Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2012-02-21

Sammanträde 2012-02-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av driften av stödboendet Lönnen

4 Upphandling - Stockholms stads taltidning för synskadade "På tal om Stockholm"

Remisser och yttranden

5 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0717/2011

6 Införandet av en hbt-policy i Stockholms stad

Motion av Karin Rågsjö (V)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0725/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Yttrande över revisionsrapport "Insatser för vuxna med missbruksproblematik"

8 Principer för och hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Svar på remiss am motion (20111:78) av Kaj Nordquist (S)
Dnr 1.6-0724/2011

Övriga beslutsärenden

9 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2011 och planering för år 2012

10 Granskningsrapport avseende ekonomiskt bistånd på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm

11 Funktionshinderinspektörernas årsrapport avseende verksamhetsår 2011

12 Rapport - Utbildningssatsning 2011 för personal inom funktionsnedsättning

13 Verksamhetsberättelse för verksamheten personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder för 2011

14 Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 2011

16 Anmälan av årsrapport från familjevårdsprojektet 2011

17 Rapport om avtalsuppföljning 2011 avseende LOV-upphandlingar och ramavtal enligt LOU

18 Sammanställning av genomförda uppföljningar inom avlösar- och ledsagarservice som ingår i LOV

19 Slutrapport från projektet unga vuxna i hemlöshet eller i riskzon för hemlöshet

20 Slutrapport från projektet "Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna"

21 Kvalitetsgarantier 2012

22 Ungdomsjourens och socialjourens arbete mot människohandel

23 Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad

24 Inrätta ett boende för ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd och ensamkommande asylsökande ungdomar

25 Lokaler för utökat platsantal i boende för ensamkommanden ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd s.k. PUT-boende i kv Orderkopian, Indalsbacken, Vällingby

26 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens tillsynsbeslut vid Eurenii Minne akut- och utredningsverksamhet

27 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens beslut vid Orhems Gård

Anmälningsärenden

28 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

29 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 23 februari 2012.

§3 Upphandling av driften av stödboendet Lönnen

Dnr 2.7.1-0638/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar godkänna förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av stödboendet Lönnen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Stödboendet Lönnen är ett drogfritt dygnetruntboende med 55 platser. Verksamheten vänder sig till kvinnor och män från 18 år med alkohol- och drogproblem samt i vissa fall i kombination med psykisk ohälsa. De som kommer till institutionen ska ha en vilja att förändra sin situation och leva ett nyktert och drogfritt liv.

En utmaning avseende verksamheten vid Lönnen inkom till socialnämnden i början av 2011. Nämnden beslutade 25 mars 2011 att anta utmaningen för konkurrensutsättning av Lönnen. Ett förslag till förfrågningsunderlag har utarbetats och presenteras för nämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden avslår förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av stödboendet Lönnen.

2. Verksamheten fortsätter i egenregi.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Vi anser att all upphandling av verksamheter inom socialförvaltningen bör stoppas tills man har utrett de frågetecken som finns.

När vi från nämndens sida upphandlar verksamheter bör vi vara klara över två saker: dels varför något upphandlas och dels hur något upphandlas. Ibåda dessa hänseenden behöver förslaget kompletteras.

Vi vill gärna se redovisat vilka fördelar respektive nackdelar detta i så fall skulle kunna medföra för stockholmarna som brukare, skattebetalare eller arbetstagare.

Om denna verksamhet ska upphandlas anser vi att ärendet måste kompletteras vad det gäller hur upphandlingen genomförs. Till att börja med bör egenregi-anbud alltid läggas. Därutöver bör krav ställas på villkor i enlighet med gällande kollektivavtal samt att meddelarfrihet ska vara samma som inom kommunal verksamhet.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden avbryter upphandlingsprocessen och fortsätter att driva stödboendet Lönnen i kommunal regi.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Ett privat företag har självklart ingen rätt att få till stånd upphandling av en viss kommunal verksamhet inom Stockholms stad. Med den bakvända principen sätter man företagens intressen framför medborgarnas. Staden har däremot möjlighet att upphandla driften av t.ex. stödboendet Lönnen.

Att det finns kvalitetsrisker med att upphandla social omsorg står klart efter den senaste tidens vårdskandaler i Stockholm, bl.a. på Koppargården och Linnégården. Det som ett av Sveriges största vårdbolag garanterat i sitt upphandlingsanbud kan visa sig vara ren bluff, och inget hindrar samma bolag att lägga anbud och vinna upphandlingen av Lönnen med lika ohållbara ”garantier”.

Vi måste ställa oss frågan om staden och medborgarna har något att vinna på en upphandling. Eventuella förbättringsmöjligheter måste vägas mot riskerna, bl.a. för försämrad kvalitet, fragmentisering av socialtjänsten, bristande personalkontinuitet och övertalighet. Dessutom kostar själva upphandlingen pengar, som kunde använts till socialtjänsten.

Förutom kommunalt drivna stödboenden som Lönnen anlitar Stockholms stad redan idag ett antal privat drivna boenden. Det har inte framkommit någon anledning att dessutom upphandla Lönnen för privat drift.

Om Lönnen ändå upphandlas, bör socialförvaltningen lägga ett egenregianbud.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att avslå förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av stödboendet Lönnen.

2. Verksamheten drivs fortsatt i egen regi.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Vänsterpartiets bestämda uppfattning är att verksamheter av detta slag ska drivas i kommunal regi och inte upphandlas. Det finns inget i ärendet som visar varför det skulle vara bättre, vare sig för brukarna eller för personalen, att driva verksamheten i privat regi.

Alla pengar som går till välfärdsverksamheter ska tillfalla verksamheten och inte till vinster eller för att höja värdet i ett företag som sedan säljs med stor vinst. Tvärtom minskar allmänhetens insyn radikalt med privat drift, offentlighetsprincipen upphör att gälla liksom personalens ovillkorliga rätt till kollektivavtal som råder i kommunen.

§4 Upphandling – Stockholms stads taltidning för synskadade ”På tal om Stockholm”

Dnr 2.7.1-0554/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av Stockholms stads taltidning ”På tal om Stockholm”.

2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att godkänna anbudsgivare, teckna avtal, häva avtal, förlänga avtal samt besluta om smärre justeringar avseende avtalsvillkor.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Upphandlingen omfattar produktion, distribution och teknisk utgivning av Stockholms stads taltidning med kommunal tilläggsinformation till synskadade stockholmare, samt att hålla ett prenumerantregister aktuellt. Uppdragstagaren ska tekniskt återge taltidningen, enligt avrop, i form av cd-skivor och i form av ljudfiler för distribution via internet.

Förvaltningen avser att sluta ramavtal för perioden från och med 1 juni 2012 till och med 30 juni 2014 med möjlighet till ett års förlängning. Ersättning ska utgå per avropat och levererat nummer av taltidningen med tillägg per avropad och distribuerad cd-skiva.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 februari 2012

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0717/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar i huvudsak till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Allt fler företag arbetar med socialt ansvarstagande och inser att det är en fråga som ligger i tiden och som dessutom ger värdefull goodwill. Stockholm har ambitionen att bli en stad i världsklass och bör därmed på ett tydligt sätt främja socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Vid upphandlingar ska Stockholms stad kunna begära att leverantörer uppfyller ett antal fastställda sociala krav. Stockholms stad är en stor aktör på upphandlingsmarknaden. Om staden ställer sociala krav vid upphandlingar påverkar det därmed leverantörerna och bidrar till att vi bygger ett bättre samhälle.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till positionspapper där staden klargör sin övergripande inställning till EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.

Förvaltningen anser att det är viktigt att staden har ett genomtänkt och strategiskt förhållningssätt gentemot EU-politiken för att tillvarata stadens och stockholmarnas intressen. Det är bra att komplettera stadens internationella strategi med centrala och vägledande principer på det sätt som föreslås i förslaget till positionspapper. För socialnämnden är det av stor vikt att den sociala dimensionen och möjligheten att uppnå sociala mål avspeglas i positionspappret.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 januari 2012

Förslag till beslut

Ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi anser att det är viktigt att alla parter i samhället tar ett socialt ansvar. Idag finns det många verksamheter som har upparbetade samarbeten med företag. Inom det sociala området i Stockholms stad är arbetet för att etablera ensamkommande flyktingbarn ett gott exempel. Där samarbetar en rad företag tillsammans med staden för att kunna erbjuda undervisning i svenska, sommarjobb och praktik samt kurser i entreprenörskap.

För Alliansen i Stockholms stad är det viktigt att värna om stockholmarnas valfrihet. Ambitionen är att det ska finnas en mångfald av aktörer att välja bland, såväl större väletablerade aktörer som små aktörer. Vi sympatiserar med tanken att alla delar av samhället ska ta ett socialt ansvar. Däremot ställer vi oss tveksamma till att Stockholms stad inför ett antal fasta sociala krav vid upphandling av tjänster. För att staden ska säkra en god kvalitet för alla stockholmare ställer vi hårda krav på kompetens och kvalitet vid upphandlingar och vid tillämpandet av lagen om valfrihetssystem (LOV). Stockholmarnas behov av god service måste alltid vara i det främsta rummet.

Att ställa sociala krav som hur stor andel arbetslösa ungdomar som ska anställas kan dels undantränga kvalitetsaspekterna, dels riskera att snedvrida konkurrensen. En mindre aktör som önskar delta i upphandling, till exempel av LSS-boenden, skulle ha svårare att uppfylla stadens ska-krav om kompetens och samtidigt ha en viss kvot av människor som går från arbetslöshet eller långvarig sjukskrivning jämfört med en stor aktör med många anställda. Den huvudsakliga invändningen mot förslaget är dock att kvalitet och kompetens ska vara det centrala i stadens upphandlingar och valfrihetssystem.

Genom överrenskommelsen med den idéburna sektorn har Stockholms stad en god möjlighet att arbeta för ett ökat socialt ansvar. Vi sympatiserar med tanken om att få in fler sociala företag i stadens verksamheter, där kvalitet för stockholmarna ska vara vägledande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Under hösten 2011 utmärkte sig två stora misslyckanden inom den borgerliga alliansens politik. Dels fastslogs att Sveriges klimatutsläpp åter börjat öka trots regeringens insatser och löften och dels uppdagades stora problem med kvaliteten inom flera välfärdsbranscher där alliansen genomfört omfattande utförsäljningar. Med anledning av detta är det berättigat att komma med vissa invändningar mot några av de föreslagna principerna.

Den andra principens (Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö) andra och tredje punkters riktlinjer skapar problem och behöver omarbetas. Punkt två slår fast att miljövänliga lösningar inte ska vara ett tvingande krav vid offentliga upphandlingar.

Med anledning av att klimatarbetet inte bara går för sakta utan dessutom numer åt fel håll är det inte rimligt att tro längre att marknaden själv samt valfrihet kommer att kunna lösa klimat- och miljöproblemen. Miljön behöver sättas i främsta rummet som ett tvingande krav.

Punkt tre ”att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen.” rymmer samma problem. Ur miljö- och klimatperspektiv slår det undan stadens möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med akuta problem. Och ur ett välfärdsperspektiv innebär det att stadens möjligheter att erbjuda kvalitativa alternativ till den privata marknadens vinstmaximerande syften delvis slås ut. Denna punkt bör således helt utgå ur positionspapperet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi avvisar till stora delar förslaget till positionspapper, eftersom det bygger på en EU-politik som Vänsterpartiet motsätter sig. Vi respekterar folkomröstningen samtidigt som vi fortfarande anser att det behövs ett annorlunda alleuropeiskt samarbete. För att en progressiv europeisk utveckling ska bli möjlig måste EU:s nyliberalt inspirerade fördrag ersättas av andra främst mellanstatliga samarbeten eller förändras i grunden.

Dagens EU begränsar Stockholms stads möjligheter att föra en självständig kommunalpolitik. I socialnämnden och i stadsdelsnämnderna märker vi av EU-s stora inflytande exempelvis genom att vi inte tillåts kräva kollektivavtal för anställda eller närproducerad kost i våra upphandlingar. Med dagens massiva konkurrensutsättning innebär det att de anställda får allt osäkrare anställningsvillkor och att ekologisk omställning försvåras.

Inom EU arbetar vi konstruktivt för att sociala och demokratiska rättigheter ska överordnas kapitalets frihet. Avregleringar, skattesänkningar och privatiseringar är prioriterat medan social trygghet, miljöskydd och arbetsrätt ses som handelshinder. EU bygger murar mot resten av världen. Som medlemsland har vi svårare att föra en asylpolitik som grundas på de mänskliga rättigheterna. I handelspolitiken gynnas en europeisk jordbruks- och livsmedelsindustri på fattiga länders bekostnad.

Det demokratiska underskottet i EU är stort. Valdeltagandet till EU-parlamentet är mycket lågt, vilket ger en svag demokratisk legitimitet. Kvinnor är sämre representerade än män i EU:s beslutande organ. Stockholmarna har mycket små chanser att utkräva ansvar av beslutfattarna i EU.

Den ekonomiska politik som förs inom EU, senast manifesterad i Europakten utgör ett direkt hot mot välfärdsutvecklingen. Avsevärda resurser läggs ner på att stödja finanskapitalet och banksystemet samtidigt som medlemsländerna åläggs en ekonomisk politik som ökar arbetslösheten och de sociala klyftorna.

Skapandet av EMU är tillsammans med de militära ambitionerna ett starkt uttryck för strävan mot en federal statsbildning. Lagstiftningsmakt flyttas från Sveriges riksdag till ministerrådet och lagförslagen tas fram av tjänstemännen i EU-kommissionen. Vi vill istället föra tillbaka makt till medlemsländerna. Klimat- och miljöfrågor och finansiella flöden kan däremot inte enbart regleras på nationell nivå. Vi bedömer från fall till fall om fördelarna med att fatta beslut i EU överväger riskerna med att fler politikområden förs över till EU-nivå. När makt redan har förts över till EU verkar vi för förslag som gör EU mer grönt, socialt, jämställt och öppet mot omvärlden.

Med detta sagt kan vi konstatera att vi instämmer i den första principen om att beslut ska fattas på rätt politisk nivå, men utifrån en EU-kritisk grundsyn till skillnad från positionsförslaget. Vi har också uppfattningen att det måste läggas mer kraft på bekämpandet av klimatförändringarna och menar att klimathotet kräver en snabb och rättvis nedskärning av klimatutsläppen och en rättvis fördelning av råvarutillgångarna.

Den kommunala självstyrelsen är viktig i Sverige och självfallet är det stockholmarna som bäst vet hur de vill organisera sin stad. Just därför bör inte EU hindra oss att kräva kollektivavtal eller att ställa högre miljökrav än vad som gäller på EU-nivå.

Den andra principen om valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö är i linje med den borgerliga politiken och som vi motsätter oss. Vi anser att välfärden ska styras av medborgarna behov och inte göras till en marknad med medborgaren som en kund. Konkurrensutsättningen av välfärden har inte heller visat sig ge de effekter som förespråkarna menade. Välfärden är ingen riktig marknad, utan en kvasimarknad där det visat sig att flera av de centrala villkoren är bristfälligt uppfyllda. Att privat drivna förskolor får ha egna köer är ett exempel. Välfärdstjänsterna är inte heller vilka tjänster som helst utan komplexa och närmast omöjliga att kompensera om de varit dåliga. Individens intressen kan också stå i strid med samhällets intressen, vilket gör valfrihet problematiskt. Betygsinflationen är ett tydligt exempel på detta. Inte heller miljö- och klimatfrågorna kan lösas av marknaden. Ur miljö- och klimatperspektiv innebär principen att staden begränsas i sina möjligheter att besluta om nödvändiga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med akuta problem.

Vi vill istället utgå från mänskliga rättigheter, demokrati och samverkan för ekologisk omställning som principer för samverkan mellan länder. De fackliga rättigheterna och kvinnors rättigheter behöver stärkas. Finansmarknaden behöver regleras och social dumpning motverkas. Miljöpolitiken bör regleras över gränserna men inte hindra länder att gå före med en radikalare lagstiftning.

När upphandlingar ska göras bör de alla vara kvalitetsupphandlingar, för att motverka lönedumpning och dålig kvalitet. Sociala och etiska krav ska självfallet kunna ingå i alla förfrågningsunderlag utan att anses vara handelshinder. Att följa ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska självfallet ingå som grundläggande krav i upphandlingar.

§6 Införande av en hbt-policy i Stockholms stad

Remissvar på motion av Karin Rågsjö (V)

Dnr 1.6-0725/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remisserna.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) har lämnat en motion om införandet av en hbt-policy i Stockholms stad.

I staden finns riktlinjer som behandlar jämställdhets- och mångfaldsarbete, ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter”. Riktlinjerna innehåller bland annat en checklista för utformning av jämställdhets- och mångfaldsplanerna i staden, och i dokumentet finns beskrivet en viljeyttring om lika behandling och mot kränkande särbehandling. Förvaltningen anser att det inför kommande revideringar av jämställdhets- och mångfaldsplaner finns skäl att staden beaktar och förstärker hbt-perspektivet ytterligare. Utbildning för att höja personalens kompetens kring hbt-frågor, inte minst när det gäller socialtjänsten, förskolan och skolan är viktigt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Det är viktigt att en hbt-policy införs i staden. Det finns redan en i Stockholms läns landsting och det finns ingen anledning till att inte även Stockholms stad ska införa en sådan. De riktlinjer som finns som behandlar jämställdhets- och mångfaldsarbetet räcker inte.

Förvaltningen ger i sitt svar själva ett argument till varför policyn ska införas: ”det kan vara svårt för verksamheterna att själva komma fram till relevanta åtgärder när det gäller synliggörande, kompetens och bemötande avseende hbt”. Just därför är motionen skriven och just därför ska den bifallas.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Kunskap och förståelse är grundläggande för att kunna ge ett gott bemötande. Ingen som söker hjälp hos Stockholms stad ska behöva känna sig diskriminerad eller missförstådd. Alla skolors ungdomsmottagning är idag hbt-certifierad, vilket vi välkomnar. I 2012 års budget beslutade vi att alla ungdomsmottagningar i Stockholms stad ska bli hbt-certifierade.

Att arbeta med kunskapsutveckling, bemötande och medvetenhet inom hbt-frågorna i Stockholms stads verksamheter är viktigt. RFSL är en viktig samverkanspartner i dessa frågor, men det finns fler organisationer som också är viktiga att samarbeta med.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att Stockholm stad tar det här steget för att utveckla och revidera jämställdhets- och mångfaldsplaner så att man förstärker hbt-perspektivet. Det är bra att man ska samverka med RFSL för att uppnå dessa revideringar. Dock undrar vi inom vilken tidsram som dessa revideringar ska verka inom. Det finns inget tydligt ansvar för vem som ska ta det här steget och inte heller ett mål med en tidsaspekt. Vi anser att detta bör förtydligas.

§7 Insatser för vuxna med missbruksproblematik

Yttrande över revisionsrapport

Dnr 1.6-0773/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till revisionskontoret.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat om stadsdelsnämnderna Bromma, Kungsholmen och Skärholmen har ändamålsenliga system och rutiner för att hantera signaler om att vuxna personer kan vara i behov av stöd och hjälp för missbruksproblem och om det finns ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av de insatser som ges. Revisionskontoret bedömer att de granskade stadsdelsnämndernas system och rutiner inte är helt ändamålsenliga och påpekar hur dessa kan och bör utvecklas.

Förvaltningen anser att det är viktigt att nå personer med missbruksproblem i ett så tidigt skede som möjligt och att det krävs tydliga system och rutiner för att identifiera behov av insatser. I ärendet redogörs bl.a. för de utbildningsinsatser som strategiska enheten vid socialförvaltningen genomfört i samarbete med juridiska enheten vid stadsledningskontoret om riktlinjer inom missbruksområdet där bl.a. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem och Lex Sarah behandlats, samt den särskilda utbildning om Lex Sarah som genomförts för chefer inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. Förvaltningen anser att det är mycket angeläget att samtliga nämnder utvecklar sitt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Nämnden framför också följande

Det är bra med en kvalitetsgaranti, men socialnämndens garanti för personer med missbruks- och beroendeproblematik är i hög grad en garanti som riktar sig inåt stadens samlade arbete på förvaltningen. Det som står i garantin är snarare punkter som kan ses som självklarheter för att följa socialtjänstlagen och förvaltningslagen.

Det är svårt att tro att en enskild person med missbruksproblem kan känna sig särskilt styrkt av garantin. I synnerhet eftersom det inte står något om rätt till insatser. Däremot verkar det nästan som om staden, genom garantin, söker dämpa de förväntningar en enskild har på socialtjänsten.

Miljöpartiet vill särskilt trycka på att tiden för utredning och påbörjande av insats inte ska överskrida 30 dagar. Socialnämnden talar enbart om utredning och planering för insatser inom två månader. Det är en viktig skillnad.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialnämnden beslutande under 2011 om en garanti till vård och behandling för personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Den som söker hjälp i Stockholms stad ska få kontakt med socialtjänsten redan samma dag. Inom två månader ska en utredning och planering för insatser vara genomförd. Detta är en av många viktiga steg för att öka tillgängligheten för dem som behöver socialtjänstens stöd och hjälp.

Det är därför viktigt att vi uppmärksammar den information som revisionsrapporter lyfter för att kunna utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete. Revisionsrapporten visade att det idag inte finns helt ändamålsenliga system och rutiner för att hantera signaler om att vuxna personer kan behöva stöd och hjälp för missbruksproblematik samt för styrning, uppföljning och kontroll av insatserna. Rapporten visar även på att vi i socialnämnden bör säkerställa att stadens statistik är korrekt och tydliggöra rutinerna för registrering.

Det är svårt att komma ur ett missbruk. Forskningen visar en tydlig evidens för att ju tidigare insatser, desto större möjlighet finns det att bryta missbruket. För att så tidigt som möjligt upptäcka och nå människor med missbruksproblematik är det viktigt med tydliga rutiner och samverkan. Samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad behöver säkerställa att deras arbete fungerar.

§8 Principer för hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Remissvar på motion av Kaj Nordquist (S)

Dnr 1.6-0724/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska uttala sig för principen om kontinuitet och långsiktighet i sin relation till funktionshindersrörelsen i Stockholm. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya beslutsformer för bidragsbeviljande till organisationer för funktionsnedsatta.

Under år 2011 har socialnämnden, tillsammans med äldrenämnden och den idéburna sektorn, tagit fram ett förslag till en överenskommelse om samverkan. Dialogen har skett mot bakgrund av en motsvarande process på nationell nivå. Kommunfullmäktige beräknar fatta beslut om överenskommelsen under våren 2012. Överenskommelsen anger principen om långsiktighet som grund för samverkan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker delvis förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Ordet långsiktighet ska i detta sammanhang betyda att organisationer av människor med funktionsnedsättningar ska ges en ärlig chans och möjlighet att bygga upp en stabil intressepolitisk och annan verksamhet som inte ständigt hotas av bristande resurser. Flera funktionshinderorganisationer lider av tydlig resursbrist och är underfinansierade. Därför bör långsiktighet också handla om att tillräckliga resurser tillförs dessa organisationer.

Staden bör på ett rimligt sätt värdesätta och finansiera uppbyggnaden av solid kunskap inom funktionshindersområdet. Denna kunskap kan med fördel inhämtas genom organisationernas deltagande i råden knutna till de politiska nämnderna inom staden. I förvaltningens yttrande finns formuleringar om kommersiell verksamhet inom ramen för organisationerna. Denna kommersiella verksamhet existerar inte alls inom några stockolms avdelningar av de nationella funktionshindersorganisationerna. Tvärtom är vanligen just stockholmsavdelningar tämligen fattiga. Vilket inte är fallet inom andra organisationer.

Man bör uppmärksamma att funktionshinderorganisationerna inte har omfattats av uppgörelsen mellan staden och de idéburna organisationerna. Så var för övrigt fallet på nationell nivå också. Oavsett vad det beror på så är det olyckligt att inte mer har gjorts för att inkludera organisationerna som representerar människor med funktionsnedsättningar.

Det känns högst befogat att faktiskt ändra stadens principer för sina relationer till organisationer av människor med funktionsnedsättningar i linje med vad som föreslås i motionen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

De organisationer som företräder människor med olika former av funktionsnedsättningar bedriver ett viktigt arbete. Organisationernas medlemmar och medarbetare har en stor kunskap som vi i Stockholms stad bör ta tillvara på bästa möjliga sätt.

Vi ser idag en positiv utveckling av tillgängligheten runt om i Stockholms stad, även om mycket återstår att göra. Vi välkomnar stadens budgetsatsning för 2012 där en miljon kronor tillförs de intressepolitiska verksamheterna. Genom denna satsning stärker vi organisationernas styrka att bidra till en positiv utveckling av Stockholms stad.

§9 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2011 och planering för år 2012

Dnr 3.1-0030/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner socialtjänstinspektörernas rapport.

2. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten.

3. Förvaltningen får i uppdrag att revidera Stockholms stads riktlinjer utifrån socialtjänstinspektörernas synpunkter:

Det är viktigt att alla stockholmare har rätt till ett likvärdigt stöd och för att uppnå detta behövs tydliga riktlinjer. Uppföljning och dokumentation är grundläggande förutsättningar för att besluten ska vara rättssäkra och korrekta. Biståndshandläggare ute i stadsdelarna behöver också känna att stadens riktlinjer är tydliga och vägledande.

Socialtjänstinspektörernas årsrapport för år 2011 visar på vissa förbättringsområden som kan förtydligas i riktlinjerna. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på reviderade riktlinjer så att de synpunkter som revisorerna lyfter fram tydligare tas tillvara.

Ärendet

Socialtjänstinspektörerna har under år 2011 granskat enheter för ekonomiskt bistånd på stadsdelsförvaltningarna Bromma, Skärholmen, Farsta och Östermalm. Enheten på Östermalm handlägger även ansökningar från Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar. I rapporten redovisas en sammanfattning av genomförda granskningar samt synpunkter från biståndsmottagare. Granskningen visar på olika utvecklingsbehov och berättelser från biståndsmottagare visar på vikten av införandet av ledningssystem för kvalitetsarbetet som inkluderar rutiner för att hantera bestämmelserna om lex Sarah. Några viktiga förutsättningar och utgångspunkter för socialt arbete inom ekonomiskt bistånd ger underlag för de slutliga kommentarerna om mer övergripande utvecklingsbehov.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden får en återrapport under hösten om vilka återgärder som vidtas med anledning av rapporten.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Det är mycket bra att vi får den här rapporten och vi vill ta upp några punkter där vi anser att det brister och ge förvaltningen i uppdrag att åtgärda dem och att återkomma till nämnden.

När det gäller de nya reglerna för Lex Sarah är det av yttersta vikt att rutinerna för hur de anmäls och hur politikerna delges är likvärdiga över staden.

Det är mycket bra att inspektörerna har granskat barn- och genusperspektivet. Att båda perspektiven behöver utvecklas och förstärkas i riktlinjerna är det ingen tvekan om och vi förutsätter att så kommer att ske.

När det gäller självbestämmande, integritet och brukarinflytande tror vi att det behövs utbildningar. Det är mycket bra att inspektörerna har haft fokusgrupper med brukarna, mer sådant vill vi gärna se.

Det är helt oacceptabelt att människor ska behöva oroa sig för att ekonomiskt bistånd inte kommer i tid och att hyresinbetalningar därmed inte kan betalas i tid. Om det stämmer som inspektörerna skriver kan det leda till inkasso så måste det åtgärdas och utredas. Känslan av misstro från socialtjänsten verkar vara vanlig, det är inte acceptabelt.

Personalomsättningen är väldigt olika i olika delar av staden, här utmärker sig tyvärr Farsta och Östermalm. Vad den höga personalomsättningen beror på måste utredas, kan det vara så att de ekonomiska ramarna för stadsdelarna är så snäva att arbetsbelastningen blir för hög när personalstyrkan minskas. Att detta går ut över sköra människor som redan befinner sig i en jobbig situation är uppenbart. Det är vidare alltför höga trösklar för att få sin sak prövad, det är allvarligt. Dokumentationen är i flera stadsdelar bristfällig vilket är en fara för rättsäkerheten.

Socialtjänsten måste vara likvärdig i hela staden. Vi kan konstatera att så inte är fallet.

§10 Granskningsrapport avseende ekonomiskt bistånd på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm

Dnr 1.3-0029/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner socialtjänstinspektörernas rapport.

2. Socialnämnden tillsänder Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder föreliggande rapport.

Ärendet

Socialtjänstinspektörernas uppgift är att granska individ- och familjeomsorgens verksamheter ur ett brukarperspektiv med fokus på kvalitet och rättsäkerhet. Denna rapport omfattar granskning av enheten för ekonomiskt bistånd på Östermalms stadsdelsförvaltning. Enheten handlägger ansökningar även från Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar. Inspektörerna konstaterar att utvecklingsbehov finns, men att förutsättningar finns för en utveckling mot ett kvalitetssäkrat arbete inom förvaltningen under förutsättning att ledningen kommer tillrätta med den höga personalomsättningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Funktionshinderinspektörernas årsrapport avseende verksamhetsår 2011

Dnr 3.6-0722/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner för egen del funktionshinderinspektörernas årsrapport.

2. Socialnämnden överlämnar föreliggande rapport till kommunstyrelsen.

Ärendet

Barns rättigheter har varit ett genomgående tema under året för inspektörerna i samband med granskningen av barn- och ungdomsboende enligt LSS 9 § p 8. Insatsen ges till ca 100 barn i Stockholms stad, varav 39 omfattades av granskningen som utfördes vid 14 boenden.

Av de utförare inom området som Stockholms stad anlitar är ca 10 procent anslutna till lag om valfrihetssystem (LOV). Inspektörernas bedömning är att fler anordnare skulle behöva ansluta sig för att valfriheten ska få bättre genomslagskraft. Den aktuella insatsen (LSS 9 § p 8), kan även ges som boende i familjehem, vilket är ett sällan använt alternativ i Stockholms stad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden får en återrapport under hösten om vilka åtgärder som vidtas med anledning av rapporten.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Det är väldigt bra att barns rättigheter har varit i fokus för inspektionsverksamheten. Rapporten visar tydligt att barns rättigheter måste tas på mycket större allvar. Att bemötandet överlag har varit bra är positivt, samtidigt som det bör vara en självklarhet. Att hälften av verksamheterna inte uppfyller lagstiftningens kriterier för hemlika förhållanden är helt oacceptabelt och en plan måste tas fram för en förändring till det bättre. Att kompetenskrav saknas för baspersonal visar också bristen på respekt för barns behov. Precis som påpekas i rapporten påverkar bristande kompetens kvaliteten i boendet. Det är också viktigt att myndighetsutövningen tillämpar barnperspektivet och i mycket högre grad frågar efter barns synpunkter i utredningar och uppföljningar.

§12 Utbildningssatsning 2011 för personal inom funktionsnedsättning

Dnr 3.3-0040/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Staden avsatte 11 mnkr under år 2011 för kompetensutveckling inom verksamhetsområde Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltningen fick i uppdrag att genomföra utbildningssatsningen. De utbildningar som genomförts har planerats utifrån en kartläggning av utbildningsbehov som genomfördes under 2010.

Den genomförda kompetensutvecklingen har i första hand erbjudits personal inom verksamhetsområdet funktionshinder men därutöver har tillkommit personal inom andra delar av socialtjänsten som möter personer med funktionsnedsättning. Utbildningarna har delats in i fem övergripande områden: Lagstiftning och riktlinjer, Neuropsykiatri, Fördjupning neuropsykiatri, Bemötande och Övrigt. Utöver utbildningar inom dessa fem områden har även en rad högskoleutbildningar i samverkan med Ersta Sköndals högskola genomförts.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Verksamhetsberättelse för verksamheten personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder för 2011

Dnr 1.7-0631/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen.

2. Socialnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen och justerat nämndprotokoll till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Stockholms stad har sedan 2003 erhållit statsbidrag till två personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder. Verksamheten har upphandlats i konkurrens och Stockholms stadsmission ansvarar sedan 25 april 2003 för driften av verksamheten. Inför beslut om fördelning av statsbidrag för år 2012 begär Länsstyrelsen i Stockholms län att nämnden lämnar en verksamhetsberättelse för det gångna året. En ekonomisk redovisning ska bifogas verksamhetsberättelsen.

De personliga ombuden för hemlösa har under 2011 arbetat med 44 personer varav 20 var kvinnor. Den vanligaste aktualiseringsorsaken är behov av personligt stöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Personliga ombud är en mycket viktig resurs för många personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. Det är en kostnadseffektiv verksamhet för kommunen, vilket förstärks av statsbidraget. Minskningen av antalet ombud i staden från 18 till 11 har inneburit sämre möjlighet för många, t.ex. i kontakt med myndigheter och i skötseln av sin privatekonomi.

§14 Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011

Dnr 1.7-0572/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen.

2. Socialnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen och justerat nämndprotokoll till stadsdelsnämnderna och till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Stockholms stad har erhållit statsbidrag till verksamheten personligt ombud för år 2011. Inför beslut om fördelning av statsbidrag för år 2012 begär Länsstyrelsen i Stockholms län att nämnden lämnar en verksamhetsberättelse för det gånga året. En ekonomisk redovisning ska bifogas verksamhetsberättelsen.

Från den 1 september 2009 har Stockholms stadsmission bedrivit verksamheten personliga ombud för Stockholms stads räkning. Östermalms stadsdelsförvaltning och Enheten för hemlösa omfattades inte av avtalet. Avtalet gick ut 31 augusti 2011 och stadsdelsnämnderna valde då att återta verksamheten i egen regi. Årsredovisningen för 2011 avser därmed från 1 januari till 31 augusti hela staden (utom ovan nämnda undantag) och från 1 september till 31 december redovisas statistik och erfarenheter från de nya verksamheterna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 2011

Dnr 3.1-0039/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap 1 § SoL, kvartal 4 år 2011.

2. Socialnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och socialnämndens (enheten för hemlösa) rapportering av ej verkställda gynnande beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

I ärendet redovisas ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL för kvartal 4 år 2011. När det gäller insatser enligt LSS rapporterades 45 ej verkställda beslut, vilket är i samma nivå som tidigare under året. Drygt hälften av dessa (24) avser bostad för vuxna. Könsfördelningen visar en övervikt för pojkar/män, ca 70 procent.

Motsvarande siffror för insatser enligt SoL var 29 ej verkställda beslut. Drygt 60 procent av insatserna utgörs av kontaktfamilj och kontaktperson. Vid SoL-insatser är kvinnor överrepresenterade, nästan 70 procent. Orsaker till att besluten inte verkställts är framför allt avsaknad av lämplig bostad alternativt lämplig uppdragstagare eller att personen ifråga tackat nej till erbjudande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur man ska komma till rätta med bostadsbristen som berör vuxna i enlighet med LSS-insatsen.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Förvaltningen konstaterar att boende för vuxna även detta kvartal är den LSS-insats som är svårast att tillgodose. Liksom förvaltningen är vi också oroade över utvecklingen att antalet ej verkställda beslut har ökat. Och vi håller med att staden måste kraftsamla för att komma till rätta med bostadsbristen. Detta är en politisk fråga, det är politikerna som bär det yttersta ansvaret för utvecklingen och planeringen av bostadsmarknaden så att utbudet av bostäder tillgodoser behoven. Allmännyttan har krympt drastiskt under den borgerliga majoritetens ledning vilket har skapat en obalans på bostadsmarknaden. Att vi kan se en ökning av ej verkställda beslut är en direkt orsak av den borgerliga majoritetens ointresse av att värna allmännyttan. Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen, därför undrar vi hur man tänker lösa denna problematik som man har skapat.

§16 Anmälan av årsrapport från familjevårdsprojektet 2011

Dnr 3.1-0047/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Projekt familjevård startade 1 januari 2010 utifrån Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst - BUSS-utredningens förslag till utveckling och förbättring av familjehemsvården. Syftet med familjevårdsprojektet är att initiera förbättringar, komma med konkreta åtgärder och skapa förändringsprocesser inom familjehemsvården vad gäller utbildningsinsatser, ökad stabilitet och kontinuitet för familjehemsplacerade barn och ungdomar, förebygga riskfaktorer samt se över insatser till placerade barns föräldrar.

Föreliggande rapport är en beskrivning av vad projektet uppnått under 2011. Projektet kommer att pågå även under 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Att stärka barnens rätt att komma till tals som ett sätt att förebygga risker är något vi välkomnar. Genom hembesök kan information som annars hade varit svår att få fram tas tillvara på i utredningsarbetet. De nya riktlinjerna där socialsekreteraren besöker barnen i familjehemmen fyra gånger per år stärker detta arbete.

Vi vill betona vikten av att göra minst ett oannonserat besök varje år, vilket riktlinjerna kräver. Genom ett oannonserat besök ökar möjligheten att få en rättvis bild av barnens vardag.

§17 Rapport om avtalsuppföljning 2011 avseende LOV-upphandlingar och ramavtal enligt LOU

Dnr 1.2-0022/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socialförvaltningen redovisar i detta ärende resultatet av avtalsuppföljningen som genomförts under år 2011. Avtalsuppföljningen redovisas årligen till nämnden och är en del av det strukturerade kvalitetsarbetet inom förvaltningen.

Under 2011 har totalt 19 verksamheter som är upphandlade enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) eller lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) följts upp. Utöver dessa uppföljningar har stadsdelsförvaltningarna följt upp 32 företag som erbjuder ledsagar- och avlösarservice. Resultatet visar att verksamheterna i stort möter de avtalskrav som ställs men att utvecklingsbehov finns inom vissa områden. Vanliga utvecklingsområden är dokumentation och klagomålshantering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Sammanställning av genomförda uppföljningar av avlösar- och ledsagarservice som ingår i LOV

Dnr 1.2-0023/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner redovisningen i ärendet.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Socialförvaltningen har planerat, samordnat och sammanställt uppföljningen av 33 utförare av avlösar- och ledsagarservice år 2011 och 25 utförare år 2010. Utförarna ingick i Stockholms stads valfrihetssystem. Uppföljningarna visar förbättringar från år 2010 till 2011 inom vissa områden så som kvalitetssystem och synpunkter och klagomål. Uppföljningen visade också en försämring inom området ledning där kompetensen inte alltid överensstämde med avtal. Ett antal företag behöver vidare öka kunskapen kring Lex Sarah och förbättra dokumentationen.

År 2012 genomförs uppföljningen av avlösar- och ledsagarservice enligt samma modell som åren 2010 och 2011. Därefter föreslår förvaltningen att uppföljningen av insatserna inkorporeras i övrig avtalsuppföljning som socialförvaltningen ansvarar för. Detta innebär att rapport om avtalsuppföljning görs till socialnämnden men inte till kommunfullmäktige.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Sedan Stockholms stad införde lagen om valfrihetssystem (LOV) har vi gett stockholmarna möjlighet att själva bestämma vad de vill ha och vad de inte vill ha. Fördelen med LOV är att aktörerna konkurrerar om kvalitet, inte pris, och att förutsättningarna för mångfald är betydligt större. Det är en utveckling vi välkomnar.

Sammanställningen visar på positiva siffror gällande ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Det är samtidigt viktigt att Stockholms stad fortsätter att arbeta med LOV och att säkerställa kvaliteten hos verksamheterna.

§19 Slutrapport från projektet unga vuxna i hemlöshet

Dnr 3.2-0012/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner slutrapporten.

2. Slutrapporten redovisas för kommunstyrelsen.

Ärendet

Utifrån erfarenheterna från ett tidigare projekt riktat till unga vuxna ansökte och beviljades förvaltningen under 2009 medel från medelsreserven till två olika projekt för unga vuxna: ”Socialtjänstlots för unga vuxna som befinner sig i hemlöshet” benämnt ”Projekt unga vuxna i hemlöshet eller i riskzon för hemlöshet” och ”Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna (MUMIN – Maria Ungdom Motiverande Intervention”. Målgruppen för projekten var personer 18-25 år. Projekten avslutades 2011-12-31.

Erfarenheterna från dessa projekt ligger till grund för den vidareutveckling av arbetet som planeras under 2012. En öppen rådgivningsverksamhet med tillgång till jourboende för unga vuxna planeras. En ny projektansökan har därför inlämnats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Projektet unga vuxna i hemlöshet pekar på många viktiga områden och vi välkomnar att arbetet med denna målgrupp fortsätter.

Tidiga insatser ger staden möjlighet att tidigt upptäcka och hjälpa unga vuxna. Ju tidigare vi upptäcker en ung person i riskzonen för hemlöshet eller som är hemlös, desto större är möjligheten för en god utveckling. I de fall då flera instanser är involverade för en och samma person har det visat på bättre resultat för den unge, då det har funnits en tydlig kontakt och samverkan mellan de olika instanserna. Stockholms stad fortsätter placera unga vuxna i en lämplig miljö och undviker då att unga människor hamnar på härbärge.

Genom att tidigt visa vägen och ge det stöd som behövs har vi möjligheten att hjälpa fler. Stockholms stad arbetar sedan några år tillbaka med flera verksamheter och projekt för att minska utanförskapet bland unga. Arbetet har visat på goda resultat, där en stor majoritet har kunnat gå vidare till egen försörjning. Ett sådant exempel är projekt FILUR som vänder sig till ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden. Sex månader efter avslutat projekt var 77 procent av ungdomarna självförsörjande. Staden kommer även att stärka samverkan mellan skola och socialtjänst för att så tidigt som möjligt nå de unga som är i behov av hjälp.

§20 Slutrapport från projektet ”Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna”

Dnr 3.2-0088/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner slutrapporten.

2. Slutrapporten redovisas för kommunstyrelsen.

Ärendet

Utifrån erfarenheterna från ett tidigare projekt riktat till unga vuxna ansökte och beviljades förvaltningen under 2009 medel från medelsreserven till två olika projekt för unga vuxna: ”Socialtjänstlots för unga vuxna som befinner sig i hemlöshet” benämnt ”Projekt unga vuxna i hemlöshet eller i riskzon för hemlöshet” och ”Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna (MUMIN – Maria Ungdom Motiverande Intervention”. Målgruppen för projekten var personer 18-25 år. Projekten avslutades 2011-12-31.

Erfarenheterna från dessa projekt ligger till grund för den vidareutveckling av arbetet som planeras under 2012. En öppen rådgivningsverksamhet med tillgång till jourboende för unga vuxna planeras. En ny projektansökan har därför inlämnats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Kvalitetsgarantier 2012

Dnr 2.9-0041/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier inom socialförvaltningen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. De enheter inom förvaltningen som vänder sig till brukare, sammanlagt 42 enheter, har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt från åtaganden i enheternas verksamhetsplaner för 2012.

Förvaltningens bedömning är att samtliga redovisade enheter har tagit fram trovärdiga åtaganden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 februari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner kvalitetsgarantierna.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en brukarundersökning i alla verksamheter som följer upp nyttan med kvalitetsgarantier ur ett brukarperspektiv.

3. Förvaltningen får i uppdrag att klargöra vilken kvalitetsnivå som ska gälla alla enheter inom verksamhetsområdet, oavsett om de uttrycks i garantier eller i annan form.

4. Därutöver anför nämnden följande.

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp. Det är svårt att följa upp kvalitet, om det inte är väldefinierat vad som avses. Vad som är kvalitet för en brukare kan vara oväsentligt för en annan. Nämnden har aldrig fått en uppföljning av hur brukarna uppfattar garantierna, om brukarna anser att de täcker in viktiga kvalitetsfaktorer, hur garantierna förhåller sig till lagkrav, hur kända de är, hur många klagomål som kommer in etc. Eftersom garantierna har funnits många år vore det viktigt med en kvalificerad utvärdering av nyttan med garantierna.

Kvalitetsgarantierna ska visa vilken kvalitet som enheterna kan lova med givna resurser och mål. Det gör det tydligt vad som säkert kan uppnås (och vad som inte kan uppnås). Ur det perspektivet visar garantierna till exempel och tyvärr att ett genusperspektiv inte är något som säkert kan utlovas.

§22 Ungdomsjourens och Socialjourens arbete mot människohandel

Dnr 13.0-0778/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner slutrapporten.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur människohandelsärenden ska handläggas i Stockholms stad.

Ärendet

Socialjouren och Ungdomsjouren vid Maria Ungdomsenhet har inom sina respektive verksamheter sedan 2004 påträffat barn under 18 år där det funnits misstankar om människohandel. Länsstyrelsen i Stockholms län beviljade projektmedel för att Ungdomsjouren skulle bedriva ett riktat uppsökande arbete genom inventering av problematiken under 2010. Socialjouren beviljades projektmedel för att utveckla handläggningsrutiner och samverkan med andra myndigheter anpassade för denna grupp. Projekten som pågick under maj - november 2010 återrapporterades till länsstyrelsen och socialförvaltningen.

Slutrapporterna för projektet 2010 resulterade i nya uppdrag 2011 från socialnämnden kring ett förstärkt arbete kring barn som kan vara utsatta för människohandel. Syftet med uppdraget var att vidareutveckla samverkan från projektet 2010, att förstärka arbetet kring barn som kan vara utsatta för människohandel, att säkerställa rutiner för ett tryggt återvändande samt skapa ett internt samverkansforum kring frågan. Projektet löpte fr.o.m. 1 augusti 2011 t.o.m. 31 december 2011 och finansierades inom nämndens budgetram.

För att kunna handlägga dess komplexa ärenden behövs effektiva arbetssätt och rutiner samt snabba beslutsvägar. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att utarbeta rutiner för hur människohandelsärenden ska handläggas på bästa sätt i Stockholms stad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Att möta människor som varit utsatta för människohandel är ett svårt arbete som kräver stor kunskap och förståelse. Därför har Stockholms stad genomfört utbildningar för berörd personal. Med hjälp av finansiering från länsstyrelsen arbetar staden riktat till människor som utsätts för människohandel. Exempel är den traffickingsamordnare som idag arbetar stadsövergripande med att utbilda berörd personal i arbetet med människor som varit utsatta för människohandel.

Arbetet mot människohandel är en mycket komplex fråga som ställer höga krav. Det är angeläget att det byggs upp kunskap och kompetens inom de verksamheter som kan komma i kontakt med människohandel. Detta kräver större samverkan mellan olika aktörer så som socialtjänst, polis och åklagare. Därför välkomnar vi en vidareutveckling i arbetet mot människohandel med tydligare rutiner för människohandelsärenden.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Barn som riskerar bli offer för människohandel måste vara en mycket prioriterad grupp i nämndens och kommunens arbete. Det är viktigt och glädjande att man nu beslutar att det ska utarbetas rutiner för hur människohandelsärenden ska handläggas på bästa sätt i Stockholm. En smidig och effektiv samverkan mellan socialtjänst, polis och åklagare kring dessa barn måste till snarast.

§23 Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad

Dnr 3.5-0075/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

En gemensam upphandling av missbruksvård har genomförts av förvaltningen för stadens 14 stadsdelsnämnder samt socialnämnden. 47 ramavtal har slutits avseende 69 anbud. Antalet anbud och anbudsgivare har minskat jämfört med tidigare upphandlingar. Genomsnittspriset på tjänsterna har stigit i förväntad omfattning, med hänsyn till att det gått fyra år sedan förra upphandlingen genomfördes.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 januari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Inrätta ett boende för ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd och ensamkommande asylsökande ungdomar

Dnr 4.0-0033/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att inrätta ett boende omfattande upp till 20 platser i tillfälliga lokaler för ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd (16 platser) och för ensamkommande ungdomar (4 platser), för vilka Stockholms stad är ankomstkommun.

2. Socialnämnden beslutar att teckna en överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län om upp till 16 platser för ensamkommande ungdomar, som fått uppehållstillstånd, från den 1 april 2012.

Ärendet

Socialförvaltningens driver för närvarande tre boenden (Söderbo, Orhems Gård och Mandelgården) med sammanlagt 42 platser för ensamkommande ungdomar som söker asyl och tre boenden (Linggården, Stadshagen och Palatset) med sammanlagt 54 platser för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd.

Socialnämnden beslutade 27 oktober 2011 att ge socialförvaltningen i uppdrag, att organisera boende omfattande ca 30 nya platser för ensamkommande flyktingungdomar som fått uppehållstillstånd. En tillgänglig, tillfällig lokal med 20 platser finns från den 1 april belägen på Lignagatan på Södermalm. En lokal med ca 30 platser i Vällingby planeras att iordningsställas till den 1 november, dit verksamheten då flyttar.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§25 Lokaler för utökat platsantal i boende för ensamkommande ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd, s.k. PUT-boende, i kv Orderkopian 2, Indalsbacken, Vällingby

Dnr 2.2-0697/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om hyres-medgivande för hyra av lokaler i kv Orderkopian 2, Indalsbacken, Vällingby till en årskostnad på 3449857 kr inklusive verksamhetsanpassning.

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal mellan Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) och socialförvaltningen avseende s.k. PUT-boende i kv Orderkopian 2, Indalsbacken, Vällingby, efter genomförd renovering.

Ärendet

Socialförvaltningen har under en tid sökt efter lokaler med ca 30 platser avseende boende för ensamkommande ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd. Förvaltningen har nu för avsikt att hyra lokaler av SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) för ett s.k. PUT-boende på våningsplan 1-3 i kvarteret Orderkopian 2, Indalsbacken, Vällingby.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 februari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Isabel

Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är många ensamkommande flyktingbarn som söker sig till Sverige och Stockholms stad. Därför är det glädjande att stadens arbete lyfts som ett gott exempel på hur ensamkommande flyktingbarn tas emot och integreras i samhället. Vi har även sett ett ökat behov av boendeplatser varför vi hösten 2011 beslutade att utöka antalet PUT-boenden med ytterligare 30 platser.

Många ensamkommande ungdomar har varit med om otrygga omständigheter och utsatta situationer. För att kunna få en så bra start som möjligt i Sverige är det viktigt att de placeras i ett boende där de upplever trygghet och stabilitet. Ett boende där barnperspektivet beaktas och i ett område med goda möjligheter att integreras och samverka i vårt samhälle. Vår bedömning är att det finns goda förutsättningar för ett bra boende i det gamla läkarhuset i Vällingby.

Genom att tidigt möta upp ungdomarna och visa dem vilka möjligheter som de har i Sverige lägger vi en god grund för deras framtid. I samverkan med de verksamheter inom stadens Advisory Board för ensamkommande flyktingbarn får ungdomarna som bor i stadens boenden för ensamkommande flyktingbarn möjlighet med språkhjälp, mentorer, kurser i entreprenörskap, sommarjobb och praktikplatser med mera. Ett arbete som gett goda resultat och lyft ungdomarna som personer.

§26 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Socialstyrelsens tillsynsbeslut vid Eurenii Minne akut- och utredningsverksamhet

Dnr 1.3-0026/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner de åtgärder som vidtagits för att säkerställa dokumentationen av ärenden vid Eurenii Minne.

2. Beslutet tillställs Socialstyrelsen.

Ärendet

Eurenii Minne akut- och utredningsverksamhet är en av Enheten för familje- och ungdomsinsatser fyra verksamheter som tar emot familjer med barn där barnen är föremål för frivilliga åtgärder enligt socialtjänstlagen eller omhändertagna enligt lagen om vård av unga. Socialstyrelsen har i sitt tillsynsbeslut (Dnr 9.1-37414/2011) anmodat Eurenii Minne att utveckla arbetet med genomförandeplaner och journalföring samt säkerställa att dessa följer gällande regelverk.

Eurenii Minne har med anledning av tillsynsbeslutet utarbetat ett regelverk i syfte att säkerställa att genomförandeplanerna och journalerna fyller de krav som Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd förutsätter.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§27 Redovisning av vidtagna åtgärder vid Orhems gård med anledning av Socialstyrelsens beslut

Dnr 1.3-0712/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner de åtgärder som vidtagits för att tillförsäkra kontrollen av sökande i samband med anställningar vid Orhems Gård.

2. Socialnämnden godkänner att de rutiner för inhämtande av uppgifter från misstanke- och belastningsregistret som beskrivs i detta tjänsteutlåtande ska gälla i alla verksamheter inom Enheten för familje- och ungdomsinsatser, som tar emot barn och unga.

3. Beslutet tillställs Socialstyrelsen

Ärendet

Orhems Gård är en av Enheten för familje- och ungdomsinsatser tre boenden för ensamkommande asylsökande ungdomar. Verksamheten har 15 platser. Ungdomarna bor på Orhems Gård i avvaktan på beslut om asyl från Migrationsverket. Socialstyrelsen har i sitt tillsynsbeslut (Dnr 9.1-30441/2011-1) den 22 november 2011 anmodat nämnden att vidta följande åtgärder:

· Begära utdrag ur register som förs enligt lagen om belastningsregister samt lagen om misstankeregister för all personal som arbetar i verksamheten.

Förvaltningen har sedan det inkomna beslutet hämtat utdrag ur misstanke- belastningsregister för de anställda vid Orhems Gård där registerutdrag saknades enligt den rutin som finns i förvaltningen sedan 1997.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 februari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§28 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 31 januari 2012 justerat 3 februari 2012.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 16 februari 2012 justerat 17 februari 2012.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 9 februari 2012 justerat 14 februari 2012.

Protokoll från individutskottets sammanträden 27 januari och 3 februari 2012 justerade 31 januari och 6 februari 2012.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0068/2012.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 18 januari 2012 till och med 6 februari 2012.

§29 Nämndens frågor

Två skrivelser anmäldes till förvaltningen för beredning:

- Om informationen om nya avgifter från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V).

- Om BOSSE, råd, stöd och kunskapscenter från Inger Stark (V), Jackie Nylander (V), Roger Mogert (S), Stefan Nilsson (MP, Jonas Eklund (MP) och Ylva Wahlström (MP).

§30 Förvaltningsinformation

Avdelningschef Fredrik Jurdell informerade om lokalfrågan för sprututbytesprojektet som ännu inte är klar.

Enhetschef Lisa Cadenius informerade om arbetet med unga i hemlöshet. Informationen handlade både om det avslutade projektet och om det nya projektet som ska påbörjas.