Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret Storforsplan 36 (gatuplanet) i Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

Skolutveckling i Farsta
Christer Oja, grundskolechef v Läs mer...id utbildningsförvaltningen, informerar

Invånarnas frågor till nämnden


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45


Sammanträdet webbsänds på www.bambuser.com/channel/StockholmFarsta. Du kan även titta på det i efterhand.

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Riktlinjer för prova-på-studier för personer med ekonomiskt bistånd. Svar på skrivelse från S, MP och V

3 Rätten till heltid och utfasning av tim- och visstidsanställningar. Svar på skrivelse från S, MP och V

4 Underskott och biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Svar på skrivelse från M och L

5 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden - Edö

6 Uppföljning av Farstas kommunala dagverksamhet för dementa

7 Medverkan i central upphandling av driften av Ängsö vård- och omsorgsboende

8 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

9 Ekonomisk månadsrapport juli 2016

REMISSER OCH YTTRANDEN

10 Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Delrapport från Äldreboendeutredningen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Anhörig- och objektanställningar inom hemtjänsten. Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Strategisk inriktning för företagsområden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Stockholms stads program för evenemang. Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Ändring av mandatperiod, sammansättning och instruktion för kommunstyrelsens och stadsdelsnämndernas pensionärsråd. Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Motion L om överföring av ansvar för ensamkommande barn. Svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Motion L om samverkan mellan skola och socialtjänst. Svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Motion M om Food Bikes. Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Motion L om att låta alla fastighetsägare i Stockholm ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

22 Detaljplan för del av fastigheten Kymmendö 3 m fl i Farsta strand. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

23 Detaljplan för Farsta 2:1, Sirapsvägen i Hökarängen. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

24 Detaljplan för Sköndal 1:1 m fl i Sköndal. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

25 Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17). Svar på förvaltningsremiss från kommunstyrelsen

26 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2016

27 Funktionshinderrådets protokoll den 15 augusti 2016

28 Pensionärsrådets protokoll den 15 augusti 2016

29 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 9 juni 2016

30 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

31 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

32 Upphandling av driften av Sköndals gruppbostäder. Tilldelningsbeslut

33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

34 Sociala delegationens protokoll den 7 juli, den 28 juli och den 18 augusti 2016

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Riktlinjer för prova-på-studier för personer med ekonomiskt bistånd. Svar på skrivelse från S, MP och V

§3 Rätten till heltid och utfasning av tim- och visstidsanställningar. Svar på skrivelse från S, MP och V

§4 Underskott och biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Svar på skrivelse från M och L

§5 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden - Edö

§6 Uppföljning av Farstas kommunala dagverksamhet för dementa

§7 Medverkan i central upphandling av driften av Ängsö vård- och omsorgsboende

§8 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§9 Ekonomisk månadsrapport juli 2016

§10 Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Anhörig- och objektanställningar inom hemtjänsten. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Strategisk inriktning för företagsområden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Stockholms stads program för evenemang. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Ändring av mandatperiod, sammansättning och instruktion för kommunstyrelsens och stadsdelsnämndernas pensionärsråd. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Motion L om överföring av ansvar för ensamkommande barn. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Motion L om samverkan mellan skola och socialtjänst. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Motion M om Food Bikes. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Motion L om att låta alla fastighetsägare i Stockholm ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Detaljplan för del av fastigheten Kymmendö 3 m fl i Farsta strand. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§23 Detaljplan för Farsta 2:1, Sirapsvägen i Hökarängen. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§24 Detaljplan för Sköndal 1:1 m fl i Sköndal. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§25 Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17). Svar på förvaltningsremiss från kommunstyrelsen

§26 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2016

§27 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§28 Nämndens frågor och information från förvaltningen