Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-18

Sammanträde 2008-12-18

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med förvaltningens information om Anhörigverksamheten.

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag (19 st).

Dnr 2008-505-001, -642-002, -732-002, -806-002, -810-001, -823-001, -829-001, -833-002, -851-001, -864-001, -897-001, -898-002, -899-002, -925-001, -928-002, -934-001, -955-002, -999-001, 2008-1000-001.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Återremitterade ärenden

3 Ansökan från Östermalms Föreningsråd om verksamhetsbidrag 2009.

5 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd att driva verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen. Dnr 2008-921-603.

Beslutsärenden

6 Verksamhetsplan och budget 2009. Dnr 2008-946-100.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag. Dnr 2008-907-000.

9 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar. Dnr 2008-959-199.

9 A Överenskommelse med servicenämnden i samband med inrättandet av kontaktcenter för förskolefrågor. Dnr 2008-1048-000.

9 B Överenskommelse med servicenämnden i samband med inrättandet av kontaktcenter för äldreomsorgsfrågor. Dnr 2008-1049-000.

10 Ledamöter och ersättare i Östermalms lokala pensionärsråd 2009. Dnr 2008-952-000.

11 Inflyttningsstopp på Rio servicehus på grund av renovering och ombyggnad av Vädurens äldreboende. Dnr 2008-1019-699.

Remissärenden

12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass. Dnr 2008-911-006.

14 Anmälan av stadsrevisionens rapport 2008 avseende Granskning av delårsrapport - uppföljning av budget 2008. Dnr 2008-958-102.

15 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om tillsyn av Röda korstes korttidsboende. Dnr 2008-1026-602.

16 Anmälan av promemoria 2008-12-18 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

17 Anmälan av promemoria 2008-12-18 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

18 Anmälan av protokoll 2008-12-03 från handikapprådet på Östermalm.

19 Anmälan av protokoll 2008-12-08 från pensionärsrådet på Östermalm.

20 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

22 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2008-27-299.

23 Anmälan av protokoll 2008-12-04 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 22 december 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 20 november justerades den 26 november 2008.

§2 Svar på medborgarförslag

2008-505-001, -642-002, -732-002, -806-002, -810-001, -823-001, -829-001, -833-002, -851-001-864-001, -897-001, -898-002, -899-002, -925-001, -928-002, -934-001, -955-002, -999-001, 2008-1000-001

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-27 med förslag

till svar på ett antal medborgarförslag som rör nämndens och förvaltningens verksamhet inom programområdena socialtjänsten och äldreomsorg.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på redovisade

medborgarförslag.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt

följande; när vi läser handlingarna inför stadsdelsnämndsmötena är det ofta just Per-Ola Larssons medborgarförslag som vi läser med stor behållning. Här skriver en man med glöd och empati, en man som ställer sig på de svagas sida. En man som vill förbättra samhället. En man som har visioner. Han har kommit med många, många bra förslag. Konstigt nog får han aldrig gehör i någon fråga?

Var finns den styrande majoritetens visioner? Det talas bara om nedskärningar, sparande, sammanslagningar, utförsäljningar och upphandlingar.

Var finns den styrande majoritetens visioner?

§3 Återremitterat ärende angående ansökan om anslag/gåva år 2008 och 2009 till Östermalms föreningsråd

2008-826-004

Stadsdelsförvaltningen hade avgivit nytt omskrivet tjänsteutlåtande 2008-12-10 med förslag till svar på ansökan från Östermalms föreningsråd om anslag/gåva år 2008 och 2009.

Ersättaren Magnus Lingen (s) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då han ansåg sig jävig.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits

Stadsdelsnämndens beslut

Östermalms föreningsråd erhåller 100000 kronor i engångsbidrag för år 2008 och 2009 för att genomföra en stor satsning på att marknadsföra verksamheten.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att Östermalms föreningsråd erhåller 200 000 kronor i engångsbidrag år 2008 och 2009 för att genomföra en stor satsning på att marknadsföra verksamheten.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda­möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; Föreningsrådet fyller en mycket viktig demokratisk funktion genom att till medborgarna upplåta lokaler för sammanträden och sammankomster av olika slag. Trots den stora betydelsen för den lokala demokratin och det ideella föreningslivet har anslagen för verksamheten under flera år legat stilla. Man har nu nått en punkt där bara nedskärningar av personal har gjort att verksamheten har kunnat fortsätta. Det finns inte mer att spara in på och insatser behövs därför för att göra det möjligt att fortsätta verksamheten. En förutsättning för detta är att rådet ges möjlighet att utveckla och marknadsföra verksamheten vilket stadsdelsnämndens bidrag kan medverka till. Det är viktigt att rådet i sin marknadsföring vänder sig till såväl allmänhet och föreningsliv som det lokala näringslivet.

Vi anser därutöver att kulturnämndens anslag generellt behöver höjas för föreningsrådet och motsvarande verksamheter i staden samt att kultur­nämnden behöver öka kompensationen för de s.k. 0-taxeupplåtelserna.

§4 Återremitterat ärende angående ansökan om föreningsbidrag från Föreningen Föräldravandring på Östermalm

2008-930-004

Stadsdelsförvaltningen hade avgivit nytt omskrivet tjänsteutlåtande

2008-12-10 med förslag till svar på ansökan från Föreningen Föräldra-vandring på Östermalm om föreningsbidrag 2009.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd).

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande mot ledamoten Marion Sundqvists (mp) förslag och fann att vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Föreningen Föräldravandring på Östermalm erhåller bidrag med 173000 kronor.

 2. Verksamheten utvärderas under nästa år inför ställningstagandet till fortsatt verksamhet därefter.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att Östermalm organiserar sina föräldravandringar som stadsdelen Södermalm. Kostnad, ingen samt att de 173 000 kr som finns tillgängliga används till organiserad verksamhet för ungdomar, t.ex. ett musikcafé.

Föräldravandringar på helgdagskvällar är en mycket bra verksamhet. Det är viktigt att vi tillsammans bryr oss om våra barn, att vi vistas ute när våra barn också är ute. Men, vi anser att föräldravandringarna ska vara en ideell verksamhet där alla berörda hjälps åt. På Södermalm har man organiserat verksamheten på ett enkelt men väl fungerande sätt. Och det kostar inte stadsdelen någonting.

Så här gör Södermalm:

Stadsdelsförvaltningen i samarbete med brottsförebyggande rådet lägger upp ett schema för hela året där alla skolor i stadsdelen ingår. Skolornas olika föräldraföreningar håller i trådarna för vandringarna. Förvaltningen lånar ut jackor. Några extra pengar läggs inte ut för denna verksamhet.

De 173 000 kr som vi sparar på detta sätt kan vi använda för ungdomsverksamhet, t.ex. ett musikcafé eller discon i samband med skolavslutningar, Lucia och Valborg.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) enligt följande;

Föreningen Föräldravandring på Östermalm bedriver ett mycket viktigt och värdefullt arbete bland ungdomarna i vårt stadsdelsområde. Under år 2008 har man på ett föredömligt sätt lyckats intressera och engagera många nya för-äldrar i arbetet och man har för närvarande 330 föräldrar med i nätverket. Detta nätverk utgör en grund för det fortsatta arbete stadsdelsnämnden tillsammans med föräldravandrarna avser att bedriva i drogförebyggande syfte.

Vi är måna om att stödja föreningens arbete så att det får en fortsatt långsiktig stabilitet. Vi inser även att den arbetsinsats som krävs för detta inte helt kan åvila några ideellt engagerade föräldrar. Av det skälet stöder nämnden föreningens ansökan där stor del går till ersättning för en person som kommer att vara projektanställd 15 timmar/vecka.

Vi förutsätter att föreningen vid en sådan anställning tillämpar gällande skatte- och arbetsmarknadsmässiga regler.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; Föräldravandrarna gör en stor och viktig insats för stadsdelens skolelever. I grunden handlar naturligtvis föräldra­vandring i sig om en ideell verksamhet. Föreningen har dock utöver denna verksamhet tagit på sig en hel del administrativa uppgifter och ett visst samordningsansvar, bl.a. i samverkan med förvaltningen, närpolisen och andra lokala institutioner. Dessa delar av verksamheten kommer att utökas, varför en höjning av bidraget kan anses vara befogad.

Det blir nu det andra året som föräldravandringarna organiseras på detta sätt.

I god tid före nästa år menar vi att verksamheten måste utvärderas och att erfarenheter och olika lösningar från bl. a. andra stadsdelar då tas till vara. Utifrån en sådan grundlig utvärdering kan sedan ställning tas till hur verksamheten bör organiseras året därefter.

§5 Återremitterat ärende angående yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd att driva verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

2008-921-603

Stadsdelsförvaltningen hade avgivit nytt omskrivet tjänsteutlåtande

2008-11-25 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd att driva verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§6 Verksamhetsplan och budget 2009

2008-946-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-10 med förslag till verksamhetsplan och budget 2009 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsplanen för 2009 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar om 112,3 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader.

 3. Nämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om centrala medel till projekt för att minska sjukfrånvaron.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009
med bilagda aktivitetsplan,

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med ett nytt förslag
i enlighet med vad som anförs nedan,

att godkänna redovisade omslutningsförändringar om 112,3 mkr avseende ökade intäkter och kostnader samt

att hemställa hos kommunstyrelsen om centrala medel till projekt för att minska sjukfrånvaron.

Vi vill erinra om att vi i kommunfullmäktige har föreslagit en betydligt starkare budget för nämndens verksamhet än nuvarande moderatledda majoritet.

Om vi hade haft majoritet skulle vi ha satsat väsentligt mer kraftfullt på att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten i äldreomsorgen och härigenom öka kvaliteten i omsorgen.

Vi skulle vidare ha prioriterat arbetet för att stävja den ökande användningen av alkohol och droger bland ungdomar samt utöka omsorgen om funktionsnedsatta.

Om vi hade majoritet skulle vi för vår del, utöver ökat öppethållande på våra fritidsgårdar, i det fortsatta arbetet prioritera ytterligare satsningar på stads-delens ungdomar genom att initiera en ombyggnad av befintligt hus samt mark intill skatingbanan i Humlegården till ett Ungdomens Hus.

Vi skulle också omedelbart återkalla aktivitetsplanen. Majoriteten genomför en total privatisering av alla äldreboenden. Någon verklig valfrihet där brukare har chans att också välja egen regi finns inte, eftersom majoriteten tycker sig veta bäst av rent ideologiska skäl.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2009,

att återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med
Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2009 som grund,

att tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter ska tas fram,

att inrätta en tjänst som miljösamordnare,

att inrätta en tjänst som Agenda 21-samordnare,

att arbeta fram en miljöpolicy,

att inrätta en tjänst som energirådgivare; att arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll,

att stadsdelens verksamheter i största möjliga utsträckning ska tillgodose sina bilbehov via bilpooler,

att garantera genomförande av skötselplaner för naturreservaten,

att minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV- märkt eller ha motsvarande certifiering,

att inrätta ytterligare en tjänst som konsumentvägledare,

att minska barngrupperna i förskolan till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna,

att arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskilt fokus på förfrågnings­ underlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler,

att det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet,

att arbeta fram en policy mot kränkningar och trakasserier,

att inrätta en tjänst med ansvar för rehabiliteringen i stadsdelen; en s. k. MAR,

att vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi ska egen regi - anbud läggas,

att personalen i äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktions- nedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbets- vecka,

att införa fyra timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med för­­-
enklad biståndsbedömning,

att erbjuda s. k. fixartjänster för äldre över 67 år utan gräns för antal timmar,

att aktivt arbeta för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder förbättras,

att verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelen,

att krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd,

att alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort,

att barnfamiljer ska inte kunna vräkas,

att socialtjänsten inte ska avbryta möjligheten att fortsätta SFI-studier fram till nationella provet har gjorts, om inte synnerliga skäl föreligger,

att inrätta en tjänst som kultursekreterare,

att utveckla ungdomsverksamheten i stadsdelen,

att verka för att Kulturskolans verksamhet utökas i stadsdelen

att verka för att ett Allaktivitetshus (kulturhus, hemgård…) för alla åldrar inrättas i stadsdelen,

att verka för att fler idrottsanläggningar byggs i stadsdelen samt

att därutöver anföra följande:

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2009 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 434,8 Mkr mer än den moderat­ledda majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2009 betyda närmare

19 Mkr mer för Östermalms stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Under 2007-2008 har nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stads­delarna avvecklats. Dessutom har stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliserats och resurserna i den borgerliga budgeten minskar ytterligare för 2009. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas igen och dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna.

En ny upphandlingspolicy bör utarbetas, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med tydliga antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som måste ställas är att inga dubbdäck får användas av de som utför transporter.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m. m. - ökar kraftigt. Under en treårsperiod; till är 2011, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. År 2009 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering, år 2010 bör det höjas till 50 procent och år 2011 bör minst 70 procent av maten i stadsdelen ha en sådan certifiering.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är viktigt t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl. a. för att kunna återinföra den s. k. ungdomssatsningen.

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklade under förra mandatperioden en utmärkt policy mot kränkningar och trakasserier. Stadsdelsnämnden ges i uppdrag att utforma en policy, med utgångspunkt för den policy som utvecklades i Liljeholmen. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns en god rehabilitering. Vi anser att det behöver inrättas en tjänst med ansvar för rehabilitering i stadsdelen, en s. k. MAR (jämför; MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egen regi - anbud läggs. Sådana egen regi - anbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja kommunala ut-förare, t. ex. inom äldreomsorg och förskola.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En arbetsmodell som har gett mycket goda erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre, är den s. k. 3-3-modellen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. All personal inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” - verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s. k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/ coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m. fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, det vill säga arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte bör vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

Avklarade studier i Svenska för invandrare är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Det är därför mycket viktigt att de som studerar SFI får möjlighet att göra det nationella provet och D-kursen som föregår provet.

Kultur – Östermalm är en stadsdel med 62 000 invånare, att jämföras med en medelstor svensk stad. Stadsdelen behöver en kultursekreterare med ett övergripande ansvar för kulturverksamheten. Kulturskolans verksamhet behöver utökas och ges goda förutsättningar för detta.

Mötesplatser – Östermalm är en stadsdel som är väl försedd med kulturinstitutioner av olika slag, där man kan konsumera kultur. Vad som saknas är mötesplatser och träffpunkter där man själv kan vara aktiv. Därför vill vi skapa ett Allaktivitetshus. Lokalerna kan samnyttjas av studieförbund, Kulturskolan, pensionärsföreningar, idrottsföreningar, ungdomsgrupper av olika slag m.fl. Speciellt för att motverka den ökande alkoholkonsumtionen och det ökande gatuvåldet bland våra unga är det viktigt med bra fritidverksamhet.

Det råder också stor brist på idrottshallar och idrottsanläggningar i vår stadsdel. Vi vill att det byggs mer för idrotten. Vid planläggningen av bebyggelsen i Hjorthagenområdet måste sådant planeras in.

Vi vill verka för det goda närsamhället.

Bostadsbyggande Hjorthagen och Värtahamnen.

Med det ökande elpriset och med klimatförändringarna i fokus bör staden nu och i framtiden alltid bygga miljöanpassat och energisnålt. Vi har här ett gyllene tillfälle att i de nya stadsdelarna visa hur detta kan gestaltas. Ett väl fungerande kollektivtrafiknät samt cykelbanor ska redan på planeringsstadiet ritas in.

Husarvikens planerade bebyggelse bör minskas så att övergången mellan Nationalstadspark och bebyggelse blir mjukare. I gengäld kan Värtahamnen exploateras mer. Östermalms stadsdelsnämnd ska verka för detta.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) enligt följande;

Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna – Alliansen - har sedan valet 2006 ansvaret för att styra Stockholms stad. Kommunalskatten har sänkts med 60 öre samtidigt som vi fortsätter att utveckla servicen och val­friheten för stockholmarna.

Det ska bli lättare att hitta information om olika verksamheter och att själv välja omsorgsboende, förskola eller stödinsatser. Staden fortsätter utveckla kvaliteten genom bl a konkurrensutsättning och fokuserar alltmer på uppföljning av verksamheterna, oavsett huvudman. Den kommunala servicen för alla stockholmare förbättras genom en ökad konkurrensutsättning, fler upphandlingar och möjlighet till avknoppning av olika verksamheter. Stockholms konkurrenskraft stärks genom ökade satsningar på företagande och jobb.

Bostadsbyggandet kommer att vara fortsatt högt med fokus på att garantera en mångfald av boendeformer för att Stockholm ska kunna växa och utvecklas.

Stora insatser måste göras för att mildra effekterna av den globala lågkonjunkturen. Regeringens kraftfulla åtgärdspaket på 23 miljarder kronor som bl a inkluderar omfattande infrastrukturinvesteringar samt satsningar på arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen tillsammans med de stora satsningar som Alliansmajoriteten i Stadshuset aviserat är av yttersta vikt för att de negativa konsekvenserna för Stockholms stad ska minimeras.

I budgeten 2009 för Östermalms stadsdelsnämnd vill vi särskilt framhålla följande:

Förskolan

 • vi verkar för en mångfald bland utförare och olika pedagogiska verksamheter
 • förskolan skall ges en tydligare pedagogisk inriktning
 • andelen förskollärare ska öka och medarbetarna ska erbjudas pedagogisk fortbildning
 • vi stödjer och uppmuntrar personal som vill ta över kommunala verksamheter genom avknoppning

Barnomsorgsgarantin har hållits, samtidigt som föräldrarna i den återkommande brukarenkäten är mycket positiva till stadsdelens förskolor och ger dem höga poäng – i stadens topp tillsammans med Södermalms förskolor. Lika villkor ska gälla mellan kommunala och enskilda alternativ. Full etableringsfrihet ska gälla för fristående förskolor och familjedaghem. Föräldrarnas val och önskemål ska styra.

Från och med 1 juli 2009 omfattas även 3-åringar av den allmänna förskolan. Utbyggnaden av förskolorna fortsätter och stimulansbidraget för nya förskolelokaler fördubblas. Ett särskilt bidrag kommer även att ges till förskolor med höga hyror. Vi stödjer förvaltningens arbete att utveckla samarbetet mellan förskolorna, skolorna och socialförvaltningen.

Fritid, barn och unga

 • vi förstärker fält- och preventionsenheten ytterligare
 • projekt startas för att ändra ungdomars och föräldrars attityd till
  alkoholkonsumtion
 • en fritidsgård i Tessinparken skapas och utbudet av meningsfulla
  aktiviteter för ungdomar ökar
 • kulturpeng på 500 kr per förskolebarn fortsätter

Alliansen vill fortsätta att lyfta fram ungdomsfrågor genom att göra särskilda satsningar på ungdomar. Den bekymmersamma bild som Stockholmsenkäten tecknar möts genom att satsa brett på en mängd olika typer av aktiviteter med allt från ytterligare förstärkning av Fältassistenter, till fortsatt finansiering av nätverket Föräldravandrarna, utökade öppettider på befintliga ungdomscaféer samt öppnande av en fritidsgård i Tessinparken. Till detta kommer vi under 2009 att satsa på förbättrad samverkan mellan polis, socialtjänst och skola.

Miljö

 • vi driver en antiskräpkampanj
 • vi satsar på att gräva ner fler återvinningsstationer
 • vi fortsätter att förbättra belysningen av parker och gångstråk
 • vi säkerställer att stadsdelen är ren, snygg, tillgänglig och trygg
 • vi gör en ökad satsning mot klotter
 • vi vill ha trevliga parker vintertid

Östermalms parker kan sägas vara både stadsdelens hjärta och gröna lungor. Parkerna fyller många och viktiga behov för Östermalms innevånare, allt från rekreation för barn och äldre, till flanörstråk och estetisk signatur för stads-delen. Parkerna spelar också stor roll för både äldreboenden, dagis och fri­skolor. Alliansen satsar på våra parker genom att prioritera både underhåll och utveckling vilket framgår av såväl upphandling av skötseln som Park­programmet. Humlegården har genom konstisbanan även blivit mer brukad under vintertid vilket i sin tur kan leda till en tryggare miljö. Satsningen på belysningsprogrammet i Humlegården har genomförts och förhoppningarna är att parken nu skall upplevas som trygg.

Östermalms privilegierade närhet till Nationalstadsparken ger invånarna unika möjligheter till ett nära nyttjande av de resurser som detta medför.

I stadens miljöarbete är det av största betydelse att förvaltningen som stor aktör aktivt medverkar. Som exempel på engagemang och ansvarstagande kan nämnas att samtliga tjänstebilar är miljöbilar.

Trafik

 • vi målar och belyser övergångsställen
 • vi skapar fler parkeringsmöjligheter
 • vi förbättrar trafikflödena och kortar därmed resor och söktrafik
 • vi rustar upp cykelbanenätet

Trots att stadsdelsnämnden inte har rådighet över trafikfrågorna i staden har vi stora möjligheter att påverka besluten i Trafiknämnden genom att framföra våra synpunkter. Så har vi exempelvis medverkat till att förbättrat framkomligheten på ett antal gator. Vi har även medverkat till ett stort antal fler parkeringsplatser. Vi kommer att fortsätta detta framgångsrika arbete. Syftet är att genom en logisk och bättre trafikföring minimera den miljöbelastning onödig trafik ger vår stadsdel.

Idrott

 • fler möjligheter till spontanidrott, inte minst på skolgårdar
 • utveckla Gärdets sportfält
 • moderna idrottsanläggningar till Östermalms IP och Nya Hjorthagen
 • verka för nya Engelbrektshallen

Den satsning som redan inletts med nya skateboardramper i Humlegården och Hjorthagen, konstgräsplaner på Östra Real och Tessinparken och konstisbana i Humlegården kommer att fortsätta. Östermalms IP har under hösten byggts om och är idag en av stadens finaste idrottsanläggningar med tre fotbollsplaner, löparbanor, hoppgrop samt konstfrusen isbana. Samarbete med olika organisationer kommer att fördjupas i syfte att öka utbudet av fritidsaktiviteter i första hand för ungdomar.

Förvaltningens service till medborgarna, kunderna, brukarna ges på lika villkor så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får en rättvis fördelning av resurserna. Vi vill särskilt uppmärksamma detta inom idrottsområdet så att både flickor och pojkar får tillgång till sport och spontanidrott efter deras behov och önskemål.

Stadsutveckling – Nya Hjorthagen

 • tydlig miljöprofil
 • goda kommunikationer
 • möjliggöra för mindre företag
 • blandade upplåtelseformer
 • kategoriboende, förskolor och andra nyttigheter
 • utnyttja idrottsytor för att knyta samman gamla och nya Hjorthagen

Nya Hjorthagen är ett av Stockholms stads största utvecklingsprojekt.

Östermalms stadsdelsnämnd kommer under lång tid på olika sätt och i olika konstellationer följa och påverka denna utveckling. Det kommer bl a innebära krav på satsningar på olika bostadsändamål, boendemiljö, kollektivtrafik och samhällsservice. Vi har ett ansvar att kunna ge de nya invånarna - tillsammans med de redan boende - en fullgod boendemiljö. Detta kommer även att innebära satsningar på såväl företags- som kulturetableringar.

Stöd åt de utsatta

 • vi möjliggör jobb istället för bidrag
 • vi utvecklar åtgärder för att korta tiderna för försörjningsstöd
 • vi eftersträvar sysselsättning och eget boende för psykiskt funktionshindrade
 • vi fortsätter samverkan med föreningar och frivilligorganisationer,
  bl a Lotsen

De som är utsatta behöver hjälp och stöd till självhjälp. Att fler ska komma bort från bidragsberoende är en viktig målsättning för oss. Detta vill vi göra med stor respekt för den enskilde och hans eller hennes speciella situation. När barn blir utsatta är det en viktig uppgift att vi har beredskap att stötta i första hand barnet men också föräldrarna. Detta arbetar vi för.

Genom RSMH:s övertagande av driften av ”Lotsen” förutsätter alliansen att sysselsättningsgraden bland personer med psykiskt funktionshinder kommer att öka, något förvaltningen kommer att följa under året för att avrapportera till nämnden.

Äldre

 • valfrihet – rätt att bl a välja boende och hemtjänst
 • trygghetskvitto införs och samarbete med Landstinget stärks
 • fokus på måltidens betydelse skall vidareutvecklas
 • utökad specialkompetens genom utbildning av personal
 • korttidsvård utomlands möjliggörs

Vår äldreomsorg skall präglas av hög kvalitet där den enskilde ges möjlighet till inflytande för att skapa trygghet och god omvårdnad. Omsorg och bemötande ska ske utifrån en gemensam värdegrund baserad på respekt och hänsyn. Det är viktigt att biståndsbedömningen är rättvis och lika över hela staden och därför har ett centralt kansli inrättats.

För att säkra god omvårdnad är uppföljning och dokumentation av största betydelse vilket även leder till lyhördhet för synpunkter och klagomål.

Vi kommer även att fortsätta satsningar på ”dagkollo” och utevistelser. Likaså har de nya satsningarna på ”Anhörigcafé” och ”Afternoon tea” uppskattats och är ett utmärkt sätt att uppmärksamma de insatser som anhöriga bidrar med.

Inom äldreomsorgen är samarbetet med Landstinget av största vikt och det har utvecklats vidare bl a genom såväl läkemedelsgenomgångar och hälsosamtal.

Alliansens politik för ett ännu bättre Östermalm

 • lägre skatt – Du bestämmer själv vad Du vill använda Dina pengar till
 • mer service för pengarna – tack vare en bättre, skarpare och smalare förvaltning
 • en budget i balans – kontroll på kostnader, uppföljning av verksam­heterna och krav på effektiv användning av Dina pengar

Östermalm är en stadsdel som står inför stora förändringar. Två av Stockholms största stadsutvecklingsområden håller på att formas. Där, likaväl som i hela stadsdelen, är det av största vikt att på olika sätt uppmärksamma företagens och företagarnas betydelse för utvecklingen. Många framgångsrika företag har under åren växt fram i vårt område och det är därför viktigt att stadsdelens attraktivitet för entreprenörskap bibehålles. Vi följer därför noga nya detaljplaner och planering för såväl kollektivtrafik som möjlighet för transporter av varor. Genom olika åtgärder förenklar vi för nyetableringar och ger även stöd till avknoppningar och entreprenader av kommunala verksamheter. Arbetsmarknaden underlättas genom matchning och jobbtorgens arbete. Vi följer de lokala Företagarrådens verksamhet med stort intresse.

De pensionärs- och handikappråd som är knutna till stadsdelsnämnden spelar en avgörande roll i nämndens kontakt med två prioriterade brukargrupper. Rådens yttranden i samband med stadsdelsnämndens sammanträden utgör ett värdefullt bidrag till nämndens beslutsunderlag och Alliansen värdesätter därför ett fortsatt nära samarbete. Pensionärsorganisationerna och föreningar för personer med funktionsnedsättning utgör en viktig del i det lokala föreningslivet.


Staden gör stora investeringar och vidtar åtgärder för att möta den rådande konjunkturen.

De redan beslutade investeringarna för 2009 uppgår till över 10 miljarder kronor. Staden kommer nu att tidigarelägga en del investeringar bla i idrottsanläggningar och bibliotek samt ombyggnad av skolor på ca 450 miljoner kronor. Likaså utökas målet för bostadsbyggande för de kommunala bostadsbolagen med 2 miljarder. Även upprustningar av servicehus kommer att ske med 500 miljoner kronor.

Detta är exempel på satsningar som kan göras tack vare en medveten politik som fokuserat stadens resurser till vård, skola och omsorg. De intäkter som har genererats genom bland annat bostadsbolagens ombildningar och stadens markpolicy har skapat förutsättningarna för den investeringsnivå vi nu kan hålla i sämre tider.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande;57 mnkr mer till vår stadsdelsnämnd – om Stockholmsvänstern får styra!Stockholmsvänstern skulle återställa skatten till 2006 års nivå, vilket skulle ge över en miljard kronor mer till att stärka välfärden och öka demokratin.

Östermalm fick 57,1 mnkr mer varav 9,1 mnkr till förskolan, 4,4 mnkr till verksamhet för barn och ungdom, 2,8 mnkr till individ- och familjeomsorgen, 1,2 mnkr till ekonomiskt bistånd och 14,8 mnkr till äldreomsorgen. Därutöver skulle ansvaret för arbetsmarknad, stadsmiljö och mellanstadieverksamhet återgå till stadsdelsnämnden.

26 punkter - för ett barnens Östermalm!

Vår budget har en barnprofil. Ett Stockholm som är bra för barn är bra för alla. Barn är inga kunder på en marknad utan människor under 18 år som ska värnas enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt till inflytande i takt med ålder och mognad. Nästan 10000 av Östermalms 62000 invånare (2007) är barn och unga upp till 19 år. I vårt förslag till kommunfullmäktige lyfter vi fram 101 punkter om barn och unga, vilket är samma antal som kommunfullmäktiges ledamöter. Om Östermalms 26 ledamöter och ersättare var och en tog sig an en punkt av dessa – vi tror att alla kan stödja något – fick vi ett bättre stadsdelsområde för barnen:

· En hearing där barn och unga får tycka till om vad som behöver förbättras i området

· Politiker och anställda ska utbildas om FN:s konvention om barns rättigheter

· Alla barn ska kunna vara med i demokratiska beslutsprocesser i förskolan

· Ett verkligt ungdomsinflytande med egen budget ska finnas i varje stadsdel

· Delta i "Rådet till skydd för Stockholms barn" som ska inrättas för att granska alla nya planärenden

· Inga tillstånd ska ges för att starta skolor utan skolgårdar

· Införa en "lekplatsnorm" - barns behov av en bra lekmiljö ska tillgodoses även i högt exploaterade områden

· Verka för 30-zoner i alla bostadsområden

· Bilfri innerstad

· Heltäckande cykelbanenät så att barn aldrig riskerar att hamna i trafiken

· Sänkta avgifter i kulturskolan, på sikt avgiftsfri kulturskola

· Skapa lagliga väggar för graffitimålning

· Väsentligt ökat stöd till det fria kulturlivet, som svarar för det mesta av kulturutbudet för barn och unga

· Ökad konsumentvägledning för ungdomar

· Obligatorisk genuspedagogik i förskolan och livskunskap i skolan

· Anställ fler kuratorer, sköterskor, läkare och psykologer till skolorna

· Särskolan och grund- och gymnasieskolan ska samarbeta och
integreras

· Inga vräkningar av barnfamiljer

· Föräldrautbildning 0-18 år

· Årlig informationsinsats om alkohol och narkotika till föräldrar

· Drogfria arrangemang istället för nollning

· Ökat stöd till ensamstående mammor, vilket gynnar barnen

· Återinför avgiftsfri månad i förskolan och skolbarnomsorgen

· Nytt bidragssystem för idrottsföreningar med ett rättvise- och barnperspektiv

· Personneutrala kort i simhallarna så att fler föräldrar kan följa barnen och bada

· Dubbelt så många sommarjobb till ungdomar

Barns bästa i fokus - grundskolan tillbaka till stadsdelsnämnderna

Med barnens bästa i fokus satsar vi mer än 100 mnkr på ökad kvalitet och flyttar tillbaka områdesansvaret för grundskola, särskola och skolbarnsomsorg till stadsdelsnämnderna. Den röda tråden i det livslånga lärandet kan åter löpa mellan förskola och skolan. Rätt till regelbunden kultur ska skrivas in i förskole- och skolplanen. Kulturskolan ska återuppta uppsökande arbete i skolan för att alla barn ska nås.

I vår budget rättar vi till den omfördelning av resurser som de två senaste åren har gynnat områden där barn har högre behörighet till gymnasieskolan. Grunden för kunskapsutvecklingen läggs tidigt och vi höjer därför schablonen i F-år 3 med tre procent mer än den borgerliga majoriteten. Vi ökar också ersättningen för skolpliktsbevakningen med tio procent till kommunala skolor som har ett områdesansvar och måste ta emot elever när som helst under terminerna.

Skolbarnsomsorgen är kraftigt eftersatt. Vi ökar därför schablonen med fem procent för att minska de stora barngrupperna. Dessutom måste skolans styrning förbättras så att pedagogiken i skolbarnomsorgen inte trängs undan av skolkulturen. Som ett led i ökad tillgänglighet återinför vi den avgiftsfria månaden i juli.

Gemensam välfärd - investeringar i rättvisa, demokrati, miljö och personal

Rättvise- och demokratimiljard för bostäder till hemlösa och invånare med funktionsnedsättningar samt för att öka tillgängligheten och fördjupa den lokala demokratin.

Miljömiljard för bilfri innerstad, cykelbanor, trafiksäkerhet, badbara sjöar och energibolag. Personalmiljard för satsning på kompetensutveckling och god arbetsmiljö.

Lyft jämställdhetsfrågorna - kvinnofridscenter i varje stadsdelsområde

Nu behövs ett jämställdhetslyft i hela staden. Alla verksamheter ska ha tillgång till jämställdhetspedagoger. Vi ska ha en jämställd budget. Förenings-bidragen fördelas jämställt. Mäns våld mot kvinnor drabbar flickor och kvinnor i alla samhällsklasser. Det ska vara lätt att få hjälp och vi vill därför att det ska finnas kvinnofridscenter i alla stadsdelsområden. Skyddade boenden ska finnas även för kvinnor med funktionsnedsättningar.

Stoppa konkurrensutsättningen – välfärden ska styras demokratiskt

Kommunen är en demokrati och inte en shoppinggalleria. Vi vill därför avskaffa den plan för konkurrensutsättning som tvingar stadsdelsnämnden upphandla nästan all verksamhet. Den dogmatiska konkurrensutsättningen måste hejdas innan alla kommunala alternativ är borta. Istället vill vi satsa på att utveckla verksamheten, exempelvis genom självförvaltning.

Orka jobba till 65 år – bra arbetsvillkor ger den bästa kvaliteten

Arbetsmiljön ska vara god. Medarbetarna ska uppmuntras att arbeta kvar och utveckla verksamheten. Alla ska erbjudas heltid. Arbetstiden i äldreomsorgen ska på fem år kortas till 35 timmar per vecka. Ett större projekt med arbetstidsförkortning ska starta i förskolan. Delaktigheten ska förbättras. Försök med självförvaltning ska inledas på 100 arbetsplatser. Lönen ska höjas för de lägst avlönade och lönestopp införas för de högst avlönade cheferna.

Nej till toppstyrning – rådslag om den lokala demokratin

Vi vill starta rådslag om den lokala demokratin i alla områden och öppna fler medborgarkontor.

Världens mest tillgängliga huvudstad

Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 och måste därför både lokalt och centralt samverka med handikapporganisationer och handikappråd om åtgärdsplaner som grundas bland annat på Funktionshindersombudsmannens årsrapporter.

Vi vill skapa ett Miljörättvist Stockholm

Stockholmsvänstern vill skapa ett miljörättvist Stockholm där invånarna har en miljöpåverkan inom sitt rättvisa miljöutrymme. Luft- och vattenkvalitet måste bli bättre bland annat genom en bilfri innerstad. Ett varaktigt skydd ska skapas för de gröna kilarna. Vi ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden. Andelen ekologisk mat ska öka till 30 procent.

I förskolan slipper vi...

Nedskärningar, avknoppningar och vårdnadsbidrag

I verksamhet för barn och ungdom slipper vi...

Nedskärningar, entreprenader och avknoppningar

I kultur- och föreningsverksamheten slipper vi...

Nedskärningar och övervältring av ansvar för kulturförmedling på verksam-heterna

I äldreomsorgen slipper vi...

Den nya synen på äldre som en kund på en marknad

Nedskärningar och vinstdrivande företag som tar över äldreomsorgen

Bristande insyn från allmänheten och sämre meddelarskydd för personalen

I stöd och service till personer med funktionsnedsättningar slipper vi...

Nedskärningar, entreprenader och avknoppningar

Synen på människor med funktionsnedsättning som en handelsvara

Valfrihet som endast gynnar företagen så länge det råder brist på bostäder

LSS-peng som minskar möjligheten till individuellt utformade insatser

I stadsmiljö med Agenda 21 slipper vi...

Toppstyrning och dålig service

I flyktingmottagandet slipper vi...

Utförsäljning av allmännyttan som försvårar för flyktingar att få bostad

Fokus på bostadsrätter vilket minskar möjligheterna för flyktingar att få bostad.

I det ekonomiska biståndet slipper vi...

Stadsdelsarresten på grund av borttagandet av SL-kortet i normen

Riktlinjer som skärper kraven för utsatta människor

I arbetsmarknadsåtgärderna slipper vi...

Upphandling av arbetsmarknadsinsatser

Centralisering av Jobbtorgen, vilket minskar den lokala demokratin

§7 Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

2008-907-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-10 med förslag till revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden reviderar sin hantering av medborgarförslag i enlighet med detta tjäns­teutlåtande.

 2. Information om nämndens reviderade rutiner för medborgarförslag ges
  på hemsidan och i annons i lokaltidningen.

 3. Skrivelsen från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att revidera sin hantering av medborgarförslag i huvudsak enligt förvalt­- ningens tjänsteutlåtande,

att information om nämndens reviderade rutiner för medborgarförslag ges
på hemsidan och i annons i lokaltidningarna,

att skrivelsen från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl anses besvarad samt

att nämnden motsätter sig förslaget att begränsa antalet medborgarförslag per medborgare och år och framhåller härutöver följande:

Mot bakgrund av de omfattande textmängder som ofta ingår i medborgarförslagen begränsas medborgarförslagen till en given volym, uttryckt i antalet tecken eller sidor. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med närmare förslag om lämplig volym.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda­möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; att lägga fram medborgarförslag till stadsdelsnämnden var en viktig demokratireform i samband med införandet av stadsdelsnämnderna. Istället för att som förvaltningen föreslår begränsa medborgarförslagen till ett visst antal per medborgare och år, bör varje förslag kunna begränsas till en viss omfattning, vilket kan skärpa förslagsställarens formuleringar och ge en

klarare framställning än om texten tillåts ha ett obegränsat omfång. Det bör ge mer lätthanterliga medborgarförslag och betydligt underlätta arbetsbördan för svarsberedaren. Ett medborgarförslag som inte hålls inom det angivna formatet bör kunna återsändas till förslagsställaren med begäran om nedkortning.

Mot bakgrund av att medborgarförslag är en viktig del i det lokala demokratiarbetet bör en lösning sökas som medger en begränsning av förvaltningens arbetsinsatser, samtidigt som ett tydligt politiskt inflytande på hanteringen bibehålls. Om föreslagna åtgärder inte skulle visa sig ge önskat resultat kan man därför överväga att förvaltningen, i de fall osäkerhet råder om den fortsatta formella hanteringen av inkomna medborgarförslag, anmäler detta till presidiet för vägledning.

§8 Östermalms förskolors kvalitetsredovisning 2008

2008-995-400

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-27 angående
Östermalms förskolors kvalitetsredovisning 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar förskolornas kvalitetsredovisning
2008 till utbildningsförvaltningen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda­möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; för att uppnå en hög kvalitet i förskolornas verksamhet är det utöver innehållet i kvalitetsarbetet viktigt att arbeta för en minskning av barn-gruppernas storlek och ökning av antalet personal per barn.

Det är därför alarmerande att barngrupperna i dagsläget växer i stadens förskolor. Trots denna försämring har den moderatledda majoriteten valt att inte prioritera förskolan inför 2009. Tvärtom är förskolan den stora förloraren i 2009 års budget, och risken är att barngrupperna kommer att öka ytterligare i storlek.

§9 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

2008-959-199

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-17 med förslag att ge befogenhet att beordra utbetalning av pengar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att jämte förvaltningschef Göran Månsson ge service-förvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt befogenhet att för

Östermalms stadsdelsnämnds räkning utbetala pengar.

Beslutet gäller från det att serviceförvaltningen övertar hanteringen av leverantörsfakturor.

§10 Överenskommelse med servicenämnden i samband med inrättande av kontaktcenter för förskolefrågor

2008-1048-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-10 med förslag till överenskommelse med servicenämnden i samband med inrättande av kontaktcenter för förskolefrågor.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Östermalms stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till hand­läg­gar­na som är anställda under servicenämnden för att besvara barnomsorgsfrågor att i en­skilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upp­lys­ning­ar inom förskolans verksamhets­område och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till BOSKO-systemet, i den del som avser förskolan och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

2. Östermalms stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med service­nämnden om be­hand­ling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

§11 Överenskommelse med servicenämnden i samband med inrättande av kontaktcenter för äldreomsorgsfrågor

2008-1049-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-10 med förslag till överenskommelse med servicenämnden i samband med inrättande av kontaktcenter för äldreomsorgsfrågor.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Östermalms stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till hand­läg­gar­na, som är anställda för att besvara äldreomsorgsfrågor vid ser­viceförvaltningens kon­taktcenter att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och läm­na upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i er­for­der­lig omfattning få tillgång till Paraply-systemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

 2. Östermalms stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med service­nämnden om be­hand­ling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

§12 Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

2008-952-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-03 med förslag till ledamöter och ersättare i Östermalms lokala pensionärsråd 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser ledamöter och ersättare till pensionärsråd 2009 enligt följande;

Ordinarie ledamöter

SPF Karlaplan Margareta Thörnblom

SPF Engelbrekt Claes Hagwall

SPF Gärdet Christina Harjulin

SPF Hedvig Eleonora Viveca Sarman

PRO Östermalm Ulla Bowallius

Ersättare

SPF Karlaplan Ulla Löfberg

SPF-Engelbrekt Alice Unander-Scharin

SPF Östermalm Oskars Yvonne Wendt

SPF Djurgården Birgit Ihrfors

PRO Gärdet Ingrid Stockman.

§13 Inflyttningsstopp på Rio servicehus

2008-1019-699

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-10 med förslag till inflyttningsstopp på Rio servicehus på grund av renovering och ombyggnad av Vädurens äldreboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att införa inflyttningsstopp på Rio servicehus.

§14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads förskoleplan

2008-911-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-18 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads förskoleplan – en förskola i världsklass.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande samt

att därutöver anföra följande:

I förslaget till ny förskolplan för Stockholms stad sänks ambitionsnivån för förskoleverksamhet. Tidigare har förskoleplanen tydligt pekat på vad som behövs för att kunna garantera en förskola av hög kvalitet. I det förslag som nu är ute på remiss saknas mycket av den riktning som den tidigare förskoleplanen pekat ut.

En central och viktig del inom förskolan är att barnets möjlighet att lära genom lek. Det är självklart att förskolan ska ge barnen möjlighet att utvecklas och lära, men förskolan får aldrig bli en verksamhet där mål och medel blir av samma karaktär som de som återfinns inom grundskolan. Förskolan har en viktig uppgift när det gäller att möta barn som i sin vardag inte får tillgång till kultur. Alla förskolor måste också arbeta med genuspedagogik.

I dagsläget växer barngrupperna i stadens förskolor. Trots denna försämring har den moderatledda majoriteten valt att inte prioritera förskolan inför 2009. Tvärtom är förskolan den stora förloraren i 2009 års budget och risken är att barngrupperna kommer att öka ytterligare i storlek.

För att möjliggöra en förskola av hög kvalitet spelar barngruppernas storlek en central roll. De får aldrig bli så stora att barnens möjlighet att bli sedda och uppmärksammade minskar. För de minsta barnen måste omvårdnaden ha en särskild tyngd, och målet ska därför vara att småbarnsgrupperna inte ska överstiga 14 barn. När det gäller storbarnsgrupperna ska de inte vara större än 18 barn. I förslaget till ny förskoleplan återfinns inga skrivningar om vikten av små barngrupper i förskolan och målsättningarna om barngruppernas storlek har helt tagits bort. Vidare saknas i avsnittet om barns inflytande tidigare skrivningar om vikten av att barnens åsikter, engagemang och intressen skall tas tillvara.


Förskolans personal spelar en viktig roll för barnens möjlighet till uppmuntran, utveckling och trygghet. Personaltätheten i förskolan ska vara hög, alla för­skolor ska ha utbildade pedagoger och all personal ska erbjudas kompetens­utveckling och vidareutbildning för att staden ska kunna säkra en hög kvalitet i förskolan.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att besvara remissen med följande:

Förskoleplanen ska omfatta både förskolor i kommunal regi och i enskild regi. Detta är bra eftersom likvärdiga krav på innehåll och kvalitet därmed ställs oavsett vem som är anordnare.

Några skarpare skrivningar är emellertid nödvändiga:

Enligt liggande förslag ska förskolan ”aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter”. Vi menar att man måste gå längre och ställa krav på att förskolan aktivt ska arbeta för att motverka rådande könsnormer. Studier visar tydligt att pojkar och flickor bemöts och behandlas olika i förskolan, vilket lägger grunden för könsroller som påverkar oss resten av livet. Förskolans unika möjligheter att bemöta varje barn utifrån dess individuella förutsättningar, utan traditionella könsmönster och heteronormen, behöver tas till vara bättre.

När det gäller modersmålsstöd är en bättre rubrik (än Barn med svenska som andraspråk) den som Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning förordar: Flerspråkighet i förskolan. Det bör skrivas in i planen att förskolebarn ska garanteras rätt till stöd i modersmålet. Språkförståelsen grundas redan i småbarnsgrupperna och det är viktigt att även de små barnen får modersmålsstöd för att begripa och tolka sin omvärld.

Barngruppernas storlek bör begränsas. Det ska framgå i planen att småbarnsgrupper inte ska vara fler än 12 barn och grupperna med de större barnen inte fler än 14 barn. Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska gröna gårdar.

Det behöver skrivas in att förskolan ska präglas av ett ekologiskt synsätt.

Värderingar och attityder grundläggs tidigt i livet och det är viktigt att för-skolan arbetar med att lära barnen känna ansvar för sin närmiljö. En högre andel av den mat som förskolan serveras ska vara ekologisk, minst 25 procent av den mat som köps in under året.

§15 Anmälan av månadsrapport november 2008

2008-183-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 november 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av stadsrevisionens rapport

2008-958-102

Anmäldes stadsrevisionens rapport 2008 avseende granskning av delårsrapport – uppföljning av budget 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om tillsyn av Röda korsets korttidsboende

2008-1026-602

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2008-11-27 (Beteckning 7010-2008-87275) om tillsyn, genomförd 2008-10-09, av Röda korsets

korttidsboende, Brinellvägen 2.

Länsstyrelsen begär att huvudmannen senast den 13 januari 2009 inkommer med yttrande angående föreståndarens utbildning, den sociala dokumenta-tionen samt om ombyggnation av lokalerna.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-12-18 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Ersättaren Ulla-Liza Blom (s) anmäls till mässan ”Psykisk hälsa 2009” den 28-29 januari 2009 i Älvsjö.

§22 Anmälan av delegationsbeslut

2008-27-299

Anmäldes förteckning 2008-12-09 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Förteckningen läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-12-04 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§24 Information från stadsdelsdirektören

Stockholms översiktsplan

Utdelades Stockholms översiktsplan som enligt plan– och bygglagen är kommunens instrument för en långsiktig mark- och vattenanvändning samt bevarande och utveckling av bebyggelsen. Samrådet pågår till 12 januari 2009 och eventuella synpunkter lämnas till stadsbyggnadskontoret.

Ungdomsmottagningen

Med hänvisning till ett muntligt uppdrag av stadsdelsnämndens vid sammanträdet 2008-10-23 delades socialtjänstavdelningens sammanställning ut med statistik över antalet besök till läkare och kuratorer på ungdomsmottagningen, Norrtullsgatan 10.

Förskolekön

Det är en stor efterfrågan på förskoleplatser i staden. Förvaltningen arbetar intensivt med att hitta förskolelokaler i de områden av stadsdelen där trycket är som störst. En möjlighet som är under utredning är att förlägga en förskola i bottenvåningen på Rio servicehus, Sandhamnsgatan 4. Barnomsorgsgarantin klarar förvaltningen så länge det finns lediga förskoleplatser på Lappkärrsberget.

Möte med lokalpressen

Förvaltningsledningen har tidigare träffat redaktionen för Östermalmsnytt och i tisdags var det Margareta Gadd och Caroline Cederquist från

Mitt i Östermalm som bjudits in till förvaltningsledningen. Det finns ett gemensamt intresse att träffas och förklara och diskutera varandras förutsättningar till information särskilt då lokaltidningen i stor utsträckning skriver om stadsdelsförvaltningens olika verksamheter.

Chefsutveckling

Den 8-9 december var samtliga chefer inom stadsdelsförvaltningen (ca 50 personer) på ett internat för att lära av varandra och diskutera gemensamma chefsfrågor.

§25 Övriga frågor

Sociala delegationen

Nämndsekreteraren besvarade fråga från ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) tillika vice ordförande i sociala delegationen, om anledningen till att nämnden inte har fått ta ställning till förslaget att minska antalet ledamöter och ersättare i sociala delegationen nästa verksamhetsår. Anledningen är att nämnderna väljs för ett år i taget och endast den nämnd som är vald för 2009 och har trätt i kraft, vilket sker först den 1 januari 2009, är den nämnd som kan besluta om en social delegation ska utses för år 2009 och hur den i så fall ska vara utformad.

§26 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) m fl om fortsatt utveckling av Föräldravandrarna

2008-1085-000

Ledamöterna Berit Bornecrantz Dias (v) och Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse om fortsatt utveckling av Föräldravandrarna .

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.