Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2011-02-15

Sammanträde 2011-02-15

Datum
Klockan
15.00
Plats
Lokal: Drätselnämndens sessionssal, plan 3, Stadshuset

1 Anmälan av justerat protokoll

2 Justering av dagens protokoll

6 Förslag till genomförandebeslut av Farsta Kulturcentrum

7 Svar på skrivelse angående inrättandet av ett Stadsmuseiutskott för snabbare hantering av plan- och byggremisser

8 Svar på skrivelse om Stadsbibliotekets utlåning av e-böcker

9 Svar på skrivelse om kostnader för "Love Stockholm 2010"

10 Svar på motion om namngivande av täppan vid Thorildsplan till "Bryggar Annas Täppa"

11 Förslag till delutbetalning av verksamhetsstöd för folkbildningsorganisationer 2011

12 Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks medborgarhus till föreningsdrift under försöksperioden 2011-03-01 - 2011-12-31

13 Förslag till verksamhetsstöd till samlingslokaler och hemgårdar 2011

14 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av kv Duggregnet m m, vid Helsingborgsvägen i stadsdelen Björkhagen, S-Dp 2009-00919-54."

15 Val av ledamot och ersättare i Stiftelsen Stockholms läns museum

16 Fastställande av val av ordförande och vice ordförande i arkivutskottet

17 Val av ledamöter till Kommittén för Stockholmsforskningen

18 Val av ledamot och ersättare i Strindbergsmuseet

19 Förslag om utvecklingsstöd till internationell scen i Gasverket

Dnr 6.1/4041/2010
Senare utskick
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förslag om stöd till Kulturdirekt

Dnr 6.1/4156/2010
Senare utskick
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Svar på skrivelse om användandet av volontärer i Stockholms kulturliv (muntlig föredragning)

22 Tjänsteutlåtande rörande motion av Tomas Rudin (s) om bildande av ett Evert Taube Museum i Stockholm

23 Fyllnadsval till Konstrådet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§15 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 1/2011 från nämn­dens sammanträde 2011-01-18, med ny justering 2011-02-15 efter ändring av reservationspunkten i paragraf 7, ”Förslag till program för personer med funktionsnedsättning 2011-2015” som innebär att endast Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet.

§16 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Ann Mari Engel (V) utses att justera dagens protokoll.

§17 Anmälningsärenden

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Stadsarkivariens delegationsbeslut

c) Kulturförvaltningens attestförteckning 2011

d) Anmälan av protokoll från Handikapprådet 9/12 2010

e) Anmälan av protokoll från Handikapprådet 13/1 2011

f) Anmälan av protokoll från Arkivutskottet (dukas)

g) Beslut fattade av forskningschefen vid Stockholmsforskningen/ Stockholmia förlag under kalenderåret 2010 med stöd av kulturförvaltningens delegationsordning 1.9

§18 Förslag till bokslut/verksamhetsberättelse för 2010 (Stadsarkivet)

Dnr: 1.1/633/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010.

2. att överlämna verksamhetsberättelsen och bokslutet till kommunfullmäktige.

Sammanfattande analys

Utgångspunkten för Stadsarkivets verksamhet 2010 låg i ett fortsatt och ökat fokus på kärnverksamheten:

1. Arkivvården som syftar till att informationen ska kunna användas genom att autenticiteten bevaras och att informationen kan läsas och förstås i sina kontextuella sammanhang över tid.

2. Tillhandahållandet och tillgängligheten, där arbetet riktats mot att effektivisera tillhandahållandet och bredda tillgängliggörandet så att tillgängligheten ökar och att användandet av informationen både stimuleras och underlättas.

3. Tillsynen och rådgivningen över stadens och statlig regional arkivverksamhet. Syftet är att tillse att stadens myndigheter och bolag liksom de regionala statliga myndigheterna hanterar sina allmänna handlingar så att de uppfyller lagstiftningens krav på arkivvård samt allmänhetens rätt till insyn. Verksamheten syftar också till ett verka för en effektiv informationsförsörjning riktad mot rättsväsendets, myndigheternas och forskningens behov av information.

Stadsarkivet har under året utifrån ett prognostiserat underskott strävat mot en budget i balans. Verksamhetens drift i enlighet med uppdrag, politiska mål och de ekonomiska förutsättningarna skapade en strukturell obalans mellan uppdrag och budget. Stadsarkivet har under året vidtagit driftsinskränkningar som tillsammans med en budgetjustering medfört att det beräknade underskottet kunnat reduceras. Driftsinskränkningar har bland annat gällt bemanning, kompetensutveckling, arkivvård och lokalunderhåll. De kortsiktiga konsekvenserna har varit ökade handläggningstider, minskade insatser för publicering och användbarhet och att nödvändiga vårdinsatser fått skjutas fram.

Stadsarkivets intäkter under år 2010 uppgick till 32,1 mnkr vilket är 0,4 mnkr mer än nämndens budget. Kostnaderna uppgick till 81,6 mnkr, 1,0 mnkr mer än budget. Resultatet för år 2010 uppvisar ett underskott på 0,7 mnkr.

Med anledning av det kärva ekonomiska läget har Stadsarkivet vidtagit en rad budgethållningsåtgärder som medfört att alla mål inte uppfyllts till fullo.

Ärendets beredning

Stadsarkivets verksamhetsplan har upprättats i enlighet med Stadsledningskontorets anvisningar. Verksamhetsplanen har behandlats i förvaltningsgruppen den 12 januari 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt Stadsarkivets förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) samt Ariane Bucquet Pousette (M) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande i vilket Cecilia Önfelt (C) instämmer i ett ersättaryrkande:

Stadsarkivet har hanterat ett budgetår med stora utmaningar på ett föredömligt sätt. Det är glädjande att slutfasen av konkurrensutsättningen av digitaliseringsverksamheten har genomförts med gott resultat. Nu har verksamheten förutsättningar att med en starkare budget för 2011 fortsätta det viktiga arbetet att vårda och tillgängliggöra arkiven, och hjälpa hela staden till en modern e-förvaltning. Fortsatt låga sjukskrivningstal visar på uppskattad arbetsplats

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Återigen ser vi i Stadsarkivets verksamhetsberättelse hur den borgerliga majoritetens bristande resurstilldelning har inverkat negativt på arkivets verksamhet. Under det gångna året har budgetneddragningarna i samverkan med politiska beslut om avknoppning av verksamheter medfört så stora påfrestningar att arkivet trots stora ansträngningar inte har kunnat hålla budgeten i balans.

Vi noterar att åtgärder vidtagits som bland annat inneburit att: vakanta anställningar inte har tillsatts, nödvändig kompetensutveckling har senarelagts, planerad arkivvård inte har kunnat genomföras samt att databaser inte har kunnat tillgängliggöras. Arkivet noterar att situationen inte är hållbar.

Detta är mycket oroande inte minst med tanke på att problemen har uppstått genom uppenbar felaktig budgetering från den borgerliga majoritetens sida i kommunfullmäktige, där samma fel har upprepats även i majoritetens budget för 2011. Vi noterar att såväl sjukfrånvaron som den gemensamma administrationen har tillfogat ökade kostnader istället för de budgeterade besparingarna.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§19 Förslag till bokslut/verksamhetsberättelse för 2010 (kulturförvaltningen)

Dnr: 1.1/506/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna och överlämna årsredovisning med bokslut 2010 till kommunstyrelsen.

2. att hos kommunstyrelsen hemställa om ombudgetering av 2,7 mnkr avseende investeringar för strukturplanen Bibliotek i rörelse och för vård av skulpturer.

Sammanfattande analys

Kulturnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Samtliga nämndmål bedöms ha uppnåtts under året. Årsmål för indikatorerna bedöms ha uppnåtts helt eller delvis förutom några inom miljöområdet kopplade till bilar vilket förklaras med att analyser inte är klara över dels behovet av fortsatt leasing av en bil dels en komplex kravspecifikation för en barnbokbuss. Aktiviteter beslutade i verksamhetsplanen har fortgått enligt plan och inga avvikelser noteras.

Ärendets beredning

Kulturförvaltningens verksamhetsberättelse har upprättats i enlighet med Stadsledningskontorets anvisningar. Verksamhetsplanen har behandlats i förvaltningsgruppen den 11 februari 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi tackar kulturförvaltningen för redovisningen av verksamheten och ett gott arbete 2010. De flesta av stadens kulturverksamheter visar ett bra resultat trots allt svårare ekonomiska villkor. Vi konstaterar dock en stor brist på möjligheter till expansion och nödvändiga förstärkningar.

Vi är generellt skeptiska till formen för redovisning där resultaten måste ställas upp i relation till de övergripande politiska mål som ställts upp av den borgerliga majoriteten och som i många fall är irrelevanta för kulturnämndens verksamhet. Resultaten är därmed svåra att bedöma.

Vi känner stor oro för redovisningen av verksamheten i kulturskolan där vi kan konstatera att det totala antalet inskriva barn sjunker och att detta framför allt gäller barn från stadsdelar med en befolkning som har låga inkomster, höga ohälsotal och höga arbetslöshetssiffror. Antalet inskrivna barn i förhållande till invånarantalet skiljer mellan 3,04 % i Rinkeby-Kista medan den i innerstaden är kring 10 %. Det är konstaterat att Stockholm blir en alltmer segregerad stad. Vi anser att detta måste aktivt motarbetas på kulturområdet och vi efterlyser en handlingsplan för kulturskolan på detta område.

Vi konstaterar också att det 2010 var ca 11 000 barn som deltog i kulturskolan och att antalet platser inom prova-på-verksamhet uppgick till 6 849. År 2006 var antalet barn som deltog i kurser på sin fritid 14410 st, medan antalet elever som deltog i verksamhet under skoldagen, t.ex. prova-på-verksamhet var 25820 st. De senaste årens nedskurna budgetar och höjda elevavgifter har alltså medfört att det är betydligt färre barn som nu får möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet, vilket vi anser strider mot målsättningen att ge alla barn och unga tillgång till kultur och mot nämndens strategiska plan Kultur i ögonhöjd.

Vi konstaterar att personalen inom kulturverksamheterna fortsätter att minska. Antalet tillsvidareanställda har under 2010 minskat från 971 till 943 st.

Vi vill också uppmärksamma att förvaltningen framhåller att kostnaderna för införandet av gemensam GS-IT blev större än förväntat och att de löpande kostnaderna överskrider de besparingar som kan identifieras. Detta bör ställas i relation till att majoritetens budget för 2011 innehåller nedskärningar med hänvisning till att man kommer att göra besparingar genom Gemensam IT. Dessa besparingar kommer alltså att drabba andra delar av kulturförvaltningens verksamhet.

Vi konstaterar också att det s.k. bonussystemet för det fria kulturlivet inte har nått avsedd effekt att öka det fria kulturlivets självfinansieringsgrad och den s.k. Fonden för Innovativ kultur inte har tillfört några nya pengar från näringslivet, vilket var dess uttalade målsättning. Vi emotser en fortsatt utvärdering och uppföljning av dessa verksamheter.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§20 Förslag till genomförandebeslut av Farsta Kulturcentrum

Dnr: 1.1/2407/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna kulturförvaltningens förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnaden av Kulturskolan i Farsta och Farstabiblioteket.

2. att godkänna de överenskommelser om nya hyror som redovisas i ärendet och uppdra åt kulturdirektören att teckna nya hyreskontrakt med Atrium Ljungberg AB avseende ovanstående ombyggda lokaler.

3. att uppdra åt kulturförvaltningen att genomföra planerna för utveckling av Farsta Kulturcentrum i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

I ärendet presenteras planerna på en ombyggnad av nuvarande biblioteket och Kulturskolan i Farsta centrum i syfte att skapa Farsta Kulturcentrum. Verksamheten ska präglas av samverkan mellan biblioteket, kulturskolan och närliggande skolor samt andra intresserade partner och samhällsinstitutioner. Projektet förväntas resultera i bättre synlighet och tillgänglighet för kulturen i Farsta och därmed ökat besöks- och deltagarantal vid Kulturskolan och Farstabiblioteket.

I planerna för Farsta Kulturcentrum ligger också ett samarbete med friskolan Prima som innebär att denna hyr in sig i en gemensam entré och även hyr Farsta Teater tre dagar i veckan. Kulturförvaltningen har i processen haft samråd med Farsta stadsdelsförvaltning och stadsdelsnämnd samt med utbildningsförvaltningen inför samverkan med bland annat stadsdelens skolor och det nya aktivitetshuset vid t-stationen.

Det ekonomiska underlaget för kulturförvaltningen utgörs av nuvarande finansiering av Kulturskolans och Stadsbibliotekets verksamhet i Farsta, medel inom ram för Stadsbibliotekets strukturplan ”Bibliotek i rörelse”, kostnadseffekter av samutnyttjade lokaler och personalresurser samt hyresjusteringar beroende av fastighetsförvaltarens investeringskostnader.

Efter förhandlingar med fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB beräknas de nya hyrorna för kulturförvaltningens verksamheter öka med totalt 400000 kr. Samtidigt beräknas en hyresintäkt för Kulturskolan på ca 350000 kr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturförvaltningens personalstab i samråd med ekonomistaben, Stadsbiblioteket och Kulturskolan. Processen har innehållit möten med ledningen för Farsta stadsdelsförvaltning, stadsdelsnämnden och flertalet skolledare i stadsdelsområdet. Fakta, synpunkter och gemensamma målsättningar som där framkommit redovisas i bilaga. Handikapprådet har getts tillfälle att ta del av och lämna synpunkter på förslaget.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S) samt Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

Kulturnämnden återremitterar ärendet för komplettering med synpunkter från Farsta stadsdelsnämnd.

Därutöver vill vi anföra följande.

Ärendet om Farsta Kulturcentrum har kantats av brister i hanteringen. Farsta stadsdelsnämnd gavs inte tillfälle att ha synpunkter vid tiden inför kulturnämndens beslut i inriktningsärendet.

Inför detta beslut om genomförande, finns sedan tidigare ett krav/önskemål från Farsta stadsdelsnämnd (se protokoll från nämndens möte i december 2010) att man där ska kunna ges möjlighet till synpunkter och kunna yttra sig över förslaget. Kulturförvaltningen har också uttalat inför Farsta stadsdelsnämnd att så skulle kunna vara möjligt.

Vi anser att det är av yttersta vikt att Farsta stadsdelsnämnd ges möjlighet att behandla frågan då den planerade verksamheten påverkar de verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§21 Svar på skrivelse angående inrättandet av ett Stadsmuseiutskott för snabbare hantering av plan- och byggremisser

Dnr: 1.1/5872/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att besvara skrivelsen genom att överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

I en skrivelse till kulturnämnden från Roger Mogert (s) m fl., Kerstin Wickman (mp), Mats Berglund (mp) och Ann Mari Engel (v) framförs att författarna vill uppdra åt kulturförvaltningen att lämna förslag på politisk sammansättning, mötesformer och eventuella reglementen för ett stadsmuseiutskott inom kulturnämnden. Syftet är att samtidigt stärka den demokratiska ordningen och trygga stadens kulturmiljöer, utan att sänka tempot i planprocesserna.

Förvaltningen är positiv till möjligheten att kunna föredra de ofta komplexa stadsbyggnadsärendena för kulturnämndens politiker, till exempel för gruppledarna eller vid förmöten om intresse finns. Förvaltningen ser emellertid inte att ett stadsmuseiutskott skulle ha förutsättningar att ha tätare möten än en gång i månaden. Det innebär att grundproblemet med att anpassa en kort remisstid till mötena inte påverkas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på politisk sammansättning, mötesformer och eventuella reglementen för ett Stadsmuseiutskott inom Kulturnämnden i enlighet med skrivelsens formuleringar.

2. Därutöver vill vi anföra följande:

I förvaltningens svar anges att endast cirka tio procent av de planärenden som har inkommit till Stadsmuseet under 2010 har behandlats i Kulturnämnden. Siffran är för låg. Det har enligt förvaltningssvaret förekommit flera fall då ärenden har givits så kort remisstid att de inte har kunnat behandlas på nämnden. Det är generellt sett inte acceptabelt att ”för kort remisstid” anges som skäl för att frångå fundamentala demokratiska principer.

Vår uppfattning är att ett Stadsmuseiutskott skulle stärka både demokratin och de kulturella aspekterna i vid mening i stadens byggprogram. Detta av flera anledningar, bland annat:

- Längre föredragningar kring aktuella byggärenden ökar politikernas kompetens rörande stadens byggprogram och Stadsmuseets utgångspunkter och grundprinciper kring hantering av kulturhistoriskt känsliga miljöer.

- Om ärendena behandlas separat i ett eget utskott ökar den politiska insynen i den viktiga ärendehanteringen kring byggnationer och kulturmiljöer.

- Med ett utskott som sammanträder en gång i månaden mellan kulturnämndens sammanträden kommer antalet beslutsföra möten att fördubblas och de korta remisstiderna kan därigenom hanteras. De ärenden som inte hinner behandlas inom utskottet kan med fördel behandlas av nämnden så som de gör idag.

Med inrättande av ett Stadsmuseiutskott visar vi även för uppdragsgivarna (huvudsakligen Stadsbyggnadsnämnden) att Kulturnämnden gemensamt är beredd att på ett konstruktivt sätt bidra till att förkorta handläggningstiderna och därmed ta ansvar för det stora byggprogram som ligger framför oss inom Stockholms stad utan att för den skull skära i demokratin.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§22 Svar på skrivelse av Roger Mogert (S) m.fl., Kerstin Wickman (MP), Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) angående Stockholms stadsbiblioteks utlåning av e-böcker

Dnr: 1.1/5873/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att besvara skrivelsen genom att överlämna och åberopa kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Vid kulturnämndens sammanträde 2010-12-14 anmäldes en skrivelse av Roger Mogert (S) m.fl. Kerstin Wickman (MP), Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) angående Stockholms stadsbiblioteks utlåning av e-böcker. Nämnden beslöt att godkänna anmälan och uppdrog åt förvaltningen att bereda ärendet. Skrivelsen lyfter en oro över att utlån av e-böcker kommer att upphöra på stadens bibliotek p.g.a. höga kostnader per lån, och efterfrågar en rapport om den uppkomna situationen samt förutsättningarna för e-boksutlåning.

Förvaltningen anser att nuvarande modell för utlån av e-böcker såväl har ekonomiska som andra brister, men konstaterar att dessa inte kommer att begränsa utlån av e-medier inom Stockholms stadsbibliotek. Tvärtom genomförs under 2011 en satsning för att öka kompetens och kännedom om nya medietyper. Förändringar i mediekostnader utifrån efterfrågan hanteras inom befintlig mediebudget. Stockholms stadsbibliotek kommer på de sätt som är möjliga att bidra till en utveckling där låntagarnas tillgång till e-medier ökar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Stockholms stadsbibliotek.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§23 Svar på skrivelse om kostnader för ”Love Stockholm 2010”

Dnr: 1.1/3285/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att besvara skrivelsen genom att överlämna och åberopa kulturförvaltningens

tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

(v) och (mp) har i en skrivelse frågat om förvaltningens kostnader för evenemanget ”Love Stockholm”. Större delen av projektet finansierades av samarbetspartners och sponsorer utöver projektmedel 7 mnkr från kommunstyrelsen/stadsledningskontoret. Förvaltningens bedömning är att projektet har gett förvaltningen mycket värdefulla erfarenheter inför framtida stora evenemang. Den ordinarie verksamheten har kunnat bedrivas och t o m utökats något genom genomförandet av Stockholms första kulturnatt. De positiva effekter som förvaltningen noterat är t ex avsevärt förbättrat och utökat samarbete med stadens andra förvaltningar och bolag.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom evenemangsavdelningen i samråd med kommunikationsstaben

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§24 Svar på motion om namngivande av täppan vid Thorildsplan till ”Bryggar Annas täppa”

Dnr: 1.1/5726/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att som remissvar överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Ärendet har remitterats från Kommunstyrelsen för svar senast 2011-03-04. Anna Johansson Visborg, 'Bryggar Anna" kallad grundade en stiftelse för arbetarkvinnor som bland annat låtit uppföra fastigheten Fasanen 13 vid Thorildsplan. Förvaltningen tycker att det är lämpligt att namnge en plats i anslutning till en av stiftelsens fastigheter efter Bryggar Anna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Stadsmuseet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§25 Förslag till delutbetalning till

Dnr: 6.1/634/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att göra delutbetalningar till studieförbunden i enlighet med förvaltningens förslag.

2. att utbetalningen till Medborgarskolan villkoras med återbetalningsansvar om den rättsliga prövningen påvisar brottsligt förfarande.

ABF

1218 000 kr

Vuxenskolan

1 327 000 kr

Folkuniversitetet

335000 kr

Medborgarskolan

548 000 kr

Studiefrämjandet

707 000 kr

Sensus

598 000 kr

Bilda

400 000 kr

NBV

276 000 kr

Ibn Rushd

138000 kr

SUMMA

5 547 000 kr

Sammanfattning

Studieförbunden i Stockholm beviljas årligen verksamhetsstöd av staden. Stödet beräknas dels utifrån föregående års verksamhet och dels utifrån de prioriteringar för 2011 som studieförbunden angivit i sin ansökan. Antalet genomförda studietimmar som ligger till grund för en del av stödet redovisas under februari. Studieförbunden har dock stora kostnader tidigt på året vilket motiverar att 25 procent av stödet till respektive studieförbund fördelas i början av året.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förslag till beslut från vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP).

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP).

§26 Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks Medborgarhus till föreningsdrift under försöksperioden 2011-03-01- 2011-12-31

Dnr: 1.1/5955/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att verksamhetsansvaret för samlingslokalen Alviks Medborgarhus övergår till föreningen Alviks Medborgarhus under försöksperioden 2011-03-01 – 2012-12-31

att en avstämning görs 2011-12-31 om en eventuell tidigare övergång till föreningsdrift om parterna är överens om detta

att förvaltningen får i uppdrag att formalisera verksamhetsövergången i ett avtal med föreningen som tydliggör och reglerar ansvaret mellan parterna och vilka åtaganden och skyldigheter det innebär

att besluta om nya taxor för lokalupplåtelse vid Alviks Medborgarhus i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att genom den föreslagna verksamhetsövergången till föreningsdrift skapas förutsättningar att ytterligare bredda och fördjupa förankringen av Alviks Medborgarhus. Målet är ett välförankrat modernt kulturcentrum som med en breddad finansiering utvecklar egna kulturprogram med en egen profil.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag från samtliga partier. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt ett gemensamt förslag från samtliga partier

§27 Förslag till verksamhetsstöd till samlingslokaler och hemgårdar 2011

Dnr: 6.1/632/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att disponera 27 511 tkr för stödområdet samlingslokaler och hemgårdar enligt nedanstående tabell och detta tjänsteutlåtande

Förslag

2011

Beslut

2010

Föreningsdrivna samlingslokaler

16 078

14 959

Kommunala samlingslokaler med försöksår (Alvik)

1142

1 136

Hemgårdar

8 741

8 616

Skolersättning

1 300

1 600

Bokningsadministration

250

250

Utvecklingsmedel

950

Summa:

27 511

27 511

Sammanfattning

Ovanstående förslag till fördelning avser stödområdet samlingslokaler och hemgårdar och uppgår till samma belopp som 2010. Under 2010 fick 20 samlingslokaler i Stockholms stad stöd genom kulturnämnden. De ligger geografiskt relativt väl spridda i staden. Samlingslokaler bedriver lokalupplåtelse för privatpersoner, föreningsliv, organisationer och företag och är vikiga arenor för integration, möten, kultur och fest. Många föreningar, organisationer och arrangörer bokar samlingslokaler för öppna program. Ett stort antal av samlingslokalerna erbjuder möjligheter för arbetsplatsträning. En av samlingslokalerna drevs i kommunal regi, Alviks Medborgarhus.

Tjänsteutlåtandet omfattar även skolersättningen som förväntas bli lägre 2011. Överskottet från skolersättningen föreslås användas till att stödja hemgårdarnas ambition att gemensamt öka deras synlighet samt till ökad kompensation för 0-taxeupplåtelse i samlingslokaler.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Samlingslokalerna i Stockholm har under lång tid minskat kraftigt i antal. Idag finns endast 20 stycken kvar. Lokalerna är numera ofta i dåligt skick och sällan anpassade till de kreativa verksamheter som skulle behöva plats.

Samlingslokalerna och hemgårdarna ska utgöra en lokal bas för kreativ verksamhet i närområdet, fungera som infrastruktur för samtal, dialog och utveckling för medborgarna.

Nödvändiga investeringar och upprustningar behöver göras för att göra lokalerna mer flexibla och lämpliga. I våra respektive budgetförslag för 2011 har vi avsatt mer medel för stöd till samlingslokaler och hemgårdar.

Vi anser att det är bra att de sex hemgårdarna nu bildar en gemensam organisation för att ytterligare stärka den viktiga infrastruktur de utgör, utveckla dem som mötesplatser och verksamhetsarenor för stockholmarna. Med våra förslag till budget, hade satsningen kunnat genomföras utan att belasta respektive hemgård med neddragna bidrag.

§28 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av kv Duggregnet m.m. i stadsdelen Björkhagen

Dnr: 4.1/1662/2009

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att tillstyrka ny bebyggelse inom det föreslagna planområdet.

2. att avstyrka föreslagen höjd dels på punkthusens högdelar dels på tillbyggnaden mot Malmövägen.

3. att tillstyrka införande av skyddsbestämmelser för Duggregnet 5.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för att möjliggöra uppförande av tre punkthus i nio våningar samt en tillbyggnad i fem våningar på fastigheten Duggregnet 5 i Björkhagens centrum. Befintliga byggnader har enligt stadens kulturhistoriska klassificering ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen enligt Kulturminneslagen, blå på klassificeringskartan. Förslaget innebär att Duggregnet 5 förses med skyddsbestämmelser i syfte att skydda byggnadens kulturhistoriska värden. De föreslagna byggnadernas höjd påverkar befintlig bebyggelse, närmiljön och stadsbilden. Ny bebyggelse på platsen tillstyrks men föreslagen höjd på punkthusens högdelar liksom på tillbyggnaden avstyrkes. Ärendet har remitterats från stadsbyggnadskontoret till stadsmuseet för svar senast 2011-02-28.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av stadsmuseets kulturmiljöenhet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§29 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Länsmuseum

Dnr: 1.1/635/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att utse Anders Johnson (FP) som ledamot och Adnan Bozkurt (S) som ersättare

i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum för perioden 2011-2014

Sammanfattning

Stiftelsen Stockholms läns museum har tillkommit genom överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Norrtäljes, Sigtunas, Stockholms, Södertälje kommuner samt Stockholms läns hembygdsförbund. Stockholms läns landsting utser fyra styrelseledamöter jämte ersättare. Övriga fem huvudmän utser vardera en ledamot och en ersättare i stiftelsens styrelse för en mandatperiod om tre år.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom nämndsekretariatet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§30 Fastställande av val av ordförande och vice ordförande i arkivutskottet

Dnr: 1.1/190/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att fastställa arkivutskottets val av Rasmus Jonlund som ordförande och Monika Lindh som vice ordförande i arkivutskottet för perioden 2011-2014.

Sammanfattning

Vid kulturnämndens möte den 18 januari 2011 utsågs ett nytt arkivutskott för perioden 2011-2014. Enligt reglerna ska utskottet inom sig utse ordförande och vice ordförande, beslut som sedan ska fastställas av kulturnämnden.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom nämndsekretariatet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§31 Val av ledamöter till Kommittén för Stockholmsforskningen

Dnr: 1.1/636/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att utse verkställande direktör Pelle Björklund, f.d. förlagschef Viveca

Ekelund, professor Gunnel Forsberg, f.d. generaldirektör Gunnel Färm

och skriftställare Anders Johnson, som ledamöter i Kommittén för

Stockholmsforskning för åren 2011 till och med 2014.

Sammanfattning

Förordnandet av kommitténs ledamöter gäller till och med år 2010. Ledamöterna har förklarat sig beredda att åta sig uppdraget för ytterligare en fyraårsperiod. Förslaget innebär omval av samtliga ledamöter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Stockholmsforskningens sekretariat.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§32 Val av ledamot och ersättare i Strindbergsmuseet

Dnr: 1.1/637/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att till Stiftelsen Strindbergsmuseets styrelse 2011-2013 utse

Louise Edlind-Friberg (FP) Ordförande

Ingemar Josefsson (S) V. Ordförande

Ariane Bucquet Pousette Ledamot

Agnes Koson (C) Ersättare

Per Höjeberg (FP) Ersättare

Johan Nilsson Revisor

att vid nästa kulturnämnd utse en ersättare från V/Mp.

Sammanfattning

Kulturnämnden ska enligt stiftelsens stadgar utse ordförande, vice ordförande, en ledamot och ersättare för dessa samt en revisor till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet. Av övriga ledamöter utses en av Nordiska museets nämnd och en av Strindbergssällskapet. Mandatperioden är tre år och en ny styrelse ska utses för perioden 2011-2013.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom nämndsekretariatet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§33 Förslag om utvecklingsstöd till Föreningen internationell scen i Gasverket

Dnr: 6.1/4041/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att fastställa förvaltningens förslag om stöd till Föreningen internationell scen i Gasverket om 475 tkr i utvecklingsstöd för 2011.

Sammanfattning

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms prioriterade områden när staden växer. Här ska ett modernt och miljömässigt ledande bostadsområde utvecklas de kommande 10-15 åren. Förvaltningen arbetar övergripande med att ta fram ett förslag på vilken kulturell infrastruktur som bör erbjudas de framtida medborgarna i området. Parallellt med uppbyggandet av nya bostadsområden, planeras ett nytt upplevelseområde med restauranger, rekreation och scener för gästspel, samproduktion ochinternationellt kompetensutbyte i det tidigare gasverksområdet. I Ferdinand Bobergs gasklockor i tegel planeras för en scen i amfiteatermodell med en kapacitet för 3000 personer.

Föreningen Internationell scen i Gasverket bildades januari 2010 med målsättning att samla det engagemang samt de personer och organisationer med intresse av etablering av en internationell gästspelsscen och ett scenkonstkluster i gasverksområdet. Hittills har bland andra Operan, Cullbergbaletten, samt ett flertal teknikföretag inom scenteknik samlats kring en gemensam agenda. Föreningen söker stöd för att ta fram och förankra en verksamhetsplan, affärsmodell baserad på självfinansiering samt hur kopplingen till konstnärliga högskolor och företag ska etableras. Verksamhetsplanen ska vila på en bred konstellation av partners som säkrar en framgångsrik utveckling som har verkan på Stockholms kulturliv.

Förvaltningen föreslår utifrån detta ett utvecklingsstöd för Föreningen Internationell scen i Gasverket på 475 tkr för verksamhetsåret 2011.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§34 Förslag om stöd till Kulturdirekt

Dnr: 6.1/4156/2010

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att fastställa förvaltningens förslag om stöd till Kulturdirekt om 1000 tkr i

verksamhetsstöd för 2011 och 200 tkr i engångsbidrag för

marknadsföringsinsatser samt utveckling av en självfinansieringsmodell

Sammanfattning

Kulturdirekt ansöker om verksamhetsstöd för 2011. Ansökan avser medel för fortsatt drift och utveckling av ett informations- och biljettkontor på nätet och vid egen disk i Kulturhuset för det fria kulturlivet.

Under förra mandatperioden beslutade kulturnämnden att under tre år (2008-2010) satsa 10 miljoner extra per år i så kallade ”växtpengar” för att utveckla Stockholm som kulturstad och gav kulturförvaltningen i uppdrag att utveckla incitamentsstrukturen för kulturlivet och bland annat i samverkan med det fria kulturlivet skapa ett marknadsförings- och biljettkontor. Detta gjordes och 2010-12-14 presenterades en utvärdering av samtliga delar av dessa växtpengar för kulturnämnden. Förvaltningen föreslog då i den sammanfattande skrivelsen att förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att temporärt utöka stödet under 2011 till Kulturdirekt för att ge organisationen möjlighet att utveckla en modell för högre självfinansiering och för att öka sin synlighet gentemot allmänheten. Potentialen är stor men det finns ett starkt behov att ytterligare synliggöra verksamheten.

Förvaltningen föreslår därför ett verksamhetsstöd för Kulturdirekt om 1 mnkr för verksamhetsåret 2011 samt 200 tkr i engångsbidrag till marknadsföringsinsatser samt utveckling av självfinansieringsmodell.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kulturstrategiska avdelningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Att ha kostnadseffektiva och väl fungerande vägar till marknadsföring och biljettförsäljning är i många avseenden avgörande för det fria kulturlivet. Vi följer därför med stort intresse utvecklingen för det av kulturförvaltningen sjösatta projektet Kulturdirekt. Vi har också stor förståelse för att det i uppstartsfasen tillkommer kostnader i samband med kommunikation och marknadsföring.

Det är däremot noterbart att många kulturföreningar har fortsatt att sköta både marknadsföring och biljettförsäljning helt eller delvis i egen regi. Det skulle därför vara önskvärt att kommande utvärdering av Kulturdirekt fokuserar på projektets framgångar utifrån frågor kring hur stor andel av medlemmarnas biljettförsäljning och marknadsföring som sker inom Kulturdirekt, hur projektet uppfattas av medlemmarna och vilka skäl som anges för att inte lösa medlemskap.

§35 Svar på skrivelse om användandet av volontärer i Stockholms kulturliv

Dnr: 1.1/404/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att godkänna förvaltningschefens muntliga svar på skrivelsen.

Sammanfattning av den muntliga föredragningen

I sitt svar på skrivelsen redogör kulturdirektör Berit Svedberg för kulturförvaltningens erfarenheter av och policy kring användning av volontärer i förvaltningens verksamheter. Exempel på sådana frivilliga insatser är Stadsbibliotekets verksamheter kring språkcaféer, seniornet och läxhjälp liksom unga volontärer, så kallade ”helpers” inom Ung 08-festivalen. Kulturdirektören understryker att volontärer ska komplettera, inte ersätta den professionella kompetens som tas i anspråk av kulturförvaltningen. Att engagera volontärer kräver en mottagarorganisation och ett givande och tagande.

§36 Svar på motion av Tomas Rudin (s) om bildandet av ett Evert Taube museum i Stockholm

Dnr: 1.1/5814/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att som remissvar överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

Sammanfattning

Tomas Rudin (S) föreslår i en motion till fullmäktige att staden undersöker möjligheten att inrätta ett Evert Taubemuseum. Förvaltningen instämmer i det är positivt att Taube uppmärksammas men framhåller att det på Liseberg i Göteborg finns ett prisbelönt Evert Taubes hus som behandlar hela skaldens livsgärning. Ett museum är också ett ekonomiskt vågspel både att bygga och driva.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Stadsmuseet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§37 Fyllnadsval till Konstrådet

Dnr: 1.1/197/2011

BESLUT

Kulturnämnden beslutar följande:

att utse Sara Lind till ledamot och Mohammed al Abed till ersättare i Konstrådet för perioden 2011-2014

att välja en ersättare till Konstrådet vid kommande kulturnämnd

Sammanfattning

Vid kulturnämnden 2011-01-18 valdes ett nytt konstråd för den innevarande mandatperioden. Tre platser, en ledamot och två ersättare, hann inte nomineras till mötet. Vid en senare nominering har Miljöpartiet föreslagit att Sara Lind tillsätts som ledamot och Mohammed al Abed till ersättare i kulturnämndens konstråd för perioden 2011-2014. Centerpartiet har ännu inte inkommit med nominering till ersättare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom nämndkansliet.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§38 Information

· Kulturdirektören meddelar att hon inte kan delta vid kommande nämnd den 22 mars.

· Vice ordförande Ann Mari Engel (V) anmäler skrivelse från Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Mats Berglund (MP) om projektet ”Kulan”.

· Vice ordförande Ann Mari Engel (V) informerar om och erbjuder hela nämnden att skriva på en skrivelse från oppositionen till stadsbyggnadsnämnden till förmån för bevarandet av den gamla muralmålningen i Bromsten.

· Vice ordförande Ann Mari Engel (V) ställer en fråga om Liljevalchs utbyggnad och får till svar av konstchefen Mårten Castenfors att det pågår en process och av ordföranden att när processen är klar kommer fullständig transparens att gälla inför eventuella politiska beslut om genomförande.

· Redaktör Mats Hayen, Stadsarkivet, informerar om projektet ”Tidigmoderna konkurser”, ett samarbete mellan Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Syftet är att öka kunskapen om de ekonomiska förhållandena och nätverken i Stockholm från sent 1600-tal till mitten av 1800-talet.

Anmäld skrivelse

Skrivelse till kulturförvaltningen om projektet Kulan

En av de viktigaste delarna av kulturpolitiken i Stockholm är att ge barn i förskola och skola möjligheter att ta del av professionell kultur, genom teater, musik, litteratur, dans m m. Denna förmedling sköttes tidigare i stor utsträckning av kultursekreterarna och deras kontakter med de lokala förskolor och skolorna. Sedan den borgliga majoriteten tillträdde har dels ansvaret för skolorna centraliserats och flyttats från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden, dels de lokala kultursekreterarna försvunnit. En mycket dramatisk nedgång i antalet kulturbesök för förskolor och skolor kunde konstateras för 2007 och 2008. Som en ersättning startades 2009 projektet Kulan – mötesplats för kultur och skola.

Kulan har alltså nu varit i drift i ett år. Vi önskar därför en första utvärdering av projektet. I Kulturnämndens verksamhetsberättelse för år 2010 anges föredömligt hur många skolor, kulturverksamheter och kulturpedagoger som hittills har anslutit sig. Däremot saknas uppgifter dels om förskolan och dels om aktiviteten så här långt inom projektet, men också kring vilka typer av kulturverksamheter som har valt att ansluta sig till Kulan.

- Vi ser det som angeläget att stadens förskolor blir delaktiga på samma villkor som skolorna och önskar därför en redovisning kring hur stor andel av förskolornas kulturombud som är registrerade i projektet och hur många aktiviteter som riktar sig till förskolan.

- Vi önskar även en redovisning kring projektets aktivitet. I hur stor utsträckning har projektet lett till ökade kontakter mellan kulturlivet och skolan. Hur många kulturköp har förmedlats, hur stor andel av den totala kulturförmedlingen till skolorna går via Kulan. Hur stor andel av skolornas kulturköp totalt (både inom om utanför Kulan) avser stadens egna verksamheter, i synnerhet kulturskolan, och hur stor andel är fria entreprenörer?

Mats Berglund (MP) Anna-Greta Leijon (S) Ann Mari Engel (V)