Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-08-20

Sammanträde 2002-08-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 8/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
20 augusti 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Att äga sin lägenhet (SOU 2002:21) Remiss av ägarlägenhetsutredningens betänkande (S)

7 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (A)

8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4-6/2002. (RI)

9 Tillgänglighetsprojektet. Kvartalsrapport 2/2002 (RI)

10 Start för planutredning avseende Masthamnen, Tegelviksplan m m på Södermalm (RI)

11 Entreprenadavtal för drift- och underhåll av belysningsanläggningar. Genomförandebeslut (RI)

12 Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

13 Markanvisning för bostäder inom kv Lustgården 6 till SKB samt inriktningsbeslut och markanvisning inom kv Glädjen på Nordvästa Kungsholmen till Familjebostäder (RI)

14 Snötipp som kylanläggning. Motion nr 15/2002 av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) (RI)

15 Säkerheten vid stadens kajer. Skrivelse från Mats Rosén (kd). Återremiss (RI)

16 Ökad våtsopning av Hornsgatan och Sveavägen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

17 Återkallande av ansökan om tillstånd till förköp av fastigheten Norra Djurgården 1:25 (Sofielund m m) (RI)

18 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm. Remiss (RI)

19 Överenskommelse om exploatering med tomträtts-upplåtelse inom fastigheten Likriktaren 3 samt del av fastigheten Likriktaren 5 i Västberga/Telefonplan (RY)

20 Kista Science City – Lägesredovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla (RY)

21 Markanvisning av område i kv Krysstaket i Bandhagen genom anbud. Hemligt (RY)

22 Ändrad detaljplan vid kv Lekrummet m m på Hässelby västra bollplan i Hässelby Strand. Remiss av programförslag (RY)

23 Redovisning av parallella utredningsuppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta samt markanvisning till Familjebostäder inom Högdalen (RY)

24 Tidig markreservation för bebyggelse i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg till AB Svenska Bostäder, HSB, AB Stockholmshem och NCC. Inriktningsbeslut (RY)

25 Markanvisning av Ålänningen 8 och 9 i Blackeberg till AB Familjebostäder (RY)

26 Begäran om markreservation till Kista Sport Vision Park avseende del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla (RY)

27 Utbyggnadsetapp 1 för Långbro f d sjukhusområde. Genomförandebeslut. Återremiss (RY)

28 Markanvisningar 2001. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

29 Hovrättens beslut att medge tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Bävertassen 1 och Stubbåkern 2 (SV)

30 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

31 Omflyttning mellan stora hyresgäster inom fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset) (F)

32 Överglasning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridarebanan 10. Reviderat genomförandebeslut (F)

33 Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende (F)

34 Ombyggnad för ny entré till Stockholms Stadsmuseum, Stadsgården 1. Genomförandebeslut (F)

35 Fullföljande av försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun (F)

36 Försäljning av del av fastigheten Tofta 3:1 i Ekerö kommun (F)

37 Försäljning av fastigheten Hammersta 6:14 i Nynäshamns kommun (F)

38 Försäljning av fastigheten Nolinge 3:3 i Botkyrka kommun (F)

39 Försäljning av fastigheten Östfora 1:22 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

40 Försäljning av fastigheten Östfora 1:24 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

41 Försäljning av fastigheten Östfora 1:26 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

42 Försäljning av fastigheten Erasmus 18 i Spånga (F)

43 Försäljning av fastigheten Aun 10 i Bromsten (F)

44 Försäljning av fastigheten Aun 11 i Bromsten (F)

45 Yttrande över Naturvårdsverkets rapport ”Riktvärden för Trafikbuller vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur – förslag till utveckling av definitioner (ST)

46 Inrättande av parkeringsplatser för små citybilar. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (Pa)

47 Utvidga parkeringszonerna. Skrivelse från Sten Nordin (m) (Pa)

48 Den kaotiska trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v).

Hänskjutet från trafikutskottet (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Angående för höga hastigheter på Harpsundsvägen i stadsdelen Högdalen. Hänskjutet från trafikutskottet (RY)

50 Behov av genomfartsförbud på Horisontvägen. Fråga av Ulf Fridebäck (fp). Hänskjutet från trafikutskottet (RY)

51 Hotellsituationen i Stockholm. Lägesredovisning. Bordlagt 11 juni 2002 nr 6 (S)

52 Hästskogången. Godkännande av principöverens-kommelse och genomförandebeslut m m. Bordlagt 11 juni 2002 nr 16 (RI)

53 Trafikplan och trädplan för Kungsholmen. Bordlagt 11 juni 2002 nr 20 (RI)

54 Tävling om Järnvägsparkens utformning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd). Bordlagt 11 juni 2002 nr 23 (RI)

55 Upprustning av Karlavägens mittremsor. Genomförandebeslut. Bordlagt 11 juni 2002 nr 26 (RI)

56 Program för nya bostäder i Axelsberg, Hägersten. Remiss. Bordlagt 11 juni 2002 nr 38 (RY)

57 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m. Bordlagt 11 juni 2002 nr 41 (SV)

58 Definition som möjliggör stimulans för ”miljöbilar”.

Bordlagt 11 juni 2002 nr 72 (St)

59 Avbryt samarbetet med SL i Södermalmsprojektet. Skrivelse från handikapprådet. Bordlagt 28 maj 2002 nr 13 och 11 juni 2002 nr 57 (RI)

60 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markan-visningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och 11 juni 2002 nr 60 (RY)

61 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 23 och senast 11 juni 2002 nr 64 (RY)

62 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 11 juni 2002 nr 69 (St)

Mötesinformation

Justerat:

3 september 2002

Sten Nordin Börje Vestlund Karin Wanngård

§§ 1-25 och 27-62 § 26

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande, §§ 1-25 och 27-62

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande § 26

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp), tjänstgörande

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Henrik Nyberg (m)

Torsten Sandgren (v), tjänstgörande

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, John Godberg, Bengt Hjelm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

Ordföranden Sten Nordin (m) hälsade nämndens förtroendevalda och kontorets tjänstemän välkomna till första sammanträdet efter sommaruppehållet.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s), §§ 1-25 och 27-62, samt ledamoten Karin Wanngård (s), § 26, att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 3 september 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. upprustning av Nybohovs bollplan av ordföranden Sten Nordin (m)

 2. parkeringsövervakningen av vice ordföranden Börje Vestlund (s)

 3. naturinventering av växter och djur som lever i och kring gator och trottoarer av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

 4. brister i järnvägsstängsel utefter spåren från Stockholm södra via Västberga industriområde till Älvsjö stationsområde av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

 5. artikel i Huvudstadsbladet "Östersjöns motorvägar" av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

 6. lågt sittande trafikskyltar av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

 7. efterfrågad sammanställning med slutrapport – snöröjningen vid jul och nyår 2001/2002 av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

 8. upprustning av strandpromenaden Eriksdal–Tanto på Södermalm av ledamoten Mats Rosén (kd), ersättaren Björn Nyström (kd) m fl

 9. bostäder för elallergiker av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)

 10. konsekvenserna av avvecklingen av trädskolan vid Riddersvik av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om brister i järnvägsstängsel utefter spåren från Stockholm södra via Västberga industriområde till Älvsjö stationsområde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga om brister i järnvägsstängsel utefter spåren från Stockholm södra via Västberga industriområde till Älvsjö stationsområde av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om upprustningen av Nybohovs bollplan.

---------------------------------------------------------

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) frågade om upprustningen av Nybohovs bollplan. Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret svarade att kontoret kommer att besvara frågan vid gatu- och fastighetsnämndens nästa sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Svar på frågan om Nybrogatan

-------------------------------------

Ledamoten Inga-Britt Lundin (fp) uttryckte önskemål om snabbt svar på tidigare ställd fråga om Nybrogatan av henne.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att söka tillgodose önskemålet.

Fråga om färdigställande av permanent cykelbana på Tranebergsbron

-----------------------------------------------------------------------------------

Ersättaren Svante Linusson (sp) frågade om tidpunkt för färdigställande av permanent cykelbana på Tranebergsbron.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Svar på fråga om ombyggnaden av kajen vid Strandvägen

----------------------------------------------------------------------

Ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) uttryckte önskemål om snabbt svar på tidigare ställd fråga om ombyggnaden av kajen vid Strandvägen av henne.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att söka tillgodose önskemålet.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 14 augusti 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 20 augusti 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Att äga sin lägenhet (SOU 2002:21). Remiss av ägarlägenhetsutredningens betänkande

Dnr 02-763-1305:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av ägarlägenhetsutredningens betänkande med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av ägarlägenhetsutredningens betänkande med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga A4.

§6 Kvartalsrapport 2/2002 och delårsrapport per 2002-06-30

Dnr 02-111-851:2

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 2/2002 och delårsrapport per 2002-06-30 och överlämnar dessa till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 2/2002 och delårsrapport per 2002-06-30 och överlämnar dessa till kommunstyrelsen.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga B2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt bilaga B3.

§7 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr 00-120-2349:5

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i bilagor till kontorets utlåtande lämnade redovisningen över uppdrag från nämnden åren 1999 - 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4-6/2002.

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 7 och 28 maj samt 10 juni 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Tillgänglighetsprojektet. Kvartalsrapport 2/2002

Dnr 99-005-366

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 2 av arbetet inom Tillgänglighetsprojektet under 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Start för planutredning av Masthamnen, Tegelviksplan m m på Södermalm

Dnr 02-511-1837

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och Stockholms Hamn AB hade den 4 juni 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad gäller gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att planutredning av området vid Masthamnen och Tegelviksplan påbörjas i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärndet.

§11 Entreprenadavtal för drift- och underhåll av belysningsanläggningar. Genomförandebeslut

Dnr 02-912-1191

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och fattar genomförandebeslut om planerad upphandling i enlighet med kontorets förslag.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 godkänna kontorets redovisning

2 ej delegera anskaffningsbeslut till gatu- och fastighetsdirektören.

Med anledning av att det riktats kritik mot nämnden för att insynen i vissa upphandlingar finner nämnden det ej lämpligt att delegera föreslagna anskaffningsbeslut utöver redan fastställd delegation om fem miljoner kronor.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§12 Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m. Anskaffningsbeslut.

Dnr 02-006-1423

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall till kontorets förslag

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt dem gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§13 Markanvisning för bostäder inom kv Lustgården 6 till SKB samt inriktningsbeslut och markanvisning inom kv Glädjen på nordvästa Kungsholmen till Familjebostäder

Dnr 02-411-1970

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för c:a 100 lägenheter på fastigheten Lustgården 6 till SKB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

 2. Nämnden anvisar mark för c:a 100 lägenheter invid kv Glädjen till AB Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan och påbörja utredningsarbetet för området invid kv Glädjen. Inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§14 Snötipp som kylanläggning. Motion nr 15/2002 av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp)

Dnr 02-970-605

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets ultåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§15 Säkerheten vid stadens kajer. Skrivelse från Mats Rosén (kd). Återremiss

Dnr 01-670-1885

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelse från Mats Rosén (kd), uppdra åt kontoret att tillsammans med Stockholms Hamn AB, förbättra säkerheten vid stadens kajer i enlighet med vad som föreslås i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Ökad våtsopning av Hornsgatan och Sveavägen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr 02-650-1996:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Återkallande av ansökan om tillstånd till förköp av fastigheten Norra Djurgården 1:25 (Sofielund m m)

Dnr 2002-785-2223

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att göra framställning till kommunfullmäktige om att fullmäktige beslutar återta kommunens begäran om förköp av fastigheten Norra Djurgården 1:25.

2 Nämnden beslutar att uppdra åt kontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att göra framställning till kommunfullmäktige om att fullmäktige beslutar återta kommunens begäran om förköp av fastigheten Norra Djurgården 1:25.

2 Nämnden beslutar att uppdra åt kontoret att vidta erforderliga åtgärder genomförande av kommunfullmäktiges beslut.

Reservationer

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt bilaga F3.

§18 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm. Remiss

Dnr 02-512-1340

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av fastigheten Södersjukhuset 10 inom stadsdelen Södermalm, S-Dp 2001-16921-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av fastigheten Södersjukhuset 10 inom stadsdelen Södermalm, S-Dp 2001-16921-54.

Reservation

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§19 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom fastigheten Likriktaren 3 samt del av fastigheten Likriktaren 5 i Västberga/Telefonplan

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom fastigheten Likriktaren 3 m m till ebab i Stockholm AB samt ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal som krävs.

2 Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet med anledning av att tidplanen är knapp och att första inflyttning skall ske den 1 september 2003.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom fastigheten Likriktaren 3 m m till ebab i Stockholm AB samt ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal som krävs.

2 Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet med anledning av att tidplanen är knapp och att första inflyttning skall ske den 1 september 2003.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

§20 Kista Science City – Lägesredovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla

Dnr 99-6302754

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 1 augusti 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Markanvisning av område i kv Krysstaket i Bandhagen genom anbud

Dnr 02-006-1058

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar område för bostadsbyggande i kvarteret Krysstaket i Bandhagen och godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Ny detaljplan för kv Lekrummet m m i Hässelby Strand. Remiss

Dnr 02-512-1633

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för förslag till ny detaljplan inom kvarteret Lekrummet m m i Hässelby Strand, S-Dp 2001-16662-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för förslag till ny detaljplan inom kvarteret Lekrummet m m i Hässelby Strand, S-Dp 2001-16662-54.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§23 Redovisning av parallella uppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta

Dnr 02-511-2449

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de tre parallella uppdragen.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra föreslagna studier rörande exploateringsfrågor, trafikleder samt natur- och landskap.

3 Nämnden anvisar mark för bostadsbebyggelse inom Högdalen till Familjebostäder och Seniorgården AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

4 Nämnden beslutar att, för kännedom, översända utlåtande och beslut till stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna i Hägersten, Älvsjö, Vantör och Farsta samt till vägverket och SL.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Tidig markreservation för bebyggelse i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg till AB Svenska Bostäder, HSB, AB Stockholmshem och NCC. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till AB Svenska Bostäder, HSB, AB Stockholmshem och NCC för bostäder i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbete (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Markanvisning av Ålänningen 8 och 9 i Blackeberg till AB Familjebostäder

Dnr 02-411-1906

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar fastigheterna Ålänningen 8 och 9 till AB Familjebostäder för en tid av två år och bemyndigar kontoret att teckna markanvisningsavtal på sedvanliga villkor.

2 Nämnden godkänner att tomträtten Lappmannen 4 bebyggs med bostäder.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§26 Begäran om markreservation till Kista Sport Vision Park avseende del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla

Dnr 02-411-734:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§27 Utbyggnadsetapp 1 för Långbro f d sjukhusområde. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 00-512-1261

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av Långbro f d sjukhusområde, utbyggnadsetapp 1, i enlighet med kontorets utlåtande.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av Långbro f d sjukhusområde, utbyggnadsetapp 1, i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt bilaga J2.

§28 Markanvisningar 2001. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 01-411-2023

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av markanvisningar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Hovrättens beslut att medge tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Bävertassen 1 och Stubbåkern 2

Dnr 2000-782-100

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utöver inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Omflyttning mellan stora hyresgäster inom fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret, att låta ärendet utgå.

§32 Överglasning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridarebanan 10

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker genomförandet av överglasningen med anledning av att kostnaderna har ökat och att övriga intressenter inte avser bidraga till täckning av kostnaderna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga K.

§33 Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till enhetlig hyresmodell för särskilt boende i bostadsrätter gällande från och med 2003-01-01.

2 Nämnden godkänner införandet av en reparationsfond för att utföra underhåll i bostadsrätter.

3 Nämnden hemställer till kommunfullmäktige om godkännande av nämndens beslut enligt ovanstående.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till enhetlig hyresmodell för särskilt boende i bostadsrätter gällande från och med 2003-01-01.

2 Nämnden godkänner införandet av en reparationsfond för att utföra underhåll i bostadsrätter.

3 Nämnden hemställer till kommunfullmäktige om godkännande av nämndens beslut enligt ovanstående.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt bilaga L2.

§34 Ombyggnad för ny entré till Stockholms Stadsmuseum, Stadsgården 1. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna ombyggnad för ny entré till Stockholms stadsmuseum till en beräknad kostnad för kontoret om c:a 15 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga M.

§35 Fullföljande av försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun

Dnr 99-785-3175

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att fullfölja försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun i enlighet med tidigare fattat inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§36 Försäljning av del av fastigheten Tofta 3:1 i Ekerö kommun

Dnr 00-785-2098

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Tofta 3:1 (Lillskog) i Ekerö kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Försäljning av fastigheten Hammersta 6:14 i Nynäshamns kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Hammersta 6:14 (Mellanbacken) i Nynäshamns kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Försäljning av fastigheten Nolinge 3:3 i Botkyrka kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Nolinge 3:3 (Stensborg) i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Försäljning av fastigheten Östfora 1:22 i Järlåsa, Uppsala kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna till utlåtandet bilagt köpekontrakt samt uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen av Östfora 1:22 till hyresgästerna Conny och Britt-Marie Johansson.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Försäljning av fastigheten Östfora 1:24 i Järlåsa, Uppsala kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna till utlåtandet bilagt köpekontrakt samt uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen av Östfora 1:24 till Patrik Wallerskog.

2 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Försäljning av fastigheten Östfora 1:26 i Järlåsa, Uppsala kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna till utlåtandet bilagt köpekontrakt samt uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen av Östfora 1:26 till hyresgästen Kerstin Eriksson.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Försäljning av fastigheten Erasmus 18 i Spånga

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna till utlåtandet bilagt köpekontrakt samt uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen av Erasmus 18 till Nils och Dan Emlund.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp)yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna till utlåtandet bilagt köpekontrakt samt uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen av Erasmus 18 till Nils och Dan Emlund.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§43 Försäljning av fastigheten Aun 10 i Bromsten

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna till utlåtandet bilagt köpekontrakt samt uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen av Aun 10 till Adriana Serrato och Luis Grueso.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna till utlåtandet bilagt köpekontrakt samt uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen av Aun 10 till Adriana Serrato och Luis Grueso.

3 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§44 Försäljning av fastigheten Aun 11 i Bromsten

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna till utlåtandet bilagt köpekontrakt samt uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen av Aun 11 till Ayda Serrato och Javier Sanchez.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna till utlåtandet bilagt köpekontrakt samt uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen av Aun 11 till Ayda Serrato och Javier Sanchez.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§45 Naturvårdsverkets rapport ”Riktvärden för trafikbuller vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur – förslag till utveckling av definitioner”

Dnr 2002-370-01691

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga Q3.

§46 Inrättande av parkeringsplatser för små citybilar Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr 01-340-4264

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att

1. remittera ärendet till nämndens trafiktutkott

2. därutöver anföra.

Mycket talar för att skapa goda parkeringsmöjligheter för små ”citybilar” genom nya lösningar. Dock riskerar kontorets förslag med särskilda rutor för dessa små bilar att skapa outnyttjade parkeringsplatser. Trafikutskottet bör därför se över vilka andra möjligheter som finns att skapa nya, effektiva parkeringslösningar för ”citybilar”.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§47 Utvidga parkeringszonerna. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 02-344-1995:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att på prov bilda en boendeparkeringszon av Södermalm och en av Kungsholmen och att utvärdering av provet görs efter sex månader.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Den kaotiska trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§49 Angående för höga hastigheter på Harpsundsvägen i stadsdelen Högdalen.

Dnr 02-360-937:1

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§50 Behov av genomfartsförbud på Horisontvägen. Fråga av Ulf Fridebäck (fp).

Dnr

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att förbudet mot motorfordonstrafik på f d ”bussgatan” mellan Horisontvägen och Gamla Tyresövägen i Skarpnäck skall upphävas.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att följa trafikförhållandena på platsen genom trafikräkningar före/efter gatans öppnande för allmän trafik.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att vidta erforderliga säkerhets- och framkomlighetssäkrande åtgärder i korsningen mellan bussgatan och Gamla Tyresövägen efter det att gatan öppnats för allmän trafik.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att förbudet mot motorfordonstrafik på f d ”bussgatan” mellan Horisontvägen och Gamla Tyresövägen i Skarpnäck skall upphävas.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att följa trafikförhållandena på platsen genom trafikräkningar före/efter gatans öppnande för allmän trafik.

4 Nämnden uppdrar åt kontoret att vidta erforderliga säkerhets- och framkomlighetssäkrande åtgärder i korsningen mellan bussgatan och Gamla Tyresövägen efter det att gatan öppnats för allmän trafik.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§51 Hotellsituationen i Stockholm. Lägesredovisning.

Dnr 00-511-1029

Bordlagt 11 juni 2002 nr 6

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret, näringslivskontoret, stadsbyggnadskontoret samt Stockholm Visitors Board AB hade den 22 maj 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämden för egen del godkänner kontorets lägesredovisning utan att därmed ta ställning till de enskilda förslagen till lägen för hotelletableringar.

2 Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner lägesredovisningen, ger hotellgruppen fortsatt uppdrag och inom ramen för detta uppdrag återkomma med en ny lägesredovisning under år 2003.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämden för egen del godkänner kontorets lägesredovisning utan att därmed ta ställning till de enskilda förslagen till lägen för hotelletableringar.

2 Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner lägesredovisningen, ger hotellgruppen fortsatt uppdrag och inom ramen för detta uppdrag återkomma med en ny lägesredovisning under år 2003.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§52 Hästskogången. Godkännande av principöverenskommelse och genomförandebeslut m m.

Dnr 01-630-3844

Bordlagt 11 juni 2002 nr 16

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner principöverenskommelse mellan staden, AMF Pension, Vasakronan AB, AP Fastigheter samt Nordiska Kompaniet AB avseende upprustning av Hästskogången samt omvandling av gången till gemensamhetsanläggning.

2 Nämnden godkänner överenskommelse med AMF Pension avseende utbyggnad inom Trollhättan 29 och 30 m m.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter avseende Hästskogången enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

4 Nämnden underställer principöverenskommelsen avseende Hästskogången samt överenskommelsen avseende utbyggnad inom Trollhättan 29 och 30 kommunfullmäktige för godkännande senast 2002-12-31.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner principöverenskommelse mellan staden, AMF Pension, Vasakronan AB, AP Fastigheter samt Nordiska Kompaniet AB avseende upprustning av Hästskogången samt omvandling av gången till gemensamhetsanläggning.

2 Nämnden godkänner överenskommelse med AMF Pension avseende utbyggnad inom Trollhättan 29 och 30 m m.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter avseende Hästskogången enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

4 Nämnden underställer principöverenskommelsen avseende Hästskogången samt överenskommelsen avseende utbyggnad inom Trollhättan 29 och 30 kommunfullmäktige för godkännande senast 2002-12-31.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§53 Trafikplan och trädplan för Kungsholmen.

Dnr

Bordlagt 11 juni 2002 nr 20

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från styrelsen för Bf Mälarvik av den 31 maj 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

2 Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan och trädplan för Kungsholmen.

3 Kontoret ges i uppdrag att genomföra de dubbelriktningar och borttagande av trafikrestriktioner som föreslås i planen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W2.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W3.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

2 Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan och trädplan för Kungsholmen.

3 Kontoret ges i uppdrag att genomföra de dubbelriktningar och borttagande av trafikrestriktioner som föreslås i planen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§54 Tävling om Järnvägsparkens utformning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd).

Dnr

Bordlagt 11 juni 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga X3.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt bilaga X4.

Röstförklaring

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga X5.

§55 Upprustning av Karlavägens mittremsor. Genomförandebeslut.

Dnr 00-630-2348

Bordlagt 11 juni 2002 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetskontoret får gatu- och fastighetsnämndens beslut att detaljprojektera och genomföra arbetet med upprustning av Karlavägens mittremsor från Engelbrektsgatan i väster till Karlaplan i öster enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetskontoret får gatu- och fastighetsnämndens beslut att detaljprojektera och genomföra arbetet med upprustning av Karlavägens mittremsor från Engelbrektsgatan i väster till Karlaplan i öster enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

§56 Program för nya bostäder i Axelsberg, Hägersten. Remiss.

Dnr 02-512-1383:1

Bordlagt 11 juni 2002 nr 38

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Axelsbergs Vänner inkommen den 16 juli 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på programremissen för nya bostäder i Axelsberg.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z3.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, samt

2 därutöver anföra.

Nämnden anser att förslaget är bra och att det kommer att tillföra positiva kompletteringar i området. Vi är dock tveksamma till punkthusen (fyra stycken) som ligger inklämda mellan befintliga skivhus längs Selmedalsvägen och dessa bör därför utgå.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§57 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m.

Dnr 98-411-1617

Bordlagt 11 juni 2002 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en av kontoret den 5 juni 2002 upprättad promemoria till expertrådet för fastighetsfrågor samt SMÅA AB:s årsredovisning för år 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisad överenskommelse med SMÅA AB om försäljning av aktier i bolaget samt vissa markanvis­ningar.

2 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast 31 december 2002 godkänner överenskommelsen.

3 Nämnden godkänner köpeavtal avseende försäljning av del av Själv 5:19 m fl i Nynäshamn.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§58 Definition som möjliggör stimulans för ”miljöbilar”.

Dnr 00-341-2280:3

Bordlagt 11 juni 2002 nr 72

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag av definition av ”miljöbil”.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s

att godkänna gatu- och fastighetskontorets förslag

att ge kontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag på åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enl. definitionen

att ge kontoret i uppdrag att snarast återkomma med ett förslag till hur alla

miljöbilar enl. den nya definitionen ska få gratis alt subventionerad parkering

att därutöver anföra följande

Att definition av begreppet ”miljöbil” i Stockholms stad nu fastställs är bra.

Det är dock viktigt att vi snarast kommer vidare och även fastställer hur användandet av miljöbilar ska uppmuntras.

Men vi vill även se helt nya förslag på hur staden skulle kunna stimulera miljöbilsanvändandet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§59 Avbryt samarbetet med SL i Södermalmsprojektet. Skrivelse från handikapprådet.

Dnr 02-330-821:1

Bordlagt fr o m 28 maj 2002 nr 13

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på handikapprådets skrivelse.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på handikapprådets skrivelse.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Torsten Sandgren (v) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§60 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut.

Dnr 02-006-855

Bordlagt fr o m 28 maj 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret och idrottsförvaltningen hade den 2 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan.
2 Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv
Räknestickan och med Riksbyggen i kv Vårdhemmet och uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§61 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut.

Dnr 02-411-1187

Bordlagt fr o m 7 maj 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till Skanska Mark och

Exploatering AB för bostäder inom Hässelby Strand Centrum och till SBC Mark AB för bostäder inom fastigheten Hundgården 1.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§62 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden.

Dnr 02-520-207:1

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden inleder planarbetet för Österleden och initierar nödvändiga beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.