Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-15

Sammanträde 2018-05-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kärrtorps gymnasium, Karlsövägen 9-15, Entré E1, rum E227

Tema: Trygghet

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 1.1.-146/18
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

10 Ändring i Skarpnäcks delegationsordning med anledning av att dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL)

Dnr: 1.1.– 468/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Revidering av parkplan för Skarpnäck

Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes
Elmgren m.fl. (S) och Tina Kratz (V)
Dnr: 1.6. -81/18
(Utsändes)

12 Medborgarförslag om bastu vid sjön Flaten

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-39/18
(Utsändes)

13 Skrivelse om upprustning av Boulebana i Bagarmossens Centrum

Svar på skrivelse från Kristina Lutz (M), Jessica Sjönell
(L), Gunnar Caperius (C) och Jonathan Lindgren (KD)
Dnr: 1.6.-137/18
(Utsändes)

14 Skrivelse angående brukaravtal för hundrastgårdar

Svar på skrivelse från Kristina Lutz (M), Jessica Sjönell
(L), Gunnar Caperius (C) och Jonathan Lindgren (KD)
Dnr: 1.6.-135/18
(Utsändes)

REMISSER

15 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: KS2018/453
Dnr: 1.5.1.– 117/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

16 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: KS2018/585
Dnr: 1.5.1.– 123/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

17 Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst

Svar på remiss från stadsrevisionen, dnr 3.1.3. -96/2017
Dnr: 1.4. -33/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Projektera och bygg för god avfallshantering

Kontorsutlåtande på remiss från Stockholms Vatten och Avfall dnr 18AV12
Dnr: 1.5.3. -94/18
(Utsändes)

19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

25 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

TILLÄGGSÄRENDE - BESLUTSÄRENDE

26 Skrivelse om stora barngrupper

Svar på skrivelse från Kristina Lutz (M), Jessica Sjönell
(L), Gunnar Caperius (C) och Jonathan Lindgren (KD)
Dnr: 1.6.-136/18
(Utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokollsjustering

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§8 Förordnande av tjänsteperson enligt LVU

§9 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

§10 Ändring i Skarpnäcks delegationsordning med anledning av GDPR

§11 Revidering av parkplan för Skarpnäck

§12 Medborgarförslag om bastu vid sjön Flaten

§13 Skrivelse om upprustning av Boulebana i Bagarmossens centrum

§14 Skrivelse angående brukaravtal för hundrastgårdar

§15 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna

§16 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

§17 Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst

§18 Projektera och bygg för god avfallshantering

§19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§21 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§25 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§26 Skrivelse om stora barngrupper