Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2011-03-17

Sammanträde 2011-03-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2011 (A)

7 Statens energimyndighets rapport för biogasstrategi. Svar på remiss (A) *

http://www.naturvardsverket.se/upload/30_global_meny/02_aktuellt/nyheter/biogas-slutrapport.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Cykelparkering inom projekt Citybanan - Lägesredovisning (PU + Tk)

10 Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen (PU) Södermalm

11 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 14:22, 14:23, 14:26 och Vinsta 4:1 i Hässelby Villastad med Svenska Hem i Bromma Mark nr 1 AB (PU) Hässelby-Vällingby

12 Exploateringsavtal för bostäder och arbetsplatser inom fastigheten Vattenfallet 2 m m i Råcksta med AEVS Niagara AB (PU) Hässelby -Vällingby

13 Utbyggnad av bostäder i Riddersvik, Hässelby Villastad. Utredningsbeslut (PU) Hässelby-Vällingby

14 Försäljning av mark för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba industriområde till A-S Lastbilsservice AB (PU) Skarpnäck

15 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom del av fastigheterna Örby 4:1 och Bastuhagen 1 i Stureby med Veidekke Bostad AB, Mölner Ost Ekonomisk Förening och Gallinula Väst Ekonomisk Förening. Genomförandebeslut (PU) * Enskede-Årsta-Vantör

16 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Tallkrogen 1:1 utmed Enskedevägen i Svedmyra till SISAB (PU) Farsta

17 Försäljning av fastigheterna Kontorsskylten 2 m fl i Vällingby Centrum till AB Svenska Bostäder (PU) * Hässelby-Vällingby

18 Kulturkluster kring gasklockorna i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Utredningsbeslut (SP + Fsk) Östermalm

19 Exploateringsavtal med Skanska Nya Hem Blå AB m fl angående kvarteret Fredriksdal m m i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Genomförandebeslut (SP) Södermalm

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 24 mars 2011.

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

Information om utbildning

Utbildningsdagar för exploateringsnämndens ledamöter hålls den 24- 25 mars 2011 på hotell J i Nacka strand.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till exploateringsnämnden enligt förteckningar från den
8 mars 2011 och den 17 mars 2011 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2011-010-00078

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 23 februari 2011.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll nr 1/2011 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 25 januari 2011 anmäls.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2011

Dnr E2011-112-00338

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 2 mars 2011.

§7 Statens energimyndighets rapport för biogasstrategi. Svar på remiss

Dnr E2011-600-00129

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Kommunstyrelsens remiss av Näringsdepartementets remiss av Statens energimyndighets rapport för biogasstrategi besvaras med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 18 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) enligt följande:

I detta sammanhang vill vi påpeka att det är angeläget att regeringen slutligen avgör frågan om frivalet avseende hanteringen av hushållsavfall. Detta har varit under utredning under en längre tid och klarhet i denna fråga skulle för kommunens räkning vara mycket välkommet.

Ett frival föreslås innebära att det kommunala insamlingsmonopolet gällande hushållsavfall från verksamheter såsom storkök och restauranger upphör. Därmed skulle matavfall från sådana verksamheter tillgängliggöras för marknadens aktörer och på så sätt möjliggöra flera privata investeringar för förbehandling av matavfall och uppgradering till biogas.

Särskilt uttalande lämnas av Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet de gröna menar att Stockholms avfallshantering behöver klimatanpassas. Att hushålla med resurser är nödvändigt för en hållbar utveckling. Matavfallet i staden är en värdefull resurs som behöver användas i en ökad produktion av biogas. Biogas tillhör också de minst miljöpåverkande fordonsbränslena.

Det råder stor brist på biogas i hela Stockholmsregionen och staden borde samla in betydligt mer matavfall. Miljöpartiets mål är att år 2015 ska Stockholm samla in 70 procent av stadens matavfall från storkök, restauranger och hushåll. Staden ska satsa på avfallskvarnar i en del områden och hämtning av kärl i andra. Stockholm Vatten bör framställa mer biogas och staden bör bygga en ny biogasanläggning.

§8 Ändringar i delegationsordningen för exploateringskontoret

Dnr E2011-020-00291

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner förslaget till ändringar i delegations­ordningen för exploateringskontoret enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtandet.

2 Utredningsbeslut ska fattas för exploateringsnämndens alla bygg- och anläggningsprojekt enligt exploateringskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 24 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Cykelparkering inom projekt Citybanan – lägesredovisning och planbeställning

Dnr E2011-313-00190

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner föreliggande lägesredovisning.

2 Exploateringsnämnden godkänner att arbetet med att åstadkomma cykelparkeringar vid station Odenplan och Södra station prioriteras framför cykelparkering vid station City.

3 Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för Vasastaden 2:99 för att tillskapa en underjordisk cykelparkering vid Odenplan.

4 Exploateringsnämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att efter samråd med stadsbyggnadskontoret beställa ändrad detaljplan för att tillskapa en cykelparkering invid Södra Station.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den
17 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen

2 Nämnden återremitterar ärendet till exploateringskontoret samt

anför följande:

Att öka möjligheterna att använda cykel för resor inom innerstaden och i kombination med kollektivtrafik är en fråga av strategisk betydelse när Stockholmsregionen ska växa i enlighet med Vision 2030 och den regionala utvecklingsplanen. Cykelparkeringar som uppfattas som säkra att lämna cykeln över dagen (utpendlare) eller natten (inpendlare) är en faktor som ökar viljan att använda cykeln. Dessutom talar rena utrymmes- och ordningsskäl för att cykelparkeringar byggs, i första hand vid stationerna City och Odenplan där antalet trafikanter kommer att öka och därmed konkurrensen om utrymmet.

Att exploateringskontoret inte funnit en lösning vid station City som man kan rekommendera får inte innebära att frågan prioriteras ned. Att konkurrensen om utrymmet över under mark är stort är snarast ett argument för att frågan måste lösas, inte ett skäl att avstå.

Vid station Odenplan kommer den nya stationen att medföra ett starkt ökat flöde av människor vilket talar för en utbyggnad av lokal service, en utökning av torgytan mot Gustav Vasa kyrka och förbindelse under jord under Odengatan till stationen. Att planera för detta är ett kommunalt ansvar, och en planbeställning kan inte begränsas till att omfatta bara ett cykelgarage, eftersom alla förändringar måste planeras samtidigt. Det aktuella ärendet har beretts av flera kontor gemensamt, men här krävs uppenbarligen ett tydligt politiskt uppdrag för att samlat lösa hela utformningen av det framtida Odenplan. Stockholm kan aldrig utvecklas till en världsstad om vi låter utformningen av viktiga knutpunkter styras av hur mycket staten är villig att skjuta till för att parkera cyklar. Odenplan ska fungera för alla Stockholmare, inte bara cyklister.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) föreslår och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen.

2 Nämnden beslutar att arbetet med att åstadkomma cykelparkeringar vid stationen Stockholm City ges lika hög prioritet som vid Stockholm Odenplan och Södra Station samt anför följande:

När det byggs nya spår för pendeltåg är det avgörande att samtidigt ge förutsättningar för hållbara resmönster genom att göra det lätt för trafikanterna att kombinera sina resor med tåg och cykel

.

Cykeln är en mycket viktig del av innerstadstrafiken. Därför är det oacceptabelt att inte prioritera cykelparkeringar vid den nya stationen Stockholm City. En stor utbyggnad av säkra och smidiga cykelparkeringar i city behöver genomföras omgående. Det är viktigt att anlägga cykelparkeringar både i garage och i ytläge, anpassade efter olika cyklisters behov och önskemål. Det måste finnas möjliga utrymmen för cykelparkeringar i city bl.a. i stora garage som exempelvis under Hotell Sheraton. Det borde inte vara nödvändigt att ta parkmark i anspråk för att anlägga cykelparkeringar, så som föreslås vid Södra Station, samtidigt som biltrafiken föreslås vara helt opåverkad. Det måste även gå att planera kantstensparkeringar för cykel.

I riksdagsrapporten ”Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden”, från 2011, står det ”För att lyckas skapa ett trafiksystem för hållbart transportbeteende behövs att man alltid startar planering av städer med fokus på ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil”. I den moderatledda majoritetens budget anges att målet är att konkurrera med städer som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och cykelsäkerhet. Vi vill påpeka att vid Hovedbanegården i Köpenhamn finns det parkeringsplatser för 7000 cyklar. Miljöpartiet har en hög ambition att bygga ut cykelinfrastrukturen och vi har avsatt 100 miljoner kr per år för detta i vårt budgetalternativ.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Joakim Larssons m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP), Johan Hedins (C) och Ann-Margarethe Livhs (V) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) enligt följande:

Stadens mål är att förenkla för alla stockholmare som använder cykel, och underlätta vardagen för de som vill kunna kombinera en resa med både cykel och kollektivtrafik, bland annat genom att anlägga nya cykelparkeringar vid kollektivtrafikens knutpunkter. Därför är det positivt att planering för moderna och trygga cykelparkeringar är en del av projekt Citybanan. Det är angeläget att kontoret inom projektet beaktar den nya cykelplan som håller på att tas fram av staden.

Särskilt uttalande lämnas av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

Om Stockholm ska bli en cykelstad måste det finnas gott om säkra, skyddade och helst övervakade cykelställ. Vänsterpartiet ställer sig därför mycket positiva till uppförande av cykelparkeringar i anslutning till de tre stationerna Odenplan, City och Södra station. Det borde vara en självklarhet att det vid varje kollektivtrafikknutpunkt och pendeltågsstation fanns cykelställ med tak och anordning för att låsa fast sin cykel, samt cykelgarage för dem som vill kunna parkera sin cykel säkert under längre tid vid alla större pendel- och fjärrtågsstationer.

Vänsterpartiet är även väl medvetet om att det råder utrymmesbrist vid Stockholms Central och problem med tillstånd från markägare för cykelparkering. Detta till trots så måste säker cykel­parkering vara en självklarhet vid landets mest besökta järnvägsstation . Uppförande av cykelgarage ska finnas med i planeringen av en framtida överdäckning av bangården, men en provisorisk lösning måste till redan nu. En cykelparkering vid station City bör därför vara en prioriterad del av projektet, även om denna ersätts med en permanent lösning i ett senare skede.

Vi vänder oss mot att cykelparkeringarna drivs i privat regi i syfte att göra vinst, vilket man öppnar för i lägesbeskrivningen. För att uppmuntra cyklande bör cykelparkering vara gratis. Stockholm stad måste ta sitt miljöansvar och tydligt visa medborgarna, genom ekonomiska och praktiska fördelar, att det lönar sig att vara klimatsmart.

§10 Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen

Dnr E2011-510-0083

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner föreliggande förslag till tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen.

2 Exploateringsnämnden underställer beslutet för kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 oktober 2011.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 17 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 14:22, 14:23, 14:26 och Vinsta 4:1 i Hässelby Villastad med Svenska Hem i Bromma Mark nr 1 AB

Dnr E2009-512-01256

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner föreliggande överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och Svenska Hem i Bromma Mark
nr 1 AB avseende bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 14:22, 14:23, 14:26 och Vinsta 4:1 i Hässelby Villastad och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden återremitterar kontorets förslag till beslut

2 Nämnden uppdrar till kontoret att återkomma med en markanvisning med tomträtt samt förslag om kompensation för grönområde samt bollplan

samt anför följande:

Den föreslagna exploateringen innebär att både grönyta och en bollplan ianspråktas och som kompensation föreslås att en parklek i området att rustas upp. Enligt vår uppfattning ska en bollplan kompenseras med en bollplan. Av ärendet framgår inte om det ens finns någon plan för hur grönytorna ska kompenseras.

Den förslagna bebyggelsen lämpar sig väl att uppför med tomträtt och som hyresrätter.

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Detta undandrar ett framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning av gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och

försäljningar.

3) Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Exploateringen avses att ske på ett grönområde (naturmark) någon kompensation för den exploaterade grönmarken anvisas inte. En bollplan för spontanidrott försvinner vilket avses att kompenseras med en upprustning av parkleken Ripvidet. En bollplan för spontanidrott kan inte kompenseras med en upprustad parklek (en sådan upprustning är nödvändig oberoende av nedläggningen av bollplanen). En ny plats för spontanidrott, lek och rörelse bör tillkomma inom området.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S), Ann-Margarethe Livh (V) och Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Joakim Larssons m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP) och Johan Hedins (C) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§12 Exploateringsavtal för bostäder och arbetsplatser inom fastigheten Vattenfallet 2 m m i Råcksta med AEVS Niagara AB

Dnr E2009-512-02019

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner föreliggande exploateringsavtal mellan exploateringsnämnden och AEVS Niagara AB avseende Vattenfallet 2 m m och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) och Ann- Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

För att kunna nå de nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmålen är det helt avgörande, i ett så omfattande projekt som föreliggande (ca 1200 lgh mm), att de krav som finns i stadens miljöprogram (Stockholms stads Program för miljöanpassat byggande med bilagor) och i andra anvisningar (rörande exempelvis energieffektivitet mm) skrivs in som villkor i exploateringsavtalet.

Behovet av hyreslägenheter är mycket stort i Stockholm av den anledningen bör minst hälften av lägenheterna upplåtas med hyresrätt.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att en majoritet av bostäderna skall bestå av hyresrätter samt anför följande:

Vänsterpartiet är positiva till planerna för den nya stadsdelen kring Vattenfallet 2 – där bostäder, arbetsplatser samt kommersiell- och offentlig service integreras. De 1 200 nya lägenheterna som planeras innebär också ett mycket välbehövligt tillskott av bostäder i en stad där hälften av alla unga mellan 20 och 27 år saknar en egen bostad. Det är också mycket positivt en hög andel av de planerade bostäderna ska vara smålägenheter, då det är någonting som många unga efterfrågar.

Men en majoritet av de planerade bostäderna måste även vara hyresrätter och studentbostäder, eftersom väldigt få unga har möjlighet att ta ett lån för att köpa en bostadsrätt. Dessutom ligger den planerade stadsdelen i ett mycket kollektivtrafiknära läge, vilket gör att parkeringstalet borde kunna hållas lågt. I dagsläget planeras parkeringsplatser under mark, vilket är väldigt dyrt. Med lägre parkeringstal kan staden bidra till att hålla produktionskostnaderna – och därmed hyrorna i nyproduktionen – på lägre nivåer.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Joakim Larssons m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP), Johan Hedins (C) och vice ordföranden Maria Österberg Svanelinds m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§13 Utbyggnad av bostäder i Riddersvik, Hässelby Villastad. Utredningsbeslut

Dnr E2011-510-00265

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelse i Riddersvik i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 18 februari 2011.

- Skrivelse från Ida Kumlin, inkommen den 15 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Exploateringsnämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en begränsad bostadsbebyggelse (med hyresrätter) i Riddersvik samt att göra en grönområdesplanering. En given förutsättning är att området skall behålla hästhållningen och därtill hörande anläggningar. Ur kollektivtrafiksynpunkt är området olämpligt att bebygga över huvudtaget. En förutsättning är således att kollektivtrafiken måste avsevärt förbättras. Lövstavägen som går genom området är smal och tål inte ytterligare biltrafik vilket talar för att endast en synnerligen begränsad exploatering kan äga rum. Idag används området norr om Lövstavägen som deponi för omfattande snömassor. Ny lokalisering av deponin utgör ytterligare en förutsättning för en eventuell exploatering.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden återremitterar ärendet

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur en områdesplanering kan genomföras

3 3 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur en områdesplanering kan genomföras samt anför följande:

När trädskolan i Riddersvik lades ner försvann en av stadens unika verksamheter. Nu förs diskussioner om hur marken där trädskolan låg ska användas. Innan man ger ett utredningsuppdrag om utbyggnad av bostäder bör man göra en omfattande områdesplanering där de boende ges möjligheter att delta i processen.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller att utveckla området. Till exempel bör man undersöka hur de planteringar från Trädskolan som finns kvar kan bevaras. De är en del av områdets historia. Andra saker som man måste diskutera är

- hur utbyggnad av bostäder ska kunna gå i takt med utbyggnad av kollektivtrafiken

- vilka andra typer av verksamheter finns behov av i området och vilka byggnader/verksamheter som finns där idag ska man slå vakt om

- hur ser tillgången till grönområden ut.

Stockholms stad behöver bostäder och vi tycker att all tänkbar mark ska användas. Men om kvaliteten på boendet ska säkras måste man genomföra ordentliga områdesplaneringar. Annars riskerar vi inte bara att göra oss av med värdefulla grönområden utan också att bygga fel bostäder på fel platser.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden avslår ärendet

2 Nämnden uppdrar till kontoret att återkomma med förslag om hur en områdes parkering kan genomföras samt anför följande:

Riddersviksområdet är unikt och rymmer naturområden som är väl värda att skydda och bevara. Området ligger i anslutning till ett av de områden som i översiktsplanen utpekats som naturreservat, Kyrkhamn-Lövstaområdet. För oss är det angeläget att den planen genomförs under mandatperioden. Vi vill därför se en plan som omfattar hela området Riddersvik-Lövsta-Kyrkhamn där vi kan få en uppfattning om helheten och i ett sammanhang. Då kan vi också bedöma om och i så fall var och hur det är möjligt att bygga i området och vilka delar som ska skyddas.

Vi är oroliga över att man nu med det föreslagna ärendet bryter mot tidigare ställda löften om hur Riddersviksområdet skulle användas. Vi befarar att detta ärende nu inte bara innebär att man förstör ett skyddsvärt område utan också blir första steget mot en situation där varken bostadsbristen eller trafikfrågorna löses, och hotet mot skyddsvärda områden ligger kvar.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Joakim Larssons m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP) och Johan Hedins (C) förslag (se beslutet).

Reservation

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Försäljning av mark för industriändamål inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba industriområde till A-S Lastbilsservice AB

Dnr E2011-554-00199

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner att köpeavtal tecknas med A-S Lastbilsservice AB för del av fastigheten Skrubba 1:1, blivande Solkraften 25, för ca 3,4 mnkr.

2 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av försäljningen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 1 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), vice ordföranden Maria Österberg Svanelind m.fl. (S) och Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår och (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden avslår förslaget samt anför följande:

Vi anser att mark som upplåts för industrier, handel och liknande ska behållas i stadens ägo. Staden bör ha rådighet över framtida planering av stadens infrastruktur. Majoritetens ideologiska säljande av mark försvårar planeringen av den framtida staden.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Joakim Larssons m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP), Johan Hedins (C) Maria Österberg Svanelinds m.fl. (S) och Gabrielle Gjerswolds m.fl. (MP) förslag (se beslutet).

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag

§15 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom del av fastigheterna Örby 4:1 och Bastuhagen 1 i Stureby med Veidekke Bostad AB, Mölner Ost Ekonomisk Förening och Gallinula Väst Ekonomisk Förening. Genomförandebeslut

Dnr E2007-511-00910

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheterna Örby 4:1 och Bastuhagen 1 omfattande investeringsutgifter om
ca 14 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och Veidekke Bostad AB, Mölner Ost Ekonomisk Förening och Gallinula Väst Ekonomisk Förening avseende del av fastigheterna Örby 4:1 och Bastuhagen 1 enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande.

3 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 8 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

Vi har tidigare reserverat sig mot försäljningen av marken och också krävt fler hyresrätter. Inför den fortsatta planeringen är det viktigt att samråd sker med skolan och förskolorna i området så att alla synpunkter beträffande barnens säkerhet beaktas. Den skyddade gångvägen genom parkområdet som kommer att tas i anspråk genom nybyggnation av husen norr om Bastuhagsvägen måste kompenseras med kraftfulla åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och kommunikationsvägar runt hela skolan. Det är positivt med den lekpalts som föreslås men dessutom måste de ekologiska värdena av grönområdena i omgivningen förstärkas.

Särskilt uttalande lämnas av Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) enligt följande:

Vi anser att de föreslagna byggnaderna minst ska uppfylla de krav som finns i Stockholms stads ”Program för miljöanpassat byggande”. Ärendet är ett nytt exempel på att man inte tillräckligt kompenserar för ianspråktagen grönyta.

§16 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Tallkrogen 1:1 utmed Enskedevägen i Svedmyra till SISAB

Dnr E2010-513-01604

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för förskola inom del av fastigheten Tallkrogen 1:1 utmed Enskedevägen i Svedmyra till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

Med utgångspunkt i vad som redovisas i ärendet tillstyrker vi en flytt av förskolan till andra sidan Enskedevägen, men vi förutsätter att entrén till förskolan placeras på ett för barnen säkert sätt.

Det grönområde som ska bebyggas med ny förskola rymmer både lekplats och bollplan och det är viktigt att samtliga dessa funktioner kompenseras innan ytorna ianspråktas för annat ändamål.

Särskilt uttalande lämnas av Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet menar att grönytor som tas i anspråk för exploatering ska kompenseras fullt ut. Det är bra att bollplanen ersätts, så att spontanidrotten får det utrymme den så väl behöver. Bollplan är dock inte grönyta och bör därför inte räknas in i grönkompensationen.

§17 Försäljning av fastigheterna Kontorsskylten 2 m fl i Vällingby Centrum till AB Svenska Bostäder

Dnr E2011-550-00296

Beslut

Ärendet bordläggs.

§18 Kulturkluster kring gasklockorna i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Utredningsbeslut

Dnr E2011-510-00274

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att teckna avtal med fastighetskontoret angående utredning av ett kulturkluster i Norra Djurgårdsstaden. Exploateringsnämnden ersätter fastighetsnämnden för utredningskostnader fram till inriktningsbeslut upp till 1500 tkr.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 23 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) enligt följande:

Det är mycket glädjande att planerna på detta kulturområde förverkligas.

För att resultatet ska bli riktigt bra krävs det att tillgängligheten blir optimal i alla avseenden. Det innebär bland annat att det ska vara enkelt att ta sig till området med kollektivtrafik och att hela området anpassas till personer med funktionshinder.

Det är viktigt att hela Norra Djurgårdsstaden verkligen blir en miljöanpassad stadsdel något som innebär energisatsningar (t.ex. minst passivhusstandard), mycket begränsad biltrafik och rikligt med grönska.

§19 Exploateringsavtal med Skanska Nya Hem Blå AB m fl angående kvarteret Fredriksdal m m i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Genomförandebeslut

Dnr E2008-512-00262

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner köpeavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av fastigheten Hammarby Gård 10 m m.

2 Exploateringsnämnden godkänner för sin del exploateringsavtal med Skanska Nya Hem Blå AB respektive Remulus Svealand 3 AB och Remulus
Svealand 4 AB avseende utbyggnad för bostads- respektive för kontorsändamål inom kv Fredriksdal mm i Södra Hammarbyhamnen och ger kontoret i uppdrag att teckna de ytterligare avtal som erfordras.

3 Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförande av exploateringen inom kv Fredriksdal mm omfattande investeringsutgifter om 209 mnkr och investeringsinkomster om 133 mnkr.

4 Exploateringsnämnden underställer besluten enligt punkterna 2 och 3 för kommunfullmäktiges godkännande senast 2011-08-31.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 22 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.