Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-11

Sammanträde 2019-04-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds med information från förvaltningens parkmiljöavdelning.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering,
anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

5 Redovisningen av utredning av egen regi av parkskötsel i mindre omfattning

7 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 2019-204-1.4. (Omedelbar justering)

Remissärenden

8 Serveringstillstånd till Sushi Centralen AB

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2019-140-1.5.2. (Omedelbar justering)

9 Serveringstillstånd till Strandvägen 56 Etablissemanget AB

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2019-165-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2019-66-1.2.1. (Omedelbar justering)

12 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020

13 Månadsrapport mars 2019 (Senare utskick)

14 Anmälan av slutredovisning av 2018 och ansökan 2019 av utvecklingsmedel för multiprofessionelt arbetssätt -äldreomsorg

16 Anmälan av hälsoskyddstillsyn på skolor och förskolor 2018

Rapport från miljö-och hälsoskyddsnämnden Dnr 2019-182-1.6.

17 Anmälan av årsrapport plaskdammar sommaren 2018

Rapport från miljö-och hälsoskyddsnämnden Dnr 2019-183-3.2.

18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

19 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

20 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

21 Anmälan av promemoria 2019-04-11 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

22 Information från stadsdelsdirektören

23 Övriga frågor

Slutet sammanträde
Det slutna sammanträdet inleds med en information om lex Sarah-ärenden av
verksamhetsutvecklare Christina Pettersson.

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

26 Utredning enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - egen regi

27 Utredning enligt 14 kap. socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

Anmälningsärenden

28 Information om anmälan och rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah)- enskild regi

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Balanslista med medborgarförslag

§7 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

§8 Serveringstillstånd till Sushi Centralen AB

§9 Serveringstillstånd till Strandvägen 56 Etablissemanget AB

§10 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens

§13 Månadsrapport mars 2019

§19 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§20 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§21 Anmälan av promemoria 2019-03-07 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

§22 Information från stadsdelsdirektören

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§26 Utredning enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - Stöd och serviceenheten egen regi

§27 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - Familjeenheten, egen regi­

§28 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§29 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 år 2018 - äldreomsorg

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll