Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-01-31

Sammanträde 2017-01-31

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss om ny översiktsplan för Stockholm - samrådsförslag

AMN 2016-0347-01.06
Remiss från stadsbyggnadskontoret
Omedelbar justering

5 Yttrande över remiss om Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

6 Yttrande över remiss av motion (2016:111) om ett jobbtorg för validering

Beslutsärenden

7 Yttrande över Projektrapport nr 7/2016 "Ensamkommande flyktingbarn"

8 Yttrande över Projektrapport nr 10/2016 "Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga"

9 Arbetsmarknadsnämnden som vårdgivare inom elevhälsa

Anmälningsärenden

11 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss om ny översiktsplan för Stockholm - sam-rådsförslag

§5 Yttrande över remiss om Strategi och riktlinjer för hantering

§6 Yttrande över remiss av motion (2016:111) om ett jobbtorg för

§7 Yttrande över Projektrapport nr 7/2016 "Ensamkommande

§8 Yttrande över Projektrapport nr 10/2016 "Aktivitetsansvaret

§9 Arbetsmarknadsnämnden som vårdgivare inom elevhälsa

§10 Verksamhetsberättelse med bokslut 2016

§11 Anmälningsärenden

§13 Förvaltningsinformation