Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 6/2018-05-24, § 17-§ 49

Svar på medborgarförslag

4 Bygg en permanent utställning om stadsdelen Skärholmens historia, dnr 1.2.4./396-2017

5 Lägg värmekabelmattor på gångvägar, dnr 1.2.4./064-2018

6 Låt ungdomar bygga en staty i Bredängs centrum, dnr 1.2.4./968-2017

7 Sätt upp papperskorgar längs Mälaren, dnr 1.2.4./124-2018

8 Installation av solpaneler på taken till kommunala byggnader, dnr 1.2.4./062-2018

Svar på skrivelser

9 Varför ökar avslagen till äldreboenden i Skärholmen?, dnr 7./260-2018

Beslutsärenden

10 Utvärdering av vikariepool i förskolan, dnr 1.1./120-2018

11 Inhyrning av lokal för fritidsverksamhet vid Vårbergs IP, dnr 2.6./440-2018

12 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2017, dnr 1.2.1./209-2018

13 Åtgärdsrapport efter stadsarkivets förelägganden, dnr 2.8./089-2017

15 Månadsrapport för maj 2018, dnr 1.2.1./444-2018

16 Lokala rutiner för sociala delegationen, dnr 1.1./173-2018

18 Sommarsemester för stadsdelsdirektören 2018, dnr 1.6./439-2018

19 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), dnr 1.1./445-2018

Remissärenden

20 Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas hemtjänst i ordinärt boende, dnr 1.5.1./390-2018

21 Fossilbränslefri organisation 2030, dnr 1.5.2./438-2018

Anmälningsärenden

22 Beslut om tilldelning av lokala utvecklingsmedel, dnr 1.2.6./373-2018

23 Markanvisning Vårberg, dnr 1.6./421-2018

Protokoll

24 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-05-24
Dukas till sammanträdet
b. Gruppledarmöte 2018-05-24
c. Pensionärsrådet 2018-06-07
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-06-07
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-05-16
f. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2018-05-18

25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Balanslista uppdrag SDN 7/2018-06-14, dnr 1.2.1./001-2018

27 Nominering till Lagervalls stipendium, dnr 6./441-2018

§15 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§16 Godkännande av dagordning

§17 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 6/2018-05-24, § 17-§ 49 Beslut Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 6/2018-05-24, § 17-§ 49.

§18 Bygg en permanent utställning om stadsdelen Skärholmens historia

§19 Lägg värmekabelmattor på gångvägar

§20 Låt ungdomar bygga en staty i Bredängs centrum

§21 Sätt upp papperskorgar längs Mälaren

§22 Installation av solpaneler på taken på kommunala byggnader

§23 Varför ökar avslagen till äldreboenden i Skärholmen? - Svar på skrivelse

§25 Inhyrning av lokal för fritidsverksamhet vid Vårbergs IP

§26 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2017

§27 Åtgärdsrapport efter stadsarkivets förelägganden

§30 Lokala rutiner för sociala delegationen

§32 Sommarsemester för stadsdelsdirektören 2018

§33 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§36 Beslut om tilldelning av lokala utvecklingsmedel

§37 Markanvisning Vårberg

§39 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§40 Balanslista uppdrag SDN 7/2018-06-14

§41 Nominering till Lagervalls stipendium

§42 Återställ sommarängen vid Gillsätra

§43 Dagverksamhet för äldre under sommaren