Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-03-19

Sammanträde 2009-03-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18:00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med po Läs mer...litikerna i stadsdelsnämnden. Öppet forum varar som längst fram till klockan 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Fördelning av verksamhetsbidrag 2009

3 Granskning av äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2008

6 Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2009

Bilagorna mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Dnr 112-2009-500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Busslinje 910 Axelsberg-Fruängen - svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)

8 Rusta upp Hälsans stig i Liljeholmen - svar på skrivelse från (S) och (V)

9 Förlängning av avtal för Djur och Kul i Stockholm AB

Dnr 112-2008-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Boendestöd och case manager - slutrapport

10 X Fyllnadsval till sociala delegationen

Remissärenden

11 Yttrande över revisionsrapport om styrning och kontroll av missbruksvård

12 Revisionsrapport om skyddade personuppgifter inom individ- och familjeomsorgen

13 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

14 Slutredovisning - Nya strandbad

16 Trafiksituationen vid Tegelbacken - motion från (S)

17 Bilfria söndagar i Stockholm - motion från (V)

18 Ansökan om serveringstillstånd för Marievik gastronomi

Anmälningsärenden

19 Uppföljning av barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd

22 Riktlinjer för Telefonplan

23 Gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter - redovisning av genomförd upphandling

24 Uppföljning av stadsarkivets förelägganden vid inspektion

25 Revisionsplan 2009 - inriktning för 2010-2011

26 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Protokoll från förvaltningsgruppen

29 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

31 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

32 Upphandling av gruppbostaden Broder Pehr

Dnr 67-2009-103 Omedelbar justering

33 Upphandling - drift av verksamhet med personliga ombud

Dnr 86-2008-103 Omedelbar justering

35 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

39 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 11 mars 2009
Handlingarna finns tillgängliga för nämnden vid sammanträdet
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 25 mars 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 12 februari justerades
18 februari 2009.

Dagordningen godkändes.

_____________

§2 Fördelning av verksamhetsbidrag 2009

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beviljar lokala föreningar verksamhetsbidrag i enlighet med vad som redovisas på sidorna
  5-21 i tjänsteutlåtandet daterat 18 februari 2009, totalt 626000 kronor.

 2. Stadsdelsnämnden avslår ansökan om verksamhetsbidrag från: Långbroveteranerna, Föreningen 1941 års män samt Aspuddens badhusförening.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsområdets familjedaghem och förskolor som ett generellt bidrag tilldelas 51 kronor per barn till kulturaktiviteter, totalt 170000 kronor.

Ärendet

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja det lokala kultur- och föreningslivet i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Bidrag kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver. Bidraget ska utgöra ett stöd till den direkta verksamheten och beviljas en gång per år. Barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade ska prioriteras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 februari 2009.

Dnr 21-2009-004

Jäv

På grund av jäv lämnade ledamoten Marita Liljeqvist (M) sammanträdet och deltog inte i överläggningen.

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Omröstning

Omröstning begärdes och verkställdes.

Följande ordning för omröstning godkändes: Ja-röst för förvaltningens förslag och nej-röst för förslaget från (S), (V) och (MP).

Ordföranden Abit Dundar (FP) samt ledamöterna Lars Svärd (M), Johan Nilsson (M), Elisabet Stålhem (M), Anne Wompa (M), Sven Lindeberg (FP) och tjänstgörande ersättaren Magnus Parnebring (M) röstade ja.

Vice ordföranden Jan Wallman (S), ledamöterna Eva Fagerhem (S), Kjell Marténg (V), Ylva Wahlström (MP) samt tjänstgörande ersättarna Ulf Ekberg (S) och Lowisa Anderzon (S) röstade nej.

Nämnden röstade med 7 ja-röster mot 6 nej-röster.

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut med tillägget

Att Föreningen Aspuddens badhus beviljas sökta bidrag i det fall föreningen tecknar avtal med staden om fortsatt drift. Förvaltningen ges i uppdrag att bevaka utvecklingen kring badhuset.”

___________________

§3 Granskning av äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2008

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av åtgärder och förslag till åtgärder.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar redovisningen till äldrenämnden.

Ärendet

Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen har granskats av stadens äldreomsorgsinspektör under perioden augusti 2007till september 2008. Inspektörens helhetsintryck är övervägande positivt. Äldre-omsorgen får bland annat beröm för sina utvecklingsprojekt. Några områden som generellt behöver utvecklas inom utförarverksamheten är den sociala dokumentationen och kontaktmannaskapet. Arbete pågår för att förbättra detta. Inspektörens synpunkter kommer att ligga till grund för äldreomsorgens fortsatta kvalitetsarbete.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 mars 2009.

Dnr 90-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att stadens egen äldreomsorgsinspektör granskar äldreomsorgen för att höja kvaliteten och utveckla äldreomsorgen. Det är positivt att inspektörens helhetsintryck av äldreomsorgen inom vår stadsdel är övervägande bra. Utvecklingsarbetet är ett av de områden som särskilt lyfts fram som mycket positivt. Det är dock viktigt att förvaltningen följer upp de olika åtgärder som föreslås och att nämnden får ta del av uppföljningen.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är glädjande att läsa granskningen av äldreomsorgen i vår stadsdel. På det stora hela är det av granskningen att döma en bra verksamhet av god kvalitet som drivs med brukarnas bästa för ögonen. Personalen har all anledning att vara stolta över det arbete som de utför. Vi hoppas att denna goda utveckling kan fortsätta även om de befarade underskott som aviserats inom äldreomsorgen får oss att känna en viss oro för framtiden. Det kan komma att innebära färre antal personal på våra servicehus, och inom andra verksamheter som ombesörjer servicen till våra äldre.

Nämnden måste då ställa sig frågan hur man ska komma tillrätta med den underbemanning som redan existerar på vissa enheter och där det redan i dag föreligger en viss risk att man inte kan bedriva god vård och omsorg. I granskningen framgår att på några ställen, som exempelvis på Fruängsgårdens och Trekantens servicehus, kan man inte alltid utföra allt som de äldre är beviljade i biståndsbeslut.

Vår förhoppning är att den pågående uppdateringen av gemensamma rutiner och ett förstärkt samordnat ansvar inom stadsdelens äldreomsorg ska kunna råda bot på nämnda brister, samt att personal och boende vid Axelsbergs servicehus tillsammans kan finna former för att utveckla verksamheten, trots den dystra prognosen vad gäller ekonomin i allmänhet.”

___________________

§4 Tillsyn av enskilt drivna verksamheter enligt SoL

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisningar och översänder dem till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har under 2008 genomfört tillsyn av de enskilt drivna verksamheterna enligt socialtjänstlagen (SoL) som finns i stadsdelsområdet. Verksam­heterna bedöms överlag fungera väl, men några av dem behöver vidta förbättringar vad gäller dokumentation och kvalitetsarbete.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 februari 2009.

Dnr 13-2009-502

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_________________

§5 Tillsyn av enskildt drivna verksamheter enligt LSS

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisningar och översänder dem till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har under 2008 genomfört tillsyn av de enskilt drivna verksamheterna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som finns i stadsdelsområdet. Verksamheterna bedöms i huvudsak fungera väl, men flera av dem konstateras även vid denna tillsyn behöva mer kunskap om och börja tillämpa de formella regler som finns för dokumentation och kvalitetsarbete.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 februari 2009.

Dnr 14-2009-502

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Västbergaskolan AB har korttidstillsyn inom LSS enligt 9 § punkt 7. Ett av skolans åtaganden handlar om att på bästa sätt och med hänsyn tagen till individen, aktivt göra omvärlden mer begriplig för barn och ungdomar med varierande grad av kognitiva funktionshinder. Med tanke på vilka elever det gäller, är det bedrövligt att även i år läsa om bristerna i dokumentationen, samt att skolan inte fullt ut tillämpar den lagstiftning, de föreskrifter och allmänna råd som finns för verksamheter enligt LSS. Inte utan att funderingar kommer om Västbergaskolan AB ska ha korttidstillsynen kvar inom sin verksamhet, eftersom ingen förbättring skett trots påpekanden.

Västbergaskolan är sedan årtionden tillbaka särskola med grundsärskola och träningsskola. Skolan hade redan före ingåendet i Västbergaskolan AB en väl fungerade plan för närmandet mellan särskoleelever och grundskoleelever. Till exempel hade båda skolformerna rast samtidigt och gemensamma skolavslutningar i aulan (numera uthyrd till annan verksamhet), till glädje för alla. Det känns då något märkligt att läsa om en särskild inkluderingsgrupp som diskuterar hur närmandet mellan elevgrupperna ska gå till, och med visst fog kan frågan ställas om vad som har föranlett skapandet av denna grupp.”

_________________

§6 Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2009

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ansökan om stimulansmedel för 2009.

Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att för 2009 besluta om fortsatta stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg av äldre personer. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker om 6,873 miljoner kronor för de utvecklings-projekt som startade under 2007 i samverkan med vårdcentralerna i området och pensionärs- och frivilligorganisationerna. Projekt bedrivs inom områdena rehabilitering, kost och nutrition, läkemedelsgenom-gångar i särskilda boendeformer, sociala innehållet och förebyggande arbete. I ansökan 2008 tillkom området demensvård och i ansökan för 2009 uppmuntras kommuner och landsting att om det finns behov inkludera satsningar inom området psykisk ohälsa.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 mars 2009.

Dnr 112-2009-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________

§7 Busslinje 910 Axelsberg-Fruängen – svar på skrivelse

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Ärendet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat en skrivelse för beredning om busslinje 910 i Axelsberg-Fruängen. I skrivelsen framförs önskemål om att bussen ska trafikera Elin Wägners gata samt trafikering även lördagar.

Förvaltningen redovisar att Färdtjänsten har som målsättning att genomföra vissa förändringar och ser för närvarande över vad som kan genomföras. Färdtjänsten återkommer med slutligt besked under våren.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 februari 2009.

Dnr 567-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§8 Rusta upp Hälsans stig i Liljeholmen – svar på skrivelse

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Ärendet

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat en skrivelse för beredning med önskemål om upprustning av Hälsans stig i Liljeholmen. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund övertog 2005 huvudmannaskapet för samtliga Hälsans stig i Sverige. För stigen i Liljeholmen saknas skötselavtal men förbundet kommer under våren 2009 att genomföra en översyn av stigen i Liljeholmen samt lämna förslag på ett skötselavtal. Förvaltningen föreslår att åtgärder bör vänta tills översynen och frågan om avtalet är klart.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 mars 2009.

Dnr 45-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§9 Förlängning av avtal för Djur och Kul i Stockholm AB

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Djur & Kul i Stockholm AB, organisationsnummer 556591-1376, förlängs från 1 oktober 2009 till och med 31 december 2010.
 1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har sedan 1 oktober 2005 ett avtal med Djur & Kul i Stockholm AB gällande gällande drift och skötsel av Aspuddsparken med djurverksamhet. Avtalet innehåller möjlighet till förlängning på samma villkor med ett år i taget, dock längst till och med 31 december 2011. Nämnden fattade vid sitt sammanträde den 27 mars 2008 beslut om en första förlängning.

Förvaltningen föreslår i detta ärende att avtalet återigen förlängs, på samma villkor, från och med 1 oktober 2009 till och med 31 december 2010.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 mars 2009.

Dnr 112-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§10 Boendestöd och case manager - slutrapport

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens rapport och översänder den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beviljades år 2007 medel från länsstyrelsen till projektet ”Boendestöd och case manager”. Målgruppen var personer med tungt missbruk och svåra psykiska problem. Under ett år har två boendestödjare och en case manager/socialsekreterare från vuxen-enheten arbetat tillsammans med en halvtids sjuksköterska/case manager från beroendemottagningen. Teamet har haft kontakt med 20 klienter. För majoriteten har en förbättring av livssituationen skett si form av en stabilare boende­situation och minskat missbruk. Insatser från flera vårdgivare har kunnat samordnas och slutenvårdsinsatserna har kunnat minskas. Projektet avslutades vid årsskiftet 2008-2009. Teamet är numera en permanent del av vuxenenhetens och beroendemottagningens verksamhet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 mars 2009.

Dnr 100-2009-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§11 Fyllnadsval till sociala delegationen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Johan Nilsson (M) till ersättare i sociala delegationen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden utsåg ledamoten Lars Svärd (M) till ersättare i sociala delegationen 2 januari 2009. Lars Svärd har avsagt sig sitt uppdrag i sociala delegationen. Till ny ersättare föreslås Johan Nilsson (M).

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 mars 2009.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§12 Yttrande över revisionsrapport om styrning och kontroll av missbruksvård

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på rapporten till Stadsrevisionen.

Ärendet

Stadens revisionskontor har granskat hur stadens ramavtal för missbruksvård avseende heldygnsvård och boenden följs och följs upp. Revisorerna anser att styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande, men påpekar att skriftliga avropsavtal vid köp av vårdplatser saknas och att klienternas delaktighet i val av vård sällan dokumenteras. Revisorerna menar också att uppföljningen av vård-insatserna på individnivå bör förbättras och att de krav som ställts i upphandlingen ska följas upp. Förvaltningen besvarar i tjänste-utlåtandet ett antal frågor som revisorerna ställer med anledning av dessa påpekanden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 februari 2009.

Dnr 44-2009-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Revisionskontoret har genomfört en granskning av hur stadens ramavtal för missbruksvård följs och följs upp. Granskningen begränsades till socialtjänstnämnden samt stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Södermalm. På flera punkter är revisorerna kritiska. Bland annat anser de att uppföljningen av vårdinsatserna bör förbättras. En god avtalsuppföljning på individnivå innebär, enligt revisionskontoret, att resultatet av en behandling dokumenteras. En skriftlig slutrapport saknas i en stor del av de granskade personakterna. Nämnderna måste kräva in skriftliga rapporter från vårdgivarna om behandlingarnas resultat.

Revisorerna påpekar även att skriftliga avropsavtal vid köp av vårdplatser saknas och att klienternas delaktighet i val av vård sällan dokumenteras.

Socialtjänstlagen lägger stor vikt vid den enskildes valfrihet och rätt att påverka val samt utformning av den individuella missbruksvården. Vård- och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt ske på frivillig väg. Kommunerna har enligt lagen det yttersta ansvaret att personer med missbruksproblem får den hjälp och vård de behöver och i Stockholms stad ligger ansvaret på de 14 stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden.

I ett tjänsteutlåtande besvarar förvaltningen revisorernas frågor som ställs med anledning av den riktade kritiken. Förvaltningen menar att även om dokumentationen har brister finns tillräckliga grunder att utvärdera insatserna. Vi anser att förvaltningen måste ta revisorernas kritik på allvar. För att kunna säkerställa att socialtjänstlagens krav uppfylls behövs dokumentation, och att dokumentationen är likvärdig hos alla handläggare på enheten.”

_______________

§13 Yttrande över revisionsrapport om skyddade personuppgifter inom individ- och familjeomsorgen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och översänder det som svar på rapporten till Stadsrevisionen.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat hur skyddade personuppgifter hanteras. Revisorernas slutsats är att det finns brister som behöver åtgärdas vid stadsdelsnämnderna samt att staden centralt bör göra förändringar i ärendehanteringssystemet Paraplyet samt upprätta riktlinjer för hantering av skyddade personuppgifter.

I tjänsteutlåtandet redogörs för åtgärder som förvaltningen vidtagit eller planerar för att säkra en god hantering av känsliga uppgifter inom de områden som förvaltningen har rådighet över.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 februari 2009.

Dnr 51-2009-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§14 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.

 2. Tillsynsplanen överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har enligt socialtjänstlagen ansvar att genomföra tillsyn vid enskilda verksamheter inom stadsdelsområdet. Stadsdelsnämnden ska upprätta en tillsynsplan som lämnas till länstyrelsen. Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns två enskilda verksamheter med inriktning äldreomsorg. Tillsynsbesök planeras i april på dagverksamheten Chispa i Gröndal. Huvudman är Chispa HB. Tillsynsbesök planeras i oktober på äldreboendet Rosengården i Midsommarkransen. Huvudman är Attendo Care AB.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 februari 2009.

Dnr 561-2008-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§15 Slutredovisning - Nya strandbad

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Slutredovisning för nya strandbad i Stockholm har inkommit på remiss. I redovisningen fastslås att det inte finns några invändningar mot att inrätta bad vid sex av de nio föreslagna platserna: Fagersjö, Fredhäll, Ormberget, Örnberget, Reimersholme och Skrubba frilufts-bad. För Tanto och Hässelby strandbad föreslås fortsatta provtagningar och vid Rålambshov avråder Miljö- och hälsoskyddsnämnden från att inrätta badplats.

I arbetet med att ta fram förslag på nya badplatser föreslog förvalt-ningen Örnberget vid Hägerstenhamnen och Ormberget i Gröndal som lämpliga platser att inrätta bad. Förvaltningen föreslår att ansökan om medel för att inrätta nya bad görs ur stadens 30 miljoner kronors pott för vattenåtgärder. Då sista ansökningsdag för dessa medel går ut före kommunstyrelsens beslut i ärendet om nya badplatser, anser förvalt-ningen att datum för sista ansökan bör flyttas fram för att möjliggöra en ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 februari 2009.

Dnr 29-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi välkomnar de nya badsatsningarna och förväntar oss att man skapar tillgänglighet för många, till exempel med handikappanpassade toaletter och undviker olika nivåskillnader och dylikt på bryggorna. Det vore även önskvärt med viss anpassning vid badbryggorna, så att flera får möjlighet att faktiskt kunna bada här. Just vid nysatsningar är det extra viktigt att ta in anpassningen för människor med funktionsnedsättningar.”

_______________

§16 Hemlöshet - motion från (S)

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige ger Abdo Goriya m.fl. (S) förslag på åtgärder som staden kan vidta för att motverka hemlöshet. Förvaltningen menar att staden i huvudsak redan arbetar på det sätt som motionärerna förespråkar och har därför inga invändningar mot de förslag som ges vad gäller stadsdelsnämnderna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 februari 2009.

Dnr 75-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§17 Trafiksituationen vid Tegelbacken - motion från (S)

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige framför Teres Lindberg (S) att dagens situation vid Tegelbacken i Stockholm inte uppfyller en bra funktion för vare sig fotgängare, cyklister eller bilister. I motionen föreslås att en prövning av platsens funktion som trafikplats och genomförandet av en ny utformning av Tegelbacken bör ske.

Förvaltningen anser att en översyn av trafiksituationen vid Tegelbacken kan vara motiverad.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 februari 2009.

Dnr 65-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§18 Bilfria söndagar i Stockholm - motion från (V)

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige framför Ann-Margarethe Livh (V) att Vänsterpartiet i Stockholms stad vill skapa en hållbar stad där människor kan leva utan att bli sjuka, skadade eller stressade av trafikmiljön. I motionen beskrivs konsekvenser av biltrafiken samt förslag på åtgärder. Vidare föreslås att en del av Stockholms city bör göras bilfritt på söndagar.

Förvaltningen ställer sig tveksam till förslaget men anser dock att konsekvenserna av ett sådant förslag skulle kunna utredas närmare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 februari 2009.

Dnr 64-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Föreliggande motion berör förvisso inte vårt närområde men är ändå av intresse då staden som helhet har ambitionen att nästa år bli miljö-huvudstad. Förvaltningen säger i sitt yttrande inte heller helt nej till motionären och rekommenderar att man tittar närmare på utvärde-ringar av vad avstängda gator haft för konsekvenser beträffande säkerhet och miljö i andra städer.

I motionen anges gatsträckan, den är inte lång, men en avstängning på söndagarna skulle onekligen höja trivseln för söndagsflanörerna och locka turister till butiker och varuhus. Dessutom skulle framkomlig-heten öka för de bussar som idag trafikerar sträckan och minska irritationen hos resenärerna. Biblioteksgatan, mellan Stureplan och Norrmalmstorg, har varit avstängd för biltrafik under flera år, vilket medfört ett uppsving för handlarna där.

Om och hur mycket en bilfri dag i veckan skulle påverka miljön när utsläppen i form av föroreningar, partiklar och klimatförändrande gaser minskar, går att ta reda på medels lämpliga simuleringsprogram, eftersom man redan i dag har god statistik över utsläppen under dygnets alla timmar. Av ovan sagda följer att vi yrkar bifall till motionen.”

____________

§19 Ansökan om serveringstillstånd för Marievik gastronomi

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för Marieviks gastronomi, och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en ansökan på remiss om alkoholservering vid Marieviks gastronomi, Årstaängsvägen 25, Liljeholmen. Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid klockan 11:00-01:00. Marieviks gastronomi är belägen i ett område utan känd problematik vad gäller missbruk, ordningsproblem, störningar eller annat. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 januari 2009.

Dnr 99-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________

§20 Uppföljning av barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapport om uppföljning av barnfamiljer som varit beroende av ekonomiskt bistånd i tre år eller mer. Slutsatsen av uppföljningen är att bidragsberoende får konsekvenser för barnen och att socialtjänsten behöver samverka med andra instanser för att hitta insatser som kan hjälpa föräldrarna till självförsörjning och självständighet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 februari 2009.

Dnr 68-2009-500

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi tackar för en intressant läsning och instämmer i förvaltningens slutsats att bidragsberoende i hög grad får konsekvenser för barnen. Att inte ha råd med fritidsaktiviteter och skolutflykter skapar utanförskap och dålig självkänsla hos dessa barn. Något som kan få konsekvenser för barnen långt upp i vuxen ålder. Med dagens restriktiva riktlinjer vad gäller bedömning av socialbidrag till exempel för SL-kort förstärks denna utsatthet för dessa barn och deras familjer.”

_________________

§21 Intern verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapport om intern verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen.

Vård och omsorgsboenden

- Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

- Axgården

- Kastanjens vård- och omsorgsboende

- Kastanjens demensboende

- Kastanjens sjukhem

- Kastanjens korttidsboende

Servicehus

- Axelsbergs servicehus

- Fruängsgårdens servicehus

- Kastanjens servicehus

- Trekantens servicehus

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 februari 2009.

Dnr 62-2009-602

________________

§22 Extern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapport om extern verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen.

- Rosstorps äldreboende

- Åsengården

- Solbacken vård och omsorg

- Nacka-Koti

- Höstfibblans vårdboende

- Fruängsgårdens B-hus

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 februari 2009.

Dnr 63-2009-602

_______________

§23 Riktlinjer för Telefonplan

Riktlinjer för Telefonplan

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner anmälan av riktlinjer för strategiskt arbete vid Telefonplan.

Ärendet

Stockholm Business Region fick i Stockholms stads budget för 2009 i uppdrag att arbeta med stadens utvecklingsområden, som bland annat omfattar Telefonplan. I det kommande utvecklingsarbetet för Telefonplan föreslås att Stockholm Business Region, Kulturförvalt-ningen och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning tillsammans med intressenter i området etablerar en styrgrupp och att styrgruppen tar fram en sammanhållande handlingsplan under 2009 som bygger på visionen för Telefonplan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 februari 2009.

Dnr 98-2009-399

___________________

§24 Gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter – redovisning av genomförd upphandling

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en gemensam upphandling för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt samtliga stadsdelsnämnder. Upphandlingen ”Vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter” är avslutad. Ramavtal har tecknats med 43 leverantörer omfattande 88 kategoriavtal. Avtalen har tecknats för perioden 1 januari 2009 till 31 december 2010 med möjlighet till förlängning med oförändrade avtalsvillkor 1 + 1 år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 februari 2009.

Dnr 182-2008-103

___________________

§25 Uppföljning av stadsarkivets förelägganden vid inspektion

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes Stadsarkivets uppföljning av förelägganden i samband med inspektion av Hägersten-Liljeholmens stasdelsförvaltning 22 maj 2008. Stadsarkivet konstaterar att förvaltningen arbetat föredömligt med att åtgärda rekommendationer och förelägganden som utfärdades i samband med inspektionen. Inspektionsärendet har därmed avslutats.

Dnr 167-2008-005
_________________

§26 Revisionsplan 2009 – inriktning för 2010-2011

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes Revisionsplan 2009 – inriktning för 2010-2011 fastställd den 24 februari av Revisorsgrupp 1.

Dnr 120-2009-102

______________

§27 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 17 mars 2009.

_____________

§28 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 12 mars 2009.

_____________

§29 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 3 februari 2009.

_____________

§30 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger skrivelserna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden skrivelser enligt följande:

1. Förslag att upprätta en utvärdering av nybyggnationen, från de boende i området Midsommarkransen/Telefonplan
Inkom 9 februari 2009, dnr 71-2009-001
Skrivelsen är översänd till stadsbyggnadskontoret

2. Protester mot placering av förskolebaracker i Enbacksparken
Inkom 17 februari 2009, dnr 86-2009-001

_______________

§31 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt följande:

- Uppsägningar av plats i barnomsorgen,
dnr 53-2009-403, 55-2009-403, 116-2009-403

- Tillstånd att ta del av sekretessbelagda handlingar i samband med uppföljning av påföljden ungdomstjänst i Stockholms stad. Preventionscentrum Stockholm, dnr 61-2009-599

- Beslut om tillförordnande av avdelningschef att tjänstgöra som stadsdelsdirektör 23-27 februari 2009, dnr 104-2009-299

____________

.

§32 Nämndens och förvaltningens frågor

Frågor från nämnden

Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong

Elisabet Stålhem (M) frågade om förvaltningen kommer att överklaga beslutet från länsstyrelsen om att upphäva tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolepaviljong på fastigheten Midsommarkransen 1:1 vid Kransbindarvägen. Renée Hildebrand svarade att diskussion pågår och att förvaltningen återkommer i frågan. Dnr 462-2008-302

Elektravägen

Ingrid Widebäck besvarade frågor om Elektravägen från Lowisa Anderzon (S), Kata Hansson (S), Eva Fagerhem (S) och Jan Wallman (S). Lägenheterna som tidigare användes för genomgångsbostäder flyktingar har omvandlats till tillfälliga lägenheter för bostadslösa barnfamiljer. Stiftelsen Hotellhem väljer vilken grupp de hyr ut lägenheterna till. Förvaltningen återkommer i frågan om det finns någon övre gräns för hur länge en familj kan bo där.

Ungdomsarbetslöshet

Kata Hansson (S) frågade om förvaltningen har planer på att hjälpa den stora grupp ungdomar som slutar gymnasiet till våren och riskerar att bli arbetslösa. Ingrid Widebäck svarade att Jobbtorgen som är organiserade under socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för detta.

Ingrid Widebäck informerade även om att Jobbtorg Vårberg fått problem med vattenskador m.m. och för närvarande måste förlägga verksamheten i olika tillfälliga lokaler.

Ungdomsgäng

Lars Svärd (M) frågade om det finns motsättningar mellan ungdomsgäng i Fruängen och Segeltorp. Ingrid Widebäck bekräftade detta och informerade att samverkan sker mellan fältassistenterna i förvaltningen och Huddinge kommun. Uppföljning sker även i Brottsförebyggande rådet.

Drogprevention

Kata Hansson (S) frågade hur förvaltningens drogprevention hanterar uppgifter om att antalet unga som provat narkotika ökat. Ingrid Widebäck svarade att frågan diskuteras i Brottsförebyggande rådet och att förvaltningens preventionssamordnare arbetar med frågan. Om så önskas kan preventionssamordnaren ge en redovisning för nämnden.

Stadsdelsdirektörens information

Verksamhetsbesök

Maria Mannerholm informerade om utdelad inbjudan till verksamhetsbesök under april och maj på tema äldreomsorg, social omsorg samt barn och ungdom samt möjlighet till uppsökande verksamhet tillsammans med förvaltningens fältassistenter.

Invigning av förskolor

Maria Mannerholm informerade om utdelade inbjudningar till invigning av förskolan Torget 26 mars och nyinvigning av förskolan Jungfru Lona 2 april 2009.

Medborgardialog

Maria Mannerholm informerade att ett nytt förslag till medborgar-dialog kommer att utarbetas i samband med höstens sammanträden.

Sammanställning över skador och tillbud

Yvonne Goldberg rapporterade om utdelat material avseende tillbud och skador 2008, som svar på fråga från Lowisa Anderzon (S) ställd vid sammanträdet 27 november 2008.

Brukarundersökning inom hemtjänsten

Annmarie Sandberg informerade om utdelad rapport ”Hemtjänsten i Stockholm – en enkät till brukarna 2008”, som genomförts av Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB på uppdrag av Äldreförvaltningen. Förvaltningen återkommer i Tertialrapport 2 med återredovisning, tillsammans med åtgärdsplaner som tagits fram efter synpunkter i äldreomsorgsinspektörens rapport.

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget – månadsrapport för februari 2009.

Dnr 106-2009-101

Artikel i Expressen

Ingrid Widebäck informerade nämnden om ett enskilt ärende under den slutna delen av sammanträdet och förklarade bakgrunden till en artikel i Expressen 18 mars om avslag på ansökan om kontaktfamilj.

__________________

§33 Upphandling av gruppbostaden Broder Pehr

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågnings-underlaget.

 2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av entreprenaddriften av gruppbostaden Broder Pehr.

 3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, till exempel förtydligande av förfrågningsunderlag.

 4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nuvarande entreprenadavtal med Resurscenter Mo Gård AB, organisationsnummer 556440-6253, gällande driften av gruppbostade Broder Pehr, upphör att gälla 31 januari 2010 och en ny upphandling behöver därför göras. Förvaltningen har utarbetat ett förfrågnings-underlag och en tids- och kommunikationsplan. Syftet med upphand-lingen är att finna den mest lämpade utföraren av verksamheten. Avtalstiden föreslås vara 1 februari 2010 till 31 januari 2015 med möjlighet till förlängning, längsta möjliga avtalstid åtta år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 mars 2009.

Dnr 67-2009-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Av underlaget för upphandling av gruppbostaden Pehr framgår att reglerna för meddelarfrihet avviker från det som gäller i offentlig förvaltning. Bland annat omfattas inte personer i ledande ställning i företaget av meddelarfrihet. Dessutom vill vi ha en tydligare skrivning om kollektivavtal. Vi lägger därför följande förslag till beslut.

att de regler som gäller för meddelarfrihet i offentlig förvaltning ska gälla även här,

att gällande lagar, författningar och kollektivavtal iakttas.”

______________________

§34 Upphandling – drift av verksamhet med personliga ombud

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag vid upphandling av personliga ombud.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner socialtjänst- och arbetsmarknads-förvaltningens förslag till kostnadsfördelning mellan stadsdels-förvaltningarna och administration av kostnaderna för driften av personliga ombud.

 3. Stadsdelsnämnden ger socialtjänst- och arbetsmarknads-förvaltningens direktör i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i ärendet.

 4. Stadsdelsnämnden ger socialtjänst- och arbetsmarknadsförvalt-ningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar, i eventuellt kommande ärenden avseende avtalet i rubricerad upphandling, att fatta avtalsadministrativa beslut som till exempel godkännande av underleverantör, ta ställning till om ett partsbyte ska godkännas samt underteckna avtal om partsbyte.

 5. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

 6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade i aktivitetsplanen som antogs 13 december 2007 att upphandla verksamheten personliga ombud (PO). Nämnden beslutade 27 mars 2008 att uppdra till social-tjänstförvaltningen att för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandlingen. I detta ärende redovisas socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från
4 februari 2009. Dnr 86-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§40 Sociala delegationens protokoll

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 11 mars 2009.

____________