Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-03-25

Sammanträde 2010-03-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av köp av sfi för döva invandrare.

Beslut om förfrågningsunderlag
Dnr 2.7-0112/2010

4 Upphandling av Duvnäs föräldrastöd

5 Upphandling av driften av omvårdnadshemmet Ljungbacken

Beslut om förfrågningsunderlag
Dnr 2.7-0024/2010

Remissärenden

6 Länsstyrelsens tillsyn av Stockholms stads resursfördelningssystem avseende LSS-verksamheter

7 Redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn på behandlingshemmet Krukis/Örnsberg

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för februari 2010

9 Utmaning av verksamhetsområde ensamkommande flyktingbarn

10 Omstrukturering av Västan - stödboende för kvinnor på väg till eget boende

11 Förslag till fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen för att förstärka Stockholms stads hiv- och STI-preventiva arbete

12 Förslag till instruktion för socialtjänstinspektörer

13 Plan för utbildning av verksamma, icke grundutbildade familjehem

14 Rapport från FUT II - implementeringsprojektet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

15 Rapport om härbärgesutnyttjandet under 2009

16 E-tjänst kometprogrammet, ett stöd för föräldrar i Stockholms stad

17 Deltagande vid Blueprints Conference i San Antonio, USA

18 Delegering av avrop från ramavtal med Volvo-IT

19 Ändringar och kompletteringar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegeringsförteckning

20 Anmälan av två ansökningar om medel från Europeiska socialfonden vid första utlysningen 2010

Anmälningsärenden

22 Anmälan av ordförandebeslut

Tilläggsanslag till Stadsmissionen
Dnr 10.1-0450/2009

23 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 29 mars 2010.

§3 Upphandling av köp av sfi för döva invandrare

Beslut om förfrågningsunderlag

Dnr 2.7-0112/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förfrågnings­underlaget för upphandling av köp av sfi för döva invandrare.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar, att i rubricerad upp­handling, ge socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald utförare.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Bland de sökande till svenskundervisning för invandrare (sfi) finns ett litet antal döva. De behöver en anpassad utbildning där de lär sig att tala svenskt teckenspråk och att läsa och skriva på svenska i en teckenspråkig miljö.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ett förfrågningsunderlag för upphandling av sfi för denna målgrupp.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Upphandling av Duvnäs föräldrastöd

Dnr 2.7-0817/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avbryter upphandlingen då egenregianbudet är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet, med hänsyn taget till kvalitet och pris.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna en intraprenadöverenskommelse med Duvnäs Föräldrastöd.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i november 2009 att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag i upphandlingen av driften av Duvnäs Föräldrastöd. Efter utvärdering är nämndens egenregianbud det mest fördelaktiga alternativet med hänsyn taget till pris och kvalitet, för att driva verksamheten vid Duvnäs Föräldrastöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Upphandling av driften av omvårdnadshemmet Ljungbacken

Beslut om förfrågningsunderlag

Dnr 2.7-0024/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av omvårdnadshemmet Ljungbacken.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har beslutat att driften av omvårdnadshemmet Ljungbacken, som tillhör Stockholms boende- och behandlingsenhet för vuxna, ska upphandlas i konkurrens. Institutionen erbjuder platser till personer som på grund av missbruk, alkoholdemens, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver omvårdnads- och stödinsatser. Det finns 23 platser på Ljungbacken. Den totala beläggningen under 2009 uppgick till 94 procent.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner föreliggande förfrågningsunderlag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Dimitrios

Soulios m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten

Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Dimitrios

Soulios m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå upphandlingen av omvårdnadshemmet Ljungbacken.

  1. I övrigt anförs följande.

Den borgerliga majoriteten har under hela mandatperioden av ideologiska skäl konkurrensutsatt stadens verksamhet, utan någon som helst konsekvensanalys. Vi anser vidare att utgångspunkten måste vara brukarnas behov inte producenternas.

Inte heller i detta ärende finns sakargument för konkurrensutsättning. Stadens verksamheter läggs ut till privata utförare, inte för att det finns någon som helst evidens om att de är bättre utförare, utan just för att de inte är kommunala.

§6 Länsstyrelsens tillsyn av Stockholms resursfördelningssystem avseende LSS-verksamheter

Svar på remiss

Dnr 1.3-0912/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna föreliggande yttrande som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har initierat en tillsyn av Stockholms stads resursfördelningssystem för LSS-verksamheterna bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna, korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt daglig verksamhet. Tillsynen har inletts med anledning av synpunkter och klagomål som kommit till länsstyrelsens kännedom.

Socialstyrelsens, till vilken tillsynsansvaret överförts 1 januari 2010, avsikt är att utreda om Stockholms stads resursfördelningssystem får konsekvenser och rättssäkerhetsförluster för den enskilde.

I förvaltningens svar framgår att det i remissen aktualiserade resursfördelningssystemet syftar till att ge underlag för bedömning av kostnader för insatser inom verksamhetsområdet. Underlaget används i budget vid resursfördelning till stadsdelsnämnderna. Någon ändring av stadens system och former för biståndsbedömning har inte skett.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Dimitrios

Soulios m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten

Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Dimitrios

Soulios m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att med följande tillägg överlämna föreliggande yttrande som svar på remissen.

Det finns i dagsläget inget reellt brukarinflytande vid den nivåbedömning som ligger till grund för insatsen. Varken brukare eller anhöriga får lämna synpunkter eller tas med i processen. Beslutet som fattas av bedömningskansliet och som ligger till grund för de aktiviteter som stadsdelsförvaltningarna sedan fastslår kan inte överklagas. Detta gör att brukaren och anhöriga blir rättslösa i de fall där bedömningen leder till färre insatser.

Det vore självklart att i ärendet redovisa de klagomål som kommit in (avidentifierade) för att kunna göra en helhetsbedömning.

Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår att personer med neuropsykiatriska funktionshinder inte får de insatser de har rätt till på grund av att systemet inte ersätter behoven fullt ut. Hela 20 miljoner kronor saknas. Majoriteten tycks alltså anse att resurserna har varit otillräckliga men trots detta har inga ytterligare resurser tillförts förrän månader innan valet.

Att frångå samrådsskyldigheten vad gäller den bedömning av hjälpbehovet som görs av bedömningskansliet, vilket ska ligga till grund för aktiviteterna, går enligt vår mening stick i stäv med LSS- lagens utformning. Självfallet finns det ett samband mellan resurstilldelningen och möjligheten att tillgodose behovet av insatser fullt ut.

Stockholms stad har de senaste åren inte haft en bra dialog med brukarorganisationerna, vilket avspeglar sig i ett flertal ärenden som berör brukarorganisationerna inom handikapprörelsen Att handikapprådets synpunkter inte är inarbetade i beslutsunderlaget är ett tecken på att samrådet inte kommer in tillräckligt tidigt i beslutsprocessen.

§7 Redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn på behandlingshemmet Krukis/Örnsberg

Dnr 1.3-0034/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar redovisningen till Socialstyrelsen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

En tillsynsrapport har inkommit från Socialstyrelsen, där man begär att nämnden ska yttra sig över att behandlingshemmet Krukis/Örnsberg har en arbetsterapeuttjänst som innehas av en legitimerad arbetsterapeut, vilket innebär att man i juridisk mening bedriver sjuk- och hälsovård.

Förvaltningen avser att omreglera tjänsten som arbetsterapeut till en tjänst som behandlingsassistent vid Krukis/Örnsberg.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Månadsrapport för februari 2010

Dnr 1.2-0840/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per den 28 februari 2010.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa varken över- eller underskott.

För verksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 3,6 mnkr och för stadsövergripande frågor ett nollresultat. Stöd till utomstående organisationer beräknas också lämna ett nollresultat medan entreprenader och upphandlad verksamhet prognostiserar ett underskott på 5,0 mnkr. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett överskott på 0,5 mnkr som återredovisas i samband med årsbokslutet. En av nämndens två resultat­enheter prognostiserar ett underskott på 1,4 mnkr. Antalet sfi-studerande bedöms komma att uppgå till 8 400 prestationer vid årets slut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 mars 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Dimitrios

Soulios m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är intressant att följa verksamheten och det ekonomiska utfallet. En fråga i sammanhanget är hur familjerådgivningen ska få täckning för sina kostnader. De signaler som vi får är att många par avbryter sin familjerådgivning eller glesar ut samtalen. 450 kronor per gång och person är över gränsen för en familj med en medelinkomst. Vilka åtgärder ska vidtas för familjerådgivningen för att minska underskottet?

Det är oroväckande att stadsdelsnämnderna är helt budgetstyrda vad gäller insatserna för barn och familjer och inte tar hänsyn till behoven. Att antalet personer som får plats på stadens behandlingshem minskar är oroväckande. Vilka andra åtgärder vidtas för att brukaren ska få den hjälp och det stöd som socialtjänstlagen garanterar?

Vad gäller Enheten för hemlösa är det oerhört viktigt att enheten kan behålla den kvalité på arbetet som genomsyrat verksamheten. Vi frågar oss hur Råcksta stöd- och referensboende kan ha ett underskott när över 3000 personer i staden är registrerade som hemlösa?

Det är mycket oroande att antalet 16 - 24 åringar på jobbtorgen har ökat med 15 procent sedan i januari 2009. Att majoriteten fram till nu har gjort så lite för stadens unga arbetslösa är häpnadsväckande.

Vi frågar oss också om vad Stockholmsvärdarna egentligen ska arbeta med. Är detta ett långsiktigt arbete eller utbildas 450 personer för att jobba under kungabröllopet?

§9 Utmaning av verksamhetsområde ensamkommande flyktingbarn

Dnr 2.6-0060/2010

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta utmaningen för konkurrensutsättning avseende verksamhetsområdet ensamkommande flyktingbarn.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i tertialrapport 2 justera socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens aktivitetsplan samt i den föreslå vilka enheter som ska ingå i kommande konkurrensutsättning av verksamhetsområdet ensamkommande flyktingbarn

Ärendet

Nystart Sverige AB har lämnat en utmaning till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avseende verksamhetsområdet ensamkommande flyktingbarn. Enligt stadens policy är nämnderna skyldiga att seriöst pröva en utmaning.

Utmanarna, sex medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdet, bedöms vara trovärdiga som potentiella anbudsgivare. Förvaltningen ser positivt på utmaningen och föreslår att nämnden antar utmaningen. Förvaltningen föreslår att man till tertialrapport 2 arbetar in utmaningen i aktivitetsplanen och att förvaltningen ser över vilka enheter som bör ingå i en kommande upphandling. Förvaltningen anser att det är viktigt att staden har en fortsatt kompetens som utförare inom verksamhetsområdet ensamkommande flyktingbarn med bakgrund av pågående utvecklings- och samarbetsprojekt. Preliminärt skulle upphandlingen kunna inledas i början av 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Dimitrios

Soulios m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Dimitrios

Soulios m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden lägger ”Ansökan om utmaning” till handlingarna utan åtgärd.

  1. Därutöver vill vi framföra följande.

Stadens beslut att upphandla i princip all verksamhet som ”Utmanas” är olycklig. Istället borde stadens verksamheter bedrivas utifrån vad som ger bäst kvalitet. Samtidigt är begreppet kvalitet allt för komplext för att omvandlas till ett upphandlingsunderlag eller till ett avtal. Vi är övertygade om att denna verksamhet långsiktigt lyckas bättre om målet är hög kvalitet än om verksamheten drivs med målet vinstmaximering. Verksamheten för dessa utsatta barn är viktig. Här betyder kvalitet bland annat att varje barn ses och tas om hand utifrån sina specifika behov.

Vidare finns det skäl att vara orolig för en försämrad insyn, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten, om den övergår från kommunal till privat drift. Erfarenheten visar tydligt att stadens möjligheter att kontrollera de privata utförarna är begränsad.

Om upphandlingen trots dessa invändningar genomförs så förutsätter vi att nämnden inkommer med ett konkurrenskraftigt eget anbud och att upphandlingen inte fullföljs om konkurrensen är så liten att enbart ett anbud inkommer. Intraprenaddrift är ett sätt att behålla den kunskap och kompetens som organisationen erhållit genom år av kommunal drift.

§10 Omstrukturering av Västan – stödboende för kvinnor på väg till eget boende

Dnr 5.0-0113/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till omstrukturering av Västan.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att Västan omstruktureras till ett drogfritt stödboende för kvinnor som är på väg till eget boende, 12 platser. Den förändrade inriktningen på verksamheten och den förändrade målgruppen innebär att verksamheten inte bedöms vara lika personalkrävande som Västans nuvarande målgrupp. Den föreslagna bemanningen (totalt 7 tjänster) innebär en neddragning med 4 tjänster jämfört med Västans nuvarande bemanning.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Dimitrios

Soulios m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Den vikande efterfrågan är med all säkerhet ett resultat av att stadsdelsnämndernas socialtjänster tvingats till stora nedskärningar under mandatperioden. Omkring tioprocentiga neddragningar får naturligtvis konsekvenser. Det är därför olyckligt att förvaltningen nu tvingats göra bedömningen att det enda alternativ som återstår, förutom avveckling av Västan, är en omstrukturering med minskad personalbemanning.

Västan görs nu visserligen om till ett drogfritt boende, men det verkar ändå inte tillfredsställande att den nya bemanningsplanen innebär ensamarbete om natten. Neddragningen kan innebära arbetsmiljöproblem, exempelvis i situationer då en ensam personal ska kunna hantera kriser nattetid.

§11 Förslag till fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen för att förstärka Stockholms stads hiv- och STI (sexuellt överförbara infektioner)-preventiva arbete

Dnr 11.1-0750/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om fördelning av stadsbidraget enligt förvaltningens förslag.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad har ansökt om 11808000 kr i statsbidrag, för 2010 från Socialstyrelsen för att förstärka stadens hiv- och STI (sexuellt överförbara infektioner) -preventiva arbete samt stöd till hivpositiva. Staden har även ansökt om 8271729 kr per år för 2011 och 2012.

Socialstyrelsen meddelade 2 februari 2010 i sitt beslut att staden erhåller 10885187 kr för år 2010 samt 7565125 kr för vartdera året 2011 och 2012. Kompletterande ansökningar för 2011 och 2012 kommer att inlämnas inför respektive år.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§12 Förslag till instruktion för socialtjänstinspektörer

Dnr 3.1-0058/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till instruktion för socialtjänstinspektörer i Stockholms stad.

Ärendet

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2010 för Stockholms stad tillfördes socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden medel för att inrätta två socialtjänstinspektörer inom området individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till instruktion för dessa inspektörer.

Inspektörerna ska verka för att säkerställa en god och likvärdig kvalitet i verksamheterna. Granskningen ska avse myndighetsutövning och biståndsbedömda insatser, ska ske utifrån ett brukarperspektiv samt omfatta både stadens egna verksamheter och de privata utförare som staden har avtal med.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Plan för utbildning av verksamma, icke grundutbildade familjehem

Dnr 3.3-0052/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreliggande plan för utbildning av familjehem

Ärendet

Ett tjänsteutlåtande (dnr 3.2-0388/2009) med förslag på insatser för att förbättra de brister som utredningen Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst uppmärksammade presenterades för nämnden 16 juni 2009. Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag med tillägget att en plan för utbildning av samtliga familjehem skulle presenteras för nämnden.

Förvaltningen har tagit fram en utbildningsplan för icke grundutbildade familjehem som haft uppdrag kortare än 3 år. Omfattningen beräknas till högst 150 familjer.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Rapport från FUT II- implementeringsprojektet – mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Dnr 3.1-0070/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten för egen del.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

I föreliggande rapport presenteras resultatet av det projekt som har genomförts inom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under 2009 för att stödja stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

För första gången kan sammanhållen årsstatistik över felaktiga utbetalningar och dess orsaker presenteras, och statistiken visar att felaktiga utbetalningar, av olika orsaker, förekommer i stor utsträckning och till betydande kostnader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Rapport över härbärgesutnyttjandet 2009

Dnr 3.1-0114/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna rapporten till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Staden har under årets alla nätter levt upp till tak-över-huvudet-garantin, dvs. alla hemlösa som själva inte har kunnat ordna nattlogi har erbjudits det. Beläggningen har under 2009 varit 102 procent, vilket möjliggjorts genom att staden har totalt 171 ordinarie plus 21 extraplatser till förfogande. Antalet unika individer har under året varit 1952 personer, vilket är det lägsta uppmätta antalet under perioden 2002-2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Dimitrios

Soulios m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att direktintaget till härbärgen har minskat vilket är en följd av det projekt som pågår. Hemlöshetsjouren har gjort ett bra arbete och bör självklart inte vara ett projekt utan ordinarie verksamhet. Att det nu är 150 individer färre som har bott på stadens härbärgen är bra, men i ljuset av att

1 952 individer har bott på akutboenden – härbärgen - finns det en del kvar att göra.

Att Stockholms Stad inte har råd att själv bekosta ett arbete med unga hemlösa är märkligt. Projektet som riktas till unga i riskzon bekostas av statliga medel. En sådan verksamhet bör vara egenfinansierad, om det inte rör sig om metodutveckling. Att stadens sociala arbete med en sådan viktig målgrupp är beroende av projektbidrag visar bristen på långsiktigt tänkande. Att 4,5 procent av de som bor på härbärgen inte är äldre än 25 år är trots ett minskat antal 2009 4,5 procent för mycket.

§16 E-tjänst Kometprogrammet, ett stöd för föräldrar i Stockholms stad

Dnr 3.2-0111/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Komets projektansökan och ansökan om ekonomiskt bidrag till E-tjänstprogrammet.

Ärendet

Kometprogrammet är en föräldrautbildning med ett gott vetenskapligt stöd. Forskning visar att mellan 10-15 procent av barn i ålder 6-10 år anses ha svårigheter med utåtagerande beteende och utgör alltså en riskgrupp.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen ansöker om ekonomiskt bidrag om totalt ca 5,5 mnkr för ett 3-årigt e-tjänstprojekt inom E-tjänstprogrammet. Projektets syfte är att öka tillgängligheten för föräldrar som har behov av föräldrastöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Deltagande vid Blueprints Conference i San Antonio, USA, 7 – 9 april 2010

Dnr 2.5-0105/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att medarbetaren i MST-Sverige, inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Geena Wheeler, på arbetstid genomför en resa 7-9 april 2010 för att delta i Blueprints Conference i San Antonio USA.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen bedriver en konsultverksamhet för det svenska MST-nätverket (Multi systemisk terapi). Konsultverksamheten finansieras av avgifter från de svenska teamen som ingår i MST-Sverige. MST-Sverige ingår i ett så kallat partnerskap med MST-Services i Charleston, South Carolina. MST-konsulten Geena Wheeler har inbjudits till Blueprints Conference i San Antonio. För att på bästa sätt följa den senaste forskningen och erfarenheterna av framgångsrikt arbete med unga som är våldsamma, missbrukar och är kriminella är det av stort värde att delta vid konferensen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Delegering av avrop från ramavtal med Volvo-IT

Dnr 1.1-0106/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att göra nödvändiga avrop av tjänster från stadens avtal med Volvo-IT inom den totala beloppsgränsen 13 mnkr per år.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat upphandla driften av IT inom staden. Upphandlingen har lett till att staden tecknat avtal med Volvo-IT från halvårsskiftet 2009 till och med år 2014. De avrop förvaltningen måste göra från stadens ramavtal med Volvo-IT inför driftstart 31 augusti 2010 överstiger beloppsmässigt den delegation som medgivits förvaltningschefen för upphandling och denne föreslås få utökad delegation.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 mars 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Ändringar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegeringsförteckning

Dnr 1.1-0124/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner ändringar och kompletteringar i delegeringsförteckningen.

Ärendet

Förändringar i delegeringsförteckningen föreslås inom områdena Ekonomiärenden, upphandling m.m. och Individärenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 mars 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Anmälan av två ansökningar om medel från Europeiska socialfonden vid första utlysningen 2010

Dnr 1.7-0125/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan av de två ansökningarna.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har ansökt om medel från Europeiska Socialfonden för två projekt vid ESF-rådets första utlysning 2010.

Den första ansökan gäller en förprojektering inom programområde 1. Syftet är att kartlägga de kompetensutvecklingsbehov som finns hos personal hos olika huvudmän föranledda av Försäkringskassans renodlade uppdrag, den reformerade sjukförsäkringen, baserad på rehabiliteringskedjan.

Den andra ansökan gäller en förprojektering inom programområde 2. Syftet är att kartlägga lämpliga sysselsättningsinsatser för brukare i ”Bostad först”-programmet för en förbättrad social tillvaro, tillgång till arbetsmarknaden och på sikt möjligheter till självförsörjning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till tidiga insatser inom det sociala området

Dnr 1.7-0100/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen

i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till tidiga insatser ur år 2010:s anslag för följande projekt:

1.1. Barnfrid Stockholm med 755000 kronor.

1.2. Källan BUFIBS, frivilligorganisationen Schizofreniförbundet, med 85000 kr.

1.3. Mammagrupp på Ersta Fristad med 330000 kr.

1.4. Att bryta arvet, frivilligorganisationen RFHL, med 95000 kr.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nationella handlingsplaner finns för både alkohol- och narkotikaområdet för åren 2006 – 2010. För år 2010 har regeringen avsatt 260 mnkr för genomförande av planerna. En del av medlen fördelas via länsstyrelserna till förebyggande och tidiga insatser. Medlen ska i första hand användas för att stödja ny eller utveckla redan befintlig verksamhet. Länsstyrelsen i Stockholms län har att fördela sammanlagt 14 mnkr för år 2010 till tidiga insatser inom det sociala området. Utvecklingsmedel kan sökas enbart av kommuner och kommunens egen insats ska motsvara minst halva kostnaden för projektet.

De fyra projektansökningarna handlar om både verksamheter i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens regi och inom frivilligorganisationers verksamheter. Samtliga projekt är pågående och ansökan är för ett andra projektår.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 februari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 10.1-0450/2010

Ordföranden Ulf Kristersson (M) beslutade 12 februari 2010 bevilja Stockholms stadsmission ett tilläggsanslag om 150 tkr för att bedriva helgverksamhet under perioden februari-april 2010.

§23 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 11 februari 2010 justerat 15 februari 2010.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 22 mars 2010 justerat 23 mars 2010.

Protokoll från arbetsmarknadsberedningens sammanträde 25 januari 2010 justerat 2 februari 2010.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 11 februari 2010 justerat 15 februari 2010.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 11 mars 2010 justerat 15 mars 2010.

Protokoll från individutskottets sammanträde 29 januari 2010 justerat 7 februari 2010.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.5-0014/2010, dnr 2.5-0065/2010, dnr 2.5-0074/2010, dnr 2.5-0101/2010, dnr 2.5-0102/2010, dnr 2.5-0128/2010, dnr 2.5-0119/2010, dnr 2.5-0135/2010 och dnr 2.7-0094/2010

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden från 28 december 2009 till och med 8 mars 2010.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 19 mars 2010 justerat 22 mars 2010.

§24 Nämndens frågor

En skrivelse från ledamoten Abdo Goriya (S), vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) om LSS-upphandling överlämnades till förvaltningen för beredning.

Ledamoten Jackie Nylander (V) ställde frågor om Västberga boende som besvarades av avdelningschef Eva Sandberg.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) frågade om nämnden kan få ta del av resultatet av medarbetarenkäten från 2009. Förvaltningschef Gillis Hammar informerade om att nämnden kommer att få ta del av den i ett särskilt ärende till nämnden.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) ställde frågor om försöksverksamheten med sprututbyte som besvarades av ordföranden Ulf Kristersson (M).