Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2020-09-24

Sammanträde 2020-09-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Stockholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024. Svar på remiss (FL+Sbk+Äf+SocF)

8 Motion (KS 2020/600) av Clara Lindblom (V) om en handlingsplan för att bekämpa trångboddheten. Svar på remiss (FL)

9 Nya tomträttsavgälder för skolor och förskolor. Svar på skrivelse (MoV)

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby strand till Sveafastigheter Utveckling AB (PU) Hässelby-Vällingby sdf

11 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheterna Grimsta 1:5 och Blackeberg 2:23 i Blackeberg med AB Norrmannen Fastigheter. Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder och vårdcentral inom fastigheten Norrmannen 11 och inom del av fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg med AB Norrmannen Fastigheter. Genomförandebeslut (PU) Bromma sdf

12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till ankarbyggherrar JM AB och Åke Sundvall Projekt AB (PU) Hägersten-Älvsjö sdf

13 Skola och bostäder inom Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1. Reviderat genomförandebeslut (PU) Hägersten-Älvsjö sdf

14 Slutredovisning av inrättande av Älvsjöskogens naturreservat i Älvsjö (PU) Hägersten-Älvsjö sdf

15 Markanvisning för förskoleändamål inom fokusområdet Ålgrytevägen i Bredäng till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Skärholmen sdf

16 Föravtal avseende fastigheterna Måsholmen 16, 22, 24 m.fl. med Skärholmen Retail AB (PU) Skärholmen sdf

17 Markanvisning för kontor inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Midroc Property Development AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

18 Yttrande i mål om laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2017-09-21, § 37, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren (SP)

19 Markanvisning för kontor och hotell för Pionen AB:s befintliga tomträttsfastighet, Korphoppet 5, i Hammarby Sjöstad (SP)

20 Avtal om markutnyttjande och drift- och underhållsansvar mellan staden och Stockholms Hamn AB (korttidsavtal) (SP+Tk+Stockholms Hamn AB)

21 Föravtal till exploateringsavtal avseende Norrmalm 5:3 på Norrmalm (Centralstationsområdet) (SP)

22 Motion av Peter Wallmark (SD) om att bebygga och utveckla Katarinavägens södra sida. Svar på remiss (SP)

23 Nedläggning av spår inom Värtan östras bangårdsdel, med anledning av Stockholms Stads exploatering av Norra Djurgårdsstaden. Anmälan svar på remiss (SP)

24 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med Einar Mattsson Projekt AB mm i kv. Persikan på Södermalm (SP)

25 Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. Anmälan om svar på remiss (MoT)

26 Konsekvensutredning för upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar (NFS 2003:18). Anmälan om svar på remiss (MoT)

27 Sollentuna kommuns förslag till vattenplan. Anmälan om svar på remiss (MoT)

28 Promemoria om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Svar på remiss (MoT)

29 Handlingsplan för Biologisk mångfald i Stockholms stad. Svar på remiss (MoT)

30 Ändring av exploateringsnämndens sammanträdestider 2020

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Stockholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024. Svar på remiss

§8 Motion (KS 2020/600) av Clara Lindblom (V) om en handlingsplan för att bekämpa trångboddheten. Svar på remiss

§9 Nya tomträttsavgälder för skolor och förskolor. Svar på skrivelse

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby strand till Sveafastigheter Utveckling AB

§11 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheterna Grimsta 1:5 och Blackeberg 2:23 i Blackeberg med AB Norrmannen Fastigheter.

§12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till ankarbyggherrar JM AB och Åke Sundvall Projekt AB

§13 Skola och bostäder inom Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1. Reviderat genomförandebeslut

§14 Slutredovisning av inrättande av Älvsjöskogens naturreservat i Älvsjö

§15 Markanvisning för förskoleändamål inom fokusområdet Ålgrytevägen i Bredäng till Skolfastigheter i Stockholm AB

§16 Föravtal avseende fastigheterna Måsholmen 16, 22, 24 m.fl. med Skärholmen Retail AB

§17 Markanvisning för kontor inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Midroc Property Development AB

§18 Yttrande i mål om laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2017-09-21, § 37, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren

§19 Markanvisning för kontor och hotell för Pionen AB:s befintliga tomträttsfastighet, Korphoppet 5, i Hammarby Sjöstad

§21 Föravtal till exploateringsavtal avseende Norrmalm 5:3 på Norrmalm (Centralstationsområdet)

§22 Motion av Peter Wallmark (SD) om att bebygga och utveckla Katarinavägens södra sida. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Nedläggning av spår inom Värtan östras bangårdsdel, med anledning av Stockholms Stads exploatering av Norra Djurgårdsstaden. Anmälan av svar på remiss

§24 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med Einar Mattsson Projekt AB mm i kv. Persikan på Södermalm

§25 Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. Anmälan av svar på remiss

§26 Konsekvensutredning för upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar (NFS 2003:18). Anmälan av svar på remiss

§27 Sollentuna kommuns förslag till vattenplan. Anmälan av svar på remiss

§28 Promemoria om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Svar på remiss

§29 Handlingsplan för Biologisk mångfald i Stockholms stad.

§30 Ändring av exploateringsnämndens sammanträdestider 2020