Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV upphandling av familjerådgivning för Stockholms stad

4 Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV upphandling av boende och daglig verksamhet enligt LSS för Stockholms stad

5 Förändringar i förfrågningsunderlag vid upphandling enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stad

Remissärenden

6 Allvarlig händelse på förskola i Sköndal inom Farsta stadsdelsnämndsområde

Remissvar på skrivelse av Karin Wanngård (S)
Dnr 1.6-0553/2011

7 Kulturvision 2030

Remissvar till kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0584/2011

8 Om rätt till heminstruktör för syn och hörselskadade i hela Stockholm

Svar på skrivelse från Stefan Nilsson (MP)
Dnr 1.6-0552/2011

9 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

11 Månadsrapport för november 2011

12 System för internkontroll

13 Förändrad limit för förskottskassa

14 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

15 Slutrapporter till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, år 2010

16 Slutrapporter till Länsstyrelsen i Stockholms län om förebyggande arbete och tidiga insatser riktade till barn till missbrukare m.fl. år 2010

17 Skrivelser om Stiftelsen Hotellhem (SHIS)

18 Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

19 Öppettider vid dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad vinterhalvåret 2011-2012

20 Påstådda nedskärningar i ledsagarservice

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 2.6.1-579/2011

21 Om den påstådda avvecklingen av stadens heminstruktörsverksamhet

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 2.6.1-0578/2011

22 Teknisk uppgradering av förvaltningens journalsystem

23 Fördelning av utlysta FOU-medel 2011

24 Ansökan till socialdepartementet om Trestad 2 inom ANDT-strategin

25 Projektet SkolFam (skolsatsning inom familjevården)

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 2.6.1-0389/2011

26 Val av ledamöter och ersättare till individutskottet under 2012

27 Val av ledamöter och ersättare till tillståndsutskottet under 2012

28 Val av ledamöter och ersättare till organisations- och föreningsutskottet under 2012

29 Köp av IT-konsulttjänster för utveckling av en socialrådgivning på nätet

30 Länsgemensamt resurscentrum kring hedersrelaterad problematik

31 Ansökan om projektmedel till förebyggande projekt för unga vuxna 18-25 år i eller med risk för hemlöshet

Anmälningsärenden

32 Anmälan av ansökan om medel från Statens folkhälsoinstitut till insatser för barn i familjer där det förekommer våld

33 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

35 Förvaltningsinformation

- svar på fråga om handläggning av ärende om Q-jouren
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 19 december 2011.

§3 Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV-upphandling av familjerådgivning i Stockholms stad

Dnr 3.5.1-0694/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till förändrat förfrågningsunderlag för upphandling av familjerådgivning.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad tillämpar sedan 1 januari 2011 lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av familjerådgivning. Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till förfrågningsunderlag, genomföra annonsering, godkänna sökanden samt teckna och vårda avtal. Med anledning av justeringar av ersättningen till utförarna och otydligheter i kraven i förfrågningsunderlaget (FFU) finns det behov av att göra förändringar av FFU.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) deltog inte i beslutet med hänvisning till att (V) tidigare avslagit dessa upphandlingar.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:

I MBL-protokollet sägs att ”krav på kollektivavtalsliknande förhållanden ska föras in i förfrågningsunderlaget”. Det är mycket bra, men tyvärr finns inget tydligt sådant krav i förslaget till frågningsunderlag.

Viktiga begrepp som används i en avtalstext måste ges en precis innebörd, vilket begreppet ”kollektivavtalsliknande förhållanden” saknar. I förslaget till nytt förfrågningsunderlag har detta begrepp helt enkelt stoppats in i en befintlig klausul:

”Utföraren är arbetsgivare och ansvarig för att gällande lagar, författningar, kollektivavtal och kollektivavtalsliknande förhållanden iakttas”

Naturligtvis ska gällande lagar, gällande författningar och gällande kollektivavtal iakttas i utförarens verksamhet. Däremot är det oklart vad som menas med ”gällande kollektivavtalsliknande förhållanden”.

Förvaltningen bör därför återkomma med ett förslag till förfrågningsunderlag där det har preciserats vad kravet på kollektivavtalsliknande förhållanden innebär.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi vill att man utvärderar hur LOV har påverkat brukarna och de aktuella verksamheterna. Vi kan inte se varför den borgerliga majoriteten i Stockholm stad väljer att upphandla verksamheter som redan drivs med hög kompetens och långvarig erfarenhet i egenregi. Med anledning av förändringarna kräver vi en utvärdering.

§4 Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV-upphandling av boende och daglig verksamhet enligt LSS för Stockholms stad

Dnr 3.5.1-0693/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till förändrat förfrågningsunderlag för upphandling av boende och daglig verksamhet enligt LSS.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad tillämpar sedan 1 januari 2010 lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av enskilt drivna verksamheter inom boende och daglig verksamhet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till förfrågningsunderlag, genomföra annonsering, godkänna sökanden samt teckna och vårda avtal. Med anledning av förändrad lagstiftning och förändrade kvalitetskrav finns det behov av att göra justeringar i förfrågningsunderlaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) deltog inte i beslutet med hänvisning till att (V) tidigare avslagit dessa upphandlingar.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:

I MBL-protokollet sägs att ”krav på kollektivavtalsliknande förhållanden ska föras in i förfrågningsunderlaget”. Det är mycket bra, men tyvärr finns inget tydligt sådant krav i förslaget till frågningsunderlag.

Viktiga begrepp som används i en avtalstext måste ges en precis innebörd, vilket begreppet ”kollektivavtalsliknande förhållanden” saknar. I förslaget till nytt förfrågningsunderlag har detta begrepp helt enkelt stoppats in i en befintlig klausul:

”Utföraren är arbetsgivare och ansvarig för att gällande lagar, författningar, kollektivavtal och kollektivavtalsliknande förhållanden iakttas”

Naturligtvis ska gällande lagar, gällande författningar och gällande kollektivavtal iakttas i utförarens verksamhet. Däremot är det oklart vad som menas med ”gällande kollektivavtalsliknande förhållanden”.

Förvaltningen bör därför återkomma med ett förslag till förfrågningsunderlag där det har preciserats vad kravet på kollektivavtalsliknande förhållanden innebär.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi vill att man utvärderar hur LOV har påverkat brukarna och de aktuella verksamheterna. Vi kan inte se varför den borgerliga majoriteten i Stockholm stad väljer att upphandla verksamheter som redan drivs med hög kompetens och långvarig erfarenhet i egenregi. Med anledning av förändringarna kräver vi en utvärdering.

§5 Förändringar i förfrågningsunderlag vid upphandling enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för Stockholms stad

Dnr 3.5.1-0630/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till förändrat förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stad.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad tillämpar lag om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av den ledsagar- och avlösarservice som utgår från separata biståndsbeslut och därmed inte inkluderas i hemtjänsten. Startdatum för denna upphandling var 1 april 2010. Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till förfrågningsunderlag, genomföra annonsering, godkänna sökanden samt teckna och vårda avtal. Med anledning av förändrad lagstiftning och förändrade kvalitetskrav finns det behov av att göra justeringar i förfrågningsunderlaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) deltog inte i beslutet med hänvisning till att (V) tidigare avslagit dessa upphandlingar.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:

I MBL-protokollet sägs att ”krav på kollektivavtalsliknande förhållanden ska föras in i förfrågningsunderlaget”. Det är mycket bra, men tyvärr finns inget tydligt sådant krav i förslaget till frågningsunderlag.

Viktiga begrepp som används i en avtalstext måste ges en precis innebörd, vilket begreppet ”kollektivavtalsliknande förhållanden” saknar. I förslaget till nytt förfrågningsunderlag har detta begrepp helt enkelt stoppats in i en befintlig klausul:

”Utföraren är arbetsgivare och ansvarig för att gällande lagar och författningar eller kollektivavtal och kollektivavtalsliknande förhållanden iakttas”

Naturligtvis ska gällande lagar, gällande författningar och gällande kollektivavtal iakttas i utförarens verksamhet. Däremot är det oklart vad som menas med ”kollektivavtalsliknande förhållanden”.

Förvaltningen bör därför återkomma med ett förslag till förfrågningsunderlag där det har preciserats vad kravet på kollektivavtalsliknande förhållanden innebär.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi vill att man utvärderar hur LOV har påverkat brukarna och de aktuella verksamheterna. Vi kan inte se varför den borgerliga majoriteten i Stockholm stad väljer att upphandla verksamheter som redan drivs med hög kompetens och långvarig erfarenhet i egenregi. Med anledning av förändringarna kräver vi en utvärdering.

§6 Allvarlig händelse på förskola i Sköndal inom Farsta stadsdelsnämndsområde

Remissvar på skrivelse av Karin Wanngård (S)

Dnr 1.6-0553/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen anser att Karin Wanngård tar upp en viktig fråga om förebyggande arbete riktat till ungdomar i sin skrivelse. Stadsdelsnämnderna, socialnämnden och utbildningsnämnden har olika uppdrag för att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. En viktig del av nämndens arbete är att stödja och utveckla samverkan mellan stadsdelsförvaltningar och mellan socialtjänst, polismyndigheten och skolan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Insatser för att stödja barn och ungdomar som hamnat snett måste ske snabbt. Man måste arbeta på två fronter, det långsiktiga och det akuta. De akuta insatserna handlar om att fånga upp ungdomar som hamnar snett och sätta in åtgärder i god tid för att få inverkan. Men vi ser också att det är minst lika viktigt att arbeta med förebyggande insatser. Att satsa resurser på våra barn och unga är en investering i framtiden. Det är olyckligt att många fritidsgårdar i staden läggs ner. Fritidsgårdarna ger våra ungdomar en meningsfull sysselsättning och ett forum där man blir sedd av fler vuxna.

§7 Kulturvision 2030

Remissvar till kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0584/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kulturnämnden anger att en viktig utgångspunkt i arbetet med förslaget till kulturvision har varit Stockholms stads övergripande planering formulerad i Vision Stockholm 2030. Det finns behov av ett övergripande strategiskt dokument som tydliggör Stockholms stads långsiktiga intressen och ambitioner inom kulturområdet. Förvaltningen anser att förslaget till Kulturvision 2030 har förutsättningar att bli ett strategiskt styrdokument som anger vilken inriktning och vilka ambitioner staden har inom kulturområdet. Det skulle dock vara värdefullt om förslaget till kulturvision kompletterades med fler perspektiv på hur stockholmarna ska få tillgång till kultur.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden åberopar delvis förvaltningens yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

En strategisk plan för kulturen bör stå över partipolitiken, om den ska göra skäl för namnet. En kulturvision bör inte knytas till ett partipolitiskt visionsdokument, om den ska kunna få en bred uppslutning. Då krävs att alliansstämpeln raderas. För oss är det strategiskt att Barnkonventionen implementeras tydligt i visionen, liksom att jämställdhet, tillgänglighet, anti-diskriminering och jämlikhet genomsyrar visionen. Det krävs en hel del ändringar för att skärpa texten i denna riktning.

Att alla barn enligt förslaget ska ”erbjudas” ta del av och själva utöva kultur och ”har möjlighet till” eget skapande är alldeles för vagt. Istället vill vi ha direkta referenser till Barnkonventionens artikel 31 om rätten till lek, vila, fritid och att leva i en bra miljö. Dessutom måste kulturens plats i skolan betonas i mycket högre grad. Idag är delar av vårt stadsdelsområde till exempel vita fläckar i kulturskolans verksamhet. Det finns stora sociala och fysiska barriärer i form av avgifter, geografiska avstånd etc.

Visionen saknar tydligt genus-/jämställdhetsperspektiv. Eftersom arbetet för jämställdhet är lagstadgat måste visionen visa vägar för hur denna ska förverkligas. Även tillgängligheten till kultur för äldre och funktionsnedsatta behöver preciseras. Kulturen ska vara en mötesplats för alla oavsett funktion, inkomst, kön, ålder etc.

Synen på stockholmskan och stockholmaren är snäv och utgår från en norm som exkluderar många medborgare. När människors bidrag till samhället kategoriseras som ”Stockholm byggs av människor som är välutbildade” eller deras sätt att leva uppfattas vara annorlunda genom att de har ”alternativa livsstilar” måste vi reagera.

Istället för att etikettera föreningslivet som “gamla tiders” borde målsättningar att främja föreningarnas bidrag till demokratin lyftas fram. Även kulturmiljön har sin plats i en kulturvision. Att bevaka och kommunicera Stockholms kulturmiljö är avgörande för att staden ska växa på ett hållbart sätt och fortsätta att vara den omtyckta storstad som vi vill att Stockholm ska vara.

I visioner ingår att stimulera nyskapande och entreprenörskap, men hur ska staden kunna erbjuda trygga möjligheter för kulturutövarna att verka? Vi vill särskilt betona vikten av att kunna verka i förorterna, som är underförsörjda på kulturverksamheter. Staden satsar i grova drag fem gånger så mycket per invånare i innerstaden än i förorterna. Dessutom ligger alla nationella kulturverksamheter innanför tullarna.

§8 Om rätt till heminstruktör för syn- och hörselskadade

Remissvar på skrivelse från Stefan Nilsson (MP)

Dnr 1.6-0552/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I skrivelsen föreslås att nya riktlinjer ska tas fram som tydligt talar om när personer med syn- och/eller hörselnedsättningar har rätt till hjälp av heminstruktör och att även boende på vård- och omsorgsboenden, personer under 65 år samt personer med enbart hörselnedsättningar har rätt till insatsen. Förvaltningen instämmer i behovet av en större likställdhet över staden för insatser från heminstruktörer och hänvisar till det uppdrag kommunstyrelsen fått i budget 2012 att utreda och lägga förslag på ny organisation för heminstruktörerna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 oktober 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslagen i skrivelsen.

2. Socialnämnden framför också säga följande.

Det viktiga är inte organisationen för heminstruktörerna. Det som är viktigt är däremot att det finns riktlinjer, som tydligt talar om när personer med syn- och/eller hörselnedsättningar har rätt till hjälp av heminstruktör. Det måste beslutas om att även boende på vård- och omsorgsboenden kan ha rätt till insatsen, liksom personer över 65 år och personer med enbart hörselnedsättningar.

§9 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Remissvar till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Dnr 1.6-0641/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

Ärendet

Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har tagit fram ett förslag till överenskommelse kring tandvårdsstöd mellan landstinget och länets kommuner. Landstingen ansvarar för att erbjuda personer som omfattas av tandvårdslagen uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård. Landstinget och kommunen har ett gemensamt ansvar för att äldre och personer med funktionsnedsättning som ingår i tandvårdslagens personkrets får sina behov enligt lagen tillgodosedda. Den föreslagna överenskommelsen syftar till att ge vägledning i hur arbetet ska bedrivas och med vilken ansvarsfördelning samt vilken uppföljning som ska genomföras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Budget och verksamhetsplan för socialnämnden 2012

Dnr 1.2-0662/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner budget med verksamhetsplan för 2012 enligt tjänsteutlåtandet.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Tillståndsenheten och Lokalplanerarna definieras som resultatenheter verksamhetsåret 2012.

4. Socialnämnden redovisar omslutningsförändringar med 19,6 mnkr till kommunstyrelsen.

5. Socialnämnden beslutar om priser enligt tjänsteutlåtandet.

6. Socialnämnden fastställer internkontrollplan.

7. Socialnämnden fördelar 26,6 mnkr till SHIS (Stiftelsen Hotellhem).

Ärendet

Kommunfullmäktiges ambitioner för nämndens verksamhet anges i Vision 2030 – målet är en stad i världsklass. Nämnden har ett övergripande och samordnande ansvar för socialtjänsten i staden. Detta omfattar styrning, uppföljning och utveckling. Nämnden kommer också att spela en ledande roll i utvecklingen av kunskapsbaserade metoder och kvalitetssäkring av socialtjänstens arbete. Nämnden kommer under 2012 att fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med fullmäktiges inriktningsmål.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012.

2. Därutöver anförs följande.

Det är bra att sätta visionen och ambitionen om att Stockholm ska ha en socialtjänst med höga mål. Men för att det inte ska stanna vid ord vill vi se det i konkret handling. För samtidigt som ambitionen höjs så har vi kunnat se en stramare ekonomisk politik. Vi har sett hur verksamheter genom åren har fått mindre resurser. Vi saknar medel för personal- utveckling, i form av vidareutbildning och lönesatsning. Det finns inga medel avsatta för pris- och löneökningar.

Fackförbunden har lyft fram kritik vid ett flertal tillfällen att läget är så allvarligt att flera verksamheter har fått besök av Arbetsmiljöverket och med stöd av arbetsmiljölagen fått åtgärder föreslagna. Akademikerförbundet SSR har i en undersökning bland socialsekreterare inom socialtjänsten fått klara indikationer på att socialtjänsten inte klarar kvaliteten och rättssäkerheten enligt lagens intentioner. Hur ska man lösa detta? I vår budget har vi avsatt ytterligare 21 mkr till socialnämnden utöver den borgerliga majoritetens förslag, just för att komma tillrätta med de utmaningar som finns i staden.

Ett annat mål är att halvera antalet personer som är hemlösa. Den sociala politiken är beroende av en välfungerande och rättvis bostadsmarknad. Hur har den borgerliga majoriteten tänkt lösa det när det inte finns bostäder för alla? Som det ser ut idag får man lita på bostadsbolagens välvilja att avsätta lägenheter som kan användas i Bostad först syfte. Antalet försöks- och träningslägenheter och andra typer av trappstegsboenden måste därför utökas, och arbetet mot vräkningar stärkas. Om vi ska kunna erbjuda Bostad först så måste staden ha tillgång till fler hyresrätter. Utan tillgång till bostäder riskerar arbetet mot hemlöshet att bli ett slag i luften.

Det är angeläget att den borgerliga majoriteten inte tillåts förhala sprututbytesprogrammet, utan att det genomförs snarast möjligt. Vi vill se ett intensifierat arbete mot missbruk och en ökad satsning för unga.

Vi är kritiska till privatiseringen och upphandlingen som görs i staden när det inte kan bevisas på vilket sätt det ska förbättra verksamheterna för medborgarna och brukarna i Stockholm. Den typen av verksamheter som socialnämnden ansvarar för, exempelvis behandlingshem och gruppboenden, kräver kontinuitet och trygghet. Dessa önskemål har framkommit i både brukarundersökningar och granskningar där brukare och personal värdesätter just detta.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för utarbetande av verksamhetsplan utifrån Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.

2. Socialnämnden framför också följande.

Flera delar i förslaget till verksamhetsplan är utmärkta och stöds av Miljöpartiet. Det gäller till exempel öppningen av Barnahus, utökat föräldrastöd, implementering av programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, kartläggning av våld i nära relationer och satsningen på att minska cannabisbruket.

Kommunfullmäktiges budget för 2012 innebär dock ännu en nedskärning av resurserna för stadens socialtjänst, efter hänsyn till löne- och prisökningar. Majoritetens ”satsningar” måste därför finansieras med ytterligare dolda besparingar eller ”effektiviseringar”. Miljöpartiet vill i stället ge socialtjänsten ett rejält resurstillskott för att höja kvaliteten och möta behovet av sociala insatser i ett växande Stockholm.

Socialtjänsten är en kunskapsintensiv verksamhet som är helt beroende av kompetenta och erfarna medarbetare. Staden måste erbjuda en god arbetsmiljö och attraktiva arbetsvillkor för att verksamheten ska fungera väl, både på kort och på lång sikt. Miljöpartiet delar de fackliga organisationernas åsikt att alla deltidsanställda ska erbjudas heltid med en rimlig arbetstidsförläggning. Personaltätheten i socialtjänsten måste öka. Vi stöder kravet på att avsätta centrala medel för en särskild lönerevision med fokus på osakliga löneskillnader och lågbetalda, ofta kvinnodominerade, yrken.

Miljöpartiet har betydligt högre ambitioner än den borgerliga majoriteten för arbetet mot hemlöshet, för sociala rättigheter för personer som lever gömda i Stockholm, och för arbetet med utsatta barn.

Hemlöshet

Hemlöshet är i första hand är ett bostadspolitiskt problem – bristen på bostad är det gemensamma problemet. Staden ska arbeta utifrån en nollvision för hemlöshet. Det bästa sättet att motverka hemlöshet är att minska antalet vräkningar. De allmännyttiga bostadsbolagen ska ha en policy att inte vräka barnfamiljer. Målet ska vara noll vräkningar i allmännyttan. Detta ska uppnås genom ett nära samarbete med stadsdelsnämndernas socialtjänst.

Människor som har skulder eller betalningsanmärkningar eller som har blivit vräkta på grund av störningar kan bli utestängda från bostadsmarknaden, utan möjlighet att få eget kontrakt. Ett samarbete mellan allmännyttans bostadsbolag och Stiftelsen Hotellhem bör upprättas. Stiftelsen ska ges uppdraget att förvalta lägenheter, från de allmännyttiga bostadsbolagen och privata hyresvärdar, och förmedla dessa till dem som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. Skräddarsydda stödinsatser ska byggas upp utifrån ett nätverk runt hyresgästen.

Idag är det en realitet att det finns barn som är hemlösa. Barnen kan vara utkastade eller själva välja att hålla sig borta från det som på papperet är deras hem. Skolan möter alla barn och ungdomar och har en unik möjlighet att förebygga psykisk ohälsa. Skolan behöver reagera tidigt på tecken om att något är fel. Dock inte med hot om disciplinära åtgärder utan med en vilja att lyssna, förstå och stötta. Staden ska satsa på förbättrad elevhälsa, och stärka det uppsökande arbetet gentemot barn och unga som riskerar hemlöshet.

Rättigheter för gömda/papperslösa

I Stockholm lever ett antal papperslösa eller gömda människor, varav många har jobb och familj. De har mycket svårt att hävda sina rättigheter, kan till exempel inte anmäla brott som begås mot dem av rädsla att själva bli anmälda och tvingas lämna landet. Sverige har kritiserats av bland annat FN för att inte följa de konventioner vi undertecknat om mänskliga rättigheter, som Barnkonventionen. Kvinnojourer och skyddade boenden ska kunna ta emot även papperslösa våldsutsatta kvinnor och få ersättning av staden för detta. Organisationer som arbetar för papperslösa ska kunna få ekonomiskt stöd från staden. En informationssatsning behövs, både för stadens anställda och för de papperslösa om deras rättigheter. Miljöpartiet stärker budgeten med 3 mkr för dessa ändamål.

Utsatta barn

Barn och unga i Stockholm ska ha ett verkligt medbestämmande i frågor som rör deras vardag i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. Arbetet enligt Barnkonventionen ska stärkas i staden. Förebyggande och tidiga insatser som minskar barnfattigdomen och ökar barns fysiska och psykiska hälsa ska prioriteras. Alla nämnder och styrelser har ett ansvar inom sina områden. Miljöpartiet ökar de generella insatserna, såsom fler mötesplatser för ungdomar samt fler kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter.

Det behövs mer resurser till att utreda anmälningar om barn som far illa och till att arbeta förebyggande. Rättssäkerheten i myndighetsutövningen ska öka. Barn och unga i hela staden ska ha samma tillgång till förebyggande och tidiga insatser. Samverkan mellan socialtjänst, skola, landsting, polis och andra aktörer ska stärkas. Breddutbildning ska finnas för alla medarbetare, bland annat om normkritik, barnperspektiv, demokrati och brukarinflytande.

Barn och ungdomar i familjer där våld förekommer, där föräldrar missbrukar eller är psykiskt funktionsnedsatta är ofta mycket utsatta och behöver socialtjänstens stöd. Barnens behov måste tillgodoses och insatserna göras utifrån ett barnperspektiv. Det förebyggande stödet till familjer ska utvecklas. Staden ska erbjuda gruppverksamhet och vid behov enskilt stöd för alla barn till missbrukande eller psykiskt funktionsnedsatta föräldrar. Familjerådgivningen har stor betydelse för att förebygga konflikter och vårdnadstvister. Avgifterna till familjerådgivningen ska sänkas.

Priser och löner

I Miljöpartiets budget redovisas och kompenseras för väntade pris- och löneökningar i stadens alla verksamheter. Det är ett ärligt sätt att redovisa kostnaderna, eftersom det synliggör vad som finansierar satsningar och vad som krävs för att upprätthålla befintlig verksamhet. Stockholmare, anställda i kommunen och brukare ges inte en rättvisande bild av majoritetens budget. Majoriteten genomför dolda nedskärningar genom att inte kompensera för ökade priser och löner. I Socialnämnden kompenserar Miljöpartiet för löne- och prisökningar med 26,4 mkr.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

  1. Socialnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012.

  1. Förvaltningen får återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.
  2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vänsterpartiet lägger i sitt förslag till budget 2012 för socialnämnden 54,2 miljoner kronor mer än alliansen. Om vår budget fick råda skulle det innebära klara förbättringar. Framför allt skulle stadens socialtjänst slippa nedskärningar och det skulle vara möjligt att göra tydliga satsningar inom några områden.

Ett stadsövergripande arbete för att inga människor ska behöva vara hemlösa måste inledas. Den sociala barnavården måste få mer resurser och inriktas på tidiga insatser. Samverkan mellan myndigheter och med ideella organisationer är viktigt. Barn till missbrukare, psykiskt funktionsnedsatta etc. måste ges möjlighet att få stöd och hjälp, individuellt och i grupp. Hemlösheten är ovärdig vår stad och möjlig att få bort

En fast bostad är en mänsklig rättighet, Det är inte värdigt en rik storstad att ha ungefär 3 000 hemlösa och att antalet unga hemlösa ökar kontinuerligt. Staden måste ta fram verkningsfulla insatser för att kraftigt minska antalet hemlösa, med byggande av bra billiga hyresrätter, stopp för utförsäljning, fler sociala kooperativ och ökad samverkan mellan socialtjänst, bostadsbolag, bostadsförmedling och stadsdelsnämnder. Ett aktivt arbete som förhindrar vräkning och hjälper till med skuldsanering och budgetrådgivning är andra viktiga delar. Staden ska ta fram snabba och tidiga insatser för att stoppa trenden med det växande antalet unga hemlösa.

Vi anser att Stockholm ska ha målet att på fem år få bort hemlösheten. Kommunfullmäktige ska anta en stadsövergripande plan med tydliga årsmål och riktade större satsningar. Staden måste bli mycket bättre på att samordna sina egna insatser för att hemlösa ska få bostäder. Kommunfullmäktige bör tre gånger per år få en rapport om hur arbetet fortskrider. Vänsterpartiet satsar i socialnämnden15 miljoner kronor på arbetet mot hemlöshet, inom socialpsykiatri samt missbruk.

När det gäller arbetet med hemlösa är det viktigt att staden har en bra organisation. Enheten för hemlösa är en unik kunskapsresurs i stadens arbete för hemlösa. Enheten för hemlösa går nu in i andra året av omorganisationer. Socialarbetarna på enheten behöver arbetsro och tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt viktiga arbete. För att det långsiktiga arbetet mot hemlöshet ska fungera tillsätter vi en hemlöshetssamordnare.

Även den administrativa personalen behövs. Det administrativa arbetet läggs nu på socialarbetarna, det måste ju utföras, och det tar tid från klientarbetet. För att enheten ska nå en budget i balans under 2012 har tre heltidstjänster tagits bort. Vilket innebär ytterligare arbetsbelastning på en redan hårt pressad arbetsgrupp. Enligt SSR:s senaste undersökning uppger 83 procent av alla socialsekreterare att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Detta gäller även enhetens socialarbetare, med neddragningen av den administrativa personalen blir arbetssituationen ytterligare ansträngd. Det är ohållbart! Men vänsterpartiets budget hade enheten kunnat behålla både socialarbetare och administrativ personal.

Nedläggningen av kvinnoteamet innebär en stor risk att kvinnors behov kommer i skymundan och inte beaktas. Könsmaktsperspektivet försvinner. Männen och männens behov tar ytterligare utrymme på bekostnad av kvinnornas. Kvinnoteamet har ett alternativt förslag till organisation som Vänsterpartiet stöder. Kvinnoteamet behålls och läggs inom ett av de övriga stödteamen, med samma sektionschef och budget, men med en gruppledare som har speciellt fokus på kvinnorna och dessutom är kvinnofridssamordnare.

En brukarundersökning bland hemlösa ska göras av socialnämnden i samverkan med stadsdelsnämnderna för att de hemlösas röster ska höras i planeringen, genomförandet och uppföljningen av en nollvision för hemlösheten. Med brukarundersökningen som grund vill vi bilda referensgrupper med hemlösa och frivilligorganisationer som tillsammans med politiker tar fram en femårsplan för att få bort hemlösheten.

Ideella organisationer är viktiga komplement till stadens verksamhet och samarbetet behöver fördjupas. Ideella krafter kan och ska dock inte ersätta stadens ansvar men har en viktig roll genom sitt kontaktskapande arbete. Kommunen ska ha det grundläggande ansvaret, frivilligorganisationerna är ett komplement. Det sker nu en farlig vridning åt andra hållet där kommunens socialtjänst riskerar att bli komplementet. De ideella organisationernas oberoende minskar, insynen blir sämre och tystnaden ökar inför nedskärningar. Långsiktigheten minskar dessutom och långsiktighet är a och o i socialt arbete.

Vi behöver ökat fokus på resultat i socialtjänsten och i organisationer som finansieras med kommunala anslag. Samarbetet behöver utvecklas till exempel i arbetet med hemlösa och människor som försöker komma ifrån missbruk.

Handikapporganisationernas intressepolitiska arbete måste värderas högt i stadens arbete med att bli världens mest tillgängliga huvudstad. Kvinnojourer har under många år tagit ett ansvar för våldsutsatta kvinnor i samhällets frånvaro. Vänsterpartiet satsar 1,5 miljoner kronor till handikapporganisationernas intressepolitiska arbete samt 3 miljoner kronor mer till ideella organisationer.

Det är en skriande brist på gruppbostäder i staden. I samverkan med berörda nämnder ska 1 000 lägenheter byggas framtill 2014. Dessutom måste sysselsättningen för funktionshindrade byggas ut och göras likvärdig över staden.

Vi måste göra en kraftsamling för att förebygga och ge tidiga insatser för att motverka våldet, som är mycket mer omfattande än vad som framgår i statistiken. En kartläggning ska göras av omfattningen i staden av våld i nära relationer, såväl mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer, samt vilka insatser som behöver förstärkas. Missbrukande, våldsutsatta kvinnor ska få anpassat stöd och det måste finnas skyddat boende för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta.

Tjej- och kvinnojourer respektive kill- och mansjourer ska ha mer långsiktiga villkor än dagens projekt ger. Det behövs ett regelverk för tillsyn och kvalitetssäkring av de jourer som finansieras helt eller delvis av staden. En möjlighet är ramavtal med jourer och mottagningar med olika inriktning, som komplement till stadens verksamheter.

Relationsvåldscentrum är en utmärkt verksamhet som nu är permanent. Vänsterpartiet tycker att det är utmärkt men vill se en utökning till alla polisdistrikt, i första hand till söderort. Vi satsar 2 miljoner kronor på utökningen till söderort. Rikeby/Kistas kvinnofridsenhet är ett föredöme som vi vill göra till ett kompetenscenter för hela staden. Personaltätheten är viktig, för att de våldsutsatta ska få snabb kontakt och tillräckligt stöd till exempel i samband med rättegång.

Både kvinnor och män, flickor och pojkar lever i hedersrelaterade miljöer som begränsar deras liv och vardag. Stockholm har uppmärksammat i sin stora kartläggning att 11 procent flickor och 7 procent pojkar lever i hedersrelaterade miljöer vilket kraftigt begränsar deras liv. Denna kunskap måste leda till åtgärder såväl i förskola, skola, fritid och socialtjänst. Resurser måste till för detta.

Narkotikabruket ökar bland ungdomar visar alla undersökningar. Samtidigt har alliansen inte satsat en enda extra krona på den kvalificerade verksamheten på Maria Ungdom. Vänsterpartiet satsar 15 miljoner kronor i socialnämnden på Maria Ungdom och på att stoppa narkotikan. En långsiktig informationskampanj om cannabis genomförs under 2012-2014. Vidare vill vi bygga upp en fältstation på Sergels Torg. Dessutom satsar vi 5 miljoner kronor till att bygga upp ”Light”-mottagningar för unga vuxna med depression och beroendeproblematik.

Information och rådgivning till unga flickor och pojkar ska prioriteras. Ungdomsmottagningarna är viktiga arenor i arbetet mot sexuellt överförbara sjukdomar, tonårsgraviditeter, psykisk ohälsa samt hedersrelaterade och psykosociala problem. Pojkar behöver uppmärksammas mer liksom ungdomar med funktionsnedsättningar. Geografisk tillgänglighet till en ungdomsmottagning är avgörande för yngre och unga med hedersproblematik.

Familjerådgivningen är en viktig verksamhet som alliansen under flera år har sparat in på och dessutom sålt ut i vissa delar. Vi menar att en bra familjerådgivning ska räknas som en kommunal kärnverksamhet och drivas i kommunal regi. Vänsterpartiet sänker avgiften, och kompenserar det med att sänka intäktskravet med 2,1 miljoner kronor i minskade intäkter.

Vänsterpartiet arbetar för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till en skälig levnadsnivå även för människor som måste söka ekonomiskt bistånd. En självklarhet borde vara SL-kort i normen och internetuppkoppling. Att kunna söka arbete genom nätet ger frihet och möjlighet att mer aktivt söka arbete. För barnen är det nödvändigt för att de ska kunna sköta skolarbetet.

Det krävs ett tvärstopp för privatiseringarna i Stockholms stad för att värna kvaliteten. Pedagogisk verksamhet, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar ska aldrig konkurrensutsättas.

Vi har råd med och ska ha en socialtjänst i världsklass. Men då måste man satsa och ha visioner. Något som den moderatledda alliansen helt saknar.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Budget och verksamhetsplan för 2012 innehåller många viktiga och efterlängtade satsningar. Det är en genomarbetad verksamhetsplan som har tydligt fokus på tidiga insatser. Insatser som bygger på forskning och evidens.

2011 fattade nämnden beslut om att utvidga Bostad först med ytterligare 15 platser. Vi ser fortsatt positivt på en utvidgning av projektet. Samtidigt är det viktigt att en utveckling sker först när förutsättningarna är goda för ett lyckat resultat. Vi vill därmed fortsätta att utveckla projektet i takt med dess framgångar.

Vi vill lyfta vikten av att under 2012 se över och utvärdera ledsagarservicen i staden. Det är viktigt att hela staden har en likvärdig biståndsbedömning.

En av de viktiga funktionerna socialnämnden har är utskänkningstillstånd och granskning av de restauranger och krogar som erhållit serveringstillstånd. Vi anser att det ska vara okomplicerat att få alkoholtillstånd men det ska också vara enkelt att bli av med tillståndet om krögaren missköter detta förtroende. Vi vill påtala vikten av att genomföra sena inspektioner för att kontrollera överservering.

Under 2012 ska ett försök med sprututbyte starta. Det är viktigt att staden och landstinget har en god samverkan kring denna fråga för att uppnå bästa möjliga resultat.

§11 Månadsrapport för november 2011

Dnr 1.2-0613/2010

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för november 2011.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialnämndens samlade verksamhet för 2011 kommer att redovisa ett överskott på 5,0 mnkr. I prognosen ingår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till uppgradering av journalsystemet. I annat fall är överskottet 6,6 mnkr.

Överskottet beror till stora delar på att medel som reserverats för omstrukturering inte behövts användas full ut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 december 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden framför också följande.

Prognosen för nämnden fortsätter att peka mot ett överskott, nu på 5 mnkr för året. Samtidigt har flera av de sociala verksamheterna tvingats till återkommande nedskärningar de senaste åren. Det väntade överskottet bör användas till att stärka arbetet för att minska hemlösheten i Stockholm och till att komma tillrätta med underskottet inom korttidshemmen.

§12 System för internkontroll

Dnr 1.3-0435/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

Ärendet

Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) och stadens regler för ekonomisk förvaltning är varje nämnd ansvarig för upprättande av ett system för intern kontroll. I ärendet redovisar förvaltningen ett förslag till system för intern kontroll som ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med dels de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och dels de lagar och föreskrifter som styr verksamheten.

Ansvaret för den interna kontrollen följer förvaltningens organisation med fördelning av ansvar och uppgifter inom respektive verksamhetsområde. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan för kommande år fastställs den interna kontrollplanen som redogör för vilka områden och interna processer som ska granskas under kommande verksamhetsår.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Förändrad limit för förskottskassa

Dnr 2.4-0711/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om minskad limit för förskottskassa till 450 tkr.

Ärendet

Förvaltningen har så långt möjligt minimerat hanteringen av kontanta medel och istället övergått till av staden upphandlade kortlösningar samt ersättningar för utlägg via lönesystemet. Inom förvaltningen finns det dock vid vissa enheter behov av kontanta medel för vissa smärre inköp (så kallade förskottskassor) samt tillfälliga förskott vid till exempel resor, anordnande av kurser och konferenser med mera. För ändamålet har kommunstyrelsen beviljat en limit för förvaltningens förskottskossa. Eftersom denna limit är kostsam så är det av vikt att så långt möjligt minimera denna.

Som ett resultat av att arbetsmarknadsverksamheten överförts till annan nämnd samt det ökade användandet av stadens kortlösningar har förvaltningens behov av att förskottskassan minskar från 750 tkr till 450 tkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Dnr 2.6-0651/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn.

2. Socialnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Ärendet

Hösten 2007 inledde regeringen en dialog med idéburna organisationer verksamma inom det sociala området. Dialogen resulterade i en överenskommelse om principer som grund för samverkan. Våren 2010 initierade socialborgarrådet och äldreborgarrådet en motsvarande dialog om samverkan i Stockholm. I dialogen har cirka 100 organisationer deltagit. En partsgemensam arbetsgrupp har därefter tagit fram ett förslag till en överenskommelse om principiella grunder för samverkan. Förslaget har förankrats med övriga organisationer.

Överenskommelsen omfattar att en ny gemensam arbetsgrupp bildas, som ansvarar för att ta fram konkreta åtgärder med utgångspunkt i överenskommelsen och för att följa upp hur överenskommelsens åtaganden fullföljs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden uppmanar kommunstyrelsen att ta fram en policy för Stockholms stad om den sociala ekonomin.

3. Socialnämnden framför också följande.

Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn är ett bra initiativ, och kan säkert bidra till att förtydliga roller och ansvar hos parterna. Ändå känns det som att det, med tanke på det omfattande arbete som lagts ned under de senaste ett och ett halvt åren, borde kunnat gå att nå fram till något djupare och mer konkret.

I den överenskommelse som nu är på förslag är det några frågor som är viktiga att beakta. Begreppet mångfald behöver definieras tydligare – är det en mångfald av aktörer som avses, eller är det mångfald av människor, vad gäller till exempel ålder, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet och kön?

Det är viktigt att fundera över arbetsvillkoren för alla dem som arbetar – volontärt eller på annat sätt – inom den idéburna sektorn. Där finns viktiga frågor kring sådant som anställningsvillkor och försäkringar m.m. som behöver belysas. När det gäller värdegrund sägs en del om stadens respektive den idéburna sektorns respekt och ansvar, men det behöver fördjupas.

Det är dessutom viktigt att ytterligare understryka att stadens ansvar inom t.ex. äldreomsorg och socialtjänst aldrig kan ersättas av idéburna organisationer. Miljöpartiet har en stark tro på aktörer inom den sociala ekonomin som utförare av offentligt finansierade tjänster, men det får aldrig riskera att kommunen frånsäger sig sitt ansvar för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Miljöpartiet skulle gärna se att staden går längre och bland annat tar fram en policy för den sociala ekonomin, som ju den idéburna sektorn innefattar. En sådan policy skulle ange stadens förhållningssätt till den sociala ekonomin. Den skulle kunna peka ut några områden där den sociala ekonomin bör spela en större roll i framtiden. En policy för den sociala ekonomin skulle rikta sig till medborgarna, stadens anställda, föreningslivet, hela den idéburna sektorn och andra berörda aktörer.

En vedertagen definition för den sociala ekonomin är:

Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organiserade fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

Inte minst efter den senaste tidens skandaler på olika äldreboenden, och i diskussionen om kvalitet inom exempelvis olika sociala verksamheter är det intressant att lyfta den sociala ekonomin som alternativ till kommunalt finansierade entreprenörer som drivs främst av ett vinstintresse. Det finns många områden där den sociala ekonomin skulle kunna spela en större roll. Det kan vara föräldrar som vill ha en bra förskola och går samman i ett föräldrakooperativ eller pensionärer som önskar äldreboenden med kvalitet och som de själva kan påverka och därför bildar ett brukarkooperativ. Det kan handla om människor med olika arbetshinder som ändå kan utföra ett produktivt arbete och startar ett socialt företag. Miljöpartiet anser att socialnämnden ska ta initiativ till att kommunstyrelsen tar fram en policy för den sociala ekonomin.

För att underlätta etablering och ökad mångfald behövs också bättre former för finansiering, till exempel kreditgarantier. För detta syfte finns till exempel Kreditgarantiföreningen (KGF) Social ekonomi i Stockholms län. I en sådan organisation skulle staden kunna teckna medlemskap och därmed bidra till finansiering

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn markerar en god samverkan och ökat kunskapsutbyte mellan parterna. Överenskommelsen fyller också en viktig funktion genom att tydliggöra våra olika roller och vilken styrka dessa har tillsammans. Detta är ett steg för att än mer främja stadens fortsatta goda utveckling.

Det är glädjande att detta Alliansinitiativ på nationell nivå nu följs upp med en lokal överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Stockholms stad.

§16 Slutrapporter till Länsstyrelsen i Stockholms län

Förebyggande arbete och tidiga insatser riktade till barn till missbrukare m.fl., år 2010

Dnr 1.7-0684/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har fram till och med år 2010 fördelat medel till förebyggande arbete och tidiga insatser för barn. Länsstyrelsen har beviljat socialnämnden medel för tre olika projekt, varav två har genomförts i samarbete med ideella organisationer. I detta ärende redovisar förvaltningen projektens slutrapporter. Två av projekten har övergått i annan projektfinansiering. Det tredje projektet har avslutats då det inte har nått målgruppen som planerat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Slutrapporten om insatser för barn till missbrukare belyser en mycket utsatt grupp. Det är viktigt att barn som av olika anledningar far illa tidigt fångas upp och blir sedda. Nyligen presenterad forskning bland Maria ungdoms ungdomar visar på en stor risk att missbruksproblematiken går i arv.

De projekt som har bedrivits i Stockholms stad har visat goda resultat kring barns utveckling och självförtroende. Det är viktigt att de goda exemplen lyfts fram och kan spridas runt om i staden.

Stockholms stad arbetar vidare med starkt fokus på barn och deras livssituation. Vi sätter barnen i fokus och med evidensbaserade arbetsmetoder, ett tydligt förebyggande arbete och tidiga insatser

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Projekt Mammagrupper på Ersta fristad och projekt Barnfrid har uppnått goda resultat och fortsätter under 2012. Viktigt är att säkerställa finansieringen så att verksamheterna kan fortsätta även efter det. När det gäller projekt Källan/Bufips kvarstår behovet av verksamhet inriktad mot barn till personer med psykisk funktionsnedsättning, men metoderna för att nå målgruppen behöver ses över.

§17 Skrivelser om Stiftelsen Hotellhem (SHIS)

Dnr 2.6.1-0581/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att skrivelse av Jackie Nylander (V) och Inger Stark (V) om ”Blockförhyrning i Stiftelsen Hotellhems bestånd” anses besvarad med vad som sagts i socialförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Socialnämnden beslutar att skrivelse av Stefan Nilsson (MP), Rebecca Adami (MP) och Jonas Eklund (MP) om ”att granska kvalitet och ekonomi i SHIS verksamhet” anses besvarad med vad som sagts i socialförvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Stiftelsen Hotellhem (SHIS) är Stockholms stads bostadssociala resurs och har kommunfullmäktiges uppdrag att tillhandahålla genomgångsbostäder för stockholmare som av sociala/ekonomiska skäl inte har tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden.

Jackie Nylander (V) och Inger Stark (V) önskar en revision av blockförhyrningen hos SHIS för att få en uppfattning om hur många icke stockholmare som flyttat in i beståndet. Socialförvaltningen följer upp det ekonomiska stöd som utbetalas till SHIS men är inte part vid in- och uthyrning av bostäder. Förvaltningen anser därför att en eventuell revision av blockförhyrningen bör genomföras av SHIS i det fall styrelsen bedömer att ett sådant behov finns.

Stefan Nilsson (MP), Rebecca Adami (MP) och Jonas Eklund (MP) önskar att socialförvaltningen granskar SHIS ekonomi med hjälp av extern revisor samt granskar SHIS kvalitet utifrån det avtal som finns mellan SHIS och socialnämnden. Socialförvaltningen följer upp det ekonomiska stöd som utbetalas till SHIS och en verksamhetsrevision kommer att genomföras under år 2012 som en del av socialnämndens internkontrollplan. Förvaltningen anser att det är SHIS styrelse som bör bedöma om det finns behov av att en extern revisor granskar stiftelsens ekonomi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden framför också följande.

Vi välkomnar en verksamhetsrevision under 2012 av SHIS verksamhet. Att det saknas avtal för det ekonomiska stödet avseende genomgångsbostäder för ungdomar och vuxna bekräftar ytterligare nödvändigheten i att SHIS ekonomi och kvalitet granskas.

Eftersom staden har lagt ett så stort ansvar för arbetet mot hemlöshet på SHIS är det viktigt att kvalitetssäkring sker av både verksamheten och hur tilldelade anslag används.

§18 Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Dnr 11.1-0562/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ansöker om statsbidrag från Smittskyddsinstitutet enligt förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad, via socialnämnden, ansöker årligen om statsbidrag hos Smittskyddsinstitutet för insatser mot HIV och andra sexuellt överförbara infektioner. Merparten av de beviljade medlen har staden valt att transferera till frivillig­organisationer som verkar inom området. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens ansökan om sammantaget 11164 125 kr för år 2012 samt ytterligare 1200000 kr för år 2013 och 1 200 000 kr för år 2014.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Öppettider vid dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad vinterhalvåret 2011-2012

Dnr 2.6.1-0680/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Socialförvaltningen lämnar i ärendet en redovisning av antalet dagverksamheter för hemlösa och deras öppettider för att beskriva hur beredskapen för att bistå hemlösa ser ut under vinterhalvåret 2011- 2012. Redovisningen omfattar verksamheter som har bidrag från socialnämnden och stadsdelsnämnderna. Förvaltningen har under år 2011 påbörjat en översyn av hur resurserna inom dagverksamheterna bäst kan användas och hur dessa kan komplettera varandra.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Den rapport som presenteras visar på den stora bredd av dagverksamheter som finns för människor som lever i hemlöshet i Stockholms stad. Att ha en möjlighet till värme och socialt umgänge är av stor vikt för alla, särskilt under vinterhalvåret.

Det är viktigt att fortsätta dialogen med frivilligorganisationerna kring öppettider och kvalitet i dagverksamheterna. Det är också viktigt att arbeta för att koordinera öppettider hos olika verksamheter så att det alltid finns en dagverksamhet att vända sig till för dem som behöver.

§20 Om påstådda nedskärningar i ledsagarservice

Svar på skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Dnr 2.6.1-0579/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänstutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen ställs ett antal frågor om ledsagarservice, bl.a. om praxis i fråga om rätten till ledsagarservice ändrats och om stadsdelsnämnderna gör olika bedömningar om rätten till ledsagarservice. Bakgrunden är protokoll fört vid socialnämndens handikappråd 26 september 2011 där ett särskilt uttalande gjordes om ledsagarservice i Stockholms stad.

Förvaltningen instämmer i att det råder oklarheter i fråga om likställdheten i biståndsbedömningarna över staden när det gäller ledsagarservice och har påbörjat en fördjupad analys i syfte att klarlägga de faktiska förhållandena. Förvaltningen återkommer till nämnden under 2012 när den fördjupade analysen är genomförd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är oroväckande att antalet beviljade timmar enligt LSS minskat med 6,4 procent, och det tyder på att det ligger något i socialnämndens handikappråds påstående om opåkallade inskränkningar av ledsagarservicen. Den viktigaste frågan i skrivelsen besvaras dock inte – har praxis i fråga om rätten till ledsagarservice ändrats i Stockholm och hur kommer det sig i så fall? Det får vi förhoppningsvis svar på i den fördjupade analysen

§21 Om den påstådda avvecklingen av stadens heminstruktörsverksamhet

Svar på skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Dnr 2.6.1-0578/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänstutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen ställs ett antal frågor om heminstruktörernas verksamhet i Stockholms stad, bl.a. om tillgängligheten till heminstruktörer, antal tjänster och vilka grupper som får ta del av verksamhetens insatser. Bakgrunden är protokoll från socialnämndens handikappråd 26 september 2011 där ett särskilt uttalande gjordes om heminstruktörsverksamheten i Stockholms stad.

Förvaltningen konstaterar att det bl.a. råder olikheter mellan stadsdelsnämnderna när det gäller tillgången till insatser från heminstruktörer och vilka åldersgrupper som kan få insatser. Förvaltningen hänvisar till den utredning om verksamhetens organisation som kommunstyrelsen ska genomföra under första delen av år 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag

2. Socialnämnden framför också säga följande

Det är viktigt att det finns riktlinjer, som tydligt talar om när personer med syn- och/eller hörselnedsättningar har rätt till hjälp av heminstruktör. Det måste beslutas om att även boende på vård- och omsorgsboenden kan ha rätt till insatsen, liksom personer över 65 år och personer med enbart hörselnedsättningar.

§22 Teknisk uppgradering av förvaltningens journalsystem

Dnr 2.3-0691/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag om uppgradering av journalföringssystemet.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Sedan år 2003 har förvaltningen ett särskilt IT-system för dokumentation av insatser som genomförts för klienter på förvaltningens alla institutioner. Systemet används för dokumentation enligt Socialstyrelsens regler även av Socialjouren, Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende samt mottagningssektionen på Enheten för hemlösa. Systemet används även för förvaltningens diarium. I början av 2009 aviserade systemleverantören att den version som används inom förvaltningen börjar närma sig ”End of life”. Förvaltningen anser med anledning av de förstudier som gjorts att en uppgradering av journalsystemet måste göras inom en snar framtid.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Fördelning av utlysta FOU-medel 2011

Dnr 3.2-0594/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till fördelning av 2011 års forskningsmedel.

Ärendet

Under oktober 2011 gjorde socialförvaltningen utlysningar av forskningsmedel på sammanlagt 4050 000 kronor. En av utlysningarna gjordes i samarbete med Stockholms läns landsting. I ärendet föreslås fördelning av utlysta medel gällande 4018 932 kronor.

Ärendet innehåller även förslag att bevilja 720000 kronor till ett forskningsprojekt om införandet av en implementeringsstrategi och förbättringskunskap för utvecklandet av en evidensbaserad praktik med fokus på resultat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 december 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Ansökan till socialdepartementet om Trestad 2 inom ANDT-strategin

Dnr 1.7-0695/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner ansökan till Socialdepartementet.

Ärendet

Vid socialnämndens sammanträde 21 juni 2011 (Dnr 3.1-0199/2011) godkändes förvaltningens fortsatta samverkan med Göteborg och Malmö i storstadssatsningen ”Trestad2” inom den nationella ANDT- strategin.

Inom ramen för strategin ansöker nu de tre storstäderna om medel hos Socialdepartementet för ett flerårigt (2011-2014) samarbetsprojekt med det övergripande långsiktiga syftet att minska användningen av cannabis bland ungdomar under 25 år. Projektet kommer att arbeta parallellt på tre nivåer, förebyggande, tidiga insatser samt vård och behandling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholms stad har tillsammans med Göteborg och Malmö kunnat konstatera samma olyckliga trend när det gäller utvecklingen av cannabis. Under den senaste tiden har vi sett ett ökat cannabismissbruk bland unga och kopplat till detta en skrämmande attitydförändring. Detta är en trend som vi måste bryta.

Både socialsekreterare, polisen, fältassistenter och frivilligorganisationer vittnar om att allt fler unga provar och aktivt använder sig av cannabis som berusningsdrog. Alliansen har genom flera satsningar stärkt det preventiva arbetet. Senast i raden är fem miljoner kronor till stadsdelsnämndernas insatser mot cannabis.

Hela staden är nu igång och arbetar målmedvetet i denna fråga. Goda exempel på det arbete som redan skett är stadens utbildningsmaterial och kunskapssökande arbete hos föräldrar, personal och de unga, men vi är inte klara. Med denna gemensamma ansökan till Socialdepartementet ges förutsättningar att lyfta arbetet ytterligare.

§25 Projektet SkolFam (skolsatsning inom familjevården)

Svar på skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Dnr 2.6.1-0389/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen behandlas arbetet med att initiera nya arbetssätt för att förbättra placerade barns skolsituation och förvaltningen föreslås få i uppdrag att se över en utökad möjlighet till skolsatsning för alla grundskolelever som socialtjänsten arbetar med. Förvaltningen instämmer i att det är av stor vikt att skolan och socialtjänsten samverkar för att säkerställa att placerade barn får rätt stöd och uppföljning för att fullfölja grundskolan och gymnasiet med godkända betyg. Inom staden pågår ett aktivt arbete med att förbättra rutinerna om samverkan med syftet att barn, ungdomar och familjer får rätt stöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Val av ledamöter och ersättare till individutskottet under 2011 och 2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden väljer ledamoten Jonas Eklund (MP) som vice ordförande i individutskottet under 2011 då ersättaren Ylva Wahlström (MP) avsagt sig detta uppdrag.

2. Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare till individutskottet under 2012.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ordförande

Petra Gardos Ek (M)

Vice ordförande

Jonas Eklund (MP)

Ledamöter

Stina Bengtsson (C)

Yvonne Fernell-Ingelström (M)

Jackie Nylander (V)

Ersättare

Rahma Dirie (M)

Isabel Smedberg Palmqvist (FP)

Mia Sundelin (S)

§27 Val av ledamöter och ersättare till tillståndsutskottet under 2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare till tillståndsutskottet under 2012.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ordförande

Marie Ljungberg Schött (M)

Vice ordförande

Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Ledamöter

Arba Kokalari (M)

Patrik Silverudd (FP)

Jonas Eklund (MP)

Ersättare

Ole Jörgen Persson (M)

Mads Lundgard (M)

Jackie Nylander (V)

§28 Val av ledamöter och ersättare till organisations- och föreningsutskottet under 2011 och 2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden väljer ledamoten Stefan Nilsson (MP) som ledamot i organisations- och föreningsutskottet under 2011 då ersättaren Rebecca Adami (MP) avsagt sig detta uppdrag.

2. Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare till organisations- och föreningsutskottet under 2012.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ordförande

Yvonne Fernell-Ingelström (M)

Vice ordförande

Roger Mogert (S)

Ledamöter

Ann-Katrin Åslund (FP)

Ewa Samuelsson (KD)

Stefan Nilsson (MP)

Ersättare

Marie Ljungberg Schött (M)

Arba Kokalari (M)

Jackie Nylander (V)

§29 Köp av IT-konsulttjänster för utveckling av en socialrådgivning på nätet

Dnr 2.7.3-0696/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner köp av konsulttjänster från Cybercom Sweden AB för 2064700 kr under förutsättning att förvaltningen beviljas finansiering från stadens e-tjänstprogram.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

På socialförvaltningen pågår för närvarande ett arbete med att utveckla en socialrådgivning på nätet. Tillsammans med IT-konsultbolaget Cybercom Sweden AB, som har upphandlats för ändamålet, har ett estimat över utvecklingskostnaderna för projektet tagits fram som uppgår till totalt 2064700 kr. Förvaltningen har sökt finansiering från stadens e-tjänstprogram för dessa kostnader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§30 Länsgemensamt resurscentrum om hedersrelaterad problematik

Dnr 3.2-0715/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholm län.

Ärendet

Ett förslag till länsgemensamt resurscentrum om hedersrelaterad problematik har utarbetats av Länsstyrelsen i Stockholms län. I förslaget föreslås att Stockholms stad blir huvudman för verksamheten och att verksamheten samfinansieras mellan Polismyndigheten i Stockholms län (25 %), Stockholms läns landsting (25 %) och länets kommuner (50 %). Den totala budgeten beräknas till 6 mnkr per år. Förslaget har via Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) skickats på förvaltningsremiss till länets kommuner. Merparten av kommunerna har ställt sig positiva till förslaget. Förslaget till resurscentrum behöver dock förtydligas ur flera aspekter, bl.a. hur omfattande verksamheten ska vara. Socialförvaltningen är positiv till att Stockholms stad blir huvudman för resurscentret och föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att projektera verksamheten och att anställa en projektledare för uppdraget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Idag vet vi att ett stort antal människor utsätts för olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kan aldrig acceptera att de mänskliga rättigheterna kränks utan måste alltid stå upp för alla människors lika rätt och värde. Stockholm ska vara en plats där alla ges möjlighet att leva sina liv under trygga, säkra och fria omständigheter.

Inom ramen för ”Operation kvinnofrid” har hedersrelaterad problematik stått högt upp på dagordningen. Detta har resulterat i förslaget till ett länsgemensamt resurscentrum (Hedershuset) kring den hedersrelaterade problematiken. Utvecklingen av detta resurscentrum är byggt på tanken om ”en dörr in”, det vill säga att den utsatte bara behöver vända sig till ett enda ställe för att få all nödvändig hjälp.

Länsstyrelsen har som huvudansvarig tillsammans med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), Stockholms läns landsting och polisen arbetat fram en grundstomme till detta resurscentrum för hedersrelaterad problematik.

Det är väldigt glädjande att Stockholm stad nu anställer en projektledare som kan förbereda övertagandet av huvudmannaskapet och att detta resurscentrum kan placeras i staden. Vår ambition är att detta blir en tillgång för hela länets invånare. Vi ser också värdet av att centrat har ett samarbete och kunskaps- och erfarenhetsutbyte med de frivilligorganisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vänsterpartiet tycker att det är en utmärkt idé att öppna ett länsgemensamt resurscentrum kring hedersrelaterad problematik. Det är bra att centrumet vänder sig till individer som lever ett hedersrelaterat liv. Ska vi någonsin kunna komma till rätta med detta stora problem måste även förövarna få möjlighet till förändring.

Frågorna är så pass komplexa att det behövs spetskompetens för att kunna hantera dem på ett framgångsrikt sätt. Därför är det bra att det är länsgemensamt.

Förvaltningen skriver att verksamheten riskerar att bli sårbar om inte en långsiktighet finns kring ansvar och finansiering, därför är det avgörande att få till en dialog med alla berörda. Vi kan bara instämma och inser därmed att det tar ytterligare tid.

Vi har bara en liten invändning. I debatten har det talats om ett hedershus. Namnet har vi kommenterat flera gånger i debatten, det är inte ett bra namn. Eftersom det inte står ”Hedershus” i ärendet hoppas vi att det betyder att namnet inte är aktuellt längre.

§31 Ansökan om projektmedel till förebyggande projekt för unga vuxna 18-25 år i eller med risk för hemlöshet

Dnr 1.7-0726/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner ansökan om projektmedel för unga vuxna i eller med risk för hemlöshet.

2. Projektansökan inges till stadsledningskontoret.

Ärendet

I budget för 2012 är arbetet mot missbruk och hemlöshet ett av de prioriterade områdena för nämnden. Målet att halvera antalet mest utsatta hemlösa fram till 2013 ligger fast. Projektet unga vuxna i hemlöshet ska enligt uppdrag i budgeten förlängas då projektet visat på mycket goda resultat. Projektet i dess nuvarande form avslutas 31 december 2011. En ny projektansökan har utarbetats för det fortsatta arbetet under 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 november 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholms stad driver en aktiv politik för att motverka och minska hemlöshet. Alliansens målmedvetna arbete har gett resultat och den totala hemlösheten sjunker stadigt. Vårt mål är att halvera antalet akut hemlösa till år 2013.

Tyvärr har vi inte kunnat se samma goda trend bland gruppen unga i hemlöshet. Även om ökningen har varit liten så är det en tydlig signal om att vi måste intensifiera arbetet med denna grupp.

Staden har flera resultatrika verksamheter och projektarbete för unga som har hamnat, eller riskerar att hamna, i hemlöshet. Sedan 2008 har Stockholms stad bedrivit projektet unga i hemlöshet, vilket har uppvisat mycket goda resultat.

Det är viktigt att hitta mer långsiktiga lösningar för unga och att i största möjliga mån undvika att de tillbringar nätterna på härbärgen. Vi fortsätter stadens arbete och i budget 2012 gör vi ytterligare en särskild satsning mot hemlöshet.

§32 Anmälan av ansökan om medel från Statens Folkhälsoinstitut till insatser för barn i familjer där det förekommer våld

Dnr 1.7-0692/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Socialförvaltningen har ansökt om medel vid Statens Folkhälsoinstitutet med syfte att vidareutveckla projektet Barnfrid och skapa en samverkan med etableringen av ett Barnahus i Stockholm. Syftet är att etablera en samsyn i arbetet med barn som misstänks vara utsatta för våld i nära relation mellan stadens utredningsenheter, barnahus med samverkanspartners och öppenvårdsinstanser. Tanken är att etablera denna samsyn bland annat genom implementering av modellen Signs-of-Safety samt genom att skapa rutiner för samarbete mellan stadens utredningsenheter, barnahus med samverkanspartners och öppenvårdsinstanser. Projektets mål är att barn ska vara trygga under barnavårdsutredningen som inleds när det finns uppgifter om att barn lever med våld. Förvaltningen har ansökt om 1000000 kr.

§33 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 24 november 2011 justerat 28 november 2011.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 12 december 2011 justerat 12 december 2011.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 1 december 2011 justerat 6 december 2011.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 24 oktober justerat 27 oktober 2011.

Protokoll från individutskottets sammanträde 25 november 2011 justerat 28 november 2011.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0716/2011 och dnr 2.5-0719/2011.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 8 november 2011 till och med 25 november 2011.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 9 december 2011 justerat 9 december 2011.

§34 Nämndens frågor

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) informerade om att nämnden nästa år ska behandla teman i anslutning till nämndsammanträdena med start vid sammanträdet i februari. Temat då ska vara Unga i hemlöshet. Ledamöter och ersättare kan lämna önskemål om teman.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) föreslog att presidiet ska ta ansvar för kunskapsutvecklingen i nämnden och komma med förslag till utbildningar, seminarier och konferenser för nämnden.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) rekommenderade besök i förvaltningens verksamheter och att man vid besöken helst bör vara två, gärna en från vardera majoriteten och oppositionen.

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) tackade nämnden och förvaltningen för det gångna årets arbete och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

§35 Förvaltningsinformation

Q-jouren är en kvinnojour för missbrukande kvinnor. Sedan år 2007 har RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) Stockholm, tillsammans med socialnämnden, fått utvecklingsmedel för uppstart och utveckling av Q-jouren från länsstyrelsen.

Som svar på fråga från nämnden om projektet Q-jouren har förvaltningen skrivit en PM som skickats ut till nämnden. I denna redogör förvaltningen för Q-jourens historia och att man anser att socialnämnden inte kan ta över den roll som länsstyrelsen har haft för finansieringen av verksamheten. Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beviljar ett projektbidrag för år 2012 för att RFHL ska kunna fullfölja projektplanen. Men förvaltningen framhåller samtidigt att RFHL på sikt bör finna en annan finansieringsmodell för Q-jouren där alla placerande kommuner betalar lika mycket för en placering. Socialnämnden bör inte genom sin bidragsgivning subventionera andra kommuners placeringar i boendet.

___________________________