Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-01-26

Sammanträde 2021-01-26

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1707

6 Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1708

7 Promemoria Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna- svar till kommunstyrelsen KS 2020/1659

8 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beträffande boendet Hvilan

9 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beträffande Citylägenheternas stödboende 2020-11-06

14 Rättssäkerhet och likställighet i handläggning av personlig assistans, uppföljning av tidigare granskning - Funktionshinderinspektörernas kvalitetsgranskning

15 Ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende - Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

17 Årsrapport –Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna att dras in i kriminalitet

18 Överenskommelse gällande SkolFam mellan socialnämnden och utbildningsnämnden.

19 Uppföljning IOP utsatta EU-medborgare - perioden 1 maj till och med 31 oktober 2020

22 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-01-20
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2021-01-21
(utsändes senare)
C. Tjänstemannabeslut -Nedskrivning av äldre fordringar
Dnr 2.2.1-2/2020
D. Inkomna skrivelser
E. Individutskottets protokoll 2020-12-16
F. Beslut gällande tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Eurenii minne i Stockholm dnr 1.6.1-806/2020
G. Förslag till revidering av Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd. kontorsutlåtande på grund av kort remisstid dnr 1.7.1-794/2020