Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2011-04-12

Sammanträde 2011-04-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

7 Promemoria om koncentration av miljöprövningsdelegationerna

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-2894
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

8 Emissioner i bostad Skarpnäcks allé 18

Yttrande till Miljööverdomstolen,
mål nr M 10343-10
Dnr 2006-6790
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering

9 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller utan ytterligare åtgärder, Pålsundsgatan 6,

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-2009-006966
Dnr 2007-8107; 2007-8109
(Hälsoskydd)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, SBC:s Brf Vårt hus nr 1

Remiss från länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning 505-2009-086719
Dnr 2009-4877
(Hälsoskydd)

*

11 Svar på skrivelse från SBC om tillsyn över fastighetsägarnas egenkontroll

12 Svar på skrivelse om förstärkt tillsyn av skolor och förskolor, från Mikael Magnusson m.fl. (S)

13 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på problem med råttor från Brf Björkens avfallsförvaring utan ytterligare åtgärd, Rörstrandsgatan 4

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län, nr 505-2011-000456
Dnr 2010-012175
(Hälsoskydd)

*

14 Överklagande av beslut om att inkomma med åtgärdsförslag gällande musikbuller i bostad från Göta Lejon

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-11-814
Dnr 2010-19741-630
(Hälsoskydd)

*

15 Märkning av importerade, färdigförpackade livsmedel

Uppföljande kontroller i livsmedelsbutiker
Dnr 2011-3296
(Livsmedelkontrollen)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Två anmälningar om mindre ändring av tillståndet för Värtaverket

Dnr 2011-480; 2011-482
(Plan och Miljö)

*

17 Lägesrapport Elbilsupphandlingen

Dnr 2009-010766-111
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Fortums önskan att vilandeförklara alternativt förlänga prövotiden angående utsläpp till vatten från Högdalenverket

Remiss från miljödomstolen, Mål nr M 1442-07
Dnr 2001-001573
(Plan och Miljö)

19 Detaljplaneprogram för Grimsta 1:2 och Råcksta 1:21 i stadsdelen Råcksta. S-Dp 2010-04206-54

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-19007
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

20 Programsamråd om förslag till nya studentbostäder på fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14 i stadsdelen Sundby

Remiss från stadsbyggnadskontoret
S-Dp 2010-13517-54
Dnr 2010-18704
(Plan och Miljö)

21 2010 års uppföljning av Stockholms stads åtgärdsprogram 2009-2013 enligt förordning om omgivningsbuller

22 Miljö- och hälsoutredningen 2010 - Värdering av påverkansfaktorer och källor

23 COHIBA årsrapport år 2 - regionalt EU-projekt för minskade utsläpp av miljögifter till Östersjön

24 Luften i Stockholm

Årsrapport 2010
Dnr 2011-5125
(Miljöanalys/SLB)

25 Rapport om miljöbilsförsäljningen jan-feb 2011 och förslag till ny miljöbilsdefinition

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Marianne Gustafsson vid avdelningen för hälsoskydd, Per Owe Molander vid avdelningen för miljöanalys, samt Birgitta Govén och Jörgen Bengtsson, båda vid avdelningen för plan och miljö.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Per Bolund (MP) samt Mikael Magnusson (S) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker fredagen den 15 april 2011.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 3/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 22 mars 2011 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Delegationsbeslut anmäls enligt lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden 2011-02-26 – 2011-03-18.

§5 Protokoll från handikappråd

Inget protokoll finns att anmäla.

§6 Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner underlaget till budget år 2012 och beräkningarna för åren 2013 och 2014.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 16 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna underlaget, samt anför i övrigt följande:

Miljöpartiet oroas av den försämrade ambitionsnivå för miljöarbetet i staden som blivit resultatet av den av majoriteten nedskurna miljöbudgeten. För att ett förebyggande och ambitiöst miljöarbete ska kunna bedrivas krävs förstärkning av stadens budget för miljöarbete. Inte minst gäller det investeringsmedel för att investera Stockholm bort från sin miljöskuld, bort från energislöseri och från fossilberoende. De statliga KLIMP-pengarna liksom stadens egen miljömiljard är avskaffade och majoriteten planerar inte att skjuta till nya investeringsmedel vilket gör att Stockholm får svårt att behålla sin plats som ledande stad i miljöomställningen.

Vi bekymras också av att staden med nuvarande budgetutrymme inte ser ut att nå de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för luftmiljö och vattenkvalitet. Utan förstärkta åtgärder kommer Stockholm att bryta mot lagen långt in i framtiden. Detta riskerar att medföra höga böter från EU vilket gör det än mer svårförståeligt varför majoriteten inte avsätter tillräckliga resurser för att nå normerna och istället väljer att riskera mångmiljonböter.

Även stadens klimatarbete blir lidande av att tillräckliga resurser inte tillförs miljöarbetet. Stockholm har fantastiska möjligheter att minska vår klimatpåverkan men utan tillräckliga investeringsmedel och miljöbudget kommer dessa möjligheter inte kunna tas tillvara. Stockholm riskerar därmed att inte vara en ledande stad ur klimatsynpunkt i framtiden.

Den begränsade budgetramen gör också att tillsynen begränsas. Många verksamheter i staden besöks för tillsyn med många års mellanrum. Tillsynen skulle i många fall behöva ökas i omfång och ske oftare än idag.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Miljöarbetet är en av Stockholms viktigaste strategiska frågor. Att skapa en långsiktigt hållbar stad är en uppgift som kräver mer resurser än vad det borgerliga styret nu satsar. Utmaningarna framöver är stora på en lång rad områden. Vatten- och luftkvaliteten behöver förbättras, på flera punkter klarar staden inte ens att uppfylla de lagstadgade minimikraven.

Stockholm ska vara världsledande i klimatomställningen och visa att det är möjligt för en storstad att minimera sin klimatpåverkan. Ytterligare insatser behövs därför för att skynda på utvecklingen mot en fossilbränslefri stad.

Stockholm behöver fler grönområden. Detta både i form av fler naturskyddsområden och fler gröna oaser i närheten av bostadsområden.

Buller är en hälsofara för stockholmarna. Att utsättas för buller kan leda till ökade nivåer av stresshormon samt högt blodtryck och Hjärt-kärlsjukdomar. Därför är arbetet med att minska bullret en viktig investering för att öka stockholmarnas hälsa.

Skolor och förskolor är de unga stockholmarnas arbetsmiljö. Det är oacceptabelt att barn ska utsättas för dålig luft och bullriga miljöer. Det krävs både investeringar och ökad tillsyn för att klara

Stockholm kommer att fortsätta växa snabbt under många år framöver. Bostäder, skolor och förskolor ska byggas, arbetsplatser och infrastruktur anläggas. Tillsyns- och inspektionsverksamheten måste organiseras och få resurser så att den erbjuder både ett fullgott skydd för allmänheten, och samtidigt möjliggör för företag och verksamheter att starta och bedriva sin verksamhet utan onödiga väntetider och alltför långdragna ansökningsprocesser.

4) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att återremittera budgetförslaget utifrån nedanstående orsaker:

Förvaltningens planerade åtaganden täcker inte kostnaderna för de utökade arbetsuppgifter som finns i förslaget till budget. Därtill behövs en utökad budget för att kunna finansiera oppositionens samlade förslag till utökat miljöarbete.

Förvaltningen förväntar sig utökade arbetsuppgifter inom följande områden; inrättande och skötsel av nya naturreservat, ny miljötillsynsförordning, fler anmälningspliktiga skolor och förskolor, detta som en följd av stadens ständiga ökning av invånarantalet som kommer bidra med nya infrastrukturella projekt som kommer kräva ytterligare tillsynsinsatser. Ökad tillsyn av vårdlokaler, ökad handläggning av bergvärme, ökad tillsyn av uteserveringar, utökad utbildning av inspektörer, utökad livsmedelskontroll, utökat arbete för ett fossilbränslefritt Stockholm, mer resurser till ”klimatneutrala Stockholmare”, merkostnad för 60 elbilar, utökat planarbete, underlag för Norra Djurgårdsstaden, utökat bullerarbete, nytt miljö- och vattenprogram för 2012-2015, åtgärder inom ramen för Helsingforskommissionen, mer arbete med skärpta regionala miljömål och utökad miljöövervakning.

Utöver detta tillkommer väsentligt ökade kostnader för att till 2021 uppfylla Miljökvalitetsnormer för vatten och därtill kopplade åtgärdsplaner för Stockholms vatten – inte bara de som nu utpekas som vattenförekomster. Dagens Vattenprogram är inte i närheten av att leva upp till gällande MKN. I Bällstaån- och Tyreså systemen behövs avsevärda restaureringsprojekt startas liksom i Sickleå/Ältasjö-systemen. Det finns dessutom ett antal övriga mindre sjöar som måste åtgärdas och ett antal helt dränerade bäckar som behöver återskapas. Arbetet med övergödda, syrefria och giftbemängda områden i skärgården behöver påbörjas.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnussons m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss.

§7 Promemoria om koncentration av miljöprövningsdelegationerna

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-2894

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till en ny förordning om miljöprövningsdelegationer i enlighet med Miljödepartementets promemoria den 28 februari 2011 om koncentration av miljöprövningsdelegationerna.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Emissioner i bostad Skarpnäcks allé 18

Yttrande till Miljööverdomstolen, mål nr M 10343-10
Dnr 2006-6790

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att Miljööverdomstolen bifaller överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för yrkandet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att yrka att Miljööverdomstolen avslår överklagandet.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Mikael Magnussons m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Ärendet har en lång och komplicerad historia, vilket inte är ovanligt när det gäller s.k sjuka hus. Stockholmshem anser som verksamhetsutövare att miljödomstolen dragit felaktiga slutsatser av det ingivna materialet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen skall inom miljöbalkens ramar tillvara medborgarnas och det allmännas intresse gentemot verksamhetsutövare. I detta fall anser vi att nämndeninte ska gå på Stockholmshems linje,utan iställetyrka på att Miljööverdomstolen avslår Stockholmshems överklagande.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Antonie Frank har och hennes familj har liksom flera andra boende i den aktuella fastigheten drabbats av allvarliga sjukdomsproblem efter inflyttning i den aktuella lägenheten. När hon inte vistas i lägenheten har hon blivit nästan symptomfri. Hon bor f.n. i en hälften så stor evakueringslägenhet i samma fastighet där hon inte blir sjuk.

Hyresvärden Stockholmshem vill inte erkänna att det i fastigheten finns lägenheter/rum med s.k. sjuka hus problem, vilka i detta som i de flesta andra fall beror på fuktskadad betong som även efter torkning avger flera olika mycket giftiga ämnen. Mycket höga halter av dessa gifter har uppmätts i den aktuella lägenhetens kök. Stockholmshem har inte, som borde skett, sanerat all skadad betong utan istället enbart i köket lagt in ett s.k. ventilerat golv.

Dessa golv bör/ska anslutas till separat fläkt eftersom ventilationen måste ske med konstant hastighet – varken får låg eller för hög. I detta fall anslöts golvet till en central köksfläkt med dålig och variabel funktion styrd dels av övriga hyresgästers behov, dels av felaktig koppling vid själva utsuget ovanför spisen. Trots att Stockholms Hem i detta sammanhang vägrade erkänna dessa brister byttes förra året hela fastighetens ventilationssystem ut. Situationen förbättrades något men lägenhetsinnehavaren blev fortfarande sjuk vid vistelse i lägenheten.

Ett antal tester av golvets funktion med ny ventilation av Stockholmshem och av anlitade experter visade på helt olika resultat. Ibland fungerade golvet – ibland inte. Sannolikt beroende på att separat fläkt inte använts och att golvet också installerats på ett felaktigt sätt. Bl.a. har insugskanalerna placerats under lägenhetens element, vilket gör att luften dras åt fel håll och nya lister har monterats på fel ställen.

Vi stödjer domstolens beslut att Miljöförvaltningen bör utreda detta ärende på nytt och då förlita sig på egna, objektiva mätningar av gifthalter vid betong. Om skadliga halter uppmäts ska den skadade betongen bytas ut.

§9 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller utan ytterligare åtgärder, Pålsundsgatan 6

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-2009-006966
Dnr 2007-8107; 2007-8109

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för yrkandet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, SBC:s Brf Vårt hus nr 1

Remiss från länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning 505-2009-086719
Dnr 2009-4877

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen i Stockholms län avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för yrkandet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Svar på skrivelse från SBC om tillsyn över fastighetsägarnas egenkontroll

Dnr 2010-000815

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Svar på skrivelse om förstärkt tillsyn av skolor och förskolor, från Mikael Magnusson m.fl. (S)

Dnr 2011-2887

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens yttrande på skrivelse om förstärkt tillsyn av skolor och förskolor från Mikael Magnusson m.fl. (S).

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

- Godkänna förvaltningens yttrande om förstärkt tillsyn av skolor och förskolor.

- Uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag och kostnadskalkyl för hur hälsoskyddstillsynen vid stadens skolor och förskolor kan förbättras.

- Därutöver anföra följande:

60 procent av de inspekterade skolorna och förskolorna har fått anmärkningar vid genomförda hälsoskyddsinspektioner. I svaret på skrivelsen ser vi att ambitionsnivån sänkts från inspektion var fjärde år 2008 till att nu ligga på en nivå där skolor och förskolor bara inspekteras vart sjätte år. Det är både uppseendeväckande och oroväckande. Förvaltningen skriver i sitt yttrande att en utökad tillsyn inte är möjlig inom ramarna för stadens budget för 2011. Ska verksamheten kunna utvecklas krävs således mer resurser.

Hälsan hos våra barn och unga är inget staden har råd att riskera. Hälsoproblemen i stadens skollokaler och förskolor måste åtgärdas. Mot den bakgrunden bör förvaltningen uppdras att ta fram underlag kring dels vilka åtgärder som måste vidtas samt hur mycket resurser det skulle kräva. Underlaget ska sedan ligga till grund för en diskussion om kommande budget för Stockholms stad och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§13 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på problem med råttor från Brf Björkens avfallsförvaring utan ytterligare åtgärd, Rörstrandsgatan 4

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län, nr 505-2011-000456
Dnr 2010-012175

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet i sin helhet och fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut från den 21 december 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för yrkandet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Överklagande av beslut om att inkomma med åtgärdsförslag gällande musikbuller i bostad från Göta Lejon

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-11-814
Dnr 2010-19741-630

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 5 januari 2011.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för yrkandet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Märkning av importerade, färdigförpackade livsmedel

Uppföljande kontroller i livsmedelsbutiker
Dnr 2011-3296

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om sammanställning av märkning av importerade, färdigförpackade livsmedel.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till Livsmedelsverket.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Livsmedelslagen följs inte i Stockholm. Det är allvarligt på flera sätt. Allvarligt eftersom lagarna stiftats av en anledning och allvarligt för att lagar som inte följs underminerar de regelsystem vårt samhälle byggt upp. Precis som Miljöförvaltningen skriver i sitt utlåtande är lagbrotten gällande märkning av livsmedel ständigt återkommande. Förvaltningen pekar ut bristande kännedom om märkning hos livsmedelsföretagare som en orsak och kommer som konsekvens av det även att börja att, förutom märkning av livsmedel, också kontrollera relevanta kunskaper hos berörda företagare. Det är ett viktigt arbete för att se till att konsumenternas säkerhet stärks. Staden bör arbeta strategiskt för att se till att gällande lagar kring livsmedelsmärkning följs.

§16 Två anmälningar om mindre ändring av tillståndet för Värtaverket

Dnr 2011-480; 2011-482

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar anmälan om mindre ändring av tillståndet för Värtaverket angående anpassning av bränslemottagning och bränslelagring i hamnen utan åtgärd.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad att utreda och redovisa kostnaderna för möjligheterna att flytta, återplantera och eventuellt kompensera för de ekar som behövs avlägsnas i samband med byggandet av nytt kraftvärmeverk. Redovisningarna ska komma in till miljöförvaltningen i god tid innan anläggningsarbetena påbörjas.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar i övrigt anmälan om mindre ändring gällande förändring av teknik i tillståndsgiven kraftpanna utan åtgärd.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak åberopa förvaltningens yttrande som svar på remissen.

2. Vidhålla att allt bör göras för att behålla de skyddsvärda ekarna på samma plats där de nu växer

3. Att man innan man avlägsnar eller försöker flytta ekarna ska återkomma till förvaltningen med en redovisning för vilka alternativ man beaktat och förkastat för att kunna behålla ekarna där de växer.

4. I övrigt anföra följande:

Miljöpartiet välkomnar att Fortum nu påbörjar byggandet av ett mer miljövänligt kraftvärmeverk som vid start kommer att minska användningen av fossil energi. Då miljöförvaltningen gör bedömningen att den nya föreslagna roster­förbrännings­pannan har miljömässiga fördelar t.ex. vad gäller minskade utsläpp och minskad påverkan på grundvattennivå, och i övrigt kan räknas som en mindre ändring, har vi inget att invända i bytet av teknik från panna med fluidiserande bädd till rosterpanna. De ekar som riskerar att flyttas eller tas bort genom projektet har ett stort miljömässigt värde i staden. Vi uppmanar Fortum att ta ett stort miljöansvar och göra allt man kan för att bevara ekarna på deras befintliga växtplats. Miljöförvaltningen bör involveras i den fortsatta hanteringen av ekarna om detta inte bedöms som möjligt.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP), Mikael Magnussons m.fl. (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Jäv

Vice ordföranden Per Bolund (MP) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§17 Lägesrapport Elbilsupphandlingen

Dnr 2009-010766-111

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande elbilsupphandlingen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

En kostnad per fordon på 400000 kr gör att en elbil inte är möjlig att köpa för de allra flesta Stockholmare. Miljöförvaltningen bör därför undersöka möjligheterna att ha de nya elfordon som staden köper i en öppen bilpool så att även privatpersoner kan använda dem på kvällar och helger när de inte används i stadens verksamhet.

§18 Fortums önskan att vilandeförklara alternativt förlänga prövotiden angående utsläpp till vatten från Högdalenverket

Remiss från miljödomstolen, Mål nr M 1442-07
Dnr2001-001573

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt eget förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Nämnden välkomnar Fortums investeringar i mer energieffektiv teknik som minskar utsläppen, bland annat i Högdalenverket. Det är en positiv intention som nämnden ger sitt fulla stöd till.

Tekniken med rökgaskondensering innebär emellertid att rökgaskondensatet måste släppas ut någonstans. Den närmsta recipienten för Högdalenverket är Mälaren-Rödstensfjärden, och det är också till denna recipient som rökgaskondensatet från verket för närvarande släpps ut.

Recipienten ligger inom Östra Mälaren vattenskyddsområde, vilken därtill är stadens vattentäkt, och har redan idag problem med att uppnå en god kemisk ytvattenstatus på grund av förhöjda halter av bland annat kvicksilver. I förevarande fall har frågan om villkor för utsläpp till vatten gång på gång skjutits på framtiden under en längre tid. Nämnden instämmer därför i miljöförvaltningens bedömning att Fortums yrkande om förlängd prövotid bör avslås. Nämnden anser vidare att villkoren för utsläpp till vatten bör sättas mot bakgrund av marknadens bästa tillgängliga teknik.

Vad gäller lämpligheten att släppa ut rökgaskondensat till Östra Mälaren uttalade nämnden i ett tidigare ärende (ärende 14 miljö- och hälsoskyddsnämnden 22 mars 2011, dnr 2009-12126), rörande Fortums ansökan att släppa ut rökgaskondensat från Hässelbyverket, att nämnden är mycket osäker på vad detta utsläpp skulle få för konsekvenser för denna känsliga recipient, och signalerade därmed en stor tveksamhet inför förslaget; detta trots att Fortum instämt i nämndens uppfattning om en väsentlig skärpning av villkoren för utsläpp till vatten. Dessa synpunkter är även av relevans för förevarande fall.

Stockholm Vatten AB har underhand meddelat att det finns en lösning där rökgaskondensatet från Högdalenverket kan ledas via en tryckavloppsledning till en ledning för dagvatten som mynnar ut i Saltsjön. På så vis undviks ett utsläpp av rökgaskondensat inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Nämnden står bakom detta förslag och framhåller att det vore en önskvärd lösning för det fall rökgaskondensatet inte till fullo kan renas på föroreningar och tungmetaller.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 mars 2011. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Avstyrka Fortum Värme samägt med Stockholms stads yrkande om att förlänga prövotiden för utsläpp av rökgaskondensat till vatten från Högdalenverket till den 13 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt eget förslag.

Jäv

Vice ordföranden Per Bolund (MP) och Katarina Luhr (MP) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§19 Detaljplaneprogram för Grimsta 1:2 och Råcksta 1:21 i stadsdelen Råcksta. S-Dp 2010-04206-54

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-19007

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programmet under förutsättning att:

- Nedgrävning av kraftledningen framgår som ett villkor för planens genomförande alternativt att planen anpassas till skyddsavstånd

- Ianspråktagen parkmark kompenseras

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra:

Det planerade området ligger längst den gröna tunnelbanelinjen västerut. Det är en hårt trafikerad tunnelbanelinje med många stopp. I och med att Råcksta hör till de områden som nu kommer att få betydligt fler bostäder i och med byggandet av Vällingby parkstad blir det redan stora behovet av att se över kollektivtrafiken och kommunikationerna till och från området ännu större.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Tillstyrka förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver begära att antalet återvinningspunkter fördubblas till 6 stycken och

att kommunen i samarbete med förpackningsindustrin samordnar all

återvinning.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:

Det är viktigt att den grönmarkskompensation som Miljöförvaltningen förordar verkligen genomförs på ett sådant sätt att de ekologiska värdena i området förstärks. Miljöförvaltningen bör ta upp en dialog med byggherren för att se till att kompensationsarbetet utförs på rätt sätt. Förvaltningen bör också följa upp ärendet när projektet är färdigt för att kontrollera att kompensationen har varit tillfyllest.

§20 Programsamråd om förslag till nya studentbostäder på fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14 i stadsdelen Sundby

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2010-13517-54
Dnr 2010-18704

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programmet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Vi tillstyrker i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Vi vill därutöver begära att planering och åtgärder genomförs utifrån kravet

att uppfylla MKN och åtgärdsprogrammet för Bällstaån. Detta bör ske genom särskilda kantzoner, dagvattenrening med dammar och våtmarker, försök med musselodling eller andra lämpliga åtgärder.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Det är mycket välkommet att platsen omvandlas från industri till bostäder, exploatering bör alltid i första hand ske på redan exploaterad mark. Extra välkommet är att dessa lägenheter är studentbostäder samt att p-talet därför kan hållas mycket lågt.

Detaljplanen bör också innefatta att ytor mellan husen mjukgörs och förses med planteringar, marksanering skall göras med hänsyn till detta. Husen bör uppföras energieffektivt, minst med passivhus-standard.

Cykelparkeringar och goda cykelvägar i området bör säkerställas.

Därutöver är det viktigt att åtgärder vidtas för att förbättra Bällstaåns ekologiska status.

§21 2010 års uppföljning av Stockholms stads åtgärdsprogram 2009-2013 enligt förordning om omgivningsbuller

Dnr 2010-19931

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen inklusive bilaga 1 som 2010 års uppföljning av Stockholms stads åtgärdsprogram 2009 – 2013 enligt förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675).

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till Trafikverket, SL, Bromma flygplats, trafik- och renhållningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmiljörådet och kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens redovisning.

2. Fastställa att kommande åtgärdsprogram tydligt ska ange krav på årlig

redovisning av utförda åtgärder på ett sådant sätt att fastställda nivåer successivt uppnås 2018 eller vid ett senare i varje enskilt fall fastställt tillfälle och då vid fastställd tidpunkt.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Det är uppenbart att buller fortfarande är ett mycket stort miljöproblem i Stockholm. De politiska beslut som tas bör inriktas på att minska bullerföroreningar. Den moderatledda majoriteten har istället beslutat förlänga avtalet med en av de största bullerkällorna i Stockholm, Bromma Flygplats, fram till 2038. Detta är inte att ta ansvar för miljöproblemen utan att nonchalera dem.

Rapporten visar att den borgerliga majoriteten inte tar frågan om buller och folkhälsa på allvar. Vi beklagar att åtgärdsprogrammet inte innehåller åtgärder som ska göras inom utsatta tidsramar och åtgärderna är därför svåra att följa upp. Av rapporten framgår att Stadsbyggnadskontoret inte ens kommenterat eller rapporterat om bullerskyddsåtgärder inom den fysiska planeringen. Trafikkontoret har för sin del inte redovisat några åtgärder vid källan under 2010, trots att det är den strategi som pekas ut i stadens åtgärdsprogram. Bland annat bör försök göras med sänkt hastighet på särskilt bullerutsatta sträckor. När inte våra egna förvaltningar agerar för att minska bullerproblemen skickas en dålig signal till andra aktörer, t.ex. trafikverket, att bullerfrågan inte är prioriterad i Stockholm.

§22 Miljö- och hälsoutredningen 2010 - Värdering av påverkansfaktorer och källor

Dnr 2011-4039

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av förvaltningens rapport Miljö- och hälsoutredning 2010 – Värdering av påverkan och källor.


2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Miljö- och hälsoutredningen, vid sidan om lagstiftning och uppdrag i budget, ska utgöra ett underlag för prioritering av förvaltningens aktiviteter i verksamhetsplaneringen för 2012.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med mätningar i stockholmsmiljön av:

a) Bisfenol A (BPA)

b) Ämnen på EU:s kandidatlista

c) Herbicider samt nedbrytningsrester av herbicider, t.ex. Glyfosfat

(Round-Up)

d) Radioaktiv Beta- och Gammastrålning

e) Genetisk mångfald

3. Att i övrigt anföra följande:

Miljö- och hälsoutredningen är ett viktigt dokument som ska utgöra underlag för stadens miljöarbete under flera år framåt i tiden. Det är därför viktigt att alla aspekter av miljöproblematiken i Stockholm finns med i underlaget. Vi saknar redovisning av förekomst av Bisfenol A och andra kemiska ämnen som visat sig kunna påverka hälsan, av herbicider som bland annat används i villaträdgårdar och som kan ha hormonliknande verkan, av radioaktiv strålning som särskilt härdsmältan i Fukushima visat på vikten att mäta samt av den genetiska mångfalden i stadens djur- och växtliv som är en viktig komponent i den samlade biologiska mångfalden.

4) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens rapport.

2. Ett stort antal kemiska ämnen i luft och vatten överskrider gällande gränsvärden eller normer. För flertalet av dessa utgör trafiken huvudkällan. Förvaltningen bör få i uppdrag att redovisa för de åtgärder som behövs göras för att gällande gränsvärden och normer uppnås senast 2021. Även vilka resursförstärkningar förvaltningen behöver för att kunna leda detta arbete. Särskilt bör redovisas hur den planerade s.k. Förbifart Stockholm påverkar detta arbete och vilka åtgärder som måste vidtas för att trafikens bidrag till problemen ska kunna lösas

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§23 COHIBA årsrapport år 2 - regionalt EU-projekt för minskade utsläpp av miljögifter till Östersjön

Dnr 2009-001862

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsrapportering från det regionala EU-projektet COHIBA

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi anser att projektet COHIBA är synnerligen viktigt då kunskap om innehåll och halter av prioriterade kemiska ämnen i vatten och huvudsakliga utsläppskällor av skadliga kemiska ämnen i många fall är bristfälligt vad gäller Östersjön.

Då många av de testade ämnena kunde påvisas men även att vattnet visades ha viss biologisk aktivitet ger en klar indikation av nödvändigheten av att snarast minska tillflödet av dessa ämnen till Östersjön. Att sätta in kolfilter vid visa utsläppskällor kan vara en effektiv åtgärd men det är tydligt att arbetet med att stoppa farliga ämnen vid källan bör vara det mest effektiva sättet att få bort dessa prioriterade ämnen ut Östersjön vatten, även sett till kostnad och energieffektivitet.

§24 Luften i Stockholm

Årsrapport 2010
Dnr 2011-5125

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport om luften i Stockholm 2010.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens rapport.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur miljökvalitetsnormerna kan följas i Stockholm.

3. I övrigt anföra följande:

Stockholms stad bryter mot ett flertal lagstadgade miljökvalitetsnormer. Detta går ut över Stockholmarnas hälsa och riskerar att staden får mångmiljonböter från EU-domstolen. Den moderatledda majoriteten behöver därför vidta nya åtgärder för att minska mängden luftföroreningar. Miljöförvaltningen bör snarast återkomma med förslag på sådana åtgärder som ligger inom den kommunala kompetensen.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport, samt uppdra åt förvaltningen att redovisa vilka åtgärder som kan vidtas för att MKN för partiklar och kväveoxider ska kunna uppnås senast 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Luftkvaliteten i Stockholm är ett prioriterat miljöpolitisktområde för staden. Några exempel på åtgärder som staden har vidtagit för att förbättra luftkvaliteten de senaste åren är att dubbdäcksförbud har införts på och träd har planterats längs Hornsgatan, trängselskatterna har permanentats, samt att försök med spolning, dammbindning och flexibla hastigheter har genomförts.

Miljöförvaltningens årsrapport över luftkvaliteten för 2010 visar också att halterna av de dubbdäcksorsakade partiklarna PM10 minskar. Det är givetvis ett välkommet resultat eftersom det visar att stadens vidtagna åtgärder har haft effekt. Samtidigt återstår mycket arbete för att få ner nivåerna under de gränsvärden som EU har satt upp. Det är en uppgift som vi tar på största allvar och som vi är fast beslutna om att uppnå.

Det uppenbart att vi måste fortsätta vårt arbete med att minska dubbdäcks­användandet i innerstaden så att vi kan få ner partikelhalterna till nivåer som inte är hälsovådliga, samtidigt som vi undviker böter från EU. Men för att kunna lyckas med detta krävs det att vi har tillräckliga verktyg till vårt förfogande. Regeringen förväntas inom en snar framtid lägga fram ett förslag på hur kommunerna ska kunna arbeta med denna fråga på ett mer offensivt sätt. Vi hoppas därför att staden snart ska beredas möjlighet att förfoga över nya instrument, så som miljözoner och dubbdäcksavgifter.

§25 Rapport om miljöbilsförsäljningen jan-feb 2011 och förslag till ny miljöbilsdefinition

Dnr 2011-4014

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till inspel till ny skärpt miljöbilsdefinition som redovisas i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande. Förslaget ska användas som inspel till staten som just nu funderar på nya miljöbilsdefinitioner inom några olika områden.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen avseende miljöbilsförsäljningen t.o.m. 2011.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak ställa sig bakom förvaltningens förslag till inspel.

2. Godkänna redovisningen avseende miljöbilsförsäljningen.

3. I övrigt anföra följande:

Statistiken över miljöbilsförsäljningen i Stockholm och Sverige visar tydligt att regeringens och stockholmsmajoritetens miljöbilspolitik har havererat. Försäljningen av miljöbilar i sin helhet sjunker dramatiskt. Inom miljöbilssegmentet har etanol- och biogasbilar nästintill försvunnit i försäljningen medan fossildrivna bilar har tagit över den miljöbilsförsäljning som ännu finns kvar. Detta förstärker samhällets oljeberoende istället för att minska det. Det behövs alltså en ny miljöbilsdefinition snarast som bidrar till större effektivitet i bilparken men som också ser till att förnybara drivmedel får en ökad efterfrågan. Även Stockholms stad bör genomföra åtgärder som stöder förnybara drivmedel och de fordon som kan köra på dem.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

- Godkänna förvaltningens redovisning

- Delvis godkänna förvaltningens förslag till inspel om ny miljöbilsdefinition

- Föreslå en ytterligare skärpning av kraven på dieselbilar för att dessa ska klassas som miljöbilar

- Därutöver anföra

Biltrafiken är den största kvarvarande utmaningen för att Stockholm ska kunna bryta oljeberoendet och att få ner utsläppen av växthusgaser. Därför är det djupt oroande att miljöbilsförsäljningen tappar mark, och generande att fallet är djupare i Stockholm än i landet i övrigt. Detta är ett stort misslyckande för den borgerliga miljöbilspolitiken.

Stockholms stad behöver aktivera de åtgärder som lokalt är möjliga för att öka miljöbilsförsäljningen.

På statlig nivå är en skärpning av miljöbilsdefinitionen viktig. Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till skärpning av miljöbilsdefinitionen, förutom att vi tycker att kraven på dieselbilar bör skärpas ytterligare för att få klassas som miljöbilar.

Höga kväveoxidhalter är ett problem för luftkvaliteten i Stockholm. Problem som förvärras av att allt fler dieselbilar kör på Stockholms gator. CO2-kraven bör därför sättas än skarpare på dieselbilar, för att få klassas som miljöbilar, än vad förvaltningen föreslår. Detta för att kompensera för det faktum att dieselbilar med samma CO2-utsläpp som bensinbilar, har högre kväveoxidutsläpp.

Till förvaltningens förslag till inspel bör också läggas att regeringen ställer krav på att etanol som säljs i Sverige uppfyller höga miljökrav i alla tillverkningsled.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Vi ser positivt på Miljöförvaltningens modell för en nationell miljöbilsdefinition, särskilt med tanke på att den är teknikneutral i sin ansats. En god ekonomisk miljöbilspolitik är enligt vår mening långsiktig, teknikneutral och höjer hela tiden ribban så att de bilar med lägst utsläpp i ett livscykelperspektiv gynnas. Att det finns anledning att skärpa och tydliggöra politiken på området är tydligt mot bakgrund av statistiken för bilförsäljningen som redovisas från Bil Sweden.

Staden arbetar målmedvetet med biogasfrågan, där en biogasstrategi ska utarbetas under året. Vi ser också många tecken på en positiv utveckling när det gäller biogasen med ett flertal mackar som invigs, utbyggnad av distributionsnätet och ett par stora produktionsanläggningar som byggs i Stockholm. Staden arbetar dessutom med en elbilsstrategi och en infrastruktur för laddstolpar utöver den stora elbilsupphandling som leds av Miljöförvaltningen.

§26 Skrivelse om grönmarkskompensation från Per Bolund m.fl. (MP

Dnr 2011-5870

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från Per Bolund m.fl. (MP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§27 Skrivelse om båtklubbar från Per Bolund m.fl. (MP)

Dnr 2011-5871

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från Per Bolund m.fl. (MP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§28 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om aktuella rättsfall.

Håkan Andersson informerar om att miljöförvaltningen blivit utsedd till Sveriges mest jämställda arbetsplats 2010 av Nyckeltalsinstitutet.

Avdelningscheferna informerar om aktuella händelser inom sina respektive verksamhets­områden.