Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärende

3 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärende

4 Information om missförhållande enligt lex Sarah på Enheten för ekonomiskt bistånd

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

7 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2015

9 Boinventering i stadsdelsområdet

Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 505-2015-1.6.

10 Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Rinkeby Folkets Hus år 2016

Remissärenden

11 Förebyggande arbete mot våldbejakande extremism

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:46) av Bo Sundin (M) (KS 106-1030/2015)
Dnr 487-2015-1.5.1.

12 Motion om stadsodling

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M) (KS 106-1342/2015)
Dnr 564-2015-1.5.3.

13 Samråd om förslag till detaljplan för vissa sträckor på tvärbana Norr Kistagrenen

Remiss från stadsbyggnadskontoret (S-Dp 2014-07599) Dnr 600-2015-1.5.3.

14 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

Remiss från kommunstyrelsen (KS 170-435/2015) Dnr 521-2015-1.5.1.

15 Program för upphandling och inköp

Remiss från kommunstyrelsen (KS 170-850/2015) Dnr 569-2015-1.5.1.

16 Förslag till organisation, förbundsordning, avsiktsförklaring och finansiering av samordningsförbundet Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen (KS 111-1651/2015)
Dnr 630-2015-1.5.1.

Anmälningsärenden

17 Anmälan om genomförd upphandling av "Leverans av matlådor till vård- och omsorgsboenden och brukare inom den öppna hemtjänsten i Rinkeby-Kista 2015"

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

21 Protokoll från pensionärsrådet

22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

23 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Avslå talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder enligt 6 kap 15 a § 2 st föräldrabalken (FB)

§4 Information om missförhållande enligt lex Sarah på Enheten för ekonomiskt bistånd

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2015

§9 Boinventering i stadsdelsområdet

§10 Ansökan om bidrag till Ungdomsverksamhet i Rinkeby Folkets Hus år 2016

§11 Förebyggande arbete mot våldbejakande extremism

§13 Samråd om förslag till detaljplan för vissa sträckor på tvärbana Norr Kistagrenen

§14 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

§15 Program för upphandling och inköp

§16 Förslag till organisation, förbundsordning, avsiktsförklaring och finansiering av samordningsförbundet Stockholms stad

§17 Anmälan om genomförd upphandling av "Leverans av matlådor till vård- och omsorgsboenden och brukare inom den öppna hemtjänsten i Rinkeby-Kista 2015"

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§19 Konferenser och utbildningar

§21 Protokoll från pensionärsrådet

§22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§23 Anmälan av delegationsbeslut

§24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll