Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-08-31

Sammanträde 2006-08-31

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00.

Förhinder att närvara vid sammanträdet Läs mer... anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post:registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Bordlagt ärende

2 Svar på skrivelse från ersättaren Camilla Thorstensson (kd) om ”Frisk luft en rättighet?”

Beslutsärenden

3 Svar på medborgarförslag om ”organisationen av handikappomsorg”.

4 Svar på medborgarförslag ( 2 st) om ”sysselsättning för Östermalms funktions-hindrade invånare” samt om ”sysselsättning för fysiskt funktionshindrade”.

5 Månadsrapport juli 2006.

6 Svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) ”Gör Folkanhuset till östermalmarnas kulturhus!”

7 Svar på fråga från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om skolskjutsar.

8 Svar på skrivelse från ledamoten Claes Fleming m fl (fp) om ”förnyad översyn av gatubelysningen på Valhallavägen”.

9 Svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om ”Graffiti – ungdomar, konst och det offentliga rummet”.

10 Svar på skrivelse från ledamoten Peter Lundén-Welden m fl (m) om Ellen Keys park.

11 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag för stöd till anhöriga.

Dnr 2006-795-531.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från RSMH Carpe Diem Östermalm.

13 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Föreningen för Hjorthagens Ungdomsgård.

Remissärenden

14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stödcentrum för unga brottsoffer- verksamhetsrapport.

15 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Mikael Söderlund (m) och Peter Lundén-Welden (m) om Arkitekturhögskolans framtid.

16 Svar på remiss från kommunstyrelsen över rapporten ”Översyn av stadens administration.

Dnr 2006-447-007.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Svar på remiss från kommunstyrelsen av Erik Nilssons m fl (s) skrivelse om ”utveckling av läxhjälp och föräldrastöd”.

18 Svar på remiss från kommunstyrelsen av Mikael Söderlunds (m) skrivelse om att ”Öka elevernas kunskap om Kina”.

19 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över ansökan om bygglov för uppförande av murar vid kontorshus/bostadshus vid Strandvägen 58, Nobelparken.

20 Yttrande över länsstyrelsens tillsyn av Dianagården. Dnr 2006-715-534

Anmälningsärenden

21 Anmälan av förvaltningens svar på skrivelse angående Kampementets vård- och omsorgsboende.

22 Anmälan av Utrednings- och statistikkontorets (USK) rapport ”Så tycker föräldrar och elever om obligatoriska särskolan 2006”.

23 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om utvecklingsmedel till projektet Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa.

24 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om statsbidrag till projektet Utveckling av förebyggande insatser genom samverkansformer för att möta gymnasieelevers behov av stöd.

25 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om utbetalning av statsbidrag för ett personligt ombud för år 2006.

26 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att avslå nämndens ansökan om statsbidrag till projektet Tidiga och förebyggande insatser för unga vuxna i riskzon genom gruppverksamhet.

27 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att avslå nämndens ansökan om statsbidrag till projektet Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter.

28 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stads-delsnämnds beslut att godkänna genomförandet av byte av lokal för Arbets-centrum; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

29 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stads-delsnämnds beslut att godkänna förvaltningens skrivelser som svar på två medborgarförslag om dels ”utveckling av psykiatri” samt om ”aktivering av lagen om särskild service för vissa funktionshindrade (LSS)”; nu laglighets-prövning enligt kommunallagen.

30 Anmälan av förvaltningens svar till HSO Stockholms stad med anledning av genomförd inventering av fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

31 Anmälan av protokoll 2006-08-17 från handikapprådet på Östermalm.

32 Anmälan av protokoll 2006-08-21 från pensionärsrådet på Östermalm.

33 Anmälan av promemoria 2006-08-31 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

34 Anmälan av promemoria 2006-08-31 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

35 Information från stadsdelsdirektören.

37 Svar på remiss från kommunstyrelsen på rapporten ”Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser.

Dnr 2006-503-007.
Omedelbar justering

38 Yttrande enligt 6 kap 9 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över förordnande av särskild vårdnadshavare.

39 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

40 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken.

41 Anmälan av protokoll 2006-07-13 och 2006-08-17 från sociala delegationen. Utsändes ej

Mötesinformation

Justerat den 6 september 2006

Rolf Lindell (s)
Helena Bonnier (m)

Närvarande:

Ordförande Rolf Lindell (s)
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin Sjö (m)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)

Ersättare
Ulla-Liza Blom (s)
Louise Edlind-Friberg (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Leif Krafft (s)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Tomas Rittsel (fp)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Marion Sundquist (mp)
Stig Trossö (m).

Förhinder hade anmälts av ledamoten Lars-Eric Esbjörnsson (s) samt av ersättarna Anna Björkwall (v), Johanna Nilsson (s) och Camilla Thorstensson (kd).

Föredragande Ulla Ritzén, administrativ chef
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Marianne Snell,
Solveig Bellander, Anders Lindgren, Kerstin Sandström, Charlotte Dingertz, Anna-Maria Klint, Irma Mattsson.

Ordförande §§ 1 – 41

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena
Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 6 september 2006.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 15 juni justerades den 21 juni 2006 och protokollet från sammanträdet den 22 augusti justerades den 25 augusti 2006.

§2 Bordlagt ärende angående svar på skrivelse från ersättaren Camilla Thorstensson (kd) om ”Frisk luft en rättighet?”

2006-523-009

Stadsdelsnämnden beslöt ta upp till behandling ett vid förra sammanträdet bordlagt tjänsteutlåtande 2006-05-22 med förslag till svar på skrivelse från ersättaren Camilla Thorstensson (kd) om ”Frisk luft en rättighet?”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; Camilla Thorstensson (kd) har i sin skrivelse tagit upp omsorgen om de äldre till diskussion. Det är en viktig fråga och vi har alla anledning att fundera över hur omsorgen ska kunna förbättras. Men hon drar samtidigt ner denna viktiga diskussion till en lågvattennivå genom att jämföra omsorgen om de äldre med boskapsskötsel. Det är en förolämpning, inte bara mot de äldre, utan också mot anhöriga och alla som arbetar inom äldrevården och som gör en engagerad och viktig insats.

Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår att alla inblandade är besjälade av att göra tillvaron för våra äldre så bra som det någonsin är möjligt. När det gäller de äldres möjligheter att komma ut i friska luften har vi särskilda åtaganden på alla våra äldreboenden. Senior-träffen och Väntjänsten stimulerar också utevistelse. Kd har inte i olika ärenden som har behandlats i nämnden fört fram kritik av det här slaget. Kd borde genom sitt deltagande i vår stadsdelsnämnd kunna ta reda på fakta i stället för att med svepande kritik svärta ner en seriös och viktig verksamhet.

Utevistelse för äldre bör självfallet så långt möjligt ske enligt enskilda önskemål. Utevistelse beror många gånger på vädret och ett vanligt förekommande problem är att be boende saknar lämpliga kläder och skor. Tillgång till personal är därför inte den enda faktorn för ute-vistelse.

När det gäller kd: s förslag om en äldreminister är det faktiskt så, att vi redan har en utmärkt äldreomsorgsminister i Ylva Johansson. Hon och regeringen med samarbetspartier har lagt fram ett tioårsprogram med tio miljarder kronor för äldreomsorgen. Här i Stockholm har vi antagit en offensiv handlingsplan för en utbyggd och förbättrad äldreomsorg. Det blir ett av nästa mandatperiods högst prioriterade områden. Och här i vår stadsdel kommer vi att fortsätta våra satsningar på äldre-boende och förbättrad hemhjälp under nästa mandatperiod.

§3 Medborgarförslag om ändring av organisationen för personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning

2006-55-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-16 med förslag till svar på medborgarförslag om ”organisationen av handikappomsorg”.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§4 Medborgarförslag och skrivelse om sysselsättning för personer i personkrets 3 och för personer med fysisk funktionsnedsättning

2006-277-008, 2006-459-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-07 med förslag till svar på två medborgarförslag dels om ”sysselsättning för Östermalms funktionshindrade invånare” och dels om ”sysselsättning för fysiskt funktionshindrade” samt en skrivelse angående sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden anser att medborgarförslagen och skrivelsen är besvarade med hänvisning till

att diskussion inletts om att tillsammans med bl a Försäkringskassan och Fryshuset, med hjälp av projektmedel, starta sysselsättning
för personer som tillhör personkrets 3 och för övriga personer med funktionsnedsättning som har behov av sysselsättning samt

att arbete påbörjats med att förbättra Östermalms stadsdelsförvalt- nings information på hemsidan.

§5 Månadsrapport juli 2006

2006-281-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-15 angående månadsrapport per den 31 juli 2006.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvalt-ningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens månadsrapport juli 2006-08-28 samt

att därutöver anföra

Det är glädjande att notera att förvaltningens metodiska arbete för att förbättra kontrollen över Östermalms ekonomi ger resultat. Inte minst glädjande är det att förvaltningen arbetar med att utveckla prognos-säkerheten för att tidigare upptäcka även positiva avvikelser och därmed öka möjligheterna att använda resurser på effektivast möjliga sätt.

Vi noterar också att överskottet inom försörjningsstöd/arbetsmark-nadsåtgärder är resultatet av en aktiv handläggning av ärenden och att arbetssökanden erbjuds arbetsträning och olika arbetsverksamheter. Den arbetslinje som Alliansen förespråkar leder både till lägre kost-nader för samhället och till bättre förutsättningar för den enskilde att bli delaktig. Och därmed till bättre trygghet på kort och lång sikt än den (s)-märkta bidragslinjen.

Det underskott som beror på kostnader för snöbortforsling hade inte drabbat Östermalm om vårt förslag till central hantering av denna fråga hade genomförts.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; hela nämnden bör känna glädje i att nämnd och förvaltning nu är på väg att kunna redovisa en budget i balans och att det underskott på ca 25 miljoner kronor som vi ärvde från den borgerliga
mandatperioden nu är borta.

Samtidigt har kvaliteten inom alla programområden kunnat utvecklas och vi har kunnat infria åtagandena om minskade barngrupper och gjort viktiga satsningar för ungdomar och äldre.

§6 Svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) ”Gör Folkanhuset till östermalmarnas kulturhus!”

2006-637-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2006-08-09 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om att göra Folkanhuset till östermalmarnas kulturhus.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§7 Svar på fråga från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om skolskjutsar

2006-625-437

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2006-06-15 med förslag till svar på fråga från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om hur verksamheten med skolskjutsar för funktionshindrade barn fungerar på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Frågan anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§8 Svar på skrivelse från ledamoten Claes Fleming m fl (fp) om ”förnyad översyn av gatubelysningen på Valhallavägen”

2005-1057-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2006-08-08 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Claes Fleming m fl (fp) om att tillsammans med trafiknämnden utreda möjligheten att förstärka belysningen över Valhallavägen mellan Odengatan och Hakberget.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§9 Svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om ”Graffiti – ungdomar, konst och det offentliga rummet”

2004-1527-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2006-08-16 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om att stödja kulturförvaltningens projekt Måla på uppdrag genom att leta fram lämpliga platser i stadsdelen som passar att utsmycka med ett ungdomligt uttryckssätt samt att en så kallas laglig vägg inrättas på lämplig plats, till förfogande för spontant graffitimåleri.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; det är fel att jämställa klotter och graffiti. Graffiti är ett konstnärligt uttryckssätt som tilltalar många ungdomar. Också i vår stadsdel finns det ungdomar som väldigt gärna skulle vilja få möjligheter att utöva denna konstform utan att för den skull betraktas som kriminella. Vi vuxna ska inte på förhand nedvärdera ungdomarnas strävan att uttrycka sig i bild.

Givetvis tar vi avstånd från klotter och förstörelse.

Vi anser att Kulturskolan som i nuläget endast bedriver musik- och teaterverksamhet i vår stadsdel, bör få i uppdrag att utöka sin verksamhet på Östermalm så att de också kan undervisa i Bild.

§10 Svar på skrivelse från ledamoten Peter Lundén-Welden (m) om Ellen Keys park

2006-574-009

Förelåg stadsdelsförvaltningen tjänsteutlåtande 2006-08-11 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Peter Lundén-Welden (m) om att avdela den del av Ellen Keys park som vetter mot Birger Jarlsgatan som hundrastgård och komplettera parken i övrigt med lekredskap.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§11 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag för stöd till anhöriga

2006-795-531

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-16 med
förslag att ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulans-bidrag för att främja utvecklingen av stöd till anhöriga som hjälper
och vårdar närstående.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner ansökan till länsstyrelsen om 1 706 000 kronor i stimulansbidrag för stöd till anhöriga som hjälper närstående.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från RSMH Carpe Diem Östermalm

2006-388-671, 2006-389-671, 2006-390-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-08 med förslag till svar på ansökan från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) Carpe Diem Östermalm, om verksamhetsbidrag och projektbidrag för verksamhetsåret 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar RSMH Carpe Diems ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsår 2006 med sammanlagt 16 380 kronor fördelat enligt följande:

2 380 kr verksamhetsbidrag

6 000 kr dataprojekt

8 000 kr ungdomsprojekt.

§13 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Föreningen för Hjorthagens Ungdomsgård

2005-1172-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-19 med
förslag till svar på ansökan från Föreningen för Hjorthagens Ungdomsgård om bidrag för verksamhetsåret 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden ger Föreningen för Hjorthagens Ungdomsgård 220 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2006.

2. Nämnden beslutar att täcka kostnader från 2005 för om- och nyinstallationer i datarummet och för ommålning av lokaler i ungdomsgården med driftkostnadsanslaget om 10 000 kronor och ett föreningsstöd om 4 609 kronor.

§14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stödcentrum för unga brottsoffer

2006-636-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-26 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Stödcentrum för unga brottsoffer – verksamhetsrapport.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§15 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Mikael Söderlund m fl (m) om Arkitekturskolans framtid

2006-583-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-30 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Mikael Söderlund (m) och Peter Lundén-Welden (m) med förslag att fullmäktige beslutar att uppvakta regeringen och Akademiska Hus om möjligheterna att flytta KTH:s Arkitekturskola och bereda plats för ett nytt hus med annan inriktning.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena

Bonnier m fl (m) och ledamoten Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvalt-ningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen samt

att därutöver anföra

Byggnaden där Kungliga Tekniska Högskolans Arkitekturskola bedriver sin verksamhet är i behov av en omfattande renovering. Vi anser i likhet med motionärerna att en tilltalande lösning är att flytta arkitekturskolan till kvarteren runt Telefonplan där Konstfack är etablerat. Detta skulle förstärka områdets inriktning som ett av Stockholms nya kreativa centra.

Reservation. Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att lämna förvaltningens förslag till beslut som svar på kommunstyrelsens remiss utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; de flesta är nog överens om att den byggnad som sedan 1960-talet har inrymt Arkitekturskolan inte är vacker. Däremot är den en av de få tidstypiska byggnader som påminner om de särskilda strömningar som på 1960-talet förekom världen runt.

Om brist på skönhet skulle ge anledning till rivning skulle en hel del byggnader kunna diskuteras. I ett antikvariskt perspektiv är det i stället ofta den tidstypiska utformningen eller gestaltningen som kan vara ett skäl för bevarande, även om byggnaden i fråga av många anses vara ful.

Förvaltningens förslag att i samarbete med fastighetsägaren satsa på att etablera vildvin på fasaderna som det ursprungligen var tänkt är utmärkt.

§16 Svar på remiss från kommunstyrelsen över rapporten ”Översyn av stadens administration”

2006-447-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-26 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen över rapporten ”Översyn av stadens administration – slutrapport”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvalt-ningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna förvaltningens förslag till beslut som svar på kommun-styrelsens remiss utan eget ställningstagande samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; en centralisering av olika funktioner får inte leda till problem och oklarheter när det gäller ansvarsfrågor mellan stadsdelarna och den centrala administrationen.

§17 Svar på remiss från kommunstyrelsen av Erik Nilssons m fl (s) skrivelse om ”utveckling av läxhjälp och föräldrastöd”

2006-775-407

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-11 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av Erik Nilssons m fl (s) skrivelse om att ge stadsledningskontoret i uppgift att utarbeta ett förslag till hur föräldrastöd kan utvecklas samt utarbeta ett förslag på hur läxhjälp kan systematiseras och utökas.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvalt-ningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (s) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller motionen och åberopar därutöver i huvudsak vad förvaltningen anfört.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; det är glädjande att Östermalm verkar i enlighet med alliansens förslag och redan drar nytta av det civila samhället. Läxhjälp och annan positiv kontakt med vuxna förebilder kan göra en stor skillnad.

Frågan om hur samarbetet med frivilligorganisationer framgent skall ske för att bästa möjliga kvalitet och samarbete ska till kvarstår och bör finslipas under kommande mandatperiod.

§18 Svar på remiss från kommunstyrelsen av Mikael Söderlunds (m) skrivelse om att ”öka elevernas kunskap om Kina”

2006-662-407

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-07-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av Mikael Söderlunds (m) skrivelse om att öka elevernas kunskap om kinesiskt samhälls-, kultur- och affärsliv.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§19 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över ansökan om bygglov för uppförande av murar vid kontorshus/bostadshus vid Nobelparken

2006-769-352

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-17 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över ansökan om bygglov för uppförande av murar vid kontorshus/bostadshus vid Strandvägen 58, Nobelparken.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Jan Ulander (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvalt-ningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att överlämna förvaltningens förslag till beslut till stadsbyggnads- nämnden utan eget ställningstagande

samt att därutöver anföra

Det är anmärkningsvärt att beslutet att erbjuda Gamla Skogsinstitutet på Strandvägen 58 har tagits av Statens Fastighetsverk, utan något som helst samråd med Stadsdelsnämnden om vilka konsekvenser detta kan få för innevånarna på Östermalm.

Det Stadsdelsnämnden erbjuds att ta ställning till är de murar som ska uppföras av säkerhetsskäl. Och det vi möjligen kan påverka är att de anläggs så att värdefulla träd inte skadas, och att de utformas på ett diskret sätt. Men vi har inget att säga till om när det gäller ett tre meter högt staket runt byggnaden. Och vi har inget att säga till om när det gäller att upplåta just denna fastighet till en ambassad som kräver särskilda och omfattande säkerhetsrutiner.

Detta är ytterligare ett bevis på att Stadsdelsnämnden totalt saknar inflytande över många av de frågor som har stor betydelse för alla oss som bor på Östermalm. Vi i Stadsdelsnämnden får i stället ägna oss åt småsaker i marginalen – de viktiga frågorna tas över våra huvuden.

Reservation. Ledamoten Jan Ulander (kd) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avstyrka bifall till ansökan samt

att därutöver anföra

Jag anser att den ifrågavarande anläggningen innebär ett sådant intrång i parklandskap och naturmiljö som inte får ske enligt MB4:7 Regler om nationalstadspark.

Det är anmärkningsvärt att beslutet att erbjuda Gamla Skogsinstitutet på Strandvägen 58 har tagits av Statens Fastighetsverk, utan något som helst samråd med Stadsdelsnämnden om vilka konsekvenser detta kan få för innevånarna på Östermalm.

Det Stadsdelsnämnden erbjuds att ta ställning till är de murar som ska uppföras av säkerhetsskäl. Och det vi möjligen kan påverka är att de anläggs så att värdefulla träd inte skadas, och att de utformas på ett diskret sätt. Men vi har inget att säga till om när det gäller ett tre meter högt staket runt byggnaden. Och vi har inget att säga till om när det gäller att upplåta just denna fastighet till en ambassad som kräver särskilda och omfattande säkerhetsrutiner.

Detta är ytterligare ett bevis på att Stadsdelsnämnden totalt saknar inflytande över många av de frågor som har stor betydelse för alla oss som bor på Östermalm. Vi i Stadsdelsnämnden får i stället ägna oss åt småsaker i marginalen – de viktiga frågorna tas över våra huvuden.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande;

frågan som nämnden har att ta ställning till gäller den mur – 0, 6 m hög – som ska fungera som fordonshinder. Förvaltningen har tydligt framhållit att dess sträckning och utformning inte får skada bevarandevärda träd eller hindra användningen av det viktiga promenadstråket utmed stranden. Ett krav måste därvid vara att murens placering inte får inkräkta på platsens betydelse som en av entréerna i Nationalstadsparken.

Den övergripande frågan om denna ambassads – och för övrigt även andra ambassaders – inverkan på säkerheten för boende och flanörer i detta välbesökta område prövas inte av nämnden. Med anledning av tilltagande globala säkerhetsproblem är en fråga för centrala myndig-heter och stadens översiktliga planering om områden av detta slag på sikt kan lokaliseras till platser som är mindre sårbara från säkerhets-synpunkt.

I ärendet prövas inte heller det planerade stängslet. Det kan dock
konstateras att det kommer att dras mycket nära de olika byggnaderna vilket gör att allmänhetens tillgång till Nobelparken inte hindras.

Yttrande av ersättare avgavs av Marion Sundquist (mp) enligt
följande; om jag hade haft rösträtt hade jag anslutit mig till ledamoten Jan Ulanders (kd) förslag till beslut och reservation.

§20 Yttrande till länsstyrelsen angående tillsyn av Dianagården

2006-715-534

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-15 med förslag till svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län angående tillsyn av Dianagården.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Anmälan av svar på skrivelse angående Kampementets vård- och omsorgsboende

2006-633-006

Anmäldes förvaltningens svar daterat 2006-08-17 på skrivelse från anhörig daterad 2006-05-26 angående Kampementets vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av Utrednings- och statistikkontorets rapport ”Så tycker föräldrar och elever om obligatoriska särskolan 2006”

2006-796-428

Anmäldes Utrednings- och statistikkontorets (USK) rapport ”Så tycker föräldrar och elever om obligatoriska särskolan 2006”. En undersökning genomförd av USK på uppdrag av utbildningsförvaltningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel för tidiga insatser

2005-534-511

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2006-07-07 (beteckning 704-06-42061) om utvecklingsmedel till projektet Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av länsstyrelsens beslut om statsbidrag för förebyggande insatser

2005-1170-505

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2006-06-14 (beteckning 704-06-14399) om statsbidrag till projektet Utveckling av förebyggande insatser genom samverkansformer för att möta gymnasieelevers behov av stöd.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av länsstyrelsens beslut om utbetalning av statsbidrag för personligt ombud

2006-107-506

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2006-07-10 (beteckning 704-06-3084) om statsbidrag för ett (1) personligt ombud för år 2006 samt länsstyrelsens beslut 2006-07-05 (beteckning 704-06-52220) om bidrag till kompetensutveckling för det personliga ombudet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel för behandlingsinsatser

2005-1219-511

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2006-06-16 (beteckning 704-06-14387) att avslå nämndens ansökan om stats-bidrag till projektet Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av länsrättens dom

2006-91-008, 2006-92-008

Anmäldes länsrättens dom 2006-06-28 (Målnr 8692-06 E) i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds svar på medborgar-förslag om ”utveckling av psykiatri” och om ”aktivering av lagen om särskild service för vissa funktionshindrade” utifrån nämndens revidering av rutinen för handläggning av medborgarförslag; nu fråga om laglighetsprövning.

Länsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§30 Anmälan av svar till HSO angående inventering av fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

2006-654-528

Anmäldes förvaltningens svar 2006-06-30 till Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad angående inventering av fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§34 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-08-31 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) anmäls till konferensen ”Bättre läkemedelsanvändning för äldre med omfattande vård-
behov” den 1 november 2006 (del 1/kurs nr 1).

2. Vice ordföranden Helena Bonnier (m) anmäls till konferensen ”Narkotika på krogen” den 3 oktober 2006 (del 1/kurs nr 2).

3. Ersättaren Ulla-Britta Strömstedt (s) anmäls till seminariet
”Den besvärliga fattigdomen” den 14 september 2006
(del 2/kurs 1).

§35 Information från förvaltningen

”Nollningar”
Ulla Ritzén, administrativ chef, informerade om utdelad pressinformation om samarbetet mellan ansvarige för ungdoms- och alkoholfrågor vid Östermalms närpolisområde, samordnaren för det drogförebyggande arbetet på Östermalms stadsdelsförvaltning samt med förälder, då det gäller ”Risk för att utsättas för brott i samband med nollningar” vid terminsstarten på gymnasieskolorna.

Förtidsröstning till Val 2006

Möjligheten till förtidsröstning inför valet till riksdag, kommun och landsting den 17 september 2006 har kommit igång den 30 augusti på stadsdelsförvaltningen, Karlavägen 104.

§36 Skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) angående ”vård av cancersjuka på äldreboende med demensavdelning”

2006-860-009

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) överlämnade en skrivelse angående ”vård av cancersjuka på äldreboende med demensavdelning”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§37 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående ”Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser

2006-503-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-22 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§38 Förordnande av särskild vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-12 angående förordnande av särskild vårdnadshavare avseende NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden yrkar att Stockholms tingsrätt förordnar XX som särskilt förordnad vårdnadshavare till NN enligt 6 kap 9 § föräldrabalken och överlämnar detta tjänsteutlåtande till tingsrätten för kännedom.

2. Stockholms stads juridiska avdelning får i uppdrag att enligt tidigare utfärdad fullmakt föra stadsdelsnämndens talan.

Adress:

Stadsledningskontoret

Juridiska avdelningen

105 35 Stockholm

tel: 08-08 29 756 (exp); fax: 508 29 755

§39 Yttrande över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-21 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -06) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt
yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

§40 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-21 angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned
den påbörjade faderskapsutredningen för XX dotter NN, eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

Anvisning hur man överklagar

§41 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-07-13 och 2006-08-17 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.