Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-04-10

Sammanträde 2013-04-10

Datum
Klockan
13:30
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3

4 Förslag till resultatbalansering från år 2012

5 Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013

8 Uppföljning kommunstyrelsens intern kontroll 2012 och internkontrollplan 2013

10 Yttrande över Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler

12 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

14 Ansökan till länsstyrelsen om undantag för kompletteringsåtgärder enligt miljöbalken inom strandskyddsområden

16 Godkännande av samverkansavtal med Förpacknings- och Tidskriftsinsamlingen (FTI)

17 Del av Brunn 1:1 hantering av klubbhus Ingarö IP i samband med exploatering av Brunns centrum

19 Avtal med Trafikverket om utbyggnad av korsning mellan Kulla Gårdsväg och väg 653

22 Rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2012

25 Balanslista motioner april 2013

26 Svar på motion (V) Bygg bra och prisvärda hyresrätter

27 Val av ledamot i Värmdö Skärgårdsråd mm (S)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§55 Redovisning av Gustavsbergs Konsthalls verksamhet

Ärendebeskrivning

Agneta Linton och Maj Sandell från Gustavsbergs Konsthall lämnar en redovisning av konsthallens verksamhet.

____________


 

§56 Finansrapport per den 31 december 2012

Dnr 12KS/0491

Kommunstyrelsens beslut

Rapporten godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Av finansrapporten per den 31 december 2012 framgår bl.a. att under 2012 steg koncernens låneskuld med 164 mnkr och ligger nu över 2 miljarder kr. Därav svarar kommunen (internbanken) för 1480 mnkr och Värmdö Bostäder AB för 607 mnkr. Snitträntan i internbankens låneportfölj har sjunkit med drygt 0,3 procent jämfört med 2011 till ca 2,9 procent.

Vid ingången av 2012 hade Värmdö kommun inte några lån hos Kommuninvest, genom nyupplåning och omplacering av krediter har under året placerats 688 mnkr i Kommuninvest.

Handlingar i ärendet

Finansrapport per den 31 december 2012, KLK 2013-02-22

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att S-gruppen inte deltar i kommunstyrelsens beslut.

Sändlista

Ekonomiavdelning

____________

§57 Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen

Kommunstyrelsens förslag

Årsredovisningen godkänns och balans- och resultaträkningen fastställs.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

I årsredovisningen redovisas för kommunen ett positivt resultat för 2012 med + 81 mnkr. Det är en markant förbättring jämfört med 2011 och 42 mnkr bättre än budgeterat. Emellertid förklaras det starka resultatet till stor del av engångseffekter, allra främst återbetalning av premier från AFA Försäkring AB, 28 mnkr, och reavinster vid fastighetsförsäljning, 13 mnkr. Det föreligger även vissa engångskostnader, sammantaget ligger det underliggande resultatet strax under den finansiella målsättningen om + 40 mnkr.

Nämnderna redovisar ett underskott jämfört med budget, - 29 mnkr. Största underskotten visar utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen. Samtidigt kan noteras att vissa underskott minskat jämfört med tidigare år, exempelvis har socialnämndens underskott halverats jämfört med 2011, även hemtjänstens underskott har blivit väsentligt lägre.

Investeringarna har varit omfattande, sammanlagt 398 mnkr, en ökning med 43 mnkr jämfört med 2011. I detta ingår 149 mnkr avseende köp av fastigheter i Gustavsbergs hamn, VA-investeringarna står för 152 mnkr. Kommunens lån hos kreditinstitut har ökat med nästan 180 mnkr till 1480 mnkr.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen, KLK 2013-03-14

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att S-gruppen inte deltar i kommunstyrelsens beslut. Gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Värmdömoderaternas koalition klarade 2012 bara 27 av sina 62 mål i nämnderna, visar årsredovisningen. Det kan man inte vara nöjd med, anser vi socialdemokrater.

Vissa bedömningar är dessutom gjorda så att resultatet är än mer tveksamt. Att exempelvis, som på skolans område, hävda att det till intet förplikti­gande målet ”Värmdö ska vara på väg mot att bli en av de fem bästa skol­kommunerna” delvis är uppnått, är bedrägligt.

De två tydligaste parametrarna, betyg och behörighet till gymnasiet, har båda försämrats. Kommunen har tappat fyra placeringar i meritvärdessta­tistiken. Hur man trots detta kan hävda att kommunen delvis uppfyllt målet är obegripligt för oss.

Lika problematiskt är att redovisningen av många mål flagrant vantolkas för att förbättra bilden. Det skapar inte förtroende för styrmodellen och mål­styrningen som sådan och underminerar förutsättningarna för ett gott ledar­skap och framtida styrningen i kommunen.

Vi socialdemokrater konstaterar att årsredovisningen även i övrigt lämnar mycket i övrigt att önska. Under vissa avsnitt ges en rent vilseledande bild av läget. Exempelvis kan nämnas beskrivningen under rubriken Näringsliv, där kommunen lyfts fram som en toppkommun i landet – trots att mängder av mätningar och undersökningen visar motsatsen.

Majoriteten väljer också att lyfta fram beslut om byggrätter på Kvarnbergs­terassen, trots att man vet att projektet har havererat. Det är riktigt att beslu­tet fattades under 2012, men den förskönande ambitionen i skrivelsen är uppenbar. Vi socialdemokrater ser fram emot att läsa i årsredovisningen för 2013 att byggprojektet har avstannat och byggrätten ska löpa ut.”

Sändlista

KF

____________

§58 Förslag till resultatbalansering från år 2012

Kommunstyrelsens förslag

 1. Projektmedel balanseras från år 2012 till år 2013 med netto 14833 tkr enligt föreliggande förslag, att inarbetas i reviderad budget 2013.
 2. Resultatenheternas resultat balanseras, inom utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen, med – 33093 för 2012, vilket ger en ackumulerad avsättning om – 27261 tkr enligt föreliggande specifikation per enhet.

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  Utifrån kommunens principer för resultatbalansering föreslås att projektmedel om totalt 14833 tkr överförs från 2012 till 2013.

  För proVarmdos resultatenheter avsätts – 33093 tkr av årets resultat inom eget kapital vilket innebär att ackumulerad avsättning inom eget kapital efter år 2012 uppgår till – 27 261 tkr.

  Handlingar i ärendet

  Förslag till resultatbalansering från år 2012, KLK 2013-03-21

  Reservationer och protokollsanteckningar

  Det antecknas till protokollet att S-gruppen inte deltar i kommunstyrelsens beslut.

  Sändlista

  KF

  ____________

§59 Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget till överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013 godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Följande överföringar av investeringsmedel samt revidering av investeringsbudget föreslås (tkr):

Förslag till

balansering

Budget 2013

Tillkommande

invest. 2013

Summa 2013

KS

27 333

299 700

0

327 033

US

1040

0

0

1 040

VOS

0

0

0

0

FNU

0

0

0

0

KFN

15 597

6400

0

21 997

SN

0

0

0

0

FNÄ

300

0

0

300

BMHN

0

150

0

150

SPN skattefin.

28 202

31 590

620

60 412

SPN RH

11 215

29 700

0

40 915

SPN VA

58 463

114 786

0

233 013

Summa

142 150

482 326

620

684 860

Handlingar i ärendet

Förslag till reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013, KLK 2013-03-20

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att S-gruppen inte deltar i kommunstyrelsens beslut. Gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Situationen på Kvarnbergsskolan blir allt mer desperat, vittar färska utsa­gor från personalen. Samtidigt fortsätter Värmdömoderaternas koalition att skjuta den nödvändiga renoveringen på framtiden, av högst oklara skäl.

Vi socialdemokrater är besvikna och saknar de nödvändiga resurserna för skolan i förslaget till reviderad budget för 2013. För en tid sedan skickade medarbetarna på skolan ett brev till ansvariga politiker där bland annat stora brister i lokalerna uppmärksammades. Det enda rimliga vore nu att sätta högsta fart med de insatser som krävs.

En annan detalj i ärendet är att majoriteten nu föreslår att det tillförs ytterli­gare drygt 600000 kronor för belysning av vattentornet i Gustavsberg. Vi socialdemokrater har motionerat och föreslagit att vattentornet borde bely­sas. Precis som i fallet med Kvarnbergsskolan har det dragit ut på tiden och tagit många år, trots att åtgärden är väldigt enkel. Nu finns förslag framtagna på olika lösningar. Det ena förslaget, vattentornet belyses underifrån, ryms inom den budget som finns avsatt. Förslaget uppfyller det vi avsåg med för­slaget; att vattentornet lyfts fram som ett landmärke som syns, också när det är mörkt. Det är en smakfull lösning som presenterats som alternativ 1. Ma­joriteten förordar dock en både dyrare och mer energikrävande lösning. Det har vi under diskussionen framfört invändningar mot.”

Sändlista

KF

____________

§60 Information om årsredovisningar för de kommunala bolagen

§61 Alkohol- och drogpolicy

Dnr 13KS/0109

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Nu gällande alkohol- och drogpolicy behöver moderniseras och renodlas. Den är en blandning av policy, riktlinjer och detaljerade rutiner.

Nu redovisas ett förslag till reviderad policy som avser förhållningssätt till alkohol och droger för anställda i Värmdö kommun under arbetstid.

Handlingar i ärendet

Alkohol- och drogpolicy, KLK 2013-02-18

Yrkanden

Sandro Wennberg (S) yrkar att ärendet återremitteras.

Filip Joelsson (MP) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”I förslaget till ny alkohol- och drogpolicy hänvisas till fastighetspolicyn. För att förslaget ska bli begripligt krävs att policyn kompletteras så att det framgår vad som sägs i fastighetspolicyn. Därtill har vi framfört synpunkter på ett flertal skrivningar i texten som är mångtydiga. Det blev extra tydligt under dagens diskussion i frågan att man kan tolka texten väldigt olika. Det behöver göras om.”

MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Jag är inte nöjd med förslaget till ny alkohol- och drogpolicy av två skäl:

För det första så tas stora delar av den gamla policyn bort med motiveringen att det inte hör hemma i den här typen av policy. Bland annat gäller detta delarna som avser kommunens lokaliteter. Samtidigt åtföljs inte ändrings­förslaget av någon reviderad fastighetspolicy. Den enda anledningen till detta som jag kan se, är att man helt enkelt inte har för avsikt att begränsa alkoholkonsumtionen i kommunens lokaler med en policy. Det hade i så fall varit ärligare att skriva det.

Det andra skälet är att ingen hänsyn tas till barnperspektivet. Det finns inte någon beskrivning av hur den ändrade policyn påverkar barn i barnomsorg och skolungdom. Eftersom en stor del av de arbetsplatser som påverkas av den föreslagna förändringen är förskolor och skolor så måste underlaget och förslaget reflektera detta. Jag skulle i ett reviderat förslag särskilt vilja att man belyser hur ändringarna påverkar barn från familjer med en missbruks­problematik.”

Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

”Vänsterpartiet anser att nu gällande policy (2008-11-18 reviderad 2012-06-13 § 140) bättre motsvarar kommunens syn på alkohol och droger än den nu föreslagna policyn.”

Sändlista

KLG

____________

§62 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Dnr 13KS/0131

Kommunstyrelsens förslag

 1. Värmdö kommun tecknar avtal med Länsstyrelsen i Stockholm om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare om ett årligt mottagande av 7 – 30 flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar varav 15 tas emot genom anvisning av arbetsförmedlingen eller Migrationsverket och övriga 15 beräknas bosätta sig på egen hand.
 2. Värmdö kommun tecknar avtal med Länsstyrelsen i Stockholm om avtal om 7 asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar, samt att avtal om tillgängliga platser för ensamkommande barn/ungdomar med uppehållstillstånd särskiljs.
 3. Värmdö kommun tecknar avtal med Värmdö Bostäder AB om tilldelning av adekvat antal lägenheter för mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar.
 4. Kommundirektören för i uppdrag att, i samråd med socialnämnden, undersöka möjligheten att hitta fler bostäder på den öppna marknaden, bland privatpersoner eller företag.
 5. Resurser för socialnämnden och finansieringsnämnden för utbildning för arbetet med nyanlända flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar beaktas i budgetrevidering för 2013 och i samband med budgetarbetet 2014.

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  Överenskommelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare har omförhandlats.

  Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta:

  1. Värmdö kommun tecknar avtal med Länsstyrelsen i Stockholm om mottagande och av 5 – 30 flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar varav omkring 15 tas emot genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen via arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets försorg och övriga 15 beräknas bosätta sig på egen hand.
  2. Värmdö kommun tecknar avtal med Länsstyrelsen i Stockholm att antalet asylplatser för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar utökas från 3 platser till 5 platser och att avtal om tillhandahållande av så kallade OUT-platser särskils.
  3. Värmdö kommun tecknar avtal Med Värmdö Bostäder AB om tilldelning av adekvat antal bostadslägenheter för fullgörande av mottagande av nyanlända och ensamkommande barn/ungdomar.
  4. För det fall avtal enligt ovan tecknas, begär en budgetförstärkning motsvarande kostnaden för en (1) handläggare på IFO barn och ungdom.
  5. För det fall avtalet enligt ovan tecknas, teckna avtal med AB Vårljus om 5 asylplatser.

   Handlingar i ärendet

   Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare; KLK 2013-03-12

   Socialnämndens beslut 2013-02-05, § 6

   Yrkanden

   Malin Åberg Aas (MP), Anders Bergman (FP) och Max Ljungberg (MP) yrkar på följande beslut:

   1. Värmdö kommun tecknar avtal med Länsstyrelsen i Stockholm om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare om ett årligt mottagande av 7 – 30 flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar varav 15 tas emot genom anvisning av arbetsförmedlingen eller Migrationsverket och övriga 15 beräknas bosätta sig på egen hand.
   2. Värmdö kommun tecknar avtal med Länsstyrelsen i Stockholm om avtal om 7 asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar, samt att avtal om tillgängliga platser för ensamkommande barn/ungdomar med uppehållstillstånd särskiljs.
   3. Värmdö kommun tecknar avtal med Värmdö Bostäder AB om tilldelning av adekvat antal lägenheter för mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar.
   4. Resurser för socialnämnden och finansieringsnämnden för utbildning för arbetet med nyanlända flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar beaktas i budgetrevidering för 2013 och i samband med budgetarbetet 2014.

    Annika Andersson Ribbing (S) och Peter Frej (M) yrkar att beslutet kompletteras med att kommundirektören för i uppdrag att, i samråd med socialnämnden, undersöka möjligheten att hitta fler bostäder på den öppna marknaden, bland privatpersoner eller företag.

    Propositioner

    Ordföranden ställer proposition om yrkandena från Åberg Aas m.fl. och Ribbing m.fl. bifalles och finner att de bifalles.

    Reservationer och protokollsanteckningar

    Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

    ”Vänsterpartiet anser att Värmdö kommun tecknar avtal enligt Läns­styrelsens förslag dvs. att kommunen tar emot 7-45 flyktingar samt 7 asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar.”

    Sändlista

    Kommunfullmäktige

    ____________

§63 Yttrande över Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler

Dnr 13KS/0091

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I SOU 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler redovisas bl.a. förslag om en stoppregel mot särkrav, överprövning av kommunala avtal samt att mark- och miljödomstolen är första överklagandeinstans.

I förslaget till yttrande över utredningen framhålls att Värmdö kommun är positiv till försök att snabba upp och förenkla byggprocessen. Men kommunen ställer sig tveksam till flertalet av byggutredningens förslag. Det finns risk för att kommunernas vilja och engagemang för bostadsbyggandet snarare minskar än ökar om staten mer eller mindre raderar ut självstyrelseninslaget.

Handlingar i ärendet

Yttrande över Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler, KLK 2013-02-28

Sändlista

Socialdepartementet

____________

§64 Yttrande över Ett effektivare plangenomförande

Dnr 13KS/0091

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I SOU 2012:91 Ett effektivare plangenomförande redovisas förslag om nya regler för uttag av gatukostnader och för utformning av och innehåll i exploateringsavtal. Förslaget omöjliggör även uttag av så kallade infrastrukturbidrag.

I förslaget till yttrande över utredningen framhålls att förslagen innebär kraftiga inskränkningar i den kommunala självstyrelsen, det kommunala planmonopolet och den fria avtalsrätten. Värmdö kommun är kritisk mot flertalet av utredningens förslag.

Handlingar i ärendet

Yttrande över Ett effektivare plangenomförande, KLK 2013-02-18

Sändlista

Socialdepartementet

____________

§65 Miljöbokslut 2012

Dnr 13KS/0157

Kommunstyrelsens förslag

Miljöbokslutet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Miljöbokslutet redovisar åtgärder och nyckeltal i linje med de nationella miljömålen som prioriteras regionalt: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ingen övergödning, en god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Handlingar i ärendet

Miljöbokslut 2012, KLK 2013-03-27

Sändlista

KF

____________

§66 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2012 och internkontrollplan för 2013

Dnr 12KS/0037

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2012 godkänns.
 2. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder i internkontrollrapporten.
 3. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2013 antas med kompletteringar enligt yrkandet från Malin Åberg Aas (MP).

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  Enligt kommunens policy för internkontroll i Värmdö kommun ska nämnder och styrelser varje år anta en särskild plan för internkontroll. Nu redovisas uppföljning av internkontroll 2012 och en med förslag till åtgärder med anledning av rapporten. Vidare redovisas förslag till internkontrollplan för 2013.

  Handlingar i ärendet

  Uppföljning av kommunstyrelsens intern kontroll 2012 och internkontrollplan 2013, KLK

  Yrkanden

  Malin Åberg Aas (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2013 med följande kompletteringar:

  Under 3.3 Ekonomi och upphandling läggs till: Risk: Onödig miljöpåverkan, Kontrollmoment: Miljökrav ställs vid upphandlingar.

  Ny punkt 3.5 Sjukfrånvaro, Uppföljning sker på samma sätt som inom proVarmdo för hela kommunen.

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med komplettering enligt Åberg Aas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Vi socialdemokrater har kritiserat den styrmodell som majoriteten valt att använda. Åtskilliga gånger har den visat sig ineffektiv och kostnadsdri­vande. En beställar-/utförarorganisation i en så liten kommun som Värmdö, leder till en onödigt kostsam tjänstemannaorganisation. I vissa delar uppstår en dubbel besättning av tjänstemän, en på beställarsidan och en på utförarsi­dan. Vid fler än ett tillfälle har också olika politiska instanser fattat beslut som går på tvärs med ställningstaganden i andra politiska instanser i samma ärende. Problemen som uppstått har nu lett till att kommunens revisorer valt att granska organisationsmodellen. Det är betecknande att majoriteten i ske­net av revisorsgranskningen nu valt att lyfta in punkten 3.4 i internkontroll­planen för 2013. Vi kommer från den socialdemokratiska gruppens sida att noga bevaka uppföljningen.”

  Sändlista

  KLG

  Ekonomiavdelning

  Personalavdelning

  ____________

§67 Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar

Dnr 13KS/0129

Kommunstyrelsens förslag

Årsredovisning avseende 2012 för Storstockholms brandförsvar godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Storstockholms brandförsvar(SSBF) är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst, svarar för tillsyn, information, rådgivning och sotningsverksamhet utifrån kommunernas ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. SSBF har tio medlemskommuner, utöver Värmdö, även Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

SSBF’s årsredovisning för 2012 har överlämnats till medlemskommunerna.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar, KLK 2013-02-22

Sändlista

KF

____________


Dnr

§68 Ansökan till länsstyrelsen om undantag för kompletteringsåtgärder enligt miljöbalken inom strandskyddsområden

Kommunstyrelsens beslut

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag om ansökan till länsstyrelsen avslås.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

För närvarande gäller olika bestämmelser för kompletteringsåtgärder från strandskydd i kommunen.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att kommunen ansöker hos länsstyrelsen om att undantagsbestämmelse, enligt miljöbalken 7 kap. 17 § p. 1, införs i hela kommunen. Inom strandskyddsområde får kompletteringsåtgärder till huvudbyggnad vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden, men inte närmare strandlinjen än 25 meter.

Handlingar i ärendet

Ansökan till länsstyrelsen om undantag för kompletteringsåtgärder enligt miljöbalken inom strandskyddsområden, KLK 2013-02-18

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2012-12-11, § 162

Yrkanden

Malin Åberg Aas (MP) och Annika Andersson Ribbing (S) yrkar avslag.

Peter Frej (M) yrkar bifall till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt Frejs yrkande eller enligt avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Frejs yrkande.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder Frejs yrkande röstar ja, den som biträder avslagsyrkandet röstar nej.”

Följande röstar ja:

Fredrik Sneibjerg (FP), Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Per Olof Fransson (KD), Anders Bergman (FP).

Följande röstar nej:

Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Annika Andersson Ribbing (S), Mikael Lindström (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

Kommunstyrelsen beslutar med sex nej-röster mot fem ja-röster att avslå bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.

Reservationer och protokollsanteckningar

MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet i Värmdö yrkade avslag mot beslutet att rekommendera kom­munstyrelsen att föreslå Länsstyrelsen i Stockholms län att införa undantag för kompletteringsåtgärder enligt 7 kap 17 § MB punkt 1.

Miljöpartiet vill ha ett fortsatt starkt strandskydd. Rekommendationen till Länsstyrelsen skulle innebära en uppluckring av strandskyddet i hela Värmdö kommun även om möjligheten till den här typen av undantag finns beskriven i Miljöbalken. Vi anser att det blir otydligare i vilka fall man måste söka strandskyddsdispens genom att införa undantaget. Regelverket är redan i dag komplicerat och med ett införande av undantaget ökar otyd­ligheten för vilken typ av byggnader och i vilka lägen som strandskyddsdis­pens ska begäras inom strandskyddat område. I en kommun med så starkt tryck på ny bebyggelse i strandnära områden som råder inom Värmdö kommun vill vi att dispens ska sökas enligt Miljöbalken 7 kap 18 § och dess underparagrafer utan undantag enligt 17 §. Vi tror också att Värmdö kom­mun med en enhetlig syn på strandskyddsdispens inom strandskyddat om­råde kan undvika onödiga förelägganden om rivning av komplementbygg­nader som uppförts olovligt och felaktigt. Vi anser att det är beklagligt att delar av kommunen redan omfattas avundantaget som framgår av underlaget och vill att samtliga kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område senast 2015 ska hanteras via dispensansökningar. Det är också anmärk­ningsvärt att Kommunstyrelsen i april 2013 bifogas ett ojusterat protokoll från BMH i december 2012. Om det hade varit justerat hade Kommunsty­relsen kunnat läsa Miljöpartiets reservation mot det beslut som fattades av BMH i december 2012.”

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättarytt­rande:

”Hade jag haft rösträtt hade jag biträtt Malin Åberg Aas och Annika Andersson Ribbings yrkande.”

Sändlista

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

____________

§69 Belysning av Gustavsbergs vattentorn

Dnr 09KS/0179

11KS/0340

Kommunstyrelsens beslut

 1. Gustavsbergs vattentorn ska belysas enligt alternativ 1, ljussättning av tornets inre delar, m.m.
 2. Kostnaden belastar samhällsplaneringsnämnden samt Gustavsbergsprojektet.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  Gustavsbergs vattentorn föreslås belysas. Syftet med projektet är att skapa ett landmärke som stärker Gustavsberg och Värmdö. Tre alternativ har utarbetats. Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott har föreslagit det alternativ som innebär att hela tornet belyses (alt. 2 B).

  Handlingar i ärendet

  Belysning av Gustavsbergs vattentorn, KLK 2013-03-01

  Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskotts beslut 2013-02-07, § 30

  Yrkanden

  Mikael Lindström (S) och Per Olof Fransson (KD) yrkar bifall till belysningsalternativet med ljussättning av tornets inre delar m.m. (alt 1).

  Peter Frej (M) yrkar bifall till Gustavsbergsutskottets förslag (alt. 2 B).

  Propositioner

  Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet från Frej eller enligt yrkandet från Lindström och Fransson och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet från Frej.

  Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

  ”Den som biträder Frejs yrkande röstar ja, den som biträder yrkandet från Lindström och Fransson röstar nej.”

  Följande röstar ja:

  Peter Frej (M), Malin Åberg Aas (MP), Anders Bergman (FP).

  Följande röstar nej:

  Per Olof Fransson (KD), Annika Andersson Ribbing (S), Mikael Lindström (S), Nils-Erik Särnbrink (S), Sandro Wennberg (S).

  Följande avstår från att rösta:

  Fredrik Sneibjerg (FP), Marie Bladholm (M), Max Ljungberg (MP).

  Kommunstyrelsen beslutar med fem nej-röster mot tre ja-röster enligt yrkandet från Lindström och Fransson.

  Reservationer och protokollsanteckningar

  Det antecknas till protokollet att Marie Bladholm (M) inte deltar i kommunstyrelsens beslut.

  Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

  ”Vänsterpartiet anser att alternativet 1 är att föredra före andra alternativ. Alternativ 1 är billigare och snyggare än övriga alternativ. Hade jag haft rösträtt skulle jag röstat för Mikael Lindströms yrkande.”

  Sändlista

  Ekonomiavdelning

  Samhällsbyggnadskontoret

  KLG

  ____________

§70 Godkännande av samverkansavtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Dnr 11SPN/0414

Kommunstyrelsens beslut

Samverkansavtalet med Förpacknings- och Tidskriftsinsamlingen AB (FTI) om hantering av förpackningar godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Värmdö kommun har sedan tidigare avtal med FTI. Kommunen har under flera år varit kritisk mot hanteringen av insamling av förpackningar och skötsel av återvinningsstationer.

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har tagit initiativ till att utarbeta ett förslag till nytt avtal. Det nya avtalet ska klargöra kraven på FTI och leda till en förbättrad insamling och skötsel av återvinningsstationer. KSL har rekommenderat kommunerna att godkänna avtalet.

Handlingar i ärendet

Godkännande av samverkansavtal med Förpacknings- och Tidskriftsinsamlingen (FTI), KLK 2013-02-28

Samhällsplaneringsnämndens beslut 2013-03-05, § 15

Reservationer och protokollsanteckningar

MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet skulle ha önskat att avtalet på flera punkter hade varit skarpare formulerat och särskilt beklagligt är att vi inte kan se att det ställs några som helst miljökrav på transporterna i avtalet, något som är anmärkningsvärt. Om dessa krav ställts eller kommer att ställas i något annat sammanhang, eller kan tillföras avtalet så är det bra, annars är det väldigt ogenomtänkt med tanke på de klimatmål som finns såväl, nationellt som regionalt och kommunalt. När man lägger över ansvaret för den här typen av regionala avtal på KSL bör kommunerna kunna förvänta sig att avtalen ska formuleras i enlighet med de nationella och regionala målsättningar som finns.”

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi socialdemokrater har framfört starka synpunkter på hur illa skötta åter­vinningsstationerna i kommunen varit. Det är skräpigt och fult, och anlägg­ningarna töms alldeles för sällan.

Nu har kommunstyrelsen förelagts ett förslag till nytt avtal med FTI. I detta avtal finns viten angivna. Det är i sig bra, men vitena är så lågt satta att de är en chimär. Det finns inga ekonomiska incitament för uppdragstagaren att förbättra sin service, det är billigare att låta bli. Vi socialdemokrater anser därför att vitena bör höjas rejält. Vi har fått nog att se vår skärgårdsmiljö skräpas ned utan att det leder till några konsekvenser.”

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrandeyttrande:

”Kommunernas strategi gentemot FTI måste vässas. Förslaget till avtalskonstruktion innebär att det blir mer lönsamt för FTI att minimera städningen och i stället betala vitet.

Kommuninvånarna upplever med rätta att återvinningsstationerna är smutsiga och skräpiga. Samtidigt tror medborgarna att kommunerna är ansvariga för ÅVS vilket inte är fallet. En annan framgångsväg skulle kunna vara att kommunerna ansvarar för städning och ordning av och vid återvinningsstationerna samt fakturerar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för utfört arbete. Fördelen med en sådan ansvarsfördelning är att kommunerna/politikerna sätter standarden för trivsel och ordning vid ÅVS samt kan försvara detta gentemot innevånarna.”

Sändlista

Samhällsbyggnadskontoret

FTI

____________

§71 Del av Brunn 1:1, hantering av klubbhus Ingarö IP i samband med exploateringen av Brunns centrum

Dnr 13KS/0170

Kommunstyrelsens förslag

 1. Ersättning utges till Ingarö IF/Gestio Ingarö AB om 1250tkr motsvarande bokfört värde för nuvarande klubbhus, vilken får belasta investeringsobjekt 99570, detaljplan Brunns centrum.
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med kostnadsanalys för uppförande av byggnad för omklädning m.m. i anslutning till Ingarö idrottsplats på Brunn 3:1

  Beslutsnivå

  Kommunfullmäktige

  Ärendebeskrivning

  Området i Brunns centrum, där Ingarö IF’s nuvarande klubbhusbyggnad ligger, ska exploateras. Byggnaden går inte att flytta p.g.a. dess skick och konstruktion. För närvarande hyr kultur- och fritidsnämnden delar av klubbhuset (omklädningsrum, förråd, m.m.).

  Då klubbhuset ska rivas föreslås en ersättning till Ingarö IF/Gestio Ingarö AB om 1250 tkr, motsvarande bokfört värde.

  Handlingar i ärendet

  Del av Brunn 1:1, hantering av klubbhus Ingarö IP i samband med exploatering av Brunns centrum, KLK 2013-03-22, rev. 2013-04-03

  Kommunstyrelsens fastighetsutskotts beslut 2013-02-13, § 4

  Reservationer och protokollsanteckningar

  S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

  ”Frågan om klubbhus för Ingarö IF måste få en lösning. Vi socialdemokrater är kritiska till att kommunstyrelsen nu ska fatta beslut utan att finansieringen av det nya klubbhuset är utredd.

  Majoriteten fortsätter i spåren från Värmdövallen och har inte lärt sig läxan. Det är inte rätt tågordning att fatta beslut om delar utan att ha helhetsbilden. Vi vet inte vad ett nytt klubbhus kostar och hur det kan finansieras. Vilka konse­kvenser dagens beslut får för kommunens driftekonomi är höljt i dunkel. Vi efterfrågade detta redan när frågan var uppe för diskussion ett första varv på kommunstyrelsens fastighetsutskott i februari. Trots detta fanns vid dagens sammanträde inga uppgifter framtagna.”

  Sändlista

  KF

  ____________

§72 Plan för minskning av skadliga ämnen

Dnr 12KS/0415

Kommunstyrelsens beslut

 1. Planen för minskning av skadliga ämnen antas.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att implementera planen i verksamheten och årligen redovisa användningen av miljöskadliga ämnen i bokslut.
 3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att ställa krav på externa leverantörer att följa planen och redovisa hur detta ska ske senast efter sommaren 2013.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för hur kommunen kan minska användningen av skadliga ämnen inom de kommunala verksamheterna.

  Den plan som föreslås syftar till att stärka möjligheterna för Värmdö kommun att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete med att minska andelen skadliga ämnen i de kommunala verksamheterna. Planen går i linje med aktuell lagstiftning och nationell ambitionsnivå samt Värmdö kommuns styrdokument.

  Handlingar i ärendet

  Plan för minskning av skadliga ämnen, KLK 2012-11-15

  Yrkanden

  Malin Åberg Aas (MP) yrkar bifall till förslaget med kompletteringarna:

  1. Förvaltningen får i uppdrag att implementera planen i verksamheten och årligen redovisa användningen av miljöskadliga ämnen i bokslut.
  2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att ställa krav på externa leverantörer att följa planen och redovisa hur detta ska ske senast efter sommaren 2013.

   Propositioner

   Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med kompletteringar enligt Åberg Aas yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

   Sändlista

   Författningshandbok

   KLG

   ____________

§73 Avtal med Trafikverket om ombyggnad av korsning mellan Kulla Gårdsväg och väg 653

Dnr 12KS/0239

Kommunstyrelsens beslut

Avtalet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

För att detaljplanen för Kulla Karby ska kunna genomföras måste nuvarande korsning mellan Kulla Gårdsväg och väg 653, Björkviksvägen, byggas om. Vidare behöver trafiksäkerheten och tillgängligheten till busshållplatsen förbättras.

Ett förslag till avtal har upprättats mellan kommunen och Trafikverket för att reglera ansvar och kostnader för ombyggnaden samt inriktning för arbetet.

Handlingar i ärendet

Avtal med Trafikverket om ombyggnad av korsning mellan Kulla Gårdsväg och väg 653, KLK 2013-02-28

Sändlista

Samhällsbyggnadskontoret

____________

§74 Kvittning av egenproducerad el

Dnr 13KS/0159

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns och tillsänds regeringen respektive Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Skatteverket har gjort ett förtydligande om möjligheten för en vindkraftsproducent att få befrielse från energiskatt på el vid avräkning mellan perioder med överskott respektive underskott i vindkraftsproduktionen jämfört med den egna förbrukningen.

Sigtuna kommun har tagit initiativ till kontakt med regeringen och SKL för att verka för en förändring av Skatteverkets ställningstagande för att möjliggöra längre avräkningsperioder. Värmdö kommunföreslås ansluta sig till detta initiativ genom ett yttrande till regeringen.

Handlingar i ärendet

Kvittning av egenproducerad el, KLK 2013-03-07

Reservationer och protokollsanteckningar

MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Att som i flera andra länder införa ett system för nettodebitering av egen­producerad el är ett av de viktigaste stegen för att öka den småskaliga elpro­duktionen i Sverige. Miljöpartiet har länge arbetat för att detta ska införas. Skatteverkets ställningstagande 2012 att avräkningsperioderna som ska gälla är en timme verkar i motsatt riktning och slår undan fötterna för såväl kom­muners som andra småskaliga el-producenters möjlighet till skatteavdrag för egenproduktion av el och minskar därmed incitamenten för att bidra till ut­vecklingen av förnybar energi. En nödvändighet om vi ska klara omställ­ningen till ett hållbart samhälle. Att som yttrandet föreslår utöka avräk­ningsperioderna är ett viktigt steg för att som tidigare gjorts kunna kvitta producerad el mot förbrukad el med bibehållen skattebefrielse. Det är vår förhoppning att även denna fråga kan lösas av utredningen kring nettodebi­tering av el genom ett tilläggsdirektiv.”


Sändlista

Finansdepartementet

Näringsdepartementet

SKL

____________

§75 Revidering av riktlinjer för e-förslag

Dnr 13KS/0145

Kommunstyrelsens förslag

De reviderade riktlinjerna godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Värmdö kommun beslutade under 2011 om riktlinjer för e-förslag. E-förslag innebär att medborgare kan lämna förslag till kommunens förtroendevalda genom ett digitalt system på hemsidan. Riktlinjerna föreslås revideras i två avseenden: dels ändras gränsen för när information ska ges till kommunfullmäktige från fem procent av befolkningen till det absoluta talet 500 personer, dels förtydligas att e-förslagssystemet inte kan användas för att genomföra en kommunal folkomröstning.

Handlingar i ärendet

Revidering av riktlinjer för e-förslag, KLK 2013-03-04

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att S-gruppen inte deltar i kommunstyrelsens beslut.

Sändlista

KF

____________

§76 Rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2012

Dnr 12KS/0249

Kommunstyrelsens förslag

Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Socialnämnden och finansieringsnämnden för äldreomsorg har redovisat ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2012.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg har verkställt alla beslut.

Socialnämnden redovisar sju ej verkställda beslut.

Handlingar i ärendet

Rapport om ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2012, KLK 2013-02-09

Socialnämndens protokoll 2013-02-05, § 12

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs protokoll 2013-02-12, § 7

Sändlista

KF

____________

§77 Balanslista motioner april 2013

Dnr 13KS/

Kommunstyrelsens förslag

Beredningstiden för samtliga motioner förlängs t.o.m. den 31 oktober 2013 2013.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Föregående lista från oktober 2012 innehöll 26 motioner. Sedan dess har 17 nya motioner tillkommit och 15 motioner behandlats. Denna lista upptar 28 motioner.

Handlingar i ärendet

Balanslista motioner april 2013, KLK 2013-04-02

Sändlista

KF

____________

§78 Svar på motion (V) Bygg bra och prisvärda hyresrätter

Dnr 12KS/0562

Kommunstyrelsens förslag

Motionen avslås.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Mats Skoglund har föreslagit att Värmdö Bostäder AB ska ges i uppdrag att söka samarbete med nätverket jagvillhabostad.nu för att uppföra prisvärda hyresrätter med fastighetsbolaget Huges Villbo-modell som förebild.

Motionen föreslås avslås.

Handlingar i ärendet

Svar på motion (V) Bygg bra och prisvärda hyresrätter, KLK 2013-03-05

Motion 2012-11-27

Sändlista

KF

____________

§79 Valärenden

Dnr 13KS/0016

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kenneth Ehrnstedt (S) väljs till ledamot i Värmdö skärgårdsråd.
 2. Övriga val bordläggs.

  Beslutsnivå

  Kommunstyrelsen

  Ärendebeskrivning

  Följande val efter Lars Bryntesson (S) har bordlagts:

  · Ledamot i Värmdö skärgårdsråd

  · Ledamot i arbetsgruppen för medborgardialog

  · Ersättare som kontaktperson i REVES

  Handlingar i ärendet

  Kommunstyrelsens beslut 2013-02-06, § 29

  Sändlista

  KS

  Valpärm

  Troman

  Personalavdelning

  K Ehrnstedt

  ____________

§80 Delgivningar

· Skrivelse om fler förskollärare i Värmdö kommun – Lärarförbundet

· Länsstyrelsens beslut att avslå överklaganden om detaljplan för Torshällsvägen m fl (N2)

· Protokoll från styrelsemöte med Gustavsbergsbadet AB 2013-02-27

Delegationsbeslut

· Dispens från förbud mot alkoholförtäring i kommunens lokaler - kdir

____________

§81 Skrivelse till kommunstyrelsen – S kräver snabbutredning för ytterligare infartsparkeringar

Dnr 13KS

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

S-gruppen har lämnat in en skrivelse i rubricerat ärende.

Sändlista

KLG

____________

§82 Skrivelse till kommunstyrelsen – S kräver snabb detaljplanering för flera hyresrätter

Dnr 13KS

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

S-gruppen har lämnat in en skrivelse i rubricerat ärende.

Sändlista

KLG

____________

§83 Bostadsbyggnadsprognos 2013 - 2022

Dnr 13KS/0180

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I bostadsbyggnadsprognosen för 2013 – 2022 redovisas två alternativ:

· Låg tillväxttakt, årligt bostadsbyggande: 50 småhus, 100 lägenheter i bostads- och hyresrätt och 200 permanentade fritidshus

· Hög tillväxttakt, årligt bostadsbyggande: 100 småhus, 200 lägenheter i bostads- och hyresrätt och 200 permanentade fritidshus

Handlingar i ärendet

Bostadsbyggnadsprognos 2013 – 2022

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar återremiss.

Max Ljungberg (MP) yrkar återremiss för att göra en bostadsbyggnads- och befolkningsprognos som bygger på en förbättrad och fördjupad delområdesanalys.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Under flera år har kommunen underlåtit att jobba med bostadsförsörjnings­prognoser trots att det är lagstadgat. Vi socialdemokrater har kritiserat detta i samband med att kommunstyrelsen diskuterat befolkningsprognosen varje år.

Det är ett fall framåt att det nu äntligen tagits fram en prognos.

Tyvärr reser den prognos som presenterats stora frågetecken. Den rimmar dåligt med de beslut som tagits i olika instanser beträffande detaljplaner och ambitioner för utvecklingen av kommunen.

Några konkreta exempel:

I prognosen anges att ingen bebyggelse ska ske i vare sig Gustavsbergs centrum eller på Vattentornsberget (som inte ens finns med i sammanställ­ningen, trots att KSGU beslutat prioriterat upp detta delprojekt).

Utbyggnadstakten i de projekt som finns redovisade är dessutom anmärk­ningsvärt låg. För exempelvis Fabriksstaden skulle det innebära att området blev färdigutbyggt om fyrtio år (!). Det är ett absurt perspektiv.

I prognosen finns dessutom projekt med som INTE på något sätt är politiskt förankrade (se Charlottendal). Det är ytterst märkligt att politiskt beslutade detaljplaner inte med, samtidigt som förslag till detaljplaner som avslagits finns med.

Bostadsbyggnadsprognosen är viktig. Den sänder signaler till omvärlden vilken utveckling kommunen önskar se och vilken verklighet man förväntar sig. I den föreslagna prognosen kan vi konstatera att det för de kommande tio åren inte skulle produceras fler än ett trettiotal hyresrätter per år. Det är alldeles för lite enligt vår uppfattning. Vi socialdemokrater anser att minst 100 hyresrätter per år är helt nödvändigt för att möta det stora behov som finns. Över fem tusen personer står i dagsläget i kommunens bostadskö. Unga Värmdöbor tvingas lämna kommunen för sitt första boende när de flyttar hemifrån. Vi vill kunna erbjuda dem bättre förutsättningar.

Vid dagens sammanträde har vi socialdemokrater i särskild ordning aktuali­serat ett nytt ärende där vi kräver snabb detaljplaneläggning av de två fas­tigheter som kommunen nyligen förvärvat (den så kallade Svevia-tomten och Hemmestatorp). I en motion som ska behandlas på kommande fullmäk­tige har vi också presenterat förslag om ytterligare fem hundra lägenheter lämpliga för unga i nio olika delprojekt. Dessa finns inte heller med i bo­stadsbyggnadsprognosen.

Prognosen är viktig för kommunens förutsättningar att planera utvecklingen och behovet av offentlig service. Därför är det av vikt att stor omsorg läggs vid arbetet med denna och att den är realistisk. Vi ser fram emot att återfå ett ordentligt genomarbetat nytt förslag till kommande kommunstyrelse.”

MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet de gröna i Värmdö/Värmdökoalitionen återremitterade ärende 24, Bostadsbyggnadsprognos 2013 - 2022, såväl som ärende 25, Befolk­ningsprognos 2013 – 2022, då Befolkningsprognosen använder Bostadspro­gnosen som underlag.

Befolkningsprognoser är inga exakta, vetenskapliga dokument, utan inne­håller alltid ett visst mått av osäkerhet. Samtidigt är de viktiga för kommu­nens planering, både för kommunens budget, men även för utbyggnad av kommunal service i olika kommundelar.

Värmdö kommun är en geografiskt stor kommun, helt baserad på öar med eller utan bro till fastlandet. Samtidigt som kommunen i stora delar utgör en växande förort till Stockholm, så finns det delar som kan betecknas som riktig glesbygd.

De senaste åren har kommunens permanenta befolkning ökat totalt, även om det skett en tydlig minskning i de årliga ökningarna från 2008 jämfört med de tjugo åren innan. 2009 ökade antalet personer med 380 st, 2010 med 545 st, 2011 med 593 st och 2012 med 498 personer.

Hösten 2012 upptäckte provarmdo, med ansvar för den kommunala försko­lan, en drastisk och oväntad minskning av antalet förskolebarn i de yttre områden som kan nås med bil, vilket fick till följd att förskolan gick med ett stort finansiellt underskott. Kommunens tidigare befolkningsprognoser hade förutsatt att antalet i dessa områden skulle fortsätta öka, på samma sätt som det gjort under de tidigare åren.

De nu framskrivna ärendena bygger på tre alternativ, ett lågalternativ, ett högalternativ samt ett alternativ där kommunens samlade planberedskap utnyttjas till fullo. Lågalternativet prognosticerar en befolkningsökning på drygt 500 personer 2013, hög- och planberedskapsalternativet närmare 600. Sedan förväntas befolkning öka med högre antal under alla de kommande åren.

För hög- och planberedskapsalternativet, kan dessa siffror vara sannolika. Men siffrorna för lågalternativet är alldeles för högt. För ett år, har ett fel i befolkningsprognos på ett hundratal personer inte så stor effekt. Men ett lågalternativ ska utgöra just ett lågalternativ, och i dagsläget finns inte mycket som tyder på att befolkningsökningen ska bli högre än 500 personer 2013.

Bostadsprognosen bygger på ett antagande att permanentningen av våra fritidshusområden ska fortsätta med 200 hushåll/år i såväl låg som högalter­nativet. Problemet är att det inte finns något underlag som pekar på att anta­let de senaste fyra åren nått upp till den nivån, utan mycket tyder på att siff­ran är avsevärt lägre. Studerar vi SCB´s befolkningsstatistik för sk. nyckel­kodsområden, NYKO, för åren 1990-2010, som finns publicerad på kom­munens hemsida, blir bilden en helt annan. I stora delar av kommunen minskar befolkningen de sista åren, framförallt i områden som ligger långt ut i kommunen geografiskt, men som fortfarande går att nå med bil.

I förvaltningens bostadsprognos finns en prognos utskriven för flera av Värmdös NYKO. Ingen analys eller redovisning för de tidigare årens ökning i samma områden, finns redovisad. En tydlig koppling mellan de tidigare årens utveckling, och den prognosticerade utvecklingen saknas.

Nu har det totala antalet personer i tidigare års befolkningsprognoser över­ensstämt relativt väl med det verkliga utfallet. Fast nedbrutet på NYKO har det inte stämt. Vi frågar oss nu, var i kommunen har personerna flyttat in, vilken ålder har befolkningsökningens personer haft, har ökningen skett i flerbostadshus, nybyggda villaområden eller permanentning av vissa fritids­husområden?

Vi behöver veta befolkningsprognosen på NYKO-nivå, om inte underskot­ten i den kommunala produktionen ska göra underskott på tiomiljonsnivå i år igen, samtidigt som vi saknar social service i vissa kommundelar.

Samtidigt ger en analys av befolkningsökningen en korrelation mellan den totala ökningen och Sveriges finansiella situation. När det blivit sämre tider, har inflyttningen minskat. Under tidsperioden 1990 – 2010 har det skett tre finansiella kriser. Efter den sista, 2008, bryts mönstret på NYKO-nivå. Kommundelar längre ut i kommunen, har inte haft inflyttning utom i undan­tagsfall sedan 2008. Under de kommande åren kommer även de stora infra­strukturprojekt som är på gång sannolikt att inverka på inflyttningen, något som gör det extra viktigt att lågalternativet är rimligt.

Vi påstår inte att en ny prognos, kommer hamna helt korrekt, men om en justering av befolkningsprognosen årligen görs, kommer vi att troligtvis skapa ett väldigt bra prognosinstrument om några år.

Vi vill därför att följande görs innan ärendet kommer upp till behandling igen:

· att alla alternativ baseras på faktiska värden ur de senaste årens be­folkningsutveckling på NYKO-områdesnivå

· att lågalternativet är baserat på lägsta ökning/största minskning i bo­stadsprognosen för varje delområde, de sk. NYKO-områdena

· att lågalternativet baseras på befolkningsökning för lågkonjunktur i samtliga prognoser

· att högalternativet baseras på befolkningsökning för högkonjunktur i samtliga prognoser

· att åldersstrukturens förändring i de olika delområdena analyseras och om det visar sig att det finns geografiska skillnader, att dessa tas med i framräkningen av befolkningsökningen

· att alla prognoser på NYKO-områdesnivå slås samman till en för kommunen total befolkningsökning”

Mats Skoglund (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Värmdö kommun måste ta ledningen och ansvaret för kommunens bostadsförsörjning. Det duger inte att överlåta bostadsförsörjningsansvaret till marknaden. Det är inte acceptabelt att som nu ta bort de bostäder exploatörerna inte önskar för att i stället öka småbyggande helt i strid med kommunens tidigare planering. I stället för en framskrivning/prognos av vad kommunen tror exploatörerna/byggnadsföretagen kommer att producera de närmaste 10 åren. måste Värmdö kommun genom ett bostadsförsörjningsprogram ta ansvar för att behovet av bostäder tillgodoses. Inom planperioden redovisar Vänsterpartiet konkreta planer på 7 907 bostäder. . Samtliga bostäder vi förslår i flerbostadshus ligger i bra kollektivtrafiklägen. Samtidigt som behoven av privatbilism minskas kan också exploatering av natur- och skogsområden minimeras. Under åren 2013 -2022 föreslår vi 4 757 lägenheter med hyresrätt och 1085 bostadsrätter vilket bättre överensstämmer med efterfrågan än exploatörernas ensidiga satsning på bostadsrätter och småhus. Vänsterpartiets bostadsförsörjningsprogram innehåller också 2 065 småhus i flesta är permanentning i förnyelseområden.

Nedan redovisas Vänsterpartiets konkreta förslag till bostadsbyggande år för år för åren 2013 till 2022.

År

Hyresrätt

Bostadsrätt

Småhus

Område

2013

12

Västra Mörtnäs Gruppbostäder VB

2013

200

Prioriterade förändringsområden

2013

125

Mariagatan Riksbyggen

2013

200

Fabriksstaden Idrottsvägen

2013

50

Charlottendalshöjden VB

2013

50

Idrottsvägen JM

2013

5

Skärgården

2013

267

175

200

Totalt 672 bostäder

2014

100

Munkmora – Skyttevägen VB

2014

60

Strandvik Seniorboende

2014

100

Fabriksstaden kommunens andel

2014

50

Charlottendalshöjden VB

2014

150

50

Fabriksstaden – anpassas till behovet

2014

50

Fabriksstaden JM

2014

200

Prioriterade förändringsområden

2014

100

Förtätning enl. Värmdö Bostäder

2014

5

Skärgården

2014

505

160

200

Totalt 865 bostäder

2015

100

Förtätning enl. Värmdö Bostäder

2015

50

Fabriksstaden JM

2015

160

50

Fabriksstaden – anpassning t behovet

2015

40

Charlottendalshöjden VB

2015

100

Kvarnbergsterassen anpassa t behovet

2015

200

Prioriterade förändringsområden

2015

100

50

Vattentornsberget VB och JM

2015

5

Skärgården

2015

505

150

200

Totalt 855 bostäder

2016

100

50

Domusparkeringen

2016

50

Fabriksstaden

2016

50

Vattentornsberget JM

2016

50

Kvarnbergsterassen

2016

100

Förtätning enl. Värmdö Bostäder

2016

100

Fabriksstaden kommunens andel

2016

170

Vargbacken Trygghetsboende

2016

5

Skärgården

2016

200

Prioriterade förändringsområden

2016

475

200

200

Totalt 875 bostäder

2017

100

Förtätning enl. Värmdö Bostäder

2017

50

Fabriksstaden

2017

200

50

Vattentornsberget VB och JM

2017

100

50

Domusparkeringen

2017

200

Prioriterade förändringsområden

2017

5

Skärgården

2017

100

Stavsnäs/Björkås

2017

30

Dragudden

2017

505

150

230

Totalt 885 bostäder

2018

100

Förtätning enl. Värmdö Bostäder

2018

50

Vattentornsberget JM

2018

200

Prioriterade förändringsområden

2018

100

50

Hemmesta

2018

100

Brunn

2018

200

Ospecificerat

2018

50

Kvarnbergsterassen

2018

35

Dragudden

2018

500

150

235

Totalt 885 bostäder

2019

100

Förtätning enl. Värmdö Bostäder

2019

200

Prioriterade förändringsområden

2019

50

Kråkberget

2019

350

Ospecificerat

2019

50

Kvarnbergsterassen

2019

500

50

200

Totalt 750 bostäder

2020

100

Förtätning enl. Värmdö Bostäder

2020

200

Prioriterade förändringsområden

2020

50

Fabriksstaden

2020

100

Stavsnäs/Björkås

300

Ospecificerat

2020

500

50

200

Totalt 750 bostäder

2021

50

Fabriksstaden

2021

200

Prioriterade förändringsområden

2021

500

Ospecificerat

2021

500

200

Totalt 700 bostäder

2022

200

Prioriterade förändringsområden

2022

500

Ospecificerat

2022

500

200

Totalt 700 bostäder

Sammanställning bostäder Värmdö 2013 – 2022

År

Hyresrätt

Bostadsrätt

Småhus

Totalt

2013

267

175

200

672 bostäder

2014

505

160

200

865 bostäder

2015

505

150

200

855 bostäder

2016

475

200

200

875 bostäder

2017

505

150

230

885 bostäder

2018

500

150

235

885 bostäder

2019

500

50

200

750 bostäder

2020

500

50

200

750 bostäder

2021

500

200

700 bostäder

2022

500

200

700 bostäder

2013-2022

4757

1085

2065

7907 bostäder

Sändlista

KLG

____________

§84 Befolkningsprognos 2013 - 2022

Dnr 13KS/0041

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I befolkningsprognosen för 2013 – 2022 redovisas två alternativ:

· Lågt alternativ: tillväxt med cirka 600 invånare per år

· Högt alternativ, tillväxt med cirka 950 invånare per år

Dessutom redovisas ett alternativ baserat på den planberedskap för ett ökat bostadsbyggande som kommunen kommer att ha så fort några pågående större detaljplaner vinner laga kraft.

Handlingar i ärendet

Befolkningsprognos 2013 – 2022, KLK 2013-03-27

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar återremiss.

Max Ljungberg (MP) yrkar återremiss för att göra en bostadsbyggnads- och befolkningsprognos som bygger på en förbättrad och fördjupad delområdesanalys.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”I likhet med föregående ärende är vi socialdemokrater oroliga för att pro­gnosen inte är rättvisande. Eftersom bostadsbyggnadsprognosen (föregående ärende) har så stora luckor är risken uppenbar att befolkningsprognosen också blir felaktig. Det är förödande för de som har ansvar att planera för och dimensionera behovet av exempelvis förskola, skola och äldreomsorg. Det påverkar såväl planeringen av ekonomin som av verksamheternas be­hov.”

MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet de gröna i Värmdö/Värmdökoalitionen återremitterade ärende 24, Bostadsbyggnadsprognos 2013 - 2022, såväl som ärende 25, Befolkningsprognos 2013 – 2022, då Befolkningsprognosen använder Bostadsprognosen som underlag.

För vår protokollsanteckning, läs den under ärende 24.”

Sändlista

KLG

____________