Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 2015-01-29.pdf (167 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 4 februari 2015. Protokollet från sammanträdet den 2 januari 2015 justerades den 7 januari 2015.

2 Delegationsordningen 2015

Dnr 1.1-950/2014
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 29 januari 2015.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13.

4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt kapitel 14.

5. Beslut tagna med delegation ska anmälas.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Hundrastområden i Gamla Spånga och Tensta-Hjulsta

Dnr 3.1-378/2014
Förslag till beslut
Stadsdelnämnden fattar beslut om att inrätta de föreslagna hundrastplatserna samt de föreslagna hundrastgårdarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Svar på remiss om gångplan för Stockholm

Dnr 1.5.3-909/2014
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

5 Svar på remiss om samråd om begravningsplats i Järva friområde

Dnr 1.5.3-776/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

6 Förslag till nya riktlinjer för pensionärsföreningsbidraget

Dnr 1.1-947/2014
Förslag till beslut

1. Riktlinjerna för pensionärsföreningsbidraget revideras enligt förslag.

2. Grundbidraget är 200 kr per förening och aktivitetsbidraget är 10 kr per medlem.

7 Förslag på riktlinjer för Medborgarförslag Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-597/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden antar riktlinjer för Medborgarförslag till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Riktlinjer för krishantering i Spånga-Tensta stadsdelnämnd

Dnr 2.4-969/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden antar "Riktlinje för krishantering i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd".

10 Anmälan av kontorsyttrande avseende remiss om lättillgänglig medborgarinformation om ekonomiskt bistånd

Dnr 1.5.1-840/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger kontorsyttrandet till handlingarna.

11 Anmälan av Medarbetarenkäten 2014

Dnr 1.1-948/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av Brukarundersökning för socialpsykiatri - sysselsättning.

Dnr 1.6-946/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger brukarundersökningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av resultat för undersökning för ekonomiskt bistånd

14 Anmälan av Medborgarförslag om träning på gym för pensionärer

Dnr 1.2.4-879/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om träning på gym för pensionärer.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av Medborgarförslag om ungdomsgård i Hjulsta Dnr 1.2.4-945/2014

16 Rapport från stadsrevisionen: Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer

Dnr 1.6-886/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Rapport från stadsrevisionen: Övergång förskola-skola Dnr 1.6-885/2014

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Rapport från stadsrevisionen: Äldre med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 1.6-975/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll 2014 Samlingsakt

Dnr 1.1-025/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 20 november 2014 och den 18 december 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av Rådets för funktionshindersfrågor protokoll 2014 Samlingsakt

Dnr 1.1-026/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 17 november 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av Brottsförebyggande rådets protokoll 2014 Samlingsakt.

Dnr 1.1-043/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 28 november 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november och december 2014

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

23 Information, kurser och konferenser

24 Nämndens och förvaltningens frågor

25 Svar på remiss om förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

Dnr 1.5.1-936/2014
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

26 Föreningsbidrag 2015

Dnr 5.4-643/2014
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar enligt följande fördelning:
- Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 110 000 kronor.
- Al Hidaya beviljas 15 000 kronor.
- Internationella bekantskaper beviljas 25 000 kr
- Järva Folkets Park beviljas 80 000 kronor.
- Spånga-Tensta kulturkommitté beviljas 85 000 kronor.
- Grekiska föreningen beviljas 20 000 kronor.
- Spånga Blåbandsförening beviljas 35 000 kronor.
- Grannstöd Spånga-Tensta beviljas 40 000 kronor.
- Verdandi beviljas 460 000 kronor.
- Gulan förening beviljas 10 000 kr
- Spånga Folkdansgille beviljas 15 000 kronor.
- Tensta 4H gård beviljas 20 000 kr
- Eritreanska islamiska föreningen i Stockholm beviljas 20 000 kronor.
- Tenstas framtid beviljas 20 000 kronor.
- Unga ledare beviljas 5 000 kr
- Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 150 000 kronor.
- Tenstas familje- och ungdomsförening beviljas 10 000 kronor.
- Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen beviljas 130 000 kronor.

27 Verksamhetsplan och budget 2015

Dnr 1.1-949/2014
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att:

1. Verksamhetsplan 2015 för Spånga-Tensta godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 103,3 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Ansökan om medel ur CM för ytterstadssatsningen görs hos kommunstyrelsen med 7,0 miljoner kronor (se bilagor 3, 4, 5).
4. Ansökan om medel ur CM för arbete mot hemlöshet görs hos kommunstyrelsen med 3,2 miljoner kronor (se bilaga 2).
5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,8 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar inom stadsmiljön. (se bilaga12).
6. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende.
7. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende.
8. Internkontrollplan 2015 godkänns.
9. Plan för upphandling och 2015 godkänns.

29 Utseende av representanter i brottsförebyggande rådet 2015

Dnr 1.2.5-904-2014
Förslag till beslut

Utsänds i särskild ordning

30 Utseende av näringslivsrådet 2015

Dnr 1.2.5-905-2014
Förslag till beslut

Utsänds i särskild ordning

30:a Redovisning av verksamheten med personligt ombud 2014

Dnr 6-757/2014

Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens årsredovisning av verksamheten för personligt ombud 2014 och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.
2. Omedelbar justering.

30:b Ansökan om statsbidrag för verksamheten personligt ombud

Dnr 2.1-50/2015

Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till beslut och ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholm, om stadsbidrag för 2015 avseende verksamheten personligt ombud med 302 400 kronor.
2. Omedelbar justering.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Delegationsordningen 2015

§3 Hundrastområden i Gamla Spånga och Tensta-Hjulsta

§6 Förslag till nya riktlinjer för pensionärsföreningsbidraget

§7 Förslag på riktlinjer för Medborgarförslag Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§10 Anmälan av kontorsyttrande avseende remiss om lättillgänglig medborgarinformation om ekonomiskt bistånd

§11 Anmälan av Medarbetarenkäten 2014

§12 Anmälan av Brukarundersökning för socialpsykiatri - sysselsättning.

§13 Anmälan av resultat för undersökning för ekonomiskt bistånd

§14 Anmälan av Medborgarförslag om träning på gym för pensionärer

§16 Rapport från stadsrevisionen: Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer

§17 Rapport från stadsrevisionen: Övergång förskola-skola

§18 Rapport från stadsrevisionen: Äldre med psykisk funktionsnedsättning

§19 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll 2014

§20 Anmälan av Rådets för funktionshindersrådets protokoll 2014

§21 Anmälan av Brottsförebyggande rådets protokoll 2014

§22 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november och december 2014

§23 Information, kurser och konferenser

§24 Nämndens och förvaltningens frågor

§25 Svar på remiss om förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

§29 Utseende av representanter i brottsförebyggande rådet 2015

§30 Utseende av näringslivsrådet 2015