Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husbygårdsskolan, Edward Griegsgången 26

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 30 augusti 2012

Slutet sammanträde

3 Anmälan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c § föräldrabalken (FB)

4 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen - enskilt ärende

5 Utredning med anledning av rapport den 12 juli 2012 enligt 24 b (lex Sarah) § LSS

Anmälningsärenden - slutet sammanträde

6 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende

Dnr 380-2012-6. (utsändes ej - muntlig redovisning)
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Information från Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) i Västerort - Marianne Ankersjö
* Information om förväntad anhöriginvandring, ansökan om medel, projekt mellan Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby SDF - Susanne Tengberg

Beslutsärenden

8 Tertialrapport 2, 2012

9 Delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning som sker till Stockholms stads brukare

9 A Partiell revidering av preliminär lokal rutin enligt lex Sarah

Dnr 675-2011-1.2.2.
Dnr 326-2012-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Informationskontor Europa Direkt Rinkeby-Kista

11 Kvinnofridsverksamheten

12 Utomhusbad på gräsytan mellan Rinkeby och Tensta

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 247-2011-1.6.

Remissärenden

13 Förslag till riktlinjer om Lex Sarah

14 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 522-2012-1.5.1.

15 Hemsjukvård 2015 - Inriktning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 424-2012-1.5.1.

16 Trygghetskarta för Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:15) av Tomas Rudin (S) och Maria Östberg Svanelind (S)
Dnr 224-2012-1.5.1.

17 Föreningarnas växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler

Remiss från kommunstyrelsen av motion (dnr 863/2012) av Tomas Rudin (S), Gunnar Sandell (S) och Emilia Bjuggren (S)
Dnr 379-2012-1.5.1.

18 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016

Remiss från trafikkontoret
Dnr 446-2012-1.5.3.

19 Samråd om program för ny begravningsplats i Järva friområde DP 2006-16107

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 470-2012-1.5.3.

20 Nystartzoner (SOU 2012:50)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 605-2012-1.5.1.

Anmälningsärenden

21 Verksamhetsuppföljning funktionsnedsätttning

22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

23 Konferenser och utbildningar

25 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från den 23 augusti 2012

26 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 15 augusti 2012

27 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

29 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordföranden Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 2 oktober 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 30 augusti 2012 justerades den 5 september 2012.

§3 Anmälan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c § föräldrabalken (FB)

§4 Begäran om yttrande till Socialstyrelsen – enskilt ärende

§5 Utredning med anledning av rapport den 12 juli 2012 enligt 24 b (lex Sarah) § LSS

§6 Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Information från Marianne Ankersjö, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) i västerort.

Marianne Ankersjös arbetsområde är de fyra stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby och Bromma.

Uppdraget innebär att utveckla rehabverksamheten (sjukgymnastik och arbetsterapi) inom västerort.

Rehabverksamheten är ett komplement till nämndernas medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Hälso- och sjukvårdslagen styr MAR:ens arbete. Idag finns det 53 stycken MAR:ar i Sverige.

MAR:ens huvuduppdrag är att:

· Kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla

· Skapa regler och normer

· Vara vårdgivarens specialistresurs

· Vara ledarnas sakkunniga stabsresurs

År 2011 blev uppdraget som MAR en permanent verksamhet inom Stockholms stad. Verksamhetsområdet är i huvudsak äldreomsorg och fokus ligger på fallprevention. MAR:en tar emot alla avvikelser gällande fall och medicintekniska produkter.

§8 Tertialrapport 2, 2012

Beslut

1. Tertialrapport 2 för år 2012 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

2. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 18,9 mnkr

3. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart

Ärendet

Tertialrapport 2 med helårsprognos för 2012 är en del i kommunstyrelsens uppföljning av stadens nämnder. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för resultat och analysera eventuella avvikelser av verksamhet och ekonomi i förhållande till verksamhetsplanen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 september 2012. Dnr 1.2.-579-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Att delvis avslå förvaltningens förslag till beslut

· Att hemställa om medel ur centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom Social omsorg

· Att hemställa om medel ur centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom ekonomiskt bistånd

· Att beslutet justeras omedelbart

· Att därutöver anföra

Tertialrapporter visar enligt förvaltningen att de uppsatta målen för verksamheten nästan helt uppfyllts. Det kan samtidigt noteras att flera indikatorer för att mäta måluppfyllelsen inte mäts förrän under hösten varför det för närvarande råder osäkerhet om den verkliga måluppfyllelsen. Dessutom är många mål väldigt diffusa vilket gör dem omöjliga att mäta.

Vi socialdemokrater finner dessutom att en del av de fastlagda målen är för lågt satta, vilket vi återkommer till när verksamhetsplanen för 2013 ska fastställas. Det är t.ex. inte acceptabelt att endast 75 procent av de äldre som har hemhjälp eller bor i omsorgsboende anser att maten smakar bra. Många äldre är undernärda och därmed svaga och för att råda bot mot detta är en första förutsättning för att öka matlusten att de upplever att den mat som serveras är god och lockande att äta.

Beträffande ekonomin väntas sammantaget ett överskott på 3,1 mnkr efter resultatöverföringar. Samtidigt väntas fortsatt stora underskott inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomisk bistånd och inom social omsorg. Dessa underskott täcks genom att bl.a. förskolorna håller igen och ger överskott. Dessa överskott skulle i stället kunna användas för extra insatser i form av förstärkta personalinsatser eller mindre barngrupper. Härigenom skulle t.ex. förutsättningarna för att genomföra aktiviteter utanför de egna förskolelokalerna öka.

Inom Social omsorg vet vi att det finns mycket stora problem och vi har försökt få majoriteten att agera sedan lång tid tillbaka. Då menar vi inte enbart underskottet utan även det faktum att man har stora problem med att hinna utreda de anmälningar som kommer in och att det ofta är pengarna som styr insatserna snarare än yrkeskompetensen hos socialsekreterarna.

Även inom kvinnofrid ser vi att resurserna inte räcker till för de uppdrag man har. Nu har förvaltningen inte kunnat prioritera det uppsökande arbetet. Förstärkta resurser till arbetet med att stödja kvinnor som riskerar att eller utsätts för våld behövs. Vi anser att bl.a. detta arbete måste ges tillräckliga resurser och föreslår därför att nämnden ska ansöka om medel ur centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom social omsorg. Att det inte är en lösning som man i vanliga fall använder för underskott i en stadsdel vet vi mycket väl, men vi vet också att situationen inom delar av social omsorg är så orimlig att det krävs att staden centralt tar ett ansvar.

Även inom arbetsmarknadsåtgärder ser vi att man får hålla igen trots att man själv skulle behöva resurser. De resurserna borde användas till arbetsmarknadsinsatser för de personer som står längst från arbetsmarknaden men istället sparar man på pengarna för att täcka de andra underskotten.

Det ekonomiska biståndet, försörjningsstödet, går personer som inte har någon annan försörjning. Tyvärr är det många som också lever länge på försörjningsstöd vilket gör den strikta biståndsbedömningen till ett problem. Att inte kunna få pengar till en avgift för barnens idrottande, medicinska hjälpmedel, eller annat som egentligen är nödvändigt gör livet tufft för många. Vi vet många socialsekreterare har en mycket pressad arbetssituation och att de hela tiden får ta hänsyn till budgeten när de gör sina bedömningar. En börda som är mycket tung att bära.

För det ekonomiska biståndet, som är en sista utväg för människor utan någon annan försörjning, får budgeten aldrig vara överordnad. Underskottet bör i stor utsträckning täckas av extra medel från centrala medelsreserven.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Den styrande majoriteten har nu under många år underfinansierat flera verksamheter, och man har skurit ner på eller lagt ner viktiga verksamheter i stadsdelen som t ex Träff 10:an, träffpunkt för psykiskt funktionshindrade i Husby som lades ned för några år sedan.

Trots att moderatledda majoriteten ger snåla budgetar anges i majoritetens tertialrapport att nästan alla mål uppnås. Det ter sig något överraskande.

Vi kommenterar här några exempel där vi ser brister i den moderatledda majoritetens politik.

Målet: ”Barn och ungdomar lever under goda uppväxtförhållanden och utvecklas gynnsamt utifrån sina individuella förutsättningar.”

Man uppger att detta uppfylls delvis. Samtidigt kan vi konstatera att det finns jättelika problem.

Barnfattigdomen och kriminaliteten är hög i vår stadsdel, kanske framförallt i Rinkeby.

Personalen i socialtjänsten i Rinkeby-Kista har gått ut och sagt att man tvingas prioritera hårt bland ärenden som har med barn och ungdomar att göra för att hinna med. Enligt mediarapporter har det kommit in 90 anmälningar i månaden sedan oktober 2011 till barn- och ungdomsenheterna, en ökning med mer än 40 % mer jämfört med motsvarande period innan. Trots detta har verksamheten (nästan) hållit en budget i balans. Hur många barn som egentligen behöver stöd har man tvingats avvisa för att hålla budgeten? Enligt mediauppgifterna har stadsdelsnämndens budget för barn och ungdom minskat sedan 2005 med 24,1 miljoner kronor, med 31 %.

Under rubriken ”Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens verksamheter” anges att målet uppfylls helt.

Man berättar att man har bildat Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer. Vi tycker att RKUA har gjort ett intressant arbete med bl a med att studera vilka olika former för ungdomsinflytande som redan finns runt om i Sverige, och att utveckla mentorsprogram för politiker och ungdomar. Vi politiker har dock inte fått mycket rapporter om vad RKUA gjort på senare tid. Vi skulle vilja se att ett konkret förslag till ett ungdomsforum läggs fram snart. Vi i Miljöpartiet var drivande i att man ska inrätta ett ungdomsråd/ungdomsforum i stadsdelen. Det finns nu beslut på det, och det bör genomföras snart.

Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas.

Förvaltningen anger att detta mål uppfylls helt.

Förskolor i Rinkeby fick påpekande av revisorerna på förra stadsdelnämndsmötet för att det finns brister i den pedagogiska miljön och i personalens utbildning och/eller erfarenhet av att kunna tillgodose barnens behov av omsorg och god pedagogiska verksamhet. Samarbetet mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem behöver utvecklas, enligt revisorerna. Barn med annat modersmål än svenska ges inte i tillräcklig utsträckning möjlighet till att utveckla sitt modersmål såväl som det svenska språket.

Förskolan i Rinkeby-Kista har under lång tid haft relativt stora överskott. Behöver man satsa de pengarna på att avhjälpa de brister som revisorerna pekar på istället?

Dessutom finns det stora problem i skolorna i stadsdelen. Många går ut skolan utan fullständiga betyg, inte minst i Rinkeby.

Under nämndmålet ”Ökad framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar”

Här anges att målet uppfylls helt.

Att Myndigheter i samverkan, ungdomsvärdar osv finns är positivt, men den nedrustning av framför allt Rinkeby som moderaterna är medskyldiga till gör att många ungdomar saknar jobb, utbildning och framtidstro. På detta område behövs det större satsningar.

Miljö

För att staden ska kunna nå satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen och arbetet stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Viktiga frågor är bl.a. andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter, energieffektivisering, energirådgivning, matavfallsinsamling och bilpooler. Stadsdelen bör i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Projektet Hållbara Järva gör en hel del bra, men vi tror att en bredare kompetens behöver finnas på stadsdelsförvaltningarna också.

Tertialrapportens upplägg

Kommentarerna på budgetsiffrorna är mycket knapphändiga. Det blir mycket svårt för oss politiker att analysera varför underskotten och överskotten uppstår, och att förstå varför förvaltningens ekonomi utvecklas på ett visst sätt.

Vad gäller andelen genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri är periodens utfall bara 67,33%, medan målet för året är 80 %. Trots detta skriver förvaltningen att målet uppfylls helt - med hänvisning till att ”verksamheten beräknar att målet kommer att uppnås vid årets slut.” Borde inte målet vara uppnått vid tertialperiodens slut för att räknas som uppfyllt?

Det finns flera andra fall där det står att indikatorn ”redovisas i verksamhetsberättelsen” utan mycket vidare uppgifter. Vi vet då inte hur läget är i september 2012 vad gäller indikatorn.

§9 Delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning som sker till Stockholms stads brukare

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar om delegation av hyresadministration till serviceförvaltningen enligt detta tjänsteutlåtande

2. Omedelbar justering

Ärendet

Bakgrund till denna överföring av delegationen är kommunfullmäktiges beslut i budget för år 2012 att överföra ansvaret för hyresadministration av andrahandshyror till brukare till serviceförvaltningen. Syftet är att få en enhetlig hantering av hyresadministrationen av andrahandsuthyrning och att skapa gemensamma regler och riktlinjer för kravhantering, hyresjusteringar och uppsägningar. Serviceförvaltningen övertar administrationen den 1 november 2012 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2012. Dnr 1.1.-594-2012

sgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§ 9 a)

Partiell revidering av preliminär lokal rutin enligt lex Sarah

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ändring i preliminär lokal rutin för lex Sarah samt delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning enligt bilaga

2. Omedelbar justering

Ärendet

I samråd med förvaltningens lex Sarah-ansvariga har en översyn skett med anledning av att Socialstyrelsen riktat kritik mot nämnden då själva anmälningsblanketten enligt lex Sarah vid ett par tillfällen inkommit för sent till Socialstyrelsen. Förvaltningen föreslår att verksamhetsområdeschef är lägsta delegatnivå för undertecknande av anmälningsblanketten. Som en följd av ändringen föreslås även en motsvarande ändring i gällande delegationsordning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 september 2012. Dnr 1.1.-326-2012 och dnr 1.2.2.-675-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Informationskontor Europa Direkt Rinkeby-Kista

Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker hos Europeiska Kommissionen om att förlänga sitt värdskap för informationskontoret Europa Direkt Rinkeby-Kista för perioden 2013- 2017.

2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker hos Europeiska Kommissionen om 25000 euro för Europa Direkt för år 2013.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Informationskontoret Europa Direkt Rinkeby-Kista, med placering på Medborgarkontoret, har funnits i stadsdelsnämnden sedan år 2005. Perioden på fyra går ut vid årsskiftet. Förvaltningen anser att det har varit värdefullt att ingå i nätverket Europa Direkt och önskar därför fortsätta sitt engagemang inom Europeiska Kommissionens informationsnätverk. Till nästa verksamhetsår föreslår Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen nämnden att ansöka om förnyat verksamhetsbidrag om 25000 euro.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2012. Dnr 1.2.5.-760-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Sten Collander (M) framförde önskemål om att nämnden får ta del av verksamhetsberättelsen från Europeiska Kommissionen. Förvaltningen återkommer till nämnden med information.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att godkänna förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Miljöpartiet godkänner att ansöka om pengar för att förlänga Europa Direkt Rinkeby-Kistas verksamhet.

Det är bra att stödja ett sådant projekt för att informera invånarna om vad som händer eftersom Sverige är medlem i EU. Det hjälper som en plattform för utveckling i Europa både socialt och interaktivt. Att informera om EU kan främja bättre migration och handel.

Enligt Förvaltningen är ’syftet för EDRK … att informera och uppmuntra unga medborgare i upptagningsområdet att bli mer medvetna om de EU-program som finns utformade för ungdomar och annat aktuellt från EU. Påsätt kan man upparbeta en nära relation till bland andra unga målgrupper. ’’ Detta tycker vi är ett bra syfte. Vi vill gärna att EDRK ska uppmuntra ungdomar att engagera sig och söka EU-pengar för ungdomsprojekt, eftersom ungdomarna har ett stort behov.

Seminarier som seminariet om klimatförändringar och ’EU:s roll i världen’ är intressanta att stödja.

Det är bra att Europa Direkt Rinkeby-Kista kommer att nära samarbeta med medborgarkontoret för att genomföra gemensamma informationsinsatser och ge bästa möjliga service till olika målgrupper.

Miljöpartiet är ett EU-kritiskt parti men EU är idag en realitet och tycker att det är bra att EU informerar om sina verksamheter.

§11 Kvinnofridsverksamheten

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Mia Päärni m.fl. (S) har i skrivelse bett om redovisning av hur förvaltningen arbetar med förebyggande insatser för kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relation. Vidare vill författarna till skrivelsen att förvaltningen ska redovisa statistik som belyser olika frågeställningar om antal inkomna ärenden, utredningar, insatser m.m. I vissa fall har det inte varit möjligt att ta fram exakt den statistik som begärts. I de fall uppgifterna inte går att ta fram eller då uppgifterna är osäkra kommenteras detta.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2012. Dnr 1.6.-188-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi vill börja med att tacka förvaltningen för ett mycket utförligt svar som vi förstår att förvaltningen har lagt mycket tid på att besvara.

Tyvärr är det inte möjligt att få svar på alla de frågor som vi har ställt. En av de sakerna som vi hoppades kunna utläsa ur svaret är om ifall vår stadsdel har större andel anmälningar/ansökningar till kvinnofrid jämfört med andra stadsdelar. Det är framförallt viktigt för att kunna se om det finns skäl att utöka t ex förebyggande insatser.

Att man idag inte har möjlighet att arbeta förebyggande i någon större utsträckning, som man också nämner i tertialrapporten, är ett stort problem. Vi vet också att det är svårt att motivera kvinnor att ta emot hjälp vilket med andra ord säkert är ett tidskrävande arbete. En grupp kvinnor man sällan tänker på är äldre kvinnorna som ibland är extra utsatta. Det är mycket viktigt att man har resurser att arbete förebyggande även med äldre kvinnor. Det förebyggande arbetet måste göras på många olika håll och faller inte enbart på kvinnofrid. Men det uppsökande arbetet och att information finns lättillgänglig måste kvinnofrid få resurser till att utöka.

Vi har förstått att tillgången till skyddat boende är begränsat och att tillgången till mellanboenden/träningslägenheter är alldeles för liten. Att det dessutom är mycket svårt att få lägenhet efter hela den process som en kvinna går igenom gör vi tror att många blir avskräckta och låter bli att söka hjälp.

Problemet med kvinnor som utsätts för våld och hot av en partner, av en familjemedlem eller annat är stort. Vi tror att det krävs både ett stort förebyggande arbete, tid för motiverande samtal för kvinnor som kommer i kontakt med kvinnofrid och ett mycket större utbud av både skyddat boende, mellanboenden/tränings-lägenhet och vanliga bostäder som man på olika sätt kan få förtur till.

Hur många anställda man är på kvinnofrid är en viktig fråga och hur det har förändrats över tid framgår inte i förvaltningens svar. Om tjänster vakanshålls är det viktigt att det framgår.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi ser något som ser ut som en tendens till ökat våld mot kvinnor i Järva.

Misshandel inomhus mot kvinna 18 eller äldre, bekant med offret i nära relation, i Kista har ökat från 69 till 95 mellan åren 2009 och 2011.

Grov misshandel inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret i nära relation i Södra Järva har ökat från 2 till 8 under samma period.

När det gäller anmälda brott gällande grov kvinnofridskränkning i Kista under åren 2007 och 2011 har ärendena ökat från 25 till 42.

Vi undrar vad denna trend kan bero på?

Det behövs intensivt arbete med förebyggande åtgärder. Det är också viktigt att stadsdelsförvaltningen sätter in alla resurser som behövs för att minska mörkertalet av brott.

Och de slagna kvinnorna behöver uppmuntras att anmäla den misshandlande mannen. Många offer vill inte anmäla mannen eftersom de är rädda för stigmatisering, eller rädda för sin ”partner” och vissa beskyller sig själva för misshandeln och tror att de inte behövs anmäla misshandeln. Vissa väljer att skydda sina partners. Det behövs ett intensivt arbete med förebyggande åtgärder.

Vi observerar också att misshandeln per invånare i Rinkeby-Kista är mycket högre än genomsnittet i Stockholm.

§12 Utomhusbad på gräsytan mellan Rinkeby och Tensta

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslår i en skrivelse till nämnden den 19 april 2012 ”att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inleder en diskussion snarast med berörda förvaltningar i staden” beträffande planerna på ett utomhusbad i Järvaområdet – förslagsvis i grönområdet mellan Rinkeby och Tensta.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2012. Dnr 1.6.-247-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet kommer att skicka ärendet vidare till Idrottsnämnden.

Vi vill också påpeka att vi hela tiden har tyckt att ett aktivitetsstråk över Järvafältet måste utföras med minsta möjliga åverkan på Järvafältet och övervägas noggrant i varje detalj. Nu ser vi att Järvafältet hotas och naggas i kanten av vägar, en mycket stor begravningsplats och organiserad idrott av olika slag.

Det finns flera skäl till att bryta loss ett utomhusbad från det tänkta aktivitetsstråket på Järvafältet och lägga det i Rinkeby i stället.

1. Järvafältet måste sparas så mycket som möjligt för fritt strövande och för att fylla vårt behov av frisk luft, träd och grönska. Det är viktigt för både fysisk och psykisk hälsa.

2. Det är en rättvisefråga att Rinkeby åtminstone får någon liten del av Rinkeby-Kistas kaka. Det har tyvärr blivit så att Kista är och uppfattas som ett utvecklingsområde och att Rinkeby försummas och blir av med viktiga verksamheter och inte heller får ta del av satsningar till glädje för befolkningen.

3. Ett utomhusbad vore också ett sätt att minska barnfattigdomen i Rinkeby.

Rinkeby präglas av arbetslöshet och av en befolkning med stora familjer. Många barn stannar i Rinkeby hela sommaren och ett utomhusbad skulle ha stor betydelse för barn- och ungdomars sommarupplevelse.

§13 Förslag till riktlinjer om Lex Sarah

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Från och med den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Mot den bakgrunden har socialnämnden utarbetat förslag till riktlinjer. Syftet med riktlinjerna är att kvalitetssäkra ett enhetligt arbetssätt när det gäller kommunens ansvar för lex Sarah. Det är förvaltningens uppfattning att förslaget till stadsgemensamma riktlinjer är tydligare och vissa områden behöver utvecklats. Ytterligare förtydligande behövs när det gäller hur rapporter enligt lex Sarah ska bevaras för personer som saknar personakt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2012. Dnr 1.5.1.-436-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl.(M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag

2. Dessutom vill vi framföra följande

För att lex Sarah ska fungera fullt ut måste medarbetarna våga rapportera. Det finns all anledning att tro att anställda kan dra sig för att rapportera för att inte stöta sig med chefen eller med ledningen eftersom situationen kan höra samman med bristande resurser.

Vi menar att det även måste gå att rapportera anonymt till ansvarig myndighet. Plikten att rapportera borde kompletteras med ett skydd mot att arbetsgivaren eventuellt försöker ta reda på vem som rapporterat eller att en som rapporterat på något sätt drabbas negativt av rapporteringen.

§14 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I stadens budget för år 2012 fastställdes att äldreförvaltningen ska utarbeta ett förslag till värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad. Det framtagna förslaget till värdighetsgarantier syftar till att ge äldre personer med insatser från äldreomsorg ett ökat inflytande och förstärkt makt att kunna påverka omsorgen utifrån personliga behov och önskemål. Värdighetsgarantierna föreslås gälla från och med den 1 januari 2013 och omfatta all verksamhet inom äldreomsorg. Förvaltningen anser att förslaget till värdighetsgarantier är väl genomarbetat och instämmer med att förslaget stärker och ökar de äldres möjligheter att påverka och ha inflytande över beviljat stöd och omsorg.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2012. Dnr 1.5.1.-522-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra

Vi socialdemokrater välkomnar införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad och ser det som ett bra verktyg att arbeta vidare med.

Vi har under åren sett hur äldreomsorgen ständigt går med underskott, olika missförhållanden som råder i omsorgen av våra äldre, en mer restriktiv biståndsbedömning etc. Valfriheten som blivit ett system där många får välja hemtjänstutövare som de i verkligheten har mycket liten kännedom om. Vi kan alltså konstatera att äldreomsorgen mest liknar en djungel som många känner sig otrygga i.

När nya system eller verktyg ska införas så måste de vara mer verklighetsförankrade. Regler som gäller idag är på pappret bra, men hur det fungerar i den äldres vardag är en annan fråga.

Redan när kommunfullmäktige tog det första beslutet så framfördes från socialdemokraterna att det kan vara svårt att hålla uppställda garantier utifrån den organisation och den bemanning som finns inom äldreomsorgen. Vi menar att en värdegrund och värdighetsgarantier kräver att de anställda känner att de kan uppfylla dem.

Vi anser också att organisationen kring biståndsbedömningen försvårar arbetet, när samma person har i uppgift att biståndsbedöma enligt lagen och samtidigt som hon/han ska hålla budgeten. Vi menar även att garantin kommer att vara uddlös eftersom det inte finns någon möjlighet att få ersättning när utförarna inte följer värdighetsgarantin.

Särskilt uttalande 1

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet ser positivt på att arbetet utifrån stadens värdegrund för äldreomsorgen förankras i en systematisk arbetsprocess och preciseras genom ett antar värdighetsgarantier.

De bör ingå i stadens system för integrerad ledning och styrning (ILS) och utfästelserna bör också följas upp med hjälp av genomtänkta indikatorer.

Det är bra att man genomför ambitiösa fortbildningssatsningar för att förverkliga de äldres delaktighet i utredning, valmöjligheter och rätt att påverka när och hur stödinsatser ges.

Samtidigt vet vi att många äldre är svårt sjuka och att deras vardag i hög grad och under lång tid präglas av sjukvårdsinsatser. Det är viktigt att man på alla sätt ser till att det finns tillräcklig medicinsk kompetens i stadens äldreomsorg.

Ett värdigt liv innebär också att man har aptit och får i sig tillräcklig mat och vätska och att man i största möjliga mån har ett boende planerat så att man slipper ramla och att man undviker trycksår.

Antal äldre med demenssjukdomar ökar också och det går inte att blunda för resursfrågorna. Rimlig medelstilldelning är av avgörande betydelse för ett värdigt åldrande.

Särskilt uttalande 2

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Vänsterpartiet har lyft detta flera gånger och gör det igen - vi är ytterst oroade över den verklighet som såväl vård- och omsorgsboenden som hemtjänsten verkar i.

Den ekonomiska styrningen av äldreomsorgen går på tvärs mot en värdig äldreomsorg. Flera av våra äldreomsorgsboenden har en styrning mot lönsamhet som i praktiken inneburit ett allt annat än värdigt boende. Det är framförallt stadens egna ekonomiska ramar och ekonomiska styrning, stadens allt överordnade privatiseringsagenda, stadens allt mer centraliserade verksamhet och slutligen den mycket svaga meddelarfrihet som råder inom de privata verksamheterna som bidrar till dagens allt annat än tillfredsställande situation.

Det saknas helt enkelt grundläggande förutsättningar i Stockholms stad för en lokal värdighetsgaranti som kan göra skillnad för de äldre. Risken är att personalen ges målsättningar som i själva verket är omöjliga att uppfylla. Omöjliga målsättningar riskerar att bli kontraproduktiva.

Det kan vara värt att påminna sig om att även Socialstyrelsen har problem med att få en del verksamheter att åtgärda brister. Eller som de själva skriver i fallet Koppargården (Dnr 41- 11307/2009): ”I återrapporteringen beskrivs att handlingsplaner finns, men Socialstyrelsen menar att dessa har begränsat värde om vårdgivaren inte genom tillräcklig egenkontroll och uppföljning säkerställer att de också genomförs och får genomslag ute i verksamheten”.

§15 Hemsjukvård 2015 – Inriktning

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Hemsjukvård ges i den enskildes bostad och omfattar personer över 18 år och äldre som på grund av sjukdom, hälsotillstånd, social situation eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till öppenvårdsmottagning för hälso- och sjukvårdsinsatser. KSL föreslår att kommunerna i länet ska överta ansvaret för den hemsjukvård som utförs av distriktssköterska, sjuksköterska eller av vårdpersonal med delegering enligt Patientsäkerhetslagen. Landstinget föreslås fortsatt ha kvar ansvaret för läkarinsatser och specialistinsatser. Ansvarsöverföringen ska bidra till en god, säker och trygg vård för den enskilde. Genom att överföra ansvaret för hemsjukvården till kommunen anser förvaltningen att förutsättningarna för helhetssyn, samordning av vård och omsorg och patientsäkerhet förbättras.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2012. Dnr 1.5.1.-424-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

En av samhällets allra viktigaste uppgifter är att säkerställa tillgång till bästa möjliga vård och omsorg för sina medborgare och i synnerhet för de mest utsatta av oss. För att över tid kunna göra detta krävs dock att såväl organisations- som arbetsformer med jämna mellanrum ses över och utvecklas. Sett ur detta perspektiv finner vi förslaget från KSL intressant och i stora delar positivt, enligt följande:

Vi anser att ansvarsöverföringen som föreslås genom ökad helhetssyn och tydlighet samt enklare strukturer inom organisationen bland annat möjliggör ett än större fokus på den enskilde vårdmottagarens behov och förutsättningar. Vi tror därför att den föreslagna förändringen har god potential att medföra positiva effekter för såväl personal som den enskilde mottagaren av hemsjukvård.

Inför ett eventuellt genomförande av ansvarsöverföringen förutsätter vi att de ekonomiska aspekterna av överföringen noga utreds och att kommunen/de enskilda stadsdelarna vid behov på ett lämpligt sätt ersätts för eventuellt ökade kostnader.

Vi vill i övrigt uppmärksamma och stryka under vikten av två aspekter som bara kortfattat nämns i ärendet. För det första - individperspektivet; vi instämmer i Socialstyrelsens formulering ”Planering och genomförande av hälso- och sjukvårds – och socialtjänstinsatser måste ske kontinuerligt och samordnat, i samverkan med patienten” 1 och såväl hoppas som tror att den av KSL föreslagna ansvarsöverföringen harmonierar med och förstärker det arbete för förbättrad samverkan med den enskilde brukaren i fokus som pågår inom vår egen förvaltning. Målen är ju desamma: bättre samordning, effektivare vård- och omsorgsinsatser samt nöjdare mottagare av dessa insatser 2.

För det andra – det förebyggande arbetet: i skrivelsen från KSL (sid 2 i promemorian) nämns vikten av en effektiv användning av samhällets resurser och i t.ex. rapporten från Socialstyrelsen tas återkommande vikten av effektiv hälso- och sjukvård upp. Det poängteras också i Socialstyrelsens rapport att vård och behandling inte är de enda insatser som ingår i hemsjukvården. Exempelvis uttrycks det specifikt att det i ”distriktssköterskans uppdrag ingår speciellt att upptäcka ohälsa och att ordna förebyggande och hälsofrämjande insatser” 3.

I ljuset av ovanstående och genomförd forskning kring förtjänsterna med förebyggande arbete 4 ställer vi oss därför sammanfattningsvis positiva till den föreslagna förändringen men förordar att såväl det individuella som det förebyggande perspektivet ges en mer framträdande ställning i det fortsatta arbetet med att förbättra hemsjukvården i såväl Stockholm som i Rinkeby-Kista.

_______________

1 Citatet taget ur Socialstyrelsens rapport från 2008: ”Hemsjukvård i förändring – En kartläggning av hemsjukvården i Sverige”, sid 9

2 Jämför KSL ´s målformuleringar på sidan 2 i promemorian

3 Socialstyrelsens rapport: ”Hemsjukvård i förändring – En kartläggning av hemsjukvården i Sverige”, 2008:25

4 Se exempelvis Socialstyrelsens rapport: ”Hemsjukvård i förändring – En kartläggning av hemsjukvården i Sverige”, 2008: 105 f

Särskilt uttalande 2

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

I grunden anser vi socialdemokrater att det är bra att en del av hemsjukvården tas över av kommunen. Det är bra att antalet människor som utför vårdarbete i de äldres hem begränsas. Men vi har en del farhågor kring kompetensfrågor. Har alla utförare i Stockholms stad personal med tillräcklig kompetens? Kompetensen blir än viktigare om kommunerna även ska ansvara för rehabiliteringen. Det framgår inte vilken rehabilitering som avses. Vad händer med landstingets stroketeam om det är så att strokerehabiliteringen tas över av kommunerna i Stockholms län?

Det är alltså många frågor som måste redas ut innan ett övertagande kan ske och innehållet i rehabilitering måste utredas ordentligt.

Särskilt uttalande 3

Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Liksom förvaltningen ser vi positivt på att kommun en tar över ansvaret för hemsjukvården. Det är nödvändigt för att effektivisera, samordna och kvalitetssäkra vård och omsorg i hemmet. Rehabilitering är en viktig uppgift för att hemsjukvården ska fungera och bör därför vara med i övertagandet.

Även om frågan inte är aktuell i det här ärendet så menar vi att läkarinsatserna också bör omfattas av kommunens ansvar inom hemsjukvården – både för dem som bor i ordinärt boende och dem som bor i vård- och omsorgsboenden. Att inte ha all hemsjukvård under kommunens ansvar gör att det fortfarande finns samarbets- och kommunikationsproblem och därmed stora möjligheter att ärenden faller mellan stolarna.

Man behöver också se över utförarorganisationen när man får en kommunaliserad hemsjukvård. Det är rimligt att man ställer krav på att utförare som kommer att ingå i valfrihetssystemet har kompetens både vad gäller social omsorg och sjukvård.

Det är viktigt att tillräckliga ekonomiska resurser förs över från landstingen till kommunerna i samband mad att man gör en sådan omfattande förändring.

Man behöver också demensteam i hemsjukvården.

8 % av alla över 65 år har någon form av demenssjuk 24 000 i Sverige och den siffran kommer att stiga när 40-talisterna når hög ålder. Det är viktigt att man har beredskap för detta inom hemsjukvården.

Särskilt uttalande 4

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Nämnden beslutar att lämna följande yttrande

Det finns för- och nackdelar med att ändra huvudmannaskapet för hemsjukvården. Fördelar blir en mer sammanhållen basal vård- och omsorg för de äldre. Nackdelar är att en flytt av gränssnitt troligen ger upphov till nya samverkansproblem. I förslaget ska landstinget behålla läkarinsatserna och de specialiserade insatserna inom hemsjukvården, vilket innebär att det kommer att skapas nya gränssnitt jämfört med idag. Distriktssköterskan som flyttas till kommunen får längre till behandlande läkare jämfört med idag.

I Stockholm är det ett strukturellt hinder för god samverkan att både hemtjänsten och vårdcentralerna bedrivs av ett stort antal olika utförare varav de flesta är vinstdrivande företag. Det handlar således inte längre om samarbete mellan kommun och landsting.

Det finns idag också kritik mot att kommuner inte klarar sitt nuvarande omvårdnadsuppdrag, vilket tenderar att omfatta allt mer kvalificerad sjukvård i takt med att de äldre får komplexa vårdbehov.

Inom äldreomsorgen finns kompetensbrister. Dessa ställer ibland till med problem redan i dag för de sjuksköterskor som verkar inom äldreomsorgen och för de distriktssköterskor som verkar inom hemsjukvården, inte minst vad gäller delegeringar.

Att äldreomsorgen är fortsatt underfinansierad gör också att man kan tveka inför att nya uppdrag ska tillföras. För att hemsjukvården ska vara patientsäker är det viktigt att se över finansiering och prioriteringar inom staden.

Vi skulle gärna också se ett alternativ med kommunaliseringens fördelar i form av ett mindre antal personal hos de äldre samtidigt som hemsjukvårdens kompetens kan stärkas. Hemsjukvården skulle kunna bli ett eget tydligt definierat heldygnsuppdrag i primärvården som ska utföras av samma utförare dygnet runt.

Sammantaget kan det finnas anledning att skynda långsamt och kontinuerligt säkerställa att det finns tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens.

§16 Trygghetskarta för Stockholm

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

I motion 2012:15 av Thomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) föreslås att Stockholms stad skapar en trygghetskarta som ska finnas som bakgrundsmaterial när stadens grönområden, parker och offentliga rum planeras. Förvaltningen anser att förslaget är oprecist, eftersom motionärerna inte antyder hur de föreslagna trygghetskartorna ska tas fram. Såvitt förvaltningen känner till är förslaget också oprövat på andra ställen. Förvaltningen uppfattar att eventuella trygghetskartor måste tas fram med hjälp av omfattande, återkommande och resurskrävande enkäter till invånarna. Den enskilde invånaren skulle på ett enkelt sätt kunna öka sin upplevda känsla av trygghet genom att föra en dialog med berörda tjänstemän inom förvaltningen, delta i trygghetsvandringar eller engagera sig inom ramen för Järva-Andan. Förvaltningen finner dessutom att den själv inte skulle tillföras några nämnvärda kunskaper om den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet genom att ta fram trygghetskartor. Med nuvarande arbetssätt och rutiner erhåller förvaltningen löpande sådan information.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2012. Dnr 1.5.1.-224-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Föreningarnas växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat en motion av Tomas Rudin m.fl. (S) i vilken föreslås att staden gör en inventering av vilka lokaler som är möjliga att överlåta eller låna ut till föreningslivet. Beträffande motionärernas förslag att staden ska låna ut lokaler till föreningslivet får det konstateras att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inte har tillgång till tomställda lokaler. Nämnden förfogar inte heller över verksamhetslokaler som är lämpliga att dela med föreningars permanenta verksamheter. Bland stadens verksamhetslokaler bör i första hand skolor och idrottslokaler upplåtas för detta ändamål. Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde kan föreningar, utöver idrottsanläggningar, via idrottsförvaltningen bokningsbyrån boka möteslokaler i: Rinkeby Folkets hus, Kista träff, Akalla by, Husby gård samt Ärvingeskolan. Ungdomens hus idrottshall och dansstudio i Rinkeby bokas via Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 september 2012. Dnr 1.5.1.-379-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut samt anslöt sig till socialdemokraternas förslag, andra att-satsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställe de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till andra att-satsen i socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag .

Förslag till beslut

· delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

· en det i förvaltningens regi görs en kartläggning över kommunala lokaler som står tomma, helt eller under kvällar/helger

· därutöver anföra följande:

Socialdemokraterna ser positivt på idén om att låta en större andel av kommunens lokaler stå till förfogande för föreningslivet i stadsdelen. En kartläggning bör genomföras i stadsdelen över det kommunala beståndet av lokaler för att se om det finns fler än de som nämns i ärendet som skulle kunna öppnas upp för föreningar att hyra. Det kan vara både lokaler som av olika anledningar står helt tomma, och lokaler som står tomma kvällar och helger såsom skolor.

Det är viktigt att man även ser till behovet av idrottshallar. I vårt område har vi idrottsklubbar som har många lag och behöver mycket fler tider i inomhushallar. Samtidigt har en del skolor hallar som inte används kvällstid.

Vi vill påpeka att öppnandet av fler lokaler för uthyrning självklart medför ökade kostnader för förvaltningen i främst personalkostnader. Socialdemokraterna anser dock att förvaltningen bör passa på att använda detta som ett tillfälle att kunna anställa arbetslösa personer i stadsdelen (med ekonomiskt stöd från staden om det är nödvändigt).

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

att bifalla motionen

Vi politiker hör ofta om föreningars brist på lokaler. Föreningslivet är mycket viktigt för att skapa meningsfull tillvaro för människor, tillhandahålla social service och för att stimulera demokratin. Därför måste staden göra mycket större ansträngningar för att stödja föreningslivet.

Motionärerna berättar om när Stena Fastigheter överlät fastigheter i Sköndal till ideella organisationer för att bygga upp verksamheter och vända en negativ ungdomssituation. Detta exempel borde absolut Stockholms stad kunna kopiera.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har enligt förvaltningen inte många lokaler att låna ut. Men staden i övrigt har lokaler och vi förordar att staden gör ytterligare ansträngningar för att hitta lokaler att låna ut eller hyra ut billigt till föreningar. Man behöver antagligen också bygga nya lokaler för föreningslivet, även i Rinkeby-Kista. Om man lyckas bygga ett kulturhus i Husby som annonserats i ”strukturplanen” är det viktigt att man där inrymmer föreningslokaler som föreningarna har råd att betala hyran för.

§18 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Trafikkontoret har utarbetat ett förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013 – 2016. Fokus i förslaget ligger på hushållsavfall och liknande avfall från stadens egna verksamheter. I enlighet med miljöbalken innehåller avfallsplanen en långsiktig planering för att avfallets mängd och farlighet ska minska.

I förslaget till ny avfallsplan anges inga mål som är specifika för stadens egna verksamheter. Sådana mål återfinns i stället i Stockholms miljöprogram 2012-2015.

Förvaltningen anser bl.a. att staden bör inrätta fler moderna lokalt belägna återvinningscentraler och använda sig av mobila miljöstationer som hämtar avfall hos stadens egna verksamheter.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 september 2012. Dnr 1.5.3.-446-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden besvarar remissen med följande yttrande

?Förslaget till ny avfallsplan är ett steg i rätt riktning, men kan förbättras ytterligare. Det saknas övergripande mål för hur det genom renhållningsavgiftens konstruktion kan främja återanvändning, återvinning och annan miljöanpassad avfallshantering. Det är även angeläget att i dialog med kommuninvånarna förändra konsumtionsmönster och öka återanvändning.

? För att de i planen föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras effektivt behöver det för varje åtgärdsområde pekas ut ansvariga förvaltningar och bolag inom staden.

?Den nationella avfallsutredningen har nyligen presenterat förslag till ny lagstiftning i SOU 2012:56 Mot ett hållbart samhälle – resurseffektiv avfallshantering. Bland annat föreslås kommunen överta ansvaret för att samla in förpacknings- och tidningsavfall från producenterna. Hela framtagandet av ny avfallsplan för Stockholms stad behöver tydligare förhålla sig till ett eventuellt förändrat insamlingsansvar som beslutas av riksdagen. Det bör också beskrivas hur föreslagna åtgärder i Naturvårdsverkets nationella avfallsplan kan genomföras i Stockholms stad.

?Planen behöver kompletteras med kvantitativa mål för kraftigt minskad andel matavfall, förpackningar och textilier i hushållsavfallet. Insamling av matavfall ska ske i alla stadens verksamheter som hanterar mat. Kommunens verksamheter ska vara ett föredöme.

?Mål 4 att avfallshantering ska vara en självklar del i planeringsprocessen bör kompletteras med delmål för att successivt skapa utrymmen för källsortering för utbyggd hushållsnära insamling. Behovet av mark för återvinningscentraler måste säkras. Flera mindre återvinningscentraler kan möjliggöras genom att placering i några av stadens ca 50 bergrum.

?Det är nödvändigt att skapa möjlighet till snötippning för snörika vintrar. Behovet av kommunaltekniska ytor måste säkras lokalt i både befintlig och planerad bebyggelse. Dessa ytor bör ha flexibla användningsområden. Ytor som avsätts för snöupplag på vintern, kan användas för lokalt omhändertagande av dagvatten på sommarhalvåret. Snötippning i vatten ska så långt möjligt undvikas. På sikt bör snö betraktas som en resurs, möjlig att använda för fjärrkyla.

?Det saknas referenser till vad Stockholms stad och dess förvaltningar själva kan göra. En ambitiös avfallsplan saknar i trovärdighet om den som ställer upp planen inte själv förmår leva upp till den.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Trafik- och renhållningsnämndens förslag till ny avfallsplan är intressant. Planen tar upp viktiga områden där stadens hantering av avfall kan förbättras och den pekar på behovet av att minska mängden avfall som uppstår. De åtgärder som föreslås kommer att innebära stora förbättringar av avfallshanteringen i Stockholm. Men liksom i andra förslag på planer och visioner på miljö- och klimatområdet är ambitionerna och procentsatserna för lågt satta. Om vi menar allvar med att vi vill nå ett hållbart samhälle måste vi ha större visioner och vidare planer än de som presenteras i avfallsplanen.

Stockholms invånares, näringslivs och politikers två största utmaningar inför framtiden ligger dels i att minska vår påverkan på klimatet och miljön och dels att anpassa staden till de pågående och kommande klimatförändringarna. Hur staden hanterar sitt avfall spelar roll inom båda dessa områden.

För att minska vår klimatpåverkan behöver mängden sopor minska. Detta kan delvis göras genom de åtgärder som avfallsplanen föreslår. Exempel på andra åtgärder som minskar på mängden sopor är en satsning på minskad konsumtion av varor och en minskning av mängden engångsförpackningar. Det är åtgärder Stockholm inte klarar av ensam. Men om vi sätter ambitionen högt kan vi arbeta för en omställning och klimatanpassning på alla de områden som vi kan påverka.

I avfallsplanen står det att Stockholm kommer att ha ekonomisk tillväxt och att målet är att bryta kopplingen mellan tillväxt och ökad mängd avfall. Det nämns inget slut på tillväxten. Evig ekonomisk tillväxt är en omöjlighet. Förr eller senare kommer tillväxten att upphöra. Då behöver Stockholm ha en hållbar plan för hur vi bäst använder de resurser vi har tillgängliga, inte bara köpa prylar med längre livslängd. Rötning av matavfall är bra, liksom tillvaratagande av toalettslam. Vi anser att avfallsplanen är på rätt väg men skulle kunna gå längre. Till exempel skulle planen kunna föreslå en utredning av möjligheten att bygga om avloppssystem från vattenspolande toaletter till en hantering av toalettavfallet som på ett mer direkt sätt tar tillvara avfallet för vidare användning. Den skulle också behöva en plan för hur hushåll, verksamheter och företag kan kompostera avfall.

Det behövs en utredning på hur vi kan öka mängden närproducerad mat som konsumeras i staden. Närproducerad mat kan minska mängden avfall. Koloniområden kan bidra med en liten del till mer hållbar produktion av livsmedel. Därför behövs fler koloniområden och de koloniområden som finns behöver satsas på och tas väl omhand.

Stockholms stads politiker kan satsa mer på verksamheter som bidrar till återanvändning av kläder. Mängden sopor kan minskas om stockholmarna återvinner kläder istället för att köpa nytt.

De åtgärder vi nämner här är exempel på åtgärder som kan minska mängden sopor. Målet är att nå ett samhälle som är socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbart.

§19 Samråd om program för ny begravningsplats i Järva friområde DP 2006-16107

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I nordvästra Stockholm finns stort behov av ny mark för gravsättningar. Kyrkogårdsförvaltningen behöver därför anlägga en ny begravningsplats, och lämpligaste område har kyrkogårdsnämnden och stadsbyggnadsnämnden funnit vara området på och kring Granholmstoppen. Enligt ett av stadsbyggnadsnämnden framtaget förslag till ny begravningsplats delas den upp på mindre begravningsenheter som öar i landskapet. Förvaltningen föreslår att det vinnande arkitektförslaget ”Öarna”, som gör det möjligt att även använda programområdet till annat (gång- och cykelvägar, spontanidrott med mera), genomförs med den utformning som kyrkogårdsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret förordar. Om dessutom, och i likhet med den av stadsbyggnadsnämnden godkända startpromemorian från 2008, planområdet exkluderar Granholmstoppen, skulle detaljplanen på ett elegant sätt också kunna tillgodose önskemålen om att bevara de relativt unika och kvalificerade möjligheterna till skärmflyg, discgolf och pulkaåkning. Låt vara att begravningsplatsens totala kapacitet härigenom skulle minska något.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2012. Dnr 1.5.3.-470-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande:

Vänsterpartiet vill bevara den unika miljön kring Granholmstoppen på Järvafältet.

Den borgerliga alliansen vill bygga en begravningsplats på en av de viktigaste platserna för 60000 Järvabors friluftsliv. Det är ett förslag som har kommit till helt utan att samråda med de boende i området.

Att det inte ens inkluderats i den s.k. Järvadialogen visar att alliansen är helt okunniga om hur viktig denna platsen är för Järvaborna. Vi uppmanar Sten Nordin eller Joakim Larsson att besöka Granholmstopparna en solig vårdag, vi är helt övertygade om att de därefter omöjligen kan vilja bygga igen platsen.

Vänsterpartiet är inte emot byggandet av en begravningsplats i området, det tillgodoser ett verkligt behov. Men det finns långt bättre platser att bygga på, t.ex. Hägerstalund vid Akalla.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

Vi tycker att det behövs en begravningsplats på Järvafältet. Men det tilltänkta förslaget håller inte. Vi vill se ett samarbete mellan kyrkogårdsförvaltningen och Mats & Jonas Löf alternativt att man bygger begravningsplatsen i Hägerstalund. Landskapet vid Granholmstoppen är skapad av Mats och Jonas Löf. Hade ingen tagit hand om marken hade heller ingen föreslagit att det skulle göras om till begravningsplats. Därför är det rimligt att alla de inblandade aktörerna ska samarbeta.

Området kommer definieras först och främst som begravningsplats. Genom att det byggs upp som öar/sektioner kommer en mycket stor yta att tas i anspråk. Mellanrummet mellan gravkvarteren kan inte användas obehindrat. ”Rekreationsfunktioner som kan upplevas störande skall inte ske inom eller i direkt anslutning till dessa begravningsöar. Inom dessa områden gäller lokala ordningsföreskrifter för begravningsplatser”. Vem bedömer vad som är lämpligt? Kan variera bland brukarna och konflikter kan uppstå.

Dessutom kommer bilvägarna att locka till sig trafik som inte bara ska till gravplatserna och förstör därmed möjligheten att fritt ströva omkring och leka.

Stadsdelen har även som vision att öka friluftslivet på fältet, hur kan man då lägga ner en fungerande verksamhet som gör just det som stadsdelen strävar efter.

§20 Nystartzoner (SOU 2012:50)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I betänkandet Nystartszoner (SOU 2012:50) föreslås att ett system med nystartszoner införs. Företag inom dessa zoner ska kunna få kraftigt sänkta arbetskraftskostnader i upp till sju år. Syftet med åtgärden är både att stimulera nyföretagande och att ge existerande företag bättre möjligheter att växa i utsatta områden. För att ha rätt till avdraget måste ett företag uppfylla två huvudsakliga krav: verksamhetskravet och boendekravet. Nystartszoner ska enligt förslaget vara områden som bland befolkningen 20-64 år kännetecknas av låg sysselsättningsgrad, hög andel boende som erhåller långvarigt försörjningsstöd och hög andel boende som inte har gymnasieexamen eller motsvarande. Ett av de femtontal områden i Sverige som skulle kunna komma att utgöra en nystartszon är Rinkeby. Förvaltningen kan konstatera att många invånare – ofta hela familjer - upplever utanförskap i olika avseenden. I dessa familjer utgör en ökad förvärvsfrekvens bland de vuxna i regel förutsättningen för att bryta utanförskapet. Mot den bakgrunden är förvaltningen i allt väsentligt positiv till det i betänkandet föreslagna försöket med nystartszoner - där syftet är att just öka både förvärvsfrekvensen och antalet arbetsplatser i området.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2012. Dnr 1.5.1.-605-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Att avslå förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra

Förslaget om nystartszoner är ett sätt för den moderatledda alliansen att ge sken av att man gör något åt arbetslösheten, som trots allt prat om arbetslinje bara ökar.

Ev skulle Rinkeby kvalificera sig till att bli nystartszon, men inte Husby som också har en relativt hög arbetslöshet. Förslaget går dessutom ut på en 10 % sänkning av arbetsgivaravgifterna för den som har sin verksamhet i Rinkeby och anställer Rinkebybor. Med andra ord kommer detta att ge mycket marginella effekter. Det finns exempel på liknande försök som inte heller de har gett några effekter. I Svappavaara (Norrbotten) försökte man med att helt ta bort arbetsgivaravgifterna för att skapa fler jobb. Inte ens det gav nya jobb, frågan är då hur en relativt liten sänkning av arbetsgivaravgiften skulle kunna ge några större effekter.

Samtidigt som man föreslår nystartszoner, som man vet inte skulle ge någon effekt, har man sålt ut centrumen i dessa områden som gett stora negativa konsekvenser. Man har flyttat förvaltningen och statliga myndigheter har flyttat sina verksamheter, arbetsförmedling, försäkringskassa, skatteverket. Med andra ord tar man politiska beslut som förvärrar arbetslösheten samtidigt som man ägnar sig åt symbolpolitik.

Våra stadsdelar är värda mer än så.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till yttrande på remissen

Att i övrigt anföra

Miljöpartiet ser och vill möta behovet av kloka idéer och aktiva åtgärder för att minska arbetslöshet och svartjobb samt med detta ofta följande utanförskap. Vi vill vara med och ta nya grepp för en arbetsmarknad som inkluderar fler. De åtgärder som genomförs måste dock vara väl avvägda och faktiskt leda till att fler får jobb och att dessa arbeten självklart har rimliga villkor. När det gäller förslaget om nystartszoner så fet det få belägg för att detta faktiskt ger den förväntade effekten, tvärtom finns det studier som visar att selektiva sänkningar av sociala avgifter inte ger effekter i form av minskad arbetslöshet. Därutöver är riskerna i form av snedvriden konkurrens, ”brevlådeföretag”, felaktig mantalsskrivning, stigmatisering av särskilda områden, gränsdragningsproblematik och konserverandet av låga löner inte av sådan karaktär att de kan förbises. Förslaget om ett maxtak för den individuella lönekostnaden bör till exempel tas bort och ersättas av andra begränsningar för företagen.

Därutöver så är det anmärkningsvärt att utredningen själv lyfter andra åtgärder som kraftfullare vägar för att komma till rätta med problemen. Därför bör man fundera på om kostnaderna för införandet av nystartzoner inte är mer välinvesterade i andra åtgärder som har en mer säkerställd effekt. Här lyfter vi, liksom utredningen själv, behovet av fler insatser för matchning på arbetsmarknaden. Det behövs satsningar på utbildning och säkerställande av att arbetslösa kan få den kompetens som faktiskt redan idag i hög grad efterfrågas av arbetsgivarna. Utbildningsinsatser, stärkt samarbete med näringslivet, bra studie- och yrkesvägledning, olika former av anställningsstöd och sociala krav i offentlig upphandling är åtgärder som vi vill se större satsningar på. Staden borde via sociala krav i upphandling och i stadens bolag i högre utsträckning främja att fler arbetslösa får jobb och att jobben styrs till de områden som är i behov av nya arbetstillfällen. Dessutom ska diskriminering motverkas och de aktuella områdena förstärkas med att man satsar på offentlig närvaro som till exempel rådgivning kring nyföretagande.

Vi vill även se att boende och företag som finns i de områden som skulle vara föremål för nystartszonerna i högre utsträckning involveras i utvecklandet av politiken. Det är sannolikt att det där finns många andra kloka idéer på vad som behövs.

Reservation 3

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar att till viss del hänvisa till förvaltningens svar i tjänsteutlåtandet.

2. Att i övrigt anföra

Regeringen har problem med en massarbetslöshet och en långtidsarbetslöshet som inte går ned. Alliansen kanske talar varmt om den svenska modellen, men en grundläggande princip i den är att lönedumpning leder till dåliga jobb och en dålig arbetsmarknad. De hundratals miljoner detta kommer kosta skulle kunna satsas på utbildning och satsningar på lokal service och infrastruktur.

Det är inget nytt med nystartszonerna, det är en metod som prövats tidigare och gett dåliga resultat. Zonerna ger en instängningseffekt. Enligt förslaget måste minst en fjärdedel av de anställda bo i nystartszonen där företaget bedriver verksamheten. Det är fel att tvinga kvar personer som redan idag anklagas för att ha för lite kontakt med det svenska samhället.

Särlösningar som nystartszoner är förutom att de är ineffektiva också djupt diskriminerande. Att föra en politik som tar bort jobben bort från fattiga områden och sedan plåstra på med nystartszoner är cyniskt. Med förslaget riskerar en anställd att bli livegen inom nystartszonen. Vad händer om man väljer att flytta – får man sparken då?

Nystartszoner handlar om väldigt stora subventioner. Det handlar om kraftigt sänkta arbetskraftskostnader i upp till sju år, vilket kan ge upp till cirka 3,4 miljoner kronor per företag och år. Det är pengar som gör mer nytta om de istället läggs på att ge alla som behöver och vill möjlighet att utbilda sig på Komvux eller starta arbetsmarknadsverksamheter för kvinnor som idag står långt från arbetsmarknaden.

Vad vi behöver i Stockholm stad är stora satsningar på förskola, skola, bostäder och arbete och komvux. Vi behöver klimat- och jobbsmarta investeringar i spår och järnväg, upprustning av miljonprogram och ökat bostadsbyggande. Helhetslösningar. Inte projekt som redan har misslyckats i övriga Europa.

§22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§23 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade om inbjudan till ett av Skyddsvärnet anordnat seminarium om ”Brottslighet och trygghet i storstäderna”, den 9 oktober 2012 kl. 13:00 – 16:15.

Vidare lämnade ordföranden information om stadens inbjudan till kurs i ledning och styrning (ILS) som tidigare sänts ut till samtliga i nämnden.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 2+2 deltagare anmäls till seminariet ”Brottslighet och trygghet i storstäderna” den 9 oktober 2012. Från majoriteten deltar Mats Rydelius och Mauritz Jokela och från oppositionen Aku Angela Tarras-Wahlberg. Ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagandet.

Till stadens kurs i ledning och styrning (ILS) har följande ledamöter/ersättare anmälts sig.

Aleksandar-Pal Sakala (M)

Lotta Gravenius (FP)

Hugh Sindi (S)

Leo Ahmed (V)

Beate Lindberg (MP)

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagandet.

§24 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 16 augusti till och med den 12 september 2012.

§25 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshinderfrågors protokoll från den 23 augusti 2012.

§26 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 15 augusti 2012.

§27 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2012-09-05

Deltagande vid Cities for Active Inclusion, studiebesök i Rotterdam 18-19 sept 2012

Dnr: 1.2.1.-148-2012

Beviljas

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

§28 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Inga skrivelser, rapporter m.m. inkomna.

§29 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-08-28, § 12

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-09-03, § 15

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 12 september, 19 september och 26 september 2012.