Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som inte är öppen för allmänheten.
Klocka Läs mer...n 18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-03-21, öppna delen.

Medborgarförslag

4 Svar på medborgarförslag angående frukt- och trädgårdscafé i Bredäng. Dnr 1.2.4/801-2012

5 Svar på medborgarförslag om fotografier som lånas eller doneras till Jakobsbergs gård. Dnr 1.2.4/783-2012

Svar på skrivelser

8 Svar på skrivelse angående anläggning av tillfällig inomhus boulebana. Dnr 2.6/742-2012

9 Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd angående tunnelkonst. Dnr 3/247-2013

Beslutsärenden

11 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Skärholmen stadsdelsnämnd. Dnr 1.2.1/281-2013

12 Månadsrapport per mars 2013. Dnr 1.2.1./322-2013 Utsändes senare

Remissärenden

14 Yttrande gällande revisionsrapport av avvikelsehantering inom äldreomsorgen. Dnr 1.4/187-2013

15 Svar till Kommunstyrelsen angående remissen om remiss av Patientlag - delbetänkande av Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2). Dnr 1.5.1/195-2013

16 Remissvar på motion om utökning av anslaget för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm. Dnr 1.5.1/115-2013

17 Remissvar om riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholm stad från 2013. Dnr 1.5.1./280-2013

18 Remissvar angående Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016. Dnr 1.5.1/198-2013

19 Remissvar angående byggandet av bostäder enligt SoL och LSS. Dnr 1.5.1/234-2013

20 Remissvar angående upprättandet av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan. Dnr 1.5.3/107-2013

21 Svar på remissen angående motion om Vårbergstoppen - Stockholms nya amfiteater. Dnr 1.5.3/224-2013

22 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014 - remissvar. Dnr 1.5.3/278-2013

Anmälningsärenden

25 Anmälningsärende - verksamhetsuppföljningar på uppdrag av äldrenämnden 2012. Dnr 7/231-2013

26 Anmälningsärende - Reviderad boendeplan för äldre 2014-2016, Västra Söderort. Dnr 7/230-2013

27 Anmälan av tillsynsplan 2013 gällande tobak och folkölstillsyn 2013. Dnr 1.3.1/294-2013

28 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Angelos Bar, Skärholmen. Dnr 1.4/213-2013

29 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Angelos Bar, Skärholmen. Dnr 1.4/248-2013

32 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll från Gruppledarmöte 2013-03-21
B. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-03-14
C. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2013-01-16
D. Svar från trafikkontoret angående Översyn av belysning till Sätra ridstall.
Dnr 3/245-2013
E. Vakant

33 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm. Utsändes ej. Finns i pärmform vid postfacken på plan 8.

34 Balanslista uppdrag SDN 6/2013-04-18. Dnr 1.2.1/024-2013

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§34 Genomgång av närvarande ledamöter – utse protokollsjusterare samt datum för justering av del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Birgitte Isberg (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

Protokollet kommer att justeras den 26 april 2013.

_________________________________________________________________

§35 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut.

Tre övriga frågor anmäldes.

· Förslag till beslut: Angående stadens kolloverksamhet och nya ansökningsförfarande.

Skrivelse från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

· Förslag till beslut: Stockholm inför kulturprojektet El Sistema.

Skrivelse från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

· Fråga till förvaltningen: Fråga om Kulturnatten.

Inkommen från Vänsterpartiet

§36 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-03-21, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2013-03-21, öppna delen med förslag till beslut

att

· Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-03-21, öppna delen. Justerat 2013-03-28.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2013-03-21 godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-03-21, öppna delen. Justerat 2013-03-28.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§37 Svar på medborgarförslag angående frukt- och trädgårdscafé i Bredäng

Föreligger stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/801-2012, med förslag till beslut

att

· Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

· Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

§38 Svar på medborgarförslag om fotografier som lånas eller doneras till Jakobsbergs gård

Föreligger stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/783-2012, med förslag till beslut

att

· Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

· Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

§39 Svar på skrivelse angående anläggning av tillfällig inomhus boulebana

Föreligger stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.6/742-2012, med förslag till beslut

att

· Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar.

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

· Godkänna förvaltningens svar.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-04-18

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 2.6/742-2012

Svar på skrivelse angående anläggning av tillfällig inomhus boulebana.

Särskilt uttalande

Vi tycker att förvaltningen har gjort ett gediget arbete med att undersöka möjligheten för en anläggning av tillfällig inomhus boulebana i Skärholmen. I svaret framkommer, att förvaltningen anser det vara viktigt att vara aktiv i högre ålder och att det är viktigt för den fysiska och psykiska hälsan.

Boule är en sådan sport, som utövas med fördel av äldre människor. Sporten är bra både ur den sociala och fysiska hälsan. Att man kan vara med och tävla på olika nivåer gör ju det hela också till en spännande utövning.

Det är därför märkligt, att det som erbjuds i dag är förknippat med dyra privata anläggningar och hör ihop med mat och alkoholtillstånd. Det är inte heller det som efterfrågas av de äldre i Skärholmen, som utövar sporten. De har löst det genom att spela utomhus på sommaren och ta med sig kaffe med tilltugg. Under den kalla årstiden har de ingenstans att ta vägen om de inte ska åka till de privata boulebanorna, som kostar pengar. För många är det inget alternativ.

Med tanke på att byggandet av boulebana i Vårberg ännu inte kommit till stånd och att det förmodligen också kommer att kosta en del för den enskilde, så kan det bli angeläget att ha ett alternativ till det. Vi tycker att det är sorgligt, att kommunen inte har resurser till angelägna icke privata anläggningar, för våra innevånare i Skärholmen.

§40 Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd angående tunnelkonst

Föreligger stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 3/247-2013, med förslag till beslut

att

· Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på skrivelsen.

Yrkande: Ersättaren Lorena Delgado (V) anmäler för Vänsterpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) tar förslaget som sitt. Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) att Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att de finns ett förslag till beslut, Vänsterpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1 med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Socialdemokraterna och Miljöpartiet och yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag om återremiss och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

· Återremittera ärendet till förvaltningen.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Vänsterpartiet med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Vänsterpartiet med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2013-04-18

Ärende

Rudy Espinoza, ord.(V)

Lorena Delgado, ers.(V)

Förslag till Beslut

Ang. Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd angående tunnelkonst.

Vi uppskattar att stadsdelsförvaltningen ser vikten av att barn och ungdomar känner sig mer delaktiga genom tex tunnelkonst.

Vi ställer oss ifrågasättande angående stadsdelsförvaltningens tolkning av muralkonst. Muralkonst är inte klotter, muralkonst är en konstform som människan använts sig av sedan tidernas begynnelse. Inom muralkonsten hittar vi kända konstnärer såsom Diego Rivera, Cezanne, Violet Oakley och Michelangelo. Att Stadsdelsförvaltningen likställer det med klotter är anmärkningsvärt.

Vi förstår att staden tidigare tolkat paragraf 9 i klotterpolicyn* som en nolltolerans mot graffiti men samtidigt så kan vi läsa i kulturnämndens svar till motionen ”ompröva stadens 0-tolerans mot graffiti” att: ” Konstformen och bildspråket graffiti har gått från att ha varit ett subkulturellt uttryck till att bli ett naturligt inslag i konstvärlden, i media och i samhället.”.

I motionen ” angående stadens censur av konstnärliga uttryck” så svarar kulturnämnden att: ”stadens klotterpolicy och barn- och ungdomsplanen för kultur Kultur i ögonhöjd inte har motstridiga budskap. Kultur i ögonhöjd exemplifierar konstformen graffiti som en faktisk del av barn och ungas kultur och därmed något som staden måste förhålla sig till och hantera på ett ansvarsfullt sätt. Klotterpolicyn syftar till att förhindra och förebygga olaglig skadegörelse.”.

I motionen: ”mer positiv attityd till gatukonst och graffiti” så svarar kulturförvaltningen: ”Kulturförvaltningen bedömer i sitt svar att det även fortsatt behövs regler för att motverka klotter och illegal gatukonst men också möjligheter att stödja ett legalt utövande som ger positiva bidrag till stadens offentliga miljöer och ger utlopp för unga stockholmares konstnärliga kreativitet. Motionens förslag om förändringar av policyn mot klotter och liknande skadegörelse har så många politiska bottnar att förvaltningen avstår från att ta ställning till de konkreta förslagen. Mot bakgrund av den pågående debatten förutser förvaltningen dock förbättrade möjligheter för de utövare och arrangörer som verkar för en laglig, kreativ och förskönande gatukonst.”

Vi menar att med detta så har stadsdelsförvaltningen tolkat klotterpolicyn onödigt rigid och vill återremissa för att få svar på följande frågeställningar:

1. Definiera hur tolkningen av klotterpolicyn gjorts.

2. Hur muralkonst går emot stadens klotterpolicyn, när muralkonst görs enligt motionen, dvs i samarbete med stadsdelsförvaltningen.

§41 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Skärholmens stadsdelsnämnd

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/281-2013, med förslag till beslut

att

1. Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 godkänns.

2. Omedelbar justering.

Yrkande: Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet ett förslag till beslut enligt bilaga 2. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 3.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Miljöparitets förslag till beslut enligt bilaga 2.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) ställer dessa två förslag emot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till beslut om omedelbar justering.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 godkänns.

2. Ärendet omedelbart justeras.

Reservation från ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-04-18

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 1.2.1/281-2013

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Skärholmens stadsdelsnämnd.

Särskilt uttalande

I det Stockholm som styrts av den Moderatstyrda Alliansen under 7 år är den geografiska segregationen ett faktum. I takt med att den Moderatstyrda Alliansen lagt all fokus på sänkta skatter och privatiseringar har förutsättningar för skola, infrastruktur och jobb försummats. Vilket idag märks på försämrade skolresultat, sämre vägar och kollektivtrafik samt ökad långtidsarbetslöshet. I stora delar av staden växer en generation upp där möjligheten till jobb känns avlägsen. Möjligheten till bostad, god hälsa eller bra utbildning beror till stor del på var du bor och dessa skiljelinjer är tydliga exempel på en stad som blir alltmer tudelad. Med tudelning följer missade möjligheter. Barn som aldrig får chansen att visa sin fulla potential, ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden eller känslan av ökande otrygghet som i sin tur begränsar möjligheter. En sådan stad är en stad med missade möjligheter.

Vi Socialdemokrater anser att Stockholm kan bättre än vad vi ser idag och framförallt så anser vi att alla invånare förtjänar bättre. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att människorna ska behöva känna sig otrygga eller begränsas i sina möjligheter i livet. I Stockholm finns resurserna och förutsättningarna att erbjuda alla människor en välfungerande välfärd. Stadens leverans av välfärd är avgörande för vardagen. Ett resultat som tydligt märkts av i samhällsutvecklingen, och inte minst i Skärholmen, där den lämnat efter sig stora negativa avtryck. Vi Socialdemokrater har därför under flera år markerat oro för den låga ambition som nuvarande politik markerar i förhållande till sjunkande kunskapsresultat i skolan, ökande arbetslöshet, för lågt bostadsbyggande samt kvalitetsbrister i äldreomsorgen.

Vi Socialdemokraterna har därför till fullmäktige föreslagit konkreta förslag som skulle:

Ge fler barn förutsättningar att uppnå kunskapsresultaten.

Ge fler Stockholmare möjligheten att byta bidragsbehov mot jobb.

Fördubbla bostadsproduktionen.

Dessa har av majoriteten avslagits – och resultaten syns idag i alla dessa verksamhetsområden. I den budget som läggs i december kommer vi att presentera ytterligare förslag som ökar chanserna till bra utbildning, jobb, bostad och äldreomsorg. Vi konstaterar att det underlag som Alliansen nu arbetat fram – varken på Kommunstyrelsens område, stadsdelsnämnderna eller andra facknämnders områden ger utrymme för några utökade investeringar i Stockholm. Vi avser därför att återkomma i höst med ett mer genomarbetat förslag som kommer höja ambitionerna på dessa områden substantiellt.

Bilaga 2: Förslag till beslut, Miljöpartiet

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 18 april 2013

Rebwar Hassan mfl.(mp)

Ärende

DNR 1.2.1./281- 2013

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Skärholmen stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Delvis godkänna förvaltningsförslag till beslut

1. Komplettera underlaget till budget för år 2014 och inriktning för år 2015 och 2016 enligt Miljöpartiets förslag till budget för 2014 samt inriktning för år 2015 och 2016 i Stockholms kommunfullmäktige beträffande stadsdelsnämnderna

2. Omedelbar justering.

3. Samt därutöver anföra följande

Skärholmen är en fantastisk stadsdel att bo och leva i. Närheten till grönska och vatten och blandningen av människor med olika bakgrund skapar gränslösa möjligheter.

Skärholmen ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel. Det ska vara lätt att leva klimatsmart och miljövänligt. En grön omställning i Skärholmen skapar fler jobb och företag, säkrar vår välfärd och visar ledarskap i miljöfrågorna. Levande demokrati, mångfald och lika rättigheter skapar en modern stadsdel där alla människor får livskvalitet och nya livschanser.

Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde, både för oss som lever idag och för kommande generationer. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi lever

inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart och inga kostnader flyttas över på våra barn och barnbarn. Omställningen till det gröna samhället ser vi som ett positivt steg framåt. Det kräver nya investeringar i miljöteknik, skapandet av framtidens jobb och mer fokus på livskvalitet istället för kortsiktig konsumtion.

Arbetet med miljöfrågorna i stadsdelen ligger till stor del nere sedan den moderatledda majoriteten tog över. Vi vill införa miljösamordnare och att ansvaret för skötseln av gatumarken läggs tillbaka till nämnden.

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 458,3 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Dessutom hämtas 220,4 Mkr från Arbetsmarknadsnämnden för Arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2013 betyda 35,2 Mkr mer för Skärholmens stadsdelsnämnd än framlagda förslaget.

Detta innebär en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal i Skärholmen.

Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

Livsmöjligheternas stadsdel

I Stadsdelen ska alla kunna leva och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Demokrati och levande kultur, lika rättigheter och jämställdhet ger utrymme för livskvalitet och nya livschanser. Vi ska ha en aktiv politik som främjar lika rättigheter och jämställdhet och arbetar för att alla invånares kompetens tas tillvara och respekteras. Segregation, hatbrott och våld är demokratiproblem som måste motverkas.

Mångfald och likarättigheter

Skärholmen ska vara en stadsdel där alla känner sig välkomna och respekterade. Den rika mixen av kulturer och människors olika erfarenheter är en stor resurs.

Personal och politiker ska utbildas regelbundet och särskilda insatser, exempelvis diskrimineringstester och kampanjer, ska genomföras. Det är viktigt att antidiskrimineringsklausuler används i stadens upphandlingar, eftersom köp av varor och tjänster påverkar många företag.

En jämställd stadsdel

Föreställningar om kvinnor och män ska inte begränsa folk i deras yrkes- och vardagsliv. Att motverka begränsande könsnormer, fördomar och rasism är något av det viktigaste vi kan göra för kommande generationer. Förskolan och skolan har en unik möjlighet att påverka detta arbete i rätt riktning.

Levande demokrati

Vi vill skapar en känsla av tillhörighet med omgivningen. Det lokala

engagemanget hos medborgare, politiker och företagare stärker områdenas kvaliteter. För att skapa en aktiv lokal dialog ska Stockholm införa direktval till stadsdelsnämnderna. Det politiska ansvaret för närmiljön ska föras tillbaka till stadsdelarna och beslut ska fattas i en öppen process. Medborgardialog och lokala rådslag ska användas oftare och utgöra ett av underlagen för de förtroendevalda när de fattar beslut.

Vi vill ge ungdomar mer inflytande. Deras visioner och drömmar ska bli en maktfaktor.

Det ideella föreningslivet har stor betydelse för Stadsdelen. Stödet till föreningslivet ska öka, samt vara stabilt och förutsägbart för att möjliggöra långsiktighet. Endast föreningar som aktivt verkar för människors lika värde och jämlikhet ska beviljas stöd.

Kulturlivet i Stockholm ska blomstra utifrån de unika möjligheter som finns i en stor stad. Goda förutsättningar för den fria kulturen är en fråga om yttrandefrihet, demokrati och mångfald. Musik, teater, film, konst, festivaler och andra kulturyttringar är en viktig del i stadsdelens utveckling. Det ska vara enkelt för alla att både skapa och ta del av kultur.

Våra öppna mötesplatser – parker, gator och torg – ska utgöra en central del av kulturen.

Alla barn och unga ska ges möjligheten att ägna sig åt kultur, oberoende av familjens ekonomi.

Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta av den moderatstyrda majoriteten. Vi arbetar för bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla. Direktvalda stadsdelsnämnder skulle öka den representativa demokratin och bör på sikt införas i Stockholm. Förberedelser bör göras för försök med direktvalda stadsdelsnämnder. Val till de stadsdelar som deltar i detta försök bör göras i samband med de allmänna valen 2014

Vi tycker att det är utmärkt med vårt medborgarkontor där man kunnat kombinera flera olika verksamheter till gagn för medborgarna i Skärholmen.

Det är också viktigt med skuldrådgivning, inte minst i dessa tider, när det kan vara svårt att hantera en krympande ekonomi. Budgethållningen får inte ge avkall på dessa funktioner. Inte heller får det gå ut över verksamheters kvalité.

Vi vill naturligtvis som alltid värna om Skärholmens Gård och Jakobsbergs Gård. Vi anser också, att det är viktigt att människor kan träffas i möten utan att det ska kosta mycket pengar.

Den mänskliga stadsdelen

I vår stadsdel ska alla generationer garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet. Antalet utsatta barn och ungdomar ska minska. Människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver . Skärholmen ska vara en stadsdel där nyanlända får bästa möjliga start.

Utsatta barn och ungdomar

Arbetet med att hjälpa och stödja utsatta barn och familjer ska alltid prioriteras. För att upptäcka problem tidigt är de förebyggande och uppsökande insatserna viktiga. Barn och familjer i behov av stöd ska aldrig falla mellan stolarna i stadens olika verksamheter. Stödet ska utformas utifrån barnens behov med särskilda insatser i hemmet eller i så kallade barnhus. Barnhus samlar alla insatser kring barnet under ett tak istället för att barnen ska behöva åka till olika myndigheter.

Socialtjänsten ska bli mer inriktad på att hjälpa barn tidigare. Det förebyggande arbetet mot missbruk ska prioriteras och särskilt lyfta fram föräldrarnas roll som förebilder. Det krävs systematiska insatser för att förebygga och minska våldet bland unga. Samverkan ska ske mellan hem, skola, staden, frivilligorganisationer och närpolis. Stadsdelarna ska tillhandahålla rådgivning vid ungdomsmottagningar och skapa förebyggande insatser.

Vårt sociala skyddsnät

Det ekonomiska biståndet till de stockholmare som behöver det ska utformas så att ingen riskerar att falla igenom. Människor ska inte isoleras i stadsdelen, därför ska SL-kort ingå i det ekonomiska biståndet.

Vuxenutbildning är en möjlighet till nya livschanser. Det ska aldrig vara för sent att utbilda eller vidareutbilda sig. Vuxenutbildningen ska vara öppen för alla och hålla hög kvalitet.

Alla som står utanför arbetsmarknaden ska erbjudas individuellt stöd, som vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Stödet ska utformas utifrån den arbetssökandes behov genom att de olika

stöden samordnas lokalt och på en plats, i så kallade En-dörr-in-verksamheter. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärnor i verksamheten.

En stadsdel tillgänglig för alla

Stadsdelens brister i tillgänglighet för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, bland annat i kollektivtrafiken, vid övergångsställen, i affärer och i stadens verksamheter. Otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Alla stockholmare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha lika möjlighet till full delaktighet. Informationen på stadens hemsida ska vara tillgänglig för alla.

Alla som inte själva kan tillgodose sina behov i det dagliga livet har rätt till stöd. Staden ska garantera att alla personer får en bra omsorg och service. Insatserna ska utformas med stor respekt för den enskildes önskemål och val. Kvaliteten på personlig assistans, boende med särskild service, ledsagning, stöd till anhöriga, färdtjänst och annan service ska förbättras.

Personer med funktionsnedsättningar utsätts ofta för diskriminering på arbetsmarknaden. Staden ska utveckla metoder och aktiviteter som främjar allas möjligheter till anställning . Arbetsförhållandena ska anpassas efter behov och förutsättningar.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska vara tillgänglig för alla vid behov, garantera en trygg vardag med hög livskvalitet och vara jämlik. För ökad valfrihet och hälsa ska alla över 75 år erbjudas hemtjänst. Stadsdelen ska aktivt stödja och avlasta engagerade anhöriga.

Det behövs fler mötesplatser med aktiviteter för äldre, exempelvis träning och naturupplev­elser. Gemensamma måltider med hemlagad näringsrik god mat är en viktig del av livskvaliteten och hälsan. Alla äldre ska ha rätt till regelbundna vistelser utomhus och i naturmiljö.

Omsorgen för äldre ska erbjudas med en mångfald av möjligheter och kan drivas av såväl kommunala, kooperativa som privata aktörer. Staden ska sträva efter att alla äldre par som önskar ska kunna bo tillsammans hela livet ut.

Äldre med stora funktionsnedsättningar ska aldrig tvingas bo kvar hemma mot sin egen vilja. Specialiserade boenden, exempelvis med husdjur eller med inriktning på kultur, språk och sexuell läggning, ska utvecklas vidare.

Flyktingmottagande

I Skärholmen ska det vara lätt att lära sig svenska och få jobb eller utbildning. Varje individ ska känna sig välkommen och att allas kompetens och erfarenheter tas tillvara. Särskilda satsningar på arbetsmarknadsstöd ska underlätta steget att finna ett bra jobb.

Undervisningen i svenska för invandrare ska hålla hög kvalitet och Stockholm ska arbeta för att alla ska klara det nationella provet, det vill säga den nivå i svenska som motsvarar nio års grundskola. Elever med kortare utbildningsbakgrund ska få möjlighet att lära sig svenska utifrån sitt modersmål och elever med högre utbildningsnivå ska ges möjlighet att läsa svenska på universitetet.

Dialog och möten är viktiga verktyg för integration. Segregation och diskriminering orsakas bland annat av bristande kunskap, fördomar och ojämlika maktförhållanden.

Lekfull och trygg barndom

Skärholmen ska vara en trygg stad för barn och föräldrar. Både kommunala och fristående förskolor ska hålla högsta kvalitet, med små barngrupper och rätt utbildad personal. Förskolorna ska servera ekologisk mat lagad på plats. Gårdarna där barnen leker ska uppmuntra till aktivitet. En ekologiskt hållbar uppväxtmiljö uppmuntrar barnens framtida intresse för miljö och utveckling. Källsortering och liknande konkret miljöarbete för barn ska finnas med som ett naturligt och lekfullt inslag.

Alla förskolor ska ha tillgång till genuspedagoger för ett medvetet arbete med både pojkars och flickors utveckling. Förskolan ska arbeta med modersmål, så att även små barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på både svenska och sitt modersmål.

Minskad bilism

Miljöpartiet säger nej till motorvägen Förbifart Stockholm. Förbifarten leder till ökad istället för minskad biltrafik. Om Förbifarten byggs ökar klimatutsläppen och belastningen på miljön. Motorvägsbygget leder till en gles, utbredd bebyggelse och många nya bilpendlare.

Bilaga 3: Särskilt uttalande, Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2013-04-18

Ärende

Rudy Espinoza, ord.(V)

Lorena Delgado, ers.(V)

Särskilt uttalande

Underlaget för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Skärholmen stadsdelnämnd.

Förvaltningen har gett i underlaget en övergripande prognos över Skärholmens stadsdel utveckling. Det framför samtidigt en sammanfattande ekonomisk analys och olika åtgärder som förvaltningen bedömer har särskilt betydelse för de kommande tre åren.

Vänster partiet vill uppmuntra förvaltningen att fortsätta sin upplysning arbete för att vidare uppmärksamma bostadsbyggnation problematik i Skärholmen. I en aktuell rapport från socialtnämnden framgår av antalet bostadslösa familjer har ökat från 4 % 2010 till 9,4 % 2012. Detta har ett tydligt samband att det inte finns tillgängliga bostäder.

Vi kan konstatera att från oppositions sida har lagt en rad förslag som riktar sig att skapa förbättringar i det som förvaltningen anser som strategiska satsningar. Vi har rekommenderat en mer realistisk karläggning av dem som uppbär långtid ekonomiskt bistånd med syftet att öka utbildningsnivå för att få en anställning. Det gäller andra verksamheter förskolan, och stödet till föreningsliv. Dessa förslag har avfärdats men i stället har en rad kontroll verktyg skärpas till exempel de 200 oanmälda besöken inom ekonomisk bistånd enheten. Vi tror att detta försvårar samarbetet och skadar förtroende samtidigt att fokus flyttas till ett annat mål.

Av underlaget framgår av det ställer stora krav på förvaltningen med att anpassa verksamheterna inom det givna ekonomiska ramen. Detta innebär i praktiken att våra behov är redan inramad till en restriktiv budget. Efter så många år att nedskärningar kan vi konstatera att vi har verksamheter som är lagstyrda men under finansierad äldreomsorgen i första hand men också inom socialtjänsten.

Vi är övertygade att förvaltningen gör ett gediget arbete trots begräsningar och svårigheter. Det allmänna intrycket är att förvaltningen har fördjupat sig och ger en verklighets baserad social ekonomis analys. Förvaltningen ändrar sin strategi för att på ett mer metodisk sätt arbeta och anstränga sig att förverkliga de inriktade målen.

Det finns en rad omvärlds faktorer som kommer att påverkas negativ Skärholmens stadsdel utveckling som en lågt ekonomisk konjunktur med högre arbetslöshet. Projektet förbifarten från en Stadsmiljö perspektiv kan vara integrera i underlaget. Det finns ett allmänt intresse att uppfölja ett sådant projekt inte bara i det som anser bara positiv men också i de riskerna och konsekvenserna till miljön.

§42 Månadsprognos per mars 2013

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1./322-2013, med förslag till beslut

att

· Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Godkänna föreliggande rapport.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§43 Yttrande gällande revisionsrapport av avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.4/187-2013, med förslag till beslut

att:

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens remissvar på revisionsrapporen angående avvikelsehantering inom äldreomsorgen.

2. Omedelbar justering, ärendet skickas i pappersform senast den 24 maj till Stadsrevisionen, revisorsgrupp 1, 105 35 Stockholm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens remissvar på revisionsrapporen angående avvikelsehantering inom äldreomsorgen.

2. Ärendet omedelbart justeras, ärendet skickas i pappersform senast den 24 maj till Stadsrevisionen, revisorsgrupp 1, 105 35 Stockholm

§44 Svar till Kommunstyrelsen angående remissen om remiss av Patientlag – delbetänkande av Patientmaktsutredningen

(SOU 2013:2)

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/195-2013, med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna förvaltningens förslag till remissvar och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

2. Ärendet omedelbart justeras.

§45 Remissvar på motion om utökning av anslaget för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/115-2013, med förslag till beslut

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta remissvar.

2. Remissvaret skickas till skolroteln i digital form samt till KF/KS kansli i pappersform.

3. Omedelbar justering.

Yrkande: Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1, med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) ställer dessa två förslag emot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt bifall till beslut om omedelbar justering.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Birgitte Isberg (S) för Socialdemokraterna, Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna detta remissvar.

2. Remissvaret skickas till skolroteln i digital form samt till KF/KS kansli i pappersform.

3. Ärendet omedelbart justeras.

Reservation från ledamoten Birgitte Isberg (S) för Socialdemokraterna, Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-04-18

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 1.5.1/115-2013

Remissvar på motion om utökning av anslaget för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm

Förslag till beslut

  1. Skärholmen stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till beslut som sitt remissvar och förordar således motionens att-satser.
  2. Remissvaret skickas till skolroteln i digital form samt till KF/KS kansli i pappersform.
  3. Omedelbar justering.

Samt att därutöver anföra

Sveriges invånare vaknar idag upp till ett samhälle där arbetslösheten ökar och fattigdomen med den. Vi kan även följa en negativ utveckling i skolorna där utbildningsnivån bland ungdomarna sjunker samtidigt som lärarnas roll har blivit av mer administrativ karaktär.

I Skärholmen är arbetslösheten hög och den riskerar även att bita sig fast då många av våra ungdomar inte klarar av sina studier, vilket försvagar deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Investeringar i utbildningssektorn och arbetsmarknadsanpassade utbildningar är därför viktiga då det bland annat skapar ekonomisk tillväxt, ökar produktiviteten och minskar sociala ojämlikheter i samhället.

För att stävja arbetslösheten och de sjunkande skolbetygen måste staden i tidigt skede investera i sina invånare. Förskolan bör inte heller glömmas bort då den i mångt och mycket lägger grunden för hur det sedan skall gå i skolan. Därför är det viktigt att staden arbetar med strategiska åtgärder som bidrar till en ökning av förskolelärare, samt generell ökning av utbildningsplatserna på våra universitet och högskolor.

Förvaltningen har i sitt underlag för budgeten 2014, med inriktning 2015 och 2016, lagt fram behovet av satsning på kompetenshöjande insatser för personalen. Detta för att kunna erbjuda en förskola på lika villkor för alla barn samt ge barn i behov av särskilt stöd bästa förutsättningar och förberedelse inför skolgången.

En studietakt på 75 % och en ersättning som bara omfattar en ledig dag per vecka kan innebära vissa svårigheter för barnskötare som studerar vidare till förskolelärare. Det gäller inte bara att få tid och ekonomi att räcka till utan även att klara av utbildningen under de förutsättningar som finns. För att erbjuda dessa bättre villkor att klara av och ta till sig innehållet av utbildningen bör ersättningsnivån utökas till två dagar. Detta är viktigt för att vi ska kunna säkerställa att våra investeringar i utbildningssektorn leder till resultat.

§46 Remissvar om riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholm stad från 2013

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/280-2013, med förslag till beslut

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta remissvar.

2. Ärendet skickas i digital form till skolroteln samt i pappersform till KF/KS kansli.

3. Omedelbar justering.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till samtliga dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna detta remissvar.

2. Ärendet skickas i digital form till skolroteln samt i pappersform till KF/KS kansli.

3. Ärendet omedelbart justeras.

§47 Remissvar angående Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/198-2013, med förslag till beslut

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta remissvar.

2. Omedelbar justering.

3. Remissvaret skickas till Kultur- och fastighetsroteln i digital form och till KF/KS kansli i pappersform.

Yrkande: Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet och lämnar beslutet utan ställningstagande. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet och lämnar beslutet utan ställningstagande. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet och lämnar beslutet utan ställningstagande.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt yrkar om omedelbar justering av ärendet och hör bifall till samtliga dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna detta remissvar.

2. Ärendet omedelbart justeras.

3. Remissvaret skickas till Kultur- och fastighetsroteln i digital form och till KF/KS kansli i pappersform.

§48 Remissvar angående byggandet av bostäder enligt SoL och LSS

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/234-2013, med förslag till beslut

att

· Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Godkänna stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

§49 Remissvar angående upprättande av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/107-2013, med förslag till beslut

att

· Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1 och yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkparitet) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna ett förslag till beslut enligt bilaga 2. Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 2. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 2.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 2, med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) ställer dessa två förslag emot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Birgitte Isberg (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Godkänna stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

Reservation från ledamoten Birgitte Isberg (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Bilaga 2: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-04-18

Ärende: Remissvar angående upprättandet av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Andreas Lundin m.fl. (M)

Särskilt uttalande

Alliansen välkomnar alla satsningar som görs på våra idrottsplatser. I vår hemställan till idrottsnämnden under hösten framhöll vi därför att Skärholmen har väsentligt färre konstgräsplaner än våra grannstadsdelar.

Det är dock viktigt att driva på för att de projekt som redan är planerade i stadsdelen nu förverkligas. Alliansen menar att det finns två prioriterade projekt: 1. Satsningen på att skapa ett sportcentrum på Vårbergs IP. 2. Anläggning av fullstor konstgräsplan för damfotbollen på Sätra BP.

Satsningen på Vårbergs IP har drivits under många år och är nu nära ett förverkligande. Samtidigt finns indikationer på att byggstarten eventuellt försenas. Detta trots att trycket på befintliga planer i Vårberg är mycket stort och IFK Stockholm inte kan expandera sin barn- och ungdomsverksamhet i takt med behovet. Vi anser att det finns starka argument för att idrottsnämnden ska prioritera en snar byggstart av det nya sportcentrat.

Sätra Bollplan är mycket utnyttjad och Sätra SK bedriver en för Stockholm unik verksamhet inriktad på fotboll för tjejer. Föreningen har med egna medel finansierat en mindre konstgräsplan, men de har länge önskat en fullstor konstgräsplan. Alliansen menar att både jämställdhetsskäl och geografiska skäl utgör starka argument för att en fullstor konstgräsplan på Sätra BP ska prioriteras.

Bilaga 2: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-04-18

Robert Lagergren m.fl. (s)

Ärende

Dnr.1.5.3/107-2013

Remissvar angående upprättandet av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan

Förslag till beslut

Skärholmens stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till att idrottsförvaltningen godkänner motionen och avsätter medel för detta i budget.

Bredängs bollplan är väldigt eftersatt men anses ha stor potential och möjlighet att bli en mindre idrottsanläggning. Det skulle bli en plats för ungdomar att utvecklas, stärka sin självkänsla och bryta sitt utanförskap. Upprustningen och renoveringen av bollplanen anses vara ett utmärkt tillfälle att stötta och uppfylla fotbollsdrömmar och ge unga möjligheten att skapa något eget till en låg kostnad. Det kommer även innebära att det skapas goda förutsättningar för framväxt av nya ledare och förebilder.

Bredängs bollplan har haft och har stor betydelse för barn och ungas utveckling, hälsa och möjligheter att bryta utanförskap. Bollplanen har även fungerat som en mötesplats för ungdomar längs tunnelbanans röda linje. Planen används för spontanidrott och av ideella idrottsföreningar för träningar och seriematcher. De ideella idrottsföreningarna, som drivs av områdets ungdomar och boende, har ambitionen att utveckla verksamheten till att involvera fler barn och unga.

Vi anser att upprättandet av en fotbollsanläggning på Bredängs bollplan är ett bra förslag och motionärerna berör viktiga aspekter. Skärholmen har under en längre tid arbetat för att utveckla stadsdelsområdets hälso- och idrottsprofil med fokus på spontanidrott och arbetar/verkar för att unga och vuxna ska ha möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid som genomsyras av valmöjligheter.

Under åren har Bredängs bollplan mer och mer fått förfalla och är idag väldigt eftersatt vilket också avspeglar hela området. Men ungdomar och ideella idrottsföreningar kämpar ändå för att använda planen. Det bor många personer i detta område och en satsning på denna bollplan skulle ge förutsättning för mer spontanidrott i området samt de klubbar som tidigare använt planen skulle återkomma till glädje för de omkringboende.

§50 Svar på remissen angående motion om Vårbergstoppen – Stockholms nya amfiteater

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/224-2013, med förslag till beslut

att

· Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på remissen och att svaret skickas till KF/KS kansli i pappersform samt till Kultur- och fastighetsroteln i digital form, RVIII-remissvar@stockholm.se

Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Godkänna stadsdelsförvaltningens svar på remissen och att svaret skickas till KF/KS kansli i pappersform samt till Kultur- och fastighetsroteln i digital form, RVIII-remissvar@stockholm.se

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-04-18

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 1.5.3/224-2013

Svar på remissen angående motion om Vårbergstoppen – Stockholms nya amfiteater.

Särskilt uttalande

Vi håller med förvaltningen om att en amfiteater skulle ge Vårberg ett kulturellt lyft. Men inte bara Vårberg utan hela Skärholmen. Har man någon gång besökt en amfiteater, så glömmer man det aldrig. Skärholmen har i högsta grad en mångkulturell befolkningsstruktur och därför är det viktigt, att bejaka detta. Vi har tidigare fört fram synpunkter om att få hit ett operahus, och att öppna upp Stadsteatern i Skärholmen för mera verksamhet

Vårbergstoppen har i många år varit föremål för spekulationer över vad man skulle kunna använda det till. En amfiteater tycker vi skulle inte bara tillföra området en attraktion utan också befrämja den strävan efter kultur, som befolkningen efterfrågar.

Vi är också övertygade om, att det kan bli en attraktion att besöka för andra än boende i vårt stadsdelsområde. Det i sin tur gör att vårt område ökar i attraktion och kan även skapa fler arbetstillfällen.

§51 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014 - remissvar

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/278-2013, med förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remissen.

2. Lämna ärendet till trafikkontoret för vidare beredning.

3. Omedelbar justering.

Yrkande: Ledamoten Elisabeth Johnson (M) yrkar för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) för förvaltningens förslag till beslut samt anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns ett förslag till beslut, samt beslut om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till samtliga dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

2. Lämna ärendet till trafikkontoret för vidare beredning.

3. Ärendet omedelbart justeras.

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna

Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-04-18

Ärende

Trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014 - remissvar

Dnr: 1.5.3/278-2013

(M) Andreas Lundin, Elisabeth Johnson m.fl

(FP) Jan Jönsson m.fl

Särskilt uttalande

Alliansen föreslår

att godkänna förvaltningen förslag till beslut

Samt att därutöver anföra vikten att den infrastruktur som nu planeras också genomförs. Det är viktigt för boende i Skärholmen att Förbifarten, Spårväg Syd och tvärförbindelserna verkligen genomförs.

Under våren har också en incident inträffat vid Sätra ridskola där en flicka blev utsatt för ett angrepp, vilket också understryker vikten av bussförbindelse till Sätra Stall och Sätrastrandsbadet.

§52 Anmälningsärende – verksamhetsuppföljningar på uppdrag av Äldrenämnden 2012

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 7/231-2013, med förslag till beslut

att

· Stadsdelsnämnden beslutar att verksamhetsuppföljningen läggs till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Verksamhetsuppföljningen läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§53 Anmälningsärende – Reviderad boendeplan för äldre 2014-2016, Västra Söderort

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 7/230-2013, med förslag till beslut

att

· Skärholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§54 Anmälan av tillsynsplan 2013 gällande tobak och folkölstillsyn 2013

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 1.3.1/294-2013, med förslag till beslut

att

· Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Godkänna anmälan.

§55 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Angelos Bar, Skärholmen

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 1.4/213-2013, med förslag till beslut

att

· Skärholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Lägga anmälan till handlingarna.

§56 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Angelos Bar, Skärholmen

Angelos Bar, Skärholmen

Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 1.4/248-2013, med förslag till beslut

att

· Skärholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Lägga anmälan till handlingarna.

§57 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Protokoll Gruppledarmöte 2013-03-21

B. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-03-14

C. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2013-01-16

D. Svar från trafikkontoret angående översyn av belysning till Sätra ridstall, dnr 3/245-2013

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – C godkänns samt att återremittera hemställan till trafik- och renhållningsnämnden, ärende 57D och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Godkänna de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – C.

· Återremittera hemställan till trafik- och renhållningsnämnden och begära en kompletterande översyn av belysningssituationen.

§58 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§59 Balanslista uppdrag SDN 6/2013-04-18

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 6/2013-04-18, dnr 1.2.1/024-2013, med förslag till beslut

att

· Lägga anmälan av balanslistan SDN 6/2013-04-18, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Lägga anmälan av balanslistan SDN 6/2013-04-18, till handlingarna.

§60 Angående stadens kolloverksamhet och nya ansökningsförfarande

Yrkande: Ledamoten Andreas Lundin (M) framlägger från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett förslag till beslut enligt bilaga 1,

att:

· Förvaltningen informerar om stadens kolloverksamhets nya ansökningsförfarande.

Yrkande: Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Alliansens förslag till beslut enligt bilaga 1.

Jan Jönsson (FP) fann att det fanns ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Förvaltningen informerar om stadens kolloverksamhets nya ansökningsförfarande.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-04-18

Angående stadens kolloverksamhet och
nya ansökningsförfarande

Andreas Lundin (M), m.fl.

Jan Jönsson (FP), m.fl.

Förslag till beslut:

Att förvaltningen informerar om stadens kolloverksamhets nya ansökningsförfarande

Vi i Alliansen i skärholmens stadsdel tycker det är glädjande att ansökningarna till årets kollosäsong ökat med 19 %. Ansökningsdatumet avslutades den 2:a april 2013. Nytt för i år är dock att man kan söka även efter detta datum och hela sommaren. Vi i Alliansen vill uppmärksamma detta och ber förvaltningen att informera medborgarna i stadsdelen.

§61 Stockholm inför kulturprojektet El Sistema

Yrkande: Ledamoten Andreas Lundin (M) framlägger från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett förslag till beslut enligt bilaga 1

att:

· Förvaltningen kontinuerligt redovisar nämnden detta projekt.

Yrkande: Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Alliansens förslag till beslut enligt bilaga 1.

Jan Jönsson (FP) fann att det fanns ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Förvaltningen kontinuerligt redovisar nämnden detta projekt.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-04-18

Stockholm inför kulturprojektet El Sistema
Andreas Lundin (M), m.fl.

Jan Jönsson (FP), m.fl.

Förslag till beslut:

Att förvaltningen kontinuerligt redovisar nämnden detta projekt

Vi i Alliansen i skärholmens stadsdel är väldigt glada att det framgångsrika 3-åriga kulturprojektet El Sistema kommer till just Bredäng/Skärholmen. Vi vill att förvaltningen på balanslistan redovisar projektets utveckling kontinuerligt. Projektmålet med El Sistema är att ge barn, ungdomar och familjer en möjlighet att utvecklas genom musiken och gemenskapen i orkestern och kören. El Sistema ska vara en aktiv del i kulturlivet och främja social hållbarhet, stärka demokratiutvecklingen och öka integrationen i vår stadsdel.

Vi tror och hoppas att detta är ett projekt som kan integreras med förvaltningens övriga verksamheter och ge ringar på vattnet.

§62 Fråga om Kulturnatten

Ersättaren Lorena Delgado (V) tog upp frågan om hur det kommer sig att Skärholmen inte är involverade i Kulturnatten den 20 april. Lorena Delgado (V) har varit i kontakt med stadsdelsdirektör Kerstin Sandström i frågan.

Kerstin Sandström har fört frågan vidare till kulturförvaltningen och kommer att återkommer till nämnden när hon har fått svar.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

· Lorena Delgado (V) ska skriva fram ett förslag på ett brev från stadsdelsnämnden angåenden detta.

Då inga fler övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl 19.45 .

---------------------------------------------------------