Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärenden

3 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatri

4 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av Ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

5 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av Boende och daglig verksamhet enligt LSS

6 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av Familjerådgivning för Stockholms stad

Remisser och yttranden

7 Ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-866/2013

8 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-867/2013

9 Överenskommelse om ärendehantering om hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-811/2013

10 Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-845/2013

Nämndens skrivelser

11 Tillgång till Trappansamtal för barn som upplevt våld

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 2.6.1-763//2013

12 En portal för hjälp till våldsutsatta personer

Skrivelse från (MP), (S) och (V)
Dnr 2.6.1-760/2013

13 Behovet av riktlinjer för arbetet med EU-medborgare

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 2.6.1-766/2013

14 Långsiktigt stöd till kvinnojourer

Svar på skrivelse från (MP och (V)
Dnr 2.6.1-767/2013

Övriga beslutsärenden

15 Månadsrapport för november

Dnr 1.2-650/2012
utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsbeslut gällande Orhems gård

18 Sociala insatsgrupper i Stockholms stad

19 Slutrapport om samverkansuppdraget mellan stadsdelsförvaltningarnas enheter för ekonomiskt bistånd och jobbtorgen

20 Utförardokumentation inom individ- och familjeomsorgens barn och unga samt vuxna

21 Ansökan om medel 2014 från Socialstyrelsen för insatser mot våld i nära relationer

Dnr 1.7-897/2013
utsändes senare

22 Kartläggning av våld i nära relationer i Stockholms stad

23 Ansökan om bidrag till Crossroads

24 Granskning av gruppbostad inom socialpsykiatrin - uppföljning av insatsen

Anmälningsärenden

25 Anmälan av kontorsyttrande

Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-855/2013
omedelbar justering

26 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

27 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin Dnr 2.11.3-882/2013, dnr 2.11.3-883/2013, dnr 2.11.3-884/2013, dnr 2.11.3-885/2011

§4 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt lov av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Dnr 2.11.3-838/2013

§5 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av boende och daglig verksamhet enligt LSS Dnr 2.11.3-850/2013, dnr 2.11.3-851/2013, dnr 2.11.3-852/2013, dnr 2.11.3-853/2013

§6 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enlig LOV av familjerådgivning för Stockholms stad Dnr 2.11.3-828/2013

§7 Ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

§8 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-867/2013

§9 Överenskommelse om ärendehantering om hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-811/2013

§10 Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-845/2013

§11 Tillgång till Trappansamtal för barn som upplevt våld. Svar på skrivelse från MP Dnr 2.6.1-763/2013

§12 En portal för hjälp till våldsutsatta personer. Svar på skrivelse från S, MP och V Dnr 2.6.1-760/2013

§13 Behovet av riktlinjer för arbetet med EU-medborgare. Svar på skrivelse från V Dnr 2.6.1-766/2013

§14 Långsiktigt stöd till kvinnojourer. Svar på skrivelse från MP och V Dnr 2.6.1-767/2013

§15 Månadsrapport för november. Dnr 1.2-650/2012

§17 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsbeslut gällande Orhems gård. Dnr 1.3-790/2013

§18 Sociala insatsgrupper för unga upp till och med 18 år i Stockholms stad. Dnr 3.2-874/2013

§19 Slutrapport om samverkansuppdraget mellan stadsdelsförvaltningarnas enheter för ekonomiskt bistånd och jobbtorgen. Dnr 3.2-899/2013

§20 Utförardokumentation inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden för barn, unga samt vuxna. Dnr 3.1-900/2013

§21 Ansökan om medel 2014 från Socialstyrelsen för insatser mot våld i nära relationer. Dnr 1.7-897/2013

§22 Kartläggning av våld i nära relationer i Stockholms stad. Dnr 3.2-854/2013

§23 Ansökan om bidrag till Crossroads. Dnr 10.1-315/2013

§24 Granskning av gruppbostad inom socialpsykiatrin - uppföljning av insatsen. Dnr 3.6-353/2013

§25 Anmälan av kontorsyttrande Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6 -855/2013

§26 Anmälningsärenden

§28 Förvaltningsinformation