Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd

6 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna klagomål på emissioner i bostad utan åtgärd

Remiss från miljödomstolen, målnr M 3574-08
Dnr 2006-006790-350
(Hälsoskydd)
*

7 Förvaltningens klimatarbete

Lägesredovisning
Dnr 2009-006028-206
(Plan och Miljö)

Bordlagt den 16 juni 2009, nr 23

8 Miljögiftsövervakning - upphandling av analystjänster

9 Livsmedelskörkort i Stockholm för säker och bra mat

Skrivelse från Åsa Romson (MP) 2009-06-16
Dnr 2009-007171-209
(Livsmedelskontrollen)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Tillsyn över PCB i byggnader.

Rapport sommaren 2009
Dnr 2009-005447-603
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Dispens från PCB-förordning för fastigheterna Tantobruket 1, Kulltorp 4, Kulltorp 5 och Sockerbruket

Tantobruket 1, Kulltorp 4, Kulltorp 5 och Sockerbruket 2
Dnr 2009-004610-603
(Plan och Miljö)
*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Dispens från PCB-förordning för fastigheten Spelbomskan 12

Dnr 2009-006170-603
(Plan och Miljö)
*

13 Energitillsynen hos fastighetsägare år 2008

Rapport från Miljöförvaltningen
Dnr 2009-006320-206
(Plan och Miljö)

15 Motion om att införa straffskatt på förbränning av kol och olja. Från Stefan Nilsson (MP) och Yvonne Ruwaida (MP)

Dnr 2009-005451-217
(Plan och Miljö)

16 Nybohovsbacken, del av Liljeholmen 1:1 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen.

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2008-001763-251
(Plan och Miljö)

17 Detaljplan för kv. Fredriksdal m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen del av Hammarby sjöstad.

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2009-004621-251
(Plan och Miljö)

18 Remiss om program för utvecklingen i söderort

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-005899-217
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

19 Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-007236-217
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

20 Förslag till detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 m m (Norra station) i stadsdelen Norrmalm.

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2009-02013-54
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

21 Åtgärder för att åter öka andelen nya miljöbilar.

Skrivelse till kommunstyrelsen av Yvonne Ruwaida m.fl. (MP)
Dnr 2009-005460-217
(Plan och Miljö)

22 Överklagande av länsstyrelsen i Stockholms län beslut om nedsättning av timavgift för tillsyn av fastighetsägaren till Trasten 13

Dnr 2008-009104-379
(Plan och Miljö)
*

Övrigt

Förvaltningschefens information
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Samråd för arbetsplan samt inför ansökan om vattenverksamhet för ombyggnad och intunnling av E4/E20 Tomteboda - Haga Södra. Remiss från Vägverket

24 Deltagande i EU-projekt Cityhush

Dnr 2009-009389-206
(Plan och Miljö)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (169 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge följande personer närvarorätt vid dagens sammanträde: Susanna Almqvist, Robert Eriksson och Camilla Zetterberg från avdelningen hälsoskydd.

§2 Justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Torbjörn Erbe (M) att tillsammans med vice ordföranden Åsa Romson (MP) justera dagens protokoll.

Justering ska äga rum den 3 september.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 16 juni 2009 förda protokollen justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av beslut enligt delegation

Beslut fattade på delegation enligt förteckning bilaga A anmäls.

Beslut i ärenden enligt ny ärendestruktur från och med 2009

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamhet

1.4 Anmälan eller information om missförhållande

1.5 Planerad kontroll/tillsyn

1.7 Tillsyn övrigt

2 Remisser

2.1 Kontorsyttranden till KF/KS

2.4 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

2.5 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i anmälningsärenden vattenverksamheter

2.8 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler m.m.

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen

2.15 Yttrande i överklagat ärende

4 Administrativa beslut

4.6 Uppsägning eller avsked från arbetsgivaren

Beslut i ärenden enligt gammal ärendestruktur innan 2009

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud

Avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd

Avdelningsvisa listor

X.4 Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla

Lista från hälsoskydd

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet

Avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar

X.7 Ärenden enligt livsmedelslagen

Godkännande och registrering, återkallelse eller upphävande pga upphörd verksamhet, fastställande och ändring av avgift för livsmedelskontroll, prövning och registrering

X.8 Avgifter enligt strålskyddslagstiftningen

Lista från hälsoskydd

§5 Protokoll från handikappråd

§6 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna klagomål på emissioner i bostad utan åtgärd

Bordlagt den 16 juni 2009, nr 15

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer länsstyrelsens beslut från den 4 juli 2008.

 2. Som grund för yrkandet åberopa vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamöterna Torbjörn Erbe (M), Karin Karlsbro (FP) och Karin Wanngård (S) föreslår att (se beslutet).

2) Ledamoten Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen godkänner överklagandet och avslår länsstyrelsens beslut från den 4 juli 2008, samt att nämnden därutöver anför följande:

Vi anser dessutom att i detta och liknande fall när fuktskador i betong kan förekomma eller ha förekommit bör mätningar ske mellan betong och golv.

Omröstning

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Åsa Romsons (MP), Torbjörn Erbes (M), Karin Karlsbros (FP) och Karin Wanngårds (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och tjänstgörande ersättare Hassan Said Mahamed (S) enligt följande:

Vi anser att i detta och liknande fall när fuktskador i betong kan förekomma eller ha förekommit bör mätningar ske mellan betong och golv.

§7 Förvaltningens klimatarbete 2009 - Lägesredovisning

Bordlagt den 16 juni 2009, nr 23

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner avrapporteringen.

 2. Nämnden godkänner deltagande i EU-projektet ”Covenant of Mayors in the Central Baltic Capitals”.

 3. Nämnden godkänner beräkningsrapporten.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är bra att miljöförvaltningen arbetar på att förbättra klimatberäkningarna i syfte att bättre möta det behov som politiken har och lyfter upp mätproblem till nämnden. Politiken behöver i första hand bra underlag för att utforma och utvärdera åtgärder för att minska växthuseffekten. Då är beräkningar ’nerifrån-och-upp’ som speglar förhållandena i Stockholm viktiga. Vi noterar att uppgifterna kring vilken energi fastigheterna i Stockholm använder för uppvärmning inte funnits tillgängliga vilket begränsar känsligheten för Stockholmsspecifika åtgärder inom en mycket betydelsefull sektor.

Det är också uppenbart i och med denna redovisning att alla jämförelser på nivån ton/CO2/capita mellan Stockholm och Sverige är grundlös p g a väsensskilda systemramar. En uppdaterad Stockholmsberäkning ger dock möjlighet att jämföra bakåt i tiden och det är därför bra att man fortsätter med samma nordisk el-mix som grund.

Ett mått på använd energi per innevånare och år är ett välkommet komplement då flera åtgärder handlar om energieffektivisering. Utöver detta behövs beräkningar av utsläpp från konsumtion av varor och resor. Dessa sektorer utgör stora delar av Stockholms klimatavtryck och underlag för åtgärder blir alltmer efterfrågade.

Särskilt uttalande lämnas av ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och tjänstgörande ersättare Hassan Said Mahamed (S) enligt följande:

Den borgerliga majoriteten har beslutat att målet för utsläpp av växthusgaser är 3,0 ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2015. Vi delar åsikten att en minskning av utsläppen av växthusgaser är en fråga av yttersta vikt, och det är bra att utvecklingen i Stockholm går åt rätt håll. Samtidigt visar beräkningar från KTH att även om inga nya åtgärder skulle vidtas, så skulle utsläppen av växthusgaser ändå vara 3,1 ton år 2015. Utsläppen av växthusgaser beräknas nämligen minska (i kombination med att Stockholms befolkning beräknas öka) till år 2015 tack vare åtgärder som planerats och/eller beslutats redan innan majoritetens nya växthusprogram antogs. Majoritetens mål om 3,0 ton är alltså föga ambitiöst. Vi är övertygade om att vi kan, och måste, gå längre.

Klimatarbetet är satt på undantag på flera sätt. I borgarnas budget för 2009 påstår man sig satsa på klimatfrågan, genom att ”tillföra förvaltningen 3,0 mnkr” för uppföljning av utsläppssituationen i Stockholm. Detta är dock mest en lek med ord. Nämnden har nämligen inte alls fått några extra resurser ovanpå den övriga budgeten, utan tvingas ta dessa 3,0 mnkr från annan verksamhet. Det som fullmäktige kallar en ”tillförsel” innebär alltså enbart att 3,0 mnkr av miljö- och hälsoskyddsnämndens budget reserveras för klimatarbete, på bekostnad av annat miljöarbete.

Den satsning som den borgerliga majoriteten gör på klimatområdet, informationskampanjen Klimatneutrala stockholmare, är helt och hållet finansierad av Miljömiljarden respektive Klimp. Miljömiljarden var en satsning som beslutades av den socialdemokratiska majoriteten under förra mandatperioden. Borgarna var emot den då och har fasat ut satsningen under innevarande mandatperiod. Klimatinvesteringsprogrammet Klimp infördes av den socialdemokratiska regeringen och har numera avskaffats av den borgerliga regeringen. Klimatneutrala stockholmare finansieras alltså helt av hållet med medel som borgarna aldrig velat tillföra. Det är också en talande jämförelse att den borgerliga majoriteten i stadshuset satsar fyra gånger mer av kommunens pengar på att informera stockholmarna om ombildning till bostadsrätt, än på Klimatneutrala stockholmare.

§8 Miljögiftsövervakning – upphandling av analystjänster

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra upphandling av rubricerad tjänst enligt förslaget till förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§9 Livsmedelskörkort i Stockholm för säker och bra mat

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att bevaka pågående nationella arbeten med frivilligt kompetensbevis för yrkesmässig hantering av livsmedel och hur olika former av kvalitetssäkringssystem kan utnyttjas inom den offentliga kontrollen av livsmedel.

 2. Nämnden anser i övrigt Åsa Romsons skrivelse besvarad med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är bra att förvaltningen fortsätter bevaka hur kunskapskrav inom livsmedelsföretagen kan användas, men beklämmande att den nationella nivån inte kan stödja tydligare sådana krav trots att kopplingen mellan kunskap och kvalitet i livsmedelshanteringen är så tydlig. En bra genomförd reglering behöver inte innebära fler blanketter för företagarna arr fylla i, diskussionen kring kvalitetssäkringssystem och medföljande lättnader i myndighetskontroll visar bl a på det. Det är en farlig väg regeringen är inne på när man låter regelförenklingen leda till att kvalitetsarbeten avstannar.

§10 Tillsyn över PCB i byggnader - Rapport sommaren 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§11 Dispens från PCB-förordning för fastigheterna

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 augusti 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Ge dispens för saneringen av PCB i fastigheterna Tantobruket 1, Kulltorp 4, Kulltorp 5 och Sockerbruket 2.

 2. Saneringen ska vara avslutad, dvs. PCB-produkten ska vara avlägsnad, senast
  juni 2015.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom sitt gemensamma förslag om bordläggning.

Gunnar Söderlund har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende

§12 Dispens från PCB-förordning för fastigheten Spelbomskan 12

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 augusti 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger AB Hotelinvest & Co KB, orgnr 916405-5411, förlängd tid med anledning av planerad rivning och förelägger bolaget att genomföra PCB-sanering av fastigheten Spelbomskan 12, på så sätt att PCB-produkten ska avlägsnas, i samband med rivning dock senast den 30 juni 2015.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förordnar vidare att beslutet ska översändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer att för kommande dispensansökningar, enligt PCB-förordningens § 17, ska 30 juni 2015 normalt tillämpas som det datum när sanering senast ska ha färdigställts.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 och 15 §§ miljöbalken och med hänvisning till 17 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom sitt gemensamma förslag om bordläggning.

§13 Energitillsynen hos fastighetsägare år 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporteringen av 2008 års energitillsyn hos fastighetsägare.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till bransch-­ organisationerna Fastighetsägarna Stockholm, SBC, HSB, Riksbyggen och SABO.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§14 Redovisning av egenkontrollkampanj för transportföretag 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten till trafik- och renhållningsnämnden för kännedom.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§15 Motion om att införa straffskatt på förbränning av kol och olja. Från Stefan Nilsson (MP) och Yvonne Ruwaida (MP

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-005451-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningarnas tjänsteutlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ledamöterna Torbjörn Erbe (M), Karin Karlsbro (FP), Karin Wanngård (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att stödja skrivelsens förslag om styrmedel för att fasa ut fossila bränslen i kraftvärmeproduktion och att i övrigt godkänna förvaltningens förslag på svar, samt att anföra följande:

Att Värtaverket är landets sjätte största utsläppskälla av CO2 är oacceptabelt. Fullmäktiges direktiv om att minska de fossila bränslena till förmån för förnyelsebara går långsamt, och stadens politiska majoritet har inte drivit på för ett beslut om utfasning av fossil energi i kraftvärmen i Värtan vilket vi menar borde till. Det ekonomiska incitament som sätts i och med utsläppshandeln är än så länge för litet varför andra styrmedel kan behövas.

Omröstning

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Torbjörn Erbes (M), Karin Karlsbros (FP), Karin Wanngårds (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§16 Nybohovsbacken, del av Liljeholmen 1:1 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning
  att hänsyn tas till ekmiljöer och att natur- och rekreationsvärden kompenseras,
  samt att tillgänglighet och parkering för cykel ges uppmärksamhet i planen.

 2. Nämnden anför att i det fortsatta arbetet bör staden som markägare även utreda vilken typ av tvätteri som bedrivits eftersom risk finns för föroreningar.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ledamöterna Torbjörn Erbe (M), Karin Karlsbro (FP) och Karin Wanngård (S) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förslagen bebyggelse som gör intrång i parken eller den ekologiska spridningskorridoren genom området, samt att anföra följande:

Delar av planförslaget berör den utpekade ekologiska spridningskorridoren mellan Vinterviken och Årstaskogen. Denna spridningskorridor är redan trängd och skulle snare behöva stärkas, främst över Södertäljevägen, än att minska ytterligare. Enligt Stockholm miljöprogram ska särskild värdefulla mark- och vattenområden inte exploateras utan bevaras för ekologiska och rekreationsändamål.

Vi noterar att andra lokaliseringar av bebyggelsen inte prövats. Detta görs lämpligen inom ramen för ett större plansamråd där hela områdets exploatering kan samplaneras med behoven av både park och mer vilda naturmiljöer.

Omröstning

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Torbjörn Erbes (M), Karin Karlsbros (FP) och Karin Wanngårds (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§17 Detaljplan för kv. Fredriksdal m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen del av Hammarby sjöstad

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget att uppföra bussdepå och kontor.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker förslaget att uppföra bostäder. Samlokaliseringen försvårar fortsatt utveckling av verksamheter. De sammantagna effekterna av trafikbuller, störningar från verksamheter och partikelhalter i området medför att en tillfredsställande boendemiljö inte kan skapas.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och tjänstgörande ersättare Hassan Said Mahamed (S) enligt följande:

Bostäder bör naturligtvis inte uppföras där en tillfredsställande boendemiljö inte kan uppnås. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att boendemiljön inte är statisk. Nybyggda fastigheter har en lång livslängd. Det är tråkigt om förhållanden som gäller i dagens läge, men som skulle kunna ändras framöver, får stå i vägen för att bygga de nya bostäder Stockholm så väl behöver.

§18 Remiss om program för utvecklingen i söderort

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-005899-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programmet med beaktande av de synpunkter som redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Ett helhetsgrepp på planeringen och utvecklingen i Söderort är positivt. Det är dock viktigt att det inte blir ännu ett program som stoppas i byrålådan.

Några viktiga aspekter saknas i programmet:

Förhållandet arbetsplatser/bostäder

Trots att det i programmet lyfts fram att det saknas arbetsplatser i söderort i förhållande till antalet bostäder är det ett alltför endimensionellt fokus på nya bostäder. Det finns goda förutsättningar för nya och bra bostäder i Söderort som både kan ge bra boendemiljöer och utveckla områdena. Men det måste också ske en särskild satsning på att lokalisera arbetsplatser till ytterstaden. Ett bra sätt kan vara att utlokalisera fler av stadens förvaltningar till förorter. Samtidigt som fler arbetsplatser skapas i ytterområden kan nya bostäder i city tillskapas.

Tvärförbindelser

Liksom kontoret påpekar saknas fokus på tvärförbindelser i Söderort. Det är idag oacceptabelt komplicerat och tidsödslande att fördas kollektivt i öst-västlig riktning i Stockholms södra kommundelar. Det behövs både spårförbindelser och nya busstråk, liksom attraktiva påstigningsplatser. Det är viktigt att stadens vattenvägar tillvaratas och utvecklas som en del av kollektivtrafiken.

Utveckling av grönområden och bostäder

Söderorts grönområden nämns som något positivt men det verkar saknas vilja att specificera hur dessa kan utvecklas och säkras för framtiden. Att bygga ihop stadsdelar måste ske i ett helhetsperspektiv i hur grönstrukturen, bostadsutveckling och stadsliv kan utvecklas i samklang. Grönområden mellan bebyggelse kan många gånga fungera utmärkt som sociala förbindelser.

Ett exempel på ett område som med fördel kan bebyggas och skapa en ny god miljö är Skärholmsvägen. Det arbetet har helt stannat av medan man istället planerar bostäder på olämpliga platser såsom intill Sätraskogens naturreservat. I ett program som Söderortsvisionen måste man kunna ta ett helhetsgrepp, så att detta undviks.

§19 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens, trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnads-kontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ledamöterna Torbjörn Erbe (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamoten Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak avslå förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Huvudmålen för alla trafiklösningar i Stockholmsregionen måste vara lägre utsläpp, minskad biltrafik och bättre och utbyggd kollektivtrafik. Ingenstans i planen analyseras den strategiskt viktiga frågan om den omfattande satsningen på nya vägar är förenlig med miljömålen. Transportsektorn står för en stor del av de miljöskadliga utsläppen och ska därför omstruktureras för att uppnå nationella och internationella miljömål. En kraftfull satsning på spårutbyggnader är därför nödvändig.

De omfattande vägsatsningarna i planen motverkar klimatarbetetoch äter upp utrymmet för nödvändiga spårutbyggnader. Storskaliga motorvägsbyggen är inefektiva och ålderdomliga trafiklösningar utan förankring i dagens klimatarbete, och planerna på bl.a. Förbifart Stockholm måste därför skrinläggas. I Stockholmsöverenskommelsen har parterna enats om en rad miljömål, bl.a. att minska CO2-utsläppen från trafiken fram till 2030 med 30%. Vi ser ingen möjlighet att uppnå dessa mål om man står fast vid att bygga Förbifart Stockholm, och därför kan vi inte ställa oss bakom ett genomförande av den föreslagna länsplanen.

Länsstyrelsen plan för transportinfrastruktur i Stockholms län kan därför inte accepteras. Den förväntade trafikökningen kan inte kompenseras med nya bränslen eller effektivare motorer eftersom teknikutvecklingen enligt vetenskapliga undersökningar förväntas fortsätta att gå långsammare än ökningen av bilåkandet. Denna tendens förstärks av det märkliga systemet för klassning av ”miljöbilar”, som ju innebär att bilar som framförs på bensin eller biobränslen subventioneras utan kontroll om de verkligen användes miljövänliga bränslen.

Kontoret anför att Stockholmsförhandlingen i stort sett har följts. Vi kan inte instämma i den bedömningen med tanke på att ett antal viktiga objekt faller utanför överenskommelsen i den föreslagna länsplanen. Objekt som fallit bort är angelägna investeringar såsom Spårväg Syd, Mälarbanan delen Tomteboda – Barkarby, Nynäsbanans fortsatta dubbelspårutbyggnad, tunnelbanan mellan Odenplan och Karolinska samt utbyggnad av spårväg mellan Solna och Universitetet. Att sträckan Tomteboda – Barkarby faller utanför innebär att de stora investeringarna i Citybanan och i Mälarbanan Barkarby - Kallhäll inte kan nyttiggöras. Vi instämmer med kontoret i dess bedömning att Spårväg syd har en viktig funktion för att knyta ihop söderort på tvären och att den har en regional utjämningsfunktion och kan minska den skevhet som råder mellan norra och södra Stockholm avseende socioekonomiska förhållanden. Slutsatsen bör bli att länsplanen avvisas.

Alla dessa angelägna objekt skulle kunna finansieras om Förbifart Stockholm utmönstrades ur planen.

Ytterligare ett skäl varför planen måste avvisas är att miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig. Det är angeläget att redovisa utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar, buller etc. Kontoret anför att den så kallade fyrstegsprincipen har stor miljörelevans. Detta är riktigt, men problemet är att principen inte alltid genomförs i praktiken. När det gäller Väg 55 – som är den verkliga förbifarten kring Stockholm – har principen inte tillämpats. Om man tillämpar fyrstegsprincipen korrekt kommer det att visa sig att Förbifart Stockholm inte behövs.

I motsats till kontoret vill vi framhålla att även den föreslagna Östliga förbindelsen (tidigare: Österleden) bör utmönstras ur planerna för Stockholms framtida transporter. Även den kommer i nuvarande utformning att leda till ökat bilåkande och därmed ökade utsläpp av växthusgaser.

Slutligen vill vi instämma i kontorets oro över att andelen cykeltransporter väntas minska enligt den framlagda länsplanen. Åtgärder måste vidtas för att istället öka andelen transporter med detta hälsobefrämjande, bekväma och attraktiva transportslag samtidigt som åtgärder vidtas för att skilja cykeltrafiken från gångtrafikanter på ett sätt som gynnar trafiksäkerheten för alla kategorier.

3) Ledamoten Karin Wanngård (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande samt att därutöver anföra följande:

Förvaltningarna framhåller förtjänstfullt de allvarliga brister som finns med förslaget till Länsplan. Det är allvarligt att flera viktiga projekt på kollektivtrafiksidan saknas, som exempelvis tunnelbana mellan Odenplan och Karolinska, spårväg Syd, spårväg Solna – Universitetet, Mälarbanan, delen Tomteboda – Barkarby spårväg på fyrans stombusslinje.

Det är projekt som prioriterades i Stockholmsöverenskommelsen och som de borgerliga frångår, utan att ens förhandla med regeringen i dessa frågor. Man lägger sig platt. Istället prioriterar man Spårväg city som har en långt lägre utnyttjandegrad och samhällsnytta och som istället skulle kunna finansiera någon av ovan nämnda, betydligt mer samhällsekonomiskt betydelsefulla, projekten. Det är mycket uppseendeväckande. Därutöver skulle en ökad lånefinansiering i enlighet med socialdemokraternas motion i riksdagen, samt med en högre andel med via trängselavgifterna till kollektivtrafiken, möjliggöra att fler kollektivtrafikprojekt skulle kunna igångsättas.

Omröstning

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Torbjörn Erbes (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och tjänstgörande ersättare Hassan Said Mahamed (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Karin Wanngårds förslag till beslut.

§20 Förslag till detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 m m (Norra station) i stadsdelen Norrmalm

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ledamöterna Torbjörn Erbes (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut samt anför därutöver följande:

Byggandet av Norra Stationsområdet är för Stockholm och stockholmarna ett stort lyft, där tidigare obrukbar mark transformeras till ett naturligt bostadsområde i en växande huvudstad. Med 200000 nya stockholmare till 2030 behövs det göras plats för nya och innovativa bostadsområden, där förtätningen av staden ger alla de klimatfördelar som storstaden erbjuder – smarta kommunikationer, energibesparingsmetoder och klimatsmarta lösningar. I detta ingår möjligheterna att med moderna avloppssystem utvinna värme och biogas ur mänsklig aktivitet. Arbetet mot ett koldioxidneutralt Stockholm kräver stora satsningar på el- och gasdrivna bilar, och här har möjligheten att återanvända matavfall en stor betydelse. Att bygga in avfallskvarnar i alla de nya lägenheterna som nu ska byggas i Norra Stationsområdet är för oss ett klimatsmart och ekonomiskt lönsamt drag som bör få hög prioritet

3 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 augusti 2009. Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Tillstyrka planförslaget under förutsättning att

- möjligheter prövas att ställa krav på byggnadernas energieffektivitet till att
minst motsvara kraven i byggbranschens egna förslag till nationella riktlinjer för
miljöanpassat byggande,

- planbestämmelse om skydd mot buller till bostäder bör omformuleras till gängse
praxis och i enlighet med Stockholmsmodellen,

- bullerpåverkan från helikoptertrafiken klarar Boverkets förslag till riktlinjer för
flygbuller,

- skyddsåtgärder för de först inflyttade fastigheterna som kommer att påverkas av
omläggningsarbeten under lång tid bör preciseras och tydliggöras,

- möjligheterna att minska bullerspridningen till den planerade Norrtullsparken
prövas,

- planen redovisar möjligheterna att komplettera kommunikationslösningarna med
ny innovativ miljöteknik för att binda ihop området kring Karolinska med
Stockholms universitet och KTH med exempelvis spårtaxi eller Skycab,

- MKB till utställningen av planen förtydligas hur risker hanteras i planen, vem
som har ansvar för uppföljning och genomförande av eventuella ytterligare
åtgärder.

2 Justera beslutet omedelbart.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ledamöterna Torbjörn Erbe (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamöterna Karin Wanngård (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Torbjörn Erbes (m) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och Stellan F Hamrin (V) samt tjänstgörande ersättare Hassan Said Mahamed (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Åsa Romsons, Karin Wanngårds och Stellan F Hamrins förslag till beslut.

§21 Åtgärder för att åter öka andelen nya miljöbilar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över skrivelsen till kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ledamöterna Torbjörn Erbe (M), Karin Karlsbro (FP) Karin Wanngård (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att stödja skrivelsens förslag om bättre åtgärder för större andel miljöbilar, i övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut och anföra följande:

Skrivelsens förslag på åtgärder ligger väl i linje med vad som bedömts vara effektiva åtgärder i nämndens tidigare rapport. Det är bekymmersamt att regeringen inte längre besvara uppvaktningar i frågan från Sveriges tre största städer. Särskilt beklagligt är att nya generationers miljöbilar som finns eller snart finns på marknaden som biogas- och elbilar, och som släpper ut mycket mindre CO2, inte får det stöd som skulle behövas genom en progressiv miljöbilsdefinition.

Omröstning

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Torbjörn Erbes (M), Karin Karlsbros (FP) Karin Wanngårds (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§22 Överklagande av länsstyrelsen i Stockholms län beslut om nedsättning av timavgift för tillsyn av fastighetsägaren till Trasten 13

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullföljer överklagandet hos miljödomstolen.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut den 25 juni 2009 med beteckning 505-09-7129 samt fastställer nämndens beslut från den 16 december 2008 med hänvisning till de grunder som anförs i detta tjänsteutlåtande.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 juli 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§23 Samråd för arbetsplan samt inför ansökan om vattenverksamhet för ombyggnad och intunnling av E4/E20 Tomteboda - Haga Södra

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ledamöterna Torbjörn Erbes (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut samt anför därutöver följande:

Byggandet av Norra Stationsområdet innebär ett stort lyft för Stockholm och för hela regionen, och kommer att bidra till formandet av Stockholm som en modern huvudstad i världsklass. I arbetet med att bygga ett helt nytt bostadsområde på mark som tidigare mest varit en död zon, med järn- och biltrafik, krävs det logistiskt komplicerade manövrar för att säkerställa en fungerande infrastruktur. Det krävs också ett nära samarbete mellan de olika förvaltningarna och kommunerna, för att garantera att alla infallsvinklar belyses ordentligt – från infrastrukturöverväganden, byggandet av moderna fastigheter, till miljö- och hälsosynpunkt. Det är angeläget att frågan om buller inomhus för de hus som byggs på tunnlarna noga beaktas av dem som bygger dessa fastigheter

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 augusti 2009. Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Tillstyrka att arbetsplan tas fram som planerat under förutsättning att

- vägtunneln och byggnaderna ovanpå den utformas så att stomljudsnivån i
boningsrum inte överstiger 30 dBA (slow),

- det klarläggs om ytterligare åtgärder mot buller och luftföroreningar behövs med anledning av dels den ökade trafiken på vägen sydväst om tunneln, dels trafiken på det tillfälliga läget, innan intunnlingen blir klar,

- kontrollprogram för byggskedet tas fram och underställs MHN,

- kontrollprogram för driftskedet tas fram och underställs MHN.

2 Justera beslutet omedelbart.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ledamöterna Torbjörn Erbe (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamöterna Karin Wanngård (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Torbjörn Erbes (m) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och Stellan F Hamrin (V) samt tjänstgörande ersättare Hassan Said Mahamed (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Åsa Romsons, Karin Wanngårds och Stellan F Hamrins förslag till beslut.

§24 Deltagande i EU-projekt Cityhush

Dnr 2009-009389-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ledamöterna Torbjörn Erbes (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut samt anför därutöver följande:

Vår förhoppning med projekt Cityhush är att stadens långsiktiga projekt med att sänka bullernivåerna i staden från trafik och annat ska stärkas, och att nya metoder ska tas fram för att säkra den trend vi har sett under åren med minskande bullernivåer för Stockholmarna. Den miljöbilsstrategi som staden har, och visionen om en innerstad med bara elbilar, passar som hand i handske med detta projekt. Det är här viktigt att buller inte bara blir en fråga för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, utan att även Trafikkontoret löpande involveras i projektet Cityhush, för att berika och kunskapssprida projektet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 augusti 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna att miljöförvaltningen deltar i projektet Cityhush.

2 Uppdra åt förvaltningsdirektören att underteckna vidare kontrakt och handlingar om förvaltningens medverkan i projektet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ledamöterna Torbjörn Erbe (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och ledamöterna Karin Wanngård (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Torbjörn Erbes (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), ledamöterna Karin Wanngård (S), Malte Sigemalm (S), Ulla Jöhnk (S) och Stellan F Hamrin (V) samt tjänstgörande ersättare Hassan Said Mahamed (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Åsa Romsons, Karin Wanngårds och Stellan F Hamrins förslag till beslut.

§25 Med brukaravtal kan intresserade stockholmare påverka närmiljö och grönområden – skrivelse från Åsa Romson (MP)

Dnr 2009-007958-205

Beslut
1 Skrivelse från Åsa Romson (MP) ” Med brukaravtal kan intresserade stockholmare påverka närmiljö och grönområden” anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

§26 Deltagande I Klimatpaktens konferens 2009

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare får delta med halvdagsarvodering i Klimatpaktens konferens 2009.

§27 Övrigt

Förvaltningschef Gunnar Söderlund berättar att Stockholm har utsetts till Sveriges andra bästa miljökommun 2009 av tidningen Miljöaktuellt