Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2005-09-22

Sammanträde 2005-09-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E

Härmed kallas till sammanträde 5/2005 med marknämnden den 22 september Läs mer... 2005, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

5 Sammanträdestider för marknämnden 2006 m m

6 Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund (fp), Lotta Edholm (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Ann-Katrin Åslund (fp), nr 2004:6 (S)

7 Kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetens-försörjning. Remiss (S)

8 Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2005-08-31 (E)*

9 Redovisning av vidaredelegation från förvaltningschefen (E)

10 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (E)

11 Arkivinstruktion för markkontoret (E)

12 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

13 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av aktierna i Camare AB (M&V) *

14 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Guldfisken 32 på Östermalm (M&V) *

15 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Beckbrännaren Mindre 28 på Södermalm (M&V)

16 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av aktierna i Vattenkvarnen 2 AB (M&V)

17 Avtal med Centrum Kompaniet i Stockholm AB om försäljning av tomträttsfastigheterna Måsholmen 3 m fl (Skärholmens Centrum) och del av Östermalm 3:55 samt skötselåtaganden inom fastigheten Fältöversten 7 m m (I)

18 Lindhagensgatan på Kungsholmen. Reviderat genomförandebeslut (I + 20 000)

19 Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristinebergs stadsdelspark. Genomförandebeslut (I)

20 Kristinebergs strandpark inom fastigheten Tennisbollen 1 m m. Planremiss och genomförandebeslut (I + 20 000)

21 Lägesredovisning avseende Lindhagen på nordvästra Kungsholmen (I)

22 Verksamheten i Stockholms Tennishall (Janne Lundqvisthallen). Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (I)

24 Ändrad detaljplan för fastigheten Fogdekammaren 1 i Hässelby. Remiss (Y + 20 000)

25 Markanvisning för bostäder i kv Iskarnevalen i Hägersten till AB Familjebostäder (Y + 20 000)

26 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Timglaset och kv Pendylen i stadsdelen Örby. Remiss (Y + 20 000)

27 Upplåtelse av tomträtt till Småa AB istället för försäljning av del av fastigheten Årsta 1:1 vid kv Jullovet i Liseberg. Ändring av genomförandebeslut (Y + 20 000)

28 Överenskommelse om exploatering samt exploateringsavtal för bostadsändamål inom fastigheterna Sexmännen 1 i Gamla Enskede, del av Tallkrogen 1:1 samt Gamlebo 4 i Stureby med Stockholmshem AB. Genomförandebeslut (Y + 20 000)

29 Markanvisning för återvinningscentral på fastigheten Bromsten 9:2 i Bromsten (Y) *

30 Exploateringsavtal med IVG Real Estate Stockholm AB avseende fastigheten Vattenfallet 2 m m i stadsdelen Råcksta (Y + 20 000)

31 Detaljplan för del av kv Bergholmen m m i stadsdelen Vårberg (Y)

32 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom fastigheten Gunnebo m fl i stadsdelen Solhem med JM AB och Småa AB (Y + 20 000)

33 Ställningstagande inför vidare detaljplaneläggning av etapp 3 av handelsområdet vid Bromma Flygplats, del av Ulvsunda 1:1 m fl i stadsdelen Riksby. Markanvisningar till Kooperativa Förbundet Fastigheter och Brommaporten (Y)

34 Ändrad upplåtelseform till Småa AB i projektet Granaten, Solberga (Y + 20 000)

35 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Kungsängsliljan 6 i stadsdelen Midsommarkransen. Remiss (Y + 20 000)

36 Utredning om Huvudstaledens sträckning. Anmälan (Y+Tk)

37 Åtgärder mot lukt m m vid Henriksdals avloppsreningsverk – Hammarby Sjöstad. Inriktnings- och delgenomförande-beslut (SP) (SP+Tk)

38 Detaljplaner för Saltsjöbanan/Tvärbanan mellan Danvikskanalen och Slussen. Remiss (SP) (SP+Tk)

39 Detaljplan för Danvikslösen infrastruktur inom stadsdelarna Södra Hammarbyhamnen och Sicklaön i Nacka. Remiss (SP) (SP+Tk)

40 Skrivelse från Sten Nordin (m) och Petter Lindfors (m) om införande av boendeparkering och fråga angående parkering för miljöbilar i Hammarby Sjöstad från Hannah Ekeroos(kd) (SP) (SP+Tk)

41 Ny entré till Nackareservatet från Hammarby Sjöstad samt viss utökning och påbyggnad av Hammarbybacken (SP)

42 Anmälan av protokoll från Handikapprådet för fastighets- och saluhallsnämnden, marknämnden, trafiknämnden och Stockholms parkerings AB, nr 5/2005.

BORDLAGDA ÄRENDEN

43 Förbindelse över Värtabanan. Kompensation i samband med exploatering i Norra Djurgårdsstaden. Bordlagt 23 juni 2005 nr 18 och 1 september 2005 nr 30 (I)

44 Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut. Bordlagt 23 juni 2005 nr 21 och 1 september 2005 nr 31 (Y)

45 Markanvisning för bostäder inom stadsdelen Enskededalen, del av Enskede Gård 1:1, till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 23 juni 2005 nr 30 och 1 september 2005 nr 33 (Y och 20 000)

46 Detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund. Remiss. Bordlagt 23 juni 2005 nr 37 och 1 september 2005 nr 34 (Y och 20 000).

47 Detaljplan för område vid kv Bottenstocken (Gröndalsvägen) i stadsdelen Gröndal. Remiss. Bordlagt 23 juni 2005 nr 46 och 1 september 2005 nr 37 (Y och 20 000)

Mötesinformation

Justerat:

2005-10-04

 

Leif Rönngren      Sten Nordin

 

Närvarande:


Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Martina Lind (fp)
Lennart Mikaelsson (kd)
Johanna Nilsson (s)
Åsa Romson (mp)
Kajsa Stenfeldt (v)
Anna Wersäll (m)

 

Ersättare

Marianne Ahlgren (fp)
Maurice Forslund (kd)
Per Hallerby (fp)
Gunilla Hansson (s), tjänstgörande
Olivia Hasahya (s), tjänstgörande
Ann-Marie Strömberg (v)
Jan Tigerström (m)
Charlotte Unger (mp)
Ornina Younan (s), tjänstgörande

Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Göran Widegren samt borgarråds-sekreteraren från roteln Petra Nieto.

Ordföranden Leif Rönngren (s) hälsade nye ledamoten Lennart Mikaelsson (kd) välkommen till nämnden.

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast

den 6 oktober 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Fråga om mellanlagring av schaktmassor i Hjorthagen

-------------------------------------------------------------------

En av ersättaren Helena Bonnier (m) tidigare ställd fråga om mellanlagring av schaktmassor i Hjorthagen hade besvarats av markkontoret i promemoria den 16 september 2005.

Beslut

Marknämnden tackade för svaret.

Fråga om Värtabanan

--------------------------

En av ledamoten Anna Wersäll (m) tidigare ställd fråga om Värtabanan hade besvarats av markkontoret i promemoria den 16 september 2005.

Beslut

Marknämnden tackade för svaret.

Information om Danvikslösen

------------------------------------

Avdelningschefen Lars Fränne vid markkontoret informerade och besvarade frågor om Danvikslösen.

Beslut

Marknämnden tackade för informationen.

Information om Kristinebergs Strandpark och Stockholms Tennishall

-----------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Stefan Eriksson vid markkontoret informerade och besvarade

frågor om Kristinebergs Strandpark och Stockholms Tennishall.

Beslut

Marknämnden tackade för informationen.

Fråga om bänkar runt belysningsstolpar

-----------------------------------------------

Ledamoten Åsa Romson (mp) frågade om möjligheterna att ordna bänkar runt belysningsstolpar.

Beslut

Marknämnden uppdrog åt markkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 14 september 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 22 september 2005.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2005-010-00043

Markkontoret hade den 26 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Sammanträdestider för marknämnden 2006 m m

Dnr M2005-010-00778

Markkontoret hade den 7 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdestider m m för nämnden under 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund (fp), Lotta Edholm (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Ann-Katrin Åslund (fp), nr 2004:6

Dnr M2005-000-01365

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2004:6 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2004:6 med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§7 Kommunstyrelsens samlade ansvar för kompetensförsörjning. Remiss

Dnr M2005-000-00360

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 26 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att besvara remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att arbetet med kompetensförsörjning måste ske strategiskt. Lokala prognoser, analyser, handlingsplaner, strategier etc. är viktiga för att fokusera arbetet och för att kunna göra uppföljningar och utveckla verksamheten. Vi ser att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet måste lyftas fram. Medarbetare med annan bakgrund än den vanligast förekommande, med avseende på t.ex. kön och etnisk bakgrund, måste uppmärksammas för att kontoret ska ha en framförhållning när det gäller tillsättning av chefer och andra strategiska positioner i framtiden. Speciellt när det gäller jämställdhet är det nödvändigt att det för alla medarbetare är möjligt att kombinera arbete och familjeliv, utan att karriären påverkas negativt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) enligt kontorets förslag.

§8 Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2005-08-31

Dnr M2005-111-00826

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars bilagor sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner tertialrapport 2/2005 och delårsrapport per 31 augusti 2005 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2 Nämnden beslutar om omedelbar justering.

3 Nämnden anmäler till kommunstyrelsen revidering av underlag till budget 2006- 2008.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Redovisning av vidaredelegation från förvaltningschefen

Dnr M2005-010-00043

Markkontoret hade den 25 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning av vidaredelegation från förvaltningschefen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr M2005-120-00626

Markkontoret hade den 5 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner den i bilaga till utlåtandet lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag från nämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Arkivinstruktion för markkontoret

Dnr M2005-040-00627

Markkontoret hade den 25 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att fastställa förslaget till arkivinstruktion för markkontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2005-551-00696

Markkontoret hade den 8 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av aktierna i Camare AB

Dnr M2005-553-00793

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner att hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av aktierna i Camare AB överklagas.

2 Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

3 Nämnden beslutar om omedelbar justering med hänsyn till att staden har anstånd till den 30 september 2005 med att ange grunderna för överklagandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Guldfisken 32 på Östermalm

Dnr M2005-551-00429

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner att hyresnämndens beslut överklagas.

2 Nämnden beslutar om omedelbar justering med hänsyn till att staden har anstånd till den 30 september 2005 med att ange grunderna för överklagandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Beckbrännaren Mindre 28 på Södermalm

Dnr M2005-551-00429

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

2 Nämnden godkänner att hyresnämndens beslut överklagas.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av aktierna i Vatten-kvarnen 2 AB

Dnr M2005-553-00611

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Avtal med Centrum Kompaniet AB om försäljning av tomträttsfastigheterna Måsholmen 3 m fl (Skärholmens Centrum) och del av Östermalm 3:55 samt skötselåtaganden inom fastigheten Fältöversten 7 m m

Dnr M2005-554-00680

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 29 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner för sin del förslag i utlåtandet till avtal med Centrum Kompaniet AB om försäljning av tomträttsfastigheterna Måsholmen 3 m fl

(Skärholmens Centrum) och del av Östermalm 3:55 samt skötselåtaganden inom fastigheten Fältöversten 7 m m i enlighet med utlåtandet och hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige senast den 31 december 2005 godkänner det och bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Lindhagensgatan på Kungsholmen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00724

Markkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden fattar reviderat genomförandebeslut omfattande investeringsutgifter totalt 126 mnkr i löpande prisnivå i enlighet med utlåtandet samt underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Åsa Romson (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd)), att återremittera ärendet för komplettering.

§19 Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristinebergs stadsdelspark. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00722

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner ett genomförande av föreslagna upprustningsåtgärder för Nordenflychtsvägen och Elersvägen, omfattande investeringsutgifter om 39 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Kristinebergs strandpark inom fastigheten Tennisbollen 1 m m. Planremiss och genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00723

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Andreas Ershammar den 18 september 2005, Anders Kjäll den 18 september 2005, Anders Jonasson den 19 september 2005, Patrik Borg 19 september 2005, Jonas Enström den 19 september 2005, Stefan Hermansson den 19 september 2005, Craig Dilworth den 19 september 2005, Johan Brisman den 19 september 2005, Petter Abrahamson den 19 september 2005, Christina Bergström den 20 september 2005, Gunnar och Marianne Bloom den 20 september 2005, Magnus Metell den 20 september 2005, Familjen Hagardson den 20 september 2005, Christer Wahlberg den 20 september 2005, Liss och Leif Appelgren den 20 september 2005, Mats Josefsson den 20 september 2005, Lena Bergman den 20 september 2005, Susanne Klint den 20 september 2005, Nicklas Dahlström den 20 september 2005, Barbro Larsson den 20 september 2005, Martin Öhman den 21 september 2005, Tomas Gustafsson, den 21 september 2005, Bruno Klerby den 21 september 2005, Anna Flodén den 21 september 2005, Anna Kremky den 21 september 2005 och Rolf Hylén den 21 september 2005 och Anders Lehman den 21 september 2005, Monica Malm den 21 september 2005, Patrik Borg den 21 september 2005, Lars Sjögren den 21 september 2005, Jan Ölander den 22 september 2005 och Patrik Borg den 22 september 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Tennisbollen 1 m m i stadsdelen Kristineberg, S-Dp 2002-17469-54.

2 Nämnden godkänner genomförandet av Kristinebergs strandpark omfattande investeringsutgifter om 76 mnkr i löpande prisnivå och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med utlåtandet. Genomförandebeslutet förutsätter detaljplanens godkännande och antagande av stadsbyggnadsnämnden.

3 Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Lägesredovisning avseende Lindhagen på nordvästra Kungsholmen

Dnr M2005-511-00724

Markkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner lägesredovisningen avseende Lindhagenområdet

på nordvästra Kungsholmen.

2 Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Verksamheten i Stockholms Tennishall (Janne Lundqvisthallen). Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr M2005-510-00116

Markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Andreas Ershammar den 18 september 2005, Anders Kjäll den 18 september 2005, Anders Jonasson den 19 september 2005, Patrik Borg 19 september 2005, Jonas Enström den 19 september 2005, Stefan Hermansson den 19 september 2005, Craig Dilworth den 19 september 2005, Johan Brisman den 19 september 2005, Peter Abrahamsson den 19 september 2005, Christina Bergström den 20 september 2005, Gunnar och Marianne Bloom den 20 september 2005, Magnus Metell den 20 september 2005, Familjen Hagardson den 20 september 2005, Christer Wahlberg den 20 september 2005, Liss och Leif Appelgren den 20 september 2005, Mats Josefsson den 20 september 2005, Lena Bergman den 20 september 2005, Susanne Klint den 20 september 2005, Nicklas Dahlström den 20 september 2005, Barbro Larsson den 20 september 2005, Martin Öhman den 21 september 2005, Tomas Gustafsson, den 21 september 2005, Bruno Klerby den 21 september 2005, Anna Flodén den 21 september 2005, Anna Kremky den 21 september 2005 och Rolf Hydén den 21 september 2005 och Anders Lehman den 21 september 2005, Monica Malm den 21 september 2005, Patrik Borg den 21 september 2005, Lars Sjögren den 21 september 2005, Jan Ölander den 22 september 2005 och Patrik Borg den 22 september 2005. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på Ann-Marie Strömbergs skrivelse.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Årstaskogen – Årsta Holmar naturreservat. Remiss

Dnr M2005-682-00676

Markkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 29 augusti 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden uppdrar åt markkontoret och stadsbyggnadskontoret att skicka förslaget Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat enligt bilaga till utlåtandet på remissen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Ändrad detaljplan för fastigheten Fogdekammaren 1 i Hässelby. Remiss

Dnr M2005-512-00081

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 9 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på planremiss för ny detaljplan inom fastigheten Fogdekammaren 1 i Hässelby, S-Dp 2004-06700-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderligt avtal för exploateringens genomförande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) enligt bilaga C.

§25 Markanvisning för bostäder i kv Iskarnevalen i Hägersten till AB Familjebostäder

Dnr M2005-513-00737

Markkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder i kv Iskarnevalen i Hägersten till AB Familjebostäder.

2 Nämnden ändrar upplåtelsen för tidigare anvisning i kv Iskarnevalen till AB Bostaden från hyresrätt till bostadsrätt.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) enligt bilaga D.

§26 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Timglaset och kv Pendylen i stadsdelen Örby. Remiss

Dnr M2005-512-00452

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 23 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 i stadsdelen Örby, S-Dp 2004-18163-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 i stadsdelen Örby, S-Dp 2004-18163-54.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§27 Upplåtelse av tomträtt till Småa AB istället för försäljning av del av fastigheten Årsta 1:1 vid kv Jullovet i Liseberg. Ändring av genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00643

Markkontoret hade den 19 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner att mark som enligt tidigare fattat markanvis­nings- och genomförandebeslut skall säljas till Småa AB istället upplåts med tomträtt och ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse enligt bilaga 1 till ­utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden godkänner att mark som enligt tidigare fattat markanvis­nings- och genomförandebeslut skall säljas till Småa AB istället upplåts med tomträtt och ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse enligt bilaga 1 till ­utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§28 Överenskommelse om exploatering samt exploateringsavtal för bostadsändamål inom fastigheterna Sexmännen 1 i Gamla Enskede, del av Tallkrogen 1:1 samt Gamlebo 4 i Stureby med Stockholmshem AB. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00540

Markkontoret hade den 29 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark inom del av Tallkrogen 1:1 samt exploateringsavtal för fastigheten Gamlebo 4 med Stockholmshem AB enligt vad som anges i kontorets utlåtande samt bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för marköverlåtelsens fullföljande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Markanvisning för återvinningscentral på fastigheten Bromsten 9:2 i Bromsten

Dnr M2005-513-00664

Markkontoret hade den 24 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för återvinningscentral på fastigheten Bromsten 9:2 till renhållningsförvaltningen samt uppdrar åt kontoret att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Exploateringsavtal med IVG Real Estate Stockholm AB avseende fastigheten Vattenfallet 2 m m i stadsdelen Råcksta

Dnr M2005-511-00671

Markkontoret hade den 16 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna exploateringsavtal med IVG Real Estate Stockholm AB avseende fastigheten Vattenfallet 2 m m i stadsdelen Råcksta, i huvudsak enligt det förslag som bilagts kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Detaljplan för del av kv Bergholmen m m i stadsdelen Vårberg. Remiss

Dnr M2005-512-00502

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 29 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av kv Bergholmen m m i stadsdelen Vårberg, S-Dp 2004-03721-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Slutredovisning av utbyggnad för bostadsändamål inom kv Gunnebo m fl i stadsdelen Solhem med JM AB och Småa AB

Dnr M2005-511-00694

Markkontoret hade den 23 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner slutredovisningen av utbyggnad för bostads­ändamål inom kvarteret Gunnebo m fl i stadsdelen Solhem med JM AB och Småa AB.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Startpromemoria för planläggning av etapp 3 av handelsområdet vid Bromma Flygplats, som utgör del av fastigheten Ulvsunda 1:1 m fl i stadsdelen Riksby samt upplåtelsefrågor

Dnr M2005-511-00787

Markkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 8 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden uppdrar åt markkontoret att framlägga förslag till överens- kommelser om exploatering med KF Fastigheter och Brommaporten KB.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Ändrad upplåtelseform till Småa AB i projektet Granaten, Solberga

Dnr M2005-511-00698

Markkontoret hade den 24 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner att fastigheten Granaten 1 upplåtes med tomträtt till Småa AB och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden godkänner att fastigheten Granaten 1 upplåtes med tomträtt till Småa AB och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§35 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Kungsängsliljan 6 i stadsdelen Midsommarkransen. Remiss

Dnr M2005-512-00451

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 19 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av fastigheten Kungsängsliljan 6 i stadsdelen Midsommarkransen, S-Dp 2004-03343- 54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av fastigheten Kungsängsliljan 6 i stadsdelen Midsommarkransen, S-Dp 2004-03343- 54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§36 Utredning om Huvudstaledens sträckning. Anmälan

Dnr M2005-410-00805

Markkontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorens gemensamma redovisning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga I.

§37 Åtgärder mot lukt m m vid Henriksdals avloppsreningsverk – Hammarby Sjöstad. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr M2005-510-00804

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 5 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden fattar inriktningsbeslut för åtgärder mot lukt m m vid Henriksdals avloppsreningsverk i enlighet med utlåtandet.

2 Nämnden godkänner för sin del avtalsförslag i utlåtandet med Stockholm Vatten avseende åtgärder mot lukt m m vid Henriksdals avloppsreningsverk och hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige senast 31 december 2005 godkänner det och bemyndigar kontoret att vida åtgärder för genomförandet.

3 Nämnden godkänner investeringsutgifter för projektering med 10 Mkr.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Detaljplaner för Saltsjöbanan/Tvärbanan mellan Danvikskanalen och Slussen. Remiss

Dnr M2005-512-00338

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 5 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden beslutar att som svar på remisserna till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

2 Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet för att remisstiden ska klaras.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§39 Detaljplan för Danvikslösen infrastruktur delplan S1/N1 inom stadsdelarna Södra Hammarbyhamnen och Sicklaön 76:1 i Nacka. Remiss

Dnr M2005-512-00352

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 5 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs

- vad avser marknämnden - enligt följande:

1 Marknämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

2 Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet för att remisstiden ska klaras.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§40 Skrivelse från Sten Nordin (m) och Petter Lindfors (m) om införande av boendeparkering och fråga angående parkering för miljöbilar i Hammarby Sjöstad från Hannah Ekeroos (kd)

Dnr M2005-340-00735

Protokollsutdrag

Markkontoret och trafikkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

1 Marknämnden beslutar att kontorens gemensamma utlåtande godkänns som svar på skrivelserna.

2 Nämnden beslutar att kontoren skall återkomma i oktober 2005 med förslag på parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad vad gäller boendeparkering och taxor.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorens svar på skrivelserna samt förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Målsättningen är fortfarande att Hammarby Sjöstad ska bli en ekologisk spjutspetsstadsdel. Detta innebär att trafiksystemet i hög utsträckning måste baseras på kollektivtrafik, gång och cykel och att bilanvändningen bör vara låg. Det är därför glädjande att bilpoolen i Sjöstaden lockat så många användare. Det är viktigt att staden på alla sätt fortsätter att arbeta för att ytterligare förstärka goda resmönster, som alternativ till bilen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§41 Ny entré till Nackareservatet från Hammarby Sjöstad samt vissa kompletteringar i och intill Hammarbybacken

Dnr M2005-511-00762

Markkontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner, redovisningen av planerade

kompletteringsarbeten för entreområdet från Hammarby Sjöstad till

Nackareservatet i Stockholm stad, gångväg till idrottsplatsen i Hammarbyhöjden samt kompletteringar av Hammarbybacken bl a

för ökad tillgänglighet och användbarhet för barn.

2 Nämnden godkänner att del av återstående investeringsmedel om ca

15 mnkr från tidigare godkänt anslag för kv Sjöstadsporten får användas för rubricerade åtgärder.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§42 Anmälan av protokoll nr 5 för år 2005 från handikapprådet för fastighets- och saluhallsnämnden, marknämnden, trafiknämnden och Stockholms Parkerings AB

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådet för fastighets- och saluhallsnämnden, marknämnden, trafiknämnden och Stockholms Parkerings AB från sammanträde den 19 maj 2005.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§43 Förbindelse över Värtabanan. Kompensation i samband med exploatering i

Norra Djurgårdsstaden

Dnr M2005-511-00260

Bordlagt 23 juni 2005 nr 18 och 1 september 2005 nr 30

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning avseende ekodukt över Lidingövägen samt förbindelse över Värtabanan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Yrkande om delvis återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) att återremittera frågan om hur och var en ekodukt över Lidingövägen skulle kunna utformas. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat att återremittera frågan om hur och var en ekodukt över Lidingövägen skulle kunna utformas.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) för beslut idag i denna del enligt kontorets förslag.

Beslut

Marknämnden beslöt - därefter och efter propositioner på det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) i övrigt gemensamt framställda yrkandet respektive på kontorets förslag - enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) i övrigt gemensamt framställda yrkandet d v s att fortsätta planera en grodtunnel under Lidingövägen och återkomma till nämnden med förslag på inriktningsbeslut, att i arbetet med grönplaneringen inom Nordvästra Hjorthagen planera för en våtmark/damm som även kan fungera som hemvist för groddjur, att fortsätta planeringen med en kombinerad ridbro och ekodukt över Värtabanan samt

att i övrigt anföra följande:

Södra och Norra Djurgården utgör en viktig oas för både djur- och växtliv som för människor i Stockholm. För djur- och växtlivet är olika typer av spridningsvägar mellan grönområdena av stor betydelse, liksom att minska barriäreffekter av väg- och spårområden är viktigt för att boende ska få tillgång till de goda rekreationsytorna. Planeringen av ny bebyggelse i Nordvästra Hjorthagen påkallar en särskild planering för att öka spridningsvägarna och sambanden mellan Södra och Norra Djurgården. Av den utredning som översiktligt redovisats om en ekodukt över Lidingövägen går inte att utläsa om de positiva värdena av stärkta spridningsvägar och bättre tillgänglighet för boende uppväger de kostnader som antas. Frågan bör därför studeras vidare och även andra alternativ än endast en grodtunnel övervägas.

För spridningsmöjligheten för groddjur är en grodtunnel under Lidingövägen mycket positiv, men ett sådant projekt bör kombineras med möjligheter för groddjuren att vistas också ’på vägen’ i våtmark eller dammanläggning varför detta bör prövas inom ramen för grönplaneringen i området.

Det är positivt att i detta sammanhang också se till barriären Värtabanan och om fortsatt intresse finns för en ridbro bör denna utformas så att den också i möjligaste mån kan fungera som brygga för vilda djur.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) enligt kontorets förslag.

§44 Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut och återremiss

Dnr M2005-513-00226

Bordlagt 23 juni 2005 nr 21 och 1 september 2005 nr 31

Markkontoret hade den 30 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för vårdboende inom fastigheten Skrubba 1:1 till AB Trezora.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden vill poängtera att den typ av verksamhet för hemlösa, med såväl missbruks- som psykisk problematik, som bedrivs, ställer stora krav på markområdets belägenhet. Möjligheterna att hitta alternativ lokalisering för dessa verksamheter bedömer nämnden som mycket små. Området ligger isolerat vilket är en fördel för de verksamheter som är där nu, men nackdel för vårdbostäder då tillgängligheten för anhöriga är dålig.

De människor i behov av missbruksvård och omsorg som idag deltar i den verksamhet som bedrivs i området är ungefär lika många som skulle komma att få vård hos AB Trezora. Det betyder att en bifallen markanvisning varken har någon större inverkan på antalet vårdtagare eller arbetstillfällen i området, då den nuvarande verksamheten måste flyttas bort.

Nämnden anser att det föreslagna vårdkomplexet kommer att ha negativ inverkan på områdets miljö då möjligheten att bedriva djurhållning omöjliggörs. I och med detta upphör även områdets karaktär av rekreationsområde.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§45 Markanvisning för bostäder inom stadsdelen Enskededalen, del av Enskede Gård 1:1, till Järntorget Bostad AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00223

Bordlagt 23 juni 2005 nr 30 och 1 september 2005 nr 33

Markkontoret hade den 26 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 till Järntorget Bostad AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 till Järntorget Bostad AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§46 Ändrad detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund. Remiss

Dnr M2005-512-01350

Bordlagt 23 juni 2005 nr 37 och 1 september 2005 nr 34

Markkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Peter Andréasson den 20 juli 2005, Lars Granath och Marianne Erlandsson den 21 augusti 2005 samt från Carl-Johan Schlyter den 30 augusti 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på samråd om ändrad detaljplan för fastigheten Penninglandet 1 m m i stadsdelen Åkeslund, S-Dp 2004-04201-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§47 Detaljplan för område vid kv Bottenstocken (Gröndalsvägen) i stadsdelen Gröndal. Remiss

Dnr M2005-512-00142

Bordlagt 23 juni 2005 nr 46 och 1 september 2005 nr 37

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 7 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för område vid kv Bottenstocken i stadsdelen Gröndal, S-Dp 2002-12368-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för område vid kv Bottenstocken i stadsdelen Gröndal, S-Dp 2002-12368-54.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.