdrag för Amaryllisparken 190912.pdf
Undersökning av miljöpåverkan.pdf

4 Beslut om planuppdrag för Strand 1:6, bostäder vid Prästholmen

Dnr KSM 2019-660-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för
Strand 1:6, bostäder vid Prästholmen med standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3-8§§ miljöbalken med beaktande av
miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Strand 1:6 inkom med ansökan om planbesked i februari
2017 med en förfrågan om möjligheten att göra en detaljplan för fastigheten.
Miljö och stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked i augusti 2017, under
förutsättning att ett antal listade frågor utreds under planarbetet. Syftet är att
möjliggöra flerbostadshus om 2-3 våningar med cirka 20-25 lägenheter samt att
skapa en strandzon tillgänglig för allmänheten. Intentionerna för föreslaget
flerbostadshus är förenligt med översiktsplanen och Tyresö Strands utveckling. Ny
bebyggelse kan bidra till kommunens mål om 300 nya bostäder per år fram till år
2035. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att påbörja
planprövning där platsens specifika förutsättningar kan beaktas och hanteras under
detaljplanearbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för planuppdrag för 1.6_Prästholmen 190912.pdf
Undersökning av miljöpåverkan_Strand 1.6_Prästholmen.pdf

5 Beslut om samråd för detaljplan Wättingebacken etapp 2

Dnr KSM2018-791-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan Wättingebacken etapp 2 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att bygga flerbostadshus och förskola med tillhörande
gårdar samt lokalgata och gångstråk. Bostadskvarteren i området ska följa plan-
och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken. Hållbart, mänskligt och aktivt är
viktiga ledord för kommande utveckling. Marken anvisas till Utopia arkitekter som
skriver avtal med en byggaktör. Detaljplanen ska drivas i samarbete med Utopia
arkitekter och ha ett arbetssätt där kommunen, arkitekten och byggaktören är
likvärdiga parter, arbetar transparent och utmanar traditionella arbetsformer i
planprocessen.

Bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Under förutsättning att de riktlinjer som
anges i Start PM samt plan- och kvalitetsprogram för Wättingebacken följs är
bedömningen att planläggning för angivet syfte är lämplig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för Wättingebacken etapp 2_samråd.pdf
Undersökning av miljöpåverkan för Wättingebacken etapp 2.pdf
Planbeskrivning för Wättingebacken etapp 2.pdf
Plankarta för Wättingebacken etapp 2_samråd.pdf

6 Dokumenthanteringsplan för Produktionslednings- och exploateringsavdelningen

Dnr KSM2019-979-037

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
- Dokumenthanteringsplanen antas.

Beskrivning av ärendet
En dokumenthanteringsplan för produktionslednings - och exploateringsavdelningen
har sammanställts i samråd med avdelningens personal. Verksamhetens behov och
krav kring gallring och bevarande har kartlagts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dokumenthanteringsplan för PLEX.pdf
Dokumenthanteringsplan PLEX - slutlig version.pdf

7 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
SBF Månadsrapport aug, sept 2019.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse
eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen.
Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva
besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade
beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut augusti 2019.pdf

§33 Planbesked för ändring av detaljplan för Tigerögat 3

Dnr KSM 2019 782-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att gö ra en ny detaljplan för fastighet Tigerögat 3 med villkor att förutsättningarna i planbeskedet uppfylls. Syftet är att möjliggöra ändrad markanvändning från bostad till vård och centrum samt ökad exploateringsgrad.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Tigerögat 3 på Öringevägen 1 i Bollmora inkom till kommunen i juni
2019 med en förfrågan om möjligheten att ändra gällande detaljplan. Syftet är
att möjliggöra ändring av markanvändning till vård samt utbyggnad och
inredning av nuvarande vindsvåning. Det inkomna förslaget är förenligt med
kommunens översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att pröva den föreslagna ändringen av detaljplan och föreslår att
positivt planbesked kan ges med villkor att vissa förutsätt ningar, så som
eventuell markåtkomst eller påverkan för utbyggnad av Tyresövägen, utreds
vidare och kan lösas i planarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - planbesked Tigerögat 3.pdf

§34 Informationspunkt om den övergripande statusen för kommunens bostadsutveckling

Dnr 2019/SBF 0066

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hjerdin informerar om den övergripande statusen för kommunens bostadsutveckling. Informationen kommer att redovisa befolkningsutveckling i förhållande till bostadsutveckling, antal bostäder i produktion, antal bostäder under planläggning samt bostadsutvecklingsprognos. Presentationen syftar till att ge en summering av nuläget och hur vi ligger till i förhållande till översiktsplanens mål.

§35 Beslut om planuppdrag för del av Kumla 3: 1264 m.fl., bostäder vid Amaryllisparken

Dnr KSM- 2019-949-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för del av Kumla 3: 1264 m.fl., bostäder vid Amaryllisparken, med standardförfarande.
2. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande  miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11 §, med beaktande av  förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.
3. Planens avgränsning mot fastigheterna Kumla 3:1467 och Kumla 3:1048 ska undersökas inför planarbetet.

Reservation
Ann-Christine Svensson (M) hänvisar till reservation i stadsbyggnadsutskottet
2019-08-28 §25.

Per Carlberg (SD) hänvisar till reservation i stadsbyggnadsutskottet 2019-08-28
§25.

Ulrica Riis-Pederson (C) anmäler reservation (se bilaga).

Ersättaryttrande
Inger Gemicioglu (V) anmäler ett ersättaryttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sveafastighet Bostad inkom med ansökan om planbesked i maj 2019 med en
förfrågan om möjligheten att göra en detaljplan för ett område vid
Amaryllisparken. Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked i augusti 2019,
under förutsättning att ett antal listade frågor utreds under planarbetet. Syftet med förslaget är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus om 3 -6 våningar med cirka 170-200 bostäder. Befintlig förskola föreslås bestå och om behov finns av en expandering ska detta undersökas under planarbetet. Boulebanorna föreslås vara kvar i området och utvecklas.

Intentionerna för föreslagna flerbostadshus är i linje med översiktsplanen och
Lindalens utveckling samt kan bidra till att nå kommunens bostadsmål.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att planprövning kan påbörjas och att
platsens specifika förutsättningar kan beaktas och hanteras under  detaljplanearbetet.

Förvaltningens förslag till beslut:
1. Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för del av Kumla 3: 1264 m.fl., bostäder vid Amaryllisparken, med  standardförfarande.
2. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11 §, med beaktande av  förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att
1. Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för del av Kumla 3: 1264 m.fl., bostäder vid Amaryllisparken, med  standardförfarande.
2. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 11 §, med beaktande av
förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.
3. Planens avgränsning mot fastigheterna Kumla 3:1467 och Kumla 3:1048 ska
undersökas inför planarbetet.

Yrkande
Ann-Christine Svensson (M), Per Carlberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande Mats Lindblom (L) ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget och finner att utskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om att bifalla yrkandena om avslag på ordförandeförslaget och finner att utskottet avslår yrkandena. Ordföranden finner att utskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - planuppdrag Amaryllisparken.pdf
Undersökning av miljöpåverkan.pdf

§36 Beslut om planuppdrag för Strand 1:6, bostäder vid Prästholmen

Dnr KSM 2019-660-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Strand 1:6, bostäder vid Prästholmen med standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3-8§§ miljöbalken med beaktande av
miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Strand 1:6 inkom med ansökan om planbesked i februari
2017 med en förfrågan om möjligheten att göra en detaljplan för fastigheten.
Miljö och stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked i augus ti 2017, under
förutsättning att ett antal listade frågor utreds under planarbetet. Syftet är att möjliggöra flerbostadshus om 2-3 våningar med cirka 20-25 lägenheter samt att skapa en strandzon tillgänglig för allmänheten. Intentionerna för föreslaget flerbostadshus är förenligt med översiktsplanen och Tyresö Strands utveckling. Ny bebyggelse kan bidra till kommunens mål om 300 nya bostäder per år fram till år 2035. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att påbörja planprövning där platsens specifika förutsättningar kan beaktas och hanteras under detaljplanearbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - planuppdrag Strand1_6.pdf
Undersökning av miljöpåverkan_Strand 1.6_Prästholmen.pdf

§37 Beslut om samråd för detaljplan Wättingebacken etapp 2

Dnr KSM2018-791-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan Wättingebacken etapp 2 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Särskilt yttrande
Ann-Christine Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Ulrica Riis-Pederson (C) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att bygga flerbostadshus och förskola med tillhörande gårdar samt lokalgata och gångstråk. Bostadskvarteren i området ska följa plan- och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken. Hållbart, mänskligt och aktivt är viktiga ledord för kommande utveckling. Marken anvisas till Utopia arkitekter som skriver avtal med en byggaktör. Detaljplanen ska drivas i samarbete med Utopia arkitekter och ha ett arbetssätt där kommunen, arkitekten och byggaktören är likvärdiga parter, arbetar transparent och utmanar traditionella arbetsformer i planprocessen. Bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Under förutsättning att de riktlinjer som anges i Start PM samt plan- och kvalitetsprogram för Wättingebacken följs är bedömningen att planläggning för angivet syfte är lämplig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - samråd Wättingebacken etapp 2.pdf
Undersökning av miljöpåverkan för Wättingebacken etapp 2.pdf
Planbeskrivning för Wättingebacken etapp 2.pdf
Plankarta för Wättingebacken etapp 2_samråd.pdf

§38 Dokumenthanteringsplan för Produktionslednings- och exploateringsavdelningen

Dnr KSM2019-979-037

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dokumenthanteringsplanen antas.

Beskrivning av ärendet
En dokumenthanteringsplan för produktionslednings - och exploateringsavdelningen har sammanställts i samråd med avdelningens personal. Verksamhetens behov och krav kring gallring och bevarande har kartlagts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - dokumenthanteringplan PLEX.pdf
Dokumenthanteringsplan PLEX - slutlig version.pdf

§39 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
SBF Månadsrapport aug, sept 2019.pdf

§40 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse
eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen.
Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller
ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering f ör
redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut augusti 2019.pdf