Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2013-05-21

Sammanträde 2013-05-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport 1 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Kontroll av metaller i smycken 2012

Redovisning av miljöförvaltningens tillsynsprojekt i samarbete med Göteborg och Malmö
Dnr 2013-5550
(Hälsoskydd)

P

9 Tillsynsrapport för vård- och omsorgsboenden 2009-2012

10 Svar på uppdrag från nämndmöte den 5 februari 2013 gällande återvinningsstationer

Dnr 2013-881
(Hälsoskydd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Överklagande av beslut om miljösanktionsavgift för utebliven cisternkontroll, AUN 1, Stockholm

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 6873-12
Dnr 2012-8937
(Hälsoskydd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Tillsyn av oljecisternskontroll 2012

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2013-5551
(Hälsoskydd)

P

13 Överklagande av beslut om att lämna klagomålen utan ytterligare åtgärd, musikbuller och avfallshantering, restaurang Storstad, Odengatan 41

Remiss från länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning 5051-439-2013
Dnr 2011-10843
(Hälsoskydd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Riktad tillsyn fastighetsägare 2012

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2013-5582
(Hälsoskydd)

P

15 Årsrapport för bassängbad 2012

16 Tillsynsrapport för hygienverksamheter 2012

17 En översyn inom Sevesoområdet

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 00549/2013
Dnr 2013-5545
(Plan och Miljö)

P

18 Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 00557/2013
Dnr 2013-5708
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

19 Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 000494/2013
Dnr 2013-5231
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

20 Remiss av Regional cykelplan för Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen dnr 000562/2013
Dnr 2013-5806
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

21 Motion ( 2012:70) om bro till Årsta holmar

Svar på motion av Mikael Magnusson (S),
dnr KS 304-1834/2012
Dnr 2012-14774
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

22 Samråd om program för Blackebergsvägen, del av Blackeberg 3:1 m.m. i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby

Dnr 2013-4301
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Bullret i Stockholm - Rapport från SLB-analys och analys av resultatet

24 Avrapportering av energi- och klimatrådgivningens lokala arbete i Stockholm

25 Deltagande i EU- och Vinnova-projekt

Dnr 2013-5955
(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Förslag till detaljplan för del av Kristineberg 1:10 i stadsdelen Kristineberg

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2011-09773-54
Dnr 2013-4777
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

28 Anmälan av kontorsyttrande till kommunstyrelsen angående EU-kommissionens formella underrättelse Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (KOM:s ref SG-Greffe(2013)D/5828, överträdelse 2012/2216

Dnr 2013-6999
(Förvaltningsledning)

P

29 Resa till Brasilien, 3-6 juni 2013, för medverkan i konferensen Green Freight

Dnr 2013-7596
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Annkristin Axén, Marithe Eriksson samt till Luis Lopez, personalföreträdare från fackförbundet Vision.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Katarina Luhr (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen den 30 maj 2013.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 3/2013 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 16 april 2013 anmäls.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förteckningar från den 6 maj 2013 och den 21 maj 2013 anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen från och med 2013-03-23 – 2013-04-24.

Handlingar i ärendet

Lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden

2013-03-23 – 2013-04-24.

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 3/2013 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor den 8 april 2013 anmäls.

§7 Tertialrapport 1 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2013-6199

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till omslutningsförändring med 2,0 mnkr för minskade kostnader och intäkter för miljöbilar.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,3 mnkr ur central medelsreserv 2 i kommunfullmäktiges budget 2013, från medlen för skötsel av naturreservat.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till rapportering för uppföljning av delmål i miljöprogram 2012 – 2015 som nämnden har eget eller delat uppföljningsansvar för enligt bilagorna 2.1 och 2.2
till tjänsteutlåtandet.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Åsa Wester m.fl. (S) och vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Sara Stenudd (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta ett program för vad staden kan göra så att stadens egna (om än otillräckliga) miljödelmål och miljömål kan uppnås inom uppsatt tid.

Därutöver vi vill framföra att om vår politik kunnat genomföras hade staden fört en avsevärt mer ambitiös politik utifrån vårt program.

Därutöver vi vill påpeka de stora problem som den planerade Förbifarten åsamkar stadens klimat- och miljömål genom ökad dödlighet hos befolkningen, sämre Luft- och vattenkvalité, ökad förorening och intrång i skyddade områden. Allt detta återspeglas på olika sätt i förvaltningens redovisning i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Åsa Wester m.fl. (S).

Reservation

Sara Stenudd (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Tertialrapporten visar med tydlighet att stadens miljöprogram inte tas på tillräckligt stort allvar. Att miljökvalitetsnormerna för luft inte uppnås är ett stort och återkommande problem. Det är även mycket allvarligt att staden troligen inte når sina energimål. Att en minskad energianvändning delvis beror på att staden säljer ut sina fastigheter är inte ett acceptabelt sätt att räkna på. Staden ser inte heller ut att nå sina mål vad gäller klimatanpassning. Detta kan bli ett problem tidigare än beräknat eftersom klimatgasutsläppen är fortsatt höga. Det är för övrigt ett stort problem att data saknas för att ens kunna veta hur vi har uppnått målen under ekologiska livsmedel, intrång i grön- och vattenområden, och stärkandet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Wester m.fl. (S) enligt följande:

Detta ärende hade givetvis sett mycket annorlunda ut om en socialdemokratisk budget hade fått gälla. Nämndens förebyggande arbete, liksom kommunens proaktiva och pådrivande miljöarbete, som ju till stor del också ligger på miljö- och hälsoskyddsnämnden, hade fått ett betydligt större utrymme och resurser. Indikatorerna från kommunfullmäktige har i många fall låga ambitioner och är ej pådrivande.

Vi ser det som beklagligt att målen för dygnsmedelvärde för partiklar och kvävedioxid inte uppfylls och hoppas på kraftfullare åtgärder för att förbättra luftkvalitén till Stockholmarna. Vi anser också att det är anmärkningsvärt att provtagning av trafikdagvatten inte kommer att genomföras p.g.a. att de ekonomiska resurserna saknas.

Det är tydligt att miljöförvaltningens ansvarsområden och arbetsbörda ständigt ökar men de ekonomiska resurserna inte möter upp behoven i samma takt. Detta motsvarar inte våra förväntningar på ett miljöarbete i ”världsklass” även om förvaltningen gör ett mycket beundransvärt jobb inom de ramar som finns.

Socialdemokraterna ser positivt på att förvaltningen arbetar hårt med service mot stadens medborgare mycket god standard på denna punkt då detta är något som vi tycker är viktigt.

§8 Kontroll av metaller i smycken 2012

Redovisning av miljöförvaltningens tillsynsprojekt i samarbete med Göteborg och Malmö
Dnr 2013-5550

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Resultaten visar att för många säljare inte tar sitt ansvar. Därför behövs varukontroller. Staden bör satsa tillräckliga medel för en ordentlig tillsyn, som också omfattar mindre säljare.

Särskilt uttalande lämnas av Åsa Wester m.fl. (S) enligt följande:

Vi är tacksamma för att ICA-kuriren uppmärksammat frågan och att förvaltningarna läser ICA-kuriren. Bakgrundsrapporten visar hur viktigt det är att företagen ställer krav på sina leverantörer. Förvaltningarna bör fortsätta följa frågan.

§9 Tillsynsrapport för vård- och omsorgsboenden 2009-2012

Dnr 2013-6345

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten för kännedom till äldreförvaltningen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP), Åsa Wester m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Att godkänna förvaltningens rapport

2 Översända rapporten för kännedom till Äldreförvaltningen och till Micasa.

I övrigt anföra:

Då flera vårdboenden i rapporten visat sig lita på att fastighetsägaren har full kontroll över exempelvis varmvatten och ventilation kan det vara av intresse för båda instanser att samarbeta om rutiner för att öka säkerheten vid vård- och omsorgsboendena.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Åsa Wester m.fl. (S) och Sara Stenudd (V).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Svar på uppdrag från nämndmöte den 5 februari 2013 gällande återvinningsstationer

Dnr 2013-881

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Åsa Wester m.fl. (S):

1 Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på nämndens uppdrag från den 5 februari 2013 § 9.

2 Uppdra åt miljöförvaltningen att skyndsamt ta fram en ÅVS-strategi som inom ramen för nämndens tillsyn identifierar vari problemen med stadens återvinningsstationer ligger samt på bred front inventerar i första hand åtgärder från förvaltningens sida, i andra hand möjliga insatser att föreslå Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB:s utifrån den samlade problembilden. Denna strategi ska bland annat inbegripa resonemang kring

- felsortering och dumpning av felaktigt avfall vid återvinningsstationerna

- näringsidkare som olovligen brukar återvinningsstationerna

- hur miljöförvaltningen kan underlätta och marknadsföra möjligheten för allmänheten att anmäla missförhållanden vid återvinningsstationer

3 Uppdra åt miljöförvaltningen att i samband med livsmedelskontrollen genomföra en kampanj i syfte att kontrollera företagens avfallshantering.

4 Uppdra åt miljöförvaltningen att undersöka möjligheten att tillsätta ett antal sommarjobb som går ut på att kontrollera städning och tömning av återvinningsstationer i staden.

5 Översända beslutet till trafik- och renhållningsnämnden samt Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB för kännedom.

6 Därutöver anföra följande

Nämnden konstaterar att det redan vid förvaltningens tillsynsprojekt under sommaren 2006 uppdagades brister avseende tömning och städning av återvinningsstationerna med slutsatsen att verksamhetsutövaren inte uppfyller kraven på egenkontroll. Nämnden noterar att förvaltningen har konstaterat brister i FTI:s egenkontroll med slutsatsen att driften och underhållet av stationerna inte har fungerat tillfredsställande under samtliga år sedan den årliga avrapporteringen till nämnden påbörjades år 2010. Nämnden konstaterar vidare att någon tillfredsställande förbättring avseende FTI:s drift och underhåll inte har skett under perioden.

I stadens senaste medborgarenkät, år 2010, uppgav en tredjedel av stockholmarna att de var nöjda med skötsel och städning av återvinningsstationerna, medan närmare 40 procent uppgav att de var missnöjda. Resultatet är i stort sett detsamma som i medborgarenkäterna år 2007 respektive 2004. Trenden visar på ett utbrett och ihållande missnöje med skötsel och städning av återvinningsstationerna bland stockholmarna.

Det är för nämnden uppenbart att problemen med återvinningsstationerna kräver handfasta åtgärder för att bryta denna negativa trend. Nämnden finner vidare att de åtgärder som förvaltningen listar i sitt svar inte är tillräckliga, utan att frågan om FTI:s bristande egenkontroll kräver ett helhetsgrepp som omfattar samtliga inblandade aktörer – från stadens brukare och näringsidkare till FTI. Nämnden uppdrar därför åt förvaltningen att skyndsamt ta fram en återvinningsstationsstrategi (ÅVS-strategi) som syftar till att undersöka vilka problem som ligger bakom detta och föreslår åtgärder för att rätta till dem.

Problemen med nedskräpade återvinningsstationer kan även i viss mån härledas till brukare och näringsidkare som frånhänder sig felaktigt avfall vid stationerna. Detta är en aspekt som särskilt bör uppmärksammas i strategin. Likaså kan problemen med överfulla återvinningsstationer till viss del orsakas av förekomsten av näringsidkare som olovligen brukar stationerna. I syfte att stävja detta problem ska förvaltningen inom ramen för sin livsmedelstillsyn kontrollera företagens avfallshantering. I syfte att öka kännedomen om missförhållanden vid återvinningsstationerna bör också strategin beröra hur miljöförvaltningen kan underlätta och marknadsföra möjligheten för allmänheten att anmäla missförhållanden vid återvinningsstationer.

För att skaffa sig ett bättre underlag kring hur städning och tömning av återvinningsstationerna fungerar konstaterar förvaltningen att det behövs fler och mer frekventa tillsynstillfällen. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för att uppnå denna tillfälliga insats skulle vara att tillsätta ett antal sommarjobb med denna arbetsbeskrivning. Förvaltningen skulle även, eventuellt tillsammans med FTI, kunna anställa ett antal sommarjobbande återvinningsvärdar som hjälper besökare att sortera rätt och svara på frågor. Förvaltningen uppdras därför att undersöka möjligheten att inrätta ett lämpligt antal sådana jobb inför sommaren.

Att återvinningsstationerna fungerar på ett tillfredsställande sätt är en viktig fråga för staden utifrån såväl miljöhänseende som trivsel och skadedjursproblematik. Det är oacceptabelt att problemen har fortgått under så lång tid utan någon märkbar förbättring. Med de åtgärder som omfattas av detta beslut vill nämnden markera att man har för avsikt att ta i tu med problemen en gång för alla för att åstadkomma en avsevärd och varaktig förbättring på området.

Stadens mest verkningsfulla instrument är dock i avtalsförhållandet med FTI. Stadens nuvarande avtal löper ut under 2014. Nämnden vill därför uppmana trafik- och renhållningsnämnden att det i det kommande arbetet med att få fram ett nytt avtal mellan staden och FTI att ställa tydliga och enkelt mätbara krav på effektiv och ändamålsenlig hämtning samt ordentliga informationsinsatser om var, när, vad, och hur avfall kan lämnas. Det är också nämndens förhoppning att den ÅVS-strategi som förvaltningen givits i uppdrag att ta fram ska kunna utgöra ett bidrag i denna process.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 maj 2013. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på nämndens uppdrag från den 5 februari 2013 § 9.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till trafik- och renhållningsnämnden, samt Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB för kännedom.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Åsa Wester m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sara Stenudd (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Åsa Wester m.fl. (S).

Reservation

Sara Stenudd (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till miljöförvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöförvaltningens svar på nämndens uppdrag om trendutvecklingen de senaste åren avseende skötsel och drift av stadens återvinningsstationer, är bra. Men det saknas är en långsiktig strategi för hur staden avser att insamling av förpackningar, tidningar med mera, ska fungera på sikt. I den ursprungliga överenskommelsen mellan samtliga partier i Stockholms kommunfullmäktige avseende införandet av återvinningsstationer i Stockholm, var grunden att dessa återvinningsstationer skulle utgöra en längre, men tillfällig åtgärd för att stimulera och underlätta stockholmarnas intresse för källsortering. På sikt så skulle andra lösningar tas fram, främst ökade möjligheter till källsortering i fastigheter. Det sistnämnda bedömdes ta avsevärd tid, eftersom sådana möjligheter oftast är ekonomiskt sett mest rimliga vid nybyggnation och större ombyggnad av fastigheter.

De allmännyttiga bostadsbolagen har hittills varit relativt framåt för att erbjuda sina hyresgäster utökade och förbättrade möjligheter till källsortering. Även flera bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar har varit framgångsrika och framsynta inom detsamma. Men eftersom utvecklingen är mycket ojämn, där ett antal fastigeter fortfarande befinner sig på nollnivå avseende källsortering inne i fastigheten, så är det nödvändigt att staden ligger på för att driva på utvecklingen mot ökad källsortering i fastigheter. Stadsbyggnadskontoret behöver ställa tydligare krav på möjligheter till källsortering, vid beviljande av bygglov för olika fastighetsprojekt.

Att återvinningsstationerna är att betrakta som en tillfällig lösning, om än över en lång tid, bevisas bland annat av stadens ovilja att – i motsats till de flesta av Stockholms grannkommuner – bygga in och informa återvinningsstationerna i gaturummet. Sådana åtgärder har genomförts i till exempel Nacka och Huddinge, där man sätter upp insynsskyddande staket, buskplanteringar och annat runt sina återvinningsstationer.

Stockholms gaturum blir dessutom allt trängre, i betydelsen att allt fler olika intressen och faciliteter ska samsas på samma givna yta. Därför är det nödvändigt att Stockholms stad tydliggör vad man egentligen på sikt avser att göra med dessa återvinningsstationer.

§11 Överklagande av beslut om miljösanktionsavgift för utebliven cisternkontroll, AUN 1, Stockholm

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 6873-12
Dnr 2012-8937

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 6 november 2012.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Tillsyn av oljecisternskontroll 2012

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2013-5551

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP):

1 Godkänna förvaltningens rapport

2 Översända beslutet till Naturvårdsverket för kännedom

3 I övrigt anföra följande

Naturvårdsverkets ambition att minska det administrativa arbetet samt kostnader för cisterninnehavare och tillsynsmyndigheter är lovvärt. Samtidigt visar förvaltningens rapport att effekten också blev att 40 procent av de kontrollerade fastighetsägarna råkade ut för en miljösanktionsavgift plus timavgift för handläggning. Det är självfallet så att det åligger var och en att känna till de lagar och föreskrifter som gäller i Sverige och rätta sig därefter. Samtidigt har myndigheterna ett serviceansvar gentemot medborgarna. Föreliggande fall är ett typexempel på när förvaltningen, med relativt liten insats, kan bidra med en avsevärd förenkling för den enskilde som har potential att bespara såväl förvaltningen som den enskilde onödig administration och kostnader. Vi instämmer därför i förvaltningens slutsats att fortsättningsvis skicka uppmaningar till de fastighetsägare vars cisterner ska kontrolleras.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 maj 2013. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Åsa Wester m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP).

Reservation

Åsa Wester m.fl. (S) och Sara Stenudd (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till miljöförvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Det framgår tydligt av rapporten att den gamla tillsynen bör fortsätta. Den underlättar för hushållen, minskar risken för kännbar påföljd och framför allt minskar risken för utsläpp till mark och vatten.

§13 Överklagande av beslut om att lämna klagomålen utan ytterligare åtgärd Musikbuller och avfallshantering, restaurang Storstad, Odengatan 41

Remiss från länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning 5051-439-2013
Dnr 2011-10843

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen i Stockholms län avslår överklagandet och fastställer nämndens avslutsbeslut från den 27 november 2012.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Riktad tillsyn fastighetsägare 2012

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2013-5582

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Sara Stenudd (V) enligt följande:

Vi uppskattar förvaltningens initiativ genom d.s.k. Metod B och uppmanar förvaltningen och nämnden att utveckla denna metod.

Vi föreslår också att man inför rutiner i handläggningen från anmälan och framåt som gör det lätt för stadens invånare att utifrån de egna symtomen identifiera de problem som uppstår vid s.k. Sjuka-Hus problem. Detta är för närvarande inte möjligt om inte de som klagar själva känner till sambanden mellan fuktproblem och symptom.

§15 Årsrapport för bassängbad 2012

Dnr 2013-6641

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Tillsynsrapport för hygienverksamheter 2012

Dnr 2012-5503

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 En översyn inom Sevesoområdet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-5545

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Åsa Wester m.fl. (S) enligt följande:

Vi anser att det ska tydliggöras så att de inte finns risk för missförstånd

- att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap. gäller även för anläggningar som omfattas av den s.k. Sevesolagstiftningen, samt

- att myndighet som har tillsynsansvar för övriga delar av Sevesolagstiftingen också har ansvar för tillsyn över de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap.

Vi har sett alltför många fall på att myndigheterna vid minsta tvekan om att någon annan kan ha tillsynsansvar avstår ifrån att bedriva tillsyn. Därför måste detta göras så tydligt att det inte går att missförstå.

§18 Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-5708

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Vi instämmer i förvaltningens svar och anser dessutom att en nationell finansiering för omhändertagandet av stålkällor helt eller delvis bör finansieras av en avgift från producenten av strålkällan.

§19 Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-5231

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker att kommunfullmäktige antar klimat- och energistrategin för Stockholms län.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Att tillstyrka att kommunfullmäktige antar klimat- och energistrategin för Stockholms län med förändringar av målnivåerna under mål 1 och mål 4.

2 Texten under mål 1 ändras till ”Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar med minst 25 % till år 2020 jämfört med 2005. Verksamheter som regleras av handel med utsläppsrätter minskar samtidigt sina utsläpp med minst 30 % till år 2020”.

3 Texten under mål 4 ändras till ”År 2020 är minst 20 % av energianvändningen förnybar”.

4 Arbetet med att ta fram och genomföra åtgärder för att nå målen inom utsatt tid påbörjas.

5 Justera beslutet omedelbart.

Flera av målen har sänkts sedan staden för ett år sedan behandlade strategin politiskt. Även den gången rekommenderade KSL:s styrelse ett antagande. Att länet skaffar en klimat- och energistrategi är viktigt då vi redan nu står och väger på en nivå av CO2 som vi inte vet om jorden kan hantera. Halten av koldioxid i atmosfären har passerat en ny, oroväckande, milstolpe då 400 miljondelar (ppm) nyligen har uppmätts. Därför håller vi fast vid orginalförslagets mål 1, att länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter ska minska med 25 % till år 2020 jämfört med år 2005. Vi måste nämligen arbeta så pass snabbt. Kommunen och länet har flera styrmedel att använda och måste här jobba med att gynna cyklister och fotgängare, bilpooler, lämna incitament för samåkning, arbeta med infrastruktur för elfordon, införa ny parkeringspolitik, bygga ut omlastningscentraler för leveransfordon, osv, osv. Då förvaltningen anser att det går att nå en reduktion på 19 % med den utveckling som vi ser idag anser vi att det är fullt möjligt att nå målet 25 % om vi ökar takten nu. Vilket vi måste. Och kan. Arbetet går för långsamt i nuläget. Vi anser också att mål 4 bör bestå av minst 20 % förnybar energianvändning. Annars duckar vi redan nu för målet att ha en fossiloberoende bilflotta år 2030. Att höja målen är viktigt då det annars finns en risk att dåliga beslut fattas p.g.a kortsiktigt tänkande. Ett sådant exempel är att dieselbilar fortfarande kan definieras som miljöbilar.

Vi vill varna för att överdriva potentialen för energi från skogen. Redan nu har vi en betydande nettoimport av biomassa för energi. Dessutom dubbelräknas potentialen ofta i olika beräkningar. Vi vill påpeka att utvecklingen mot externa köpcentra är resultatet av politiska beslut, eller snarare politisk underlåtenhet. Det är i första hand kommunerna som bestämmer om denna utveckling, den bör upphöra. Vi vill även lyfta fram betydelsen av samhällsplanering för att det finns goda rekreationsmöjligheter inom länet och efterfrågan på fritidsresor minskar. Inte minst kan man behöva avstå ifrån att bygga i vattennära områden i stockholmsregionen, för att dessa ska vara tillgängliga för en bredare allmänhet. Vi vill slutligen betona vikten av att skatten på koldioxidutsläpp höjs. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmål. Det påverkar en rad områden: ifall det lönar sig eller inte för bilisten att satsa på förnybara drivmedel, energibolagets val mellan fossila och förnybara bränslen, familjens val mellan flygsemester och mer klimatsmart semester, och så vidare. Länets instanser bör göra det man kan för att uppmärksamma regeringen på betydelsen av en ökad koldioxidskatt.

3) Åsa Wester m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Att tillstyrka att kommunfullmäktige antar klimat- och energistrategin för Stockholms län med förändringar av målnivåerna under mål 1 och mål 4.

2 Texten under mål 1 ändras till ”Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar med minst 25 procent till år 2020 jämfört med 2005. Verksamheter som regleras av handel med utsläppsrätter minskar samtidigt sina utsläpp med minst 30 procent till år 2020”.

3 Texten under mål 4 ändras till ”År 2020 är minst 20 procent av energianvändningen förnybar”.

4 Arbetet med att ta fram och genomföra åtgärder för att nå målen inom utsatt tid påbörjas.

5 Justera beslutet omedelbart.

6 Därutöver anföra följande:

Stockholmsregionen ska vara världsledande i att fasa ut de fossila bränslena

Den senaste rapporteringen att CO2-halten nått rekordnivåer, och nått över 400 ppm, visar att radikala åtgärder behöver vidtas världen över. Effekterna av världens accelererande klimatutsläpp hotar att bli förödande för vår planet. Sverige har en lång historia av framgångsrikt miljö och klimatarbete, och detta arbete behöver nu uppgraderas.

Stockholmsregionen har genom sin befolkningstäthet speciella förutsättningar i Sverige att ha de högsta klimatambitionerna och kunna fasa ut de fossila bränslena först. Länsstyrelsen föreslog i sitt tidigare förslag till Klimat- och energistrategi att länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar med 25 procent till år 2020 jämfört med 2005. Nu föreslås 19 procent i detta ”Mål 1”. Att revidera ner målet som nu gjorts är fel väg. På motsvarande sätt gäller ”Mål 4”, där förslaget också här har reviderats ner mellan strategiversionerna. Energianvändning som till 20 procent bygger på förrnybart bör och måste vara möjligt att nå.

De mål som länsstyrelsen föreslagit, både denna gång och tidigare, kräver insatser från alla parter. Inte minst måste statens engagemang öka för att målen ska nås.

Stockholmsregionen har onekligen särskilda förutsättningar att bli första region i världen att fasa ut de fossila bränslena. Detta kommer att kräva stora investeringar i alltifrån energibesparande renoveringar av miljonprogramsområdena till utbyggnad av t-banenätet. – och resoluta åtgärder från staten att fasa ut fossilbränslena från fordonsparken.

Att länsstyrelsens och Stockholms stads sätt att redovisa och hantera statistik skiljer sig är mycket besvärande. Det är angeläget att man snarast enas om gemensamma redovisningssätt.

4) Sara Stenudd (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Vänsterpartiet har som mål att skapa ett fossilfritt samhälle redan 2030. Vi kan därför inte stödja KSLs rekommendation redan av detta skäl. Avgörande är att privatbilismen reduceras kraftfullt, att kollektivtrafiken byggs och tillgängliggörs i motsvarande mån och att Förbifarten stoppas och de 60 miljarder denna kostar görs tillgängliga för andra satsningar.

Vi vill därutöver tillägga att det är viktigt att parallellt redovisa de totala klimateffekterna av samhällets hela verksamhet och effekterna av de utsläpp som kan påverkas genom lokala, regionala och nationella beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Åsa Wester m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§20 Remiss av Regional cykelplan för Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-5806

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Åsa Wester m.fl. (S) enligt följande:

Socialdemokraterna i miljö och hälsoskyddsnämnden ser positivt på att regional cykelplan utvecklas. Det är viktigt att medborgarna i länets kommuner på ett enkelt säkert och tidseffektivt sätt ta sig fram på två hjul. Vi tycker det är viktigt att utveckla möjligheten att använda cykel som tvärförbindelse mellan olika slag av kollektivtrafik samt att genom bättre och säkrare cykelparkeringar göra att fler väljer att ex ta cykeln till tunnelbanan i stället för bil eller buss.

För att öka andelen arbetspendlare är det viktigt att cykelvägarna är säkra. Vi önskar att en högre andel cykelvägar är ordentligt avskilda från både bil och kollektivtrafik men även från gångtrafikanter. Detta för att minska antalet olyckor. Det är viktigt att cykeltrafiken ges ordentligt med utrymme, på vissa sträckor anser vi att det är aktuellt med flerfiliga cykelvägar. Ett slags ”motorvägar” för cyklar där det är lätt att köra om för de som cyklar snabbt men att även de människor som inte har sportcyklar och cykelbyxor känner sig välkomna på cykelvägarna. Detta skulle kunna minska den frustration och irritation som många cykelpendlare känner över sina medtrafikanter och att fler väljer att ta cykeln.

Anpassa trafiksignaler för cyklar att på vissa ställen visat att det ger ett jämna tempo även för biltrafikanter och är något som borde undersökas närmare.

Ett gemensamt system för lånecyklar i Stockholms län är något som borde utredas då det bara är politiken och inte människor som förhåller sig till kommungränser.

§21 Motion (2012:70) om bro till Årsta holmar

Svar på motion av Mikael Magnusson (S)
Dnr 2012-14774

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) och vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Åsa Wester m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Att Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunstyrelsen bifaller motionen

2 Att beslutet omedelbart förklaras justerat

3 Därutöver anföra att:

Samtidigt som den borgerliga majoriteten planerar att underfinansiera Miljöförvaltningens budget med 6 miljoner kronor under 2014 - till stor skada för Stockholms miljöarbete – vill samma borgerligt ledda styre satsa 40 miljoner kronor på att äventyra Årsta Holmars känsliga naturmiljö genom att anlägga en bro till dessa holmar.

Årsta holmars avskärmade läge gör att det idag finns relativt orörda stränder och buskmarker där flera rödlistade arter finner en skyddad tillflyktsort. Här finns djur som bäver, duvhök och fladdermöss i det centrala Stockholm.

En bro till holmarna med kraftigt ökat besökstryck skulle riskera dessa unika värden.

Beslutet om bro var ett dåligt berett hugskott. Beslutet bör omprövas. Vi föreslår därför att motionen bifalles.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Godkänna motionen.

Därutöver tillägga det väsentliga i att staden ansvarar för regelbundna, guidade besök till holmarna när detta är möjligt.

Vi vill också påpeka att förvaltningens svar är oklart vad gäller innebörden av texten ”….inte komma till skada vid en brobyggnation.” Liknande texter finns också i själva ärendet. Är detta identiskt med texten ”inte komma till skada som en följd av brobyggnationen” eller är en mer begränsad tolkning det korrekta?

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP).

Reservation

Åsa Wester m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Förvaltningens utlåtande visar tydligt de höga värden som finns på Årsta holmar, samt på behovet att värna dessa genom olika genomtänkta skyddsåtgärder. I det sammanhanget framstår den nu möjliga utvecklingen, att en bro byggs till Årsta holmar, en bro som förses med någon form av grind som bara hålls öppen under vissa tider på året, som helt absurd.

De besök som kan ske och bör uppmuntras på Årsta holmar, kan till en mycket effektivare användande av skattebetalarnas pengar, genomföras med hjälp av någon form av organiserad båttrafik.

§22 Samråd om program för Blackebergsvägen, del av Blackeberg 3:1 m.m.i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2013-4301

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programförslaget under förutsättning att:

a. Föreslagen bostadsbebyggelse i högre utsträckning anpassas till de höga
naturvärden som finns i området.

b. En fördjupad hälso-, risk- och miljökonsekvensanalys görs för att visa om den planerade bebyggelsen intill bensinstationen blir lämplig med hänsyn till

behovet av skydd mot olyckshändelser och risker för miljö och hälsa.

c. Alla bostadsbyggnader placeras och utformas så att Stockholms modellen för buller klaras.

d. Bostäder längs Blackebergsvägen utformas så att 26 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 41 dB(A) maximal ljudnivå underskrids inomhus.

e. Det analyseras om det är möjligt att vidta trafikåtgärder så att genom- fartstrafik leds bort från området.

f. En översiktlig dagvattenutredning görs och lämpliga markytor inom program- området reserveras för omhändertagande av dagvatten.

g. Programmet kompletteras med information om vattenskyddsområde och miljökvalitetsnormer för vatten.

h. Det framgår av programmet att bostadsbyggnader ska konstrueras på sådant sätt att markvibrationer inte sprids till byggnaderna. Vibrationer i byggnaderna bör underskrida komfortriktvärde 0,4 mm/s (Svensk standard SS 460 48 61).

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Åsa Wester m.fl. (S) enligt följande:

Förutom att ge ett mycket välbehövligt tillskott av lägenheter kan planprojekt ge bättre förutsättningar att binda ihop Södra Ängby med Blackberg. Därför är det glädjande att förvaltningens förslag visar att det går bygga ett större antal lägenheter utan att offra naturvärden. Vi anser det är en kompetens som staden i stort bör ta lärdom av inför kommande planarbete.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin enligt följande:

Vi stödjer i allt väsentligt förvaltningens förslag till beslut bortsett från att den nya förbindelsen mellan Arosenius-vägen västerut via Blackebergsvägen inte bör byggas utan ersättas av en gång- och cykelväg. Den typen av nya bilvägar leder till ökad användning av bilar totalt sett inom ett större område (jmf utredningen rörande Skarpnäck/Bagarmossen) och försämrar ekologiska spridningsvägar.

§23 Bullret i Stockholm – Rapport från SLB-analys och analys av resultatet

Dnr 2013-6151

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapportering.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin enligt följande:

Som så riktigt påpekas av förvaltningen är bullret direkt korrelerat med mängden trafik. Även om vi instämmer i förvaltningen ”krav” att fordonsindustrin måste ta sitt ansvar anser vi att detta aldrig räcker och att det krävs insatser från samhället. Vi anser därför att det är stadens ansvar att minska bl.a. bullret genom de åtgärder för att minska privatbilismen som förvaltningen tidigare efterlyst.

§24 Avrapportering av energi- och klimatrådgivningens lokala arbete i Stockholm

Dnr 2013-4784

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens avrapportering.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten att tillsammans med Göteborgs stad och Malmö stad överlämna en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet angående behov av ett energi- och klimatrådgivningsstöd som är anpassat till kommuners storlek.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 mars 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Åsa Wester m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna rapporten

2 Därutöver anföra följande:

Den borgerligt ledda utförsäljningen av allmännyttan har lett till en uppsplittring av fastighetsbeståndet - vilket gör att det blir svårare att få tillstånd långsiktiga och nödvändiga investeringar i bland annat energieffektiviseringar. Stadens fastighetsbestånd uppgår nu till endast 12 procent av det totala beståndet. För att nå de privata fastigheterna (de resterande 84 procenten) spelar därför energi- och klimatrådgivningen en allt viktigare roll.

I många bostadsrättsföreningar finns begränsad erfarenhet av drift och förvaltning av bostäder, och behovet av bra rådgivning är därför avgörande. Att energimyndigheten missgynnar de större städerna i stödet till denna rådgivning drabbar därför Stockholm dubbelt.

Åren 2005-2008 erbjöds bostadsrättsföreningar ett statligt bidrag genom Klimatinvesteringsprogrammet Klimp, för att göra energikartläggningar. De borgerligas ovilja att genomföra motsvarande klimatinvesteringsprogram gör att denna typ av mycket träffsäkra klimatsatsningar uteblir. Det är olyckligt för stockholmarna och för klimatet.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V).

Reservation

Åsa Wester m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Energi- och klimatrådgivning är en viktig hörnsten i Stockholms klimatarbete. Energiområdet är stort och då förändringar i både teknik och prisbild förändras snabbt kan det vara svårt som medborgare sätta sig in i vilka åtgärder man ska prioritera. Rådgivningen är därför en viktig del i att Stockholm ska kunna nå sina klimatmål och bör utvecklas och utökas. Om detta inte kan ske med statliga medel bör kommunen själv prioritera detta arbete för att uppnå klimatmålen inom utsatt tid.

§25 Deltagande i EU- och Vinnova-projekt

Dnr 2013-5955

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner deltagande i Vinnova-projektet Testbädd för solceller i urban miljö.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens deltagande i Vinnova-projektet Spridning av energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadsområden.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens deltagande i EU- projektet REENOVATE.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 16 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Åsa Wester m.fl. (S) enligt följande:

Projekten är bra men understryker också att stadens borgerliga majoritet varit och är alldeles för passiv när det gäller energihushållning i befintlig privat bebyggelse. Frågan har i själva verket diskuterats sedan mitten av 1970-talet utan att särskilt mycket hänt.

Bostadsrättsföreningar är en särskilt svag punkt eftersom styrelserna ofta saknar både den tekniska och ekonomiska kompetens som krävs för att genomföra stora investeringar som ger effekt först på lång sikt. Dessa marknader klarar inte av den långa sikten. Stat och stad måste delta aktivt för att något skall hända. Erfarenheterna från Hammarby sjöstad visar också att de utlovade effekterna till stor del uteblev utan att staden gjorde någon särskild uppföljning.

När erfarenheter väl vunnits av projekten bör förvaltningen återkomma med förslag på mera offensiva insatser. Exempelvis hade miljö- och klimatinvesteringsprogram som Klimp och Miljömiljarden kunna komma väl till pass i detta arbete. Dessa investeringsprogram från den rödgröna tiden är dock nerlagda av de borgerliga regimerna.

§26 Förslag till reviderad biogasstrategi för Stockholms stad

Dnr 2013-6538

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslaget till reviderad biogasstrategi.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder förslaget till reviderad biogasstrategi till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 5 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Åsa Wester m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Staden bör snarast möjligt överföra produktionen av biogas i egen regi.

Därutöver tillägga att en samhällsekonomiskt optimal produktion av biogas förutsätter att produktionen sker i samhällets regi så att alla beslut som tas har samhällets intressen som ledstjärna.

Därutöver vill vi tillägga att vi har respekt för de problem som finns vad gäller en samhällsekonomiskt effektiv insamling av biologiskt material och produktion av olika energiformer, vilket understryker vårt förslag ovan. I övrigt delar vi i allt väsentligt förvaltningens synpunkter.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Åsa Wester m.fl. (S).

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Vi finner det mycket glädjande att stadens arbete med att få fram biogas får ökad fart, då mycket tid har gått förlorat efter ett långt uppehåll efter valåret år 2006 och de därpå följande nedläggningarna av de biogasprojekt som Stockholms stad tidigare bedrev, samt dröjsmålen med att få igång insamling av matavfall.

Vi vill betona vikten av att åtgärder för att öka användningen av fordonsgas inte skapar en efterfrågan som behöver tillgodoses av fossilgas. Energimyndigheten har varnat för att biogas kan bli en brygga till fossilgas, i stället för tvärtom. Det är viktigt att förhindra att så inte blir fallet.

Strategins diskussion om konsekvenserna av föreslagna ändringar av EU:s energiskattedirektiv understryker vikten av att Sverige höja skatten på utsläpp av koldioxid. Det bör därför ingå i strategin att Stockholm ska verka för en sådan höjning på nationell nivå.

Eventuell samrötning av avfall och avloppsslam ställer höga krav på att avloppsslammet är fritt från tungmetaller och andra miljögifter, för att inte rötningsresterna ska vara förorenade. Vi välkomnar att den borgerliga majoriteten sent omsider har börjat intressera sig för ökad insamling av matavfall för rötning till biogas.

Särskilt uttalande lämnas av Åsa Wester m.fl. (S) enligt följande:

Avgörande för att bygga ett modernt kretsloppsbaserat samhälle är att ha en avfallshantering som fungerar smidigt och uppmuntrar till insamling, återvinning och återanvändning. Detta i kombination med resurssnåla produkter fria från giftiga ämnen. Stockholm ligger efter, särskilt när det gäller insamling av matavfall till biogasproduktion. Ambitionerna och insatserna på detta område behöver vara höga. Mycket tid har förlorats sedan 2006.

Att det ska vara lätt att vara miljövänlig för medborgarna är avgörande för att vi ska nå högre mål om hållbarhet. Biogasproduktionen och biogasanvändningen i Stockholm behöver öka. Produktionskapaciteten för rötning måste ökas rejält. Förutsättningarna för en ny anläggning bör undersökas så snart som möjligt. Biogasen kommer på kort och medelfristig sikt spela en viktig roll som fordonsbränsle. Vi ska i sammanhanget dock vara medvetna om att elmotorer har en mycket bättre verkningsgrad än förbränningsmotorer. I takt med teknikutvecklingen på elfordon kommer biogasanvändningen sannolikt behöva växlas om från fordonsbränsle till bränsle i kraftvärmeverk.

Stockholm som har mycket olika typer av bebyggelse bör driva utvecklingen inom flera olika metoder. En metod som bör studeras är torrkonservering av matavfall. En metod som ger högre biogasutbyte, är luktfritt, lättare att hantera och där det krävs färre tömningar. Trafik- och renhållningsnämnden bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga ut ett system för att torrkonservera och samla in matavfall i Stockholm i stor skala, och påbörja ett eller flera pilotprojekt.

Det krävs målmedvetet arbete och satsningar för att få volym på produktionen av biogas. Här har det offentliga, inklusive Stockholm stad en viktig roll att spela. Den borgerligt beslutade utförsäljningen av Stockholm Vattens gasbolag kommer därför att försvåra den offensiva satsning på biogas som behövs. Förvaltningen bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att staden enskilt eller tillsammans med andra kommuner ska utveckla ett eget bolag för biogasproduktion.

Nu finns föreliggande förslag på strategi. Det är nu viktigt att strategin genomförs snabbt och målinriktat, och att nödvändiga resurser för att genomföra strategin anslås. Stockholm har mycket att ta igen.

§27 Förslag till detaljplan för del av Kristineberg 1:10 i stadsdelen Kristineberg

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2013-4777

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att:

a. Antalet parkeringsplatser för cykel utökas i planprojektet och antalet bilparkeringar minskas.

b. Stadsbyggnadskontoret redovisar för hur den centrala ekparken kan förstärka förutsättningarna för biologisk mångfald i form av eklevande arter.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) och Åsa Wester m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Att utreda konsekvenserna för den biologiska mångfalden och påverkan på ekologiska spridningssamband innan planförslaget tillstyrks.

2 Att om planförslaget tillstyrks lista och utföra fullständiga kompensationsåtgärder (exv förstärkning av andra viktiga nyckelbiotoper för ek) för den värdefulla naturmark som eventuellt kommer att tas i anspråk.

3 I övrigt tillstyrka förvaltningens tjänsteutlåtande.

Vi anser att en konsekvensbeskrivning för den biologiska mångfalden saknas när de gamla träden på platsen helt avlägsnas och parkmarken bebyggs, då området idag anses vara ett kärnområde för biologisk mångfald. Konsekvenserna av denna förlorade mark måste utredas. Det är t.ex. viktigt att visa hur man undviker att skära av viktiga spridningssamband som kan gå förlorade vid byggnation. Det är mycket viktigt att spara stadsnära parkmark när Stockholm växer, då efterfrågan på natur för rekreation och uteliv kommer att öka, och vi är därför av flera skäl negativa till den planerade kontorsbebyggelsen på platsen. Då vi ser att de planerade byggnaderna kan ha en positiv effekt som bullerskydd anser vi att man vid eventuell byggnation bör utreda möjligheten att spara delar av den värdefulla marken och där bygga andra, mindre platskrävande typer av bullerskydd för att öka markens värde för rekreation samtidigt som man behåller större träd och därmed delar av områdets ekologiska värden.

Om den föreslagna bebyggelsen ändå uppförs ska fullständiga kompensationsåtgärder utföras och dessa ska beskrivas och godkännas innan arbete på området påbörjas.

I övrigt instämmer vi starkt i förvaltningens förslag att minska parkeringsytor för bilar och öka ytorna för cykelparkering.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Stadsbyggnadsnämnden uppmanas återkomma med nytt förslag till beslut där de miljö- och kulturmässiga värdena skyddas på ett betydligt bättre sätt

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Åsa Wester m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§28 Anmälan av kontorsyttrande till kommunstyrelsen angående EU-kommissionens formella underrättelse Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (KOM:s ref SG-Greffe(2013)D/5828, överträdelse 2012/2216

Dnr 2013-6999

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§29 Resa till Brasilien, 3-6 juni 2013, för medverkan i konferensen Green Freight

Dnr 2013-7596

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens medverkan vid konferensen i Brasilien.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§30 Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om att datum för miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde behöver flyttas från tisdag 11 juni 2013 till tisdag 18 juni 2013

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att flytta det ordinarie sammanträdet tisdagen den 11 juni 2013 till tisdagen det 18 juni 2013.