Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.15

Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Läs mer...r kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.

NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.15

1 Godkännande av föredragningslistan

4 Åtgärder på belagda parkvägar i Farsta stadsdelsområde

5 Patientsäkerhetsberättelser 2016 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

6 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Ängsö

8 Delegering enligt LVM och förordnande enligt LVU av tjänstepersoner vid stadens Socialjour

9 Förordnande enligt LVU av tjänstepersoner vid stadsdelsförvaltningen

10 Ändring i förordnande enligt LVU av ledamöter i stadsdelsnämnden

11 Ekonomisk månadsrapport mars 2017

REMISSER OCH YTTRANDEN

12 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - lägesrapport och förslag till åtgärder

13 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018

Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Fritt fram i Tyresån - utredning om regleringspåverkan och fria vandringsvägar i Tyresåns nedre lopp

Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

Svar på remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden

17 Detaljplan för del av Gubbängen 1:1 i Gubbängen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Stadsrevisionens revisionsplan 2017

20 Inriktning för forsknings- och utvecklingsmedel 17 samt fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök

21 Skolsatsning i familjehemsvård - projektet Skolfam 2013-2016

22 Översyn av Stockholms stads tillsynsarbete för tobak och folköl

23 Funktionshinderrådets protokoll den 10 april 2017

24 Pensionärsrådets protokoll den 10 april 2017

25 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

26 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

30 Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 36 § KL
Publiceras inte

31 Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

Anmälan av beslut som delegerats enligt 6 kap 36 § KL
Publiceras inte

32 Sociala delegationens protokoll den 23 mars, den 6 april (extra sammanträde) och den 13 april 2017

§1 Godkännande av föredragningslistan

§5 Patientsäkerhetsberättelser 2016 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

§6 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Ängsö

§8 Delegering enligt LVM och förordnande enligt LVU av tjänstepersoner vid stadens Socialjour

§9 Förordnande enligt LVU av tjänstepersoner vid stadsdelsförvaltningen

§10 Ändring i förordnande enligt LVU av ledamöter i stadsdelsnämnden

§11 Ekonomisk månadsrapport mars 2017

§12 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm ­ lägesrapport och förslag till åtgärder Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017­2018

§14 Ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

§15 Fritt fram i Tyresån - utredning om regleringspåverkan och fria vandringsvägar i Tyresåns nedre lopp

§16 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

§17 Detaljplan för del av Gubbängen 1:1 i Gubbängen

§18 Stadsrevisionens revisionsplan 2017

§20 Inriktning för forsknings- och utvecklingsmedel 2017 samt fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök

§23 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§24 Nämndens frågor och information från förvaltningen