Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Tema Samhällsplanering
Gunnar Ohlsén informerar om verksamheten inom avdelningen
för sa Läs mer...mhällsplanering.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna om nämndens verksamheter. Frågestunden håller på som längst till kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om hundrastområde vid Hägerstensvägen

3 Medborgarförslag om badstrand vid Trekanten

Beslutsärenden

4 Fixartjänst för rörelsehindrade

5 Upprustning av parkleken Vippan

Svar på medborgarförslag och skrivelse från (S) och (V)
Dnr 460-2011-1.2.4 och 446-2011-3.1

6 Förlängning av avtal med Unga Örnar gällande parklekarna Lugnet och Vippan

Dnr 343-2008-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förlängning av avtal med Attendo Care AB gällande nattpatrull inom Hägersten- Liljeholmen

8 Revisionsrapport om granskning av persontransporter och skolskjutsar

9 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2012

Dnr 481-2011-1.1 (bordlagt ärende)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Uppföljning av brukarundersökningar

Svar på skrivelse från (S) och (V)
Dnr 378-2011-1.2.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

11 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

12 Kommunikationsprogram för Stockholms stad

13 Evenemangsstrategi för Stockholms stad

14 Kulturvision 2030

15 Skrivelse om rätt till heminstruktör för syn- och hörselskadade Yttrande till kommunstyrelsen

19 Serveringstillstånd för Restaurang Casablanca

Yttrande till socialnämnden
Dnr 501-2011-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

23 Förteckning över inkomna skrivelser

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för oktober
Balanslista över inkomna skrivelser
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

26 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

27 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 16 november 2011
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (161 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 29 november 2011.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 27 oktober justerades
2 november 2011.

Dagordningen godkändes.

___________________

§2 Medborgarförslag om hundrastområde vid Hägerstensvägen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 25 oktober 2011.

Dnr 499-2011-1.2.4

_________________

§3 Medborgarförslag om badstrand vid sjön Trekanten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 6 november 2011.

Dnr 520-2011-1.2.4

_____________________

§4 Fixartjänst för rörelsehindrade. Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att en fixartjänst liknade den som finns för äldre, ska inrättas för personer med vissa former av funktions-nedsättning. Förvaltningen finner förslaget intressant och föreslår att det ska överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 september 2011.

Dnr 381-2011-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Liksom förvaltningen anser vi att det är ett intressant förslag att utvidga fixartjänsterna så att de även omfattar personer som är yngre än 75 år, men som har någon form av funktionshinder. Vi menar också att fler funktionshinder än de förslagsställaren nämner bör kunna omfattas.

En del av idén med fixartjänster är att de inte ska vara biståndsbedömda, utan vara en del av kommunens förebyggande verksamheter. En viktig fråga för den fortsatta beredningen är om och hur det är möjligt att avgöra vilka individer som ska få tillgång till tjänsten utan att det för den skull ska krävas en formell biståndsbedömning.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi anser att detta är ett bra medborgarförslag som kan öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna leva mer som de flesta andra.

Vi vill också uppmärksamma sambandet med skrivelsen om rätt till heminstruktör (dnr 326-1832/2011), på så vis att om en utökad fixartjänst kommer till stånd bör den självklart kunna nyttjas av alla i staden, oavsett i vilken stadsdel de bor.”

____________________

§5 Upprustning av parkleken Vippan <BR>Svar på medborgarförslag och skrivelse från (S) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag och skrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Ärendet

I ett medborgarförslag och en skrivelse från (S) och (V) framförs olika önskemål om upprustning av parkleken Vippan. Upprustning av parken ingår i parkplanen för stadsdelsområdet och beräknas kunna ske tidigast 2016. En satsning på en ny fristående lokal skulle innebära en ny inriktning på verksam­heten, som inte är möjlig att göra inom ramen för gällande entreprenadavtal och som inte stämmer överens med riktlinjerna för parkleksverksamhet. En ny lokal ryms inte heller inom förvaltningens budget. Önskemålen om centralt placerad och tillgänglig toalett kommer att utredas vidare liksom möjlighet att på sikt ordna med dricksvatten i parken.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 oktober 2011.

Dnr 460-2011-1.2.4 och 446-2011-3.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§6 Förlängning av avtal med Unga Örnar<BR>gällande parklekarna Lugnet och Vippan

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Unga Örnar i Stockholm uppdragsverksamhet, ekonomisk förening, organisationsnummer 769609-1193, förlängs från
1 oktober 2012till och med 30 september 2013.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har sedan 1 februari 2009 ett avtal med Unga Örnar i Stockholm gällande drift och skötsel av parklekarna Lugnet och Vippan som gäller till och med 30 september 2011. Avtalet innehåller möjlighet till förlängning på samma villkor med ett plus ett år. Detta är den sista möjliga förlängning som avtalet medger.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 november 2011.

Dnr 343-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§7 Förlängning av avtal med Attendo Care AB gällande nattpatrull inom Hägersten- Liljeholmen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Attendo Care AB, organisationsnummer 556148-5169, gällande utförare av nattpatrullsinsatser vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst, förlängs från 1 oktober 2012 till och med 30 september 2013.

Ärendet

Som ett komplement till den egna verksamheten har nämnden upphandlat nattpatrullinsatser till den kommunala hemtjänsten i Hägersten- Liljeholmen. Nuvarande avtal med Attendo Care AB gäller för tiden 1 oktober 2010 till och med 30 september 2012 med möjlig förlängning ett plus ett år. Förvaltningen föreslår en första förlängning av avtalet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 oktober 2011.

Dnr 5-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M), Jonas Naddebo (C) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att nattpatrullsinsatser vid Hägersten-Liljeholmens hemtjänst återgår i kommunal regi.

2. Samt därutöver anföra följande.

Det finns många fördelar med kommunal verksamhet i egen regi, till exempel att den står för långsiktighet och en god omsorg för alla brukare. Man kan i lugn och ro koncentrera sig på förbättringar. Detta blir speciellt viktigt för utsatta grupper.”

_______________________

§8 Revisionsrapport om granskning av persontransporter och skolskjutsar. Yttrande till stadsrevisionen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som yttrande till Stadsrevisionen.

Ärendet

Förvaltningen är positiv till den genomförda revisionen som bringat klarhet i hur det nya person­transportavtalet ska tolkas och tillämpas. Förvaltningen konstaterar dock att det finns oklarheter och brister i avtalet. Den stora kostnadsökning som avtalet medfört hade kanske kunnat förutses och undvikas om stadsdelsförvalt­ningarna getts möjlighet att medverka i upphandlingen. Den kritik som revisorerna riktat mot förvaltningen har beaktats och nya rutiner har upprättats i syfte att undanröja bristerna vad gäller beställning av resor samt uppföljning av fakturor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 november 2011.

Dnr 453-2011-1.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§9 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2012

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd håller sitt första sammanträde 2012: måndag 2 januari kl. 9:00 för val av social delegation.

2. Stadsdelsnämnden fastställer i övrigt följande sammanträdestider för 2012, samtliga torsdagar kl. 18:00, Telefonvägen 30 i konferensanläggningen en trappa ner:
26 januari, 9 februari, 22 mars, 19 april, 24 maj, 14 juni,
30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och
13 december.

Ärendet

Bordlagt ärende från nämndens sammanträde 27 oktober 2011.
Stadsdelsförvaltningen föreslår sammanträdestider för 2012 med utgångspunkt från stadsledningskontorets tidplan för budget- och uppföljningsarbete. Sammanträdena är öppna för allmänheten och inleds kl. 18:00 med en öppen frågestund för allmänheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 oktober 2011.

Dnr 481-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§10 Uppföljning av brukarundersökningar. Svar på skrivelse från (S) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Ärendet

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) har begärt en redogörelse över hur social omsorgs brukarundersökningar följs upp och hur förvaltningen avser att arbeta för att nå ett bättre resultat i kommande brukarundersökningar, speciellt inom enheten för ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen lyfter fram att alla enheter tar del av resultaten från brukarundersökningarna och diskuterar vad som behöver göras med anledning av de synpunkter som kommit fram. Enheten för ekonomiskt bistånd har haft sämre resultat än motsvarande enheter. Där planeras en omorganisation som ska möta de behov som uttryckts av klienterna vad gäller stöd, bemötande och tillgänglighet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 november 2011.

Dnr 378-2011-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§11 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till att staden genom att ta fram ett program för kvalitetsutveckling ytterligare betonar vikten av kvalitet i verksamheterna. Särskilt välkomnas att kvalitetsstrategin är integrerad i stadens lednings- och styrsystem, vilket kommer att underlätta uppföljningen. Det uppskattas också att formerna för dialog med medborgare och övriga aktörer struktureras och att arbetet med kvalitetsutveckling tydliggörs och stimuleras genom att goda exempel uppmärksammas och tilldelas utmärkelser. Ett flertal av de aktiviteter som ligger i linje med det föreslagna programmet arbetar förvaltningen med, exempelvis rutiner för synpunktshantering och kvalitetsgarantier. Förvaltningen lyfter bland annat fram att metoder för uppföljning är särkilt viktig att utveckla. Att det kan vara värdefullt med stadsgemensamma metoder inom vissa områden och att dialogen med stockholmarna är viktig.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 november 2011.

Dnr 360-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M), Jonas Naddebo (C) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Delvis godkänna förvaltningens beslut

2. Samt därutöver anföra följande

Det är positivt att stadens olika kvalitetsdokument sammanförs till ett samlat dokument om kvalité och kvalitetsutveckling. Det är även viktigt att detta implementeras över hela staden i alla dess förvaltningar och bolag. Faran med övergripande samlade dokument är att de blir en pappersprodukt vilka medarbetarna strävar mot utan att de ges återkoppling. Därför måste det finnas system för att kunna återkoppla kvalitets indikatorer och utvärderingar till de olika enheterna, vilket även ger stadens politiker möjlighet att kunna analysera och utvärdera.

Programmet för kvalitetsutveckling är kopplat till den borgerliga majoritetens politiska målsättningar, vilket vi menar är onödigt. Ett system för kvalitetsutveckling borde kunna utformas så att det kan överleva skiften i politiska majoriteter.

Stadens kvalitetsprogram och utvecklingsarbete måste också implementeras i de privata verksamheterna som också ska åläggas att inom ramen för avtalen arbeta med dessa frågor och bistå staden med erforderliga uppgifter till detta arbete.

Viktigt i stadens kvalitetsarbete är att bli bättre på uppföljning både av de privata och av de kommunala verksamheterna. Uppföljning gentemot lagkrav måste finnas med i kvalitetsarbetet, inte bara uppföljning mot politiska mål och brukarnas nöjdhet. Under den gångna mandatperioden har de kommunala verksamheterna systematiskt sålts ut till privata aktörer. Denna situation ställer helt nya krav på både politiker och förvaltningar. Från att ha administrerat, budgeterat och planerat egen verksamhet ska nu all verksamhet upphandlas och granskas årligen, vilket är en utveckling som vi har motsatt oss. Inget talar för att privat driven verksamhet har högre kvalitet än kommunalt driven verksamhet. De kostnader som upphandlingarna leder till skulle göra bättre nytta om de användes direkt i verksamheterna. Konkurrensutsättningen påverkar både politikerrollen och tjänstemannarollen. För att möta de nya kraven behövs kompetensutveckling för politiker och medarbetare som arbetar med upphandling och uppföljning kontinuerligt.

En viktigt del i kvalitetsarbetet gentemot privata aktörer är att i upphandlingsögonblicket skriva in särskilda villkor kring kvalité, uppföljning m.m. villkoren ska vara tydliga, konkreta och uppföljningsbara. Det ska i avtalen även finnas en möjlighet att kunna reglera avtalsuppföljningen ekonomiskt när avtalen inte uppfylls fullt ut. Vitesbelopp ska ingå i alla avtal. Om avtalen inte är helt uppfyllda när beslut ska fattas om förlängning ska principen vara att avtalen inte förlängs. Granskningen ska vara hårdare än idag och avtalen ska sägas upp för privata utförare som inte uppfyller kraven.

En viktig kvalitetsparameter som berörs men som inte utvecklas i kommunstyrelsens dokument är den personal som arbetar i de olika verksamheterna kommunal som privat. I kvalitetspolicy för staden samt i de avtal som tecknas ska personalens meddelarfrihet, skarpare anti-diskrimineringsklausul och krav på kollektivavtal med tillämpliga fackliga organisationer skrivas in i avtalen. Samtliga krav ska även omfatta eventuella underleverantörer. Avtalen ska kompletteras med en miljöplan, där det ska framgå hur entreprenören förbinder sig att följa stadens miljöplan.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är positivt att programmet för kvalitetsutveckling omfattar alla nivåer i organisationen och att stor vikt läggs på att följa upp resultaten i verksamheterna och för brukarna. Inte minst för äldreomsorgen är det viktigt att all personal - även de hos entreprenörerna - engageras i kvalitetsarbetet.

En del i programmet behandlar dialogen mellan olika nivåer. När det gäller dialogen mellan dels kommunledning och nämnd, dels nämnd och verksamhet bör programmet tydligare precisera hur detta praktiskt ska kunna genomföras.”

___________________

§12 Kommunikationsprogram för Stockholms stad. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015 finns förslag till mål och indikatorer. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och anser att det ger ledning och styrning för utveckling av vår kommunikation i syfte att förverkliga stadens vision. Särskilt välkomnas att målen för kommunikationen blir integrerad i stadens lednings- och styrsystem, vilket bland annat kommer att underlätta uppföljningen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 november 2011.

Dnr 402-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M), Jonas Naddebo (C) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Delvis godkänna förvaltningens förslag till remissvar

2. Attitydmålet kopplat till visionen om ett Stockholm i världsklass tas bort ur kommunikationsstrategin.

3. Samt därutöver anföra följande.

Varför ska Stockholms stad ha som mål att stockholmarna ska ha en positiv attityd till en vision som stadens förvaltning tagit fram? Attitydmålet omsatt i verksamhet innebär att staden ska arbeta med att påverka vad medborgarna i Stockholm tänker och tycker om visionen. Det är att ha ett propagandamål riktat mot medborgarna, som ju är de egentliga uppdragsgivarna i all stadens verksamhet. Vi kan inte acceptera det, och det förvånar oss mycket att borgerliga politiker som så ofta förespråkar att det offentliga inte ska lägga sig i för mycket kan tycka att det här är en bra idé.

Det finns en stor fara i att agera som om Stockholms stad, en kommun, vore en företagskoncern. Det är den inte. En kommun utför viktiga samhällsfunktioner på medborgarnas uppdrag genom den representativa demokratin. Ett mål som går ut på att ändra hur människor tänker om stadens vision kan knappast vara förenligt med ett demokratiskt samhälle.

Stockholms stad kan mycket väl ha ett mål om att stockholmarna ska vara nöjda med stadens verksamhet, och tycka att Stockholm är en bra stad att bo och leva i. Ett sådant mål uppnås genom att staden utför sin uppgift bra. Stockholms stad ska inte lägga tid och pengar på att påverka stockholmare till att ha en positiv attityd till en vision.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att stadens bolag har möjlighet att profilera sig genom starka varumärken.

Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart, men det kan även vara bra att använda inarbetade varumärken parallellt med S:t Erik.

De inarbetade och unika varumärkena har ett värde i kommunikationen med besökare, samarbetspartners och sponsorer.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Även om vi inte i alla delar instämmer i nuvarande majoritets visioner för Stockholm ser vi positivt på att ett kommunikations-program med tydliga mål tas fram. Vad gäller mål som till exempel ’Attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden är positiv’ är vi dock något tveksamma. Om en mätning senare visar att andelen stockholmare som har en positiv attityd till visionen är låg, är det folket som ska omvändas till att ’tänka rätt’ eller ska visionen omformuleras så att fler kan ha en positiv attityd till den?

Vi ser verkligen fram emot att stadens kommunikation ska vara tillgänglig - för alla. Förvaltningen tar i sitt utlåtande upp, apropå sociala medier, att äldre typiskt sett inte är så vana internetanvändare. Vi vill gärna tillägga att det även finns en hög andel yngre som inte heller är så vana vid ny teknik, även om det är en vanlig uppfattning att alla ungdomar är det. Vidare finns personer med olika slags funktionsnedsättning, inklusive läs- och skrivsvårigheter, medborgare som inte har svenska som modersmål, med flera. Det vi efterlyser är ett bredare tillgänglighetsperspektiv i stadens kommunikation via såväl webb som andra kanaler.”

_______________________

§13 Evenemangsstrategi för Stockholms stad. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Evenemang är viktiga, inte minst för att profilera och marknadsföra Stockholm. I visionen om ett Stockholm i världsklass har kommunfullmäktige slagit fast att Stockholm ska vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. Evenemangsstrategin är en långsiktig och samlad strategi för att på ett systematiskt sätt arbeta med evenemangsfrågor i enlighet med vision 2030.

Förvaltningen ställer sig positiv till strategin. Förvaltningen lyfter fram att strategin är särskilt viktig för utvecklingen i Söderort, det finns potential att utveckla adderande aktiviteter, mindre evenemang kan vara intressanta att fånga upp för vidare utveckling, den ekonomiska effekten påverkas av besökaren och att det är viktigt att involvera stockholmarna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 november 2011.

Dnr 403-2011-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”En evenemangsstrategi för Stockholms stad bör även omfatta hur man kan samverka med ideell sektor för att attrahera viktiga evenemang. Det är också ett viktigt sätt att involvera stockholmarna, som är en av punkterna i handlingsplanen. Många mycket stora evenemang bottnar i ideella organisationer – World Scout Jamboree drog 40 000 unga deltagare från 156 länder och lika många dagbesökare till Kristianstad i somras. Dreamhack som just nu äger rum på Elmiamässan i Jönköping räknar med 12 000 deltagare.

Under sitt kulturhuvudstadsår 2014 kommer Umeå att stå värd för KFUM:s världsungdomsfestival med 10 000 deltagare. Rotary och Lions världskongresser drar 20 000-30 000 deltagare. Många av de största och bredaste kultur- och idrottsevenemangen är i grunden ideella. Peace &Love, Hultsfredsfestivalen, Gothia Cup och Partille Cup är eller har varit viktiga delar av sina städers varumärken.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Evenemangsstrategin bör vara tydligare formulerat i vilka värderingar staden vill signalera via de evenemang som staden stödjer eller själva arrangerar. Under rubriken ’Grundläggande förhållningssätt’ sista stycket anges endast negativa formuleringar kring miljö och diskriminering (att vi INTE ska stödja evenemang som medför försämrad miljö, mm, s. 13 (19).) Strategin bör istället ha positivt formulerade krav. Vi vill att evenemang som staden stödjer eller själva arrangerar ska ha ett uttalat miljö- och klimatarbete, och syfta till att stärka integration, demokrati och jämställdhet. All avlönad personal ska också ha goda anställningsvillkor och arbeta enligt kollektivavtal. Sannolikt skulle de flesta evenemangen idag ha relativt lätt att formulera sådana ambitioner.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Om Stockholm ska ha en evenemangsstrategi bör den tydligare slå fast att staden ska utveckla sin speciella profil som en historiskt intressant miljö- och kulturhuvudstad och inte släta ut profilen som andra städer ofta gör. Staden måste bli bättre på att profilera sig för att få de riktigt kvalitativa evenemangen till Stockholm. En viktig del i den strategin är att inte bara välkomna evenemang som är mer av kvantitativ art, utan arbeta selektivt så att de evenemang man välkomnar är av hög kvalitet och passar in i Stockholms profil.

Ålder eller funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att besöka eller delta i dessa evenemang. Vidare bör evenemangen i framtiden inte bara förläggas till de centrala delarna av staden utan i större utsträckning genomföras över hela vår stad, inklusive i närförort.”

_______________________

§14 Kulturvision 2030. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till kulturvision 2030.

Förvaltningen framhåller i likhet med kulturvisionen vikten av att kulturen utvecklas och görs tillgänglig för alla. I takt med att staden förtätas ställs nya krav på gemensamma ytor för att utöva kultur. Mötesplatser efterfrågas med möjlighet att ta del av evenemang och att själva kunna skapa. Förutom en vision kring kulturen efterfrågar förvaltningen en strategi kring organisationen. Behov finns av en central organisation för samordning av satsningar och insatser över staden som kan komplettera och stötta stadsdelarna där så behövs.

Förvaltningens målgrupper är barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning, personer i behov av sociala insatser och äldre. Kulturen behöver finnas där invånarna finns, inte minst för de grupper som är minst rörliga över staden. Sannolikheten ökar även att de kulturovana tar del av utbudet ju enklare kulturen är att nå.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 november 2011.

Dnr 448-2011-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§15 Skrivelse om rätt till heminstruktör för syn- och hörselskadade. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en skrivelse föreslår Stefan Nilsson (MP) att det ska tas fram nya riktlinjer som tydligt talar om när personer med syn- och/eller hörselnedsättningar har rätt till hjälp av heminstruktör.

Förvaltningen anser det är viktigt att det finns en likställighet i staden, så att personer med syn- och/eller hörselnedsättningar ges samma möjligheter till stöd och hjälp av heminstruktör oavsett var de bor. Förvaltningen bedömer att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd väl uppfyller de förslag som tas upp i skrivelsen. I stadsdelen finns det två heminstruktörer, som erbjuder hembesök med individuell träning, rådgivning, information samt stöd vid kontakt med syn- och hörselkliniker. Heminstruktörerna genomför besök till vuxna personer från 20 år och oavsett boendeform. Omsorgspersonal ges utbildning i basal hantering av syn- och hörselhjälpmedel samt i bemötande av personer med syn- och/eller hörselnedsättningar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 oktober 2011.

Dnr 422-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av vice ordförande Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Att översända förvaltningens tjänsteutlåtande som remissyttrande till kommunstyrelsen.

2. Att tillstyrka skrivelsen från Stefan Nilsson (MP).

3. Att tillägga följande.

Tanken med stadsdelsnämndsreformen har bland annat varit att de olika nämnderna ska lära sig av varandra, samtidigt som varje nämnd självständigt ska kunna utveckla sina verksamheter på bästa sätt för sina medborgare. Ibland behövs det dock lite hjälp på vägen, vilket författaren till skrivelsen uppmärksammat.

Det borde vara självklart att personer med funktionsnedsättning får den hjälp de behöver, och att de inte behandlas olika beroende på var de råkar bo. Heminstruktörernas uppgift att informera vårdpersonal och brukare om skötsel, service och uppdatering av hjälpmedel är ett mycket betydelsefullt arbete, likaså att utveckla förmågan hos personer med syn- eller hörselnedsättning att kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Idag leder det till att olika stadsdelar har olika regler till att denna självklara kommunala service inte finns helt utvecklad i alla stadsdelar, trots att insatsen är billig för stadsdelsförvaltningarna och trots att insatsen märkbart höjer livskvaliteten för de berörda.”

_______________________

§16 Plansamråd för Golvläggaren 1, Syllen 3 samt del av Årsta. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Detaljplanen innebär att ca 400 nya bostäder kan uppföras på redan bebyggd industrimark och en del på befintlig naturmark. Den nya detaljplanen ger också planmässiga förutsättningar för lokaler och förskolor samt parkering i underbyggt garage och i befintligt bergrum. AB Stockholmshem är byggherre och lägenheterna kommer att upplåtas med hyresrätt. Planområdet utgörs av området mellan spårvägens hållplats i Årstadal i öster; det gamla industrispåret i väst; Förmansvägen i norr och naturmarken i söder.

Förvaltningen ser positivt på att området omvandlas till bostadskvarter och att två förskolor ryms inom projektet. Området kommer att upplevas som mer tryggt med bostäder och främja passage från till exempel Nybodahöjden ner till Årstadal. Den bullerdämpande effekten av bebyggelsen bidrar till en mer kvalitativ naturupplevelse i området och förvaltningen har lämnat önskemål om utveckling och upprustning av gångstråk samt upprustning av den befintliga lekytan som ligger i naturmarken.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 oktober 2011.

Dnr 468-2011-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi ser precis som förvaltningen positivt på att främst före detta industrimark tas i anspråk för nya bostäder. Att de nya lägenheterna kommer att upplåtas med hyresrätt är också i överensstämmelse med vår uppfattning att staden ska ha blandade boendeformer. Vi anser dock att den föreslagna detaljplanen innehåller brister som bör avhjälpas innan beslut tas i stadsbyggnadsnämnden.

För att sänka trafikens hastighet föreslår vi att den aktuella delen av Förmansvägen byggs som ett gångfartsområde på samma sätt som Förmansvägen 21-29. Detta kan åstadkommas genom att farthinder anläggs med viss frekvens och genom att beläggningen på gatan utformas så att trafiken anpassas till gåendes villkor.

Gångfartsområdet på Förmansvägen 21-29 saknar farthinder vilket orsakar återkommande incidenter där bilar i för hög fart i bästa fall hinner tvärbromsa för barn och andra som korsar gatan. Utöver detta är det viktigt att förhindra parkering utanför entrén till förskolorna. Detta kan säkerställas genom hinder i vägbanan.

Enligt förslaget till detaljplan ska totalt 315 parkeringsplatser iordningställas i garage och längs gatorna. Tidigare borgarrådet Kristina Alvendal (M) skrev i SvD den 15 oktober 2008 när initiativet ’Promenadstaden Stockholm’ presenterades: ’I promenadstaden ska det vara möjligt att gå i en sammanhängande stadsmiljö från till exempel Södermalm till Aspudden, Årstafältet och sedan tillbaka via Gullmarsplan. (...) Bilens roll kan vara viktig, men den måste underordnas stadens villkor.’ Att fortsätta anlägga så många parkeringsplatser i alla nybyggda kvarter går stick i stäv med visionen och fortsätter att ge bilen företräde i gaturummet.

Området Årstadal befolkas av en stor mängd familjer med småbarn. Trafikmängden på kvartersgatorna är redan idag stor och utgör ett ständigt hot mot barn som ska gå mellan hemmet, förskolan, skolan och de parker som finns området. Med tanke på områdets närhet till tvärbana, tunnelbana och pendeltåg finns här en möjlighet att bryta med den gamla parkeringsnormen och verka för minskad biltrafik i området. Vi menar därför att i princip endast parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning bör anläggas i kvarteren. I andra hand bör parkeringstalet sänkas till åtminstone 0,5.

I den föreslagna planen får förskolorna endast ta en liten del av gårdarna i anspråk som ’utsläppsgård’. Vi menar att det inte är rimligt att släppa ut så många barn på en sådan liten area. Även om merparten av utevistelsen kommer att ske utanför gården måste den vara större för att fungera på ett bra sätt.

Vi oroas också något av om delar av den planerade bebyggelsen
(i Syllen 3) kan komma att förhindra framtida möjligheter att till exempel med en gång- och cykelbro över Södertäljevägen binda ihop Årstadal med stadsdelarna i väster. I Översiktsplan för Stockholm återfinns som bekant högt ställda mål om en mer sammanhållen stad utan barriärer.

Såväl mellan Årstadal och Midsommarkransen som mellan Årstadal och övriga Liljeholmen utgör Södertäljevägen i sin nuvarande form en påtaglig fysisk barriär som bör överbryggas på flera ställen.

Översiktsplanen nämner också att förbättrad rörlighet för gång- och cykeltrafik ska vara prioriterat.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi ser precis som förvaltningen positivt på att främst före detta industrimark tas i anspråk för nya bostäder. Att de nya lägenheterna kommer att upplåtas med hyresrätt är också i överensstämmelse med vår uppfattning att staden ska ha blandade boendeformer. Vi anser dock att den föreslagna detaljplanen innehåller brister som bör avhjälpas innan beslut tas i stadsbyggnadsnämnden.

För att sänka trafikens hastighet föreslår vi att den aktuella delen av Förmansvägen byggs som ett gångfartsområde på samma sätt som Förmansvägen 21-29. Detta kan åstadkommas genom att farthinder anläggs med viss frekvens och genom att beläggningen på gatan utformas så att trafiken anpassas till gåendes villkor.

Gångfartsområdet på Förmansvägen 21-29 saknar farthinder vilket orsakar återkommande incidenter där bilar i för hög fart i bästa fall hinner tvärbromsa för barn och andra som korsar gatan. Utöver detta är det viktigt att förhindra parkering utanför entrén till förskolorna. Detta kan säkerställas genom hinder i vägbanan.

I den föreslagna planen får förskolorna endast ta en liten del av gårdarna i anspråk som ’utsläppsgård’. Vi menar att det inte är rimligt att släppa ut så många barn på en sådan liten area. Även om merparten av utevistelsen kommer att ske utanför gården måste den vara större för att fungera på ett bra sätt.

Vi oroas också något av om delar av den planerade bebyggelsen
(i Syllen 3) kan komma att förhindra framtida möjligheter att till exempel med en gång- och cykelbro över Södertäljevägen binda ihop Årstadal med stadsdelarna i väster. I Översiktsplan för Stockholm återfinns som bekant högt ställda mål om en mer sammanhållen stad utan barriärer.

Såväl mellan Årstadal och Midsommarkransen som mellan Årstadal och övriga Liljeholmen utgör Södertäljevägen i sin nuvarande form en påtaglig fysisk barriär som bör överbryggas på flera ställen.

Översiktsplanen nämner också att förbättrad rörlighet för gång- och cykeltrafik ska vara prioriterat.”

_______________________

§17 Plansamråd för Teleprintern 2 och Smältrullen 7 i Västberga. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Planens syfte är att möjliggöra överföring av mark från Västberga 1:1 till både Teleprintern 2 och Smältrullen 7 samt att skydda bevarandevärda träd genom planbestämmelse. Planen innebär också ändrad byggrätt för skolverksamhet i mening att spara orörd natur samt smärre regleringar för att möjliggöra en effektivare avfallshantering på kvartersmark. I övrigt möjliggörs ingen nybyggnation på Teleprintern 2. Förvaltningen ser mycket positivt på möjligheten att inrätta förskola och att byggrätten regleras så att orörd naturmark kan sparas. I övrigt är det en fördel att den allmänna platsmarken mellan gatan och bostadshusen på Teleprintern överförs till kvartersmark så att förvaltandet av marken hamnar hos fastighetsägaren. Den aktuella marken har inget direkt allmänt rekreativt eller annat nyttjandevärde som föranleder att förvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll. Det är också en fördel att överföringen innebär en mer effektiv avfallshanterig som kan lösas på kvartersmark. Förvaltningen vill också understryka att ett skötselavstånd på minst en meter mellan förskolans staket och befintlig gångväg behövs.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 oktober 2011.

Dnr 495-2011-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§18 Plansamråd för Nässlan 4 i Midsommarkransen. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Detaljplanen möjliggöra uppförande av ett gårdshus inom fastigheten Nässlan 4 i stadsdelen Midsommarkransen. Därutöver bekräftas dagens förhållanden inom fastigheten i detaljplanen. Husets utformning anpassas till befintliga byggnader och platsens topografi samt utförs med hänsyn till gällande regler för tillgänglighet. Angöring sker via grannfastigheten. Parkering löses inom fastigheten. Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser på miljön.

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 oktober 2011.

Dnr 514-2011-1.5.3

Förslag till beslut

Ledamoten Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M), Jonas Naddebo (C), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig mot förslaget till förmån för eget förslag.

”Att avslå förvaltningens yttrande. Socialdemokraterna anser inte att synen på att staden ska växa på bekostnad av grönområden.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi har i stort inte mycket att invända mot den föreslagna planen men ställer oss frågande till formuleringen som anger att delar av det nya huset ’...ämnar förtydliga dess senare tillkomst i kvarteret’.

Kulturhistoriskt värdefulla och karaktärsskapande miljöer ska respekteras och förnyas med varsamhet. Kan vi utifrån planens beskrivning vara säkra på att så kommer att ske? Anledningen till frågan är att vi i tidigare ärenden läst liknande formuleringar och senare kunnat konstatera att nya hus som uppförts kraftigt avvikit i stil, volym med mera från vad man haft anledning att förvänta utifrån beskrivningar i planer. Vi anser dock inte att ny bebyggelse alltid behöver underordna sig den befintliga, men den ska respektera omgivningen.”

_______________________

§19 Serveringstillstånd för Restaurang Casablanca. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten - Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Startplattan 159005 AB under namnändring till K.L Rest AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid Restaurang Casablanca alla veckans dagar klockan 11:00 – 00.00.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En ansökan om alkoholservering har inkommit till nämnden för yttrande. Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Restaurang Casablanca med serveringstid klockan kl. 11:00 – 00:00. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 november 2011.

Dnr 501-2011-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§20 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 22 november 2011.

_______________________

§21 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 27 oktober och 17 november 2011.

_______________________

§22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 15 november 2011.

_______________________

§23 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelse anmäldes till stadsdelsnämnden:

Svar från äldrenämnden på upprop från de boende på Trekantens servicehus om att inte omvandla till trygghetsboende

Skrivelsen är ställd till äldrenämnden. Inkom till stadsdelsförvaltningen 18 november 2011, dnr 432-2011-1.2.3

Skrivelse mot omvandling av Trekantens servicehus till trygghetsboende

Från anhöriga till boende, inkom 21 november 2011,

dnr 546-2011-1.2.3

Ompröva förslag att Trekantens servicehus ska omvandlas

till trygghetsboende

Från anhörig till boende, inkom 24 november, dnr 406-2011-1.2.3

_______________________

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 2-2011-1.1

_______________________

§25 Nämndens och förvaltningens frågor

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget, månadsrapport för oktober 2011. Dnr 76-2011-1.2.1

Gamla brandstationen i Midsommarkransen

Gunnar Ohlsén besvarade en fråga från Johan Faxér (MP) från föregående sammanträde om planerna för brandstationen i Midsommarkransen. Fastigheten Brandstegen 1 ägs av Exploateringskontoret. De har gett Fastighetskontoret i uppdrag att förvalta fastigheten. Exploateringskontorets ambition är att ha fastigheten uthyrd till dess att det är beslutat om framtida användning. Det finns hyresgäster idag och man söker inga nya hyresgäster för tillfället.

Frågor om vårdnad

Ingrid Widebäck besvarade en fråga från Sara Gunnerud (S) från föregående sammanträde om vårdnad, när män i samkönade relationer fått barn genom en surrogatmamma.

Markföroreningar i Vinterviken

Gunnar Ohlsén informerade och besvarade frågor från nämnden om markföroreningarna i Vinterviken. Miljöförvaltningen kommer att sätta upp två skyltar med information till allmänheten.

Invigning av Liljans dagliga verksamhet

Nämnden inbjöds till invigning av Liljans dagliga verksamhet den
1 december 2011 i Örnsberg. Biträdande socialborgarråd Eva Samuelsson invigningstalar. Inbjudan har även mejlats till nämnden.

Budgetinformation

Förvaltningen inbjuder nämnden till information om budget 2012 den 5 december. Inbjudan har även mejlats.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2011.

Rapporter för kännedom

- Granskningsrapport om barn- och ungdomsboende enligt LSS
Socialnämnden 27 oktober 2011

- Granskning av delårsrapport 2011-08-31 – till kommunstyrelsen
Stadsrevisionen, november 2011-11-24

_______________________

§27 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 16 november 2011.

_________________