Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2019-10-23

Sammanträde 2019-10-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Upprätta avtalsservitut mellan fastigheterna Bollmora 2:1 och Laxtrappan 1

Dnr KSM 2019-1109-264

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avtalsservitut med Bostadsrättsföreningen Laxtrappan avseende räddningsväg till
förmån för Laxtrappan 1 samt belysning, gång - och cykelväg till förmån för Bollmora
2:1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har efter brandsyn på Laxtrappan 1 skickat ut
föreläggande till fastighetsägaren med anledning av att brandskyddskrav inte uppfylls.
Vissa bostadslägenheter kan endast utrymmas från västra sidan av byggnaden och
räddningsväg till dessa måste ordnas. Väg kan inte ordnas inom egen fastighet,
servitut behöver upprättas. I samband med att frågan om servitut för räddningsväg
uppkommit så har det även uppmärksammats att kommunens gång- och cykelväg inkl
belysning delvis är belägen inom Laxtrappan 1 utan stöd av servitut, varvid servitut
även behöver upprättas för de ändamålen.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse.pdf
Förslag avtalsservitut.pdf

2 Revidering av taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr KSM 2019-544-051

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs i de delar
som berör stadsbyggnadsutskottet.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2020 och tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för bygglov, plan och geografisk
information. Förslaget innehåller revideringar av gällande taxa då det krävts rättningar
av felaktigheter samt förtydliganden. Taxan baseras fortfarande på SKL:s senaste
mall, med några mindre avsteg/förtydliganden. Förslaget till ny taxa framgår av
bilagan.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse rev taxa.pdf
Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information 2020.pdf
Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information 2020 med markerade
ändringar.pdf

3 Informationspunkt om pågående planer och entreprenader

Dnr 2019/SBF 0071

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Presentation av pågående planer och entreprenader.

4 Trollbäcken centrumstråk

Dnr 2014KSM0462-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Planprogram för Trollbäckens centrumstråk antas.

Beskrivning av ärendet
I mars 2017 fick förvaltningen i uppdrag att ändra inriktning från att utreda
kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att upprätta ett formellt planprogram
för Trollbäckens centrumstråk. Planprogrammet var ute på samråd 19 oktober – 30
november 2017 och ett öppet hus hölls i en för ändamålet iordningställd pop up park.
Under samrådet inkom 141 yttranden, dessa har sammanfattats och besvarats
ämnesvis i en programsamrådsredogörelse.

Arbetet pausades under år 2018 och i augusti 2019 hölls ett öppet hus med
fastighetsägare i och i direkt anslutning till programområdet. Planprogrammet har
uppdaterats med redaktionella ändringar, tydligare riktlinjer för kommande
detaljplaner har lagts in och krav ställs på nedtrappning i våningsantal mot befintlig
bebyggelse utanför planprogrammets avgränsning. Planprogramsområdet har totalt
utökats med tre fastigheter. Bebyggelsen utmed Vendelsövägen föreslås i fyra
våningar, norr om Alléplan mellan Vendelsövägen och Gudöbroleden kan det bli
aktuellt med fem våningar och enstaka högre märkesbyggnaderna begränsas till sex
våningar.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse Trollbäcken.pdf
Planprogram_Trollbäckens centrumstråk.pdf
Programsamrådsredogörelse_Trollbäckens centrumstråk.pdf

5 Beslut om granskning för detaljplan för Strand 1:524

Dnr KSM2018-1851-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Ändrat planförfarande från begränsat standardförfarande till standardförfarande
godkänns.
2. Granskningshandlingar för detaljplan Strand 1:524 godkänns.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslag Strand 1:524 för granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning från fastighet Strand 1:524 för att
bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet. Detaljplanen omfattar ett område som
är cirka 3 500 kvm och som ligger i Strand. Huvudbyggnaden får vara högst två
våningar där suterrängvåning räknas som en våning. Huvudbyggnad ska anpassas till
topologin för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Den kuperade
terrängen ska behållas så långt som möjligt för att bevara områdets karaktär.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse Strand 1_524.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.524_Granskning.pdf
Plankarta_DP-Strand 1.524_granskning_FOKUS Plankarta_A2_ 2013.pdf
Dagvattenutredning_DP Strand 1.524_Granskning.pdf

6 Beslut om granskning för detaljplan för Strand 1:463

Dnr KSM2018-1850-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Ändrat planförfarande från begränsat standardförfarande till standardförfarande
godkänns.
2. Granskningshandlingar för detaljplan Strand 1:463 godkänns.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslag Strand 1:463 för granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning från fastighet Strand 1:463 för att
bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet. Detaljplanen omfattar ett område som
är cirka 3 700 m² stort och som ligger i Strand. Huvudbyggnaden får vara högst två
våningar där suterrängvåning räknas som en våning. Huvudbyggnad ska anpassas till
topologin för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Den kuperade
terrängen ska behållas vilket styrs genom planbestämmelser.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse Strand 1_463.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.463_Granskning.pdf
Plankarta_DP-Strand 1.463 PKgranskning_FOKUS 2013 x.pdf
Samrådsredogörelse_DP Strand 1.463_Granskning.pdf
PM Dagvattenutredning_ Strand 1463_Granskning.pdf

7 Planbesked för Bollmora 1:13

Dnr KSM 2019 872-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för
fastighet Bollmora 1:13 med villkor att förutsättningarna i planbeskedet uppfylls Syftet
är att möjliggöra ökad exploateringsgrad.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Bollmora 1:13 på Gränsvägen 12 i Bollmora inkom till kommunen i juli 2019
med en förfrågan om möjligheten att ändra gällande detaljplan. Syftet är att
möjliggöra fyra mindre fastigheter med två parhus som inrymmer totalt 4 bostäder.
Det inkomna förslaget är i linje med kommunens översiktsplan.
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att pröva den
föreslagna ändringen av detaljplan och föreslår att positivt planbesked.
Förutsättningen är att ett fullt utvecklat Lindalen gällande infrastruktur,
dagvattenhantering och grönstruktur ska utredas innan planarbete kan påbörjas.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse KSM 2019 872.pdf

8 Månadsrapport från stadsbyggnad 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport september 2019.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av
delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot
inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut september 2019.pdf

§41 Upprätta avtalsservitut mellan fastigheterna Bollmora 2:1 och Laxtrappan 1

Dnr KSM 2019-1109-264

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avtalsservitut med Bostadsrättsföreningen Laxtrappan avseende räddningsväg till förmån för Laxtrappan 1 samt belysning, gång- och cykelväg till förmån för Bollmora 2:1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har efter brandsyn på Laxtrappan 1 skickat ut
föreläggande till fastighetsägaren med anledning av att brandskyddskrav inte
uppfylls. Vissa bostadslägenheter kan endast utrymmas från västra sidan av
byggnaden och räddningsväg till dessa måste ordnas. Väg kan inte ordnas inom
egen fastighet, servitut behöver upprättas. I samband med att frågan om servitut för räddnin gsväg uppkommit så har det även uppmärksammats att kommunens gång- och cykelväg inkl belysning delvis är belägen inom Laxtrappan 1 utan stöd av servitut, varvid servitut även behöver upprättas för de ändamålen.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse.pdf
Förslag avtalsservitut.pdf

§42 Revidering av taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr KSM 2019-544-051

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs i de delar som berör stadsbyggnadsutskottet.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2020 och tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för bygglov, plan och  geografisk information. Förslaget innehåller revideringar av gällande taxa då det
krävts rättningar av felaktigheter samt förtydliganden. Taxan baseras fortfarande
på SKL:s senaste mall, med några mindre avsteg/förtydliganden. Förslaget till ny taxa framgår av bilagan.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse rev taxa.pdf
Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information 2020.pdf
Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information 2020 med markerade
ändringar.pdf

§43 Informationspunkt om pågående planer och projekt

Dnr 2019/SBF 0071

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av pågående planer och projekt.

§44 Trollbäcken centrumstråk

Dnr 2014KSM0462-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Planprogram för Trollbäckens centrumstråk antas.

Ann-Christine Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Mats Fält (M) deltar inte i beslutet.

Reservation
Per Carlberg (SD) yrkar på återremiss och anmäler skriftlig reservation.
Reservationen är inlämnad i tid för justering.

Beskrivning av ärendet
I mars 2017 fick förvaltningen i uppdrag att ändra inriktning från att utreda
kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att upprätta ett formellt  planprogram för Trollbäckens centrumstråk. Planprogrammet var ute på samråd 19 oktober – 30 november 2017 och ett öppet hus hölls i en för ändamålet iordningställd pop up park. Under samrådet inkom 141 yttranden, dessa har sammanfattats och besvarats ämnesvis i en programsamrådsredogörelse. Arbetet pausades under år 2018 och i augusti 2019 hölls ett öppet hus med  fastighetsägare i och i direkt anslutning till programområdet. Planprogrammet har uppdaterats med redaktionella ändringar, tydligare riktlinjer för kommande
detaljplaner har lagts in och krav ställs på nedtrappning i våningsantal mot
befintlig bebyggelse utanför planprogrammets avgränsning.

Planprogramsområdet har totalt utökats med tre fastigheter. Bebyggelsen utmed
Vendelsövägen föreslås i fyra våningar, norr om Alléplan mellan Vendelsöväg en  och Gudöbroleden kan det bli aktuellt med fem våningar och enstaka högre
märkesbyggnaderna begränsas till sex våningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande om återremiss. Stadsbyggnadsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om utskot tet avslår
ordförandeförslaget. Stadsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med  ordförandeförslaget.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse Trollbäcken.pdf
Planprogram_Trollbäckens centrumstråk.pdf
Programsamrådsredogörelse_Trollbäckens centrumstråk.pdf

§45 Beslut om granskning för detaljplan för Strand 1:524

Dnr KSM2018-1851-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Ändrat planförfarande från begränsat standardförfarande till standardförfarande godkänns.
2. Granskningshandlingar för detaljplan Strand 1:524 godkänns.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslag Strand 1:524 för  granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning från fastighet Strand 1:524 för  att bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet. Det aljplanen omfattar ett
område som är cirka 3 500 kvm och som ligger i Strand. Huvudbyggnaden får vara högst två våningar där suterrängvåning räknas som en våning. Huvudbyggnad ska anpassas till topologin för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Den kuperade terrängen ska behållas så långt som möjligt för att bevara områdets karaktär.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse Strand 1_524.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.524_Granskning.pdf
Plankarta_DP-Strand 1.524_granskning_FOKUS Plankarta_A2_ 2013.pdf
Dagvattenutredning_DP Strand 1.524_Granskning.pdf

§46 Beslut om granskning för detaljplan för Strand 1:463

Dnr KSM2018-1850-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Ändrat planförfarande från begränsat standardförfarande till standardförfarande godkänns.
2. Granskningshandlingar för detaljplan Strand 1:463 godkänns.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslag Strand 1:463 för  granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning från fastighet Strand 1:463 för  att bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet. Detaljplanen omfattar ett
område som är cirka 3 700 m² stort och som ligger i Strand. Huvudbyggnaden får vara högst två våningar där suterr ängvåning räknas som en våning. Huvudbyggnad ska anpassas till topologin för att undvika allt för stor påverkan på naturmarken. Den kuperade terrängen ska behållas vilket styrs genom planbestämmelser.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse Strand 1_463.pdf
Planbeskrivning_DP Strand 1.463_Granskning.pdf
Plankarta_DP-Strand 1.463 PKgranskning_FOKUS 2013 x.pdf
Samrådsredogörelse_DP Strand 1.463_Granskning.pdf
PM Dagvattenutredning_ Strand 1463_Granskning.pdf

§47 Planbesked för Bollmora 1:13

Dnr KSM 2019 872-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastighet Bollmora 1:13 med villkor att förutsättningarna i planbeskedet uppfylls Syftet är att möjliggöra ökad exploateringsgr ad.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Bollmora 1:13 på Gränsvägen 12 i Bollmora inkom till kommunen i juli 2019 med en förfrågan om möjligheten att ändra gällande detaljplan. Syftet är att möjliggöra fyra mindre fastigheter med två parhus som inrymmer totalt 4  bostäder. Det inkomna förslaget är i linje med kommunens översiktsplan.
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att pröva den
föreslagna ändringen av detaljplan och föreslår att positivt planbesked.
Förutsättningen är att ett fullt utvecklat Lindalen gällande infrastruktur,
dagvattenhantering och grönstruktur ska utredas innan planarbete kan påbörjas.

Bilagor
Underskriven tjänsteskrivelse KSM 2019 872.pdf

§48 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av förvaltningens månadsrapport.

Bilagor
Månadsrapport september 2019.pdf

§49 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och  tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut september 2019.pdf