Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Medborgarförslag om grill vid Skarpaby parklek

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-353/17
(Utsändes)

9 Medborgarförslag om gatubokhyllor

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-363/17
(Utsändes)

10 Medborgarförslag om öppen mötesplats för regnbågsfamiljer

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-398/17
(Utsändes)

11 Medborgarundersökning 2017

12 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

13 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2018

14 Månadsrapport november 2017

Dnr 1.2.1.-76/17
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Beslut och anmälan om nedskrivning och avskrivning av osäker fordran 2017

Dnr 2.1.-422/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

16 Offentliga rum – förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

Svar på remiss från trafiknämnden, Dnr T2017-01611
Dnr: 1.5.3.-397/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1. -157/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

19 Inkomna medborgarförslag enligt lista

21 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

22 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

24 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

25 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

26 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

30 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

TILLÄGGSÄRENDE – BESLUTSÄRENDE

32 Upphandling av sjuksköterskejour till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Dnr 2.2.2 -484/17
(Utsändes senare)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Verksamhetsplan 2018 för Skarpnäcks

§8 Medborgarförslag om grill vid Skarpaby parklek

§9 Medborgarförslag om gatubokhyllor

§10 Medborgarförslag om öppen mötesplats för

§11 Medborgarundersökning 2017

§12 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks

§13 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds

§14 Månadsrapport november 2017

§15 Beslut om anmälan om nedskrivning och

§16 Offentliga rum – förslag på komplettering till

§17 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och

§18 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§19 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§20 Inkomna och utgående skrivelser från

§21 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§22 Anmälan av beslut i delegation avseende

§23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§24 Anmälan av beslut i delegation i enskilda

§25 Anmälan av beslut i delegation gällande

§26 Anmälan av beslut i delegation gällande

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§30 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§32 Upphandling av sjuksköterskejour till