Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2018-03-08

Sammanträde 2018-03-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari 2018 (A)

7 Om att utlysa arkitekttävling för att planera tät naturstad i Årstaskogens krans. Motion (2017:57) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L). Anmälan av svar på remiss (A)

8 Hemställan till Stockholms kommunfullmäktige om godkännande av förslag angående kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar. Anmälan av svar på remiss (A)

9 Om att bygga träkvarter i nya Alvik. Motion (2017:55) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L). Anmälan av svar på remiss (A)

10 Om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla. Motion (2017:54) från Anna König Jerlmyr m.fl. (M). Anmälan av svar på remiss (A)

11 Mark- och miljödomstolens dom angående tomträttsavgäld för fastigheterna Trafikflyget 1, 3 och 5 (M&V)

Dnr: E2014-00207, E2014-00208, E2014-00209

OJ
*

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

12 Mark- och miljööverdomstolens dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Spektern 13 på Norrmalm (M&V)

Dnr: E2012-5141-01969

OJ
*

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

13 Om planläggning för bostäder vid Snösätra verksamhetsområde. Motion (2017:51) av Joakim Larsson (M) och Lars Jilmstad (M). Svar på remiss (PU)

14 Bostäder och förskola inom Snödroppen 28 samt delar av Hässelby Villastad 28:1 och 29:10 i Hässelby Villastad. Reviderat genomförandebeslut (PU)

16 Förlikningsavtal med Fastighetspartner Bromma AB om tomträtten Riksby 1:13. Markanvisning för bostäder, förskola och verksamheter inom fastigheterna Riksby 1:13 och Ulvsunda 1:1 i Riksby till Fastighetspartner Bromma AB (PU)

17 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder m.m. inom fastigheterna Stadshagen 1:1 och Gladan 3 i Stadshagen Forts.

Dnr: E2013-513-01908

Tillägg till markanvisningsavtal inom Stadshagen 1:5 och 1:1 till Besqab Projektutveckling AB, AB Borätt, AB Stockholmshem, Skolfastigheter i Stockholm AB, Sidöparken AB, Erik Wallin Byggnadsfirma AB

Avtal om fastighetsreglering med Stockholms läns landsting avseende del av Gångaren 12, Glaven 8 respektive Glaven 12

Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting/SL avseende Stadshagens tunnelbanestation

Projekt Stadshagen. Genomförandebeslut (PU)

18 Återvinningscentral, förbehandlingsanläggning, matavfallsanläggning, värmeverk och därmed samhörigt ändamål inom del av fastigheterna Tippen 2, Tippen 4 och Örby 4:1 i Högdalen och del av Gubbängen 1:1 i Fagersjö. Reviderat inriktningsbeslut samt delgenomförandebeslut (PU)

19 Naturreservat för Hagsätraskogen. Beslut om samråd (PU + Mf + Sbk)

20 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bilverkstad m.m. inom fastigheten Tanklocket 3 och del av Älvsjö 1:1 i Rågsved med Tanklocket Fastighets AB (PU)

21 Kulturkampanjens kulturhus intill Magelungsvägen och Rågsveds friområde. Nytt arrendeavtal (PU)

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Småa AB, Veidekke Bostad AB, Skolfastigheter i Stockholm AB och Stockholms Stads Parkerings AB. Larsboda strand. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Larsboda till AB Familjebostäder (PU)

24 Exploateringsavtal för utveckling inom fastigheten Brädstapeln 16 m.m. på Kungsholmen med Areim Stockholm Brädstapeln AB (PU)

25 Exploateringsavtal med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Sävlången 1, Sävlången 2, Idlången 3 och Årsta 1:1 i Årsta med AB Stockholmshem (PU)

26 Arrendeavtal för del av fastigheten Norrmalm 2:63 på Norrmalm med AB Nordiska Kompaniet (SP)

27 Föravtal till exploateringsavtal för Yxan 4 (SP)

28 Södermalm 9:10 m.fl. område vid Rosenlundsparken. Reviderat genomförandebeslut (SP)

29 Laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2017-12-07, § 38, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Hjorthagen 1:3 på Östermalm, Norra Djurgårdsstaden, till AB Abacus Bostad (SP)

30 Förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023. Anmälan av svar på remiss (M&T)

31 Vattenmyndigheternas samråd, arbetsplan och tidsplan för förvaltningsplan 2021-2027 samt förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen. Svar på remiss (M&T)

32 Om att inrätta innovationszoner för ett mer effektivt och miljömedvetet byggande. Motion (2017:66) av Abit Dundar (L). Svar på remiss (M&T)

33 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till D. Carnegie & Co AB (PU)

Dnr: E2016-03593

Bordlagt den 1 februari 2018, pkt 13
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Exploateringsavtal samt markanvisning och försäljning av tillskottsmark för bostäder inom Bromstensstaden. Markanvisning för skola till SISAB. Genomförandebeslut etapp 2. Reviderat genomförandebeslut etapp 1. Reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden (PU)

35 Strategi för en äldrevänlig stad. Svar på remiss (A)

36 Yttrande i mål om laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2017-09-21, § 37, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren AB (SP)

37 Försäljning av fastigheten Vasastaden 1:122, Hagastaden, till Stockholm Parkering AB. Återkallande av exploateringsnämndens tidigare beslut från den 1 februari 2018 om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av fastigheten Vasastaden 1:122 (SP)

38 Markanvisning för skola, förskola, idrottshall, vård- och omsorgsbostäder samt studentbostäder inom fastigheterna Stockholm Vasastaden 1:118 m.fl. och Solna Haga 3:6 i Hagastaden till Skolfastigheter i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och AB Svenska Bostäder. Svar på skrivelser till kommunstyrelsens pensionärsråd respektive skrivelse från M, L, KD och C (SP)

Dnr: E2017-03994, E2017-03359, E2018-00170

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2018-00025

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2018-00160

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari 2018, Dnr E2018-00499

§7 Om att utlysa arkitekttävling för att planera tät naturstad i Årstaskogens krans. Motion (2017:57) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-00101

§8 Hemställan till Stockholms kommunfullmäktige om godkännande av förslag angående kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-00280

§9 Om att bygga träkvarter i nya Alvik. Motion (2017:55) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-00099

§10 Om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla. Motion (2017:54) från Anna König Jerlmyr m.fl. (M). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-03762

§11 Mark- och miljödomstolens dom angående tomträttsavgäld för fastigheterna Trafikflyget 1, 3 och 5, Dnr E2014-00207, E2014-00208, E2014-00209

§12 Mark- och miljööverdomstolens dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Spektern 13 på Norrmalm, Dnr E2012-5141-01969

§13 Om planläggning för bostäder vid Snösätra verksamhetsområde. Motion (2017:51) av Joakim Larsson (M) och Lars Jilmstad (M). Svar på remiss, Dnr E2017-04799

§14 Bostäder och förskola inom Snödroppen 28 samt delar av Hässelby Villastad 28:1 och 29:10 i Hässelby Villastad. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2014-02180

§16 Förlikningsavtal med Fastighetspartner Bromma AB om tomträtten Riksby 1:13. Markanvisning för bostäder, förskola och verksamheter inom fastigheterna Riksby 1:13 och Ulvsunda 1:1 i Riksby till Fastighetspartner Bromma AB, Dnr E2018-00257

§17 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder m.m. inom fastigheterna Stadshagen 1:1 och Gladan 3 i Stadshagen

Tillägg till markanvisningsavtal inom Stadshagen 1:5 och 1:1 till Besqab Projektutveckling AB, AB Borätt, AB Stockholmshem, Skolfastigheter i Stockholm AB, Sidöparken AB, Erik Wallin Byggnadsfirma AB

Avtal om fastighetsreglering med Stockholms läns landsting avseende del av Gångaren 12, Glaven 8 respektive Glaven 12

Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting/SL avseende Stadshagens tunnelbanestation

Projekt Stadshagen. Genomförandebeslut
Dnr E2013-513-01908

§18 Återvinningscentral, förbehandlingsanläggning, matavfallsanläggning, värmeverk och därmed samhörigt ändamål inom del av fastigheterna Tippen 2, Tippen 4 och Örby 4:1 i Högdalen och del av Gubbängen 1:1 i Fagersjö. Reviderat inriktningsbeslut samt delgenomförandebeslut, Dnr E2015-01082

§19 Naturreservat för Hagsätraskogen. Beslut om samråd, Dnr E2018-00363

§20 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bilverkstad m.m. inom fastigheten Tanklocket 3 och del av Älvsjö 1:1 i Rågsved med Tanklocket Fastighets AB, Dnr E2018-00462

§21 Kulturkampanjens kulturhus intill Magelungsvägen och Rågsveds friområde. Nytt arrendeavtal, Dnr E2018-00452

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Småa AB, Veidekke Bostad AB, Skolfastigheter i Stockholm AB och Stockholms Stads Parkerings AB. Larsboda strand. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2017-03629

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Larsboda till AB Familjebostäder, Dnr E2018-00413

§24 Exploateringsavtal för utveckling inom fastigheten Brädstapeln 16 m.m. på Kungsholmen med Areim Stockholm Brädstapeln AB, Dnr E2018-00589

§25 Exploateringsavtal med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Sävlången 1, Sävlången 2, Idlången 3 och Årsta 1:1 i Årsta med AB Stockholmshem, Dnr E2018-00667

§26 Arrendeavtal för del av fastigheten Norrmalm 2:63 på Norrmalm med AB Nordiska Kompaniet, Dnr E2018-00372

§27 Föravtal till exploateringsavtal för Yxan 4, Dnr E2018-00448

§28 Södermalm 9:10 m.fl. område vid Rosenlundsparken. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2017-04786

§29 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-12-07, § 38, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Hjorthagen 1:3 på Östermalm, Norra Djurgårdsstaden, till AB Abacus Bostad, Dnr E2017-01021

§30 Förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-04767

§31 Vattenmyndigheternas samråd, arbetsplan och tidsplan för förvaltningsplan 2021-2027 samt förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen. Svar på remiss, Dnr E2017-04359

§32 Om att inrätta innovationszoner för ett mer effektivt och miljömedvetet byggande. Motion (2017:66) av Abit Dundar (L). Svar på remiss, Dnr E2017-04780

§33 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till D. Carnegie & Co AB, Dnr E2016-03593 Bordlagt den 1 februari 2018, pkt 13

§34 Exploateringsavtal samt markanvisning och försäljning av tillskottsmark för bostäder inom Bromstensstaden. Markanvisning för skola till SISAB. Genomförandebeslut etapp 2. Reviderat genomförandebeslut etapp 1. Reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden, Dnr E2017-03553 Bordlagt den 1 februari 2018, pkt 14

§35 Strategi för en äldrevänlig stad. Svar på remiss, Dnr E2017-04884

§36 Yttrande i mål om laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-09-21, § 37, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren AB, Dnr E2017-02767

§37 Försäljning av fastigheten Vasastaden 1:122, Hagastaden, till Stockholm Parkering AB. Återkallande av exploateringsnämndens tidigare beslut från den 1 februari 2018 om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av fastigheten Vasastaden 1:122, Dnr E2017-04748

§38 Markanvisning för skola, förskola, idrottshall, vård- och omsorgsbostäder samt studentbostäder inom fastigheterna Stockholm Vasastaden 1:118 m.fl. och Solna Haga 3:6 i Hagastaden till Skolfastigheter i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och AB Svenska Bostäder. Svar på skrivelser till kommunstyrelsens pensionärsråd respektive skrivelse från M, L, KD och C Dnr E2017-03994, E2017-03359,