Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-12-13

Sammanträde 2007-12-13

Datum
Klockan
18.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2007

7 Program för framtida markanvändning i Hägerstalunds-området

9 Fortsatt arbete för ett nytt Stadsbibliotek. Inriktningsbeslut 2

10 Övertagande av ansvar gällande förstahandskontrakt för privata förskolor från utbildningsnämnden.

11 Fastighetsnämndens markinnehav i Tyresö kommun. Inriktningsbeslut

12 Tillbyggnad på tak på fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset.

13 Renovering av lokal på fastigheten Hjälpslaktaren 6 i slakthusområdet till Stockholm Parkering AB.

14 Ombyggnad för ökad tillgänglighet och effektivare lokaler i fastigheten Pilträdet 9, Kaplansbacken 10.

15 Försäljning av fastigheten Branddörren 2, f.d. Högdalens skola i Högdalen.

17 Återrapportering om inriktningen för fastighetsnämndens markinnehav i Botkyrka kommun.

18 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2007-12-19

Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Johan Bohman (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Katrin Nyström (s)
Thomas Persson (m)
Bengt Sandberg (s)
Ingvar Snees (m)
Håkan Wahlén (s)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Luke Cook (m)
Mattias Ericson (v)
Andreas Eriksson (m)
Karin Falk (s)
Raymond Hansson (s), tjänstgörande
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Sten-Åke Larsson (m)
Andrew Netzell (kd), från § 5
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän

Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Mikael Forkner, Anita Granlund, Ingrid Gyllfors, Christer Jansson, Malin Rosenqvist och Anna Wahlström. Personalrepresentant: Rolf Bodin, KOMMUNAL. Borgarrådssekreteraren Katarina Larsson.

 

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 27 december 2007 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

DnrFS2007/130/6

Fastighetskontoret hade den 3 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2007

Dnr FS2007/109/075

Fastighetskontoret hade den 27 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2007 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Verksamhetsplan och budget 2008

DnrFS2007/121/473

Fastighetskontoret hade den 28 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till verksamhets-plan för år 2008.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsplan för år 2008 till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas ibilaga A1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas ibilaga A2.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till verksamhets-plan för år 2008.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsplan för år 2008 till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt det av dem framställda yrkandet.

Ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§6 Nedskrivning av utestående fordringar

Dnr FS2007/124/480

Fastighetskontoret hade den 28 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna nedskrivning av fordringar om totalt 924 023 kronor enligt förteckning i bilaga 1.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan av beslut fattade på delegation om att skriva ned fordringar om totalt 1459281,57 kronor enligt bilaga 2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Program för framtida markanvändning i Hägerstalundsområdet

Dnr FS2007/209/456

Fastighetskontoret, exploateringskontoret och idrottsförvaltningen hade den 20 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden, idrottsnämnden och fastighetsnämnden ger kontoren och förvaltningen i uppdrag att gemensamt upprätta program för Hägerstalundsområdet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas ibilaga B.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d.v.s.

1. Exploateringsnämnden, idrottsnämnden och fastighetsnämnden ger kontoren och förvaltningen i uppdrag att gemensamt upprätta program för Hägerstalundsområdet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§8 Redovisning av biobränsleutredning

DnrFS2007/209/243

Fastighetskontoret hade den 30 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets utredning om bioenergi från Stockholms stads skogar.

 1. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur Stockholms marker kan användas för produktion av biobränslemassa.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Andrew Netzell (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av

ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Andrew Netzell (kd) gemensamt framställda yrkandet d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets utredning om bioenergi från Stockholms stads skogar (punkt 1).
 2. Fastighetsnämnden avslår kontorets förslag till beslut i andra punkten.
 3. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning som
  1. dels redogör för hur den beslutade minskningen av skogsinnehavet påverkar möjligheterna att producera biobränslemassa
  2. dels redovisar de ekonomiska aspekterna av en produktion av biobränslemassa.
 4. Fastighetsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Vi ser positivt på om vi kan utvinna nya skogsprodukter ur vårt skogsinnehav utan att rekreationsvärden och naturvård påverkas negativt. Det är dock viktigt att klargöra att detta ärende baseras på det totala skogsinnehav Stockholms stad äger i dagsläget. Fastighetsnämnden har fattat inriktningsbeslut såväl som genomförandebeslut om att sälja mark som kommer att minska stadens skogsinnehav jämfört med vad som redovisas i ärendet. Vi saknar även en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av att införa produktion av biobränslemassa och efterfrågar en redogörelse av vilka investeringar som behöver göras, vilka kostnader som beräknas uppstå samt vilka intäkter en sådan produktion kan inbringa, detta satt i relation till det beräknade kvarvarande skogsinnehavet. Vi ger därför kontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning i dessa delar.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (m) enligt bilaga C2.

§9 Fortsatt arbete för ett nytt Stadsbibliotek. Inriktningsbeslut 2

Dnr FS2005/106/41

Fastighetskontoret hade den 28 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen att under 2008 investera 15 mnkr i förberedande arbeten för ett nytt stadsbibliotek i enlighet med arkitekttävlingens vinnande förslag Delphinium.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga D.

§10 Övertagande av ansvar gällande förstahandskontrakt för privata förskolor från utbildningsnämnden.

Dnr FS2007/109/476

Fastighetskontoret hade den 27 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna denna redovisning.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Fastighetsnämndens markinnehav i Tyresö kommun. Inriktningsbeslut

§12 Tillbyggnad på tak på fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Slutredovisning

Dnr FS2006/210/626

Fastighetskontoret hade den 28 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande tillbyggnad på tak på fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Renovering av lokal på fastigheten Hjälpslaktaren 6 i Slakthusområdet till Stockholm Parkering AB. Slutredovisning

DnrFS2006/201/641

Fastighetskontoret hade den 29 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport gällande renovering av lokaler inom fastigheten Hjälpslaktaren 6 till Stockholms Parkerings AB.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Ombyggnad för ökad tillgänglighet och effektivare lokaler i fastigheten Pilträdet 9, Kaplansbacken 10. Slutredovisning

Dnr FS2007/201/135

Fastighetskontoret hade den 28 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande ombyggnad för ökad tillgänglighet och effektivare lokaler i fastigheten Pilträdet 9, Kaplansbacken 10.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Försäljning av fastigheten Branddörren 2, f.d. Högdalens skola i Högdalen. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/472

Fastighetskontoret hade den 23 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningsprocessen för fastigheten Branddörren 2 och återkomma till nämnden för genomförande-beslut.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Ulla Hamilton (m) upptog yrkandet av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) att återremittera ärendet, enligt bilaga E.

Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt deras gemensamma återremissyrkande.

Yrkande i sakfrågan

Bifall yrkades till kontorets förslag

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningsprocessen för fastigheten Branddörren 2 och återkomma till nämnden för genomförande-beslut.

§16 Rapport om klottersanering

Avdelningschef Mikael Forkner informerade:

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2007 är fram till den 10 december drygt

573 000 kronor vilket är en ökning i förhållande till rapporten till nämnden i november med 25 000 kronor. Förra året uppgick kostnaderna till ca 703 000 kronor för motsvarande period.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader. Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

En webbaserad modell för uppföljning av klotterstatistik och 24-timmarsregeln har tagits i bruk under november inom trafikkontoret. Det innebär bl.a. att fastighets-kontoret och andra fastighetsägare snabbt kan veta om det klottrats på husen och kan vidta åtgärder.

Trafikkontoret genomför nu en upphandling där staden delas in i tre olika distrikt. Avtalet ska gälla från 1 april 2008. Omfattningen av fastighetskontorets deltagande beslutas i början av 2008.

Kontorets satsning, i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen och polisen på söder, med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden fortgår året ut. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har resulterat i att 55 personer gripits för nedklottring. Det är en ökning med tre personer i förhållande till förra rapporten till nämnden i november. Ingripandena har skett vid 30 tillfällen främst i Slussenområdet. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning.

Sedan början av november har närpolisstationerna i innerstaden bildat en city-kommission mot klotter. Kommissionen ska arbeta mot klotter, med fokus på en grupp utvalda storklottrare.

Samarbetet med, av trafikkontoret och fastighetskontoret, anlitade väktare och personal från SL har fungerat mycket bra. Ett stort antal beslag av klotterutrustningar har gjorts. Som exempel kan nämnas att bland de gripna är fyra gärningsmän misstänkta för över 100 klotterbrott. Utredningarna beräknas bli klara för åtal efter årsskiftet.

Den 10-12 december deltog Stockholms stad i en nordisk huvudstadskonferens i Tallin i Estland. Stadens representant Claes Thunblad, enhetschef vid trafikkontoret, redogjorde då för den satsning som genomförs i Stockholm för att minska klottret. Beslut fattades också om att hålla nästa huvudstadskonferens i Stockholm hösten 2008.

Trafikkontoret har påbörjat en stadsdelsvis sanering av trafikkskyltar, papperskorgar, signalanläggningar och belysningsanläggningar. Målet är att dessa ytor är rena till våren 2008.

§17 Återrapportering om inriktningen för fastighetsnämndens markinnehav i Botkyrka kommun.

Återrapportering om inriktningen för fastighetsnämndens markinnehav i Botkyrka kommun.

Fastighetsnämnden fattade 2007-08-27 ett inriktningsbeslut avseende nämndens markinnehav i Botkyrka kommun. Kontoret hade i tjänsteutlåtandet redogjort för utförda inventeringar och utredningar rörande stadens fastighetsbestånd i Botkyrka kommun samt lämnat förslag till inriktning för det fortsatta arbetet med detta.

Fastighetsnämnden beslöt bifall i huvudsak på förvaltningens yttrande. Nämnden uppdrog åt kontoret att utreda vilka förutsättningar som finns att avyttra den mark fastighetsnämnden arrenderar ut för kolonier och stugbyar i Botkyrka och man gav förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om försäljning till, i första hand arrendatorerna, vidare. I uppdraget innefattas kontakter med Botkyrka kommun.

Förvaltningschefen Sten Wetterblad höll en kort redovisning om kontorets pågående insatser i Botkyrka kommun. Kontorets återrapportering i sin helhet bifogas detta protokoll, bilaga F.

§18 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen Sten Wetterblad informerade om:

- Fastighetsnämndens uppdrag som kristidsnämnd.

- Läget med försäljningar av jordbruk.

- Bosättarna i Nackareservatet.

§19 Övriga frågor

 • Ersättaren Karin Falk (s) önskar återrapportering angående redovisning av kollogårdar skänkta av Svenska Kyrkan och de skrivningar som finns.

Fastighetsnämnden gav kontoret i uppdrag att återkomma under våren 2008 med rapportering i samband med redovisningen av nämndens inriktningsbeslut av försäljning av sommargårdar som togs i fastighetsnämnden den 14 december 2006.

 • Ordföranden Ulla Hamilton (m) avslutade sammanträdet med att tacka alla för ett gott samarbete under året och tillönskade alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!